Pitanje br: 1, datum: 21.01.2022

Prilikom uvida u javni pristup nepokretnosti sam videla da na G listu stoji zabelezba Hipoteka i datum, kredit je davno isplacen ( pre 40 godina) ali ta zabelezba i dalje stoji; Sta je potrebno da se uradi i dali to predstavlja problem?

Odgovor

Poštovana,

Saglasno čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje i na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

Pismena izjava hipotekarnog poverioca mora biri overena kod javnog beležnika u skladu sa propisima o overi potpisa, rukopisa I prepisa. Ukoliko ne možete da pribavi pismenu izjavu hipotekarnog poverioca da je saglasan sa ispisom hipoteke iz katastra nepokretnosti, preostaje  da kod nadležnog suda pokrene postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 2, datum: 06.01.2022

Poštovani, početkom prošle godine kupili smo kuću u naselju xxxx,opština Sombor,broj parcele xxx, list nepokretnosti broj xxxx. Uradili smo kupoprodajni ugovor kod notara i rečeno nam je da oni to automatski šalju poreskoj upravi i katastru. Posle par dana u katastru se pojavila predbeležba sa rokom za opravdanje do 29.07.2021. i moje ime sa vlasništvom 1/1, ali i dalje su ostali upisani prethodni vlasnici. Porez na prenos apsolutnih prava smo platili kada nam je stiglo rešenje.Do danas ta predbeležba stoji upisana. Da li je to propust katastra koji je trebao da skine tu predbeležbu ili nešto drugo je u pitanju? Nikakvo obaveštenje nisam dobijala u vezi te predbeležbe, ne znam da li sam trebala ja nešto da uradim povodom toga i zanima me kada se ta prebeležba skida jer su svi papiri uredni, sve je plaćeno i kada će samo moje ime biti u katastru?

Odgovor

Poštovani,   

Predbeležba prava svojine na nepokretnosti, upisuje u smislu člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni Glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) ako ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca da se kupac može upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti (clausula intabulandi), već je davanje saglasnosti uslovljeno isplatom kupoprodajne cene u celosti.

                Ako je Službi za katastar nepokretnosti dostavljen najpre ugovor o kupoprodaji, koji ne sadrži bezuslovnu saglasnosti prodavca za upis (clausula intabulandi), Služba upisuje predbeležbu prava svojine u korist kupca, a prodavac i dalje ostaje upisan kao vlasnik sve dok se predbeležba ne opravda, odnosno dok se Službi za katastar nepokretnosti ne dostavi bezuslovna saglasnost za upis (clausula intabulandi), u kom slučaju će se  izvršiti opravdanje predbeležbe i upis prava svojine u korist kupca.

                Javni beležnik je obavezan, da po službenoj dužnosti dostavi Službi za katastar nepokretnosti, radi opravdanja predbeležbe prava svojine, izjavu kojom prodavac potvrđuje da je kupac u celosti isplatio kupoprodajnu cenu i daje mu saglasnost za upis -clausula intabulandi, koju je solemnizovao, a na osnovu koje se u Službi formira po službenoj dužnosti novi predmet I na predmetnoj nepokretnosti I u katastru nepokretnosti upisuje zabeležba pokrenutog postupka.

                Uvidom u eKatastar, koji je dostupan na internet adresi https://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna možete se informisati da li je na nepokretnosti koju ste kupili upisana zabeležba pokrenutog postupka. Ukoliko nije, morate proveriti da li je prodavac dao i kod javnog beležnika overio izjavu kojom Vam daje bezuslovnu saglasnost za upis u katastar nepokretnosti.   


Pitanje br: 3, datum: 05.01.2022

Kupili smo stan u izgradnji, zgrada je useljena pre 3 godine posle tehnickog pregleda. Do dan danas nije dobijena upotrebna dozvola. Prema podacima iz CEOPa, investitor je pre dve godine podneo zahtev za upotrebnu, ali isti je odbijen, nakon toga nije bilo novih zahteva. S obzirom na to da u građevinskoj dozvoli piše da će ista isteći ukoliko se ne dobije upotrebna u roku od 5 godina od izdavanja građevinske, poslednja prestaje da važi. Već je proslo pet godina, trebalo bi da građevinska više ne važi. Stanari ne mogu upisati svojinu, investitor ništa ne preduzima. Šta mogu preduzeti stanari u ovom slučaju? Kojim nadležnim organima da se obratimo i šta da tražimo? 

Odgovor

Prema važećim propisima, bez pravnosnažne upotrebne dozvole, odnosno pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju objekta ne može se upisati pravo svojine na objektu i posebnim delovima objekta.

Kod organa nadležnog za izdavanje upotrebne dozvole treba da se informišete iz kojih razloga je odbijen zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za predmetnu zgradu i da li su, eventualno, ispunjeni uslovi za ozakonjenje zgrade (npr. ako je prilikom izvođenja radova odstupljeno od građevinske dozvole,  a zgrada je izgrađena do 27. novembra 2015. godine) u kom slučaju bi ste mogli da kod nadležnog organa inicirate postupak ozakonjenja objekta, odnosno stanova kao posebnih delova objekta.


Pitanje br: 4, datum: 01.01.2022

Poštovani razmenio sam nekretninu kuću za stan.Javni beležnik koliko sam upoznat predaje dalje za uknjizbu.Uknjizena je na moje ime ,ali mi nije stiglo nista na adresi niti resenje o uknjizbi niti iznos takse i broj ziro racuna za uknjizbu.Koliko sam upućen ukoliko se ne plati taksa oni to proveravaju i sluzbenim putem naplacuju preko izvrsitelja. Problem je taj sto opet ponavljam nista mi nije dostavljeno na adresi da je upisano u katastar niti iznos takse i ziro racuna.Sta treba dalje da ne dodje do izvrsitelja?

Odgovor

Rešenje Službe za katastar nepokretnosti o upisu u katastar nepokretnosti sadrži instrukciju za plaćanje takse. Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti treba da se obratite za informaciju iz kojih razloga Vam rešenje o upisu u katastar nije dostavljeno, te da im zatražite da Vam dostave kopiju rešenja, ako je rešenje već postalo konačno.

Postupak prinudne naplate republičke administrativne takse ne može se pokrenuti dok Vam prethodno ne bude uručena opomena za plaćanje takse.


Pitanje br: 5, datum: 30.12.2021

Nasledio sam plac br.xxxx u xxxxxx u Nišu k.o.Medijana.To je bio plac od xx.31 ari koji je ugovorom o poklonu moj deda poklonio po idealnu 1/4 svom sinu i cerkama.1984 god.postoji skica zauzeća i ugovor o medjusobnoj deobi,overen u opštinskom sudu u Nisu,gde jasno piše da svi imaju po 8.33 ara i koje su granice te parcele.Sada u katastar u stoji da imamo po 787 m2.Dakle hvali nam po 46 m2.Uz to se pojavljuju i još dva suvlasnika sa po 14m2i jedan sa 37m2.U uverenju o kretanju parcele stoji da je do 2011god.bilo sve u redu ali da se posle toga,spajanjem dela moje parcele i još dve susedne pojavljuju ta tri suvlasnika na mojoj parceli.Svi oni znaju da nisu nikada bili na mojoj parceli.Molim vas da mi objasnite dali mogu da tražim da se vrati na staro stanje,pre 2011god.kada je bilo sve u redu,i bila tacna i površina i broj suvlasnika.Unapred se zahvaljujem

Odgovor

Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 6, datum: 30.12.2021

Htela sam da pitam šta je potrebno i kome se obratiti za grešku napravljenu prilikom upisa u katastru?Parcela koju koristi moj rođak i njegova je, upisana je na moje ime, a parcela koja je moja vodi se na njegovo ime. Greška je napravljena u katastru niko nezna kada. Kako da to rešimo? 

Odgovor

Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) Službi za katastar nepokretnosti nadležnoj za područje na kome se nalaze nepokretnosti podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 7, datum: 27.12.2021

Kupila sam stan 2017. godine na kredit. Ove godine sam uspela da prodam neku zemlju i da taj kredit isplatim. Otisla sam u banku i rekli su mi da za izdavanje brisovnice im je potreban vlasnicki list. Kada sam ga izvadila kod notara videla sam neprijatno iznenadjenje i da poslednje ime koje stoji u njemu je osoba od koje sam ja kupila stan. Otisla sam u katastar i dobila na salteru informaciju da sam podnela zahtev za promenu nosioca prava, da sam predala sva dokumenta i da predmet jos nije resen. Takodje stoji i hipoteka na moje ime. Napisala sam do sada 5-6 urgencija i zalbi i nista mi ne odgovaraju iz katastra. Moje pitanje je sta bi trebalo da radim u ovoj situaciji i da li ima velikih razloga za brigu i mogu li ostati bez stana? Hipoteka se vodi na moje ime i dalje (ikao je kredit otplacen - bez vlasnickog lista mi ne da banka brisovnicu), poresko resenje isto tako na moje ime, imam i kupoprodajni ugovor.

Odgovor

Urgenciju za rešavanje Vašeg predmeta možete uputiti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/

Činjenica da u katastru nepokretnosti još uvek nije izvršena promena imaoca prava svojine na stanu na osnovu kupoprodajnog ugovora, odnosno to što niste upisani za imaoca prava svojine na stanu ne treba da predstavlja smetnju da Vam banka da saglasnost za brisanje hipoteke, ako ste kredit isplatili u celosti.

Saglasno čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.


Pitanje br: 8, datum: 27.12.2021

Slucajnim uvidom u podatke iz katastra, primetila sam da je privatna firma kupila stan u nasoj zgradi, koja je izgradjena 1962, na Novom Beogradu, a stanovi su regularno uknjizeni. U katastru se vidi podatak da je ta firma predala zahtev za uknjizbu stana u maju mesecu ove godine, ali u aprilu mesecu je takodje podnet zahtev za upis prava na parceli, sto se do sada nije desavalo kada neko zatrazi uknjizbu stana. Da li je u pitanju greska katastra ili nesto drugo? Sta je potrebno uraditi u slucaju da je doslo do neke greske? Hvala!

Odgovor

Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnosti iz kojeg se možete informisati na šta se odnosi predmetni zahtev.

Lice koje smatra da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti, uključujući i upis zabeležbe pokrenutog postupka zahtevom stranke, ima pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) Službi za katastar nepokretnosti podnese zahtev za ispravku greške.


Pitanje br: 9, datum: 27.12.2021

Nasledio sam od oca idealnu 1/4 od katastarske parcele 2xxxx K.O.Pantalej koja je imala xx.31 ari,dakle meni je pripalo 833 m2, zaata posedujem ugovor o deobi i skicu zauzeća iz 1984 god.  overen u u Opštinskom sudu u Nišu.Medjutim,2011 godine je preslo na K.O Medijana i moja parcela je spojena sa delovima dve susedne parcele,i dobila još tri suvlasnika na mojoj parceli i sada ima broj xxxx. Sada u katastar u imam 787 m2,znaci hvali mi 46 m2.Molim vas da mi kažete kako da rešim problem.Unapred se zahvaljujem.

Odgovor

Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.


Pitanje br: 11, datum: 26.12.2021

Naslednik sam porodične zemlje. Posle nekoliko godina od toga (uvidom u GeoKartu i javni registar) utvrđujem da se na meni vodi parcela koja nije moja a da se moja parcela vodi na drugom licu (permutacija između parcela veom slične površine). Svi ljudi u selu znaju koja je moja zemlja odnosno njegova tj. nema nikakvih faktičkih problema na terenu. Drugi problem u svemu tome je što ta osoba na kojoj se vodi moja parcela/njegova na meni je umrla pre 30-40 godina i naslednici su negde u inostranstvu a nisu očigledno izvršili nasledstvo. Koji je način da se izvrši ispravka u ovim podacima (da skinem njegovu parcelu sa mene odnosno stavim moju na mene).

Odgovor

Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 12, datum: 24.12.2021

Поштовани,

на основу правноснажног решења о наслеђивању број ххххх-ххх на катастарској парцели број хххх/х стекао сам право својина. У Катастру је уписано као приватна својина 1/1, али у забележби стоји КОНВЕРЗИЈА, иако никакав захтев за конверзију нисам поднео. Провером преко еШалтера утврдио сам да је предмет број 952-02-хххххх од 2019. године архивиран.

Обраћао сам се надлежниму катастру непокретности за ту КО општину на којој је парцела али добијам одговоре у смислу "биће завршено" "можда је службено поднет захтев". У сваком случају захтев би морао бити обрађен па архивиран. Како да поступим у овом случају да ми у лиси непокретности не стоји забележба конверзија јер намеравам да продам ту парцелу.

Odgovor

Ako je predmet arhiviran u katastru nepokretnosti ne treba da i dalje stoji upisana zabeležba pokrenutog postupka u tom predmetu.

Prigovor na rad Službe za katastar nepokretnosti možete dostaviti putem aplikacije ePrimedbe, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Pitanje br: 13, datum: 24.12.2021

U mojoj zgradi u listu nepokretnosti stoji upisan poseban deo objekta. U listu pod red. brojem 3 – B2 list.

U istom stoji nacin utvrdjivanja kor. pov. “ IZ DRUGE JAVNE EVIDENCIJE O NEPOKRETNOSTIMA “.

Molimo vas ,ako po zakonu, neki javni organ void ovu javnu evidenciju obavestite me. Za javnu evidenciju republike Srbije znam a za ovu drugu ne znam. U lokalnoj zajednici sam se raspitivao niko ne zna nista.

Sluzbi katastra sam pisao u vezi prednjeg jos 31.05.2021 ali ne odgovaraju.

