Pitanje br: 1, datum: 29.08.2022

Ako u podacima o nepokretnosti u Katastru, u rubrici Podaci o delu parcele, osim vlasnika sa imenom i prezimenom pise i Republika Srbija, Svojina, Drzavna RS, 1/1, sta to znaci i da li je moguce kupiti takvu kucu? Kuca se nalazi u Nisu, i ne bih zelelka da kupim nesto gde ja ne bih bila vlasnik.

Odgovor

Odredbom člana 3. stav 3. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br.  93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da se prenosom prava svojine na zgradi izgrađenoj na zemljištu na kome vlasnik zgrade nema pravo svojine, već samo pravo korišćenja ili pravo zakupa, prenosi i pravo korišćenja ili pravo zakupa na zemljištu na kome se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Ako je prodavac upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na objektu i ako na objektu nije upisana zabeležba zabrane otuđenja i opterećenja, ugovor o kupoprodaji objekta sačinjen u skladu sa zakonom može da predstavlja pravni osnov za promenu imaoca prava u katastru nepokretnosti.


Pitanje br: 2, datum: 25.08.2022

Na stan koji kupujem bila je upisana vansudska hipoteka od strane fizickog lica. Predata je brisovnica hipoteke i poslato resenje iz katastra da se dozvoljava. U resenju pise da postaje pravosnazno u roku od 8 dana od dana dostavljanja resenja. Moje pitanje glasi:
Lice koje je skinulo hipoteku je otputovalo izvan drzave i nije u mogućnosti da lično primi rešenje, pa me zanima u tom slucaju kakva je procedura i rok pravosnaznosti ?

Odgovor

                Saglasno odredbi člana 39. stav 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) danom ekspedovanja rešenja Službe za katastar nepokretnosti, preko jedinstvenog elektronskog sandučića ili preporučenom pošiljkom preko poštanskog operatora, Služba za katastar nepokretnosti to rešenje oglašava i na oglasnoj tabli katastra dostupnoj na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi http://oglasnatabla.rgz.gov.rs/

                Odredbom stava 8. tačka 2) istog člana propisano je da će se dostava stranci smatrati izvršenom istekom roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na veb prezentaciji Zavoda, ako dostava rešenja nije izvršena ili je dostava izvršena ali tek nakon isteka tog roka.

Takođe, saglasno odredbi stava 9. istog člana, ako je adresa prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata, dostava rešenja toj stranci smatraće se izvršenom na dan isteka roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na elektronskoj oglasnoj tabli katastra.

              Od dana dostave rešenja, odnosno od dana kada se smatra da je dostava izvršena, počinje da teče rok za žalbu na rešenje, koji je, saglasno navedenom zakonu, osam dana. Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se briše zabeležba da rešenje nije konačno.  Ako u naknadnom roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi za katastar nepokretnosti ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor, zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se iz katastra nepokretnosti.


Pitanje br: 3, datum: 17.08.2022

Želim da promenim prezime u katastru.
Objasnite mi kako.

Odgovor

Potrebno je da Službi za katastar nepokretnosti Vračar podnesete zahtev za provođenje promene ličnih podataka o imaocu prava na stanu u katastru nepokretnosti .

               Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu.                          Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

             Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar ili na telefon 011 63 55 600.

            Ukoliko date izjavu da ste saglasni da Služba za katastar nepokretnosti može po službenoj dužnosti obrađivati (pribavljati) podatke o ličnosti, ne morate da dostavljate izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih. U suprotnom treba da dostavite taj dokument.

             Po podnošenju zahteva Služba za katastar nepokretnosti izdaće Vam specifikaciju o iznosu republičkih administrativnih taksi koje treba da platite.


Pitanje br: 4, datum: 16.08.2022

Molim vas za informaciju da li mogu online da podnesem zahtev za uknjizenje kupljenog stana kao fizicko lice. Ako ne mogu, kako bih mogla da to uradim na drugi nacin?

Odgovor

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti stana sa upisom imaoca prava stranka ne može da podnese putem elektronske pošte, već putem e-šaltera preko geodetske organizacije, odnosno advokata, sa statusom profesionalnog korisnika e-šaltera.

            Ako je objekat upisan u katastar nepokretnosti, a za objekat su izdate građevinska i upotrebna dozvola u postupku objedinjene procedure u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, upis stana vrši se na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole i elaborata geodetskih radova, saglasno odredbi člana 5. stav 8. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

            Ako su građevinska i upotrebna dozvola izdate pre sprovođenja objedinjene procedure, upis posebnog dela objekta u katastar nepokretnosti, saglasno odredbi stava 9. istog člana, vrši se na osnovu pravnosnažne građevinske, odnosno upotrebne dozvole, a ako dozvola ne sadrži sve neophodne podatke o posebnom delu objekta koji se upisuju u katastar nepokretnosti, upis se vrši na osnovu uverenja nadležnog organa izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, upis se vrši na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.  

             Radi upisa prava svojine na stanu potrebno je dostaviti ispravu, odnosno isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava svojine na objektu, odnosno licem na čije ime su izdate građevinska i upotrebna dozvola. 


Pitanje br: 5, datum: 16.08.2022

Pri promeni knjižnog vlasništva nepokretnosti kupoprodajnim Ugovorom, da li je sam overeni Ugovor dovoljan za knjiženje novog vlasnika, ili je potreban i neki dodatni dokaz/izjava, da je finansijska transakcija predvidjena Ugovorom zaista i u celosti i izvršena?

Odgovor

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti kao dokaz u postupku.

             Takođe,  odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbom stava 2. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

Imajući u vidu citirane odredbe, ukoliko ugovor sadrži saglasnost za upis (clausula intabulandi) koja nije uslovljena niti oročena i ako dokazuje pravni kontinuitat između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika, takav ugovor je dovoljan pravni osnov za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti. U suprotnom, treba dostaviti i navedene isprave.


Pitanje br: 6, datum: 15.08.2022

Marta 2017 godine sam potpisao i overio kupoprodajni ugovor za garažno mesto. Od tog momenta je počela da teče i moja poreska obaveza za ovu nepokretnost. Kako je ugovorom predviđeno garažu sam trebao da isplatim u ratama što sam i uradio u ugovorenom roku. U februaru 2020 godine po isplati ugovorene sume od investitora (prodavca) dobijam potvrdu o isplaćenoj sumi u celosti.
U samom kupoprodajnom ugovoru postoji Clausula intabulandi, tako da upis svojine se može uraditi bez prisustva prodavca a uz originalnu potvrdu o isplaćenoj kupoprodajnoj ceni (koju posedujem).
Molim Vas za savet kome je potrebno da se obratim kao i koja je procedura za upisom svojine.
Za sada sam pokušao kod notara koji je overio ugovor, prvo telefonski a potom i mailom, ali bezuspešno.

Odgovor

                Saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), javni beležnici od 01. jula 2018. godine imaju obavezu da  ugovor o prometu nepokretnosti koji potvrde (solemnizuju) dostave po službenoj dužnosti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

                Budući da ste ugovor o kupoprodaji garažnog mesta zaključili 2017. godine, moraćete Službi za katastar nepokretnosti da podnesete zahtev za provođenje promene imaoca prava, ukoliko je garažno mesto upisano u katastar nepokretnosti.   

             Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

             Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar ili na telefon 011 63 55 600.


Pitanje br: 7, datum: 15.08.2022

Kako mogu uraditi konverziju zemljišta u Katastru, šta je potrebno popuniti, gde predati?

Odgovor

               Ako ispunjavate uslove za pretvaranje prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine (konverzija) bez naknade, u skladu sa članom 102. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21). zahtev se podnosi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti.

              Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

            Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar ili na telefon 011 63 55 600.

            Zahtev za ostvarivanje prava na pretvaranje prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine uz naknadu podnosi se  organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za imovinsko-pravne odnose.


Pitanje br: 8, datum: 13.08.2022

Izvrsio sam otkup stana ali prilikom vadjenja vlasnickog lista video sam da mi stoji hipoteka,po ugovoru sam otkuoio stan i uknjizio bez prisustva druge strane,po ugovoru,medjutim hipoteku mi nisu izbrisali u katastru(Smederevo)iako sam dostavio dokaz pismeni da sam otkupio u celosti,sta da radi?

Odgovor

Saglasno odredbama čl. 43. i  44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

Dakle, potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za brisanje hipoteke i dostavite saglasnost hipotekarnog poverioca za brisanje hipoteke, koja mora biti overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog organa ili pravnosnažnu sudsku odluku.


Pitanje br: 9, datum: 11.08.2022

Moj pokojni otac je 1981god kupio jeden Deo parcele pored Nase parcele od rodjake ima ugovor Koji su tada pisali U mesnoj kancelariji sa dva svedoka onda se tesko razbole i bio nepokretan Tako da To Nije stigao da overi U sudu sada sam ja To nasledio i zeleo bih To da upisem na mene Dali mogu To da zavsimni gde?

Odgovor

Odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbom stava 2. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika, a koje po sadržini i formi moraju biti podobne za upis, u smislu odredaba čl. 86. i 87. navedenog zakona.

                Imajući u vidu citirane odredbe, u konkretnoj situaciji Vi ne može na osnovu rešenja o nasleđivanju da budete upisani u katastar nepokretnosti za imaoca prava na predmetnoj nepokretnosti, budući da ugovor o kupoprodaji koji je zaključio Vaš otac, a kojim dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava, ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar, budući da potpisi ugovarača nisu  overeni kod suda.

               Potrebno je da kod nadležnog suda, tužbom radi utvrđenja prava svojine, pokrenete parnični postupak, u cilju ostvarivanja svojih imovinskih prava. 

 


Pitanje br: 11, datum: 11.08.2022

Interesuje me da li postoje neka ogranicenja/specificnosti vezane za prodaju nekretnine koja se nalazi na katastarskoj parceli na kojoj se vodi vise nekretnina. Predmetna nekretnina je u privatnom vlasnistvu i pravo na parceli se vodi kao privatna svojina. Radi se o vise kuca (u delu jedne ulice u Beogradu) koje se vode na jednoj parceli ali su inace jos kada su kupljeni placevi i kuce gradjene, svi pojedinacni placevi odvojeni i ogradjeni.

Odgovor

                    Ukoliko je objekat izgrađen u skladu sa zakonom, ne postoji propisana zabrana raspolaganja objektom, bez obzira što se nalazi na katastarskoj parceli na kojoj je izgrađeno više objekata.

                   Odredbom člana 106. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 83/18) propisano je da se zabranjuje raspolaganje svim objektima ili delovima objekta izgrađenim posle stupanja na snagu zakona kojim se uređuje ozakonjenje objekata, bez izdate građevinske dozvole ili rešenja iz člana 145. tog zakona.

                   Na osnovu rešenja građevinskog inspektora o uklanjanju takvog objekta, odnosno posebnog dela objekta u katastar nepokretnosti se upisuje zabeležba zabrane raspolaganja objekta, saglasno odredbi stava 3. istog člana.

                   Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 96/15) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

                   Takođe, odredbom člana 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 83/18) propisano je  da je nadležni organ za ozakonjenje dužan da za sve objekte koji su u postupku ozakonjenja, po službenoj dužnosti, dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra potvrdu da je objekat u postupku ozakonjenja, u cilju upisa zabeležbe zabrane otuđenja za te objekte, roku od šest meseci od dana stupanja na snagu tog zakona.


Pitanje br: 12, datum: 09.08.2022

Poštovani, uknjiženi objekat porušen je od strane NN lica 2004 godine.Rušenje je prijavljeno gradjevinskoj inspekciji, nikad nije izašla na teren i sačinila zapisnik. Objeka je prisutan u katastru, ali ga nema na terenu. Sada je na terenu voćnjak, objekta nema u aerofoto snimku već 18 godina, a ni na terenu. Nakon ostavinske rasprave, nepostojeći objekat je suvlasništvo dva fizička lica. Zemljište pod objektom je vlasništvo samo jednog od ta dva fizička lica 1/1. Da li može taj objeka da se ukloni i iz katastra, jer ga nema na terenu.Podnošen je zahtev katastru uz zapisnik geometra i skicu i izjavu da objekat ne postoji na terenu, ali katastar neće da ga obriše. Deo kuće se vodi na pokojnika, a mogući naslednik ne želi da primi deo nasledstva jer objekta nema.Drugi naslednik se upisao i želi da se kuća obriše iz katastra, jer je jedini vlasnik zemljišta pod objektom, a objekat ne postoji.

Odgovor

            Odredbom člana 132. stav 1. Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br.  7/16, 88/16 i 7/19- dr. pravilnik) propisano je da se promena nastala uklanjanjem objekta provodi u katastru nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova, uz koji se prilaže rešenje o uklanjanju objekta ako je izdato.

            Dakle, rešenje o uklanjanju objekta nije neophodno za provođenje promene u katastru.

            U skladu sa odredbama člana 118. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) i čl. 100. i 101. Pravilnika o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 7/19, 26/20 i 122/20 - dr. pravilnik) Služba za katastar nepokretnosti vrši pregled elaborata geodetskih radova, koji obuhvata kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih geodetskih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa. Ako u postupku pregleda elaborata geodetskih radova utvrdi nedostatke, Služba za katastar nepokretnosti zapisnikom nalaže geodetskoj organizaciji da u roku od osam dana otkloni utvrđene nedostatke. Ako geodetska organizacija u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, Služba za katastar nepokretnosti rešenjem odbija zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti. 


Pitanje br: 13, datum: 09.08.2022

U vlasničkom listu stoji da  kuća,ima prizemnu etažu i nadzemnu etažu.Katastru nepokretnosti sam predala elaborat sud.veštaka gde se vidi da je kuća prizemna.Koliko vremena  traje i da li će biti izmenjena spratnost na osnovu priloženog?

Odgovor

                       Saglasno članu 5. st. 5-7. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podaci o objektu, uključujući i spratnost objekta,  upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i upotrebne dozvole, odnosno građevinske, ako je za objekat izdata samo građevinska dozvola. Ako dozvola ne sadrži  neophodne podatke o objektu koji se upisuju u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis podataka o objektu može se izvršiti na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izrađenog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

                     Objekat izgrađen u skladu sa propisima po kojima u vreme gradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju upisuje se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke, u skladu sa odredbom stava10. istog člana.

                    Ako se radi o objektu koji je izgrađen bez dozvole, u vreme kada je ona bila neophodna za izgradnju objekta, upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova, u skladu sa odredbom stava 11. istog člana.

                  Shodno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova,  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 14, datum: 08.08.2022

Postovani obracam vam se u ime cele zgrade naime zgrada je u katastru upisna kao objekat izgradjen bez dozvole,objekat poseduje i upotrebnu iz 73 godine i gradjevinsku iz 66. U pomenutim dozvolama postoji mnogo gresaka, ja sam licno dosao do prepisa upotrebne ,gradjevinske i do zakljucka kojima se sve greske ispravljaju i sve to u ime tri stambene zajednice u problemu predao na pisarnici katastra opstine. Ogroman problem u sistemu hronoligije nastaje cinjenicom da pre predmeta upisa dozvole postoji 15 neresenih predmeta upisa i promena nosioca prava jer ni jedan od tih predmeta ne moze biti resem pre upisa dozvola a same dozvole ne mogu biti resene zbog postojanja predhodnih predmeta. Ova a tipicna situacija je dovela sve nas stanare u mat poziciju i onemogucila promet i bilo koju pravnu radnju. Bili bi vam izuetno zahvalni ukoliko bi vi mogli na bilo koji nacin da nam date bilo kakvu smernicu. 

Odgovor

Ako su u katastru nepokretnosti, na istom objektu na koji se odnosi vaš zahtev, upisane zabeležbe prethodno pokrenutih postpaka, možete od Službe za katastar nepokretnosti da zatražite da izvrši spajanje postupaka, u skladu sa članom 35. stav 3. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Navedenom odredbom je propisano da, ako se po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke pokrene postupak upisa u katastar, a u odnosu na istu nepokretnost se već vodi drugi postupak, odnosno postupci, koji se zasnivaju na istom ili različitom činjeničnom stanju, odnosno istom ili različitom pravnom osnovu, sa istim ili različitim strankama u tim postupcima, ako proceni da će istovremeno odlučivanje u svim tim slučajevima doprineti efikasnijem i ekonomičnijem okončanju svih tih postupaka, Služba ih može spojiti i jedinstvenim rešenjem odlučiti po svim tim osnovima, odnosno zahtevima. 


Pitanje br: 15, datum: 08.08.2022

Predali smo preko geodeta svu dokumentaciju za cepanje parcele,dokumentacija je prilozena u katastar I vec duze vremena nemamo odgovor.Da li postoji zakonski rok za zavrsetak posla u katastru Ili mozemo tako da cekamo dok neko ne uradi svoj deo posla?

Odgovor

                Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.

                Urgenciju za rešavanje Vašeg predmeta u Službi za katastar nepokretnosti možete uputiti preko aplikacije koja je dostupna na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Pitanje br: 16, datum: 01.08.2022

Kupila bih stan u Beogradu, ali u listu nepokretnosti stoje dve zabeležbe, pri čemu ni vlasnik stana još nije promenjen.
Pitanje je kako mogu doći do kopije tih zabeležbi da bih proverila o čemu se radi obzirom da su predate još 4.05.2022.Odgovor

Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnostima, koje će sadržati podatak o ispravi koja je predstavljala osnov za upis u katastar nepokretnosti tih zabeležbi.

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja možete preuzeti sa veb prezentacije Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

Zahtev možete dostaviti poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje odabirom opcije “Zakazivanje šalterskog termina” radi predaje zahteva.

 


Pitanje br: 17, datum: 01.08.2022

Poštovani, kupila sam stan 2011. Pola novca dato je u kešu na ruke prodavcu (u pitanju su dva prodavca) a pola im je dato na osnovu stambenog kredita. U Listi nepokretnosti u vl. listu oni se i dalje vode kao vlasnici s tim što postoji hipoteka na osnovu stambenog kredita. Misleći da svoje ime ne mogu da upišem dok se kredit ne isplati, tako nisam ni prebacila nepokretnost na svoje ime. sad vidim da sam to trebala uraditi. Imam overen kupoprodajni ugovor i potvrdu koju su mi prodavci potpisali da je iznos u celosti isplaćen, ali je problem što ona nije overena u sudu. Tako je bilo onda (2011.) godine gde ni banka to nije tražila. Dakle, potvrda postoji ali nije overena. Budući da je prošlo dosta vremena, pitanje je da li ću ja uspeti da pronađem prodavce. Šta u tom slučaju? Znam da je to potrebno za promenu vlasničkog lista, ali šta ako ne budem mogla da stupim u kontakt sa prodavcima kako bi overili potvrdu u sudu. Ponavljam, potvrdu sa njihovim potpisima imam, ali ne overenu. Šta mi je činiti?

Odgovor

Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

Dakle, ako ugovor o kupoprodaji ne sadrži bezuslovnu saglasnost za upis, već je ona data u posebnoj ispravi, takva isprava mora biti overena.


Pitanje br: 18, datum: 28.07.2022

Imam pitanje, šta predtavlja zabeležba da pravostepena odluka nije konačna i kako je moguće doći do detaljnijih informacija o toj zabeležbi?
Da li se to vidi u listu nepoktnosti i kako doći do lista nepokretnosti?

Odgovor

                Saglasno odredbi člana 61. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.  41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), upis promene u katastar vrši se odmah po donošenju rešenja o upisu uz upis zabeležbe da rešenje o upisu nije konačno ni pravnosnažno.

                Od dana dostave rešenja počinje da teče rok za žalbu na rešenje, koji je, saglasno navedenom zakonu, osam dana. Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se briše zabeležba da rešenje nije konačno.  Ako u naknadnom roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi za katastar nepokretnosti ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor, zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se iz katastra nepokretnosti. U katastar nepokretnosti upisuju se broj i datum rešenja o upisu, kao i vrsta upisa, na koje se odnosi zabeležba da rešenje nije konačno. Za bliže podatke o datumu nastupanja konačnosti rešenja možete se pisanim putem obratiti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti.

Zahtev za izdavanje lista nepokretnosti možete podneti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti putem pošte, preporučenom pošiljkom, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera..

Takođe, možete se obratiti javnom beležniku ili geodetskoj organizaciji koji su ovlašćeni za izdavanje lista nepokretnosti, koji ima istu dokaznu snagu kao da ga je izdala Služba za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 19, datum: 23.07.2022

Postovani, da li mozete da mi pojasnite znacenje kada su parcele istog broja sa kosom crtom i dodatnim brojem. Na primer: 123/1, 123/2 123/3, ..... Da li se to podrazumeva kao suvlasnistvo na parceli? 

Odgovor

Taj razlomak ne znači da je katastarska parcela u suvlasništvu dva ili više lica, već on predstavlja broj katastarske parcele koja je nastala deobom katastarske parcele.

Odredbom člana 109. st. 1. i 2. Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 7/16, 88/16 i 7/19 - dr. pravilnik) propisano je da se nove parcele nastale deobom parcele koja je numerisana celim brojem, numerišu u vidu razlomka, tako da brojilac predstavlja dosadašnji broj parcele, a imenilac brojeve od 1 do n. Ako se vrši deoba parcele koja je numerisana u vidu razlomka, nove parcele se numerišu tako da se za brojilac zadržava brojilac deljene parcele, a imenioci dobijaju brojeve u nastavku iza poslednje iskorišćenog broja imenioca za taj brojilac.


Pitanje br: 20, datum: 21.07.2022

U listu nepokretnosti za k.p.1085/1 KO Veliko Gradište je upisan teret na parceli u G-listu "pravo prolaza". Na osnovu kog dokumenta je upisan navedeni teret, pošto ja, kao vlasnik parcele nisam obaveštena o navedenom?

Odgovor

Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnostima, koje će sadržati podatak o ispravi koja je predstavljala osnov za upis u katastar nepokretnosti prava stvarne službenosti prolaza.

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja možete preuzeti sa veb prezentacije Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

Zahtev možete dostaviti poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje odabereom opcije “Zakazivanje šalterskog termina” radi predaje zahteva.


Pitanje br: 21, datum: 07.07.2022

Plac povrsine 6 ari, ciju kupovinu razmatram, se vodi kao livada 7. klase. Kada sam na internetu pronasao doticni plac po broju koji mi je prodavac prosledio, shvatio sam da je ono sto sam ja gledao/razmatrao sa prodavcem zapravo manji deo velikog placa od 209 ari. Vecinski vlasnik zaista jeste prodavac sa kojim pregovaram, ali se takodje na sajtu pojavljuje i njegova sestra kao vlasnik manjeg dela. Prodavac me ubedjuje da se nakon procesa kupoprodaje, kada geometar koji "omeri" parcerlu preda podatke katastru, dobije novi broj parcele koji odgovara "mom" placu, sa mojim licnim podatcima navedenim u polju gde se navodi vlasnik. Ne poznajem proces koji se primenjuje u ovom slucaju, pa Vas molim za tumacenje/pojasnjenje (mozda i kraci opis akcija koje se sprovode pri kupovini placa?). Takodje, interesuje me na koji nacin mogu da preinacim plac u zemljiste na kome je dozvoljena gradnja planinske kuce?

Odgovor

Vi možete od prodavca-suvlasnika da kupite određeni udeo u pravu svojine na predmetnoj katastarskoj parceli, a kasnije da sa ostalim suvlasnicima izvršite deobu katastarske parcele.

                Ako katastarska parcela predstavlja građevinsko zemljište, saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) uz zahtev za provođenje parcelacije (deobe katastarske parcele) u katastru nepokretnosti podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, projekat parcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja. Takođe, podnosi se i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

                Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima predstavlja ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno u postupku kod nadležnog suda ili javnog beležnika.

                Promena namene (vrste) zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko vrši se planskim dokumentom. 

               Odredbom člana 88. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da kada se planskim dokumentom promeni namena poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište, organ nadležan za donošenje planskog dokumenta je dužan da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu tog dokumenta, organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra dostavi planski dokument koji sadrži popis katastarskih parcela kojima je promenjena namena ili opis granice planskog dokumenta sa popisom katastarskih parcela sa odgovarajućim grafičkim prikazom.

               Budući da je odredbom člana 88. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji propisano da se poljoprivredno zemljište kojem je planskim dokumentom promenjena namena u građevinsko, do privođenja zemljišta nameni može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, u katastru nepokretnosti se, prilikom promene vrste (namene) zemljišta zadržava postojeći upis kulture (načina korišćenja) i klase, sve dok se ne steknu uslovi za promenu upisane kulture, u skladu sa Pravilnikom o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta  (Službeni glasnik RS“, broj 63/14).

             Odredbom člana 38. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da se katastarska kultura, odnosno način korišćenja zemljišta na parceli, odnosno delu parcele, utvrđuje uviđajem na licu mesta prema faktičkom stanju.

             Saglasno članu 40. tog pravilnika, utvrđena promena katastarske kulture konstatuje se u zapisniku o utvrđivanju katastarske kulture zemljišta, koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija.


Pitanje br: 22, datum: 29.06.2022

Potrebno mi je pojašnjenje vezano za upis u katastar. Naime, u pitanju je stan u okviru stambene zgrade za kolektivno stanovanje koju je gradila opština Palilula. Zgrada se nalazi u ulici .......br. 15, 11xxxx, broj parcele je 4xxx. Stambena zgrada je upisana u katastar i u statusu objekta je navedeno da objekat ima odobrenje za upotrebu. Takođe, tri stana su već upisana kao vlasništvo fizičkih lica. Moja baka je 1993. godine otkupila stan od opštine, o čemu postoji Ugovor o otkupu stana i dokaz o uplati. Molim Vas za pomoć šta je sve potrebno da pribavimo od dokumentacije i dostavimo katastru kako bismo stan upisali u katastar.

Odgovor

Budući da je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti, potrebno je da uz zahtev za upis stana sa upisom imaoca prava u katastar nepokretnosti, dostavite ugovor o otkupu stana.

               Saglasno odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon), ugovor o kupoprodaji, da bi predstavljao ispravu podobnu za upis, mora da sadrži izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

                Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.          

               Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.


Pitanje br: 23, datum: 27.06.2022

Vlasnik sam stana na Novom Beogradu, ali mi je pogrešno upisano ime oca. U svim dokumentima mi je napisano ispravno ime oca. Kako da ispravim ovu grešku? 

Odgovor

Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisan pogrešan podatak, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 24, datum: 27.06.2022

Majka koja je bila penzioner je potpisala 2008 ugovor o otkupu stana u društvenoj svojini pri čemu je upisano da će stan biti isplaćen u roku od 40 godina. Stan nije upisan u katastar. Majka je preminula ove godine, koja je procedura za upis stana?

Odgovor

               Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

                Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

                Dakle, ukoliko je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti, uz zahtev za upis stana sa upisom imaoca prava u katastar nepokretnosti, pored ugovora o otkupu stana, potrebno je  dostaviti i bezuslovnu izjavu prodavca o dozvoli upisa (ako nije sadržana u ugovoru) ili navedenu potvrdu.

               Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.


Pitanje br: 25, datum: 24.06.2022

Pre 12 godina kupila sam stan direktno preko investitora,stan je kupljen iz kredita.Iz neznanja ga nisam uknjizila na svoje ime i kada sam resila da ga otudjim saznala sam da se stan vodi na firmu od koje sam ga kupila.Kod notara mi traze clausula intabulandi,medjutim direktor firme ne zeli da se licno pojavi kod notara,vec mi je poslao papir da mogu da se knjizim i overio ga je digitalnim sertifikatom.Molim Vas da mi odgovorite da li je uopste moguce ovako overiti clausulu i ako nije koji je zakonski rok da mi direktor te firme potpise saglasnost za uknjizbu.

Odgovor

Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u toj ispravi, ona može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Zakonom nije propisan rok u kom se može dati izjava o dozvoli upisa u posebnoj ispravi, uz overu potpisa.


Pitanje br: 26, datum: 24.06.2022

Ugovorom o poklonu svekar je poklonio stan mom suprugu. U Katastru sada nije upisana površina stana. Kako izvaditi list nepokretnosti sa upisanom kvadraturom? 

Odgovor

Upis podataka o posebnim delovima objekta, uključujući i površinu, vrši se, saglasno članu 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  na osnovu građevinske, odnosno upotrebne dozvole ili uverenja nadležnog organa izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata navedena dozvola, odnosno nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako organ nije u mogućnosti da izda tako uverenje.

Potrebno je podneti zahtev za naknadni upis površine stana i u prilogu dostaviti navedenu ispravu.


Pitanje br: 27, datum: 22.06.2022

Molim vas objasnite mi sta da radim u slucaju greške imena pokojne tetke ,umesto imena iz  L.Karte u listu nepokretnosti stoji pogrešno ime.Treba da podnesem zahtev za ostavinsku ali Javni Beleznik kaze da mora da se ispravi kao sto je u L.Karti.

Odgovor

                Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisan pogrešan podatak, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i dostavite odgovarajuće dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 28, datum: 22.06.2022

Pre 15 godina je parcela koju su deda i njegova braća imali podeljena između njih. Nakon smrti dede otac sa braćom je podelio dedinu parcelu.

Međutim dolazi do problema gde se po katastru i geodetskom merenju dedin brat nalazi ogradom 2m u našoj međi, a međni kamen koji je postavljen pre 15 godina pokazuje da je ograda na ispravnom mestu.

Sumnjamo da je došlo do greške u katastru, i da je neko nešto pomerio u katastru. Jer kako su nam geometri rekli oni samo čitaju podatke sa GPS-a.

Šta da radimo? 

 

Odgovor

Možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu- Sektoru za nadzor i kontrolu, Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića 39,  sa zahtevom za kontrolu geodetskih  radova izvršenih u postupku obnove granica katastarske parcele. Nadležni Sektor će, u postupku kontrole, proveriti kvalitet izvedenih geodetskih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, te da li je geodetska organizacija preuzela podatke premera prema poslednjem stanju u bazi podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema za tu vrstu geodetskih  radova i kojom metodom je izvršeno geodetsko merenje.


Pitanje br: 29, datum: 21.06.2022

Postovani, htela bih da kupim stan koji je vanknjizno vlasnistvo. Objekat ima gradjevinsku dozvolu i Izmenu iste, nema upotrebnu dozvolu. U katastru je kao drzalac objekta upisan investitor koji je u stecaju. Stan je kupljen tzv. Ugovorom o finansiranju izgradnje stana broj... i overen u Prvom opst. sudu 1995. kao stan br xx u ul... Aneksom Ugovora iste godine Utvrdjen je nov naziv ulice kakav je i danas, izvrsena prenumeracija stana u stan br.xx i utvrdjena konacna povrsina stana. Napominjem da Aneks ugovora nije overen u sudu. Stecajni upravnik je pre par meseci solemnizovao potvrdu da nema potrazivanja po ovom stanu na osnovu dokaza zajedno sa clausulom intabulandi. Medjutim, u Uverenju o posebnom delu gradjevinskog odeljenja Opstine ovaj stan se vodi kao stan br.xx, sto notarima predstavlja smetnju za overu. Buduci prodavac je kao vlasnik stana na osnovu Ugovora o poklonu od majke koja je prvi vlasnik stana, angazovao ovlascenog sudskog vestaka gradjevinske struke koji je na osnovu celokupne dokumentacije i tehnicke jer je ovo jedini stan u NPR sa povrsinom koja se poklapa sa P u gradj. dozvoli i Aneksu, kao i fizickim uvidom, kao i svim komunalnim i poreskim obavezama koje se vode na stan br.xx i prebivalistem prodavca na adresi i stanu br. xx,vestacio da se radi o stanu br. xx Da li je za katastar neophona solemnizacija Aneksa, mada mu je na neki nacin legitimitet dat i overom Potvrde o isplati u u celosti, i da li je ovo vestacenje validno da se ja sa urednim pravnim sledom kao kupac upisem u katastru kao drzalac stana br.xx, a kada se steknu uslovi i nosilac prava svojine na stanu br.xx.

Odgovor

Odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).

                Dakle, podaci o stanu koji su navedeni u ugovoru, odnosno aneksu ugovora moraju da odgovaraju podacima iz katastra nepokretnosti. Aneks ugovora mora da ima istu formu koja je propisana za osnovni ugovor.

               Ukoliko stan nije upisan u katastar nepokretnosti, podaci o stanu iz ugovora, odnosno aneksa ugovora, moraju da odgovaraju podacima iz isprave na osnovu koje se vrši upis stana u katastar nepokretnosti, a to je, saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), pravnosnažna građevinska dozvola, odnosno uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, ukoliko dozvola ne sadrži neophodne podatke. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda navedeno uverenje, upis u katastar nepokretnosti posebnog dela objekta vrši se, shodno navedenoj odredbi, na osnovu nalaza i mišljenja veštaka građevinske struke izdatog na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

             Ukazujemo da, ukoliko je investitor upisan u katastar nepokretnosti za držaoca objekta, kupac stana u tom objektu ne može da bude upisan u katastar kao vlasnik stana, već kao držalac.  


Pitanje br: 30, datum: 13.06.2022

Postoji ugovor o doziv.izdrz koji je katastar upisao ali nije sproveo ugovor do kraja gde stoji cl 5 koji kaze da overom ugovora nekretnina prelazi na poklonoprimaoca direktno i time su moja prava narusena od strane katastra ne mojom krivicom vec njihovim neznanjem ili ne citanjem ugovora.Znam da mogu da se drugostepenom zalbom mogu zaliti ali postoji li neki kraci put da oni meni upisu nekretninu na moje ime a dokumen tj.ugovor je dokaz.

Odgovor

Ponovo podnesite zahtev za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti na osnovu tog ugovora, sa napomenom da se ne radi o ugovoru naslednog prava, kojim se ugovara prenos prava svojine na nepokretnosti na davaoca izdržavanja posle smrti primaoca izdržavanja, već o obligaciono-pravnom ugovoru kojim je ugovoreno da se pravo svojine na nepokretnost prenese  na davaoca izdržavanja za života primaoca izdržavanja, odmah po zaključenju i solemnizaciji (potvrđivanju) ugovora kod javnog beležnika.