Sta u ovom slucaju raditi? Ovo pitam jer se ovde radi o zajednickom objektu – podrumu koji je nekim postupcima pretvoren u poseban deo objekta.

Odgovor

Podatak o korisnoj površini posebnog dela objekta Službe za katastar nepokretnosti su upisivale u katastar nepokretnosti na osnovu uverenja javnog preduzeća nadležnog za komunalno-stambene poslove ili je taj podatak u postupku izrade katastra nepokretnosti preuzet iz zemljišne knjige, odnosno knjige tapija i intabulacione knjige, kao i knjige prodatih društvenih stanova sa hipotekom.

Radi informisanja na koji način je u konkretnom slučaju utvrđena i upisana u katastar nepokretnosti korisna površina posebnog dela objekta, potrebno je da od nadležne Službe za katastar nepokretnosti zatražite izdavanje uverenja o toj činjenici. Ako Služba za katastar nepokretnosti u roku od osam dana ne postupi po Vašem zahtevu i ne izda Vam traženo uverenje, niti donese rešenje kojim zahtev odbija, možete da izjavite žalbu Republičkom geodetskom zavodu kao da je Vaš zahtev odbijen, saglasno odredbi člana  29. stav 4. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje).


Pitanje br: 14, datum: 23.12.2021

Poštovani,

Kupio sam plac pre 10 godina i sada se spremam da gradim montažnu kuću.

Kada sam izvadio INFORMACIJU O LOKACIJI pri kraju piše – Do momenta podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole REGULISATI PRISTUP PARCELE NA JAVNU SAOBRAĆAJNICU.

S obzirom na to odmah sam podneo ZAHTEV U KATASTRU za službenost koji je zaprimljen 16.decembra 2021.godine.

 

U ANEKSU UGOVORA KOJI JE SOLEMNIZOVAN KOD JAVNOG BELEŽNIKA se kaže /kopiju sam dostavio u prilogu zahteva/ : „Prodavac kao vlasnik KP xxxx/24 KO  XX , izjavljuje DA JE SAGLASAN DA SE U KORIST KP 1111/6 KO XX, kao  povlasnog dobra, USTANOVI PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA PEŠICE I KOLIMA, NA KP xxxx/24, KAO POSLUŽNOG DOBRA, TE DA OVAJ UGOVOR IMA SLUŽITI KAO OSNOV ZA UPIS PRAVA SLUŽBENOSTI, KOD NADLEŽNE SLUŽBE ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI“.

 

PITANJE :

 • KOJI JE ROK DA MI DOSTAVE REŠENJE O UPISU PRAVA PROLAZA,
 • DA LI SE PLAĆA DODATNA TAKSA NA TO REŠENJE taksu od 330 din. platio sam prilikom podnošenja zahteva

 

E, ono najvažnije pitanje  : Vlasnik celokupne zemlje xxxx-24 je jedan vlasnik i svi smo od njega kupovali placeve, međutim

 

 • Komšija koji ima plac pre mene dakle, ako je moj plac broj xxxx/6 njegov je xxxx/2 ali on ga još nije UPISAO NA SVOJE IME i ima ŽALBU NA REŠENJE RGZ koja nije rešena već više od 2 godine, dakle DA LI MOŽE TA ŽALBA KOMŠIJE DA MI ONEMOGUĆI UPIS PRAVA PROLAZA I da mi Katastar ospori upis do resenja te žalbe, ali napominjem da 2 placa ispred mene 4 i 5 imaju upisano pravo prolaza.
 • Meni su i ranije osporavali i upis na moje ime zbog toga što stoji žalba tog komšije ali sam intervenisao kod RGZ i knjižili su ali sa napomenom u LN da je plac upisan na osnovu Ugovora overenog kod suda pre 1.septembra 20xx.godine...datum upisa xx.9.2020.godine.

 

 • DAKLE, DA LI JE KATASTAR DUŽAN DA OMOGUĆI PRAVO PROLAZA JER jE VLASNIK ZEMLJE NA KOJOJ JE I PUT ANEKSOM saglasan za PROLAZ bez obzira na žalbu komšije koja evo već više od 2 godine nije rešena a on je potpuno nezainteresovan – ne mislim da smo mi ostali dužni da ispaštamo zbog njega...

Odgovor

Poštovani,

 

Saglasno članu 36. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja o upisu u katastar u predmetu formiranom po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju, po službenoj dužnosti,  dostavi sud, javni beležnik ili dugi obveznik dostave, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  pet  radnih  dana od dana prijema isprave.

 

Pored takse za zahtev, plaća se i taksa za upis prava službenosti u iznosu od 730,00 dinara, po ispravi, u skladu sa tarifnim brojem 215b stav 5. tačka 20) podtačka (2) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).

 

Žalba koja je izjavljena na rešenje koje se odnosi na drugu katastarku parcelu ne sprečava da se donese odluka u postupku koji je pokrenut za upis službenosti jer se ne radi o istoj nepokretnosti.

 


Pitanje br: 15, datum: 23.12.2021

Postovani,kako najlakse da proverim da li moja zgrada ima kucni broj? Hvala.

Odgovor

Poštovani,

 

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, uvidom u eKatastar, pretragom po katastarskoj parceli I nazivu katastarske opštine, možete proveriti da li je za zgradu utvrđen kućni broj. U protivnom možete se obratiti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti za izdavanje uverenja o toj činjenici.


Pitanje br: 16, datum: 23.12.2021

Postovani,stambeni kredit realizovan 2010. god.,u pitanju stan koji koji je pod hipotekom od tada.Potpisana Založna izjava,overena u Sudu.Hipoteka uspostavljena nad tim stanom koji tada nije bio uknjizen. Uknjizen 2012.godine.Međutim u katastru nepokretnosti i danas stoji da je hipoteka uspostavljena na placu ispod zgrade.Da li je potrebno da se hipoteka veze za stan za koji je kredit tada realizovan? I ko je u obavezi da to uradi? Hvala.

Odgovor

Poštovana,

 

Kada je hipoteka na objektu u izgradnji, odnosno posebnom delu objekta u izgradnji upisana na zemljištu, upisom objekta u katastar nepokretnosti hipoteka se upisuje na objekat, odnosno poseban deo objekta,  po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 –US i 83/15).


Pitanje br: 17, datum: 23.12.2021

Molim Vas za pomoć šta mi je činiti.

 

Uvidom u eKatastar nepokretnosti, u delu koji se odnosi na podatke mog stana - Tereti na posebnom delu G-list, stoji Vrsta tereta: Ostale zabeležbe propisane zakonom , ispod i datum upisa, iako je dve godine nakon  tog datuma(2018)podnet zahtev za brisanje hipoteke, čije brisanje je i potvrđeno rešenjem lokalnog katastra u Lazarevcu.

 

Zašto zabeležba postoji i sada, šta bi trebalo da preduzmem?

Odgovor

Uvidom u eKatastar, kroz opciju “Javni pristup” vidi se da na nepokretnosti postoji upisana zabeležba, ali se ne vidi vrsta i tekst zabeležbe, te je potrebno da pribavite izvod iz lista nepokretnosti ili uverenje Službe za katastar nepokretnosti iz kojeg možete saznati koja vrsta zabeležbe je upisana na Vašem stanu. Hipoteka je vrsta stvarnog prava, te se ne upisuje kao zabeležba.


Pitanje br: 19, datum: 22.12.2021

Postovani,

 

Stan koji zelim da kupim ima upisano kao zabelezbu pravo plodouzivanja na osobu koja je prema recima prodavca preminula. Navodno je podnet zahtev za skidanje tog prava plodouzivanja, medjutim ja na eKatastru ne vidim da je taj zahtev podnet. Moje pitanje je da li se uopste takvi zahtevi mogu videti na eKatastru, dok su u postupku resavanja?

Odgovor

Poštovani,

 

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, dostavi nadležni organ koji je istu doneo, sastavio ili potvrdio, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Navedena zabeležba je vidljiva u eKatastru.


Pitanje br: 20, datum: 22.12.2021

Poštovani,

 

na koji način može da se dođe do podatka koje godine je izgrađena kuća?

Informacija je neophodna radi umanjenja takse za kuću po okončanju ostavinske rasprave. Napominjem da je kuća veoma stara.

Odgovor

Poštovana,

 

Vreme izgradnje objekta utvrđuje se na osnovu upotrebne dozvole, uverenja Službe za katastar nepokretnosti ako je objekat upisan u katastar nepokretnosti, uverenja organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke o vremenu  izgradnje objekta.


Pitanje br: 21, datum: 22.12.2021

Stan kupljen 2008. godine, u zgradi koja ima građevinsku dozvolu, ali ne i upotrebnu. Imam ugovor o kupoprodaji, ali ne i potvrdu o isplati cene, a clausula in tabulandi je uslovljena. Investitor je izbrisan iz registra privrednih subjekata, te ne mogu da pribavim potvrdu. Placam porez preko deset godina.

Zgrada je ucrtana u katastru, kao i vecina stanova u njoj. Kako da upišem svoj stan i pravo svojine na njemu? Da li moram da vodim sudski postupak? Od dokumentacije imam samo ugovor i uverenje o posebnim delovima iz Opštine.

Odgovor

Poštovana,

 

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da, izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8.06.2018. god), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti.

 

Ako je u konkretnom slučaju saglasnost za upis u katastar nepokretnosti po osnovu ugovora o kupoprodaji stana  uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, bez potvrde da je kupoprodajna cena isplaćena u celosti ne možete se upisati

u katastar nepokretnosti kao vlasnik stana. U slučaju da ne možete da pribavite navedenu potvrdu, preostaje vam da kod nadležnog suda tužbom za utvrđenje prava svojine pokrenete postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 22, datum: 21.12.2021

Poštovani, otac je od prodavca kupio stan 2008. godine, ugovor je potvrđen u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Godine 2021 odbijen mu je zahtev za provođenje promene nosioca prava svojine s obzirom da je 2019 uneta zabeležba izvršitelja na predmetnom stanu pa se i dalje kao nosilac prava svojine vodi dužnik (tj prodavac iz ugovora 2008. godine). Da li izvršitelj ima pravo da izvrši procenu i prodaju nepokretnosti s obzirom da je po ugovoru 2008 otac kupio stan?

Odgovor

Poštovani,

 

Ako je na stanu u katastar nepokretnosti upisana zabeležba rešenja o izvršenju, javni izvršitelj ima pravo da u postupku izvršenja proda taj stan radi namirenja potraživanja izvršnog poverioca.

Vaš otac ima pravo da, po osnovu navedenog kupoprodajnog ugovora, do okončnja izvršnog postupka izjavi prigovor, u skladu sa odredbama člana 108. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Službeni glasnik RS”, br. 106/15, 106/16-autentično tumačenje, 113/17-autentično tumačenje, 54/19 i 9/20 –autentično tumačenje).

Navedenim odredbama je propisano da treće lice koje tvrdi da na predmetu izvršenja ima neko pravo koje sprečava izvršenje može javnom izvršitelju podneti prigovor kojim zahteva da se izvršenje utvrdi nedozvoljenim na tom predmetu.


Pitanje br: 23, datum: 21.12.2021

Zgrada (sa 32 stana) u kojoj sam kupio i koristim stan od 1998. ima gradjevinsku, ali nije mogla sa dobije upotrebnu dozvolu na onovu izvestaja komisije za prijem iz 1998.
Investitor je bila stambena zadruga koja posle stecaja vise ne postoji, a pravni naslednik je beogradska opstina gde se zgrada nalazi.

1. Koji su nacini da se sada uknjizim kao vlasnik sa pravom svojine, odnosno da li je za to iskljucivo potrebna upotrebna dozvola
2. Da li je tacno da je bez upotrebne dozvole jedino moguce knjizenje mog prava drzavine, a ne svojine
3. Da li je tacno da ako se za navedeni slucaj utvrdi da je "odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta a za koji nije moguće izdati rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli (zbog stecaja i gasenja satambene zadruge), onda moze primeniti zakon o ozakonjenju objekata

Odgovor

Poštovani,

 

Radi upisa prava svojine na stanu, potrebno je pribaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu za objekat, odnosno poseban deo objekta ili rešenje o ozakonjenju.

Prema sada važećim propisima ne može se upisati državina u katastar nepokretnosti.

Saglasno odredbi člana 4. stav 3. Zakona o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/15, 83/18 I 81/20) predmet ozakonjenja može biti i objekat izgrađen na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, na kom je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta a za koji nije moguće izdati rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata.

 


Pitanje br: 24, datum: 21.12.2021

Proveravao sam danas stanje na rgz.gov.rs za našu nekretninu, jer je dugo stajala neka predbeležba (za koju nisam znao razlog).

Sada vidim da se to promenilo u zabeležbu da prvostepena odluka nije konačna.

 

Da li možete da mi objasnite i uputite me da li treba nešto dalje da radim ili dostavim kako bi stan bio "čisto" na nama?

Odgovor

Odredbom člana 61. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.  41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da se upis promene u katastar vrši odmah po donošenju rešenja o upisu,

uz upis zabeležbe da rešenje o upisu nije konačno,  ni pravnosnažno.

Od dana dostave rešenja počinje da teče rok za žalbu na rešenje, koji je, saglasno navedenom zakonu, osam dana. Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se briše zabeležba da rešenje nije konačno.  Ako u naknadnom roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi za katastar nepokretnosti ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor, zabeležba da rešenje nije pravnosnažno brisaće se iz katastra nepokretnosti.

Dana 8.11.2021. godine Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad 2 donela je rešenje broj xxx-0x-x-xxx-xxxxx/2018 koje je danom ekspedovanja strankama u postupku, 30.11.2021. godine  objavljeno na elektronskoj oglasnoj tabli katastra dostupnoj na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na adresi http://oglasnatabla.rgz.gov.rs/

Odredbom člana 39. stav 8. tačka 2) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da će se dostava rešenja stranci smatrati izvršenom istekom roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na elektronskoj oglasnoj tabli katastra, na veb prezentaciji Zavoda, ako dostava nije mogla da bude izvršena putem elektronskog sandučića, odnosno preko poštanskog dostavljača ili je dostava izvršena ali tek nakon isteka tog roka.

 

                Kada rešenje broj xxx-xx-x-xxx-xxxx/2018 od xx.xx.2021. godine postane konačno Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad brisaće navedenu zabeležbu po službenoj dužnosti.


Pitanje br: 25, datum: 21.12.2021

Poštovani! 

Moja je ćerka je vlasnik  jednog stana u zgradi sa tri stana. Njen stan je uknjižen pre pet godina. Po svim papirima njen stan ima oznaku br.2. Sada se ispostavilo da i komšijin stan koji nije uknjižen po papirima ima isto oznaku br.2. 

Oa nije ovde nego je već par godina u inostranstvu.

Moje pitanje glasi: koji je postupak i na koji način može da se komšija uknjiži u katastr nepokretnosti?

Odgovor

Poštovani,

 

Potrebno je od nadležnog organa pribaviti uverenje o specifikaciji posebnih delova objekta izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je taj organ izdao građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, te u zavisnosti od sadržine uverenja tražiti ispravku broja stana koji je upisan u katastar nepokretnosti ili ispravku isprava koje se odnose na stan koji nije upisan u katastar.

 


Pitanje br: 27, datum: 19.12.2021

Postovanje,uradili smo ozakonjenje stana u zgradi  ali se kvadratura iz projekta izvedenog stanja razlikuje od kvadrature u ugovoru...investitor je preminuo pa me zanima kako i na koju kvadraturu se moze uknjiziti taj stan

Odgovor

Poštovani,

 

U postupku upisa stana na osnovu rešenja o ozakonjenju i elaborata geodetskih radova u katastar nepokretnosti se upisuje površina stana iz rešenja o ozakonjenju. U kupoprodajnom ugovoru podatak o površini stana mora da odgovara podatku iz katastra nepokretnosti, saglasno odredbi člana 86. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti  („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/12, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr. zakon,, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon, i 9/20 – dr.zakon)

Navedenom odredbom propisano je da isprava za upis, da bi bila podobna za upis, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).


Pitanje br: 29, datum: 19.12.2021

U mojoj zgradi u Pozegi useljenoj 1976 postoji podrum ( skloniste ) koji se smatrao zajednickim delom jer I druge zgrade izgradjene u tom vremenu imaju I sada isto. U nasoj zgradi postoji firma koja ima dva lokala ( za prodaju trgovacke robe ) a pre dve godine vlasnik ove firme je obelezio na vratima ovog sklonista – podruma ime njegove firme bez ikakvog dogovora I odluke stanara ove zgrade. Mi stanari zgrade o tome ne znamo nista I ne znamo da li imao pravo na to I ne znamo kako je dosao do toga. Pitamo vasu sluzbu sta da uradimo da saznamo da li mi imamo pravo na taj objekat – podrum I koje radnje da preduzmemo da bi svoje delove upisali u katastar a sa istim se sluzili.

 

Odgovor

Poštovana,

 

Saglasno članu 4. stav 2. tačka 3) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr.zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr.zakon), kao i članu 19. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", brojj 115/05 – dr. zakon), u katastar nepokretnosti upisuju se posebni delovi objekta koji čine građevinsku celinu, i to stan, poslovni prostor, garaža i garažno mesto.

Dakle, podrum (sklonište) ne predstavlja poseban deo objekta u smislu citiranih odredbi i nije predmet upisa u katastar nepokretnosti.

Shodno odredbi člana 19. stav 2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo svojine na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi (pravo zajedničke nedeljive svojine).

Za informacije u vezi sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa možete se obratiti organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za pružanje besplatne pravne pomoći. Ovaj Kontakt centar namenjen je davanju odgovora i objašnjenja radi lakšeg i pravilnijeg razumevanja propisa kojima je uređen upis u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 31, datum: 19.12.2021

Poštovani, 

 

Moji rođaci i ja (nas 5) smo upisani na 4 katastarske parcele (kao naslednici našeg pradede) zajedno sa još dve osobe sa kojima nismo u rodbinskim odnosima (oni su naslednici svog oca). Zapravo bi trebalo samo te dve osobe da budu imaoci prava na datim parcelama. Naime, naš pradeda i njihov otac su se 1989. godine u vanparničnom sudskom procesu tako sporazumeli ali to pravosnažno sudsko rešenje nije sprovedeno u katastru. Da li sada moji rođaci i ja možemo da tražimo provođenje promene (kako bismo se mi ispisali sa parcela odnosno da vlasnici istih u celosti budu ova dva čoveka čiji je otac još od te 1989. trebao da bude vlasnik istih 1/1 da je rešenje sprovedeno u katastru)? Ili njih dvojica moraju da traže da se oni upišu? Mi posedujemo to pravosnažno sudsko rešenje iz '89. U slučaju da mi možemo da tražimo provođenje promene, da li su pored zahteva, sudskog rešenja i ostavinskih rešenja od našeg pradede, dede, oca (kojima se dokazuje kako su parcele prevedene na nas) potrebno dostaviti i ostavinsko rešenje pokojnog oca od ova druga dva čoveka, i da li su potrebni izvodi iz lista umrlih za oba pokojnika ili ne? 

 

Odgovor

Poštovani,

 

Najjednostavniji način da rešite imovinsko-pravne odnose jeste da sa tim licima zaključite sudsko poravnanje ili poravnanje zaključeno pred javnim beležnikom koje ima dejstvo sudskog poravnanja. Na osnovu te isprave može se u katastru nepokretnosti izvršiti provođenje promene imaoca prava na suvlasničkim udelima na predmetnim katastarskim parcelama.


Pitanje br: 32, datum: 18.12.2021

Poštovani,

Prilikom kupovine stana, dva stanara naše zgrade kupila su i garažna mesta koja investitor nikad nije završio ni predao. S obzirom da je legalizacija cele zgrade trajala dugo, uz mnogo problema (zahvaljujući investitoru), prošle su godine dok nismo došli do situacije da možemo da se uknjižimo, međutim tada u katastru nije zavedena zabeležba o pravu korišćenja jer je u međuvremenu investitor promenio projekat.
Parking mesta postoje u dvorištu zgrade čiji vlasnik je sada Skupština stambene zajednice. Prema Zakonu o stambenim zajednicama, mi svoje pravo na upis u katastar (plaćenog) garažnog mesta možemo ostvariti ukoliko dobijemo saglasnost 2/3 stanara (ili tužimo investitora, što je duže i komplikovanije), pa nas interesuje u čemu se sastoji ta procedura osim u skupljanju potpisa?

Odgovor

Poštovani,

 

Odredbom člana 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) propisano je da pravo trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, koje je investitor preneo pravnim poslom trećem licu, može se dalje prometovati i raspolagati u obimu stečenih prava, te da se tim pravnim poslom ne stiču uslovi za upis svojinskih prava u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima, ali se pravni posao kojim se prenosi to pravo može upisati kao zabeležba u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima.

 

Dakle, u katastar nepokretnosti se ne upisuje parking mesto izvan zgrade, već zabeležba ugovora o prenosu prava trajnog korišćenja parking mesta.

 


Pitanje br: 33, datum: 18.12.2021

Postovani,

 

Kupili smo stan (novogradnja) direktno od investitora 2012.g. Zeleo bih taj stan da uknjizim pa me zanima sta je sve potrebno od dokumentacije? Posedujemo kupoprodajni ugovor. 

Odgovor

Poštovani,

 

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, ali ne I stan, za upis stana potrebno je dostaviti građevinsku i upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis stana potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokupentacije. Ukoliko je investitor upisan za imaoca prava svojine na objektu, za upis prava svojine na stanu u Vašu korist, potrebno je da dostavite taj kupoprodajni ugovor zaključen sa investitorom.

Takođe, taj kupoprodajni ugovor je dovoljan za upis ako je stan upisan u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist investitora.

Ugovor o kupoprodaji stana mora da sadrži clausulu intabulandi – bezuslovnu saglasnost prodavca za upis u katastar na osnovu tog ugovora, koja može biti data u posebnoj ispravi koja mora biti overena. Ako je saglasnost za upis uslovljena potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava  na ime kupoprodajne cene, morate dostaviti i taj dokument banke.

 

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se podnosi elektronskim putem preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili poštom, putem preporučene pošiljke. Zahtev možete predati i neposredno u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem internet aplikacije na linku   https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

                Ako se zahtev podnosi preko punomoćnika, punomoćje mora biti overeno kod javnog beležnika u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa, osim kada je punomoćnik profesionalni korisnik e-šaltera, shodno članu 25. stav 3. tačka 3) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

 


Pitanje br: 34, datum: 17.12.2021

Poštovani,
Dobio sam saglasnosti stanara, koje su overene kod javnog beležnika, kako bih izvršio prenamenu tavanskog u stambeni prostor.
Ovim putem Vam se obraćam radi dobijanja informacije, kako i na koji način mogu da upišem pravo svojine na navedenom tavanskom prostoru?
Unapred hvala.

Odgovor

Poštovani,

 

Osnov za upis u katastar nepokretnosti predstavljaju ugovor o prenosu prava svojine na zajedničkom delu zgrade, zaključen sa stambenom zajednicom u skladu sa članom 9. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 104/16, 9/20-dr.zakon) i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava promena namene zajedničkog dela objekta u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon и 9/20) i članom 3. stav 2. tač. 16) I 17) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21).

Navedeno rešenje donosi organ jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za izdavanje građevinske dozvole, kome se možete obratiti za sve informacije u vezi sa procedurom izdavanja tog rešenja.

 


Pitanje br: 35, datum: 16.12.2021

Postovani,

u eKatastru sam video da nisam upisan kao vlasnik stana koji sam kupio preko kredita 2016. godine, vec je to i dalje investitor. Kako mogu da se upisem ja kao vlasnik?

Odgovor

Poštovani,

 

Ako je  stan upisan u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist Vašeg prodavca, potrebno je da uz zahtev za upis dostavite ugovor o kupoprodaji, potvrđen (solemnizovan) kod javnog beležnika..

Ugovor o kupoprodaji mora da sadrži clausulu intabulandi – saglasnost za upis u katastar nepokretnosti, koja nije uslovljena niti oročena, shodno članu 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr.zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr.zakon),

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8. juni 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnost za upis.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se podnosi elektronskim putem preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili poštom, putem preporučene pošiljke. Zahtev možete predati i neposredno u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije na linku   https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 36, datum: 16.12.2021

Postovani,
Kupila sam stan u septembru ove godine.Stan je kupljen od vlasnika koji ga je kupio na kredit.Mi smo stan platili gotovinski i odmah pokrenuli proceduru kod banke za brisanje hipoteke.Svi papiri su predati ali uvidom preko e-katastra jos uvek nije izbrisana hipoteka.Koliko traje proces brisanja hipoteke u dokumentaciji katastra s'obzirom da smo dobili informaciju da je dve do tri nedelje?


Odgovor

Poštovana,

 

Saglasno članu 36. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja o upisu u katastar (pod upisom se podrazumeva i brisanje postojećeg upisa) u predmetu formiranom po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju, po službenoj dužnosti,  dostavi sud, javni beležnik ili drugi obveznik dostave, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  pet  radnih  dana od dana prijema isprave.


Pitanje br: 37, datum: 15.12.2021

Poštovani,

Želeo bih da kupim stan u zgradi koja je izgrađena 2010. godine, pa me interesuje da li su bitni tereti na parceli? Na sajtu katastra stoji na G listu "delovi zgrade se nalaze i na katastarskim parcelama __________" (umesto parcela stoji samo donja crta), a takođe, pod zabeležbom parcele stoji da je u 2020. godini "pokrenut postupak promene nosioca prava na zemljištu". Da li mogu da imam problema ukoliko kupim stan i želim da ga prevedem na moje ime?

Odgovor

Поштовани,

 

За сваки поступак који је покренут у Служби за катастар непокретности, по захтеву странке или по службеној дужности на основу исправе коју по службеној дужности, ради уписа у катастар непокретности, достави надлежни орган који је исту донео, саставио или потврдио, у катастру непокретности се уписује забележба покренутог поступка на непокретности која је предмет уписа, у складу са чланом 15. став 1. тачка 1) Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20).

 

Та забележба значи да, сагласно редоследу првенства права, све док се у том поступку не донесе коначна одлука, не може се узети у разматрање захтев за упис који касније буде поднет, односно исправа за упис која касније буде достављена по службеној дужности, а односи се на исту непокретности, у складу са одредбама члана 45. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова ("Службени гласник РС”, бр. 41/18, 95/18, 31/19, 15/20).

 

Будући да је у наведеном случају забележба покренутог поступка уписана на земљишту, а не на стану, иста не представља сметњу за провођење промене на стану.


Pitanje br: 38, datum: 14.12.2021

Postovani, 

 

mi smo se upisali u katastar, ali je 22.11. ulozena zalba, zalba je bespredmetna, ulozena je sa ciljem prolongiranja postupka te nas zanima koliko dugo u praksi traje odlucivanje Rgz-a po zalbi i sta mozemo konkretno da ucinimo da se ne odugovlaci ? 