Pitanje br: 31, datum: 12.06.2022

Brat i ja smo nasledili kucu i plac od roditelja. Kuca je napravljena 1980. Placene su sve participacije ali je uradjeno odstupanje od gradjevinske dozvole. Brat i ja smo uradili fizicki deobu, brat je uradio plan izgradjenog objekta i upotrebnu dozvolu i prodao svoj deo kuce koji je kupac platio stambenim kreditom i taj stan stavio pod hipoteku. Za moj stan nije uradjena upotrebna dozvola zato sto stan nije zavrsen. Isti kupac je zainteresovan i za kupovinu mog stana. U katastru se moj stan vodi na moje ime kao svojina.Pise da deo objekta nema dozvolu za gradnju. Da li mogu da prometujem takvu nekretninu i moze li se plariti stambenim kreditom. Da li kupac moze taj stan dati pod hipoteku?

Odgovor

Odredbom člana 106. stav 2. Zakona o izmenama I dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 83/18) propisano je da se zabranjuje raspolaganje svim objektima ili delovima objekta izgrađenim posle stupanja na snagu zakona kojim se uređuje ozakonjenje objekata, bez izdate građevinske dozvole ili rešenja iz člana 145. ovog zakona.

Dakle, zabrana raspolaganja ustanovljena je za objekte i delove objekta koji su izgrađeni bez građevinske dozvole posle 27. novembra 2015. godine, kada je stupio na snagu Zakon o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, broj 96/15).

 


Pitanje br: 32, datum: 11.06.2022

Nakon ostavinskog postupka doneto je resenje kojim smo majka,sestra i ja upisane u katastar,sa pravom koriscenja na nepokretnostima za koje je prethodno otac imao pravo koriscenja.S obzirom da nije upisano pravo svojine,vec pravo korisnjenja,da li mozemo slobodno raspolagati nepokretnostima u smislu prometa nepokretnosti?

Odgovor

Pravo korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini nije u prometu. Da bi zemljište moglo da se otuđi, potrebno je da se prethodno izvrši konverzija, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine.

               Raniji sopstvenici građevinskog zemljišta i njihovi pravni sledbenici mogu ostvariti pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, bez naknade, u postupku koji sprovodi mesno nadležna Služba za katastar nepokretnosti.

                Pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, bez naknade, ne mogu ostvariti lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa. Ta lica mogu ostvariti pravo na konverziju na građevinskom zemljištu uz naknadu, u postupku koji sprovodi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose, u skladu sa Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 64/15 i 9/20).


Pitanje br: 33, datum: 10.06.2022

Kupio sam stan 2012 godine, medjutim jos uvek nisam izvršio promenu vlasništva u katastru nepokretnosti. Da li postoje zakonom proisani urokovi u kojima se to mora izvršiti?

Odgovor

Imate pravo da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za provođenje promene imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti.

Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar ili na telefon 011 63 55 600.


Pitanje br: 34, datum: 06.06.2022

Želim da kupim stan u Bulevaru Despota Stefana, opština Palilula, na parceli xxxx svojina RS, od prodavca koji se nije uknjižio ali kaže da je kupio stan od prvo upisanog vlasnika RS.
Na stanu piše da je svojina državna RS i da je Ministarstvo odbrane KORISNIK na tom stanu.

Odgovor

Odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbama st. 2. i 3. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika, a kada se vrši upis stvarnih prava na novoizgrađenom objektu ili na stanu stečenom ugovorom o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini ne zahteva se postojanje upisanog prethodnika.

                Dakle, ako Vaš prodavac poseduje ispravu koja je po sadržini i formi podobna za upis, odnosno koja ispunjava zakonom propisane uslove za upis u katastar nepokretnosti, Vi ćete na osnovu kupoprodajnog ugovora sačinjenog u skladu sa zakonom i te isprave moći da se upišete u katastar nepokretnosti kao jedini imalac prava na stanu.


Pitanje br: 35, datum: 02.06.2022

Интересује ме да ли када одем у катастар могу, за своју парцелу, да добијем које су се све промене дешавале и када? Рецимо од 1940.године па до дана данашњег?

Odgovor

Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o svim promenama na određenoj katastarskoj parceli (istorijat promena). Služba za katastar nepokretnosti dužna je da Vam, na osnovu raspoloživih podataka iz službene evidencije koju vodi, izda uverenje, najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva, saglasno odredbi člana 29. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje).

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

 


Pitanje br: 36, datum: 01.06.2022

Poštovani, deda je dobio rešenje o uknjizbi u tri primerka i greškom tri puta uplatio taksu. Kako možemo da tražimo povraćaj novca od njih?

 

Odgovor

                Stranka ima pravo da zahteva povraćaj pogrešno uplaćene takse u korist budžeta Republike Srbije. Potrebno je da od postupajuće Službe za katastar nepokretnosti zatraži izdavanje potvrde o iznosu pogrešno uplaćene republičke administrativne takse, na osnovu koje u Poreskoj upravi može da ostvari povraćaj više uplaćenog novčanog iznosa.

 


Pitanje br: 37, datum: 01.06.2022

Ovim putem hteo bih da vas pitam kako mogu izvršiti upis stana u katastar nepokretnosti, u pitanju je zgrada koja ima građevinsku dozvolu a nema upotrebnu,inače zgrada je izgrađena 2008 god. i da napomenem stan koji želim da upišem  odrađen je nakon podnete građevinske dozvole. 

Odgovor

                Ako je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti, radi upisa stana potrebno je, uz zahtev za upis, dostaviti uverenje (specifikacija) nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola za objekat, a ako organ nije u mogućnosti da izda uverenje, dostavlja se nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke sačinjeno u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom, saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

 


Pitanje br: 38, datum: 31.05.2022

Poštovani,kupio sam plac sa kućom tj. upisan sam na 2/3 i na plac i na kuću.Čovek na koga se vodi 1/3 placa i kuće je umro a njegovi sinovi ostavinskom raspravom nisu obuhvatili plac i kuću.Neće da preduzimaju ništa,šta ja mogu da uradim? Kuća nije uknjižena a ja plaćam porez već 4 godine na celu kvadraturu,a na zemlju 2/3 vrednosti poreza.Da li mogu da uknjižim kuću,da li mogu da pokrenem postupak nekako za tu 1/3 sobzirom da je čovek umro pre 20godina?

Odgovor

Ne možete da se upišete u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na predmetnim nepokretnostima sa udelom 1/1, bez obzira što je suvlasnik nepokretnosti sa udelom od 1/3 preminuo,  ukoliko ne posedujete pravnosnažnu sudsku odluku ili ugovor zaključen sa njegovim naslednicima.

                Ukoliko rešenjem o nasleđivanju kojim je raspravljena zaostavština tog lica nije obuhvaćen suvlasnički udeo na predmetnim nepokretnostima, kao lice koje ima pravni interes, nadležnom sudu za sprovođenje ostavinskog postupka, možete podneti predlog za donošenje dopunskog rešenja  o nasleđivanju.

 


Pitanje br: 39, datum: 31.05.2022

Molim Vas za savet i objašnjenje kako jedan plac može da se prenese na moju majku. Situacija je sledeća: U listi nepokretnosti je plac zaveden kao gradsko građevinsko zemljište. Po katastru je korisnik placa osoba koja je umrla pre dvadeset godina. Plac je prodala za života i pravo korišćenja nikada nije preneto na kasnije kupce. Tu je najpre bespravno napravljena kuća. Moja porodica je kuću kupila od prethodnih vlasnika, legalizovana je pre desetak godina i upisana  u katastar kao privatna svojina moje majke. Moja majka plaća porez i ostale račune za plac i kuću oko 35 godina. Ona je dakle takozvani savesni držalac placa već 35 godina.  Korisnik placa i vlasnik kuće (u ovom slučaju moja majka, ali i prethodni vlasnici) nisu ni u kakvom srodstvu. Šta treba da se uradi da se plac prebaci na moju majku?

Odgovor

Potrebno je da Vaša majka, organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove, podnese zahtev za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta, u skladu sa članom 70. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/20).

                Odredbom člana 105. stav 1. navedenog zakona propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti.

                Odredbom stava 2. Istog člana propisano je da, kada je pravo svojine na objektu stečeno po osnovu legalizacije, odnosno ozakonjenja objekta, odnosno na osnovu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), vlasnik tog objekta ima obavezu utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta, u skladu sa članom 70. tog zakona.

                Upis prava svojine na građevinskom zemljištu iz st. 1. i 2. istog člana vrši se na osnovu rešenja iz člana 70. tog zakona, koje organ nadležan za imovinsko-pravne poslove, po pravnosnažnosti, dostavlja po službenoj dužnosti organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.

 


Pitanje br: 40, datum: 30.05.2022

Ukoliko je Stan kvadrature 56m2 gde je uknjizeno samo 50m2 da li se prilkom prodaje stan racuna kao kvadratura 50 Ili 56 m2. Planiram da kupim san koji je ovako uknjizen pa bih volela da znam po zakonu sta se racuna za plaćanje u tom slucaju.

Odgovor

Odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).

                Dakle, površina stana navedena u ugovoru o kupoprodaji mora da odgovara površini stana upisanoj u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 41, datum: 30.05.2022

Kupujem kucu od 100m2,suteren od 20m2 nije bio legalizovan zato sto je naknadno dograđivan.
Sada sam zavrsio legalizaciju za tih 20m2 tj.geometar je uradio svoj deo posla.
Zanima me koliko vremena je potrebno da se to upise u katastru,da se izmeni list nepokretnosti?

Odgovor

Saglasno članu 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 42, datum: 30.05.2022

Pokrenuta je Ostavinska rasprava po sl. duznosti, gde se vodim kao naslednik nepokretnosti koja je otudjena jos 2014. god , s tim da nigde ne postoji pisani dokumentan niti ugovor o kupoprodaji ( ugovor sklopljen usmeno ) .  Kakva su moja prava sto se tice te nepokretnosti?

Odgovor

Ugovor o kupoprodaji koji nije zaključen u zakonom propisanoj formi (pisana forma i overa, odnosno potvrda od nadležnog organa) je ništav i ne proizvodi pravno dejstvo.

U zavisnosti od toga o kojoj nepokretnosti se radi, kod javnog beležnika se možete informisati da li su ispunjeni uslovi da u svojstvu naslednika nepokretnosti sa kupcem zaključite poravnanje kojim ćete kupcu priznati pravo svojine na toj nepokretnosti.


Pitanje br: 43, datum: 30.05.2022

Ukoliko posle geometarskog omedjavanja komsija ukloni postavljene geometarske mere - oznake, da li postoji nacin da se natera da plati ponovno merenje i spreci njihovo uklanjanje? Da li se to radi preko suda ili moze privatno.?

Odgovor

Kada su međni znaci uništeni, oštećeni ili pomereni, a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu, sud utvrđuje granicu između susednih nepokretnosti, u skladu sa odredbama čl. 155-163. Zakona o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 25/82, 48/88, i „Službeni glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/05 – dr. zakon, 85/12, 45/13 – dr. zakon, 55/14, 6/15, 106/15 – dr. zakon i 14/22).

                Predlog za uređenje međa između susednih zemljišnih parcela može podneti svaki od sopstvenika, odnosno korisnika tih parcela.


Pitanje br: 44, datum: 30.05.2022

Sudskim rešenjem podeljena je imovina dede i babe između oca i strica. Njih dvojica se nikada nisu upisali u katastru kao vlasnici i imovina je stajala na babino ime. Stric je nedavno preminuo i njegova porodica podelila je imovinu koju su imali. Njegova deca (moji brat i sestra od strica) upisali su se u katastru kao jedini vlasnici babine i dedine imovine, svako po 1/2. Kako je to moguće pošto nisu jedini vlasnici po rešenju koje imamo, već tu pripada i moj otac?

Promenu vlasnika videli smo ukucavanjem broja parcele u javnom uvidu katastra.

Odgovor

                Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na predmetnim katastarskim parcelama (istorijat promena), koje će sadržati podatke o tome po kom pravnom osnovu i kada je izvršena poslednja promena imaoca prava na tim parcelama.

                Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 45, datum: 29.05.2022

Zelim da kupim njivu 4 klase. U podacima katastra nepokretnosti pise samo ime na koga je njiva

Kako mogu da dobijem vise informacija o vlasniku i gde? 

Odgovor

Fizička lica imaju pravo na zaštitu u vezi sa obradom podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 87/18 ). Saglasno odredbama člana 15. tog zakona, organ vlasti ne može da obrađuje, odnosno učini dostupnim podatke o ličnost bez pristanka lica na koje se ti podaci odnose, osim ako je zakonom drugačije propisano.

                Odredbom člana 52. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano je da se list nepokretnosti izdaje svakom zainteresovanom licu.

                Shodno odredbama člana 70. stav 3. i člana 72. stav 4. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon), list nepokretnosti treba da sadrži podatak o prebivalištu i adresi imaoca prava na nepokretnosti.

                Zahtev za izdavanje izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti - list nepokretnosti podnosi se Službi za katastar nepokretnosti putem pošte, preporučenom pošiljkom ili se neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti. Obrazac zahteva možen se preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/izdavanje-izvoda-iz-lista-nepokretnosti

                Javni beležnici i geodetske organizacije su takođe ovlašćeni za izdavanje lista nepokretnosti, koji ima istu dokaznu snagu kao da ga je izdala Služba za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 46, datum: 27.05.2022

Htela bi da kupim zemljiste sa zgradom ali u katastru pise "ostale zabelezbe propisane zakonom" hipoteka
Sta znaci navedeno ?

Odgovor

Evidentno je da je na predmetnim nepokretnostima upisana hipoteka, ali nije poznato koja zabeležba je upisana.

                Zabeležba je upis kojim se u katastar nepokretnosti upisuju činjenice koje su od značaja za zasnivanje, izmenu, prestanak ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima, koje se odnose na ličnost imaoca prava, na samu nepokretnost ili na pravne odnose povodom nepokretnosti

                Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o činjenicama iz službene evidencije, i to kada, po kom osnovu je upisana predmetna zabeležba i na šta se konkretno odnosi.


Pitanje br: 47, datum: 26.05.2022

Parcela se u katastru na karti vodi na moje ime  a u registru na drugo ime ja je koristim bez smetnji godinama cija je parcela?

Odgovor

Odredbom člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je načelo upisa, koje podrazumeva da se svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar, a da prestaju brisanjem tog upisa, te da se samo u slučajevima određenim zakonom, svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima mogu steći i pre upisa u katastar, ali da i tada tek upisom proizvode pravno dejstvo prema savesnim trećim licima.

                Dakle, imalac prava svojine, odnosno prava korišćenja na katastarskoj parceli je lice koje je upisano u katastar nepokretnosti kao imalac tog prava.


Pitanje br: 48, datum: 25.05.2022

Koji je zakonski rok da se nakon predatog zahteva upise kvadratura stana u list nepokretnosti?

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.


Pitanje br: 49, datum: 24.05.2022

Da li može stan od pokojnog svekra da se uknjiži pola na sina pola na snaju ili samo snaju?

Odgovor

U slučaju smrti lica koje je upisano u katastar nepokretnosti za imaoca prava na nepokretnostima, promena u katastru se sprovodi na osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju, tako što se upisuju njegovi naslednici ili lice kome je naslednik ustupio svoj nasledni deo, u skladu sa tim rešenjem.


Pitanje br: 50, datum: 24.05.2022

Moj rođak pregovara o kupovini stana u porodičnoj stambenoj zgradi koja se sastoji od ovog  i još jednog stana. Od navedena dva stana u list nepokretnosti je upisana samo svojina vlasnika stana (imaoci prava na posebnom delu) koji moj rođak namerava da kupi. Ono što nas buni, je činjenica da je u listu nepokretnosti, upisano da je navedena porodična stambena zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju, i da vlasnik odnosno držalac nije utvrđen. Da li moguć upis svojine na posebnom delu, ako se ima u vidu  da je porodična stambena zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju, i da vlasnik odnosno držalac nije utvrđen.

Odgovor

Ako je zgrada izgrađena bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u vreme kada je prema važećim propisima bilo neophodno pribaviti tu dozvolu, kupac stana, kao posebnog dela takvog objekta, ne može da bude upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na stanu.

                Upis prava svojine na objektu i posebnom delu objekta vrši se na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole, u skladu sa odredbom člana 158. stav 17. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), odnosno pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju objekta, saglasno odredbi člana 36. stav 1. Zakona o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/15, 83/18, 81/20 – US).


Pitanje br: 51, datum: 24.05.2022

Imam ugovor o kuporodaji vocnjaka koji je zakljucen 2006. godine i overen pred sudom, izmedju mog dede i prodavca. Kada pokusam da nadjem taj broj parcele koji je naveden u predmetnom ugovoru na sajtu mi pise da nema podataka za taj broj katastarske parcele. Verujem da je u medjuvremenu izvrsena neka preparcelizacija. Kako da proverim da li je deda uknjizen i koji zahtev treba da podnesem katastru kaki bih utvrdila koji je tacan broj katastarske parcele?

Odgovor

Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za izdavanje uverenja o identifikaciji  katastarske parcele koja je navedena u ugovoru o kupoprodaji.

               Zahtev se može podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem E-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili geodetske organizacije ili neposredno u prostorijama nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem internet aplikacije na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda E-zakazivanje na  linku  https://rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje  ili putem telefona 011 63 55 600.


Pitanje br: 52, datum: 24.05.2022

Posedujem nekoliko parcela u podnožju planine Rudnik.U e-katastru parcele se vode na zadrugu pradede,zatim babu i njene sestre i braću.Svi su umrli u rasponu od 1946-1980. Otac i majka nisu preveli zemlju na sebe,a nastavili da obradjuju zemlju zemlju do smrti ,pre dve godine.Sada parcele obradjujem ja. Molim za odgovor,šta je potrebno da se zemlja prevede na mene?

Odgovor

                Odredbama člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17- -autentično tumačenje), 113/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr. zakon) propisano je da su  upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis  dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

              Imajući u vidu citirane odredbe, potrebno je da, uz zahtev za provođenje promene imaoca prava na predmetnim katastarskim parcelama u katastru nepokretnosti, dostavite pravnosnažna rešenja o nasleđivanju kojima je raspravljena zaostavština svakog od upisanih lica posle njhove smrti, odnosno drugu ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocima prava na nepokretnosti


Pitanje br: 53, datum: 24.05.2022

Поштовани,

да ли је Служба за катастар непокретности  у обавези да изда Уверење о старом и новом премеру, као и кретању власништва

за било који скуп парцела без обзира ко је власник, ко подносилац захтева и који је период уназад у питању?

И који је правни основ за то ?

Odgovor

Služba za katastar nepokretnosti je dužna da na zahtev stranke izda uverenje o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, u skladu sa odredbama člana 29. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. бр. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje) i odredbom člana 52.stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                Saglasno odredbama člana 18.st. 2. i 4. Pravilnika o načinu pristupa, distribucije, izdavaanja, korišćenja, skladištenja i zaštite podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema (Službeni glasnik RS”, broj 76/18), u zahtevu za izdavanje podataka obavezno se navodi koji podaci se traže i u koje svrhe, a podaci se moraju koristiti u svrhu za koju su izdati.

                U zahtevu za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnosti (istorijat promena) navode se katastarske parcele i period za koji se traže podaci o promenama na određenoj nepokretnosti. U tom smislu ne postoje ograničenja, a republička administrativna taksa se obračunava prema broju promena, u skladu sa propisanom tarifom.

                Obrazac zahteva za izdavanje uverenja može se preuzeti sa veb prezentacije Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

 


Pitanje br: 54, datum: 23.05.2022

U svim dokumentima koje posedujem u papirnom obliku, još od 1989.godine, na K.P. 4xxx/x u Borči, iskazana je površina x,45 ara.
U listi nepokretnosti, br. 6xxx, stoji površina x,37 ara
Gde je razlika.
Šta mi je činiti da se ovo ispravi, jer imam ostavinsku raspravu a podaci se ne slažu, oni koje imam ja i oni koje vi vodite?!

Odgovor

Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisana pogrešna površina katastarske parcele, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti Palilula će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 55, datum: 22.05.2022

Polozio sam depozit za kupovinu kuce a zatim odustao. Prodavac izbegava da mi vrati depozit. kako mogu da upisem taj dug kao teret, hipoteku na njegovu imovinu.

Odgovor

                Odredbom člana  8. Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS”, br.  115/05, 60/15, 63/15-US, 83/15) propisano je da hipoteka nastaje upisom u nadležni registar nepokretnosti, na osnovu ugovora ili sudskog poravnanja (ugovorna hipoteka), izjave  volje vlasnika nepokretnosti –založne izjave (jednostrana hipoteka), zakona (zakonska hipoteka) i sudske odluke (sudska hipoteka).

                Dakle, bez saglasnosti lica koje je upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na nepokretnosti ne može se upisati vansudska hipoteka na njegovoj nepokretnosti.


Pitanje br: 56, datum: 22.05.2022

Pre trideset godina fizičko lice je od opštine kupilo plac. U tom periodu na placu ništa nije izgrađeno. Pitanje je, da li lice može bez problema da proda taj plac ?

Odgovor

Pravo korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini nije u prometu. Da bi zemljište moglo da se otuđi, potrebno je da se prethodno izvrši konverzija, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine.

                Pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, bez naknade, ne mogu ostvariti lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa. Ta lica mogu ostvariti pravo na konverziju na građevinskom zemljištu uz naknadu, u postupku koji sprovodi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose, u skladu sa Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 64/15 i 9/20).


Pitanje br: 57, datum: 22.05.2022

Nasledio sam plac kupljen 1966 god (kupoprodajni ugovor)iste godine zapoceta gradnja kuce koja je zavrsena 1967 god.Nemam tacne podatke da li je za kucu pribavljena gradjevinska dozvola ali posedujem projekat kuce iz 1966 god.koji ukazuje na to da je kuca radjena po tadasnjim zakonima.Zanima me da li taj objekat posto je izgradjen pre 1968 spada pod legalizaciju i ukoliko ne spada zanima me da li posto iz tog perioda ne postoje satelitski snimci putem zivih svedoka dokazem da je kuca useljena 1967 godine i na taj nacin ozakonim ovaj objekat.

Odgovor

Saglasno odredbi člana 4. stav 1. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS”, br. 96/15, 83/18 i 81/20 –US), predmet ozakonjenja nisu objekti koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju.

                Oobjekti izgrađeni u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju su:

                1)  objekti u gradovima, odnosno naseljima gradskog karaktera izgrađeni do 3. juna 1948. godine, kada je stupila na snagu Osnovna uredba o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48);

                2) stambene zgrade koje su izgrađene na selu do 21. marta 1961. godine, kada je stupio na snagu Zakon o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61) ili do stupanja na snagu propisa o uslovima za izgradnju stambenih zgrada, ukoliko su ih opštinski narodni odbori doneli u roku propisanom tim zakonom;

                3) ostale vrste objekata koji su izgrađeni na selu do 8. jula 1973. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73), odnosno do stupanja na snagu opštinske, odnosno gradske odluke, ukoliko je ista doneta u roku propisanom tim zakonom.


Pitanje br: 58, datum: 21.05.2022

Jos 2004 godine kupio sam stan u centru Novog Sada-uredno posesujem svu dokumentaciju.Zgrada tada nije bila legalizovana tako da nisam ni imao mogucnost da pokusam da se upisem u katastar.Stan se vodi na takozvanu stanbenu zadrugu Panoramu.Kada je zgrada bila zavrsena prvi kupac kupuje stan od vlasnika stanbedne zadruge,prodaje je drugom licu,takodje fizickom,a ja sam nakon par godina postao treci kupac.Jos pre par godina predao sam svu dokumentaciju za uknjizbu i nikakav odgovor nisam dobijao.Pokusavao sam na salteru,call centru,nemam pristup licno da udjem u ustanovu a uvek sam dobijao odgovor da nema slobornih termina kod zaposlenih zaduzenih za donosenje resenja.Posle par godina cekanja uspeo sam da zargonski receno iznutra saznam gde je problem.Meni nedostaje ugovor izmedju prvog kupca stana i stanbene zadruge-kasnije je sve u redu i naravno sve po zakonu sto se mene i drugog kupca tice.Stanbena zadruga je odavno nepostojaca,ugasena,a njen vlasnik kao i prvi kupac su davno umrli.Cak prvi kupac nije ni imao potomke koje bi npr mogao da priupitam o dokumentima.Preko advokata sam saznao da je pred stecaj zadruga imala pozar gde su najverovatnije i dokumenta izgorela.Opet sa druge strane savetnik mi je predlozio da se obratim arhivi grada jer su dobili informaciju da tamo mozda zavrsavaju ugovori izmedju pravnih i fizickih lica gde su pravna ugasena-u stecaju i slicno.Moje pitanje je da li arhiv poseduje takve ugovore i sta da radim i u kom pravcu da idem kako bi posle toliko godina uspeo da uknjizim svoj stan.Unapred Vam se od srca zahvaljujem na odgovoru.

Odgovor

Odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbom stava. 2. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika,

                Imajući u vidu citirane odredbe, u konkretnoj situaciji ne možete se upisati u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na stanu bez ugovora o kupoprodaji kojim se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom. 

                Za informaciju da li Istoriijski arhiv Grada Novog Sada poseduje predmetni ugovor o prometu nepokretnosti, potrebno je da se obratite toj ustanovi. Kontakt  telefon  je  021 / 6431-752.


Pitanje br: 59, datum: 18.05.2022

Poštovani, koliko je vremena potrebno da se izda rešenje o skidanju hipoteke, tj.brisovnica iz katastra? Naime, stan je kupljen na kredit, isplaćen i sva potrebna dokumenta su predata u katastar. Molim za informaciju koliki je prosečan rok u kom bi nam bila izdata brisovnica. Predmet je uzet  u razmatranje hitnom postupku.

Odgovor

Saglasno članu 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je 15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 61, datum: 16.05.2022

Sledece nedelje bih poslala dva zahteva u katastar nepokretnosti:

  1. Zahtev za ispravku greske u katastru

2. Zahtev za promenu imaoca prava na stanu u katastru nepokretnosti uz prilog: Sporazum o deobi bracne tekovine.

Molim vas da mi pomognete, koji iznos taksi bi trebalo sa platim?

Odgovor

Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20). Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).

               Po podnošenju zahteva, Služba za katastar nepokretnosti izdaje instrukciju za plaćanje takse, koja sadrži iznos takse i broj računa na koji treba izvršiti uplatu.

               Republička administrativna taksa se ne plaća za spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešejima, drugim ispravama i službenim evidencijama, saglasno članu 19. stav 1. tačka 3. navedenog zakona.

 


Pitanje br: 62, datum: 16.05.2022

Treba da uknjizim stan(vojni*) koji je otkupljen 1992.
Interesuje me sta mi je potrebno od dokumentacije i sta od taksi treba da se uplati?

Odgovor

Ako je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti, potrebno je da dostavite ugovor o otkupu stana.

                Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje (clausula intabulandi).

                Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da, izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

                Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.

                Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20). Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).

                Po podnošenju zahteva, Služba za katastar nepokretnosti izdaje instrukciju za plaćanje takse, koja sadrži iznos takse i broj računa na koji treba izvršiti uplatu.


Pitanje br: 63, datum: 16.05.2022

Postovani molim za pomoc. Moja linija  parcele je sa jedne strane (u katastru) usla u moj plac 3m a sa suprotne strane je izasla u komsijsko 3m. Kao da je pogresno ucrtana, desetak parcela ili celo to malo selo ima pomerene parcele na satelitskom snimku naravno i u katastru. Kako to da resim je mi iskrivljena linija sece kucu?

Odgovor

                Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 64, datum: 15.05.2022

Fizicko lice je dobilo pravo koriscenja gradjevinskog zemljista pre 25 godina. Na zamljistu nije sagradjen objekat. Lice je korisnik postalo posle smrti oca I ako nema ni zapocetog objekta prazan plac. Sada to lice ugovorom prenosi koriscenje svojim rodjacima. Da li je to zakonito imajuci u vidu da je to imovina lokalne samouprave a da se Radi o parceli bez objekta I da li je grad bio u pobavezii da donese akt da se Ukine pravo koriscenja jer lice koje je nasledilo pravo koriscenja od oca nije moglo da nasledi pravo koriscenja jer ostavilac, otac nije ni zapocelo gradnju. Da li je katastar postupio u skladi da svojim zakonskim ovlascenjima ili je zakon zaobidjen. Napominjem da se plac granici sa mojim placem sa kucom I izvrsenom konverzijom u pravo svojine uz naknadu. Po zakoni imam pravo prece kupovine ali opstina nije isti oglasila na prodaju. Ako se Radi o nezakonitom postupanju kome se obratiti? Da li pravobraniocu grada ili imovinskopravnoj sluzbi?

Odgovor

Pravo korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini nije u prometu, te  ugovor o prometu takvog zemljišta javni beležnik ne može da potvrdi (solemnizuje), niti bi Služba za katastar nepokretnosti provela promenu u katastru nepokretnosti na osnovu tog ugovora. Pravo korišćenja može se nasleđivati, sve dok organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose ne donese rešenje o prestanku prava korišćenja na građevinskom zemljištu, u skladu sa članom 102. st. 10. i 12. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 I 52/21).

                Pravnosnažno rešenje kojim se utvrđuje prestanak prava korišćenja dotadašnjeg imaoca prava korišćenja na građevinskom zemljištu predstavlja osnov za brisanje prava korišćenja na građevinskom zemljištu, saaglasno članu 102. stav 15. navedenog zakona.

                Za pravnu pomoć u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa možete se obratiti organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za pružanje besplatne pravne pomoći.


Pitanje br: 65, datum: 13.05.2022

U listu nepokretnosti u G-listu -Tereti na parceli, stoji zabeležba postojanja zabrane otuđenja ili opterećenja nepokretnosti iz 1993.na osnovu rešenja opštinskog suda( DN BROJ) do okončanja parničnog postupka. Zabrana otuđenja se odnosila na mog oca koji je bio u sporu sa majkom. Postupak je okončan kada mi je otac umro 2008.godine, a zabeležba i dalje stoji. Majka se odrekla svog dela u moju korist i ja sam jedini vlasnik.
Na koji način se briše zabeležba.

Odgovor

Odredbom člana 15. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano je da se zabeležba spora briše na zahtev stranke koja dostavi dokaz o tome da je prestao pravni osnov za zabeležbu, kao i po službenoj dužnosti kada obveznik dostave dostavi ispravu koja je osnov za brisanje zabeležbe.

Dakle, zabeležba spora se može izbrisati iz  katastra nepokretnosti na osnovu pravnosnažne odluke suda donate u postupku povodom koga je upisana ta zabeležba.


Pitanje br: 66, datum: 11.05.2022

Moj svekar je kupio plac 1965. godine, od zene koja je nasledila taj plac od svekra. Sad me zanima kako bi mogli da dodjemo do tog papira kako je ona nasledila isti? Trazili smo u arhivi rekli su nam da ne postoji, a to je jedini nacin kako bi mogli da resimo problem

Odgovor

Odredbama člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17- -autentično tumačenje), 113/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr. zakon) propisano je da su  upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis  dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

                Stoga,  ako kupac nepokretnosti ne poseduje ispravu kojom dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava na nepokretnosti, ne može se u katastar nepokretnosti upisati kao imalac prava svojine na toj nepokretnosti.

                Ukoliko ne može da pribavi navedenu ispravu, preostaje mu da  tužbom radi utvrđenja prava svojine kod nadležnog suda pokrene parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 68, datum: 11.05.2022

Kako da saznam da li je polovina kuce ciji sam suvlasnik prodata? Za istu sam zainteresovana.

Odgovor

Informacije o vlasništvu na nepokretnostima mogu se dobiti uvidom u e-katastar koji je javno dostupan  na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda,   na adresi https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup

                              Pretragu možete izvršiti po adresi nepokretnosti i nazivu opštine ili po broju katastarske parcele i nazivu opštine i katastarske opštine.


Pitanje br: 69, datum: 11.05.2022

Da li je moguce overiti kupoprodajni ugovor kod javnog beleznika ako je katastar postavio zabelezbu = ЗАБЕЛЕЖБА ДА ЈЕ УПИС ИЗВРШЕН НА ОСНОВУ УГОВОРА ОВЕРЕНОГ КОД СУДА ПРЕ 1. СЕПТЕМБРА 2014. ГОДИНЕ.
Da li to znaci da kod suda gde je radjen ostavina 2009. godine je potrebno zatraziti neki vid potvrde?

Odgovor

Zabeležba da je upis izvršen na osnovu ugovora overenog kod suda pre 1. septembra 2014. godine upisuje se u katastar nepokretnosti na osnovu člana 15. stav 1. tačka 19)  Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), a briše se ako se dostavi potvrda suda da je ugovor na osnovu koga je izvršen upis overen pod odgovarajućim brojem overe ili ako se dostavi odluka suda kojom se utvrđuje pravo stečeno predmetnim ugovorom ili se na drugi način potvrđuje dejstvo predmetnog ugovora. Istekom roka od tri godine od dana upisa, zabeležba se briše po službenoj dužnosti.

                Ova zabeležba ne sprečava dalji promet nepokretnosti na kojoj je upisana, niti nove upise u katastar na toj nepokretnosti.


Pitanje br: 70, datum: 10.05.2022

Vlasnik placa je umro pre dvadesetak godina.Nema srodnika ni naslednika. Moj o,tac a kasnije ja, smo drzaoci istog pedesetak godina. Kako doci do vlasnistva na istom? 

Odgovor

Savestan držalac nepokretne stvari na koju drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine na tu stvar održajem protekom 20 godina, u skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Službeni list SFRJ ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96. i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 – dr. zakon).

U tom slučaju, pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti predstavlja pravnosnažna sudska odluka o utvrđenju prava svojine po osnovu održaja, doneta u parničnom postupku.