Odgovor

Poštovani,

 

Saglasno odredbi člana 44. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) drugostepeni organ je dužan da odluči po žalbi najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.


Pitanje br: 39, datum: 14.12.2021

Poštovani,

Da li mi možete objasniti šta znači kada je nekretnina uknjižena kao stan-apartman? Nisam nigde našao objašnjenje. U izvodu iz katastra piše:
Начин коришћења: СТАН-АПАРТМАН

Da li se za kupovinu ovakve nekretnine može uzeti stambeni kredit?
Kakvi su iznosi poreza na ovakvu nekretninu u odnosu na stan? Da li može neka referenca?
Da li ima drugih razlika u odnosu na stan pri posedovanju ili prometovanju?

Odgovor

Poštovani,

 

Saglasno odredbama člana 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20), upis načina korišćenja posebnog dela objekta u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu građevinske, odnosno upotrebne dozvole ili uverenja nadležnog organa izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata navedena dozvola, odnosno nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom dokumentacijom, ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje.

 

Za informacije u vezi sa uslovima za odobrenje stambenog kredita potrebno je da se obratite banci, a za informacije u vezi sa utvrđivanjem poreza obratite se Poreskoj upravi.


Pitanje br: 41, datum: 14.12.2021

Pistovani,

Nasledila sam po testamentu nekretninu van knjiznu ..nije uknjizena jer ne postoje trenutno uslovi za uknjizbu...kako da se knjizim kao jedini naslednik na van knjiznu nepokretnost...hvala

Odgovor

Poštovana,

 

Ako je nasleđena nepokretnosti objekat ili poseban deo objekta, potrebno je, pored pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti dostaviti pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat ili rešenje o ozakonjenju i eventualno druge isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa licem na čije ime je izdata dozvola.

Ako objekat  nije upisan u katastar nepokretnosti, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju koja će izvršiti geodetsko-tehničko snimanje objekta i dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem eŠaltera  elaborat geodetskih radova, zahtev za upis u katastar nepokretnosti u Vaše ime, pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat i ostalu dokumentaciju.

Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse Služba ća izdati po podnetom zahtevu.


Pitanje br: 43, datum: 13.12.2021

Postovani,

Moje pitanje je, koja je procedura za dodavanje posebnog dela - stana u katastar nepokretnosti... Naime jedna zgrada koja se nalazi na KO Voždovac je uknjižena, ali sam stan se ne nalazi u katastru?
Takođe moje pitanje je, da li je za taj postupak potrebno da vlasnik da ovlašćenje drugoj osobi da to učini u mesto njega, zato što vlasnik nije u mogućnosti da to učini...?


Odgovor

Poštovani,

 

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, za upis stana potrebno je dostaviti građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis stana potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokupentacije.

Ukoliko je investitor upisan za imaoca prava svojine na objektu, za upis prava svojine na stanu u Vašu korist, potrebno je da dostavite ispravu/isprave kojima dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava svojine na objektu.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

 

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

 

Zahtev se podnosi elektronskim putem preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili poštom, putem preporučene pošiljke. Zahtev možete predati i neposredno u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije na linku   https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

 

Ako se zahtev podnosi preko punomoćnika, punomoćje mora biti overeno kod javnog beležnika u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa, osim kada je punomožnik profesionalni korisnik e-šaltera, shodno članu 25. stav 3. tačka 3) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

 


Pitanje br: 44, datum: 13.12.2021

Kupila sam stan u nadgradnji po principu "kljuc u ruke", i investitor je imao obavezu da pribavi upotrebnu dozvolu. Nisam se mnogo bavila tim stanom i sad kada želim da ga prodam shvatam da on nije uknjižen, cela nadgradnja nije. Zanima me , pored upotrebne dozvole šta mi je još potrebno od dokumentacije? Nisam iz Beograda pa bih volela u jednom danu da sve pribavim i predam zahtev?! 

Odgovor

Poštovana,

 

Od dokumentacije koja je neophodna za upis stana u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke, uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata dozvola ili nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom (ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje). Ako je upotrebna dozvola izdata u postupku objedinjene procedure potrebno je dostaviti i elaborat geodetskih radova.


Pitanje br: 45, datum: 13.12.2021

Poštovani,

Planiram da kupim vikendicu, a uvidom u list nepokretnosti saznao sam da je upisana zabeležba: "pokrenut postupak-promena indikacija" pod brojem xxx-xx-xx-xxx-xxxxx/2021 u katastarskoj opštini x....... (xxxxxx).

Šta ovo znači

Odgovor

Poštovani,

 

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, dostavi nadležni organ koji je istu doneo, sastavio ili potvrdio, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Zabeležba pokrenutog postupka za promenu indikacija znači da je pokrenut postupak za promenu prodatka o upisanom imaocu prava (promena prezimena, adrese prebivališta, odnosno boravišta i dr.)


Pitanje br: 46, datum: 13.12.2021

na placu od 5 ari kuca se vodi na mog dedu i svi racuni al plac se vodi i dalje na starog vlasnika od kog su kupili plac jos 70 tih godina
deda je premino a mi ni jedan papir od placa nemamo
\kako mozemo doci do papira i dali se to negde cuva

Odgovor

Poštovani,

 

Od Službe za katastar nepokretnosti možete dobiti kopiju ugovora o prometu nepokretnosti na osnovu kojeg je izvršena promena imaoca prava na nepokretnosti u katastru zemljišta, odnosno katastru nepokretnosti.

Sud koji je prema ranije važećim propisima bio nadležan za overu ugovora o prometu nepokretnosti čuva u svojoj arhivi primerak overenog ugovora 10 godina.


Pitanje br: 47, datum: 12.12.2021

Postovani,interesuje me kako mogu da deo tavanskog prostora koji je investitor stambenog objekta ustupio meni kao vlasniku stana,a nalazi se uz moj stan, koristim ili pripojim svom stanu? Kakav ugovor da napravim sa investitorom,i kakav je postupak dalje sa ostalim vlasnicima stanova u zgradi?

Odgovor

Poštovani,

 

Osnov za upis u katastar nepokretnosti predstavljaju ugovor o prenosu prava svojine na zajedničkom delu zgrade, zaključen sa stambenom zajednicom u skladu sa članom 9. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 104/16, 9/20-dr.zakon) i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava promena namene zajedničkog dela objekta u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon и 9/20) i članom 3. stav 2. tač. 16) I 17) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21).

Navedeno rešenje donosi organ jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za izdavanje građevinske dozvole, kome se možete obratiti za sve informacije u vezi sa procedurom izdavanja tog rešenja.

 


Pitanje br: 48, datum: 11.12.2021

Postovani,

da li postoji mogucnost da se dva stana jedan do drugog povezu i uknjize kao jedna nekretnina?

Odgovor

Poštovana,

 

Pravni osnov da se u katastru nepokretnosti sprovede promena nastala spajanjem stambenog prostora jeste pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20) I 52/21 i članu 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20 I 16/21). Ako jedno isto lice nije vlasnik oba stana potrebno je dostaviti  i dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima


Pitanje br: 50, datum: 09.12.2021

Poštovani,

 

Milom vas za pomoć. Pošto sam u procesu kupovine nekretnine i za odobravanje kredita je neophodan upis hipoteke ukatastar. Notar je 29.11.21 poslao kupoprodajni ugovor i založnu izjavu. 

Kada idemo na proveru statusa stoji (od 6.12.21) :

Чека се:

 1. повратак доставнице или
 2. протек рока за поступање по налогу службе или
 3. протек рока за жалбу.

 

Ali po rečima ljudi iz banke, nikakvo rešenje nisu dobili, pa me zanima kako mogu da proverim da li je rešenje stvarno poslato da bih znao šta da činim (ističe mi polako rok do kojeg moram isplatiti prodavca nekretnine).

 

Hvala unapred.

Odgovor

Поштовани,

 

Поводом Вашег питања које се односи на информацију приликом провере статуса у апликацији еЗаказивање, обавештавамо Вас да наведени статуси значе да је одлука донета и у фази је слања.

У циљу пружања прецизних информација којима располажемо а које се односе на конкретан захтев, потребно је да доставите број под којим је заведен Ваш захтев у надлежној Служби за катастар непокретности.


Pitanje br: 51, datum: 09.12.2021

Poštovani,

 

Milom vas za pomoć. Pošto sam u procesu kupovine nekretnine i za odobravanje kredita je neophodan upis hipoteke ukatastar. Notar je 29.11.21 poslao kupoprodajni ugovor i založnu izjavu. 

Kada idemo na proveru statusa stoji (od 6.12.21) :

Чека се:

 1. повратак доставнице или
 2. протек рока за поступање по налогу службе или
 3. протек рока за жалбу.

 

Ali po rečima ljudi iz banke, nikakvo rešenje nisu dobili, pa me zanima kako mogu da proverim da li je rešenje stvarno poslato da bih znao šta da činim (ističe mi polako rok do kojeg moram isplatiti prodavca nekretnine).

 

Hvala unapred.

Odgovor

Поштовани,

 

Поводом Вашег питања које се односи на информацију приликом провере статуса у апликацији еЗаказивање, обавештавамо Вас да наведени статуси значе да је одлука донета и у фази је слања.

У циљу пружања прецизних информација којима располажемо а које се односе на конкретан захтев, потребно је да доставите број под којим је заведен Ваш захтев у надлежној Служби за катастар непокретности.


Pitanje br: 52, datum: 09.12.2021

U katastar nepokretnosti Lebane linija xxxx br parcele xxxx/x.

Katastar je upisao vlasništvo po zaključku izvršitelja iako postoji prethodno rešenje koje nije konačno.

Takođe zaključak izvršitelja je donesen na osnovu procene i prodaje po proceni veštaka poljoprivredne struke, iako je u pitanju gradsko građevinsko zemljište koje je neophodno za funkcionisanje objekta a i samo zemljište je iskopavano, nasipano i bezonirano u površini većoj od xxx kvadrata koji su deo xxxx kvadrata koje je upisano a takođe na istom i postoji i betonski bunar, betonska ograda, i objekat kotlarnice u površini od xx kvadrata.

Smatram da bi to trebao proceniti i veštak građevinske struke. 

Obraćam vam se sa pitanjem šta mogu izneti protiv upisa, jer sam dobio informaciju usmenu iz katastra da je rađeno ispod žita. 

 

Unapred hvala na odgovoru. 

 

Odgovor

Poštovani,

Odredbama člana 31. st. 1 – 3. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da ako je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, odnosno ako je podneto više zahteva za upis na istoj nepokretnosti, odnosno istom udelu na nepokretnosti, prvo će se sprovesti postupak po dostavi koja je prva izvršena, odnosno po zahtevu koji je prvi primljen. Po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenoj ispravi, odnosno zahtevu, uzimaju se u postupak kasnije dostavljene isprave, odnosno zahtevi, po redosledu prijema. Izuzetno, Služba za katastar nepokretnosti će odlučivati prioritetno o upisu koji se vrši na osnovu propisa kojim se uređuje eksproprijacija, kao i o upisu zabeležbe rešenja o izvršenju donetog na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, ako je prethodno izvršen upis u katastar nepokretnosti hipoteke na osnovu tog ugovora, odnosno založne izjave, osim ako postoje nerešeni predmeti upisa po pravnosnažnim sudskim odlukama i po zahtevima koji su prethodili upisu te hipoteke.

 

Dakle, načelo prvenstva odnosi se na istu nepokretnosti.

Služba za katastar nepokretnosti Lebane, u konkretnom slučaju koji navodite, rešenjem broj xxxx-xx-x-xxx-xxxxxx/2021 dozvolila je provođenje promene u katastru nepokretnosti na osnovu zaključka izvršitelja o predaji nepokretnosti koji se  odnosi na promenu imaoca prava na određenom udelu na katastarskoj parceli broj xxxx/x KO Lebane –na zemljištu. Predmet broj xxx-xx-xx-xxx-xxxxx/2021 koji je ranije formiran u Službi za katastar nepokretnosti Lebane odnosi se na promenu hipotekarnog poverioca u hipoteci koja je upisana na porodičnoj stambenoj zgradi izgrađenoj na katastarskoj parceli broj xxxxx, a ne i na zemljištu. Dakle, navedeni predmeti se ne odnose na istu nepokretnosti.


Pitanje br: 53, datum: 09.12.2021

Kupio smo stan u izgradnji, napravili ugovor u kupoprodaji na svoje ime, overio kod notara i sve.
Zgrada je zavrsena i sad cekamo dozvolu da bi mogli da uknjizimo stan.
Da li je moguce promeniti osobu na koje ime ce se uknjiziti taj stan pri uknjizbi?

Odgovor

Poštovani,

 

Kada zgrada i stanovi, kao posebni delovi zgrade budu upisani u katastar nepokretnosti na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole i elaborata geodetskih radova, koje nadležni organ po službenoj dužnosti dostavi Službi za katastar nepokretnosti, Vi možete podneti Službi za katastar nepokretnosti zahtev za provođenje promene imaoca prava na stanu na osnovu kupoprodajnog ugovora, koji se dostavlja u originalu ili overenoj kopiji. Ukoliko želite da se za imaoca prava svojine upiše drugo lice, potrebno je da sa tim licem zaključite ugovor o prometu, koji mora da bude potvrđen (solemnizovan) kod javnog beležnika.