 


Pitanje br: 72, datum: 09.05.2022

Imamo problem za upis garaznog boksa na Vracaru. Naime, fizicko lice je od tadasnjeg investitora kupilo garazu, imamo ugovor, koju je 1989 god prodalo pravnom licu, i za tu kupoprodaju nemamo ugovor. Ugovor je overen u sudu u Beogradu pod odrdjenim brojem i dva navrata smo se obracali sudu i imamo potvrdu da ne posuduju dokumentaciju jer je zbognisteka roka unistena. Pravno lice koje je kupilo garazu je istu prodalo sadasnjem pravnom licu 1989 godine i mi istu koristimo. Pokusali smo dva puta da izvrsimo uknjizbu ali nas sluzba odbija jer nemamo kompletan sled dokumenta. Imamo specifikaciju od opstine Vracar o postojanju garaznog boksa. Godinama unazad placamo racune za infostan.

Molim da nam pomognete kako da se uknjizimo kao vlasnici garaze. Na portalu se vidi da je zgrada uknjizena i da su se pojedini vlasnici uknjizili na garaznim boksovima. 

Odgovor

                Odredbom člana 85.  Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbama st. 2. i 3. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika,

                Imajući u vidu citirane odredbe, u konkretnoj situaciji nije moguće izvršiti upis u katastar nepokretnosti bez ugovora o kupoprodaji kojim se dokazuje pravni kontinuitet sa investitorom objekta, odnosno licem koje je upisano u katastar za imaoca prava svojine.

                Ukoliko ne možete da pribavite navedenu ispravu, preostaje vam da  tužbom radi utvrđenja prava svojine kod nadležnog suda pokrenete parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.

 


Pitanje br: 73, datum: 09.05.2022

Kupili smo stan pre godinu dana na kredit. Prilikom overe kupoprodajnog ugovora nije u sam ugovor stavljena clausula intabulandi jer se čekala isplata kredita. Naknadno smo dobili clausulu kad je kredit isplaćen. Notar je poslao u katastar samo kupoprodajni ugovor i sada se u katastru stan vodi i dalje na prethodnog vlasnika i postoji predbeležba sa rokom opravdanja do 15. 10. 2021. Mi smo tek danas videli to i shvatili da notar nije poslao clausulu u katastar. Da li je problem što je rok opravdanja istekao i kako dostaviti clausulu katastru?

Odgovor

Predbeležba prava svojine na nepokretnosti, upisuje se u smislu člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) ako ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca da se kupac može upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti (clausula intabulandi), već je davanje saglasnosti uslovljeno isplatom kupoprodajne cene u celosti.

                Ako je Službi za katastar nepokretnosti dostavljen ugovor o kupoprodaji koji ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca za upis (clausula intabulandi), Služba upisuje predbeležbu prava svojine u korist kupca, a prodavac i dalje ostaje upisan kao vlasnik sve dok se predbeležba ne opravda, odnosno dok se Službi za katastar nepokretnosti ne dostavi bezuslovna saglasnost za upis (clausula intabulandi), u kom slučaju će se  izvršiti opravdanje predbeležbe i upis prava svojine u korist kupca.

                Javni beležnik je obavezan, da po službenoj dužnosti dostavi Službi za katastar nepokretnosti, radi opravdanja predbeležbe prava svojine, izjavu kojom prodavac potvrđuje da je kupac u celosti isplatio kupoprodajnu cenu i daje mu  saglasnost za upis -clausula intabulandi, koju je potvrdio (solemnizovao), saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                Ukoliko javni beležnik nije dostavio Službi za katastar nepokretnosti clausulu intabulandi, potrebno je da javnom beležniku ukažete na njegovu zakonsku obavezu dostavljanja isprave po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

                Takođe, imate mogućnost da Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za opravdanje predbeležbe i dostavite clausulu intabulandi.

                Činjenica da je istekao rok za opravdanje predbeležbe ne predstavlja smetnju, osim ako je predbeležba u međuvremenu izbrisana po službenoj dužnosti, u kom slučaju treba podneti zahtev za promenu imaoca prava svojine na stanu na osnovu  ugovora o kupoprodaji i clausule intabulandi.     


Pitanje br: 74, datum: 07.05.2022

Stan na Zlatiboru je 2019. godine kupljen i u katastru knjižen na 42.4m2, koliko i ima. Takođe u našim kupoprodajnim ugovorima stoji ta kvadratura. Sada ga prodajemo i imamo problem jer je u katastru neko korigovao kvadraturu na 42m2. Mi posedujemo list nepokretnosti od tada i nase ugovore u kojima je kvadratura 42.4m2. Da li na osnovu naše dokumentacije može da se izvrši korekcija u katastru na stvarnu kvadraturu od 42.4m2 i ako može kome se obraćamo?

Odgovor

Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisana pogrešna površina stana, koja nije u skladu sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, odnosno tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 75, datum: 05.05.2022

Zelim da kupim plac sa postojecim objektom koji je za rusenje (rekonstrukciju iz temelja) ali nisam siguran sta mi je sve potrebno od dokumentacije od prodavca i sta sve treba da proverim u nadleznim institucijama pre same kupovine kako ne bi imao problema da dobijem dozvolu za rekonstrukciju postojeceg objekta. Plac se nalazi na dve Katastarske aprcele, vlasnik svojeg dela parcele je upisan na 300kvm sa pravom svojine. Pored prodavca postoje jos tri osobe koji su upisani sa istim pravima tj sa pravom svojine na postojecoj parceli. Na istoj parceli nema upisanih osoba sa pravom koriscenja. Objekat je sagradjen 1976 i kao takav je ucrtan u katastar. 

Odgovor

Potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za izdavanje građevinske dozvole, radi informisanja o uslovima pod kojim se može odobriti rekonstrukcija objekta.

Prilikom kupovine nepokretnosti morate da proverite da li je prodavac upisan za imaoca prava svojine na nepokretnosti, a ako je upisan kao suvlasnik sa određenim udelom na nepokretnosti, on može raspolagati samo svojim udelom, bez saglasnosti ostalih suvlasnika, saglasno odredbi člana 14. stav  2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96. i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 - dr. zakon).

Ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine u skladu sa odredbama člana 5. Zakona o prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br.  93/14, 121/14 i 6/15).


Pitanje br: 76, datum: 04.05.2022

Ako je rešenje katastra ekspedovano i objavljeno na oglasnoj tabli RGZ 26.04.2022. a s obzirom da jedna strana ne postoji na adresi, interesuje me da li nakon 30 dana rešenje postaje konačno, ili nakon 30 dana treba još 8 dana čekati i istek rok za žalbu pa tek onda rešenje postaje konačno?

Odgovor

Saglasno odredbama člana 39.st. 8. i 9.  Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  dostava rešenja stranci će se smatrati izvršenom na dan isteka roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na oglasnoj tabli na veb prezentaciji Zavoda, ako dostava nije mogla biti izvršena putem pošte ili je izvršena ali tek nakon isteka tog roka, ili je adresa prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata.

Protekom roka za žalbu od osam dana od tog dana (kada se smatra da je dostava izvršena) rešenje postaje konačno.


Pitanje br: 77, datum: 04.05.2022

Moj otac je po osnovu Ugovora o otkupu stana stekao stan iz otkupa. Kupoprodajna cena je isplaćena u celosti, o čemu postoji dokaz - priznanica i Aneks ugovora u kojem je konstatovano da je Prodavac dužan da u roku od 30 dana od dana overe ugovora podnese zahtev za uknjižbu stana na ime kupca. Međutim, stan do danas nije uknjižen. S obzirom na to da je u vreme otkupa stana i majka bila živa, te da je 2015. godine preminula, interesuje me da li je pre podnošenja zahteva za uknjižbu stana, potrebno sprovoditi ostavinski postupak iza majke jer postoji zakonska pretpostavka da su oboje vlasnici po 1/2 imajuću u vidu da su ga stekli za vreme trajanja bračne zajednice. Takođe, da li je dovoljno od dokumentacije podneti Ugovor o kupoprodaji tj. otkupu stana, Anekse ugovora i priznanicu o plaćenoj kupoprodajnoj ceni u celosti. Koliko vidim iz dokumentacije, ne postojii potvrda Prodavca o isplati cene u celosti, osim pomenute priznanice koja glasi na iznos koji je naveden i u Aneksu ugovora o otkupu stana.

Odgovor

                Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

                Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

                Dakle, uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti, pored ugovora o otkupu stana, morate da dostavite i bezuslovnu izjavu prodavca o dozvoli upisa ili navedenu potvrdu.

                Nije neophodno da se prethodno sprovede postupak za raspravljanje zaostavštine Vaše pok. majke. Stan će biti upisan na Vašeg oca na osnovu navedene dokumentacije.

                Nepokretnost se, po službenoj dužnosti, upisuje u katastar nepokretnosti kao zajednička svojina supružnika na osnovu teretnih pravnih poslova zaključenih posle stupanje na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (8. Juni 2018. godine), u skladu sa odredbama člana 7.st. 5-8.  tog zakona.

               


Pitanje br: 78, datum: 04.05.2022

Zanima me koja je procedura kupovine placa, gde je po eKatasru navedeno u podacima o parceli
-A list: zemljište u građevinskom području, njiva 1. klase
-B list: svojina, javna svojina 1/1
Plac se nalazi do mog placa na kome postoji objekat, u naseljenom mestu, dakle postojala bi šansa prava preče kupovine. Znam da je plac pre više godina bio u nečijem vlasništvu, a vlasnik je bio u obavezi da izgradi objekat na njemu, što on nije učinio. Da li je time izgubio pravo na vlasništvo, pa je sada vlasnik država kako piše u eKatastru? Kako je moguće kupiti plac sa ovakvim statusom? Da li možete da me uputite koji su koraci potrebni kako bih znao koje su mi mogućnosti?

Odgovor

Budući da je predmetna katastarska parcela u javnoj svojini, potrebno je da se za tražene informacije obratite Ministarstvu finansija koje je, saglasno odredbi člana 3. stav 1. Zakona o ministarstvima (“Službeni glasnik RS”, broj 128/20) nadležno za poslove državne uprave koji se odnose na uređivanje prava javne svojine, pa samim tim i za davanje mišljenja i objašnjenja u vezi sa primenom propisa kojima je uređena javna svojina. Ovaj Kontakt centar namenjen je za davanje odgovora i objašnjenja u vezi sa primenom propisa kojima je uređena  oblast upisa u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 79, datum: 04.05.2022

U e-katastru vidim da je predat kupoprodajni ugovor na celo zemljište čijeg sam ja suvlasnik na 1/2 delu. Ugovor je sačinjen 2008.god, a pre nedelju dana predat u katastar. Suvlasnici smo od 2002 god. Praktično, suvlasnik je prodao i moj deo bez mog znanja i pristanka. Da li katastar ovakve nezakonite ugovore ipak uknjiži, pa da ja onda tužim i dokazujem, ili upiše vlasništvo samo na delu prodavca, ili odbaci takvu uknjižbu. Da ne pominjem da nije ispoštovano ni pravo preče kupovine, tj nije mi ponuđeno da kupim tu suvlasnikovu polovinu.

Odgovor

                Odredbom člana 14. stav  2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96. i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 - dr. zakon) propisano je da suvlasnik može raspolagati svojim delom              bez saglasnosti ostalih suvlasnika.

                Saglasno navedenoj odredbi, Služba za katastar nepokretnosti može da provede promenu imaoca prava na suvlasničkom udelu ako je jedan od suvlasnika ugovorom o kupoprodaji raspolagao samo svojim udelom na nepokretnosti. Ako je otuđio čitavu nepokretnost Služba za katastar nepokretnosti će odbiti zahtev za provođenje promene u katastru na osnovu takvog ugovora.

                Služba za katastar nepokretnosti nije dužna da vodi računa da li je ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti povređeno pravo preče kupovine.

 


Pitanje br: 80, datum: 04.05.2022

Moj, sada već pokojni, deda, kupio je deo katastarske parcele br xxx7 u KO xxxx u površini od 872 m2. Ugovor o kupoprodajni je zaveden pod brojem 1xxx/xx od 9.decembra 1xxx.godine, isplaćen u celosti, kao i taksa na to. Parcela je u potpunosti ograđena, a prilikom kupovine i obeležena ukopanim kamenjem.

Predmetna parcela, koju je deda kupio, u međuvremenu, podeljena je na više manjih i sada se vodi kao 3xxx/x i 3xxx/x. Parcelu 3xxx/x nasledio je moj stric, a sada je vlasnik njegov sin i ista je površine xxx m2. Parcela 3xxx/x je ostala u vlasništvu dede i sada je u toku proces prenosa na mog oca.

Problem je nastao kada je katastar iscrtao neke nove granice parcela i 125 m2 ucrtao kao vlasništvo komšije. Pokojni deda je sa imajućom dokumentacija pokušao 2010.godine da izvrši ispravku, ali to nije učinjeno. Kako i kome da se obratimo da zaštitimo prava svoje porodice.

Danas sam bio u katastru opštine Knjaževac i nisu znali da mi daju savet u vezi tog problema.

Odgovor

Ko smatra da u podacima o nepokretnostima i upisanim stvarnim pravima u katastru nepokretnosti postoji greška, ima pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnese zahtev za ispravku greške i priloži odgovarajuče dokaze. O zahtevu za ispravku greške Služba za katastar nepokretnosti odlučuje rešenjem, protiv koga se može izjaviti žalba Republičkom geodetskom zavodu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv drugostepenog rešenja može se voditi upravni spor, kao I ako u zakonskom roku nije odlučeno po žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rešenja.


Pitanje br: 83, datum: 01.05.2022

Postovani,u procesu sam kupovine kuce i naisao sam na jedan problem. Kuca koju kupujem se nalazi na 6/12 placa a drugi deo je od komsije. To je nekada bio jedan plac i onda su oni podelili.Iz banke ne zele da mi odobre kredit jer mora da se izvrsi preparcelacija ili da se stavi i hipoteka na kucu od komsije.Sta raditi u tom slucaju?

Odgovor

                Saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), uz zahtev za provođenje parcelacije, odnosno preparcelacije u katastru nepokretnosti podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za sve katastarske parcele, projekat parcelacije, odnosno preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja. Takođe, podnosi se i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

                Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima predstavlja ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno u postupku kod nadležnog suda ili javnog beležnika.

                Ukoliko suvlasnici ne mogu da postignu sporazum, potrebno je kod nadležnog suda pokrenuti vanparnični postupak za deobu imovine.

 


Pitanje br: 84, datum: 29.04.2022

Zainteresovan sam za kupovinu jednog placa, braća koji su ga nasledili su upisani kao vlasnici polovine placa (nasledili posle tatine smrti), a druga polovina je bila na tetki koja nema naslednike i posle njene smrti su njih dvojica nasledili i njenu polovinu. Oni imaju rešenje posle ostavinske rasprave i sud je odredio da su oni naslednici njene polovine. Problem je što je taj postupak pokrenut 12.11.2021. i dalje u ekatastru stoji da je tetka vlasnik polovine placa ali i postoji zabelezba da je pokrenut postupak za upis promene nosioca prava na objektu. Da li postoji neki zakonski rok u kom će to preći na njihovo ime? da li postoji mogućnost da se to ubrza nekako da ja mogu da kupim taj plac?

Odgovor

Saglasno članu 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.

                Urgencija za rešavanje predmeta može se dostaviti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/

 


Pitanje br: 85, datum: 28.04.2022

Postovani, podnosilac sam zahteva za restituciju za zemljiste u Indjiji i okolini. Za neke parcele nismo uspeli da nadjemo Aktove o oduzimanju (pretpostavlja se da je dokumentacija izgorela), posedujemo zemljisno knjizne uloske iz 1945.godine gde se vidi da smo bili vlasnici zemljista. Zanima me da li mogu kod Vas dobiti uvid o kretanju vlasnistva za trazene parcele? Takodje zanima me zasto u katastru nije zavedeno da su te parcele predmet restitucije i kako je moguce da je neko zemljiste koje je 2014.god.kada smo podnosili zahtev za povracaj imovine bilo u vlasnistvu drzave ili Ministarstva poljoprivrede, sada bude u vlasnistvu privatnog lica ili ima pokrenut postupak intabulandi? Zar pocetkom procesa restitucije nije zaustavljena prodaja i otudjenje zemljista za koje postoji zahtev za povracaj imovine?

Odgovor

                Odredbama člana 62. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - US, 95/18 i 153/20) propisano je da od stupanja na snagu ovog zakona imovina koja je oduzeta bivšim vlasnicima, a za koju je podneta prijava u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine („Službeni glasnik RS”, broj 45/05), a po odredbama ovog zakona može biti vraćena, ne može biti predmet otuđivanja, hipoteke ili zaloge, do pravnosnažnog okončanja postupka po zahtevu za vraćanje, odnosno do isteka roka za podnošenje zahteva u pogledu imovine za koju nisu podneti zahtevi za vraćanje, te da je akt otuđenja i opterećenja imovine koji je suprotan odredbama tog člana ništav.

                Do dana stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  upis zabeležbe zabrane otuđenja i opterećenja u katastru nepokretnosti nije sprečavao dalje upise na nepokretnosti na koju se ta zabeležba odnosi, osim ako je suprotno izričito propisano zakonom, već su od upisa zabeležbe sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru  nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabeležbe uslovni i zavise od ishoda postupka zbog kojih je zabeležba upisana, shodno odredbi člana 81. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon).

                Stupanjem na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, 8. juna 2018. godine, prestala je da važi odredba člana 81. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru. Odredbom člana 14. stav 3. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova propisano je da izuzetno, upis zabeležbe zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti sprečava dalje upise koji se odnose na zabranjeno otuđenje i opterećenje nepokretnosti imaocu upisanog prava.

                Od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama I dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, broj 15/20), 4. marta 2020. godine zabeležba restitucije upisuje se u katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti, na osnovu potvrde organa nadležnog za povraćaj oduzete imovine da se pred tim organom vodi postupak za povraćaj nepokretnosti u javnoj svojini koji može da dovede do njenog povraćaja u naturalnom obliku, saglasno odredbama člana 15.st. 3. i 4.  Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.  Do tada, ova zabeležba se upisivala u katastar nepokretnosti samo na zahtev stranke.               

                Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na predmetnim nepokretnostima izvršenim u katastru nepokretnosti, koje će sadržati i podatke o ispravama koje su predstavljale osnov za upis katastar nepokretnosti ili da je upis preuzet iz zemljišne knjige u postupku izrade katastra nepokretnosti.

Zahtev možete dostaviti poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje.


Pitanje br: 86, datum: 28.04.2022

Želim da izvršim upis prava  nepokretnosti na stan u KO Stari grad, interesuje me da li se može uplata administrativnih taksi obaviti u Službi  za katastra nepokretnosti Stari grad i da li tu mogu dobiti popunjene uplatnice.

 

Odgovor

Na šalterima Službe za katastar nepokretnosti Stari Grad uvedeni su POS terminali za plaćanje republičkih administrativnih taksi platnim karticama Dinacard, Visa i Mastercard.

Instrukciju za plaćanje taksi izdaće Vam Služba za katastar nepokretnosti po predaji zahteva.

 


Pitanje br: 87, datum: 28.04.2022

U podacina katastra nepokretnosti primetila sam gresku u prezimenu bivseg supruga kao i da lice nije upisano sa maticnim brojem, objekt je preuzet iz zemljisne knjige!!! Zanima me da li ja mogu da popravim podatke uz original vlasnickog lista bivseg supruga ili on mora sam!!

Odgovor

Saglasno članu 17. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), zahtev za upis u katastar nepokretnosti može podneti lice u čiju korist se odlučuje o upisu, upisani prethodnik, kao i treće lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod postupka upisa.

               Dakle Vi, kao lice koje ima pravni interes, možete podneti zahtev za ispravku greške u katastru. Uz zahtev, treba da priložite ispravu kojom dokazujete postojanje greške, kao i ispravu kojom dokazujete pravni interes za podnošenje zahteva.

 


Pitanje br: 88, datum: 27.04.2022

Postovani, svideo mi se jedan stan, ali su mi iz agencije rekli da je uknjizen na 0m², kao i da ukoliko se odlucim za kupovinu, oni ce se obavezati da do potpisivanja ugovora pribave specifikaciju o kvadraturi i da ce stan nakon toga na mene biti uknjizen sa kvadraturom. Koliko ima istine u tome? Da li nabavka specifikacije ujedno i garantuje da necu postati vlasnik 0 kvadrata vec realne kvadrature?
Inace u toj zgradi sam video u E-Katastru da je vecina stanova tako uknjizena (ne svi, kod nekih stoji kvadratura), ovaj je uknjizen kao privatna svojina 1/1, na pravno lice, ali stoji 0m²

Odgovor

Upis podataka o posebnim delovima objekta, uključujući i površinu, vrši se, saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  na osnovu pravnosnažne građevinske, odnosno upotrebne dozvole ili uverenja nadležnog organa (specifikacija), izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata navedena dozvola, a ako organ nije u mogućnosti da izda uverenje, na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.


Pitanje br: 89, datum: 27.04.2022

Imam jedno pitanje.Juce sam saznao da je sva zemlja koja se vodila na prababu upisana na jednog naslednika,a da ostalih 7 naslednika uopšte nisi upoznati sa tim.Kako je moguće da jedan naslednik upise svu zemlju sa prababe na njegovo ime a da mi nismo upoznati sa tim.Kome bi trebali da se obratimo i da osporimo to,i da li postoji neki rok.Datum koji stoji u e -katastru je 31.03.2022.

Odgovor

Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na predmetnim katastarskim parcelama (istorijat promena), koje će sadržati podatke o tome po kom pravnom osnovu i kada je izvršena poslednja promena imaoca prava na tim parcelama.

Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. Nije propisan rok za podnošenje zahteva za ispravku greške.

O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

 


Pitanje br: 90, datum: 27.04.2022

Posle razvoda braka, stan koji se vodi u katastru na bivšeg supruga je pripao meni,a kuca njemu. ( Navedeno je u sprazumu o deobi bracne tekovine iz 2006 god) 

Na koji način mogu da promenim vlasnika stana? Kome da se obratim notaru ili advokatu da me u moje ime zastupa!?

Odgovor

Ne morate da angažujete advokata, možete sami da podnesete zahtev za promenu imaoca prava na stanu u katastru nepokretnosti i priložite sporazum o deobi bračne tekovine, u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 91, datum: 26.04.2022

Na jednoj parceli sam vlasnik kuce i pom. zgrade 1/1, a na parceli se pojavljujem tri puta kao suvlasnik, posto sam nasledio od tri suvlasnika, ukupno sam vlasnik oko 3/4 parcele, ostala 1/4 se vodi na cetiri suvlasnika koji su odavno umrli, pitanje je da li mogu da izvrsim preparcelaciju, ako neko od naslednika ne zeli da ucestvuje u tome?

 

Odgovor

Saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), uz zahtev za provođenje parcelacije, odnosno preparcelacije u katastru nepokretnosti podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za sve katastarske parcele, projekat parcelacije, odnosno preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja. Takođe, podnosi se i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

                Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima predstavlja ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno u postupku kod nadležnog suda ili javnog beležnika.

               Ukoliko suvlasnici ne mogu da postignu sporazum, potrebno je kod nadležnog suda pokrenuti vanparnični postupak za deobu imovine.


Pitanje br: 92, datum: 26.04.2022

Obzirom da je RGZ doneo rešenje o promeni kućnog broja zgrade, molim vas za odgovore na sledeća pitanja:

1 šta se dešava sa rešenjem o uknjižbi stana

2 šta se dešava sa hipotekom koja je upisana na stan za potrebe stambenog kredita

odnosno da li za navedena dokumenta treba pokrenuti neke izmene i koje?

Odgovor

Saglasno odredbi člana  26. stav 2. Zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20) podaci o adresi objekta ažuriraju se u bazi podataka katastra nepokretnosti preme podacima Adresnog registra po službenoj dužnosti, bez donošenja rešenja.

                Dakle, nije potrebno da podnosite zahtev da se u katastru nepokretnosti izmeni kućni broj, budući da će ta promena biti izvršena po službenoj dužnosti, bez donošenja rešenja.


Pitanje br: 93, datum: 26.04.2022

Uvidom u katastarski alarm, pise mi " kljucna rec 9xx-0x-x-2xx promena imaoca prava na zemljistu".

Iznad citata je broj mog predmeta a ispod status predmeta "u rokovniku".

Nesto mi nije jasno, menjao sam adresu prebivalista u listu nepokretnosti, i  imao brisanje sluzbenosti prolaza na delu parcele. Zabelezba o promeni adrese nije obrisana 4 meseca, pa je od pre par dana brisanje sluzbenosti prolaza koje jos nije pravosnazno, povuklo i ceka se da prodje pravosnaznost brisanja sl. prol. da bi se zabelezba obrisala.

Sve je to ok, ali da li se to naslovljava kao promena imaoca prava na zemljistu ???  Jesu li nesto zabrljali, jer moje je pravo svojine 1/1, i nece se promeniti..? 

Odgovor

Kao vlasnik predmetne nepokretnosti, imate pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za izdavanje uverenja koje će sadržati podatak o vrsti i pravnom osnovu promene koja je predmet postupka upisa, koji se u Službi za katastar nepokretnosti vodi pod navedenim brojem, a o čemu je upisana zabeležba pokrenutog postupka upisa na Vašoj katastarskoj parceli.

Zahtev za izdavanje uverenja možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.


Pitanje br: 95, datum: 25.04.2022

Породична стамбена зграда је структуре приземље + 2 спрата + поткровље, са по једним станом на свакој етажи. Зграда има два улаза (улаз 1 и улаз 2). Сваки улаз има независно степениште. Степеништем из улаза 1 се стиже до приземља и другог спрата и оно је заједничко за станове на тим етажама. Степениште из улаза 2 је заједничко за станове на првом спрату и поткровљу. Сви станови су уписани у катастар као посебни делови и деле заједнички кућни број.
Да ли постоји могућност: 1) да се два улаза упишу у катастар непокретности као независни делови; 2) да сваки улаз добије свој кућни број?

Odgovor

Odredbama člana 22. stav 1. Zakona o registru prostornih jedinica i adresnom registru (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20) propisano je da ako objekat ima više zasebnih ulaza, svakom ulazu se utvrđuje poseban kućni broj.

Ako utvrđivanje dodatnog kućnog broja za ulaz u objekat izaziva potrebu promene ostalih kućnih brojeva na objektu, za sve ulaze u objekat utrđuje se isti kućni broj kome se dodaju slovne oznake po azbučnom redu sa narednom slovnom oznakom, u skladu sa odredbom stava 3. istog člana.

Zahtev za utvrđivanje kućnog broja podnosi se Republičkom geodetskom zavodu, Beograd, Ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39.

 


Pitanje br: 97, datum: 22.04.2022

Ja bih samo htela da pitam,da li moze da se skine hipoteka iz 1985,suprug mi je dobio zemljiste od dede na poklon i kuca koja se nalazi na tom zemljistu je pod hipotekom,posto je deda radio u firmi u Lazarevcu Kolubara univerzal zvana Gumara nije nakon isplate kredita trazio brisanje hipoteke tako da ona stoji i dan danas. Isli smo i u dedinu firmu i u banku i rekli su nam da moramo doneti papir na kome pise da je hipoteka isplacena mi taj papir nemamo niti znamo kome da se obratimo? Da li mozete da nam pomognete i kazete kome da se obratimo i kako da skinemo tu hipoteku? 

Odgovor

Saglasno čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje i na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

Imajući u vidu citirane odredbe, ukoliko Vaš suprug ne može da pribavi pismenu izjavu hipotekarnog poverioca da je saglasan sa ispisom hipoteke iz katastra nepokretnosti, preostaje  da kod nadležnog suda pokrene postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.

Informaciju o hipotekarnom poveriocu može dobiti iz lista nepokretnosti u kome su upisane predmetne nepokretnosti i hipoteka.

Zahtev za izdavanje lista nepokretnosti podnosi se Službi za katastar nepokretnosti. Takođe, geodetske organizacije i javni beležnici imaju ovlašćenje za izdavanje lista nepokretnosti, koji ima istu dokaznu snagu kao da ga je izdala Služba za katastar nepokretnosti. 

 


Pitanje br: 98, datum: 21.04.2022

Moja majka je vlasnik dela sume i zemljišta ,tacnije pripada joj 1/16. Izveden je geometar,unapred placen, medjutim nije završio posao do kraja ,jer je jedan od naslednika doneo papir,tj izjavu iz 1960,da je njen otac uzeo deo njive od pokojne tetke . To se ne vidi u katastru. Geometar je napravio granice po katastru, i kad je na licu mesta ta rodjaka napravila problem,oni su odustali i dali joj rok da to dokaze.  U medjuvremenu,jedna od rodjaka,koja je navodno prva u toj parceli je vec sekla i prodala drva,ujedno tvrdeći da nikog ne ugrozava jer je prva i jer je njoj geometar odredio granice . Mi sad svi cekamo da se dokaze da je ta izjava verodostojna,i ona to pokušava sudskim putem ,trazeci da se svi naslednici odreknu u njenu korist.Geometar navodi da će morati da pravi nove granice i da su nam to dodatni troškovi ,ako ona to dokaze . Moje pitanje glasi: Zašto je geometar,i da li je imao pravo uzeo novac,za nešto sto nije završio? Da li jedna od rodjaka ,koja je prva u parceli može da sece i prodaje drva ,iako rasprava nije mogla da se završi,jer nije uvedeno kod notara? Šta je nama ostalim naslednici , pametno ciniti,jer se geometar odlaze do daljnjeg i pitanje kad ćemo novi da znamo koji je nas deo ,iako smo platili za to? 

Odgovor

U postupku obnavljanja granica katastarske parcele (omeđavanje) geodetska organizacija obeležava granične tačke parcele na terenu propisanim belegama, prema poslednjem stanju podataka o parceli u bazi podataka katastra nepokretnosti. O izvedenim geodetskim radovima u postupku omeđavanja geodetska organizacija je obavezna da, u skladu sa čl. 64, 65. i 74. Pravilnika o premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 7/19), sačini elaborat geodetskih radova, čiji sastavni deo je i zapisnik o izvršenom uviđaju.

Geodetska organizacija je dužna da dostavi Službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju, u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premera, u skladu sa odredbom člana 18.stav 1. tačka 6) i člana 118. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon). Postupanje suprotno navedenoj odredbi sankcionisano je kao prekršaj odredbama člana 183. stav 1. tačka 5) i st. 2. i 3. istog zakona.

Primedbe na rad geodetske organizacije mogu se dostaviti Republičkom geodetskom zavodu-Sektoru za nadzor I kontrolu, koji vrši inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije, saglasno odredbama člana 10. stav 1. tačka 21) i člana 176. st. 1-4. Zakona o državnom premeru i katastru.


Pitanje br: 99, datum: 20.04.2022

Kakav je proces za kupovinu/upis parking mesta na otvorenom u dvorištu zgrade.
Šta treba da bude naglašeno u ugovoru?
Šta je potrebno od dokumentacije za katastar?

Odgovor

Odredbom člana 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) propisano je da pravo trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, koje je investitor preneo pravnim poslom trećem licu, može se dalje prometovati i raspolagati u obimu stečenih prava, te da se tim pravnim poslom ne stiču uslovi za upis svojinskih prava u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima, ali se pravni posao kojim se prenosi to pravo može upisati kao zabeležba u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima.

Dakle, u katastar nepokretnosti se ne upisuje parking mesto izvan zgrade, već zabeležba postojanja ugovora o prenosu prava trajnog korišćenja parking mesta.


Pitanje br: 100, datum: 20.04.2022

Hteo bih da kupim parcelu, ali u katastru piše da postoji zabeležba o zaštiti prirodnih dobara. Šta to znači?

Odgovor

Zabeležba zaštite prirodnog dobra upisuje se u katastar nepokretnosti u skladu sa članom 45. stav 2. tačka 2) Zakona o zaštiti prirode (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka, 14/16, 95/18 – dr. zakon i 71/21).

Navedenom odredbom propisano je da organ koji donosi akt o proglašenju zaštićenog područja isti dostavlja Republičkom geodetskom zavodu, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu, radi upisa zabeležbe zaštite prirodnog dobra.

Na zaštićenom području uspostavlja se određeni rešim zaštite, utvrđen aktom o proglašenju zaštićenog područja, na osnovu studije zaštite. Režim zaštitne zone zaštićenog područja zabranjuje i ograničava radove i aktivnosti za koje se (u postupku utvrđenom zakonom i drugim propisima) utvrdi da mogu imati značajan nepovoljan uticaj na biološku raznovrsnost, vrednosti geonasleđa i predela tog zaštićenog područja.


Pitanje br: 102, datum: 18.04.2022

Stan koji zelim da kupim u listu nepokretnosti stoji da ima 117 kvadrata. Nakon sto je procenitelj izmerio stan, utvrdio je da stan ima 125 kvadrata i 15 kvadrata terase. Zanima me koja je procedura i nacin na koji mogu u listu nepokretnosti da uknjizim dodatne kvadrate. Inace zgrada je iz 2006. godine.

Odgovor

Ukoliko je u katastar nepokretnosti upisana pogrešna površina stana, koja nije u skladu sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, odnosno tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, imalac prava svojine na stanu ima pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnese zahtev za ispravku greške i priloži odgovarajuče dokaze. O zahtevu za ispravku greške Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva može se preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se može dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin se može zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 103, datum: 18.04.2022

Majka kupila stan pre 18 godina. Okoncala pistupak uknjizbe i dobila resenje. Resenje bivsem vlasniku ne moze da se uruci jer je preminuo tako da kazu ne moze da se ozakoni. Nikada sa njim niko nije bio u kontaktu od kupovine, decu nije imao.U ugovoru ima da je isplacena kupoprodajna cena i klauzula intabulandi. Overeno u sudu. Sta uraditi?

Odgovor

Odredbom člana 45. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje) propisano je da ako nastupi smrt fizičkog lica ili pravno lice prestane da postoji, a prava, obaveze i pravni interesi o kojima se odlučuje u postupku ne mogu da pređu na naslednike, odnosno pravne sledbenike, postupak se obustavlja.


Pitanje br: 104, datum: 17.04.2022

Imamo kucu na parceli gde je po katastru upisan drugi vlasnik 1/1 dok se nasa kuca vodi kao drugi objekat nepoznat drzalac.
Kuca je sagradjena mnogo pre 1939 godine, 60tih godina drzava je oduzimala imovinu i jedini dokument koji imam je iz 1965. da je mom dedi vracena parcela 1/2. Da li mogu sa tim dokumentom da podnesem zahtev da se upisemo kao vlasnici tog dela? 