 


Pitanje br: 54, datum: 09.12.2021

Poštovani,

Dobio sam "Rešenje o ozakonjenju objekta" još 11.09.2018 godine.

Međutim objekat još uvek nije upisan u katastar nepokretnosti.

Kontaktirao sam Geodetski zavod a oni su mi rekli da nemaju nijedan predmet pod tim brojem (broj koji je upisan u rešenju 952-03.....).

Nakon toga sam kontaktirao Sekretarijat za poslove legalizacije objekata koji je izdao to rešenje i oni su mi rekli da je prosleđeno dalje Republičkom geodetskom zavodu.

Sada nisam siguran šta uopšte treba da radim niti kome da se obratim.

Da li je potrebno da sam odem i podnesem zahtev za upis u katastar sa ovim rešenjem ?

Odgovor

Poštovani,

 

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, dostavi nadležni organ koji je istu doneo, sastavio ili potvrdio, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Uvidom u eKatastar koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na adresi https://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna možete proveriti da ji je na katastarskoj parceli, odnosno na objektu ako je već upisan u katastar, upisana zabeležba pokrenutog postupka na osnovu tog rešenja o ozakonjenju. Ukoliko zabeležba nije upisana, potrebno je da od organa nadležnog za ozakonjenje objekata zatražite da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti dostavi pravnosnažno rešenje o ozakonjenju i elaborat geodetskih radova.


Pitanje br: 56, datum: 08.12.2021

Vlasnik sam objekta u Vodovodskoj ulici u Beogradu (Cukarica).
Sticajem okolnosti u katastru nisam upisan ni kao vlasnik objekta ni kao vlasnik zemljista.

Zemljiste je pedesetih godina proslog veka nacionalizovano i pravosnazno dodeljeno opstini Cukarica. Opstina je to zemljiste ustupila (prodala) Preduzecu za pripremu i kooperativnu izgradnju Cukarica. Zemljiste, gradjevinsku dozvolu (na ime preduzeca Cukarica) i pravo na gradnju objekta moj otac otkupio je (po Ugovoru sa preduzecem Cukarica) jos 1970.g. Objekat je zavrsen 1975.g. i od tada ga koristi moja porodica.

U zelji da se upisem kao vlasnik objekta naisao sam na dva problema koja nisam u mogucnosti da savladam.

Za upis vlasnistva na zemljistu nedostaje pravni kontinuitet vlasnistva. Tacnije opstina nije nacionalizovano zemljiste upisala u Katastru kao svoju imovinu. Iz tog razloga ni Preduzece Cukarica nije moglo da se uknjizi u Katastru.
Ja sam nasao resenje o nacionalizaciji. U opstini ne postoji ORIGINAL Ugovora o ustupanju zemljiste preduzecu Cukarica . Postoji samo neoverena kopija Ugovoa, na osnovu koje ne mogu da mi izdaju overenu kopiju tog Ugovora. Nedostatak tog Ugovora predstavlja diskontinuitet u vlasnistvu i Katastar ne moze da me upise kao vlasnika zemljista. Preduzece Cukarica je vec vise od 10godina u stecaju i tvrdi da ne raspolaze sa tim Ugovorom. Ugovora nema ni u Arhivu grada Beograda.
Posto objekat nema upotrebnu dozvolu, u Katastru ne mogu da me upisu kao vlasnika objekta, vec se u knjigama kao drzalac objekta, na osnovu gradjevinske dozvole, vodi preduzece Cukarica.
Ves 4 godine pokusavam da nadjem neko zakonsko resenje, ukljucujuci i postupak legalizacije, ali se svuda javljaju ove dve prepreke u Katastru
- nisam vlasnik parcele
- nisam vlasnik objekta.ceSta treba da uradim (na koji nacin) da konacno mogu da se upisem kao vlasnik objekta i zemljista?
Napominjem da za sve ove propuste opstine i preduzeca Cukarica nisam odgovoran i nemam nacina da ih otklonim.

Odgovor

Poštovani,

 

Radi upisa u katastar nepokretnosti isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji. Ukoliko ne možete da pribavite ugovor u originalu , overenom prepisu ili overenoj kopiji, preostaje Vam da kod nadležnog suda tužbom za utvrđenje prava svojine pokrenete parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.

 


Pitanje br: 57, datum: 06.12.2021

Postovani,

Molim Vas za pomoc da mi date savet, u vezi zemljista za koje sam podneo zahtev za uknjizbu 2015 god.

Koji poseduje kupoprodajni ug sa bivsim vlasnikom i saglasnosti za uknjizbu od predhodnog vlasika.

Na plac je stavljena plomba iz nepoznatog razloga, te je ista uklonjena pocetkom 2021 god.

Stupanjem u kontak sa katastrom, dobio sam odg da je delimicno donesena odluka o uknjizbi i da je potrebno doneti dodatnu odluku da bih se vlasnik uknjizio.

Dali postoji mogucnost da se plac proda i uradi kupoprodajni ug na novog vlasnika ako sadasnji nije uknjizen?

 

Pri pokusaju da se uradi overa kupoprodajnog ug, 5 notara su odbili overu ug iz razloga zato sto je postajala plomba i vracena.

 

Dali cu morati morati da cekamo jos 5 god na taj drugi deo odluke o uknjizenju ili postoji neko resenje za moj problem oko uknjizbe???

 

Odgovor

Poštovani,

 

Kupoprodajni ugovor može da se zaključi i sa prodavcem koji nije upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na nepokretnosti i javni beležnik može da potvrdi (solemnizuje) takav ugovor.

Ako prodavac nepokretnosti nije upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine,  javni beležnik je obavezan da, u skladu sa odredbom člana 23. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20), dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti uz kupoprodajni ugovor koji je potvrdio i isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom.


Pitanje br: 59, datum: 06.12.2021

Pre nekoliko meseci, posle očeve smrti, u okviru Rešenja o nasledstvu, pripao mi je deo imanja, šuma, u okviru Zajednice.

Da li mogu na osnovu Sudskog rešenja (overeno, zavedeno, potpisano) iz 1977, a zatim (ponovo potvrđen sadržaj) iz 2006.godine, mogu da pošaljem zahtev u Katastar, radi preparcelacije i prenumeracije parcela u okviru Zajednice (veliki broj vlasnika poseduje veliki broj parcela u određenom udelu u okviru Zajednice)

Pozdrav, hvala

Odgovor

Ako niste upisani u katastar nepokretnosti kao suvlasnik katastarskih parcela koje ste nasledili u određenom udelu, potrebno je da nadležnoj službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za provođenje promene imaoca prava i uz zahtev dostavite pravnosnažno rešenje o nasleđivanju i druge isprave kojima dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom.

Vlasnik katastarske parcele sa udelom 1/1 možete postati ako sa ostalim suvlasnicima izvršite deobu katastarske parcele. Osnov za provođenje ove promene u katastru nepokretnosti predstavlja elaborat geodetskih radova i dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, a ako je predmet deobe i građevinsko zemljište potrebno je dostaviti i projekat parcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja,  saglasno odredbi člana 66. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20)

 


Pitanje br: 61, datum: 06.12.2021

Poštovani,

Kupac sam prve nepokretnosti (kuće), pa me interesuje da li uz Izjašnjenje koje prilažem javnom beležniku treba da mu dostavim i dokaze o tome da do sada nisam posedovala nepokretnost (PU, LPA, MUP) ili ih podnostim naknadno Poreskoj upravi?

Kako dokazujem da je nekretnina isplaćena u celosti ako je u pitanju stambeni kredit?

Unapred hvala na odgovoru!

Odgovor

Poštovana,

 

Javnom beležniku treba da se obratite za informacije o dokumentaciji koju treba dostaviti za potrebe potvrđivanja (solemnizacije) ugovora o kupoprodali nepokretnosti.

Potvrdom banke dokazujete da je stambeni kredit isplaćen u celosti, koja ujedno sadrži I saglasnost za brisanje hipoteke (brisovna dozvola) koja mora biti overena kod javnog beležnika u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa.

 

 


Pitanje br: 62, datum: 05.12.2021

Poštovani,

 

Nedavno sam kupila stan i rešenje o upisu u katastar nepokretnosti se vratilo vama jer je poslato na staru adresu, pa me zanima da li ga možete poslati na novu ili da li je moguće preuzeti ga kod vas u nekoj kancelariji? 

 

Odgovor

Poštovana,

Danom ekspedovanja rešenja, putem jedinstvenog elektronskog sandučića ili preko poštanskog dostavljača, Služba za katastar nepokretnosti rešenje oglašava i na elektronskoj oglasnoj tabli katastra, dostupnoj na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi  http://oglasnatabla.rgz.gov.rs/

Odredbom člana 39. stav 8. tačka 2) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da će se dostava rešenja stranci smatrati izvršenom istekom roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na elektronskoj oglasnoj tabli katastra, na veb prezentaciji Zavoda, ako dostava nije mogla da bude izvršena putem elektronskog sandučića, odnosno preko poštanskog dostavljača ili je dostava izvršena ali tek nakon isteka tog roka.

Po proteku roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na elektronskoj oglasnoj tabli katastra, u Službi za katastar nepokretnosti možete dobiti kopiju rešenja.


Pitanje br: 63, datum: 04.12.2021

Treba mi savet.Moj deda i njegov brat su između sebe menjali delove nekih parcela i to nisu prevodili.Tako da pola moje(očeve)parcele pripada rođaku,a pola njegove meni.Obe dede su pokojni.Mi naslednici znamo šta je čije,kako možemo da se upišemo kao vlasnici stvarnog stanja na terenu?

Odgovor

Potrebno je, najpre, da budete upisani u katastar nepokretnosti kao imaoci prava svojine na katastarskim parcelama, tako što ćete uz zahtev za upis dostaviti pravnosnažna rešenja o nasleđivanju kojima dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom. Nakon toga možete da vršite deobu katastarskih parcela, odnosno parcelaciju ili preparcelaciju ako se radi o građevinskom zemljištu.

Saglasno odredbi člana 66. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), uz zahtev za provođenje preparcelacije u katastru nepokretnosti podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za sve katastarske parcele, projekat preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja, kao i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

 


Pitanje br: 64, datum: 03.12.2021

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje vezano za uknjizbu stana.Stan je iz otkupa,otkupljen 1993 ali nije uknjizen.Proverom u katastru sam proverila da je uknjizen na jednu ustanovu a muz ga je dobio i otkupio od druge ustanove u kojoj je radio.Intetesuje me da li se tu trazi pravni sled i da li to moze da mi bude smetnja prilikom uknjizbe.Sve papire o dodeli i otkupu posedujem,samo me buni ta cinjenica da stan nije uknjizen na ustanovu od koje je otkupljen?Hvala Vam unapred na odgovoru

Odgovor

Poštovani,

 

Odredbom člana 85.  Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbama st. 2. i 3. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika, a kada se vrši upis stvarnih prava na novoizgrađenom objektu ili na stanu stečenom ugovorom o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini ne zahteva se postojanje upisanog prethodnika.

                Dakle, ako je Vaš suprug stekao stan na osnovu ugovora o otkupu stana u državnoj, odnosno društvenoj svojini, u tom slučaju ne mora da dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom na stanu, već se može upisati za imaoca prava svojine na stanu na osnovu ugovora o otkupu stana. Ako ugovor ne sadrži bezuslovnu saglasnost za upis (clausula intabulandi), već je saglasnost uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu da je cena isplaćena u celosti.


Pitanje br: 65, datum: 03.12.2021

Poštovani, molim vas da mi kažete kako da postupim. Poverila sam uknjižbu stana i garaže ženi koja se predstavila kao sudski veštak u građevinarstvu. Ugovorili smo cenu i unapred sam joj platila. Imam priznanicu. Dostavila sam sve što je zahtevala i ona je uradila elaborat i predala u katastru. Katastar je tražio dopunu da geometar izmeri i da se dopuni predmet. Ona sad traži da joj platim 14000 din da to prosledi. Ja sam platila geometru, ali nije bio dogovor da joj plaćam bilo šta naknadno. Da li trebam to da platim i šta ako ona ne završi predmet do kraja. Koja su moja prava? 

Odgovor

Poštovani,

 

Kada Služba za katastar nepokretnosti u postupku pregleda elaborata geodetskih radova utvrdi nedostatke, zapisnikom nalaže geodetskoj organizaciji da u roku od osam dana nedostatke otkloni, i ponovo dostavi elaborat, putem e-šaltera. Ako se elaborat ne dostavi u ostavljenom roku zahtev za upis u katastar se odbacuje, a ako nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku zahtev se odbija.

Ukoliko imate primedbu na rad geodetske organizacije, možete se obratiti Republikom geodetskom zavodu – Sektor za nadzor I kontrolu.


Pitanje br: 66, datum: 03.12.2021

U poplavama 2014.godine zemljiste pored Drine je odnela reka i sad to zemljiste ne postoji a u katastru se i dalje vodi i placam porez.Sta raditi

Odgovor

Potrebno je da se obratite Ministastvu poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede koje je nadležno za utvrđivanje granice vodnog zemljišta, shodno odredbi člana 11. stav 1. Zakona o vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 – dr. zakon).

Služba za katastar nepokretnosti ne može da u katastru nepokretnosti promeni granicu vodnog zemljišta bez odluke nadležnog organa.

U vezi sa problematikom koja se odnosi na obavezu plaćanja poreza potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza.