Odgovor

Bez pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju, naslednici ne mogu da se upišu u katastar nepokretnosti za vlasnike nepokretnosti.

Podnesite nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti zahtev za upis u katastar nepokretnosti na udelu od 1/2 katastarske parcele u korist Vašeg dede, na osnovu isprave koju posedujete, a Služba će u zavisnosti od stanja upisa u katastru ceniti podobnost te isprave za upis i doneće odgovarajuće rešenje.


Pitanje br: 105, datum: 15.04.2022

Prilikom prenosa evidencija iz zemljišnih knjiga katastar nam je uveo zbirno 357 m2 što u prirodi predstavlja 220 m2 poslovnog prostora na ptvom spratu i 130 m2 podrumskog prostora.
Hteli bi da izvršimo etažiranje da se vide odvojene celine poslovnog prostora i podrumskog dela.
Da li bi se nakon etažiranja videlo uknjiženje podruma (na starom nacrtu elaborata se videla tačna pripadnost podrumskog prostora kao i ostalih etaža)

Odgovor

Saglasno članu 4. stav 2. tačka 3) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr.zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr.zakon), kao i članu 19. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", brojј 115/05 – dr. zakon), u katastar nepokretnosti upisuju se posebni delovi objekta koji čine građevinsku celinu, i to stan, poslovni prostor, garaža i garažno mesto.

Dakle, podrum ne predstavlja poseban deo objekta u smislu citiranih odredbi i nije predmet upisa u katastar nepokretnosti, već se samo navodi kao etaža na kojoj se nalazi poseban deo objekta..

 


Pitanje br: 107, datum: 14.04.2022

Imam plac na kome sam ja vlasnik 497 kvadrata upisan u katastru kao vlasnik te kvadrature. Parcela gde je moj plac je 1140 kvadrata i ima 4 vlasnika, od kojih sam jedan ja, za sta imam i kupoprodajni ugovor overen u sudu. Medjutim moj plac nije ucrtan u katastru, nije parcelisan i nije oivičen. Ostala 3 vlasnika ne znam gde zive, znam podatke ali ne znam gde zive niti mogu da ih nadjem. Sta dalje, kako ucrtati plac u katastar?

Odgovor

Ako katastarska parcela predstavlja građevinsko zemljište potrebno je izvršiti parcelaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21).

Odredbom člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da se uz zahtev za provođenje parcelacije u katastru nepokretnosti podnosi dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, projekat preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja.

Takođe, potrebno je dostaviti i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

                Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima predstavlja ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno u postupku kod nadležnog suda ili javnog beležnika.


Pitanje br: 108, datum: 13.04.2022

Imam prevosnaznu odluku od suda o nasledjivanju zemlje od mog pokojnog oca iz 2007 godine, ista odluka suda nije sprovedena u katastru i dalje se ta zemlja vodi na mog oca , kako da se ja upisem u katastar kao vlasnik te zemlje ?

Odgovor

Ako je Vaš otac  upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine  na katastarskim parcelama, uz zahtev za upis potrebno je da dostavite pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

                Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

 


Pitanje br: 109, datum: 13.04.2022

Majka je preminula, stan koji nasledjujemo brat i ja nije uknjizen, potrebna nam je potvrda da je novac dat prodavcu, na zalost mi to nemamo. Kako doci do te potvrde? Da li postoji nacin da se uknjizi stan bez te potvrde?

Odgovor

Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

                Imajući u vidu citirane odredbe, bez potvrde o isplati kupoprodajne cene nije moguće provesti promenu u katastru nepokretnosti na osnovu kupoprodajnog ugovora koji ne sadrži bezuslovnu saglasnost za upis.


Pitanje br: 110, datum: 13.04.2022

Vlasnik sam dela kuće koja je oduzeta nekadašnjem vlasniku od strane države. Naslednici su još 1993. god. podneli tužbu za povraćaj imovine, od kada imam zabeležbu otuđenja imovine dok se spor ne zavši. Spor nije ni završen, niti se naslednici više pojavljuju. Kako rešiti skidanje zabeležbe?

Odgovor

Odredbom člana 15. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano je da se zabeležba spora briše na zahtev stranke koja dostavi dokaz o tome da je prestao pravni osnov za zabeležbu, kao i po službenoj dužnosti kada obveznik dostave dostavi ispravu koja je osnov za brisanje zabeležbe.

Dakle, zabeležba spora se može izbrisati iz  katastra nepokretnosti na osnovu pravnosnažne odluke suda donate u postupku povodom koga je upisana ta zabeležba.


Pitanje br: 111, datum: 12.04.2022

Radimo fizicku deobu stana sa komsinicom, u opstini Zemun. Na osnovi sprata koju sam dobila iz Sekretarijata za urbanizam kvadratura oba stana je 106.4 m2, a u katastru je uknjizeno na 121 m2, jos uvek na ime investitora. Sta da radim u ovom slucaju, kada je neophodno uskladiti Izvestaj o zatecenom stanju, koji nam traze u opstini, sa datim projektom i katastrom?

Odgovor

Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisana pogrešna površina posebnih delova objekta, koja nije u skladu sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, odnosno tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 112, datum: 11.04.2022

Jа и чланови моје породице смо уписани као сувласници објеката на више катастарских парцела на којима имамо уписано право коришћења, и хтели бисмо да поднесемо захтев за конверзију права коришћења у право својине. Моје питање је да ли захтев могу само ја да поднесем, или морају и остали сувласници, да ли је потребно поднети неку документацију уз захтев, или су довољни подаци које поседује сам катастар, као и које је таксе или друге обавезе потребно подмирити приликом подношења захтева. такође вас молим да ме упутите где да нађем податке о износима и бројевима рачуна на које треба извршити уплату.

Odgovor

Sukorisnici mogu zajedno, jednim zahtevom da traže pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na izgrađenom građevinskom zemljištu, bez naknade. Međutim, može samo jedan od njih da Službi za katastar nepokretnosti podnese zahtev, budući da je odredbom člana 25. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano da, ako se radi o upisu prava deljivih srazmerno celini, svaki imalac prava može da zahteva upis odgovarajućeg dela u svoju korist, pri čemu će se po službenoj dužnosti izvršiti upis i u korist drugih imalaca prava.

Nije potrebno dostavljati nikakvu dokumentaciju, budući da se pravo svojine stiče danom stupanja na snagu zakona, saglasno članu 102. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21).

Takođe, nije potrebno plaćati takse za upis, s obzirom na to, da se ne plaća republička administrativna taksa za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu koje je stečeno zakonom, saglasno odredbi stava 5. napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18-, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).

 


Pitanje br: 113, datum: 09.04.2022

Moj otac je pre nekoliko godina kupio stan u Železniku ali ga nije prepisao na njega i pitam se da li bi bio problem ako bi hteo da proda stan? Ako jeste problem, kako mozemo da sredimo to i da li vi mozete da nam pomognete ili koga mozemo da kontaktiram u vezi ovog?

Odgovor

Prodavac stana ne mora da bude upisan u katastar nepokretnosti kao vlasnik stana upisanog u katastar nepokretnosti.

Ako prodavac nepokretnostii nije upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine, isprave kojimase dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom, saglasno članu 23. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  dužan je da dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, javni beležnik uz ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, koji je potvrdio (solemnizovao).


Pitanje br: 115, datum: 08.04.2022

Da li mogu Online da saznam na koga se vodi odredjeni objekat u katastru i da li je došlo do promene vlasnika, da ne bi lično morala da idem u drugi grad? Radi se o nasledstvu polovine vikendice sa sestrom od tetke, koji ona hoće da pokloni trećem licu, da bi izbegla plaćanje komunalnih dugova, a nije učestvovala ni u održavanju vikendice ni placa. 

Odgovor

Na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda objavljen je e-katastar.

Informacije o vlasništvu na nepokretnostima mogu se dobiti uvidom u e-katastar koji je javno dostupan  na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda,   na adresi https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup

Pretragu možete izvršiti po adresi nepokretnosti i nazivu opštine ili po broju katastarske parcele i nazivu opštine i katastarske opštine.


Pitanje br: 116, datum: 07.04.2022

Da li se jedna parcela koja ne ispunjava uslove za parcelaciju u pogledu minimalne povrsine novonastalih parcela moze ipak podeliti na dve nove parcele ukoliko se suvlasnici na toj parceli tako sporazumeju i zakljuce ugovor o fizickoj deobi nepokretnosti ili sporazumeju o tome u postupku deobe zajednicke imovine u vanparnicnom postupku?

Odgovor

Saglasno odredbi člana 66. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), uz zahtev za provođenje parcelacije u katastru nepokretnosti podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, projekat preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja, kao i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

                Odredbom člana 106. stav 6. navedenog zakona propisano je da prilikom izrade projekta parcelacije za potrebe razvrgnuća suvlasničke zajednice u sudskom postupku, ne moraju se primenjivati odredbe o minimalnoj površini građevinske parcele, o pristupu javnoj saobraćajnoj površini, visini i udaljenju objekata, koji su propisani planskim dokumentom za tu zonu.          


Pitanje br: 117, datum: 07.04.2022

Mozete li mi reci kada na vlasnickom listu u polju G list pise Hipoteka iz 1977 god vrsta tereta, a nema datuma prestanka da li je ta kuca pod Hipotekom jos uvek jer smo zainteresovani da je kupimo kako da proverimo to?

Odgovor

Odredbom člana 43. stav 1. Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS” , br. 115/05, 60/15, 63/15-US I 83/15) propisano je da hipoteka prestaje ispisom iz registra nepokretnosti u koji je bila upisana, u skladu sa zakonom.

Dakle, ako je u katastru nepokretnosti na kući koju planirate da kupite upisna hipoteka, to znači da ona još uvek nije prestala.


Pitanje br: 118, datum: 06.04.2022

Izgubio sam resenje o vlasnistvu nekretnine,kako da dobijem drugo resenje,imam br.vlasnickog lista br.parcele

Odgovor

Zahtev za izdavanje kopije rešenja kojim se dozvoljava upis u katastar nepokretnosti podnosi se Službi za katastar nepokretnosti. U zahtevu morate da navedete broj rešenja,  datum donošenja i naziv Službe za katastar nepokretnosti koja je donela rešenje.

Ukazujemo da dokaz o vlasništvu na nepokretnosti predstavlja izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti - list nepokretnosti, koji izdaju Službe za katastar nepokretnosti, javni beležnici i geodetske organizacije.


Pitanje br: 119, datum: 04.04.2022

Kupio sam stan 2012. godine i imam kupoprodajni ugovor overen u sudu u kojem stoji da će mi prodavalac/investitor dati klauzulu intabulandi po isplati pune cene. Cena je isplaćena i imam potvrdu o konačnoj isplati i klauzulu intabulandi da se mogu uknjižiti, ali taj dokument nije overen, nego samo potpisan od prodavatelja. Prodavatelj je u međuvremenu otišao u stečaj pa me zanima mogu li uknjižiti svoj stan (jedini u zgradi koji još nije uknjižen na mene kao vlasnika nego je još uvek uknjižen investitor) temeljem ugovora o kupoprodaji i potvrde o konačnoj isplati koja nije overena? Ako ne mogu, da li može katastar po zahtjevu izvršiti uvid u potvrde o konačnoj isplati drugih vlasnika stanova u istoj zgradi koji su uknjiženi kao vlasnici kako bi utvrdio verodostojnost moje potvrde/dokumenta o konačnoj isplati? 

Odgovor

Odredbama člana 87. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, pored opštih uslova koji važe za ispravu za upis, da bi bila podobna za upis, mora  biti sačinjena u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom, te mora da sadrži  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena. Odredbom stava 2. istog člana propisano je da izjava o dozvoli upisa može biti data u posebnoj ispravi,  uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Ako je prodavac u stečaju, potrebno je da od stečajnog upravniku zatražite da Vam da clausulu intabulandi.


Pitanje br: 120, datum: 01.04.2022

U pitanju je porodična kuća (porodična  stambena zgrada-u katastru nepokretnosti) i zemljište. Za obe nepokretnosti, tri vlasnika, koji su vlasnici ukupno 9/12 nepokretnosti, nisu više živi, a ostatak je na mene, sestru i majku. Zanima me kako da sve bude uknjiženo na jednom imenu I da li uopšte postoji mogućnost za to?

Odgovor

Potrebno je Službi za katastar nepokretnosti dostaviti rešenja o nasleđivanju kojima je raspravljena zaostavština preminulih suvlasnika i dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima suvlasnika (ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice ili sudsko poravnanje, odnosno  poravnanje zaključeno kod javnog beležnika).


Pitanje br: 121, datum: 31.03.2022

Moj pokojni otac je 2008. prodao zemljiste, posedujem i kupoprodajni ugovor.Kako je posle njegove smrti 2020 godine pokrenuta ostavina saznajem da to zemljiste nije upisano u katastru pod imenom kupca vec je i dalje na ime mog oca,takodje sve te godine je porez uredno placan.Taj porez sada stize na moju adresu iako ja nisam vlasnik tog zemljista.Kupac je dalje prodao parcelu i ja nemam informaciju kome.Kako to resiti i da li postoji mogucnost povrata poreza?

Odgovor

Saglasno članu 17. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), zahtev za upis u katastar nepokretnosti može podneti lice u čiju korist se odlučuje o upisu, upisani prethodnik, kao i treće lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod postupka upisa.

Treće lice, uz zahtev, mora priložiti ispravu kojom dokazuje pravni interes za podnošenje zahteva.

Dakle, Vi, kao treće lice koje ima pravni interes, možete podneti zahtev Službi za katastar nepokretnosti za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti na osnovu ugovora o kupoprodaji koji je zaključio Vaš pok. otac.

                Za informacije u vezi sa plaćanjem poreza potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na imovinu.


Pitanje br: 123, datum: 24.03.2022

Posedujem plac 1/10. Vlasnik je prodao plac 10orici vlasnika. Svi posedujemo ugovore o kupoprodaji za svoj deo 1/10 da bi isparcelisali potrebno je da se pre svega sva 10orica upisu u katastar ako sam dobro razumeo. Medjutim 1 od vlasnika se nije upisao u katastar. Da li postoji nacin da mi nas plac isparcelisemo da bude 1/1 i ako se jedan od 10 vlasnika nije upisao u katastar. Prvi vlasnik koji nam je prodao plac je umro. Sta ukoliko jedan od vlasnika iz bilo kog razloga nije, ne moze ili nece da se upise i ako poseduje kupoprodajni ugovor za deo placa?

Odgovor

Saglasno članu 17. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), zahtev za upis u katastar nepokretnosti može podneti lice u čiju korist se odlučuje o upisu, upisani prethodnik, kao i treće lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod postupka upisa.

Treće lice, uz zahtev, mora da priloži ispravu koja je pravni osnov za provođenje promene u katastru nepokretnosti i ispravu kojom dokazuje pravni interes za podnošenje zahteva.


Pitanje br: 124, datum: 23.03.2022

2021 mi je preminuo otac i ostavinskim resenjem majka je nasledila porodicnu firmu od tri objekta. Kada smo dobili izvod iz katastra saznali smo da je samo prvi objekat uknjizen a da objekat koji je nastavljen na prvi nije a ni hala iza. Kazite mi sta je potrebno da bi se ta dva objekta uknjizila? Moze li online da se to odradi ili se ide u katastar? Trebaju li planovi tih zgrada kao prateca dokumentacija i jos neke dozvole? 

Odgovor

Saglasno članu 5. st. 5. i 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podaci o objektu upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i podataka o objektu iz upotrebne dozvole, odnosno građevinske, ako je za objekat izdata samo građevinska dozvola. Ako dozvola ne sadrži sve podatke o objektu koji se upisuju u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis podataka o objektu može se izvršiti na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izrađenog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

                Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole može se upisati u katastar nepokretnosti objekat, ali bez podataka o imaocu prava svojine. Za upis prava svojine na objektu potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta, osim za objekte koji su izgrađeni u vreme kada nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole.

                U konkretnom slučaju potrebno je dostaviti i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju.

                Geodetska organizacija koju stranka angažuje da izvrši geodetsko-tehničko snimanje objekata, putem e-šaltera dostaviće nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova, zahtev za upis u katastar u ime stranke i potrebnu dokumentaciju za upis.

 


Pitanje br: 125, datum: 23.03.2022

Nakon završenog postupka ozakonjenja objekta i dobijenog Rešenja nadlešna služba je dostavila potrebnu dokumentaciju katastru kako bi se izvršio upis nepokretnosti u katastar(u katastru 6.12.2021. otvoren predmet i pokrenut postupak upisa). Koliki je zakonom propisan rok da nadležna služba izvrši upis objekta u katastar.

Odgovor

Shodno odredbi člana 36. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  Služba za katastar nepokretnosti je dužna da donese rešenje u roku od pet radnih dana od dana prijema isprave za upis dostavljene po službenoj dužnosti.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 126, datum: 22.03.2022

Garaza je otkupljena od Ministarstva odbrane '96 god.Postoji Ugovor o kupoprodaji i potvrda da je isplacena u celosti. Medjutim, ni na Ugovoru o kupoprodaji ni na potvrdi ne postoji broj katastarske parcele. Garaza se ne moze dalje prodati jer nije uknjizena. A ne mozes se uknjiziti na osnovu dokumentacije koje imamo jer nedostaje broj parcele. Sta je potrebno uraditi ? 

Odgovor

Odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisano je da isprava za upis mora naročito da sadrži  označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta).

Imajući u vidu citiranu odredbu, budući da u konkretnom slučaju ugovor o kupoprodaji ne sadrži broj i površinu katastarske parcele, potrebno je da ugovorne strane zaključe aneks ugovora.


Pitanje br: 127, datum: 22.03.2022

Поштовани, желим да поднесем захтев за упис посебног дела објекта-стана, који у моменту подношења захтева није уписан у базу података Геодетско-катастарског информационог система, и за коју непокретност -стан не постоји претходни захтев. На објекту у оквиру кога се предметни посебни део непокретности-стан налази, постоје претходни захтеви. Моје питање је да ли ће се мој захтев узети у рад, или обзиром да постоје претходни захтеви на објекту-згради који је уписан на предметној парцели, рад по мом предмету започети тек након решавања претходних захтева на предметном објекту. Молим вас да ми објасните да ли се под појмом "иста непокретност" из члана 31. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, подразумева иста парцела, зграда или исти стан.

Odgovor

Odredbama člana 31. st. 1. i  2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da ako je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, odnosno ako je podneto više zahteva za upis na istoj nepokretnosti, odnosno istom udelu na nepokretnosti, prvo će se sprovesti postupak po dostavi koja je prva izvršena, odnosno po zahtevu koji je prvi primljen. Po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenoj ispravi, odnosno zahtevu, uzimaju se u postupak kasnije dostavljene isprave, odnosno zahtevi, po redosledu prijema.

U situaciji kada je stan upisan u katastar nepokretnosti i kada se zahtevom traži npr. promena imaoca prava na stanu, zabeležba pokrenutog postupka tim zahtevom bila bi upisana u katastru na stanu, te bi se utvrđivanje reda prvenastva prava u odnosu na stan, u smislu citiranih odredbi, vršilo prema vremenskom redosledu upisanih zabeležbi pokrenutih postupaka na stanu.

Međutim, u situaciji kada stan nije upisan u katastar nepokretnosti, već se zahtevom traži upis stana, zabeležba pokrenutog postupka tim zahtevom upisuje se na objektu u kome se nalazi stan, te se utvrđivanje redosleda prvenstva prava u odnosu na stan vrši prema vremenskom redosledu upisanih zabeležbi pokrenutih postupaka na objektu.

               

Dakle, u konkretnom slučaju, po konačnosti rešenja donetih u postupcima po ranije podnetim zahtevima za upis na objektu, uzeće se u postupak Vaš zahtev.


Pitanje br: 128, datum: 22.03.2022

Da li mogu da upisem supruga u katastar po maticnom broju?

Odgovor

Ako je nepokretna imovina već upisana u katastar nepokretnosti samo na jednog od supružnika, zajednička svojina supružnika naknadno će se upisati u katastar na osnovu izjave oba supružnika da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj svojini, saglasno članu 7. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Izjava supružnika dostavlja se u formi javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) izjave.

 


Pitanje br: 129, datum: 22.03.2022

Nasledila sam stan, u pitanju je prvi nasledni red. Resenje o ostavini je pravosnazno i beleznik je poslao poreskoj upravi neophodne obrasce koje sam potpisala.

Sa obzirom da stan nije uknjizen i treba da podnesem zahtev za uknjizenje da li je potrebno da dobijem i neko uverenje poreske uprave ili resenje, a koje se dostavlja katastru ?

Odgovor

Radi upisa stana sa upisom imaoca prava u katastar nepokretnosti ne dostavlja se potvrda Poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno na nasleđe i poklon.

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, za upis stana potrebno je uz zahtev za upis dostaviti pravnosnažnu građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis stana potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska, odnosno upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Ukoliko je investitor upisan za imaoca prava svojine na objektu, za upis prava svojine na stanu u korist određenog lica, potrebno je dostaviti ispravu/isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između tog lica i investitora, odnosno upisanog imaoca prava svojine na objektu, izuzev  kada se upis vrši na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, shodno članu 85. Zakona o državnom premeru i katastru. 

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja nije uslovljena, niti oročena.

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova i potrebnu dokumentaciju za upis.

Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole mogu se upisati u katastar nepokretnosti objekat i posebni delovi objekta, ali bez prava svojine. Za upis prava svojine potrebno je da je za objekat izdata pravnosnažna upotrebna dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta, osim za objekte koji su izgrađeni u vreme kada nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se podnosi elektronskim putem preko profesionalnog korisnika e-šaltera (advokat, odnosno geodetska organizacija), poštom putem preporučene pošiljke ili predaje u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 130, datum: 22.03.2022

Nasledio sam zemljište i šumu od pokojnog oca. Sve je uradeno sprovedeno kroz ostavinsku raspravu a zatim i kroz katastar. Na meni se vodi više parcela i posedujem posedovni list za sve njih. Inače, parcele su u našem vlasništvu od kada sam ja bio dete a sada imam 65 godina. Međutim, sin uvidom u elektronsku bazu geokarte utvrdi da naše parcele (koje su fizički naše) ne nose brojeve koje imam u posedovnom listu. Ispostavi se da je došlo do permutacije brojeva parcela (brojevi iz posedovnog lista su u stvari brojevi tuđih parcela i obrnuto) a pri tome su odstupanja u površini zanemarljivo mala. Te druge parcele nisu naše ali su brojevi na njima naši. Ljudi koji su vlasnici su umrli pre oko 30-40 godina a njihovi naslednici nisu rešili ostavinsku + žive ko zna gde u inostranstvu i ne dolaze niti postoji kontakt sa njima. Kako ovo da rešim? tj. kako da parcele koje su fizički moje porodice ceo život budu i zavedene u katastru tako? Da li postoji neka procedura zamene brojeva? Ja bih da skinem tuđe parcele sa mene a na mene stavim moje.

Odgovor

Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 131, datum: 22.03.2022

Imam veoma bolesnog oca, zbog daljeg lečenja odlučili smo da prodamo kuću, kuća je legalizovana, rešenje o legalizaciji preuzeto prošlog utorka i pravosnažno je. Notar radi overe kupoprodajnog ugovora traži da je izvršena uknjižba u katastru, tj .vlasnički list sa novim stanjem. Da imam vremena mi bi čekali ali obzirom na očevo stanje ja Vas molim da mi odgovorite sta da radim i kako da ubrzam i dobijem taj list?

Odgovor

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, dostavi nadležni organ koji je istu doneo, sastavio ili potvrdio, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Navedena zabeležba je vidljiva u eKatastru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/

                Uvidom u eKatastar možete proveriti da li je na predmetnoj nepokretnosti upisana zabeležba pokrenutog postupka na osnovu tog rešenja o ozakonjenju, odnosno da li je nadležni organ koji je doneo rešenje o ozakonjenju isto dostavio, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, kao i elaborat geodetskih radova, radi upisa u katastar nepokretnosti, u skladu sa članom 36. stav 2. Zakona o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/15, 83/18 i 81/20 – УС). Ukoliko nije, potrebno je da kod tog organa inicirate da dostavi rešenje o ozakonjenju Službi za katastar nepokretnosti.

                Ako je Služba za katastar nepokretnosti pokrenula postupak upisa u katastar na osnovu tog rešenja o ozakonjenju, urgenciju za rešavanje Vašeg predmeta možete dostaviti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/

 


Pitanje br: 132, datum: 21.03.2022

Treba da se promeni vlasnik na parceli posle smrti roditelja. Imam ostavinsko resenje ali je i vec uradjena konverzija zemljista. Sta je potrebno od dokumenata da ponesem u katastar i kolika je taksa.

Odgovor

Javni beležnik, odnosno sud koji je doneo rešenje o nasleđivanju obavezan je da pravnosnažno rešenje, po službenoj dužnosti,  dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera radi upisa u katastar nepokretnosti, u skladu sa čl. 22. stav 1. i 23. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.  41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), ako je pravnosnažnost rešenja nastupila posle 1. jula 2018. godine (rešenje javnog beležnika), odnosno 1.januara 2020. godiene (rešenje sudaa).

Ako je rešenje o nasleđivanju postalo pravnosnažno pre navedenog datuma, potrebno je da Vi podnesete nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti zahtev za upis u katastar nepokretnosti i uz zahtev dostavite rešenje u originalu ili overenoj kopiji.

Uvidom u eKatastar, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku  https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna   možete utvrditi da li je rešenje o nasleđivanju dostavljeno po službenoj dužnosti, budući da se na predmetnoj nepokretnosti u katastru nepokretnosti upisuje zabeležba pokrenutog postupka, odnosno da li je na osnovu tog rešenja izvršena promena u katastru.

Ukoliko to nije slučaj podnesite zahtev za upis.

Pretragu u eKatastru možete izvršiti po adresi ili po broju katastarske parcele na kojoj se nalazi objekat, nazivu katastarske opštine i opštine.

Za upis u katastar nepokretnosti po osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno  odredbi stava 4. tačka 2) Napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).


Pitanje br: 133, datum: 21.03.2022

Imam medjusobni ugovor iz 1985 koji nije overen nego samo sacinjen uz prisustvo svedoka, kuca je na moje ime, a zemljiste se i dalje vodi na gazdu sto je meni prodao, pa me zanima kako mogu prebaciti zemljiste a ugovor nije overen.

Odgovor

Na osnovu takvog ugovora o prometu nepokretnosti koji nije overen u sudu, ne može se u katastru nepokretnosti izvršiti promena imaoca prava na nepokretnosti.

Promena imaoca prava u katastru nepokretnosti može se izvršiti na osnovu poravnanja zaključenog pred javnim beležnikom, sudskog poravnanja ili pravnosnažne sudske presude o utvrđenju prava svojine.

 


Pitanje br: 135, datum: 21.03.2022

Nasledila sam stan od svog pokojnog dede po Ugovoru o dozivotnom izdrzavanju zakljucen 2005 g. koji je overen od strane Petog Opstinskog Suda. Stan nije uknjizen u katastru na pokojnog dedu koji je preminuo 2012g. S obzirom da je deda bio prvi vlasnik u novoj zgradi, i posedujem svu dokumentaciju od investitora. Dali postoji neka prepreka za prenos vlasnistva i uknjizenje stana na moje ime i sta mi je potrebno od dokumentacije za prenos i uknjizenje. Napominjem da su porez na imovinu, infostan..i  ostale dazbine u vezi stana na moje ime koje redovno izmirujem.

Odgovor

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, za upis stana potrebno je uz zahtev za upis dostaviti pravnosnažnu građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis stana potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska, odnosno upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Ukoliko je investitor upisan za imaoca prava svojine na objektu, za upis prava svojine na stanu u korist određenog lica, potrebno je dostaviti ispravu/isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između tog lica i investitora, odnosno upisanog imaoca prava svojine na objektu, izuzev  kada se upis vrši na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, shodno članu 85. Zakona o državnom premeru i katastru. 

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja nije uslovljena, niti oročena.

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova i potrebnu dokumentaciju za upis.

Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole mogu se upisati u katastar nepokretnosti objekat i posebni delovi objekta, ali bez prava svojine. Za upis prava svojine na objektu i posebnim delovima objekta potrebno je da je za objekat izdata pravnosnažna upotrebna dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta, osim za objekte koji su izgrađeni u vreme kada nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se podnosi elektronskim putem preko profesionalnog korisnika e-šaltera (advokat, odnosno geodetska organizacija), poštom putem preporučene pošiljke ili predaje u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 136, datum: 21.03.2022

Doslo je do razmene nepokretnosti (podrumdkog i tavanskog dela) medju vlasnicima.Sta je potrebno priloziti od dokumenata da bi se u upisalo u katastru da su razmenjenje nepokretnosti od sada u vlasnistvu druge strane?

Odgovor

Ako su posebni delovi objeka koji se nalaze na tim etažama upisani u katastar nepokretnosti sa upisom imaoca prava svojine na njima, potrebno je, radi provođenja promene imaoca prava u katastru, dostaviti ugovor o razmeni nepokretnosti koji mora biti potvrđen od strane javnog beležnika.


Pitanje br: 137, datum: 20.03.2022

U kom vremenskom periodu se mora doneti resenje na osnovu molbe za upis mog JBMG u list nepokretnosti za stan? 

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 138, datum: 19.03.2022

Porodicna kuca se vodi kao porodicna stambena zgrada sa jednim stanom na kome je moja baba vlasnik 1/1 i podneli smo katastru Zemun da je uknjizi kao vlasnika na takozvanoj "zgradi" iako je to porodicna kuca izgradjena 1937 godine. Takodje smo na parceli jedini imaoci nekretnine,i zanima me koja je procedura za konverziju zemljista u pravo svojine da bih mogao da zidam nesto ? Interesuje me postoji li neki alternativni nacin da se gradi na zemljistu gde je drzavna,pa da izgradjeno bude moja svojina jer je situacija postaje neizdrziva jer sam trenutno u podstanarima i fakticki imam zemljiste ogradjeno na kome ne mogu nista da radim. 

Odgovor

Захтев за конверзију земљишта можете доставити на шалтеру надлежне Службе за катастар непокретности (у заказаном термину), поштом на адресу надлежне Службе за катастар непокретности или се обратити професионалним корисницима који ће за Вас путем сервиса еШалтер у дигиталном облику упутити захтев надлежној Служби за катастар непокретности.

Конверзија је промена врсте права – претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту и ради се у случају када је већ уписано право коришћења.

Да би странка која већ има уписано право коришћења изршила конверзију на земљишту потребно је да надлежној Служби за катастар непокретности достави:

-   Захтев за промену врсте права попуњен прописаним садржајем - https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-objekta-sa-upisom-imaoca-prava

-   Очитану личну карту

Термин на шалтеру надлежне Службе за катастар непокретности можете заказати путем апликације еЗаказивање која се налази на почетној страни интернет странице Републичког геодетског завода или позивањем Инфо центра на телефон 011/6355600.

Апликацији еЗаказивање можете приступити путем следећег линка https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

Видео упутство за заказивање термина Вам достављамо у следећем линку https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-video-uputstva-za-kori%C5%A1%C4%87enje-aplikacije-e-zakazivanje

Републичка административна такста и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број, персонализовани позив на број се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити при предаји захтева.


Pitanje br: 139, datum: 18.03.2022

Molim vas da mi navedete tačno koji dokumenti su potrebni da bi građanin uknjižio stan.
Da li je dovoljan ugovor po kome smo dobili stan sa aneksom ugovora koji potvrđuje otkup stana i overenom kopijom uplatnice otkupa.

Odgovor

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da sadrži  bezuslovnu saglasnost prodavca za upis u katastar nepokretnosti -clausula intabulandi, shodno odredbi člana 87. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) 

Izuzetno, ako je saglasnost za upis uslovljena potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava  na ime kupoprodajne cene, mora se dostaviti i taj dokument banke, saglasno odredbi člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

Uplatnice se ne mogu prihvatiti kao dokaz u postupku upisa u katastar nepokretnosti. Ako ne možete da pribavite navedenu potvrdu, preostaje Vam da kod nadležnog suda, tužbom radi utvrđenja prava svojine  pokrenete parnični postupak u cilju ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 140, datum: 18.03.2022

Molim vas da mi navedete tačno koji dokumenti su potrebni da bi građanin uknjižio stan.
Da li je dovoljan ugovor po kome smo dobili stan sa aneksom ugovora koji potvrđuje otkup stana i overenom kopijom uplatnice otkupa.

Odgovor

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da sadrži  bezuslovnu saglasnost prodavca za upis u katastar nepokretnosti -clausula intabulandi, shodno odredbi člana 87. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) 

Izuzetno, ako je saglasnost za upis uslovljena potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava  na ime kupoprodajne cene, mora se dostaviti i taj dokument banke, saglasno odredbi člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

Uplatnice se ne mogu prihvatiti kao dokaz u postupku upisa u katastar nepokretnosti. Ako ne možete da pribavite navedenu potvrdu, preostaje Vam da kod nadležnog suda, tužbom radi utvrđenja prava svojine  pokrenete parnični postupak u cilju ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 141, datum: 17.03.2022

DA LI UPRAVA OPSTINE VOZDOVAC AUTOMATSKI SALJE PREDMET TJ. NEPKRETNOST NA UKNJIZENJE POSLE IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE ?

Odgovor

Saglasno odredbi člana 158. stav 16. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), organ nadležan za izdavanje upotrebne dozvole dužan je da u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti izdate upotrebne dozvole, po službenoj dužnosti dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti upotrebnu dozvolu, elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta, kao i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije.


Pitanje br: 142, datum: 16.03.2022

Ima problem sa otkupom stana, ja sam zakupac gtadskog stana, pri podnošenju zahteva za otkup potrebno mi je da predam pored ostale dokumentacije i potvrda o kućnom broju i list nepokretnosti za stan. Ta dva dokumenta nisam u mogućnosti da izvadim zbog toga što stan nije upisan u kataster, ja nisam vlasnik stana ja sam zakupac tako da su mi rekli da ja ne mogu da upišem stan. U gradskoj upravi su mi rekli da će oni nekada upisati stan ali pitanje je kada... (zgrada je stara 58god) kažite mi da li postoji neko rešenje 

Odgovor

                Odredbama člana 17. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18,95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da su stranke u postupku upisa lice u čiju korist se odlučuje o upisu, upisani prethodnik i

treće lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod postupka upisa.