Pitanje br: 67, datum: 03.12.2021

U ugovoru o prodaji nepokretnosti stoji da će se kupoprodajna cena isplatiti najkasnije do 3 meseca od potpisivanja, a da će se prodavac iseliti u roku od 5 meseci od dana potpisivanja. Kupac je kasnio sa isplatom cene od 45 dana. Prodavac je tražio da mu kupac potpise izjavu o saglasnosti da mu se i rok iselenje produži za 45 dana. Da li prodavac kod potpisivanja potvrde o isplati celokupne vrednosti nekretnine moze zahtevati da mu i kupac potpise saglasnost za produžetak iselenje?

Odgovor

Izjava prodavca kojom daje saglasnost za upis (clausula intabulandi) ne sme biti uslovljena niti oročena, saglasno odredbi člana 87.  stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon).


Pitanje br: 69, datum: 02.12.2021

Poštovani, 

 

Kako da upišem nekretninu na svoje ime? Ona se trenutno u katastru vodi na investitora. Napominjem da je nekretnina kupljena 2012. god, dakle pre uvodjenja notara. Od dokumentacije posedujem overene kupoprodajne ugovore izmedju investitora i prethodnog vlasnika, overen kupoprodajni ugovor o kupovini nekretnine izmedju mene i prethodnog vlasnika kao i resenje o oslobadjanju poreza na prenos apsolutnih prava za navedenu nekretninu. U pitanju je stambena jedinica na opštini Zvezdara. Interesuje me koji su mi formulari potrebni za predaju dokumentacije i eventualne takse koje je potrebno uplatiti. 

 

Odgovor

Poštovana,

 

Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Plaćanje taksi u postupku upisa u katastar nepokretnosti uređeno je Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).

Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).

Po podnošenju zahteva, instrukciju za plaćanje takse izdaje Služba za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 70, datum: 02.12.2021

2007 god sam kupio stan i overio ugovor u sudu. Tad se jos overavalo u sudu. Nisam uradio legalizaciju jer to tad nije bilo moguce. Ove godine sam predao za legalizaciju i dobio odgovor da sam odbijen jer na moj stan postoji teret od sudskog izvrsioca od 2019 god koji zapravo tereti investotora koji je jos uvek upisan u vlasnickom listu. Ja imam ugovor overen 2007 god gde pise da sam stan isplatio, da stan nema nikakav teret niti je uzeta kapara za njega i da ukoliko dodje do toga prodavac to resava u najkracem mogucem roku. Moje potanje je da li mene ovakav ugovor stiti od izvrsioca i koji je sledeci korak? Kako da se upisem kao vlasnik dok stoji taj teret? Teret na investitora koji je meni prodao stan 

Odgovor

Ako je na stanu u katastar nepokretnosti upisana zabeležba rešenja o izvršenju, javni izvršitelj ima pravo da u postupku izvršenja proda taj stan radi namirenja potraživanja izvršnog poverioca.

Lice koje poseduje kupoprodajni ugovor za taj stan koji nije sproveden u katastru nepokretnosti ima pravo da, do okončnja izvršnog postupka izjavi prigovor, u skladu sa odredbama člana 108. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Službeni glasnik RS”, br. 106/15, 106/16-autentično tumačenje, 113/17-autentično tumačenje, 54/19 i 9/20 –autentično tumačenje).

Navedenim odredbama je propisano da treće lice koje tvrdi da na predmetu izvršenja ima neko pravo koje sprečava izvršenje može javnom izvršitelju podneti prigovor kojim zahteva da se izvršenje utvrdi nedozvoljenim na tom predmetu.

 


Pitanje br: 71, datum: 02.12.2021

Postovanje...podneli smo zahtev za ozakonjenj poslovno stambenog objekta,uradjen je projekat izvedenog stanja i elaborat geodetskih radova i predat na ozakonjenje,medjutim kvadratura u ugovorima koji su sacinjeni pre zavrsetka gradnhe se ne slaze sa stvarnim stanjem u projektu izvedenog stanja...investitor je u medjuvremenu preminuo...kako resiti problem upisa u katastar ...s obzirom da se kvadrature razlikuju...unapred zahvalan

Odgovor

U postupku upisa stana na osnovu rešenja o ozakonjenju i elaborata geodetskih radova u katastar nepokretnosti se upisuje površina stana iz rešenja o ozakonjenju. U kupoprodajnom ugovoru, koji potom bude dostavljen radi upisa u katastar promene nosioca prava, podatak o površini stana mora da odgovara podatku iz katastra nepokretnosti, saglasno odredbi člana 86. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti  („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/12, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr. zakon,, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon, i 9/20 – dr.zakon)

Navedenom odredbom propisano je da isprava za upis, da bi bila podobna za upis, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).


Pitanje br: 72, datum: 02.12.2021

Poštovani,

 

Da li mogu da kupim zemljište od vlasnika koji se nije uknjižio  u katastar, već da u kupoprodajnim ugovoru stoji da se to prodaje po osnovu vlasništva po ostavinskom rešenju  i da sama to kao kupac uknjižim po overi ugovora?

 

Odgovor

Poštovana,

Ne postoje smetnje da kupite zemljište od vlasnika koji je isto stekao po osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju, a još uvek nije upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na tom zemljištu. Potrebno je dauvidom u eKatastar proverite da li je kao vlasnik zemljišta  upisan ostavilac čija je zaostavština raspraljena tim rešenjem. Ukoliko on nije upisan u katastar nepokretnosti, od prodavca treba da zahtevate ispravu kojom dokazuje kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom.

Javni beležnik ima obavezu da kupoprodajni ugovor koji je potvrdio (solemnizovao), u roku od 24 časa od trenutka potvrđivanja  dostavi, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Ako taj ugovor ne dokazuje pravni kontinuitet između lica u čiju korist se traži upis i upisanog imaoca prava, javni beležnik je dužan da dostavi  isprave kojima se dokazuje taj kontinuitet, saglasno članu 23. stav 2. navedenog zakona.


Pitanje br: 75, datum: 02.12.2021

Poštovani,
Proveravajući svoje ime za stan čiji sam vlasnik ( Ul. Dr xxxxxxx xxxxx x, stan x) Videla sam da stoji da sam i dalje maloletnik (1996 sam godiste), takođe stoji da nema podataka o mom JMBG u, volela bih da se to ispravi. Pa bih Vas zamolila da me uputite za dalje.
Hvala

Odgovor

Poštovana,

 

Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za brisanje zabeležbe maloletstva. Zabeležba maloletstva briše se na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih, koji će Služba za katastar nepokretnosti pribaviti po službenoj dužnosti ako date izjavu, u pisanoj formi, da ste saglasni da Služba pribavi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, u skladu sa članom 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18-autentično tumačenje).

Naknadni upis podatka o imaocu prava na nepokretnosti koji se upisuje u katastar nepokretnosti, kao što je JMBG , može se izvršiti ako je u ispravi koja je bila osnov za upis sadržan taj podatak, odnosno ako se na osnovu podataka sadržanih u toj ispravi sa sigurnošću može utvrdititi identitet lica koje je upisano u katastar nepokretnosti za imaoca prava na određenoj nepokretnosti. Uz zahtev za upis potrebno je da dostavite fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu.

 

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje ili na telefon 011/63 55 600.

 


Pitanje br: 76, datum: 01.12.2021

Po naslednom Rešenju, dobijenom i overenom kod javnog beležnika, posle očeve smrti u januaru ove godine, jedna od nasleđenih stavki je Pravo susvojine sa udelom od 6308/122053 na ukupno 21 katastarskoj parceli. Posedujem 2 sudska rešenja (u kojima se navode granice površine od 6308 m2, izražena u metrima stranica četvorougla izdvojenim iz ukupne "zajedničke" površine) iz 1977 i 2005, gde se ova površina, ovako opisana, navodi kao vlasništvo moje porodice: deda-otac-ja. U Katastru nije zavedena ova površina kao moja. Da li mogu, i kako, na osnovu postojećih sudskih rešenja, da ozvaničim i u Katastru uvedem da sam vlasnik te parcele? 

Odgovor

Poštovani,

Ako niste upisani u katastar nepokretnosti kao suvlasnik katastarskih parcela koje ste nasledili u određenom udelu, potrebno je da nadležnoj službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za provođenje promene imaoca prava i uz zahtev dostavite pravnosnažno rešenje o nasleđivanju i druge isprave kojima dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom.

Vlasnik katastarske parcele sa udelom 1/1 možete postati ako sa ostalim suvlasnicima izvršite deobu katastarske parcele. Osnov za provođenje ove promene u katastru nepokretnosti predstavlja elaborat geodetskih radova i dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, a ako je predmet deobe građevinsko zemljište potrebno je dostaviti i projekat parcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja,  saglasno odredbi člana 66. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20)


Pitanje br: 77, datum: 01.12.2021

U Vanpraničnom postupku razvrgnuća jedne stambene celine sud je doneo odluku da je razvrgnuće moguće I sa suvlasničari mogu biti nosioci prava svojine svako na svojoj nepokretnosti 1/1. Katastar nije hteo da sprovede odluku jer planski dokument dozvoljava samo 4 stambene celine po objektu u tom delu grada. Sa ovom deobom se pojavljuje peta stambena  jedinica. Svi pravnici mi kažu da je Katastar mora sprovesti sudsku odluku jer ona kao takva ima veću snagu od podzakonskih akata grada. 

Mi se sada se nalazimo u nezavidnoj situaciji jer vise ne znamo koga I sta da pitamo. Katastar ima stav da tražimo malu građevinsku dozvolu od Sekretarijata za stambene poslove. Sekretarijat sa stambene poslove ne može da izda takav dokument jer  plan to ne dozvoljava. Znači li to da sudska odluka nema nikakvu snagu? I da je slabija od podzakonskih akata?

Odgovor

Pravnosnažna sudska odluka je pravni osnov za upis imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti, ali ne i za upis posebnih delova objekta, za šta je, u konkretnom slučaju, potrebno dostaviti pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20) I 52/21 i članu 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20 I 16/21).


Pitanje br: 78, datum: 01.12.2021

Dobar Dan,
Obraćam Vam se u vezi predmeta broj 952-02-14-226-19672/2020, katastarska opština NS 1. u vezi rešenja odnosno brisanja zabeležbe sa objekta o upisanoj hipoteci.
Unicredit banka je podnela pre godinu dana zahtev za brisanje upisane hipoteke na stan broj xx, ulica xxxxxxxx xx, Novi Sad, x sprat, parcela broj 6xxxx. Podneta su dva zahteva jer prvi nije bio podnet u adekvatnom obliku (elektronski / fizički-pismeno), te je banci rečeno da se prvi neće ni uzimati u razmatranje zbog neadekvatnog podnošenja.
Prvi zahtev je rešen 02.12.2020. godine i meni kao stranci odnosno vlasniku stana je stiglo rešenje po istom, broj predmeta xxx-xx-xx-xxx-1xxxx/2020. Nakon toga je proverom na e-katastar nepokretnosti ustanovljeno da i dalje stoji da je pokrenut postupak za brisanje hipoteke. Nakon traženja objašnjenja u katastarskoj opštini NS1 dobijena je informacija da će nakon što podnesem izjavu da se rešenje opravosnaži isto biti uklonjeno, ali nije jer se ustvari radi o drugom broju predmeta xxx-x-x1x-xxx-xxxxx/2020 zbog kojeg se i obraćam. Opet sam se obratila katastaskoj opštini NS1 i dobila informaciju da je potrebno da pišem urgenciju šefu pravne sluzbe (podneta urgencija xx.0x.2021. godine jer predmet neće biti uzet u razmatranje dok to ne uradim, jer ne znaju da je prethodni predmet rešen. Prilikom provere statusa predmeta stoji da postoji prethodni zahtev.
Nakon pokušavanja u više navrata od podnođenja urgencije da zakažem razgovor kod službenika preko aplikacije i telefonom radi informacije kada će isto biti rešeno, pogotovo jer je nemoguće 2 puta brisati istu hipoteku, kao i obraćanja putem e-primedbi i direktno katastru, a bez ikakvog rešenja i skidanja zabeležbe sa objekta do dana danas, ovom prilikom se obraćam Vama sa traženjem informacije na koji način mogu da ostvarim svoja prava jer na mail ove niko ne odgovara, zakazivanje kod sluzbenika nije moguće, urgencija šefu pravne službe nije imala nikakvog uticaja, a zbog neresenog predmeta nisam u mogucnosti da prodam navedenu nepokretnosti.

Odgovor

Poštovana,

 

Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad 2 donela je rešenje broj xxx-xx-xx-xxx-xxxx/2020 od xx.1x.2021. godine kojim je obustavljen postupak za upis brisanja hipoteke na predmetnom stanu. Rešenje je dostavljeno strankama u postupku i objavljeno je na elektronskoj oglasnoj tabli katastra, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na adresi http://oglasnatabla.rgz.gov.rs/


Pitanje br: 81, datum: 30.11.2021

Poštovani,

Kada Sekretarijat za ozakonjenje donese  Rešenje o ozakonjenju objekta i dostavi svu potrebnu dokumentaciju  službi Katastra, koji je zakonski rok  za donošenje rešenja o upisu u Katastar nepokretnosti?

Ako postoji zakonski rok za donošenje rešenja i taj rok se ne ispoštuje od strane  Katastra, šta se radi u tom slučaju?

Da napomenem da je predmet već bio na kontrolu ispravnosti u službi Katastra i da je tehnička dokumentacija ispravna.

 

Unapred hvala na odgovoru.