                Kao lice koje ima pravni interes možete Službi za katastar nepokretnosti podneti zahtev za upis stana sa upisom prava javne svojine u korist grada, ako posedujete potrebnu dokumentaciju za upis i dostavite ispravu kojom dokazujete pravni interes.

                Potvrdu o kućnom broju Republički geodetski zavod izdaje za sve zgrade kojima je utvrđen kućni broj.


Pitanje br: 143, datum: 16.03.2022

Poštovani,

U Katastru nepokretnosti vlasnika stana stoji:

- Upisan JMBG : DA,

a kada se uđe stoji njegova lična karta umesto JMBG.

Da li je to problem prilikom prenosa na drugo lice po kupoprodaji stana, kao i da li to može smetati banci pri podizanju kredita?

Svakako na taj broj lične karte stoji njegov JMBG koji je. Lične se i poklapaju (ona u katastru upisana i očitana LK)

Odgovor

Odredbom člana 70. stav 3. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je koji se podaci o imaocima prava na nepokretnostima upisuju u bazu podataka katastra nepokretnosti, i to podaci: o imenu, imenu jednog roditelja i prezimenu za fizičko lice, odnosno nazivu pravnog lica;  prebivalištu i adresi za fizička lica, odnosno sedištu i adresi za pravna lica i jedinstvenom matičnom broju građana, odnosno matičnom broju pravnog lica.

Ukoliko je u katastar nepokretnosti u rubrici JMBG upisan podatak o broju lične karte imaoca prava na nepokretnosti, potrebno je da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnese Službi za katastar nepokretnosti zahtev za ispravku greške, budući da nije propisano da se u katastar nepokretnosti upisuju za fizičko lice podaci o broju lične karte.


Pitanje br: 144, datum: 16.03.2022

Poštovani pošto se parcela a i kuća gde živim igrom okolnosti vodi na mog dedu, a otac mi je preminuo hteo sam da to rešim da sve pređe na moje ime i da ja plaćam porez i da jednostavno rešim status moje imovine. Problem je u tome što se nezna niko da mi obijasni kako deda vodi kao držalac a ne vlasnik. Sada oni meni traže neki dokumenat kako je to deda nasledio ili kupio da bi se preveo u vlasnika jer držalac nema nikakva prava. Naravno deda je star i senilan, ima 86 godina i neznam još koliko će da pretekne pa bih vas molio za rešenje.

Odgovor

Radi upisa prava svojine na nepokretnostima potrebno je dostaviti ispravu koja predstavlja podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti, kao što je npr. odluka suda, opštinskog organa uprave i sl. Ili ugovor.

Ukoliko takvu ispravu ne posedujete potrebno je kod nadležnog suda tužbom radi utvrđenja prava svojine pokrenuti parnični postupak radi ostvarivanja imovinskih prava.

               Takođe, ukoliko je u vreme izgradnje kuće bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, potrebno je dostaviti pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat ili rešenje o ozakonjenju objekta.

Građevinsku dozvolu nije bilo potrebno pribaviti za izgradnju objekata u gradovima, odnosno naseljima gradskog karaktera  do 3. juna 1948. godine, kada je stupila na snagu Osnovna uredba o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48), za

stambene zgrade na selu do 21. marta 1961. godine, kada je stupio na snagu Zakon o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61) ili do stupanja na snagu propisa o uslovima za izgradnju stambenih zgrada, ukoliko su ih opštinski narodni odbori doneli u roku propisanim tim zakonom, a za ostale vrste objekata koji su izgrađeni na selu do 8. jula 1973. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73), odnosno do stupanja na snagu opštinske, odnosno gradske odluke, ukoliko je ista doneta u roku propisanim tim zakonom.


Pitanje br: 145, datum: 13.03.2022

Na parceli od 1232 metara kvadratnih posle avionskog snimanja nasao se udeo komsije od 133 metara kvadratnih
Cela parcela se vodi na vlasnika stim sto postoji udeo.

Odgovor

Ako je cela katastarska parcela upisana u katastru nepokretnosti na vlasnika sa udelom 1/1 ne postoji mogućnost da je na istoj upisan i komšija sa nekim udelom.

Ukoliko smatrate da je u katastru nepokretnosti upisana pogrešna površina parcele, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar n epokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 146, datum: 13.03.2022

Razmatram kupovinu stana koji nije uknjižen na trenutnog, već na prethodnog vlasnika. Trenutni vlasnik od dokumentacije poseduje ugovor o kupoprodaji stana sklopljen 1999. godine. Interesuje me da li je nakon kupovine moguće takav stan uknjižiti direktno na moje ime, odnosno da li postoje pravne prepreke za tako nešto i da li je osim ugovora o kupoprodaji potrebno priložiti još neku dokumentaciju, poput saglasnosti lica koje je u katastru upisano kao vlasnik nekretnine.

Odgovor

Odredbama člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17- -autentično tumačenje), 113/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr. zakon) propisano je da su  upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis  dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Dakle, ako ugovor o kupoprodaji stana ne sadrži clausulu intabulandi – saglasnost prodavca za upis, ona mora biti data u posebnoj ispravi.

Počev od dana 08.06.2018. godine javni beležnik ima obavezu da ugovor o prometu nepokretnosti koji je potvrdio (solemnizovao), u roku od 24 časa od trenutka potvrđivanja  dostavi putem e-šaltera, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Ako prodavac nepokretnosti nije upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine, isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom, saglasno članu 23. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  dužan je da dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, javni beležnik uz ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, koji je potvrdio (solemnizovao).


Pitanje br: 148, datum: 10.03.2022

Prilikom legalizacije morao sam da potpisem zabelezbu da vojska ne snosi odgovornost za nastalu eventualnu stetu na mom objektu tj. kuci
koja se nalazi stotinak metara od kasarne. Sada kada zelim kucu da prodam banka kupcu ne zeli da odobri kredit zbog te zabeleske koja nije
od krucijalne vaznosti ali banka formalno ne odobrava kredite na objekte koji imaju zabelezbu. Kako mogu prevazici ovaj problem, moze li
se ta zabeleska ukloniti ili bar prebaciti u neku formu koja nema uticaja na hipotekarni kredit?

Odgovor

Odredbom člana 34. stav 9. Zakona o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/15, 83/18 i 81/20 – US) propisano je da rešenje o ozakonjenju objekta koji je sagrađen u zaštitnoj zoni objekta javne namene sadrži i konstataciju da je dostavljena overena izjava vlasnika ozakonjenog objekta da se odriče prava na pokretanje sudskog spora po bilo kom osnovu u vezi sa uticajem tog javnog objekta na korišćenje ozakonjenog objekta

Odredbom člana 36. stav 3. Zakona o ozakonjenju objekata propisano je da ako je predmet upisa prava svojine objekat koji je sagrađen u zaštitnoj zoni objekta javne namene, nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra i izjavu vlasnika da se odriče prava na pokretanje sudskog spora, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju. Izjava o odricanju upisuje se u evidenciju katastra nepokretnosti u vidu zabeležbe, sa rokom važenja upisa sve dok postoji predmetni objekat i nije vezan za promenu vlasništva na objektu.

                Imajući u vidu citirane odredbe, ne postoji mogućnost brisanja navedene zabeležbe iz katastra nepokretnosti sve dok postoji predmetni objekat.


Pitanje br: 150, datum: 10.03.2022

Kupili smo 10 ari placa 2007 god.od parcele koja se vodila kao poljoprivredno zemljiste. U ugovoru je napisano da se ostavlja put od 4 m. Sada smo saznali da se nas deo moze prevesti u gradjevinsko zemljiste, ali po novom put mora biti 6 m.Taj put bi bio duzine 70 m.Interesuje me da li moze da se izvrsi konverzacija zemljista po ugovoru iz 2007. god. zato sto je to nama povoljnije.

Odgovor

Promena namene (vrste) zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište vrši se planskim dokumentom.

Odredbom člana 88. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da kada se planskim dokumentom promeni namena poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište, organ nadležan za donošenje planskog dokumenta je dužan da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu tog dokumenta, organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra dostavi planski dokument koji sadrži popis katastarskih parcela kojima je promenjena namena ili opis granice planskog dokumenta sa popisom katastarskih parcela sa odgovarajućim grafičkim prikazom.

Odredbom stava 2. istog člana propisano je da organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, u roku od 15 dana po dobijanju planskog dokumenta, rešenjem provodi nastalu promenu i stavlja zabeležbu o obavezi plaćanja naknade za promenu namene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u bazu podataka katastra nepokretnosti.


Pitanje br: 151, datum: 10.03.2022

Molim vas da mi objasnite čija je greška: U kopiji plana izdatoj 1962.god. na parceli nije ucrtana,ali je upisana kuca,na rešenju iz 1984.god.moj deda je kuću nasledio od svoga oca,a sada u katastru na toj parceli nema objekata. Traže nam da kuću legalizujemo da bi je upisali,a izgradjena je 1958.god.

Odgovor

U katastar nepokretnosti ne može se upisati pravo svojine na kući bez pravnosnažne upotrebne dozvole ili pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju objekta, osim ako se radi o objektu izgrađenom u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, kao što su:

1)            objekti u gradovima, odnosno naseljima gradskog karaktera izgrađeni do 3. juna 1948. godine, kada je stupila na snagu Osnovna uredba o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48);

2)            stambene zgrade koje su izgrađene na selu do 21. marta 1961. godine, kada je stupio na snagu Zakon o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61) ili do stupanja na snagu propisa o uslovima za izgradnju stambenih zgrada, ukoliko su ih opštinski narodni odbori doneli u roku propisanom tim zakonom;

3)            ostale vrste objekata koji su izgrađeni na selu do 8. jula 1973. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73), odnosno do stupanja na snagu opštinske, odnosno gradske odluke, ukoliko je ista doneta u roku propisanom tim zakonom.


Pitanje br: 152, datum: 09.03.2022

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UVERENJE IZ RGZ DA KUPAC PRVOG STANA NIJE IMAO STAN U VLASNIŠTVU ZA POVRAT PDV-a?

Odgovor

Radi izdavanja uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije potrebno je da podnesete zahtev Republičkom geodetskom zavodu, Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39 i navedete sledeće podatke:

  •  Ime, prezime i ime roditelja;
  • JMBG (jedinstveni matični broj građana);
  • Adresu prebivališta;
  • Svrhu izdavanja uverenja;
  • Broj telefona (za kontakt);

i priložite dokaz  o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, u skladu sa tarifnim brojem 215b stav 3. tačka 7) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20)

Za uplatu administrativne takse od 690,00 dinara

Žiro račun: 840-742221843-57

Model obračuna: 97

Poziv na broj: 7801640600

Svrha: Republička administrativna taksa

Primalac: RUJP

Uverenje će Vam biti poslato poštom na adresu koju budete naveli, ili na imejl adresu koju navedete.

 


Pitanje br: 153, datum: 08.03.2022

Moj pokojni deda posle pradedine smrti podelio je imanje sa još dva brata tako da su se sve parcele podelile na tri dela. Oni su se medjusobno dogovorili kome koja parcela da pripadne i oni su to tako koristili a nikada nisu napravili deobni ugovor. Moja majka je nasledila jednu od tih parcela od svog oca, a ja tu pacelu nasledio od majke. Po katastru meni pripada jedna trećina a sve ukupno ima oko 27 vlasnika. Kako mogu da uknjižim tu parcelu na moje ime 1/1?

Odgovor

Ako su suvlasnici saglasni da podele katastarske parcele tako da svaki od suvlasnika bude isključivi vlasnik na jednoj od novonastalih parcela, potrebno je da zaključe ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili da u postupku kod nadležnog suda ili javnog beležnika zaključe poravnanje. Ako katastarske parcele predstavljaju građevinsko zemljište, potrebno je izvršiti parcelaciju u skladu sa odredbom člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), kojom je propisano da se uz zahtev za provođenje preparcelacije u katastru nepokretnosti, pored dokaza o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za sve katastarske parcele, podnosi i projekat parcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja. Takođe dostavlja se i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19, 15/20 i 52/21).

 


Pitanje br: 154, datum: 08.03.2022

Nakon uplate takse da li je potrebno da fizički donesem u katastar primerak uplatnice ?
Kakav zahtev ja treba da podnesem da bi se nepokretnost upisala na moje ime tj. da sam ja vlasnik nepokretnosti.?


Odgovor

Nije potrebno da Službi za katastar nepokretnosti predate primerak uplatnice kao dokaz o izvršenoj uplati republičke administativne takse, jer Služba ima mogućnost da putem jedinstvenog informacionog sistema izvrši uvid i proveri da li je taksa u konkretnom predmetu plaćena.

Ukoliko niste upisani za imaoca prava svojine na hipotekovanoj nepokretnosti, a kupoprodajni ugovor je zaključen pre 01. Jula 2018. godine, potrebno je da Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za promenu imaoca prava svojine na nepokretnosti i dostavite kupoprodajni ugovor.  Kupoprodajni ugovor mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi, a ako je ta saglasnost uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu ili drugi dokument banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se dostavlja poštom, putem preporučene pošiljke ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika eŠaltera ili neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

Ako je kupoprodajni ugovor zaključen posle 01. jula 2018. godine, Vi, kao kupac, nemate obavezu podnošenja zahteva za upis po osnovu tog ugovora, budući da je od navedenog datuma javni beležnik u obavezi da ugovor, u roku od 24 časa od trenutka potvrđivanja  dostavi, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

 


Pitanje br: 155, datum: 08.03.2022

Molim Vas za pomoć oko nejasnoća koje imam.

Naime 2011. godine otac je kupio plac i napravio kuću na njemu uz sve dozvole uredno plaćene i dobijene, ostalo je jedino da se završi proces legalizacije. Za sve godine porez nije nikad stizao i sada kada je on preminuo saznali smo da se samo plac vodi na njega, kuće nema nigde. Šta je potrebno da se kuća upiše i da postane deo ostavinske rasprave i da dobije naslednika?

Moja porodica i ja smo veoma zabrinuti i u strahu da ne dođe do nekih komplikacija i problema oko dokazivanja vlasništva tj oduzimanja.

 

Odgovor

Saglasno članu 5. st. 5. i 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podaci o objektu upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i podataka o objektu iz upotrebne dozvole, odnosno građevinske, ako je za objekat izdata samo građevinska dozvola. Ako dozvola ne sadrži sve podatke o objektu koji se upisuju u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis podataka o objektu može se izvršiti na osnovu nalaza I mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izrađenog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

               Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole može se upisati u katastar nepokretnosti objekat, ali bez podataka o imaocu prava svojine. Za upis prava svojine na objektu potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta, osim za objekte koji su izgrađeni u vreme kada nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole. Takođe, objekat se može upisati u katastar nepokretnosti samo na osnovu elaborata geodetskih radova, ali bez upisa podataka o imaocu prava svojine na objektu.

               Elaborat geodetskih radova izrađuje geodetska organizacija.


Pitanje br: 156, datum: 08.03.2022

Iz katastra su poštom poslali rešenje o upisu nepokretnosti ali ja tog dana nisam bio kod kuće i rešenje su vratili nazad. Od tada je prošlo više od 30 dana tako da rešenje nije dostupno ni na sajtu. Poslao sam poštom zahtev katastru da mi rešenje pošalju ponovo ali nisam dobio odgovor.

Na koji način mogu doći do rešenja o upisu u katastar kako bih mogao da platim takse i poreze? Da li je moguće dobiti rešenje na šalteru odlaskom u katastar?

Odgovor

Saglasno odredbi člana 39. stav 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) danom ekspedovanja rešenja Službe za katastar nepokretnosti, preko jedinstvenog elektronskog sandučića ili preporučenom pošiljkom preko poštanskog operatora, Služba za katastar nepokretnosti to rešenje oglašava i na oglasnoj tabli katastra dostupnoj na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi http://oglasnatabla.rgz.gov.rs/

                Odredbom stava 8. tačka 2) istog člana propisano je da će se dostava stranci smatrati izvršenom istekom roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na veb prezentaciji Zavoda, ako dostava rešenja nije izvršena ili je dostava izvršena ali tek nakon isteka tog roka.

Takođe, saglasno odredbi stava 9. istog člana, ako je adresa prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata, dostava rešenja toj stranci smatraće se izvršenom na dan isteka roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na elektronskoj oglasnoj tabli katastra.

                Istekom roka od 30 dana od dana oglašavanja, rešenje se više ne može preuzeti sa elektronske oglasne table.

U Službi za katastar nepokretnosti možete dobiti kopiju rešenja, u skladu sa članom 39. stav 10. navedenog zakona.


Pitanje br: 157, datum: 07.03.2022

Moja tetka je dobila 70-tih godina stan iz firme, koja vec decenijama ne postoji i trazili su joj zarad uknjizenja stana potvrdu da je firma isplatila stan u celosti - pitanje je kome ona da se obrati tj. kako da dodje do takve potvrde? Licno imam kupoprodajni ugovor (izmedju dva fizicka lica) u kome u tacki 3. pise da je stan isplacen u celosti i da to ima pravnu vaznost samim potpisom tog ugovora - pitanje je da li je to isto kao i potvrda o isplati stana u celosti?

Odgovor

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.


Pitanje br: 158, datum: 07.03.2022

Zamolio bih Vas za odgovor i proceduru upisa stana u katastar nepokretnosti.
Vlasnik sam stana u zgradi koja ima građevinsku dozvolu (objekat je počeo sa izvođenjem STANKOM a.d, završio Stankom a.d u stečaju), nikada nije odrađen tehnički prijem i samim tim nije dobijena upotrebna dozvola. Kakva je sudbina nas vlasnika stanova i kako mi možemo da se uknjižimo?
Objekat nije mali, sastoji se od 5 lamela ukupno 125 stanova, podzemne garže u dva nivo.

Odgovor

Bez pravnosnažne upotrebne dozvole ne možete se upisati u katastar nepokretnosti za imaoce prava svojine na stanovima. Stambena zajednica ima pravo da, u skladu sa članom 158. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) podnese zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Odredbom stava 9. istog člana propisano je da se upotrebna dozvola izdaje za ceo objekat ili za deo objekta koji predstavlja tehničko-tehnološku celinu i može se kao takav samostalno koristiti.


Pitanje br: 159, datum: 07.03.2022

Nakon ostavinske rasprave nasledila sam stan - zgrada izgrađena 62. godine, ucrtana u katastar pre par godina, stan smo kupili 2001. i ni zgrada ni stan nisu bili upisani u katastar. Da bismo upisali stan u katastar traže nam kupo-prodajne ugovore o svim prethodnim vlasnicima. U sudu smo našli 2 ugovora, a u katastru traže dokaz o prvobitnom vlasniku koga ne znamo ni po imenu. Da li smo mi u obavezi da nađemo sve te podatke o prethodnim vlasnicima koje ni sud nema ili je to dužnost katastarske službe?

Odgovor

Odredbama člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17- -autentično tumačenje), 113/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr. zakon) propisano je da su  upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis  dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

Stoga,  ako ne posedujete sve isprave kojima dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava na objektu, ne možete se u katastar nepokretnosti upisati kao imalac prava svojine na stanu.

Služba za katastar nepokretnosti nema obavezu da te isprave pribavlja po službenoj dužnosti, već je to obaveza podnosioca zahteva za upis u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 160, datum: 07.03.2022

Prosle godine nakon ostavinske rasprave,posle smrti majke,nasledila sam plac sa kucama kao jedini naslednik.U katastru su kuce upisane kao privatna svojina,a plac kao drzavna svojina.Upisana sam u katastar nepokretnosti kao drzalac, i kuce i plac su uknjizeni,imam kod sebe kopiju plana.Kuce su izgradjene pedesetih godina bez gradjevinske dozvole,jer koliko sam upucena, po zakonu iz tih godina to nije bilo neophodno,sve do 1968.godine.Elem,za kuce moze da se radi ozakonjenje,tu info imam.Medjutim,nije mi jasno zasto opet moram raditi nacrt i plan,ako ga vec posedujem?Datira iz 2017.godine.
Plac je kupljen,pretpostavljam,isto pedesetih godina od strane moga dede.Sva dokumentacija koju smo posedovali o imovini,unistena je u poplavi 2014.godine.U istorijskom arhivu koji je zaduzen za opstinu gde se plac nalazi kazu da papir nemaju.Iz tog razloga podnet je zahtev za istorijat parcele.
Da li mozete da mi kazete,koliko se ceka na dobijanje resenja o istorijatu parcele?Da li tim resenjem moze biti dokazano vlasnistvo placa?Da li se moze raditi prvo konverzija zemljista,pa tek onda ozakonjenje?Sta je nepotrebno,a sta potrebno u celom procesu?Kuce bih zelela da prodam,ali to nije moguce bez dokaza da je deda bio vlasnik zemljista.Ubedjena sam da dokaz postoji.Da li mozete da mi razmrsite proces,objasnite?Znam da se sve zivo placa,volela bih da znam precizno koliko trebam da odvojim novca za zavrsni proizvod?

Odgovor

Služba za katastar nepokretnosti izdaje uverenje o promenama na nepokretnosti (istorijat promena), koje predstavlja javnu ispravu kojom se potvrđuju činjenice iz službene evidencije, odnosno navode upisi koji su izvršeni na određenoj nepokretnosti u određenom periodu i isprave koje su predstavljale osnov upisa. Služba za katastar nepokretnosti je dužna da uverenje izda u roku od osam dana, saglasno odredbi člana 29. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje).

Služba izdaje izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti (list nepokretnosti) koji sadrži podatke o nepokretnostima i imaocima prava na nepokretnostima koji su upisani u katastru nepokretnosti u momentu izdavanja te isprave.

Pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u državnoj svojini, mogu ostvariti lica koja su upisana u katastar nepokretnosti za imaoce prava korišćenja na katastarskoj parceli, pod zakonom propisanim uslovima.

Za informacije u vezi sa dokumentacijom koju je potrebno dostaviti u postupku ozakonjenja objekata potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za ozakonjenje objekata. Ovaj Kontakt centar namenjen je davanju odgovora i objašnjenja radi lakšeg i pravilnijeg razumevanja propisa kojima je uređena  oblast upisa u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 161, datum: 06.03.2022

Nasledila sam od oca stan koji nije uknjižen u katastar, po službenoj dužnosti sam odbijena za upis jer isti nije bio etaziran. Otac je pre smrti predao zahtev za etažiranje,koji smo sa papirom od ostavinske rasprave,podneli u katastar.Problem je bio sto se parcele nisu slagale,pa je i to sudskim putem ispravljeno. Međutim kada uđem u e katastar,mog stana nema,jer je advokat podneo upis na stan br.16 u drugom ulazu,jer mog nema.Zgrada ima dva ulaza od 19 stanova,znaci na spisku po rednim brojevima ima  ih 38.Ali broja 16 na mom ulazu nema.Posle broja 33 stavljen je broj 35.E sad ja više ne znam šta da radim,jer će mi odbiti upis jer je i logično,nije moj ulaz.Stanovi su otkupljeni od grada...zgrada je zidana 50 -ih.

Odgovor

Ako stan koji ste nasledili nije upisan u katastar nepokretnosti, potrebno je podneti zahtev za upis tog posebnog dela sa upisom imaoca prava i dostaviti pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži potrebne podatke koji se upisuju u katastar, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokupentacije.

U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska, odnosno upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Pored pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju potrebno je dostaviti i ugovor o otkupu stana koji mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi, a ako je ta saglasnost uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu o isplati kupoprodajne cene.

Imate pravo da, u skladu sa članom 28. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), do donošenja prvostepene odluke izmenite, odnosno proširite zahtev, kao i da u toku prvostepenog postupka i uz žalbu dostavite nove isprave i dokaze.


Pitanje br: 162, datum: 05.03.2022

Predao sam pravnoj sluzbi sve sto je trazila zbog problema sa upisivanjem u vlasnicki list.da li ima zakonski rok u kojem bi trebao dobiti odgovor.predmet je predat prosle godine u avgustu.

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

                Odredbama člana 28. st. 2. i 3. navedenog zakona propisano je da stranka može u toku postupka i uz žalbu dostavljati nove isprave i dokaze, u kom slučaju rok za odlučivanje počinje da teče od dana dostavljanja novih isprava i dokaza

                Urgencija za rešavanje predmeta može se dostaviti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Pitanje br: 163, datum: 05.03.2022

Ugovorom o zameni zemljišta 2010 godine izostavljena nam je jedna parcela koja je trebala da se upiše u ugovor koji je tada sačinjen.Šta nam je potrebno i kako da bi se parcela upisala, a vlasnik na koga se parcela tada vodila parcela je u međuvremenu preminuo? On ima naslednika na koga se ta parcela sada vodi i koji priznaje da je parcela trebala tada da se upiše u ugovor. Može li nekim aneksom ugovora i potpisima da se navede ta sporna parcela i uknjiži u katastru?

Odgovor

Sa licem koje je u katastru nepokretnosti upisano za imaoca prava svojine na toj parceli možete da zaključite poravnanje pred javnim beležnikom, koje ima dejstvo sudskog poravnanja, shodno odredbi člana 88. stav 1. tačka 4) Zakona o javnom beležništvu (“Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon, 121/14, 6//15 i 106/15). 


Pitanje br: 164, datum: 03.03.2022

Ujak mi je preminuo u avgustu prosle godine.Stan u kom je ziveo bio je na njegovom imenu i napravio je tako da posle njegove smrti stan ide na moju mamu(njegovu sestru, nije bio ozenjen i nema dece).Predato je sve u katastar u septembru ali jos nije presao na mamu. Koliko se ceka za prevod?

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.

Urgencija za rešavanje predmeta može se dostaviti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Pitanje br: 165, datum: 03.03.2022

Naime moja baka i njene 2 prijateljice/rodjake kupile su 1959 godine polovinu kuce i 10x12 metara placa na odredjenoj parceli. Za kucu postoji i komisijsko odobrenje (kako stoji u ugovoru). Jedino sto imamo kao dokaz jeste originalni ugovor iz 1959 godine na kom stoje potpisi 2 svedoka, prodavca i kupaca.
Sem toga imamo i ručno napisanu potvrdu od prodavca iz 1960 godine da je sav novac isplaćen i da nema više potraživanja od kupaca.
Problem je u tome što ništa nije nigde zavedeno.
Naši roditelji su 1997 godine sagradili kuću na tom placu i od tada živimo u njoj. No sada imamo problem sa legalizacijom, kako da mi prebacimo taj plac/deo parcele na nas? Da li je to moguće samo sa tim ugovorima? Napominjem da na njima nažalost nema nikakvog pečata, jedino potpisi kupaca, prodavaca i svedoka.

Odgovor

Do dana 21.04.1974. godine kada je stupio na snagu Zakon o prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik SRS”, broj 15/74) ugovori o prometu nepokretnosti nisu morali da budu overeni u sudu.                                  

Međutim, odredbama člana 87. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, pored opštih uslova koji važe za ispravu za upis, da bi bila podobna za upis, mora biti sačinjena u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom, mora da sadrži izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u privatnoj ispravi, odnosno ispravi o pravnom poslu, može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.


Pitanje br: 167, datum: 03.03.2022

Poštovani, kako izvršiti upis u katastar stan, koji je predmet ostavinske rasprave, koji je otkupljen od firme koja je otišla u stečaj, nakon toga prodata, i izbrisana iz APR, 2012 god. Imamo samo kupoprodajni ugovor iz 1992,kada je stan otkupljen, ali nemamo dokaz o uplati,imamo potvrdu od te firme da je preminuli na osnovu ugovora postao vlasnik stana. U kupoprodajnom Ugovoru piše iznos koji treba da se uplati, rok za uplatu je 7 dana.Kome se obratiti, pošto su nam u Istorijskom arhivu rekli da oni nemaju  ništa od dokumentacije, koja se odnosi na firmu, od koje je stan otkupljen. U pitanju je državna firma, mislim da je njen osnivač grad.Preminuli je u tom stanu živeo od 1974 god do februara. 2022. 

Odgovor

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da, izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8.06.2018. god), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti.

Ako je u konkretnom slučaju saglasnost za upis u katastar nepokretnosti po osnovu ugovora o kupoprodaji stana  uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, bez potvrde da je kupoprodajna cena isplaćena u celosti ne možete se upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik stana.

U slučaju da ne možete da pribavite navedenu potvrdu, preostaje vam da kod nadležnog suda tužbom za utvrđenje prava svojine pokrenete postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.

 


Pitanje br: 168, datum: 02.03.2022

Mene zanima sledeće zgrada je komplet sagrađena 2012 i ista useljena iste godine. Deo zgrade ima i gradjevinsku i upotrebnu dozvolu do II sprata ,Investitor je od potkrovlja napravio 4 stana i za isti predao nadležnoj službi dokaz i plan gradnje. i potpise za uknjižbu svaki kupac stana u zgradi je potpisao da se odrice dela potkrovlja u cilju izgradnje stanova . A sada nam traze dokaz od legalizaciji pritom smo dobili u katastru informaciju da je u medju vremenu zgrada legalizovana neki stanovi na spratu su vec upisani a nama traze dokaz .
Pa me zanima sledece da li Možemo povući stari zahtev u katastru koji je za legalizaciju i podneti novi zahtev za upis stana u katastar na sadasnjeg vlasnika iz ugovora koji je overen kod suda jel tada nisu postojali notari. S obzirom da su od 2013 kad smo mi predali neki vec uknjizili stan na potkrovlju i suterenu zgrade koji bili predmet naknadne legalizacije. 

Odgovor

Saglasno članu 123. stav 6. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon) koji se primenjuje na postupke održavanja katastra nepokretnosti koji nisu okončani do dana stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18), stranka može odustati od svog zahteva do donošenja prvostepene odluke. Stranka koja je odustala od zahteva ima pravo da podnese novi zahtev.


Pitanje br: 169, datum: 02.03.2022

Molim Vas samo za informaciju da li se prilikom izdavanja uverenja o istorijatu promena na nepokretnosti dobijaju samo podaci o vlasnicima, ili i o dokumentaciji koja je je bila dostavljena prilikom provođenja promena?

Ukoliko se ne dobija kopirana dokumentacija koji je zahtev potrebno podneti da bi se pribavila dokumentacija koja je predstavljala pravni osnov za provođenje promena i da li je potrebno dokazivati pravni interes?

Odgovor

Lice koje dokaže svoj pravni interes ima pravo da, saglasno odredbama člana 64. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje) razgleda spisa predmeta u prisustvu službenog lica, da o svom trošku umnoži ili dobije kopiju spisa i da mu se kopija spisa dostavi putem pošte ili na drugi pogodan način. Dakle, to lice može podneti Službi za katastar nepokretnosti zahtev za razgledanje I dobijanje kopije spisa u prostorijama Službe ili zahtev da mu se kopije spisa dostave na naznačenu adresu.

U uverenju o promenama na nepokretnosti navodi se isprava koja je bila osnov upisa u katastar nepokretnosti.

 


Pitanje br: 170, datum: 02.03.2022

Поштовани,

заједно са још 5 наследника наследио сам право коришћења 2 њиве. Обе њиве су у власништву РС, а мени је њихово коришћење неоствариво из више разлога. Да ли постоји процедура да се одрекнем права коришћења и вратим га држави?

Odgovor

Odredbama člana 102. st. 10, 12. i 15. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20), propisano je da po zahtevu lica, koje ima upisano pravo korišćenja na građevinskom zemljištu u držanoj svojini i koje je obveznik plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu može se utvrditi rešenjem prestanak prava korišćenja na građevinskom zemljištu, da to rešenje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove, te da po pravnosnažnosti  to rešenje predstavlja osnov za brisanje prava korišćenja na građevinskom zemljištu u katastru nepokretnosti.


Pitanje br: 171, datum: 01.03.2022

Dana 28.02.2022 godine smo imali ostavinsku raspravu posle smrti mog oca. Stan se ne vodi na preminulog, niti na neko drugo lice. Nema upisanog vlasnika prema katastru, pa nije mogao biti predmet ostavinske rasprave. Notar nam je rekao da u katastru mora biti stan uknjizen na ime pokojnika kako bi bio predmet ostavinske rasprave. S obzirom da to nije slucaj, kako mozemo uknjiziti stan u katastru na ime pokojnika kako bi taj stan mogao da bude predmet ostavinske rasprave?

Odgovor

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, za upis stana potrebno je uz zahtev za upis dostaviti pravnosnažnu građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis stana potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokupentacije.

U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska, odnosno upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Ukoliko je investitor upisan za imaoca prava svojine na objektu, za upis prava svojine na stanu u korist određenog lica, potrebno je dostaviti ispravu/isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između tog lica i investitora, odnosno upisanog imaoca prava svojine na objektu, izuzev  kada se upis vrši na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, shodno članu 85. Zakona o državnom premeru i katastru.  

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi, a ako je ta saglasnost uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu ili drugi dokument banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene.

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova.

Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole mogu se upisati u katastar nepokretnosti objekat i posebni delovi objekta, ali bez prava svojine. Za upis prava svojine na objektu i posebnim delovima objekta potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta, osim za objekte koji su izgrađeni u vreme kada nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se podnosi elektronskim putem preko profesionalnog korisnika e-šaltera (advokat, odnosno geodetska organizacija), poštom putem preporučene pošiljke ili predaje u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 172, datum: 01.03.2022

Da li se moze  uz pomoc evidencionog broja stana dokazati da je stan koji je predmet prodaje nekada bio broj 3 a sada se vodi kao broj 11( u  listu nepokretnosti katastra i dalje stoji da je to stan broj 3) ?  Da li katastar izdaje nekakvo uverenje kojim se dokazuje da je to isti stan?

Zato sto trenutno u zgradi stanovi  su numerisani "normalno" tj brojevi krecu od prizemlja pa se do poslednjeg sprata( 1,2,3,4...)  Vlasnici su kupili stan 2012.god i samo treci sprat je bio useljen i zato je taj stan bio broj 3.

Odgovor

Služba za katastar nepokretnosti izdaje uverenje o podacima koji su upisani u katastar nepokretnosti, odnosno o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju u skladu sa zakonom.

Potrebno je da od organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole zatražite da Vam izda uverenje (specifikaciju) o posebnim delovima objekta u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola.

 


Pitanje br: 173, datum: 01.03.2022

Brat i Ja smo nasledili porodicnu kucu od pokojnog oca uradjena je ostavina na objektu i placu i sve se vodi na Brata i mene 1/2 idealna dela. Na kuci je radjena nadogradnje i predata legalizacija jos 2014.Dobili smo resenje o legalizaciju i upisu objekta u katastar,na parceli sada postoje 2 stambena objekta 13 i 13a i sve se vodi 1/2.

Sta je potrebno od papira da se Brat upise u katastru na svoj stan u kome stanuje br. 13,a Ja u svoj br13a u kome stanujem?? 

Posto novonastali objekti nisu iste kvadrature. 

Da li mora kod notara ili mozemo samo to da predamo u katastru sa potpisanim ugovorom Brata i mene. 

Odgovor

Sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) u konkretnom slučaju mora da potvrdi (solemnizuje javni beležnik). Javni beležnik ima obavezu od 01. jula 2018.  godine, da ugovor, u roku od 24 časa od trenutka potvrđivanja,  dostavi, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).


Pitanje br: 174, datum: 01.03.2022

Po izmirenju kredita za kupovinu stana, ko je u obavezi da podnese zahtev za brisanje hipoteke. Banka ili korisnik kredita.

Odgovor

Odredbom člana 43. stav 2. Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15) propisano je da se ispis hipoteke iz registra nepokretnosti vrši na zahtev dužnika, vlasnika ili poverioca, ako obezbeđeno potraživanje prestane na način dozvoljen zakonom.

Saglasno odredbama člana 44. navedenog zakona, uz zahtev za ispis vlasnik hipotekovane nepokretnosti, odnosno dužnik dostavlja pismenu izjavu hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažnu sudsku odluku kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Izjava kojom se daje saglasnost za brisanje hipoteke mora biti overena u skladu sa propisima kojima je uređena overa potpisa, rukopisa  i prepisa.

Obrazac zahteva za ispis  hipoteke možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se dostavlja poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika eŠaltera ili neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 175, datum: 01.03.2022

Jedan sam od vlasnika stana koji je kupljen kao nov pre dve godine, skoro svi stanovi su prodati i uknjiženi. Da li mi kao stambena zajednica imamo pravo prenosa vlasništva parcele sa investitora ?
Mislim na parcelu na kojoj je izgradjena zgrada, ili to ostaje u vlasništvu investitora kako je i sada. 

Odgovor

Ako vlasnici posebnih delova objekta imaju u katastru nepokretnosti upisano pravo korišćenja na izgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, imaju pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine u srazmeri sa površinom koju poseduju u odnosu na ukupnu površinu objekta, odnosno objekata koji se nalaze na toj parceli, u skladu sa odredbama člana 102. st. 1. i  2. i člana 104.  Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20).

Ako vlasnici posebnih delova objekta nemaju u katastru nepokretnosti upisano pravo korišćenja na izgrađenom građevinskom zemljištu, tada se primenjuju odredbe člana 105. Zakona o planiranju I izgradnji kojima je propisano da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, a da se upis prava svojine na građevinskom zemljištu vrši na osnovu rešenja o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose, u skladu sa članom 70. istog zakona.

Dakle, u tom slučaju, potrebno je, najpre, kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove podneti zahtev za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta.

Ukoliko je na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi objekat u katastru nepokretnosti upisano pravo svojine u korist investitora, tada se primenjuje član 5. stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 104/16 i 9/20 – dr. zakon) i član 3. st.1. i 2. Zakon o prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 93/14, 121/14 i 6/15).

Odredbom člana 5. stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada propisano je da se sticanjem prava svojine na posebnom delu zgrade stiče se i pravo svojine nad zajedničkim delovima zgrade, pravo učešća u upravljanju stambenom zajednicom i pravo susvojine na zemljištu na kome je zgrada izgrađena, odnosno zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Odredbama člana 3. st.. 1. i 2. Zakona o prometu nepokretnosti propisano je da se prenosom prava svojine na zgradi istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade, te da se  zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade utvrđuje  ugovorom o prometu nepokretnosti, a ako to nije ugovoreno, primenjuju se pravila predviđena propisima o planiranju i izgradnji kojima se definiše zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade.


Pitanje br: 176, datum: 28.02.2022

Posedujem plac koji je moj otac kupio 1971 godine i do danas ga nije preveo.Čovek od koga je kupio umro je i nasledio je sve njegov sin i sproveo uknjizbu na njegovo ime.Ja sam kontaktiro naslednika i raspolzen je da mi da prenos placa ali plac treba da se uradi konverzija zemljista jer notari neće da mi overe ugovor bez uradjene konverzije.Gde predajem zahtev za konverziju i da li se ona radi besplatno ili uz naknadu?
Ako treba da se plati naknada za konverziju gde se to predaje I kako se obračunava iznos naknade?Da li to moze da odrade neke licencirane geodetske organizacije,javni beleznici ili advokati ili iskljucivo katastri?

Odgovor

Kada se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu, lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa, imaju pravo na konverziju uz naknadu, u skladu sa odredbom člana 1. stav 2. tačka 2)  Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 64/15 i 9/20).

Zahtev za konverziju uz naknadu podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove.

                Kada se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, raniji sopstvenik ili pravni sledbenik ranijeg sopstvenika ima pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine bez naknade, u skladu sa odredbama člana 102. st. 1-3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20).   

                Ranijim sopstvenikom smatra se lice koje je po važećim propisima bilo njegov sopstvenik do dana stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (“Službeni list FNRJ”, br. 52/58, 3/59, 24/59 i 24/61), Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera (“Službeni list SFRJ”, broj 5/68), odnosno Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera (“Službeni glasnik SRS”, br. 32/68, 17/69, 29/69, 19/71, 16/72, 24/73 i 39/73).

                Zahtev za konverziju bez naknade podnosi se Službi za katastar nepokretnosti.

                Zahtev podnosi lice koje je upisano za imaoca prava korišćenja na gređevinskom zemljištu. Zahtev se može podneti preko punomoćnika na osnovu datog punomoćja.


Pitanje br: 177, datum: 28.02.2022

Koja je razlika izmedju:

* Evidencioni broj stana

* Broj posebnog dela stana

Zainteresovan sam za stan koji se nalazi na trecem spratu koji u listu nepokretnosti ima evidencioni broj stana 18 ,a broj posebnog dela br 3.

 Ali kada sam otisao da pogledam stan, na vratima pise br stana 11.

Vlasnik mi je rekao da kada je kupovao stan samo na trecem spratu su bili stambeni stanovi, a na prvom i drugom  spartu su se stanovi vodili kao poslovni prostor. U medjuvremenu(od 2013 god)  su stanovi  na prvom i drugom useljeni tako da su sada numerisani od pocetka(od prvog sprata) i sada je stan koji me interesuje  je br 11.

Da li to predstavlja problem? Stan je papiroloski cist( upotrebna dozvola,nema tereta,nema zabelezbi ,vlasnik 1/1)

Odgovor

Evidencijski broj posebnog dela objekta je broj pod kojim se taj poseban deo objekta vodi u službenoj evidenciji-katastar nepokretnosti, a broj posebnog dela objekta je broj kojim je poseban deo objekta označen u projektnoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola.

Isprava koja predstavlja podoban osnov za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalog, mora da sadrži  označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta), shodno odredbi člana 86. stav 2.  tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon).


Pitanje br: 178, datum: 28.02.2022

Pre pedeset dve godine kuća je prodata. Po tada napisanom ugovoru kupac je trebao da izvrši prenos i uknjižen je zašta je prodavac odvojio novac. Prenos kuće i uknjiženje nije do danas izvršeno jer kupac nije bio zainteresovan. Sada se unuka kupca setila da bi istu prenela da bi mogla da je proda. Vrši pritisak i preti. Koje je naše pravo. Napominjem da se kuća i dalje u katastru vodi na prodavca. I za svo ovo vreme isti plaća poraz.

Odgovor

Kupac stana ima pravo da podnese zahtev za promenu imaoca prava na predmetnoj nepokretnosti u katastru nepokretnosti ukoliko poseduje ugovor o kupoprodaji u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, te nema razloga da insistira da prodavac podnese zahtev za upis, ukoliko to nije ugovoreno.

Promena imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti nije uslovljena prethodnim plaćanjem poreza na prenos apsolutnih prava.


Pitanje br: 179, datum: 28.02.2022

Gde predajem zahtev za konverziju i da li se ona radi besplatno ili uz naknadu?
Ako treba da se plati naknada za konverziju gde se to predaje i kako se obračunava iznos naknade? Da li to moze da odrade neke licencirane geodetske organizacije, javni beleznici ili advokati ili iskljucivo katastri?

Odgovor

Kada se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu, lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa, imaju pravo na konverziju uz naknadu, u skladu sa odredbom člana 1. stav 2. tačka 2)  Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 64/15 i 9/20).

Zahtev za konverziju uz naknadu podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove.

                Kada se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, raniji sopstvenik ili pravni sledbenik ranijeg sopstvenika ima pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine bez naknade, u skladu sa odredbama člana 102. st. 1-3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20).   

                Ranijim sopstvenikom smatra se lice koje je po važećim propisima bilo njegov sopstvenik do dana stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (“Službeni list FNRJ”, br. 52/58, 3/59, 24/59 i 24/61), Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera (“Službeni list SFRJ”, broj 5/68), odnosno Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera (“Službeni glasnik SRS”, br. 32/68, 17/69, 29/69, 19/71, 16/72, 24/73 i 39/73).

                Zahtev za konverziju bez naknade podnosi se Službi za katastar nepokretnosti.

                Zahtev podnosi lice koje je upisano za imaoca prava korišćenja na gređevinskom zemljištu. Zahtev se može podneti preko punomoćnika na osnovu datog punomoćja.


Pitanje br: 180, datum: 27.02.2022

U RGZ, na nepokretnosti u kojoj je živeo moj preminuli otac upisana su 2 vlasnika, sa po 1/2 dela i to moj deda i rođeni brat dede mog pokojnog oca.

1. pitanje -rođeni brat dede mog pokojnog oca je pre oko više od 70 godina svoju polovinu poklonio svom bratu (dakle mom pradedi) , a koja promena nije nigde zavedena, niti se može pronaći ugovor o poklonu, a tradicionalno se nepokretnost prenosila sa kolena na koleno. Kako u toj situaciji dokazati pravo vlasništva?

2. pitanje - podaci o mom dedi su pogrešno upisani, u smislu nepostojanja JMBG (koji ne piše ni u MKU), kao i u pogledu prezimena. Kako ispraviti navedenu grešku? Lice je preminulo 1961. godine. Kako dokazati identitet navedenog lica?

Odgovor

U slučaju da ne postoji ugovor o poklonu, upis u katastar nepokretnosti moguć je na osnovu pravnosnažne odluke suda o utvrđenju prava svojine na nepokretnosti.

Za lice koje je umrlo 1961. godine ne može se upisati JMBG jer to lice nikada nije imalo JMBG, budući da je 1976. godine uveden identifikacioni broj za građane SFRJ Zakonom o uvođenju jedinstvenog matičnog broja građana („Službeni list SFRJ”, broj 58/76).

Ako je u ispravi na osnovu koje je Vaš deda upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava pravilno naveden podatak o prezimenu, naslednici imaju pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnesu zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Ako je u ispravi koja je bila osnov za upis u katastar nepokretnosti navedeno pogrešno prezime potrebno je da se najpre izvrši ispravka isprave, te da se ista dostavi Službi za katastar nepokretnosti uz zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 2. navedenog zakona.


Pitanje br: 181, datum: 27.02.2022

U RGZ, na nepokretnosti u kojoj je živeo moj preminuli otac upisana su 2 vlasnika, sa po 1/2 dela i to moj deda i rođeni brat dede mog pokojnog oca.

1. pitanje -rođeni brat dede mog pokojnog oca je pre oko više od 70 godina svoju polovinu poklonio svom bratu (dakle mom pradedi) , a koja promena nije nigde zavedena, niti se može pronaći ugovor o poklonu, a tradicionalno se nepokretnost prenosila sa kolena na koleno. Kako u toj situaciji dokazati pravo vlasništva?

2. pitanje - podaci o mom dedi su pogrešno upisani, u smislu nepostojanja JMBG (koji ne piše ni u MKU), kao i u pogledu prezimena. Kako ispraviti navedenu grešku? Lice je preminulo 1961. godine. Kako dokazati identitet navedenog lica?

Odgovor

U slučaju da ne postoji ugovor o poklonu, upis u katastar nepokretnosti moguć je na osnovu pravnosnažne odluke suda o utvrđenju prava svojine na nepokretnosti.

Za lice koje je umrlo 1961. godine ne može se upisati JMBG jer to lice nikada nije imalo JMBG, budući da je 1976. godine uveden identifikacioni broj za građane SFRJ Zakonom o uvođenju jedinstvenog matičnog broja građana („Službeni list SFRJ”, broj 58/76).

Ako je u ispravi na osnovu koje je Vaš deda upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava pravilno naveden podatak o prezimenu, naslednici imaju pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnesu zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Ako je u ispravi koja je bila osnov za upis u katastar nepokretnosti navedeno pogrešno prezime potrebno je da se najpre izvrši ispravka isprave, te da se ista dostavi Službi za katastar nepokretnosti uz zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 2. navedenog zakona.

 


Pitanje br: 182, datum: 25.02.2022

Živim u stanu koji je deo porodične stambene zgrade (prizemlje+sprat) sa tri zasebna stana, na placu koji se formalno vodi na najstarijeg od trojice braće (moj stric), pri čemu su objekat oni zajednički izgradili u periodu od 1966-1970. godine. Predmetni objekat ima hipoteku iz 1970. godine, ima građevinsku dozvolu ali ne i upotrebnu dozvolu jer je sprat na kome se nalazi moj stan u ono vreme urađen mimo građevinske dozvole. Na svoj stan uredno plaćamo porez.
Sva trojica braće su preminula pri čemu poslednji moj otac pre više od godinu dana. Nakon smrti oca zbog ostavinskog postupka smo se raspitali u katastru i dobili smo informaciju da je kao nosilac prava svojine (1/1) na prizemnom delu objekta upisan sin najstarijeg od trojice braće i to nakon njegovog ostavinskog postupka iz 2001. godine.
Prošle godine sam u nadležnoj KO podneo zahtev za ispravku, pri čemu sam priložio dokaz o plaćanju poreza kao i dokument „Zapisnik o usmenoj raspravi“ iz 1995. godine sačinjen u prostorijama nadležne KO u prisustvu Komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima i pravima, potpisan od predsednika komisije i sve trojice braće (uključujući i najstarijeg) u kome je precizno navedeno šta je čije vlasništvo. Moj zahtev je odbijen uz obrazloženje da je Komisija tada (valjda nakon 1995. godine) preuzela lice koje je bilo poslednje upisano u zemljišnim knjigama jer „nije imala pravno valjanu ispravu podobnu za promenu upisa nosioca prava na predmetnoj parceli“ pri čemu nije navedeno i koja je potrebna pravno valjana isprava u pitanju. Ni u ovom rešenju nije navedeno o kojoj se dokumentaciji radi pri čemu imam 8 dana za podnošenje žalbe Republičkom geodetskom zavodu u Beogradu. Molim za pojašnjenje i savet šta da preduzmem dalje.

Odgovor

Odredbama člana 99. stav 1. tač. 1) I 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisano je da u katastarskim opštinama u kojima, pored katastra zemljišta, postoji i zemljišna knjiga, knjiga tapija, odnosno intabulaciona knjiga za imaoca prava svojine na parceli, objektu i posebnom delu objekta upisuje se lice koje je poslednje upisano u zemljišnoj knjizi, odnosno knjizi tapija, odnosno lice koje ima osnov za upis prava svojine, ako to pravo izvodi od lica koje je poslednje upisano u zemljišnoj knjizi, odnosno knjizi tapija.

                Osnov za upis prava svojine, u smislu citirane odredbe jeste isprava o pravnom poslu koja mora biti sačinjena u zakonom propisanoj formi i sadržati izjavu o dozvoli upisa koja nije uslovljena, niti oročena ili javna isprava koju je u propisanom obliku izdao sud, drugi nadležni organ i imalac javnih ovlašćena, shodno odredbama čl. 87. i 88. Zakona o državnom premeru i katastru.


Pitanje br: 185, datum: 23.02.2022

Htela sam da prenesem ugovorom o poklonu zemlju od mog tate ali se ta zemlja vodi pod hipotekom.

Da li se ta ista hipoteka moze prepisati na mene kao na novog vlasnika ili ne?

Odgovor

Saglasno članu 2. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/05, 60/15, 63/15 -US i 83/15),  hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iiz vrednosti nepokretnosti, pre običnih poverilaca i pre docnijih hipotekarnih poverilaca, bez obzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi.

Dakle, hipoteka ostaje upisana na nepokretnosti u slučaju da se u katastru nepokretnosti promeni vlasnik nepokretnosti.

 


Pitanje br: 186, datum: 23.02.2022

Na placu koji ima vise vlasnika ,ali koji je uredno podeljen postoji kuca koja nigde nije upisana.

Vlasnik je preminuo i nije ništa regulisano,podeljeno na decu.

Koja je procedura da se ta kuca upise i da li prvo treba ostavinska rasprava?

Odgovor

Prema važećim propisima u ostavinskom postupku može se raspravljati zaostavština koju čine nepokretnosti koje nisu upisane u katastar nepokretnosti. Međutim, u praksi je čest slučaj da sudovi, odnosno javni beležnici insistiraju da nepokretnosti prethodno budu upisane u katastar nepokretnosti.

Potomci ostavioca, kao lica koja imaju pravni interes, mogu podneti Službi za katastar nepokretnosti zahtev da se na njegovo ime upiše nepokretnost u katastar nepokretnosti.

Pravni osnov za upis objekta u katastar nepokretnosti predstavljaju elaborat geodetskih radova i pravnosnažna upotrebna dozvola ili rešenje o ozakonjenju objekta.


Pitanje br: 187, datum: 23.02.2022

Poštovani, 2017. god sam stan uknjižio u katastru i piše mi “drzavina”, zgrada nema upotrebnu dozvolu a ni potkrovlje zgrade gde sam ja kupio stan, imam dozvolu za gradnju potkrovlja i ceo projekat. Neki stanovi su u 2015. god isto sa potkrovlja upisani kao “svojina”. Jel moguće da je RGZ pogresio kod mog slučaja i da li postoji način da se upišem kao “svojina” jer mi je potrebno zbog hipoteke a da nemam upotrebnu dozvolu jer je nemoguce izvaditi, a na potkrovlju su samo dva stana upisana kao “drzavina” ostali su “svojina” ?

Odgovor

Ako ste upisani kao držalac stana ne postoji mogućnost da se bez pravnosnažne upotrebne dozvole ili rešenja o ozakonjenju upišete u katastar kao imalac prava svojine na stanu.

Prema ranije važećim propisima moglo se u katastar nepokretnosti upisati pravo svojine na objektu, odnosno posebnom delu objekta za koji je izdata samo građevinska, a ne i upotrebna dozvola.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS, broj 96/15), koji je bio u primeni od 4. decembra 2015. godine, izmenjen je član 134. koji je propisivao takvu mogućnost.


Pitanje br: 188, datum: 23.02.2022

Da li mogu da izvadim posedvoni list a pritom da ne posedujem ništa? Samo mi treba posedovni list da ne posedujem ništa.

Odgovor

Od Službe za katastar nepokretnosti možete da dobijete uverenje o posedovanju/neposedovanju nepokretnosti na području za koje je nadležna ta Služba.

Ako Vam je potrebno uverenje o posedovanju/neposedovanju nepokretnosti na teritotiji Republike Srbije zahtev za izdavanje uverenja podnosi se Republičkom geodetskom zavodu- Sektor za katastar nepokretnosti, i to neposredno u prijemnoj kancelariji Republičkog geodetskog zavoda u Beogradu, Ul. bulevar vojvode Mišića broj 39, odnosno poštom putem preporučene pošiljke ili mejlom na adresu kn@rgz.gov.rs


Pitanje br: 189, datum: 23.02.2022

2010 god. sam kupio dvosoban stan. 2016 god. sam uknjizio stan u katastru,i tada mi je stavljena zabelezba da nisam dostavio potvrdu o isplati stana u celosti,i ako u ugovoru jasno pise da ce druga strana biti isplacena u celom iznosu,odmah po potpisivanju ugovora u sudu.Zasto je i kako meni dozvoljeno da uknjizim stan.a eventualnom kupcu mog stana nece biti dozvoljeno da se uknjizi.Inace vlasnica od koje sam kupio stan je ubrzo preminula,a unuka koju je ovlastila pri potpisivanju ugovora,zivi u Australiji i nemam nikakav nacin da dodjem do nje.

Odgovor

                Odredbom člana 14. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da upis zabeležbe ne sprečava dalje upise na nepokretnosti na koju se ta zabeležba odnosi, osim ako je suprotno izričito propisano zakonom, već su od upisa zabeležbe sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabeležbe, uslovni i zavise od ishoda rešavanja stvarnih prava na nepokretnosti zbog kojih je zabeležba upisana.

Izuzetno, upis zabeležbe odluke o zabrani otuđenja i opterećenja nepokretnosti sprečava dalje upise koji se odnose na zabranjeno otuđenje i opterećenje nepokretnosti imaocu upisanog prava, saglasno odredbi stava 3. Istog člana.

U katastar nepokretnosti mogu se upisati zabeležbe koje su propisane tim ili nekim drugim zakonom. Nijednim zakonom nije propisano da se u katastar nepokretnosti upisuje zabeležba da nije dostavljen dokaz da je kupoprodajna cena isplaćena u celosti.

                U slučaju da ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sadrži saglasnost za upis –clausula intabulandi koja je uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, a uz ugovor nije dostavljen dokaz da je cena isplaćena u celosti, u katastar nepokretnosti se upisuje predbeležba prava svojine, u smislu člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

 


Pitanje br: 190, datum: 22.02.2022

Hocemo da kupimo plac koji je deo jedne parcele. Oni su jednu parcelu podelili na 4 dela i odvojili od svake deo za put.
Hocemo da kupimo samo taj jedan deo od 6a koji je vec bio prodat drugom licu i imaju kupoprodajni ugovor ali proverom u katastru nije uradjena parcelacija i dalje je sve jedan plac i pise da pravo svojime ima njih x. Broj parcele xxx KO Velika Mostanica.
Imaju skicu deobe na terenu katastarske parcele kako sve to treba da izgleda.
Koja je tu procedura kako doci do prepisa da budemo vlasnici 1/1 posto mi tu planiramo gradnju montazne kuce koju bi uzimali ja kredit gde nam je potrebno da svi papiri budu uredni.

Odgovor

Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za provođenje parcelacije u katastru nepokretnosti.

Saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), uz zahtev za provođenje parcelacije u katastru nepokretnosti podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, projekat parcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja, kao i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

 


Pitanje br: 191, datum: 22.02.2022

Molim vas da mi kazete koji je zakonski rok za dobijanje resenja o “promeni imaoca/nosioca prava”. Zahtev je predat Jula 2021god. I jos uvek nikakav odgovor niti resenje ne dobijamo.

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

               Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.

 


Pitanje br: 192, datum: 22.02.2022

Живим у кући и на катастарској парцели који се воде на мог покојног стрица, чији ЈМБГ није уписан у катастар, већ му је додељен службени. Плаћам порез на ту кућу под мојим именом, презименом и мојим ЈМБГ, већ више деценија, још и пре смрти стрица. Стриц је преминуо 2009. у иностранству. У катастру се ја не водим као власник те куће, иако плаћам порез на њу и живим у њој педесет година, са породицом и улагао сам у њу. Једини доказ о мом власништву су уплате пореза, које се, како је већ речено, воде на мене. Како да преведем кућу на себе у катастру непокретности?

Odgovor

Pravni osnov za upis u katastar u konkretnom slučaju može biti pravnosnažno rešenje o nasleđivanju ili pravnosnažna sudska odluka o utvrđenju prava svojine na nepokretnosti.

Za informacije u vezi sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa možete se obratiti advokatu ili organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći. Ovaj Kontakt centar namenjen je za davanje odgovora i objašnjenja radi lakšeg i pravilnijeg razumevanja propisa kojima je uređena  oblast upisa u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 194, datum: 21.02.2022

Postovani,
Davne 2005 godine sam kupila njivu. Nisam je uknjizila na svoje ime. Pre nekoliko godina je prodavac preminuo, i ta je njiva nekim slucajem bila na ostavinskoj raspravi prilikom koje je presla na suprugu i dva sina. Oni znaju da je njiva moja kao i da sam u posedu iste od dana kupovine. Svake godine im uredno placam porez. U medjuvremenu je i supruga preminula. Sinovi nisu radili ostavinsku raspravu nakon majke, jer jedan od sinova ne zivi u Srbiji nego u dalekoj Kanadi. Sad zelim da je uknjizim na svoje ime ali imam problem, u katastru mi kazu da ovaj ugovor vise ne vazi i da moram sve ispocetka da placam poreze na promet, ma prenos apsolutnih prava, novi ugovor kod advokata pa kod notara. Ali isto tako kazu da mi treba gomila papira od naslednika iz Kanade pritom nece da mi kazu formu pisma koji treba da stigne da bi taj covek prepisao na mene. Molim Vas sta da radim. Na ugovoru pise da je kupac saglasan da se uknjizim bez dalje provere. Moja je njiva radim je godinama, i sad imam problem sa papirologijom.

Odgovor

Odredbama člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili se uz zahtev prilože i isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

                Budući da Vaš prodavac nije upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava na predmetnoj nepokretnosti, već njegovi naslednici, ugovor o kupoprodaji koji posedujete ne dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocima prava, te ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti.

                Potrebno je da kod nadležnog suda pokrenete postupak za zaštitu svojih imovinskih prava ili da kod javnog beležnika zaključite poravnanje sa prodavčevim naslednicima.

                Za informacije u vezi sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa možete se obratiti advokatu ili organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći. Ovaj Kontakt centar namenjen je za davanje odgovora i objašnjenja radi lakšeg i pravilnijeg razumevanja propisa kojima je uređena  oblast upisa u katastar nepokretnosti.

 

              


Pitanje br: 196, datum: 20.02.2022

Da li možete molim vas da mi pomognete koji obrazac je potrebno popuniti da bi se obavila konverzija gradjevinskog zemljista sa prava koriscenja na privatnu svojinu?

U pitanju su dve njive koje su nasledjene, a delimicno nacionalizovane ranije. Osim ostavinske rasprave ne posedujemo nikave druge papire. Da li je to dovoljno ili su neki dodatni papiri potrebni?

I poslednje pitanje, da li je moguce ovakav zahtev predati elektronoski ili mora licno?


Odgovor

Kada se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, raniji sopstvenik ili pravni sledbenik ranijeg sopstvenika ima pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine bez naknade, u skladu sa odredbama člana 102. st. 1-3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20)

Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu.

Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb prezentaciji republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje Ili na telefon 011 63 55 600.   


Pitanje br: 197, datum: 20.02.2022

Poštovani, stan sam kupila 2011.godine.preko stambenog kredita. Ugovor overen u sudu i sećam se čekanja u katastru , sređivala sam sve papire ,ali ne i svih detalja. Redovno plaćam porez za taj stan. Ovih dana podnela sam zahtev za izdavanje lista nepokretnosti i dobila sam odgovor da se stan ne vodi na moje.ime već na prethodnu vlasnicu. Šta treba da uradim?

Odgovor

Potrebno je da Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za promenu imaoca prava na stanu i dostavite kupoprodajni ugovor u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti.

Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse Služba za katastar nepokretnosti će Vam izdati po podnošenju zahteva.


Pitanje br: 198, datum: 20.02.2022

Obraćam vam se sa molbom za pomoć u vezi sa uknjižbom nepokretnosti po rešenju o ostavini.
Obratila sam se javnom beležniku ali me je on uputio direktno na katastar, obzirom da je Drugi Osnovni sud u Beogradu u postupku razrešenja zaostavštine doneo je rešenje, uz obrazloženje da oni to ne rade.
Zaostavština obuhvata nepokretnost (porodična stambena zgrada i zemljište u privatnom vlasništvu) na katastarskoj parceli xxxxx (Beograd-opština xxxxx).
Zahtev za uknjižbu po rešenju o ostavini nije predat blagovremeno jer je u listu nepokretnosti stajalo da je nepokretnost opterećena hipotekom. Obzirom da je sada doneto konačno rešenje o ispisu tereta - hipoteke interesuje me kome treba da se obratim da bih uknjižila nepokretnost na naslednike navedene u rešenju o ostavini, kao i šta od dokumentacije je potrebno da dostavimo.

Odgovor

Ako je pravnosnažnost rešenja o nasleđivanju nastupila posle 01. januara 2020. godine sud je, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 1), člana 23. stav 5. tačka 2) i člana 61. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19, i15/20),bio u obavezi da rešenje o nasleđivanju koje predstavlja podoban pravni osnov za promenu imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti, po službenoj sužnosti, putem e-šaltera, dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

Uvidom u eKatastar koji je dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup možete proveriti da li je Drugi osnovni sud u Beogradu dostavio pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, odnosno da li je u Službi za katastar nepokretnosti, po službenoj dužnosti pokrenut postupak upisa u katastar nepokretnosti na osnovu tog rešenja.

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, dostavi nadležni organ koji je istu doneo, sastavio ili potvrdio, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                Ukoliko sud nije dostavio rešenje o nasleđivanju naslednici imaju pravo da Službi za katastar nepokretnosti Čukarica podnesu zahtev za provođenje promene u katastru na osnovu tog rešenja.

                Od stanja upisa u katastru nepokretnosti zavisi koju dokumentaciju treba dostaviti uz zahtev.

                Ako je ostavilac upisan kao imalac prava na nepokretnostima koje su predmet nasleđivanja, dostavlja se pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, a ukoliko nije, potrebno je dostaviti i druge isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između ostavioca i lica koje je upisano za imaoca prava na nepokretnostima.

Isprave se  dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar ili na telefon 011 63 55 600.


Pitanje br: 199, datum: 20.02.2022

Supruga je nasledila stan u kome zivimo trenutno od bake, medjutim ona za zivota nije zavela stan u katastru i kada je pokusana da se pokrene ostavinska rasprava nije bilo moguce jer stan nije zaveden na nicije ime... Posedujemo kupoprodajni ugovor od investitora koi vise ne postoji... Koji je navin da se zavede stan u katastru?

Odgovor

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, za upis stana potrebno je uz zahtev za upis dostaviti pravnosnažnu građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis stana potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokupentacije.

U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska, odnosno upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole mogu se upisati u katastar nepokretnosti objekat i posebni delovi objekta, ali bez prava svojine. Za upis prava svojine na objektu i posebnim delovima objekta potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta.

Ukoliko je investitor upisan za imaoca prava svojine na objektu, za upis prava svojine na stanu u korist određenog lica, potrebno je dostaviti ispravu/isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između tog lica i investitora, odnosno upisanog imaoca prava svojine na objektu.

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi, a ako je ta saglasnost uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu ili drugi dokument banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene.

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se podnosi elektronskim putem preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera, poštom putem preporučene pošiljke ili predaje u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 200, datum: 20.02.2022

Zainteresovana sam za kupovinu stana za koji se ispostavilo da ima resenje o izvrsenju po osnovu duga za alimentaciju. Vlasnik stana je stan dobio iz ostavinske rasprave kao jedini naslednik, ali stan u katastru nije uknjizen na njegovo ime.

Da li je moguce sledece - da vlasnik stana pokloni stan trecem licu, ugovorom o poklonu, i da se stan uknjizi na trece lice bez ikakve zabelezbe i predmeta, i ako da, da li bih ja kupovinom tog stana mogla da imam neki problem u buducnosti?

Odgovor

Vlasnik stana ne može da otuđi stan koji je predmet izvršenja, budući da je odredbama člana 19. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15, 106/16- autentično tumačenje), 113/17- autentično tumačenje, 54/19, 9/20 autentično tumačenje) propisana zabrana raspolaganja predmetom izvrđenja, te da akti  pravnog ili faktičkog raspolaganja predmetom izvršenja nemaju pravno dejstvo od dana donošenja rešenja o izvršenju, a da je nadležni organ dužan da izvrši upis zabrane raspolaganja u odgovarajući registar.


Pitanje br: 202, datum: 19.02.2022

Kupili smo plac i deo bi trebalo da ode na pesacku zonu. Zahtev za preparcelaciju je predat 11.12.2021. Da li postoji zakonski rok za resenje? Nigde nisam naisla na odgovor.

Odgovor

Odredbom člana 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da po prijemu zahteva, koji po redosledu prvenstva može da se rešava, Služba za katastar nepokretnosti odlučuje u roku od 15 dana, osim u slučaju upisa hipoteke, zabeležbe hipotekarne prodaje, kao i jednostavnijim upravnim stvarima, kada je rok za donošenje rešenja pet radnih dana od dana prijema zahteva.


Pitanje br: 203, datum: 19.02.2022

Postovani, kupila san u izgradnji preko stambenog kredita. Sacinili smo kupoprodajni Ugovor koji je notar po sluzbenoj duznosti prosledio katastru nepokretnosti kao i Zaloznu izjavu radi upisa hipoteke. Da bi banka prebacila sredstva prodavcu, potrebno je da pre toga vide da je upisana hipoteka. Od notara sam dobila 2 potvrde ciji brojevi pocinju sa 959. Da bi se pratio status predmeta potrebno je ukucati broj koji pocinje sa 952. Notar tvrdi da je dobro prosledio predmete i da se objekti u izgradnji zavode pod tim brojem. Interesuje me da li je notar dobro zaveo predmet? 