Odgovor

Poštovana,

 

Zakonski rok za donošenje rešenja o upisu u katastar nepokretnosti, u navedenoj situaciji, je pet radnih dana,  shodno članu 36. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Ukoliko nadležna Služba za katastar nepokretnosti u zakonom određenom roku ne donese rešenje, stranka ima pravo da izjavi žalbu protiv ćutanja uprave Republičkom geodetskom zavodu, kao nadležnom drugostepenom organu, najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je istekao zakonom propisan  rok za donošenje rešenja, saglasno odredbama člana 151. stav 3.  i člana 153. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ( „Službeni glasnik RS“ broj 18/16 i 95/18 –autentično tumaćenje ).

 

S poštovanjem


Pitanje br: 82, datum: 30.11.2021

Imam deobni ugovor i projekat etažiranja objekta. Da li mogu preko e-šaltera kod advokata podneti zahtev za uknjižbu? Da li se to smatra zahtevom za promenu imaoca prava jer drugih opcija među zahtevima koji se mogu podneti nema.

Odgovor

Ako je objekat upisan u katastar nepokretnosti sa pravom susvojine u korist  dva ili više lica, uz zahtev za upis posebnih delova objeta sa upisom imaoca prava, pored ugovora o deobi nepokretnosti, potrebno je dostaviti  elaborat geodetskih radova i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20) I 52/21 i članu 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20 I 16/21).

 

Elaborat geodetskih radova ne može da dostavi stranka – podnosilac zahteva za upis, ni neposredno ni preko punomoćnika, već geodetska organizacija koja je, shodno odredbi člana 118. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru dužna da Službi za katastar nepokretnosti dostavi eleborat geodetskih radova u propisanom roku.

 

Geodetska organizacija, putem eŠaltera  dostavlja Službi elaborat geodetskih radova, zahtev za upis u katastar nepokretnosti u ime stranke i ostalu dokumentaciju.

 

S poštovanjem


Pitanje br: 83, datum: 30.11.2021

Vlasnik sam jednog dela parcele br xxx, Opština Sombor, KO xxxx, hteo sam da izvršim legalizaciju pomoćnih objekata koji su izgrađeni 70 godina prošlog veka. Izlaskom geometra na lice mesta utvrđeno je da jedan deo objekta se nalazi 1 metar u komšijinom placu, naš objekat je građen na starim temeljima koji su postojali tada i od komšije nikad nije bilo to sporno. Na slikama na Geo Srbiji se vidi kako se plac lomi samo kod moje parcele. Interesuje me na osnovu kojih podataka je napravljen premer i skica parcela. Koja su moja prava sada jer stav svih je da moram da srušim taj objekat, radi se konkretno o čardaku za kukuruz. Ne mogu da se dogovorim sa komšijom jer se u stvari ne zna koje sve vlasnik na toj susednoj parceli. Da li ja mogu da prodam ovu imovinu ako nije legalizovana.

Odgovor

Poštovani,

 

Imate pravo da Službi za katastar nepokretnosti Sombor podnesete zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnosti kojim će se potvrditi kada i po kom osnovu je formirana i upisana u katastar Vaša katastarska parcela.

Odredbom člana 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, broj 83/18) propisano je da je nadležni organ za ozakonjenje dužan da za sve objekte koji su u postupku ozakonjenja po službenoj dužnosti dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra potvrdu da je objekat u postupku ozakonjenja, u cilju upisa zabrane otuđenja za te objekte u vidu zabeležbe, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu tog zakona.

Saglasno citiranoj odredbi Služba za katastar nepokretnosti upisuje u katastar nepokretnosti zabeležbu zabrane otuđenja na objektima na osnovu potvrde nadležnog organa da su određeni objekti u postupku ozakonjenja. Ako objekat nije upisan u katastar nepokretnosti navedena zabeležba se upisuje na katastarskoj parceli na kojoj je objekat izgrađen, saglasno članu 49. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

S poštovanjem


Pitanje br: 85, datum: 26.11.2021

Kako da zakazem pristup šalteru katastra?

Odgovor

Poštovani,

Zakazivanje termina za predaju zahteva za upis u katastar u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti Zrenjanin možete zakazatu putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje ili na telefon 011 63 55 600.


Pitanje br: 86, datum: 26.11.2021

Postovani.

U procesu sam kupovine jedne nekretnine gde mi je vlasnik stana dostavio dokumentaciju na kojoj je u Izvod iz katastra broj  u redu i da ima na toj parceli koja je inace firma on kupio stan i gde uredno postoji resenje PREDBELEZBE overena u sudu u korist prodavca koji mi prodaje stan(inace firma)A prodavac je zakonski zastupnik)).I nalazi se pod G-Teret.(U izvod iz katastra)

Problem koji sam uvideo je gde u listu nepokretnisti nema broj koji se nalazi u izvod iz katastra(recimo.Umesto 1234/5 u listu nepokretnisti je 234/5).Po gledanju papiri su overeni u opstini ali ocito je doslo do greske u upisu i resenju.Isto mi je cudno posto postoji u tom resenju broj na koji kupac treba platiti porez.Kako je uspeo platiti porez na parceli sa ocito netacnim brojem.Da li pri kupovine i prodaje moraju biti svi brojevi tacni u resenju?

Hvala

Odgovor

Poštovani,

Saglasno članu 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) isprava koja je pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta

Ukoliko neko smatra da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti, ima pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnese zahtev za ispravku greške i priloži odgovarajuče dokaze, o kojem će Služba za katastar nepokretnosti odlučiti rešenjem.


Pitanje br: 88, datum: 24.11.2021

Postovani.

Imam jedno pitanje gde mi nije jasno sta je to predbelezba a sta zabelezba u resenju.

Prilikom provere kupoprodaje ugovora(gde sam ja izrazio zelju da kupim stan) susreo sam se sa prodavcem koji je kupio nekretninu od investitora.Ta nekretnina se nalazi u list nepokretnosti pod brojem xxxx KO Kopaonik i resenje je overeno u Osnovnom sudu u Raskoj.Br resenja 9xx-xx-x-xxx-xxxxx/18

Ugovor OPU xxxx/18 i pise da nije konacno.Meni je cudno jer kupac i pored raznih dokumenata  nije uspeo da uknjizi na svoje ime.

U izvodu u katastru se i dalje vodi da je i dalje vlasnik predhodnik odnosno investitor koji je prodao stan ali se ova predbelezba ili vec zabelezba upisana pod G.

Odgovor

Poštovani,

Uvidom u eKatastar, list nepokretnosti broj xxxx KO Kopaonik  utvrđeno je da je na katastarskoj parceli broj xxx/xx, dana 08.11.2018. godine, upisana predbeležba postojanja ugovora o kupoprodaji apartmana površine 39,26 m2 na prvom spratu objekta u izgradnji, na osnovu ugovora overenog kod Osnovnog suda u Raškoj pod br. OPU xxxx/18 od xx.xx.2018. godine.

Budući da se u smislu člana 11. st. 4. i 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.  4/18, 95/18, 31/19 i 15/20) u katastar nepokretnosti upisuje predbeležba prava svojine na objektu u izgradnji, odnosno posebnom delu objekta u izgradnji, a ne predbeležba postojanja ugovora o kupoprodaji objekta, odnosno posebnog dela objekta u izgradnji, potrebno je da kupac iz navedenog ugovora - “xxxxx” D.O.O. Sremski Karlovci podnese Službi za katastar nepokretnosti Raška zahtev za ispravku greške u katastru nepokretnosti, odnosno upisa izvršenog rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Raška broj xxx-xx-x-xxx-xxxxx/2018.  


Pitanje br: 89, datum: 24.11.2021

Postovani,

Parcela ima 8 ari na parceli su dva objekta koja nisu legalizovana kupio bih jedan objekat od povrsine koje zauzima 1 ar da li moze da se odcepi ucrta i uknjizi

Hvala, pozdrav.

Odgovor

Poštovani,

 

Objekat može da se upiše u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova,  ali budući da je izgrađen bez odobrenja za izgradnju upisaće  se da vlasnik objekta nije utvrđen.

Budući da parcelacija (deoba) katastarske parcele koja predstavlja građevinsko zemljište mora da bude  u skladu sa planskim dokumentima, za informaciju o mogućnostima parcelacije određene parcele potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove urbanizma.


Pitanje br: 90, datum: 24.11.2021

Poštovani,

ukoliko je nekretnina upisana u katastru na moje ime,i ja sam vlasnik 1kroz 1,bez ikakvih opterećenja na istoj, da li je moguće da je neko prisvoji ili promeni vlasništvo bez mog znanja i odobrenja?

Odgovor

Poštovani,

 

Promena imaoca prava svojine u katastru nepokretnosti vrši se na osnovu ugovora koji je potvrdio (solemnizovao) javni beležnik, odnosno overio sud ili na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, kao i  lica koje je imalac javnih ovlašćenja.

Promena imaoca prava u katastru nepokretnosti provodi se na osnovu rešenja nadležne Službe za katastar nepokretnosti koje se dostavlja strankama u postupku (licu u čiju korist se vrši upis, upisanom pravnom prethodniku i licu na čija prava, obaveze ili pravni interes može da utiče ishod postupka) I istovremeno se objavljuje na elektronskoj oglasnoj tabli katastra, javno dostupnoj na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na adresi http://oglasnatabla.rgz.gov.rs/


Pitanje br: 91, datum: 23.11.2021

Поштовани,
Моја мајка има земљу у Идвору катастарска општина Ковачица, живи у Панчеву променила је адресу становања и треба да се промени и у катастру. Када је продала део те земље приметили смо да у листу непокретности није уписан њен ЈМБГ и решење је достављено на стару адресу.Која документација треба да се достави , да ли се плаћа такса , може ли се поднети електронски и на коју адресу, пошто је телефон у Ковачици нон стоп заузет.
Унапред заxвална

Odgovor

Poštovana,

 

Potrebno je da Vaša majka podnese Službi za katastar nepokretnosti Kovačica zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti, koja se odnosi na lične podatke imaoca prava,

Naknadni upis JMBG  može se izvršiti ako je u ispravi koja je bila osnov za upis sadržan taj podatak, odnosno ako se na osnovu podataka sadržanih u toj ispravi sa sigurnošću može utvrdititi identitet lica koje je upisano u katastar nepokretnosti za imaoca prava na određenoj nepokretnosti.

Uz zahtev za upis potrebno je dostaviti fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu.

 

Zahtev se podnosi poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno u prijemnoj kancelariji Službe ili elektronski, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

Obrazac zahteva možete pronaći na internet adresi  https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-garaža. Na obrascu zahteva treba da zaokružite tačku “14. Promena ličnih podataka o imaocu prava “.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 92, datum: 23.11.2021

Postovani,

1993. sam otvorio diskont pica preko pivare Nis, morao sam da stavim kucu pod hipoteku kao garamciju, posle dve godine sam zatvorio diskont. Pivara je otisla u stecaj kasnije je i prodata bugarima. Hipoteka stoji na kuci jos uvek kako mogu da je otklonim sada.

Unapred hvala na odgovoru

Odgovor

Poštovani,

 

Hipoteka prestaje ispisom iz katastra nepokretnosti.

Saglasno čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje i na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 93, datum: 23.11.2021

Postovani,

Dana 07.07.2017. kupila sam nepokretnost to jest stan u izgradnji. Kako je resenje o upisu posebnih delova zgrade postalo pravosnazno, sada su se stekli uslovi da se upisem u katastru kao vlasnik . Napominjem da je stan uzet na kredit I da je prilikom upisa hipoteke katastru vec predat ugovor u originalu I ostala dokumentacija. Takodje u ugovoru postoji klauzula da se kupac moze uknjiziti kao vlasnik bez dalje saglasnosti prodavca nakon zakljucenja ugovora I potvrde prodavca o isplati ukupne kupoprodajne cene. Pored ugovora posedujem I racun prodavca sa pecatom I potpisom na Kom je navedeno da je kupoprodajna cena izmirena. Da li su ugovor I navedeni racun dovoljni da bi se sprovela promena vlasnika u katastru ? Koliki je iznos takse za upis i koje su instrukcije za placanje (ziro racun I poziv na broj)?

Unapred hvala na odgovoru

Odgovor

Poštovani,

 

Račun prodavca ne predstavlja dokaz u postupku upisa u katastar nepokretnosti, već potvrda da je stan isplaćen u celosti koja sadrži i bezuslovnu saglasnost za upis, a koja mora biti overena kod javnog beležnika.

Ovo iz razloga što je odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

 

U skladu sa tarifnim brojem 215b stav 5. tačka  12)  Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -(ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20), za provođenje promene imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti  plaća se taksa u iznosu od 5.400,00 dinara na osnovu jedne isprave, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava 1,620,00 dinara.             Takođe, plaća se i  taksa na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara.

Instrukciju za plaćanje takse dobićete od Službe za katastar nepokretnosti po podnošenju zahteva za upis.


Pitanje br: 94, datum: 22.11.2021

Postovani
2003 sam kupio poslovni prostor u zgradi od 200m2 i uredno uknjizio uz saglasnost drzavnog pravobranioca 1/1
Prodavac i vlasnik susedne zgrade su uknjizeni na svoje poslovne prostore i uknjizeni na parceli i zemljistu pod zgrdom po 1/2 kao korisnici drzavne svojine.
Da li ja mogu da steknem pravo korisnika za redni prilaz zgradi i mom poslovnom prostoru proporcionalno velicini vlasnistva zgrade i da to uknjizim u kastastru 

Odgovor

Poštovani,

 

Odredbama člana 105. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20)  propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, a da se upis prava svojine na građevinskom zemljištu vrši na osnovu rešenja o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta koje se donosi u skladu sa članom 70. istog zakona.

Dakle, u tom slučaju, potrebno je, najpre, kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove podneti zahtev za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta.