Odgovor

U Republičkom geodetskom zavodu pod klasifikacionim brojem 952-02 zavode se predmeti koji se odnose na održavanje katastra nepokretnosti (upisi u katastar nepokretnosti), a pod klasifikacionim brojem 959 predmeti koji se odnose na masovnu procenu vrednosti nepokretnosti. Od vrste predmeta koju u eŠalteru odabere javni beležnik, odnosno drugi obveznik dostave prilikom dostavljanja isprave po službenoj dužnosti, zavisi pod kojim klasifikacionim brojem će u informacionom sistemu biti zaveden predmet.

                Hipoteka na objektu u izgradnji, odnosno posebnom delu objekta u izgradnji upisuje se u katastar nepokretnosti na zemljištu na kome se gradi objekat, u skladu sa članom 11. stav 2. tačka 1) Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 - US, 83/15). Javni beležnik je trebalo da dostavi Službi za katastar nepokretnosti založnu izjavu radi upisa hipoteke u katastar nepokretnosti.

                Ako u katastar nepokretnosti nije izvršen upis predbeležbe stana u izgradnji, a javnom beležniku nije dostavljena dokumentacija koja je potrebna za upis te predbeležbe, saglasno članu 11. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20), ugovor o kupoprodaji tog stana koji je javni beležnik potvrdio (solemnizovao) ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti, te je iz tog razloga javni beležnik ne dostavlja, putem e-šaltera radi upisa u katastar, već za potrebe masovne procene vrednosti nepokretnosti i ona se zavodi pod klasifikacionim brojem 959.


Pitanje br: 204, datum: 18.02.2022

Molim vas da me posavetuje te,suprug je 2005.kupio plac,nikad ga nismo preveli na sebe.Ugovor koji imamo je iskucan na masoni,nije nigde overen,na njemu postoji potpis vlasnika placa, svedoka i mog supruga kao kupca.Prodavac nam je dao izvod iz katastra o toj parceli.Posto je vlasnik preminuo,njegova cerka je nasledila,pa me zanima da li ugovor ima pravnu vrednost i da li je plac sad nas.Hvala.

Odgovor

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen 2005. godine koji nije overen kod nadležnog suda u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa, rukopisa i prepisa, ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti, odnosno na osnovu takvog ugovora Vaš suprug ne može biti upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na nepokretnosti. Svoja imovinska prava Vaš suprug može da ostvaruje u parničnom postupku kod nadležnog suda.


Pitanje br: 205, datum: 18.02.2022

Желим да купим гаражу, добио сам уговор који је садашњи власник закључио са претходним власником. Уговор је закључен преко нотара и нови власник је под својим именом редовно уписан у катастар. У том уговору постоји грешка у имену садашњег власника и то у доњем делу, дакле испод његовог потписа. Презиме је добро али је име погрешно. Није једно слово него је друго име.
Моје питање је да ли ћу имати проблема са укњижбом те гараже на своје име ако се изврши купопродаја?

Odgovor

Saglasno odredbama člana 32. stav 1. tačka 3) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), činjenice o nepokretnostima i licima koje su navedene u ispravama koje su osnov za upis u katastar nepokretnosti moraju da budu u skladu sa stanjem upisa u katastru nepokretnosti u trenutku odlučivanja o upisu.

Budući da su podaci o sadašnjem vlasniku garaže pravilno upisani u katastru nepokretnosti, bitno je da u kupoprodajnom ugovoru koji budete sa njim zaključili činjenice o nepokretnostima i licima budu u skladu sa stanjem upisa u katastru nepokretnosti.


Pitanje br: 206, datum: 18.02.2022

Moja svekrva je Rešenjem suda dobila u nasledstvo poljoprivredno zemljište.Rešenjem suda ostavilac zemljišta je upisan kao Živorad,a u katastru je ta ista osoba,sa istim srednjim imenom upisana kao Živomir.Ona sada želi da proda zemljište ali kupac želi da se uknjiži odmah.Kako potvrditi da su lica različito upisana u II osnovni sud i katastar jedno te isto lice?Oadkle krenuti?Kako izmeniti ime u katastru kako bi mogli da napravimo kupoprodajni ugovor?Dakle,ime je ispravno upisano u sudu po umrlici ostavioca. 

Odgovor

Ako je u ispravi na osnovu koje je ostavilac upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava navedeno ime Živorad, naslednica ima pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnese zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Ako je u ispravi koja je bila osnov za upis u katastar nepokretnosti navedeno ime Živomir potrebno je da se najpre izvrši ispravka isprave, te da se ista dostavi Službi za katastar nepokretnosti uz zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 2. navedenog zakona.


Pitanje br: 207, datum: 18.02.2022

Zamolila bih Vas za odgovor šta je od dokumentacije potrebno kako bih dobila uverenje da za stan koji kupujem nema upisanih tereta, zabeležbi i rešenja koja nisu konačna i koliko se čeka na to uverenje.

Odgovor

Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev izdavanje uverenja u kome će biti navedeni ti podaci iz službene evidencije. Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

Odredbom člana 29. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje) propisano je da se uverenja izdaju najkasnije u roku od osam dana.

 


Pitanje br: 208, datum: 18.02.2022

Građevinska dozvola za izgradnju i adaptaciju stana u potkrovlju zgrade izdata je Stambenoj zadruzi. Ugovorom o adaptaciji stana zadruga je svom članu ustupila sve obaveze iz građevinske dozvole te je dogovoreno da zadrugar sopstvenim novcanim sredstvima izgradi odnosno adaptira stan u svemu prema građevinskoj dozvoli na koji način će nakon dobijanja upotrebne dozvole steći pravo svojine na stanu. Zadrugar je ispostovao sve obaveze te je dobijena upotrebna dozvola za stan ali koja  glasi na zadrugu a zadruga je izdala potvrdu da je zsdrugar sve finansijske obaveze prema zadruzi ispunio te da je stekao pravo na uknjizbu na stanu.

Ugovor o adaptaciji je iz 1988.godine ali nije overen u sudu, jer se valjda u to vreme nisu overavali ugovori sa zadrugama.

Da li smatrate da su sve ove isprave na koje se pozivam dovoljne da se upiše zadrugar kao vlasnik stana odnosno  navedeni ugovor o adaptaciji?

Odgovor

Odredbama člana 141. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) propisano je, ako se nakon pravnosnažnosti rešenja o građevinskoj dozvoli promeni investitor, novi investitor je dužan da, u roku od 30 dana od dana nastanka promene, podnese organu koji je izdao građevinsku dozvolu zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli, te da se zahtev može podneti do podnošenja zahteva  za upotrebnu dozvolu.

Budući da u konkretnom slučaju nije postupljeno u skladu sa citiranim odredbama, te da je upotrebna dozvola izdata na ime istog investitora na koga je izdata građevinska dozvola, to navedeni ugovor ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti. Pravo svojine na stanu upisaće se u katastar nepokretnosti u skladu sa upotrebnom dozvolom.


Pitanje br: 209, datum: 17.02.2022

Dobar dan . Zivim u kuci u Ulici xxxxxx, 1971.god moj deda kupio je 3 placa od fizickih lica napravio ugovore koje NIJE overio u sudu nego samo sa svedocima potpisao. Na toj parceli sagradio je stambenu zgradu, uveo struju ,komunalije uredno placao. Ima jos neke papire da je postavio kucu po urbanistickom planu. Uredno placa porez vec 50 god .Sad tu zgradu hoce da prepise na moje ime ali postoji problem jer se dve parcele vode na grad xxxxxr,jer verovatno vlasnici nisu zivi . Ja imam te stare ugovore ali nisu overeni u sudu. Izveo sam geometra i imam sve snimljeno i opisano u tekstu koliko kvadrata od kog placa je uzeto. Kome treba da se obratim i da li je moguce resiti taj problem?

Odgovor

Do 21.04.1974. godine ugovori o prometu nepokretnosti nisu morali da budu overeni kod suda. Međutim, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da dokazuje pravni kontinuitet između prodavca i lica koje je upisano u katastar nepokretnosti za imaoca prava, što u vašem predmetu nije slučaj, budući da navodite da su parcele kupljene od fizičkog lica a na istima je upisan Grad.

               Odredbama člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili se uz zahtev prilože i isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

Pored toga, do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 47/03), raniji sopstvenik neizgrađenog gradskog građevinskog  zemljišta u državnoj svojini mogao je preneti pravo korišćenja zemljišta samo na bračnog druga, potomke, usvojenike, roditelja i usvojioca, koji to pravo nije mogao preneti pravnim poslom na druga lica.  Lica kojima je dato na korišćenje građevinsko zemljište u državnoj svojini radi izgaradnje nikada nisu mogla pravnim poslom prenositi to pravo na druga lica.


Pitanje br: 211, datum: 16.02.2022

Na osnovu ugovora o poklonu sam postao vlasnik porodične kuće. Interesuje me zbog čega prilikom promene podataka u katastru i upisa mene kao vlasnika nekretnine nije upisan i moj JMBG (u Ekatastru stoji da lice nije upisano sa matičnim brojem)?

Zašto se zahteva od mene da snosim troškove plaćanja takse i vršim podnošenja novog zahteva kako bi se izvršio upis matičnog broja?

Odgovor

Ako ugovor o poklonu sadrži podatak o JMBG poklonoprimca, a Služba za katastar nepokretnosti je propustila da isti upiše u katastar nepokretnosti prilikom promene imaoca prava na nepokretnosti, imate pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za ispravku greške, odnosno propusta, u skladu sa članom 51. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Republička administrativna taksa se ne plaća za spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama, shodno odredbi člana 19. stav 1. tačka 3) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).

 


Pitanje br: 212, datum: 15.02.2022

Napravio sam sa ujakom ugovor o dozivotnom izdrzavanju 2008 godine ( Kuca i imanje ) To je overeno kod suda i imam original kod sebe.
U katasaru jos uvek nije nista zavedeno. Da li moram sam da podnesem zahtev i koji datum ce stajati u katasteru? Datum potpisivanja ugovora ili datum upisivanja u katasar?

Odgovor

Budući da je ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen 2008. godine, morate Vi Službi za katastar nepokretnosti da podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti zabeležbe postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju, ako je primalac izdržavanja živ.

Zabeležba sadrži datum upisa zabeležbe, podatke o broju i datumu overe ugovora i podatke o primaocu i davaocu izdržavanja.    

Promena imaoca prava na nepokretnosti na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju  provodi se u katastru nepokretnosti posle smrti primaoca izdržavanja.

Ugovor mora biti dostavljen u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti.

Instrikciju za plaćanje republičke administrativne takse Služba za katastar nepokretnosti će Vam izdati po podnošenju zahteva.


Pitanje br: 213, datum: 15.02.2022

Poštovani, u podacima katastra nepokretnosti vidim da je za parcelu na kojoj se nalazi roditeljska kuća od 1986. godine navedeno da je u svojini Republike Srbije, a da oba roditelja imaju 1/2 pravo korišćenja. Koja je procedura za pretvaranje državne u pravo svojine za oba roditelja i da li se taj prenos naplaćuje?
Dalje, vidim da uopšte nije navedeno da postoji stambeni objekat na parceli a znam da kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu od kada je sagrađena 1986. god. Koja je procedura za upis i da li se taj upis naplaćuje? Pretpostavljam da je prvo potrebno da prenesu pravo svojine pa da urade upis nekretnine. 

Odgovor

Kada se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, raniji sopstvenik ili pravni sledbenik ranijeg sopstvenika ima pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine bez naknade, u skladu sa odredbama člana 102. st. 1-3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20).

                Ako se u konkretnom slučaju ne radi o ranijim sopstvenicima neizgrađenog građevinskog zemljišta, odnosno njihovim pravnim sledbenicima, potrebno ja da prethodno Službi za katastar nepokretnosti podnesu zahtev za upis u katastar nepokretnosti stambenog objekta, kako bi ostvarili pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na izgrađenom građevinskom zemljištu, bez naknade.

                Radi upisa objekta u katastar nepokretnosti potrebno je dostaviti elaborat geodetskih radova i pravnosnažnu upotrebnu dozvolu za objekat, shodno odredbi člana 5. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Ako upotrebna dozvola ne sadrži potrebne podatke za upis, ti podaci se mogu upisati na osnovu uverenja nadležnog organa, odnosno nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, izdatog na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola.

                U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta.

Elaborat geodetskih radova izrađuje geodetska organizacija. Geodetska organizacija koju stranka angažuje za geodetsko tehničko snimanje objekta će, u njeno ime podneti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera zahtev za upis objekta u katastar nepokretnosti i uz elaborat geodetskih radova dostaviti i pravnosnažnu upotrebnu dozvolu.

Po prijemu zahteva Služba za katastar nepokretnosti će izdati specifikaciju za plaćanje republičke administrativne takse.


Pitanje br: 214, datum: 14.02.2022

Kako uplatiti taksu za za izdavanje kopije plana?

Odgovor

Po podnetom zahtevu za izdavanje kopije plana, Služba za katastar nepokretnosti izdaje specifikaciju sa iznosom republičkih administrativnih taksi koje treba uplatiti i brojem računa na koji se novčani iznos uplaćuje.

 


Pitanje br: 215, datum: 13.02.2022

Molim da mi odgovorite na koji način da izvršim upis svojine po ostavinskom rešenju iza smrti oca koje je doneto još 2009. godine. Da li to radim preko notara ili lično u RGZ? Ako treba preko notora, kom notaru da se obratim pošto Ljig kao mesto gde se imovina nalazi nema notara - javnog beležnika a ja sam prijavljena u Lazarevcu?

Odgovor

Ako je rešenje o nasleđivanju doneto 2009. godine, morate Vi Službi za katastar nepokretnosti Ljig da podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti na osnovu tog rešenja.

Javni beležnik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije ima obavezu, počev od 1. jula 2018. godine, da po službenoj dužnosti dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, rešenje o nasleđivanju koje je doneo u vršenju poverenih ovlašćenja, a koje predstavlja podoban pravni osnov za upis, u roku od 24 časa od dana pravnosnažnosti rešenja, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka 2), članom 23. stav 5. tačka 1) i članom 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br . 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Rešenje o nasleđivanju mora biti pravnosnažno i dostavljeno u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 217, datum: 13.02.2022

Deda mi je umro pre 20 godina a otac nije preneo imanje na njega,dali ja mogu kao unuk da izvadim posedovan list(ono njiva,suma,vocnjak sa brojem parcelom) ili mora otac. Gde se to vadi i sta treba osim imena i prezimena. Hvala unapred.

Odgovor

Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti - list nepokretnosti izdaje se svakom zainteresovanom licu, saglasno odredbi člana 52. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br . 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Zahtev se podnosi Službi za katastar nepokretnosti. U zahtevu treba da navedete broj katastarskih parcela i naziv katastarske opštine ili broj lista nepokretnosti i naziv katastarske opštine.

Takođe, za izdavanjeizvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti - lista nepokretnosti nadležni su javni beležnici i geodetske organizacije.


Pitanje br: 218, datum: 11.02.2022

Poštovani, 

Na mom  stanu koji se nalazi u xxxxxxj ulici br.83,  u zgradi upisanoj u LN.br.xxx , k.č.br.xxxx/x, broj posebnog dela x, 

nije upisana površina stana . 

Molim Vas da mi  pomognete, način, sled upisa i zahteve za upis površine i preporuku veštaka.    

Odgovor

Poštovani,

Upis podataka o posebnim delovima objekta, uključujući i površinu, vrši se, saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  na osnovu pravnosnažne građevinske, odnosno upotrebne dozvole ili uverenja nadležnog organa izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata navedena dozvola, a ako organ nije u mogućnosti da izda uverenje, na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

Plaćanje taksi u postupku upisa u katastar nepokretnosti uređeno je Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).

Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za  promenu podataka o upisanom posebnom delu objekta, u iznosu od 890,00 dinara, po posebnom delu objekta, u skladu sa tarifnim brojem 215b stav 5. tačka 23) navedenog zakona.

Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti Palilula u zakazanom terminu.

                Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb prezentaciji republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje Ili na telefon 011 63 55 600.   

 


Pitanje br: 219, datum: 11.02.2022

Želim da kupim stan od vlasnika koji je nakon smrti roditelja i ostavinskog postupka nasledio stan kao jedini vlasnik. Proverom ekatastra, dobijam sledecu informaciju: parcele su u katastru zemljišta - podaci o vlasniku su u zemljišnoj knjizi. Stan se nalazi u Bačkom Petrovcu, i vlasnik poseduje i ugovor o kupovini stana njegovih roditelja.  Takodje, vlasnik kaže da celo mesto ima problem sa nepostojanjem informacija u katastru. Na koji način mogu da proverim stan i koji su rizici ovakve kupovine?

Odgovor

Oбавештавамо Вас да је за КО Бачки Петровац још увек на снази катастар земљишта који не садржи податке о посебним деловима зграда и имаоцима права на њима, те се о потенцијалном ризику за куповину истог на бази уписа у земљишној књизи не можемо изјаснити.

Предметни стан и  право на њему се могу уписти у катастру непокретности када иста евиденција буде оснивана и стављена у службену употребу, уз обавештење да  даном оснивања катастра непокретности за поједину катастарску општину престаје да важи земљишна књига, при чему је надлежна Служба за катастар непокретности у поступку оснивања катастра непокретности  дужна да преузме уписане податке из земљишне књиге .

 


Pitanje br: 220, datum: 11.02.2022

Pre neki dan sam pokrenuo postupak za konverziju palca a na tom placu ima zabelezba za restituciju, pa me zanima da li moze da se uradi konverzija bez obzira sto ima zabelezba? Molim za odgovor 

Odgovor

Odredbama člana 62. st. 1. i 4. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - US, 95/18 i 153/20) propisano je da od dana stupanja na snagu tog zakona imovina koja je oduzeta bivšim vlasnicima, a za koju je podneta prijava u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine („Službeni glasnik RS”, broj 45/05), a po odredbama ovog zakona može biti vraćena, ne može biti predmet otuđivanja, hipoteke ili zaloge, do pravnosnažnog okončanja postupka po zahtevu za vraćanje, te da je akt otuđenja i opterećenja imovine koji je suprotan odredbama tog člana ništav.

Odredbom člana 14. stav 3. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da upis zabeležbe odluke o zabrani otuđenja i opterećenja nepokretnosti sprečava dalje upise koji se odnose na zabranjeno otuđenje i opterećenje nepokretnosti imaocu upisanog prava.

Budući da je u konkretnom slučaju na nepokretnosti upisana zabeležba pokrenutog postupka za povraćaj oduzete imovine (zabeležba restitucije) u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, te da je tim zakonom propisana zabrana otuđenja i opterećenja nepokretnosti, to predmet formiran u Službi za katastar nepokretnosti po Vašem zahtevu za konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine, ne može biti uzet u razmatranje sve dok se pravnosnažno ne okonča postupak restitucije koji je pokrenut kod nadležnog organa.


Pitanje br: 221, datum: 10.02.2022

Svekrva je preminula. Na poreskom resenju za imovinu postoji garaza , koja je bilo na njeno ime.

Medjutim u katastru nema podataka o garazi. Posedujemo dokaz da je garaza svojevremeno otkupljena a i poresko resenje.

Kako da izvrsimo upis u katastar kada je gospodje preminula a da bi to bio deo ostavinske rasprave?

Odgovor

Naslednik, kao lice koje ima pravni intere može podneti zahtev za upis u katastar nepokretnosti na ime preminulog, ako poseduje ispravu koja predstavlja podoban pravni osnov za sticanje prava svojine na nepokretnosti.

Ukoliko garaža predstavlja zaseban objekat, potrebno je da angažuje geodetsku organizaciju koja će izvršiti geodetsko-tehničko snimanje objekta i dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova, zahtev za upis u katastar u ime stranke i ostalu dokumentaciju.

Potrebno je pribaviti pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat. Ukoliko dozvole nisu izdate na ime Vaše pok. svekrve, potrebno je dostaviti ispravu koja je osnov sticanja prava na toj nepokretnosti kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa investitorom na čije ime su izdate dozvole.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopijii.


Pitanje br: 222, datum: 10.02.2022

22.02.2021 god. predala sam za uknjizbu stana, sada sam dobila odgovor da nije citak broj overe prvog osnovnog suda, i traze da sud protumaci koji je to broj overe,

predala sam sudu 28.01.2022. i sada cekam odgovor od njih koji je to broj, pa sam htela da vas pitam da li moze da se proda stan dok se ceka tumacenje broja, da li hoce notar da overi takav ugovor?

Odgovor

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Potrebno je da se kod javnog beležnika informišete da li bi, u slučaju buduće prodaje,  solemnizovao ugovor o kupoprodaji Vašeg stana ukoliko biste dostavili uverenje Službe za katastar nepokretnosti o vrsti upisa na koju se odnosi upisana zabeležba pokrenutog postupka na Vašem stanu.


Pitanje br: 223, datum: 10.02.2022

Interesuje me koji je postupak brisanja drzavine i upis u pravo svojine za parcelu nan kojoj sam drzalac od 1965 godine?

Odgovor

Radi pretvaranja državine u pravo svojine na katastarskoj parceli, potrebno je da, uz zahtev za upis, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti dostavite ispravu koja predstavlja podoban pravni osnov za sticanje prava svojine na parceli (ugovor, pravnosnažna odluka suda ili drugog nadležnog organa i dr.), u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.


Pitanje br: 224, datum: 10.02.2022

U novembru 2020. sam kupila stan preko stambenog kredita. Prilikom provere katastra nepokretnosti pre nekoliko dana sam videla da se stan i dalje vodi na starog vlasnika i da u katastru stoji samo zabelezba da postoji hipoteka upisana u januaru 2021.  Interesuje me kako mogu da se upišem u katastar kao vlasnik stana, ja od dokumentacije imam kupoprodajni ugovor, i potvrdu da je isplaćena kupoprodajna  suma u celosti.

Odgovor

Imajući u vidu da je kupoprodajni ugovor zaključen posle 01. jula 2018.  godine, Vi, kao kupac, nemate obavezu podnošenja zahteva za upis po osnovu tog ugovora, budući da je od navedenog datuma javni beležnik u obavezi da ugovor, u roku od 24 časa od trenutka potvrđivanja  dostavi, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Od postupajućeg javnog beležnika možete zatražiti informaciju da li je u zakonskom roku dostavio Službi za katastar nepokretnosti kupoprodajni ugovor koji je potvrdio (solemnizovao), radi promene imaoca prava na predmetnom stanu.


Pitanje br: 225, datum: 10.02.2022

Kupila sam lokal 2006. godine. Sve ove godine nije bio uknjizen. Sada radi prodaje treba da ga uknjizim. Molim Vas da mi kazete koji su mi prvi koraci, sta je potrebno od dokumentacije. 

Odgovor

Ako je objekat u kome se nalazi poslovni prostor, kao poseban deo objekta, upisan u katastar nepokretnosti, radi upisa poslovnog prostora potrebno je, uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti, dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu za objekat, shodno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Ako upotrebna dozvola ne sadrži potrebne podatke o posebnim delovima objekta, ti podaci se mogu upisati na osnovu uverenja nadležnog organa, odnosno nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, izdatog na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola.

                U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole mogu se upisati u katastar nepokretnosti objekat i posebni delovi objekta, ali bez prava svojine. Za upis prava svojine na objektu i posebnim delovima objekta potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta.

Dakle, ako upotrebna dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis poslovnog prostora, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

Takođe, potrebno je da dostavite kupoprodajni ugovor, koji mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi, a ako je ta saglasnost uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu ili drugi dokument banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene. Ako poslovni prostor niste kupili od investitora na čije ime je izdata upotrebna dozvola, potrebno je da dostavite ispravu, odnosno isprave o sticanju kojima dokazujete pravni kontinuitet sa investitorom, odnosno licem upisanim za imaoca prava svojine na objektu.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.

Ako objekat nije upisan u katastar nepokretnosti, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju koja će izvršiti geodetsko-tehničko snimanje objekta i dostaviti elaborat geodetskih radova.


Pitanje br: 226, datum: 10.02.2022

Dobio sam rešenje 27.1.2022god. o upisu imaoca prava privatne svojine u moju korist,umesto dosadašnjeg imaoca prava mog pok.oca.Zanima me kada će ta izmena biti upisana u vl.listu.Pošto kad izađem na e-katastar nema nikakve promene.

Odgovor

Služba za katastar nepokretnosti Sopot od 28.12.2021. godine održava katastar nepokretnosti u novom informacionom sistemu u kome se promena provodi kada rešenje o upisu postane konačno, u skladu sa članom 41. stav 1. i članom 45. stav 3. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena.  

 


Pitanje br: 227, datum: 09.02.2022

Naime moja baka je prodala kucu mojoj majci, napravljen je kupoprodajni ugovor ali nikada vlasnistvo nije promenjeno u katastru. Baka je preminula pre 5 godina, pa me zanima da li majka moze da proda tu kucu pomocu tog kupoprodajnog ugovora iako u katastru nije na njenom imenu. Ako ne moze, koja je najbrza procedura? Napomenuo bih da majka ima rodjenu sestru. 

Odgovor

Ako Vaša majka nije upisana u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na toj kući, a odluči da istu proda, javni beležnik će u postupku potvrđivanja (solemnizacije) novog kupoprodajnog ugovora ceniti da li ugovor o kupoprodaji kuće koji je ona zaključila sa svojom majkom, predstavlja ispravu podobnu za provođenje promene u katastru nepokretnosti, te ukoliko utvrdi da jeste, isti će, kao ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom u katastru nepokretnosti, zajedno sa ugovorom koji solemnizuje, po službenoj dužnosti dostaviti, putem e-šaltera, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).


Pitanje br: 228, datum: 09.02.2022

U katastru sam 14.01.2022 podnela zahtev za konverziju dve parcele,na jednoj je izgradjen objekat na drugoj nije.

U kom vremenskom periodu bih trebala da dobijem resenje o konverziji?

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

               Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 229, datum: 09.02.2022

Deda je kupio više parcela sedamdesetih. Sada kada sam hteo da prenesem na mene jedna parcela se vodi na tog vlasnika. Taj vlasnik je umro a ima dve kćerke a ne znaju za taj plac. Kako pravno to da rešim, da upišem na svoje ime? 

Odgovor

Na osnovu kupoprodajnog ugovora koji je zaključio Vaš deda možete Službi za katastar nepokretnosti podneti zahtev  da se u katastru nepokretnosti na toj katastarskoj parceli provede promena imaoca prava u korist Vašeg dede. Ugovor mora biti dostavljen u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.  

Obrazac zahteva za provođenje promene u katastru nepokretnosti možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-objekta-sa-upisom-imaoca-prava


Pitanje br: 230, datum: 09.02.2022

14.01.2022. smo kod notara potpisali ugovor za stan i čekamo donošenje rešenja o upisu hipoteke.
Broj koji smo dobili od notara je u formatu xx9-1-xxxx-xxx/2022.
Međutim, za pretragu stanja predmeta na portalu zahteva se isključivo broj u formatu 952-02-XXX/2022

Da li možete da pojasnite koja je razlika između formata ova dva broja, da li je drugi format dostupan tek nakon donošenja rešenja?
Na koji način možemo da saznamo koji je status predmeta, jer je zakonski rok od 5 radnih dana za donošenje rešenja uveliko prošao (prošlo je 18 radnih dana)?
Koliko se čeka na rešenje o upisu hipoteke?
Prema ugovoru sklopljenom kod notara, rok za isplatu punog iznosa se baš približio, imamo još 8 radnih dana da se donese rešenje.


Odgovor

U Republičkom geodetskom zavodu pod klasifikacionim brojem 952-02 zavode se predmeti koji se odnose na održavanje katastra nepokretnosti (upisi u katastar nepokretnosti), a pod klasifikacionim brojem 959 predmeti koji se odnose na masovnu procenu vrednosti nepokretnosti. Od vrste predmeta koju u eŠalteru odabere javni beležnik, odnosno drugi obveznik dostave prilikom dostavljanja isprave po službenoj dužnosti, zavisi pod kojim klasifikacionim brojem će u informacionom sistemu biti zaveden predmet. Da je javni beležnik prilikom dostavljanja, putem e-šaltera, Vaše dokumentacije naznačio da istu dostavlja radi upisa u katastar nepokretnosti, ista bi bila zavedena pod klasifikacionim brojem 952-02, a ne 959.

Morate se obratiti postupajućem javnom beležniku i zatražiti da ponovo, putem eŠaltera, dostavi ispravu koju je sastavio, odnosno potvrdio, ukoliko ista predstavlja podoban pravni osnov za provođenje promene u katastru nepokretnosti, te u informacionom sistemu pravilno odabere vrstu predmeta, odnosno vrstu tražene promene u katastru nepokretnosti.


Pitanje br: 231, datum: 08.02.2022

Poštovani, interesuje me uknjižba stana, koji se nalazi u zgradi za koju je izdata građevinska i upotrebna dozvola (u istoj zgradi postoje uknjiženi stanovi). Postoji ugovor o kupoprodaji iz 96 godine. na vlasnika koji je preminuo kasnije. Treba obaviti ostavinsku raspravu, ali su dva naslednika u inistranstvu (tačnije Nemačkoj). Sada me interesuje da li postoji neki vid punomoći (koje oni žele meni dati, za dalje rešavanje problema i uknjižbe istog stana), i da li na osnovu prethodno napisanog, ima nekih prepreka za upis pomenute nepokretnosti?

Odgovor

Ugovor o kupoprodaji stana mora da dokazuje pravni kontinuitet između prodavca i lica koje je upisano u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na stanu i da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis –clausula intabulandi. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu ili drugi dokument banke kojim se dokazuje da je cena isplaćena.

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti može se podneti preko punomoćnika na osnovu punomoćja koje mora biti overeno u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa.

Napominjemo, da će nadležni organ pravnosnažno rešenje o nasleđivanju koje donese, po službenoj dužnosti, dostaviti Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, radi upisa u katastar nepokretnosti.  

Javni beležnik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije ima obavezu, počev od 1. jula 2018. godine, da po službenoj dužnosti dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, rešenje o nasleđivanju koje je doneo u vršenju poverenih ovlašćenja, a koje predstavlja podoban pravni osnov za upis, u roku od 24 časa od dana pravnosnažnosti rešenja, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka 2), članom 23. stav 5. tačka 1) i članom 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br . 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Sudovi, takođe imaju istu obavezu od 01. Januara 2020. godine, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka 1), članom 23. stav 5. tačka 2) i članom 61. stav 2. navedenog zakona.


Pitanje br: 232, datum: 08.02.2022

Molim da mi pojasnite situaciju kada je investitor izgradio onjekat sa gradjevinskom dozvolom i dobio upotrebnu dozvolu i isti uselio i prodao. Iako je zgrada dobila pravosnaznu dozvolu pre 6 meseci zgrada nije upisana u katastar niti postoji informacija o zahtevu za upis. Stan koji se prodaje u zgradi verovatno ne mogu da uknjizim na svoje ime i predstavljeno mi je da ukoliko sklopim ugovor sa prodavcem u pitanju je kupovina neuknjizene nekretnine. Kako da nateram investitora da uknjizi zgradu kada vec ima svu dokumentaciju?

Odgovor

Ako je za zgradu pre šest meseci izdata pravnosnažna upotrebna dozvola, organ nadležan za izdavanje dozvole obavezan  je da istu, po službenoj dužnosti dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, zajedno sa elaboratom geodetskih radova radi upisa objekta i svih posebnih delova objekta u katastar nepokretnosti, u skladu sa odredbom člana  158. stav 16. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) .

 


Pitanje br: 233, datum: 08.02.2022

Na jednoj parceli imam 3 hipoteke bivseg vlasnika…hipoteke su jedna iz 1947 jedna 1972 i 1976…samo me zanima na koji nacin mogu to da skinem zato sto ti poverioci ne postoje vise…nemam gde da nadjem brisovne dozvole.

Odgovor

Saglasno čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje i na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

Imajući u vidu citirane odredbe, budući da hipotekarni poverilac više ne postoji, preostaje  da kod nadležnog suda pokrene postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 234, datum: 08.02.2022

Moja majka je kupila plac i sačinila kupoprodajni ugovor kod notara sa vlasnikom. Na žalost, majka je preminula a plac nije uknjižen na njeno ime. Ne znam kako dalje da postupim. Da li mora iako je preminula da se uknjiži na njeno ime, pa da ide na ostavinsku raspravu, ili postoji drugo rešenje?

Odgovor

Vi, kao lice koje ima pravni interes možete Službi za katastar nepokretnosti podneti zahtev za provođenje promene imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti.

Međutim,  ukoliko ne podnesete zahtev za upis, sud ili javni beležnik kome sud poveri sprovođenje postupka za raspravljanje zaostavštine, dužan je da kupoprodajni ugovor, kao ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom u katastru nepokretnosti, zajedno sa pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju, dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).


Pitanje br: 235, datum: 07.02.2022

Dobar dan, pokušaću u kratkim crtama

-1984. je svekar kupio plac, platio porez i upisan je u katastar kao vlasnik. Sve te papire imamo

-2013. Je on preminuo i pokrenuta je ostavinska rasprava, koja je obustavljena jer pokojnik nema nepokretnosti. Izvodom iz katastra se vidi da njega nema na listi suvlasnika te velike parcele

- iste godine predat zahtev za ponovni upis svekra u katastar kako bi se ostavinska rasprava nastavila a moj muž bio upisan kao sadašnji vlasnik

- 2 godine se čeka rešenje koje onda stiže kao odbijeno zbog neurednog zahteva

Sve te papire imamo kao dokaz.

Molim Vas za pomoć odakle da krenemo i kome da se obratimo kako bi se to ispravilo i moj muž bude upisan kao vlasnik, naslednik tog placa. 

Odgovor

Obrazloženje rešenja Službe za katastar nepokretnosti treba da sadrži taksativno navedene razloge zbog kojih je odbijen zahtev za upis u katastar nepokretnosti, odnosno šta od potrebne dokumentacije nije dostavljeno.

Od stanja upisa u katastru nepokretnosti zavisi koja je dokumentacija potrebna za upis, kao i od činjenice da li je predmet kupoprodaje bilo neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini ili je Vaš svekar kupio objekat i zemljište za radovnu upotrebu objekta.

Do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 47/03), raniji sopstvenik neizgrađenog gradskog građevinskog  zemljišta u državnoj svojini mogao je preneti pravo korišćenja zemljišta samo na bračnog druga, potomke, usvojenike, roditelja i usvojioca, koji to pravo nije mogao preneti pravnim poslom na druga lica.  Lica kojima je dato na korišćenje građevinsko zemljište u državnoj svojini radi izgaradnje nikada nisu mogla pravnim poslom prenositi to pravo na druga lica.


Pitanje br: 236, datum: 05.02.2022

Poštovani, moj otac je kao davalac izdržavanja zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju sa svojom majkom (mojom babom), predmet ugovora je nepokretnost, ugovor je overen od strane nadležnog javnog beležnika i poslat nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti na zabeležbu, zatim je Katastar doneo Rešenje kojim se dozvoljava zabeležba. Problem je u tome što je javni beležnik ili neko od njegovih zaposlenih na samom ugovoru upisao pogrešan datum, i takav ugovor poslao Katastru. Dakle na samom ugovoru greškom stoji da je ugovor zaključen 9.2.2020, a u samoj javnobeležničkoj ispravi tj. solemnizacionoj klauzuli stoji da su stranke pristupile i da je ugovor overen 9.2.2021. godine, što je tačan datum. Zabeležba je izvršena 11.2.2021. Beležnik nije hteo ovu grešku da ispravi, uz obrazloženje da su već poslali ugovor Katastru, i da nećemo imati nikavih problema. Svestan sam da ugovor stupa na snagu danom overe kod javnog beležnika, ali moje pitanje glasi, da li moj otac može da ima problem prilikom uknjižbe nepokretnosti na svoje ime na osnovu ovog ugovora kada za to dodje vreme? I da li je potrebno da podnesemo nekakav zahtev Katastru radi ispravljanja tehničke greške, ili bi morao da se radi Aneks ugovora kod javnog beležnika pa da se ponovo šalje Katastru?

Odgovor

Datum zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju nije od uticaja na provođenje promene imaoca prava na nepokretnostima u katastru nepokretnosti, budući da se ova promena provodi u katastru posle smrti primaoca izdržavanja.

 


Pitanje br: 238, datum: 02.02.2022

Nasledio sam stan od majke i ušao u proces uknjižbe stana na svoje ime. Majka nije uknjižila stan na svoje ime. Stan je kupila 2001.godine ,posedujem kupoprodajni ugovor. Osoba od koje je stan kupljen je stan otkupila od firme 1992.godine. Posedujem Ugovor o korišćenju stana i Aneks ugovora o prodaji stana u društvenoj svojini, gde je definisan otkup u celosti. Posedujem i Potvrdu o isplati stana u celosti. Problem je što ne posedujem Ugovor o otkupu stana u društvenoj svojini. U firmi od koje je stan otkupljen nisam uspeo da dobijem dokument. Da li mogu stan da uknjižim na svoje ime sa postojećom dokumentacijom? Ako ne, koja je procedura i kome treba da se obratim, zbog nedostajućeg dokumenta?

Odgovor

Odredbom člana 85.  Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbama st. 2. i 3. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika,

                Imajući u vidu citirane odredbe, u konkretnoj situaciji nije moguće izvršiti upis u katastar nepokretnosti bez osnovnog ugovora o otkupu stana u društvenoj svojini. Aneks tog ugovora nije dovoljan.

                Pokušajte da potražite ugovor u Istorijskom arhivu grada.

Ukoliko ne možete da pribavite navedenu ispravu, preostaje vam da  tužbom radi utvrđenja prava svojine kod nadležnog suda pokrenete parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 240, datum: 01.02.2022

Molim za odgovor, zanima me koliko se ceka resenje o konverziji vlasnistva zemljista, posto je prethodno zavrsena legalizacija kuce i sva ostala dokumentacija je 1/1 i sad treba da predam za konverziju vlasnistva pa me interesuje koliko se ceka?? I dali mogu da prodam kucu da se napravi kupoprodajni ugovor kod notara nevezano za to sto jos nisam dobio resenje o konverziji vlasnistva, ili moram da sacekam da dobijem resenje o konverziji,pa tek onda mogu da prodam??

Odgovor

Ako ste upisani u katastar nepokretnosti kao imalac prava korišćenja na katastarskoj parceli koja predstavlja građevinsko zemljište, na kojoj je izgrađen objekat koji je ozakonjen (legalizovan) i kao takav upisan u katastar nepokretnosti, sticanjem prava svojine na objektu stekli ste i pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine bez naknade, po sili zakona, a Služba za katastar nepokretnosti je obavezna da konverziju izvrši po službenoj dužnosti, saglasno odredbama   člana 102. st. 1-3. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21).

                Činjenica da u katastaru nepokretnosti nije izvršeno pretvaranje prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine ne treba da predstavlja smetnju za potvrđivanje (solemnizaciju) ugovora o kupoprodaji objekta.


Pitanje br: 241, datum: 01.02.2022

Zanima me da li se nekretnina kupljena na stambeni kredit pre godinu dana, gde je stambeni kredit na 25 godina, može prepisati na supružnika? 

Odgovor

Činjenica da je nepokretnosti kupljena sredstvima iz odobrenog kredita ne predstavlja smetnju za prometovanje te nepokretnosti, odnosno za prenos prava svojine na nepokretnosti na drugo lice.


Pitanje br: 242, datum: 01.02.2022

Postom predajem zahtev za sprovodjenje promena u katastru odnosno hocu da preimenujem uknjizeni stan sa bivseg vlasnika na moje ime jer sam ja kupac,zanima me koje takse i koliko moram da platim,hvala vam!!!

Odgovor

Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20). Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).


Pitanje br: 243, datum: 31.01.2022

Vlasnik sam kuće na parceli koja nije na mom imenu. Parcela je kupljena 1988. godine, ali nikad nije prevedena na moje ime niti je uradjen ugovor, prethodna vlasnica je preminula i parcela nije ušla u ostavinsku raspravu.

Koja je procedura za prenos na moje ime?

Odgovor

Odredbom člana 86. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon ) propisano je da se upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu privatne ili javne isprave, koja je po sadržini i formi podobna za upis. Ukoliko ne posedujete privatnu ispravu (ugovor o kupoprodaji) preostaje Vam da tužbom radi utvrđenja prava svojine kod nadležnog suda pokrenete parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 244, datum: 29.01.2022

Molim za odgovor, stan smo kupili 1998. god. od osoba koje su taj stan nasledile od pokojne majke.Stan je iz otkupa od fabrike koja više ne postoji.Prilikom kupoprodaje stana te osobe su nam dale fotokopije ugovora o otkupu stana i njihovog naslednog rešenja. Dosta kasnije kada smo mi hteli da uknjižimo stan, tražili smo da nam daju originale tih ugovora one se te ugovore izgubile prilikom selidbe. Ja sam u istorijskom arhivu našla ugovor o otkupu stana od fabrike gde je naznačeno da je otkup isplaćen u celosti i overeno u sudu, a za njihovo nasledno rešenje sam pisala sudu zahtev da mi izdaju overen prepis i dobila sam odgovor da ne mogu da ga pronađu u njihovom arhivu iako postoji broj predmeta pod kojim je zavedeno. Kako i na koji način mi možemo da izvršimo uknjiženje kada imamo samo kupoprodajni ugovor i ugovor o otkupu stana od fabrike, ovo drugo nema načina da nabavimo (njihovo nasledno rešenje i priznanicu da je stan otkupljen u celosti).

Odgovor

Odredbom člana 85.  Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbama st. 2. i 3. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika,

                Imajući u vidu citirane odredbe, u konkretnoj situaciji nije moguće izvršiti upis u katastar nepokretnosti na osnovu kupoprodajnog ugovora i ugovora o otkupu stana u društvenoj svojini. Potrebno je dostaviti i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, u originalu, overenom prepisu ili  overenoj kopiji.

Ukoliko ne možete da pribavite navedenu ispravu, preostaje vam da  tužbom radi utvrđenja prava svojine kod nadležnog suda pokrenete parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 245, datum: 28.01.2022

Potrebna mi je pomoc, odgovor, a tice se sledeceg pitanja.
Stan je uknjizen na vlasnika 1/1 sa korisnom povrsinom stana od 0,00m2.
Da li mozete da mi kazete, od trenutka predaje zahteva sa svom dokumentacijom (strucnim elaboratom, izdatom od strane ovlascenog sudskog vestaka gradjevinske struke) , koliko je vremena potrebno da se izvrse promene u listu nepokretnosti ? 

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.


Pitanje br: 246, datum: 27.01.2022

Pre oko 3 godine smo sestra, otac i ja pozvani na ostavinsku raspravu nakon smrti majke. Unajmili smo advokata kako bi papirološki on to sve rešio. Međutim deo jednog placa nije sproveo, pa sam ga naknadno angažovala da se i to sprovede. Od toga je prošlo već 6 meseci, on je sam novac uzeo unapred (sam je odlučio koliko, bez dogovora), (uzeo je od prethodnog slučaja koji je radio i koji smo "dobili" pa je naknada trebala biti isplaćena u određenoj cifri ali je on za svoj rad na novom slučaju uzeo sam novac. Na pitanja od pre dva meseca kada će biti sprovedeno on odgovara sa tim da je katastar spor i da treba ovih dana. Prošlo je od tada dva meseca. Da li je katastar stvarno spor i šta treba da uradim po tom pitanju ako nije do katstra?

Odgovor

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, dostavi nadležni organ koji je istu doneo, sastavio ili potvrdio, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Tekst zabeležbe sadrži broj predmeta u kome se vodi postupak.

Navedena zabeležba je vidljiva u eKatastru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna

Pretragu u eKatastru možete vršiti po adresi nepokretnosti ili po nazivu katastarske opštine i broja katastarke parcele na kojoj se nalazi predmetna nepokretnosti.

Status predmeta može se pratiti putem aplikacije eZakazivanje i eStatus predmeta koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar

 


Pitanje br: 247, datum: 26.01.2022

Poštovani,
zanima me koja je procedura za promenu kvadrature stana, pošto smo suprug i ja kupili stan koji je uknjižen na 110m2, a izvedeno stanje je 100m2. Pošto smo za stan uzeli kredit, kad je došao procenitelj iz banke izmerio je 100m2, koliko je izmerio i veštak koga smo naknadno angažovali. U katastru, projektu investitora i ugovoru upisana kvadratura stana je 110m2. Kome da se obratim i šta mi je sve potrebno od dokumenata da promenim kvadraturu stana?

Odgovor

Upis podataka o posebnim delovima objekta, uključujući i površinu, vrši se, saglasno članu 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  na osnovu građevinske, odnosno upotrebne dozvole ili uverenja nadležnog organa izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata navedena dozvola, a ako organ nije u mogućnosti da izda tako uverenje, na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

Ako smatrate da je u katastru nepokretnosti upisana pogrešna površina Vašeg stana, možete nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podneti zahtev za ispravku greške i priložiti isprave kojima se te činjenice dokazuju.

 


Pitanje br: 248, datum: 26.01.2022

24.01.2022. sam predao zahtev za promenu imaoca prava nekretnine - stana, a po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju i pratecu dokumentaciju (smrtovnice)

Zahtev sam predao na ulaznim vratima katastra jer mi je službenik koji radi tu, rekao da ne primaju stranke zbog situacije sa Covid-om.

Takodje mi je rekao da će po mom predmetu biti postupano za 1-2 meseca tj, da ću tada dobiti rešenje.

Takodje nisam ni dobio broj predmeta, kako bih tok mogao da pratim na sajtu.

Pročitao sam Vaš  odgovor na jedno od postavljenih pitanja da je shodno Zakonu rok za postupanje po podnetom zahtevu 15 dana od dana podnosenja.

Na koji način mogu da pratim tok predmeta, kako mogu da saznam broj predmeta i šta da radim ukoliko ne bude postupano po mom predmetu u zakonski predviđenom roku, s obzirom da mi je u katastra pomenut period 1-3 meseca za postupanje.

Odgovor

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, dostavi nadležni organ koji je istu doneo, sastavio ili potvrdio, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Tekst zabeležbe sadrži broj predmeta u kome se vodi postupak.

Navedena zabeležba je vidljiva u eKatastru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna

Pretragu u eKatastru možete vršiti po adresi nepokretnosti ili po nazivu katastarske opštine i broja katastarke parcele na kojoj se nalazi predmetna nepokretnosti.

Status predmeta može se pratiti putem aplikacije eZakazivanje i eStatus predmeta koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar

Saglasno odredbi člana 13. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), ako organ u upravnoj stvari nije odlučio u propisanom roku, stranka ima pravo na žalbu, ako zakonom nije drukčije propisano. Odredbom člana 153. stav 2. istog zakona propisano je da, kada organ ne izda rešenje u zakonom propisanom roku žalba može da se podnese posle isteka tog roka, a najkasnije u roku od godinu dana od isteka tog roka.


Pitanje br: 250, datum: 25.01.2022

Na osnovu pravosnaznog resenja o nasledjivanju podnela sam zahtev za uknjižbu stana. U kom roku katastar treba to da uradi?

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.


Pitanje br: 252, datum: 24.01.2022

Molim Vas da mi odgovorite koliki je rok za odgovo Vašeg drugostepenog organa po žalbi i da li uopšte postoji rok za odgovor na žalbu ili to može da bude i 1 000.000. godina

Odgovor

Saglasno odredbi člana 44. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) drugostepeni organ je dužan da odluči po žalbi u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.


Pitanje br: 254, datum: 24.01.2022

Poštovani, imam dva pitanja:

1. Stan je kupljen 2012. godine. Zgrada je uknjižena (ima i građevinsku i upotrebnu dozvolu) - stan nije uknjižen. Šta je u tom slučaju sve potrebno od dokumentacije za upis prava svojine na stanu. (upis posebnog dela objekta uz upis imaoca prava svojine na tom delu objekta)?
- U vezi sa navedenim pitanjem zamolio bih Vas da mi razjasnite sledeću pravnu nedoumicu:
Naime, Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020) u čl. 5 st. 8. propisuje da: ,,Podaci o posebnim delovima objekta upisuju se na osnovu upotrebne dozvole i elaborata geodetskih radova”.
- Međutim, sadržina Vaših odgovora na isto pitanje je bila različita – nekada ste navodili da je u tom slučaju potrebno da se priloži pored upotrebne i građevinska dozvola, a nekada, kako to zakon propisuje, da je potrebno priložiti upotrebnu dozvolu (u originalu ili overenoj kopiji sa klauzulom pravnosnažnosti) i elaborat geodetskih radova. Takođe, u uputstvu na Vašem sajtu za upis objekta sa upisom imaoca prava na objektu navedeno je da je pored upotrebne dozvole i elaborate geodetskih radova potrebno priložiti još i: Građevinsku dozvolu i Izjavu geodetske organizacije o prihvatanju izvršenja geodetskih radova na terenu.
- Dakle, zamolio bih Vas, da mi razjasnite navedenu pravnu nedoumicu - po mogućstvu tako što ćete precizno da navedete odredbe člana Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i/ili drugih merodavnih zakonskih i podzakonskih odredbi koje propisuju koju dokumentaciju je obavezno priložiti uz Zahtev za upis posebnog dela objekta uz upis imaoca prava na posebnog delu objekta – i to u situaciji koja je bliže definisana u 1. pasusu?
2. Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020) u čl. 5 st. 9. propisuje da: ,,Podaci o posebnim delovima objekta za koje je izdata upotrebna ili samo građevinska dozvola pre otpočinjanja sprovođenja objedinjene procedure, shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja, upisuju se na osnovu podataka iz upotrebne, odnosno građevinske dozvole, a ako ta dozvola ne sadrži potrebne podatke o posebnim delovima objekta koji se upisuju u katastar, ti podaci se mogu upisati i na osnovu uverenja nadležnog organa, odnosno nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, izdatog u skladu sa stavom 6, odnosno stavom 7. ovog člana“.
-Zamolio bih Vas da mi precizirate koji su to tačno potrebni podaci iz upotrebne i građevinske dozvole na osnovu kojih se vrši upis posebnog dela objekta, i o kakvom se uverenju nadležnog organa radi (da li je u pitanju uverenje o specifikaciji posebnih delova objekta?)?

Odgovor

Ako je upotrebna dozvola za objekat izdata u postupku objedinjene procedure, koja je uvedena odredbom člana 8. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS”, br. 132/2014), za upis posebnog dela objekta, pored pravnosnažne upotrebne dozvole potreban  je i elaborat geodetskih radova, shodno odredbi člana 5. stav 8. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

               Saglasno odredbi stava 9. istog člana, ako je upotrebna ili samo građevinska dozvola izdata pre otpočinjanja sprovođenja objedinjene procedure, podaci o posebnim delovima objekta upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu podataka iz te dozvole.

                U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska, odnosno upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

                Ako građevinska, odnosno upotrebna dozvola ne sadrži potrebne podatke o posebnim delovima objekta, ti podaci se mogu upisati na osnovu uverenja nadležnog organa, odnosno nalaza I mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, izdatog na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola.

Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole mogu se upisati u katastar nepokretnosti objekat i posebni delove objekta, ali bez prava svojine. Za upis prava svojine na objektu i posebnim delovima objekta potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu.

Ako je objekat u kome se nalazi stan koji ste kupili upisan u katastar nepokretnosti, i ako je za isti izdata upotrebna dozvola, za upis stana potrebno je da dostavite pravnosnažnu upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis stana potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokupentacije.

Za upis prava svojine na stanu u Vašu korist, potrebno je da dostavite ispravu/isprave o sticanju kojima dokazujete pravni kontinuitet sa investitorom, odnosno licem upisanim za imaoca prava svojine na objektu.


Pitanje br: 255, datum: 22.01.2022

Poštovani, da li se može preko portala eUprava https://euprava.gov.rs/ može kvalifikovanim elektronskonm sertifikatom podneti zahtev za upis JMBG-a u katastar nepokretnosti?

Odgovor

Ne postoji mogućnost da preko portala eUprava podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti.

Zahtev za upis se podnosi poštom putem preporučene pošiljke, neposredno predaje u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti ili putem eŠaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik eŠaltera.


Pitanje br: 256, datum: 21.01.2022

Prilikom uvida u javni pristup nepokretnosti sam videla da na G listu stoji zabelezba Hipoteka i datum, kredit je davno isplacen ( pre 40 godina) ali ta zabelezba i dalje stoji; Sta je potrebno da se uradi i dali to predstavlja problem?

Odgovor

Poštovana,

Saglasno čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje i na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

Pismena izjava hipotekarnog poverioca mora biri overena kod javnog beležnika u skladu sa propisima o overi potpisa, rukopisa I prepisa. Ukoliko ne možete da pribavi pismenu izjavu hipotekarnog poverioca da je saglasan sa ispisom hipoteke iz katastra nepokretnosti, preostaje  da kod nadležnog suda pokrene postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 258, datum: 19.01.2022

Godine 2011 kupio sam stan od 57mkv, od vlasnika koji je u to vreme bio uknjizen 1/1, O tome posedujem ugovor regularno overen u sudu, kako u jednoj klauzuli stoji da sam isplatio 8800 evra na ime kapare, a ostatak novca u iznosu od 21.200 eura ,primice prodavac po odobrenju kredita, to mi sada predstavlja problem u procesu uknjizenja stana jer nemam potvrdu o predaji 21.200 e .

U medjuvremenu 2016 godine prodavac je preminuo, ostale su njegove dve cerke koje su spremne da potvrde da je novac predat, vodio se ostavinski postupak u njegovom slucaje te navedeno da ne poseduje nepokretnost ,

Molim vas odgovotite mi kako da uknjizim svoj stan?

Odgovor

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da sadrži  bezuslovnu saglasnost prodavca za upis u katastar nepokretnosti -clausula intabulandi, shodno odredbi člana 87. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon)  

Izuzetno, ako je saglasnost za upis uslovljena potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava  na ime kupoprodajne cene, mora se dostaviti i taj dokument banke, saglasno odredbi člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

Ako ne možete da pribavite navedenu potvrdu, preostaje Vam da kod nadležnog suda, tužbom radi utvrđenja prava svojine  pokrenete parnični postupak u cilju ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 259, datum: 19.01.2022

1. Korišćenje eŠaltera nije moguće fizičkim licima, u periodu pandemije kada smo imali na desetine mrtvih osoba dnevno i danas rekordan broj zaraženih.
Kako RGZ staje na put širenju pandemije ako ne dozvoljava da i fizička lica imaju pristup eŠalteru?
Zar ovo ne bi trebalo da predstavlja povredu prava građana u pogledu diskriminacije njih jer im se onemogućava pristup eŠalteru kao i svim drugim licima kojima je to omogućeno?
Osim toga, zaposleni radnici u katastru imaju mnogo više problema u direktnom kontaktu sa strankama, dok ovako bi im bilo lakše da eŠalter-u npr. svi građani koji imaju kvalifikovani elektronski sertifikat mogu da pristupe.
Pored toga, u uslovima pandemije uskratiti jednaka prava građanima kao i ostalim licima koji mogu da pristupe eŠalteru predstavlja etičko kršenje svih pandemijskih propisa i samo doprinosi razvoju i širenju Covid19 infekcije.

2. Pod elektronskim potpisom za aplikaciju katastarski alarm - da li mislite na običan elektronski potpis ili na elektronski potpis sa kvalifikovanim sertifikatom (npr. od strane MUP-a)? Nakon verifikacije naloga, mojoj majci i dalje piše "inicijalizacija naloga". I tako već više od sat vremena. Nije popunila formular, ali se registrovala i verifikovala imejl adresu - a nije popunila formular jer je nejasno na kakvu vrstu elektronskog potpisa mislite.

Odgovor

E- šalter je informacioni sistem koji je koncipiran za profesionalne korisnike (geodetske organizacije, advokati i dr.) i obveznike dostave (javni beležnici , državni organi, organi jedinica lokalne samuprave i drugi imaoci javnih ovlašćenja) i podrazumeva da isti imaju mogućnost da neposredno podnesu zahtev za upis u katastar u ime stranke, odnosno da, po službenoj dužnosti, dostave Službi za katastar nepokretnosti sve isprave koje donose, sastavljaju, odnosno overavaju a koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti i katastar vodova.

Kakao su profesionalni korisnici i obveznici dostave lica, odnosno organi koji  u okviru svoje delatnosti obavljaju i poslove koji su u vezi sa prometom, odnosno upisom nepokretnosti i imaoca prava na nepokretnostima u katastar, to je potreba da stranka neposredno podnese zahtev  za upis svedena na miimum, odnosno samo za upise po ispravama koje su nastale pre 01.07.2018. godine –“stare isprave”.

Ostali elektronski servisi Republičkog geodetskog zavoda razvijeni su kao transparentni i javni  servisi za uvid u podatke i preuzimanje dokumentacije i obezbedjuju  digitalnu komunikaciju sa strankama.

Za isprave koje su nastale pre 01.07.2018. godine, gde stranke imaju potrebu da neposredno podnesu zahtev za upis u katastar, obezbeđeno je da putem aplikacije eZakazivanje, koja je javno dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje zakažu  tačno odredjen datum i vreme kada  žele, odnosno kada su u mogućnosti, da u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti, uz prisustvo samo službenog lica, a ne i drugih stranaka, predaju zahtev za upis i potrebnu dokumentaciju, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Takođe, ukazujemo da “stare isprave” koje su osnov za upis u katastar moraju biti  dostavljene u papirnoj formi, u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji ili u formi elektronskog dokumenta, odnosno digitalizovanog dokumenta izdatog u papirnoj formi, čiju je istovetnost originalu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom potvrdilo ovlašćeno lice, saglasno članu 27. stav 1. tač. 3) i 4) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Stranka u postupku može svojim  kvalifikovanim elektronskim potpisom  da potpiše zahtev za upis u katastar, a nije zakonom ovlašćena da vrši overu digitalizovanog dokumenta izdatog u papirnoj formi, već bi morala da se obrati ovlašćenom licu za  overu takvog dokumenta.  

Slažemo se sa Vama da u 21. veku, u eri digitalizacije, zaista treba obezbediti i druge mogućnosti za građane, te smo se u tom smislu zalagali, a i dalje se zalažemo za uvođenje pametnih ugovora u oblasti prometa nepokretnosti, koji bi omogućili da stranke direktno, svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom budu prepoznate svuda, i kao podnosioci zahteva i kao učesnici u postupku, bez bilo kog papirnog dokumenta, što smo i predložili, kao institucija koja učestvuje u radu Rane grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova. Za realizaciju ove ideje biće nam potrebna podrška od drugih državnih institucija koje su uključene u rad ove radne grupe.

Takođe, kao i Vi,  nadamo se da će e-gradjanin postati prepoznat i u stvarnosti, i to, ne samo u poslovima koji se odnose na  oblast katastra nepokretnosti, nego i u postupcima pred svim drugim državnim organima i imaocima javnih ovlašćenja.           

U vezi sa vašim pitanjem pod tačkom 2, obaveštavamo Vas da zahtev za pružanje usluge praćenja u katastru nepokretnosti –katastarski alarm treba potpisati kvalifikovanim elektronskim potpisom.


Pitanje br: 261, datum: 17.01.2022

Brat od rodjenog strica hoce da mi pokloni neke katastarske parcele ( da se prevedu na moje ime).
Koji je postupak i koji su obavezni troskovi tog postupka.

Odgovor

Potrebno je da u pisanoj formi zaključite ugovor o poklonu, koji mora da potvrdi (solemnizuje) nadležni javni beležnik. Za informacije o visini naknade koju treba platiti za solemnizaciju ugovora potrebno je da se obratite Javnobeležničkoj komori ili nekom od javnih beležnika.   

Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20). Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12.)


Pitanje br: 262, datum: 17.01.2022

Imam problem gde sam podneo zahtev za brisanje nelegalnih objekata sa placa i resenje je stiglo, preuzeo sam ja kao i moj brat a treca osoba nije i ne zeli (namerno odugovlaci), kada pogledam na ekatastru nepokretnosti izlazi sledeca poruka:
"Zabelezba da prvostepena odluka broj xxx-xx-xx-xxx-xxxxx/xxxx nije konacna".
Koliko bi jos to moglo da potraje, da odluka bude konacna, jer treca strana uporno odbija da preuzme resenje, postoji li neki zakonski rok za to?


Odgovor

Saglasno odredbi člana 39. stav 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) danom ekspedovanja rešenja Službe za katastar nepokretnosti, preko jedinstvenog elektronskog sandučića ili preporučenom pošiljkom preko poštanskog operatora, Služba za katastar nepokretnosti to rešenje oglašava i na oglsnoj tabli katastra dostupnoj na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi http://oglasnatabla.rgz.gov.rs/

                Odredbom stava 8. istog člana propisano je da će se dostava stranci smatrati izvršenom istekom roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na veb prezentaciji Zavoda, ako dostava rešenja nije izvršena ili je dostava izvršena ali tek nakon isteka tog roka.

Takođe, saglasno odredbi stava 9. istog člana, ako je adresa prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata, dostava rešenja toj stranci smatraće se izvršenom na dan isteka roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na elektronskoj oglasnoj tabli katastra.

 


Pitanje br: 264, datum: 14.01.2022

Uvidom u list nepokretnosti (broj 3650) na portalu katastra uknjižen nam je građevinski objekat i zemljište po zahtevu broj 952-02-7-150/2018, ali do danas nismo dobili rešenje o uknjiženju, zašto nismo dobili rešenje, koji može biti razlog?

Odgovor

Za tražene informacije potrebno je da se obratite Službi za katastar nepokretnosti koja je donela rešenje o upisu u katastar nepokretnosti. Kada rešenje postane konačno u Službi za katastar nepokretnosti se može dobiti kopija rešenja, u skladu sa članom 39. stav 10. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).


Pitanje br: 265, datum: 14.01.2022

Uvidom u List nepokretnosti saznao sam da mi je adresa prebivalista  u Listu stara i podneo Zahtev za izmenu, uplatio takse i predao ih na salteru lokalnog katastra. Proslo je 15 dana od uplate taksi, a uvidom u Javni uvid -katastar, i dalje stoji Zabelezba parcele sa brojem predmeta i  oznakom Promena  Adrese, sto je i bio cilj..  Moje pitanje : DO KADA OSTAJE UPISANA ZABELEZBA U LISTU NEPOKRETNOSTI, I MORAM LI UVEK SAMOINICIJATIVNO DA TRAZIM DA SE ZABELEZBA IZBRISE? Rok za pravosnaznost je 8 dana, i automatski bi zabelezba trebala biti obrisana. Ili šta? Posavetujte me....

Odgovor

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, dostavi nadležni organ koji je istu doneo, sastavio ili potvrdio, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Kada donese rešenje o upisu Služba za katastar nepokretnosti, po službenoj dužnosti briše zabeležbu pokrenut postupka i upisuje zabeležbu da rešenje o upisu nije konačno, niti pravnosnažno, u skladu sa članom 61. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Zabeležba da rešenje nije konačno se briše, po službenoj dužnosti, po nastupanju konačnosti rešenja o upisu, a brisanje zabeležbe da rešenje o upisu nije pravnosnažno ako u naknadnom roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor.


Pitanje br: 268, datum: 06.01.2022

Poštovani, početkom prošle godine kupili smo kuću u naselju xxxx,opština Sombor,broj parcele xxx, list nepokretnosti broj xxxx. Uradili smo kupoprodajni ugovor kod notara i rečeno nam je da oni to automatski šalju poreskoj upravi i katastru. Posle par dana u katastru se pojavila predbeležba sa rokom za opravdanje do 29.07.2021. i moje ime sa vlasništvom 1/1, ali i dalje su ostali upisani prethodni vlasnici. Porez na prenos apsolutnih prava smo platili kada nam je stiglo rešenje.Do danas ta predbeležba stoji upisana. Da li je to propust katastra koji je trebao da skine tu predbeležbu ili nešto drugo je u pitanju? Nikakvo obaveštenje nisam dobijala u vezi te predbeležbe, ne znam da li sam trebala ja nešto da uradim povodom toga i zanima me kada se ta prebeležba skida jer su svi papiri uredni, sve je plaćeno i kada će samo moje ime biti u katastru?

Odgovor

Poštovani,   

Predbeležba prava svojine na nepokretnosti, upisuje u smislu člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni Glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) ako ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca da se kupac može upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti (clausula intabulandi), već je davanje saglasnosti uslovljeno isplatom kupoprodajne cene u celosti.

                Ako je Službi za katastar nepokretnosti dostavljen najpre ugovor o kupoprodaji, koji ne sadrži bezuslovnu saglasnosti prodavca za upis (clausula intabulandi), Služba upisuje predbeležbu prava svojine u korist kupca, a prodavac i dalje ostaje upisan kao vlasnik sve dok se predbeležba ne opravda, odnosno dok se Službi za katastar nepokretnosti ne dostavi bezuslovna saglasnost za upis (clausula intabulandi), u kom slučaju će se  izvršiti opravdanje predbeležbe i upis prava svojine u korist kupca.

                Javni beležnik je obavezan, da po službenoj dužnosti dostavi Službi za katastar nepokretnosti, radi opravdanja predbeležbe prava svojine, izjavu kojom prodavac potvrđuje da je kupac u celosti isplatio kupoprodajnu cenu i daje mu saglasnost za upis -clausula intabulandi, koju je solemnizovao, a na osnovu koje se u Službi formira po službenoj dužnosti novi predmet I na predmetnoj nepokretnosti I u katastru nepokretnosti upisuje zabeležba pokrenutog postupka.

                Uvidom u eKatastar, koji je dostupan na internet adresi https://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna možete se informisati da li je na nepokretnosti koju ste kupili upisana zabeležba pokrenutog postupka. Ukoliko nije, morate proveriti da li je prodavac dao i kod javnog beležnika overio izjavu kojom Vam daje bezuslovnu saglasnost za upis u katastar nepokretnosti.   


Pitanje br: 269, datum: 05.01.2022

Kupili smo stan u izgradnji, zgrada je useljena pre 3 godine posle tehnickog pregleda. Do dan danas nije dobijena upotrebna dozvola. Prema podacima iz CEOPa, investitor je pre dve godine podneo zahtev za upotrebnu, ali isti je odbijen, nakon toga nije bilo novih zahteva. S obzirom na to da u građevinskoj dozvoli piše da će ista isteći ukoliko se ne dobije upotrebna u roku od 5 godina od izdavanja građevinske, poslednja prestaje da važi. Već je proslo pet godina, trebalo bi da građevinska više ne važi. Stanari ne mogu upisati svojinu, investitor ništa ne preduzima. Šta mogu preduzeti stanari u ovom slučaju? Kojim nadležnim organima da se obratimo i šta da tražimo? 

Odgovor

Prema važećim propisima, bez pravnosnažne upotrebne dozvole, odnosno pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju objekta ne može se upisati pravo svojine na objektu i posebnim delovima objekta.

Kod organa nadležnog za izdavanje upotrebne dozvole treba da se informišete iz kojih razloga je odbijen zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za predmetnu zgradu i da li su, eventualno, ispunjeni uslovi za ozakonjenje zgrade (npr. ako je prilikom izvođenja radova odstupljeno od građevinske dozvole,  a zgrada je izgrađena do 27. novembra 2015. godine) u kom slučaju bi ste mogli da kod nadležnog organa inicirate postupak ozakonjenja objekta, odnosno stanova kao posebnih delova objekta.


Pitanje br: 270, datum: 05.01.2022

Idem danas zakazano da predam za upis u katastar za stan ali mi niko nije rekao kome i kakvu i koliku taksu da uplatim prethodno.

Odgovor

Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse izdaje Služba za katastar nepokretnosti stranci prilikom podnošenja zahteva za upis u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 271, datum: 05.01.2022

Postovani,hteo bih da uknjizim stan u Zemunu koji sam dobio od pokojnog oca preko ugovora o poklonu radi prodaje istog.Pitanje je koji je zakonski rok katastra da se sa predanom dokumentacijom uknjizi stan?Sta mi je potrebno sem spomenutog ugovora?Da li nekako moze da se ubrza proces?Unapred zahvalan na odgovoru

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.