Pitanje br: 96, datum: 20.11.2021

Postovani, po okoncanju ostavinskog postupka kod javnog beleznika, dobila sam pravosnazno resenje. Nekretnina se nalazi u Beogradu a ja sam iz Vranja. Kako mogu da izvrsim upis u katastar i kome da se obratim u vezi poreske prijave? Jel mogu ja sve to da uradim u Vranju ili mora licno u Beogradu gde se i nalazi nepokretnost? Hvala unapred.

Odgovor

Poštovani,

 

Saglasno odredbama člana 23. stav 1. i stav 5. tačka 1)  i člana 60.stav 1. Zakoan o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), počev od 1. jula 2018. godine  javni beležnici imaju obavezu da, po službenoj dužnosti, putem e-šaltera dostave nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti,  javnobeležničke isprave koje sastavljaju, potvrđuju ili overavaju, odnosno izvršne odluke koje donose, a koje predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti. Takođe, u skladu sa odredbom stava 6. Istog člana javni beležnici su imali obavezu da uz ispravu koja je osnov za upis u katastar, dostave poresku prijavu (koju popuni poreski obvezni) radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno poreza na nasleđe i poklon i poresku prijavu radi utvrđivanja poreza na imovinu, osim ako je poreski obveznik odbio da iste budu dostavljene preko javnog beležnika, u kom slučaju je javni beležnik dostavljao belešku koju je sačinio o tome. 

 

Od 01. Januara 2020. godine, od kada se primenjuje Zakon o izmenama I dopunama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 86/19), poreska prijava se ne podnosi  za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava, po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno pravosnažne odluke koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u slučaju kada poreska obaveza nastaje danom sastavljanja, overe ili potvrđivanja isprave, odnosno danom pravosnažnosti odluke koju je doneo javni beležnik, kao što je to u slučaju nasleđivanja i poklona nepokretnosti i prenosa apsolutnih prava na nepokretnostima, saglasno članu 34. Zakona o porezima na imovinu.

Javni beležnik, uz ispravu koja je osnov za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava, više ne dostavlja, putem e-šaltera, poresku prijavu, već dokumenta i podatke iz izjašnjenja poreskog obveznika, neophodne za utvrđivanje poreza.

Isto važi i za utvrđivanje poreza na imovinu za poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, shodno članu 33b Zakona o porezima na imovinu.

Stoga, ako je sprovođenje ostavinskog postupka, radi raspravljanja zaostavštine Vaše pok. majke bilo povereno javnom beležniku i ako je javni beležnik postupio u skladu sa navedenim obavezama, Vi ne morate da preduzimate bilo kakve radnje u vezi sa upisom u katastar nepokretnosti i utvrđivanjem poreza.

                Ukoliko u momentu pravnosnažnosti ostavinskog rešenja nasleđena nepokretnosti nije bila upisana u katastar nepokretnosti, to rešenje nije predstavljalo podobnu ispravu za upis, te nije moglo biti dostavljeno Službi za katastar nepokretnosti, po službenoj dužnosti, putem e-šaltera, radi upisa. U tom slučaju moraćete da podnesete nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti u Beogradu zahtev za upis nepokretnosti i prava na nepokretnosti.

 

                Proveru podataka upisanih u katastar nepokretnosti možete izvršiti uvidom u eKatastar koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup

 

                S poštovanjem,

               Kontakt centar

 


Pitanje br: 97, datum: 19.11.2021

Poštovani,

u praksi se građani prilikom procesa legalizacije i ozakonjenja susreću sa raznim problemima, a često se susreću sa tim da su naslednici nepokretnosti, čiji su vlasnici nekad bili njihovi roditelji , deke i bake, a koje su opterećene hipotakama u Službi za katastar nepokretnosti.
I sad, u redu je da u skladu sa Zakonom o hipoteci hipotekarni poverilac pristaje na ispis hipoteke na osnovu pravosnažne sudske odluke ili dokaza da je predmet zaduženja isplaćen, ali šta ćemo sa dosta slučajeva u praksi kada su hipotekarni poverioci poslovne banke koje više ne postoje? Koga tužiti, kome se obratiti? Na primer: Jug banka, Beobanka..., itd. Šta da građani rade u takvim slučajevima, hipoteke se vide, ne mogu da legalizuju ili ozakone svoje nepokretnosti?
Unapred zahvalan na odgovoru.

Odgovor

Poštovani,

 

Hipoteka prestaje ispisom iz katastra nepokretnosti.

Saglasno čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

 

Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje i na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.


Pitanje br: 98, datum: 18.11.2021

Poštovani
U ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti prodavac je dao saglasnost da se ja kao kupac mogu uknjižiti kao vlasnik (clausula intabulandi) na osnovu ugovora i potvrde PRODAVCA o isplati ukupne prodajne cene. Da li je potvrda banke o izvrsenom prenosu sredstava po osnovu ugovora o kupoprodaji dovoljna za uknjižbu. Ugovor je iz 2015.god.


Odgovor

Poštovani,

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8.06.2018. god), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti.

 

 


Pitanje br: 99, datum: 13.11.2021

Sta znaci da prvostepena odluka br.....nije konacna

To stoji u listu nepokretnosti

Odgovor

Odredbom člana 61. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.  41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da se upis promene u katastar vrši odmah po donošenju rešenja o upisu

uz upis zabeležbe da rešenje o upisu nije konačno,  ni pravnosnažno.

 

Od dana dostave rešenja počinje da teče rok za žalbu na rešenje, koji je, saglasno navedenom zakonu, osam dana. Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se briše zabeležba da rešenje nije konačno.  Ako u naknadnom roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi za katastar nepokretnosti ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor, zabeležba da rešenje nije pravnosnažno brisaće se iz katastra nepokretnosti.


Pitanje br: 100, datum: 09.11.2021

Након исплаћеног стамбеног кредита, јавни бележник је доставио катастру брисовну дозволу, и служба катастра је извршила измену података у евиденцији и донела Решење за брисање заложног права на непокретности. Када погледам на сајту еКатастра, видим да је власник и даље претходни, а не ја. Који је следећи корак, како бих извршила промену власништва на своје име?
Хвала унапред

Odgovor

Poštovana,

 

Javni beležnik je od 1. Jula 2018. godine u obavezi da ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, kao i bezuslovnu saglasnost prodavca za upis (clausula intabulandi) ako je data u posebnoj ispravi, nakon potvrđivanja (solemnizacije), u roku od 24 časa od trenutka potvrđivanja  dostavi, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Ako je ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen pre navedenog datuma, Vi treba nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti da podnesete zahtev za promenu imaoca prava na nepokretnosti i dostavite ugovor o kupoprodaji i bezuslovnu saglasnost za upis (clausula intabulandi). Isprave se dostavljaju u originalu ili overenoj kopiji.


Pitanje br: 103, datum: 05.11.2021

Postovani, vlasnik sam nepokretnosti br xxxx KO Zemun i to kat par xxxxx/x i porodicne stamb zgrade 93m2. Na mojoj imovini izvrsena je "zabelezba parcele" u G listu LN xxxx KO Zemun tako sto je "pokrenut postupak za promenu nosioca prava" predmet xxx-xx-x-xxx xxxxx/2021 podnosilac Xxxxx Xxxx. Dokaz LN xxxx Zemun. Uz zahtev nije prilozen nikakav dokaz. Iz katastra sam dobila odgovor da se zabelezba stavlja automatski i ostaje do pravosnaznosti resenja (sto moze trajati godinama).
Da li mogu da trazim skidanje zabelezbe od katastra i da li buduci kupac moze neometano raspolagati kompletnom imovinom koju, eventualno, kupi?
srdacan pozdrav i hvala

Odgovor

Poštovani,

 

Zabeležba da je pokrenut postupak po zahtevu stranke ili na osnovu isprave dostavljene po službenoj dužnosti, Služba za katastar nepokretnosti upisuje u katastar nepokretnosti i briše iz katastra po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 15. st. 3. i 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Dakle, stranka nema pravo da podnese zahtev za upis ove zabeležbe, niti za njeno brisanje.

Zabeležbu da je pokrenut postupak Služba za katastar nepokretnosti će izbrisati sa Vaše katastarske parcele kada bude doneta odluka u postupku pokrenutom zahtevom stranke u predmetu broj  952-02-4-016- 95765/2021. Istovremeno sa brisanjem ove zabeležbe upisuje se, po službenoj dužnosti,  zabeležba da rešenje kojim je odlučeno o zahtevu nije konačno.

Navedene zabeležbe ne sprečavaju raspolaganje nepokretnošću na kojoj su upisane, s tim da u katastru nepokretnosti ne može da se provede promena dok rešenje kojim je odlučeno o ranije podnetom zahtevu na istoj nepokretnosti ne postane konačno.


Pitanje br: 104, datum: 05.11.2021

Molim vas , zanima me koje god su Zemljišne knjige prešle u Katastar nepokretnosti? 

Odgovor

Poštovani,

 

Republički geodetski zavod je sukcesivno preuzimao od opštinskih sudova zemljišnu knjigu za svaku katastarsku opštinu posebno kako je započinjao postupak izrade katastra nepokretnosti za teritoriju te katastarsk opštine.

Danom donošenja rešenja Republičkog geodetskog zavoda o potvrđivanju katastra nepokretnosti za određenu katastarsku opštinu ili deo katastarske opštine počeo je da se primenjuje katastar nepokretnosti, a prestala je da važi zemljišna knjiga, odnosno knjiga tapija i intabulaciona knjiga za tu katastarsku opštinu, odnosno deo katastarske opštine.

Na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi https://www.rgz.gov.rs/oglasi-i-javne-nabavke/re%C5%A1enja-o-potvr%C4%91ivanju-katastra-nepokretosti možete pronaći informaciju kog datuma je za određenu katastarsku opštinu stupio na snagu katastar nepokretnosti, odnosno kada je prestala da važi zemljišna knjiga.


Pitanje br: 105, datum: 03.11.2021

Poštovani,

kupio sam nekretninu još davne 2009. godine ali je još nisam uknjižio na sebe.

Imam sva potrebna dokumenta.

Koja je sada procedure?

 

Odgovor

Poštovani,

 

Ako je predmetna nepokretnosti stan koji je upisan u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist prodavca, potrebno je da uz zahtev za upis dostavite overen ugovor o kupoprodaji, u originalu ili overenoj fotokopiji.

Ugovor o kupoprodaji stana mora da sadrži clausulu intabulandi – saglasnost za upis u katastar nepokretnosti, koja nije uslovljena niti oročena, shodno članu 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr.zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr.zakon),

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8. juni 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnost za upis.

                Ako stan nije upisan u katastar nepokretnosti, a upotrebna dozvola za objekat ne sadrži sve neophodne podake za upis, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa  izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola ili nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom..

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar nepokretnosti, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova, zahtev za upis u Vaše ime  i potrebnu dokumentaciju - kupoprodajni ugovor, pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu

Po prijemu zahteva Služba za katastar nepokretnosti će izdati specifikaciju za plaćanje republičke administrativne takse.

 

Registar geodetskih organizacija možete pronaći na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/registri-rgz-a/registar-licenci-za-rad-geodetskih-organizacija/registar-licenci-za-rad-geodetskih-organizacija.

 


Pitanje br: 108, datum: 28.06.2021

Poštovani,

molim da mi odgovorite na šta je potrebno od dokumentacije kako bi se uradila uknjižba stana po Ugovoru o doživotnom izdržavanju. Roditelj mi je preminuo.

Unapred hvala

Odgovor

Poštovani,

 

Potrebno je da uz zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti dostavite ugovor o doživotnom izdržavanju, u originalu ili overenoj kopiji. Dokaz o činjenici da je nastupila smrt primaoca izdržavanja Služba za katastar nepokretnosti pribavlja po službenoj dužnosti, uvidom u matične knjige putem Servisne magistrale organa.

 

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na adresi https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 109, datum: 25.05.2021

Поштовани, 

интересује ме да ли постоји могућност и каква је процедура за упис непокретности (земље - парцеле), чији су власници држављани сада с.Македоније, који су преминули као и њихова деца (наследници) а ја о парцелама бринем, одржавам их и користим више од 20 година.

Odgovor

Poštovani,

 

Saglasno članu 28. stav 4. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Službeni list SFRJ ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96. i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 – dr. zakon) savestan držalac nepokretne stvari na koju drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine na tu stvar održajem protekom 20 godina.

U tom slučaju upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu pravnosnažne sudske odluke o utvrđenju prava svojine po osnovu održaja.

 

S poštovanjem,

 

Kontakt centar


Pitanje br: 110, datum: 25.05.2021

Interesuje me kome treba da se obratim za elekronsku uknjizbu stana. Inace stan je uknjizen na investitora. Posedujem Ugovor o kupoprodaji overen u sudu jos od 2006 godine. Jos 2006 godine su na mene preneta apsolutna prava. Ja sam poreski obveznik na navedeni stan i uredno placam porez jos od 2006. godine.
Unapred hvala.
Pozdrav.

Odgovor

Poštovani,

 

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti može se podneti elektronski putem eŠaltera preko advokata profesionalnog korisnika eŠaltera. Spisak advokata profesionalnih korisnika eŠaltera možete pronaći na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://rgz.gov.rs/registrovane-advokatske-kancelarije-novo

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 111, datum: 25.05.2021

Da li je za upis u katastar objekta izgradjenog pre propisa potrebno dostaviti uverenje nadleznog organa kojim se utvrdjuje vreme izgradnje objekta i izvestaj stalnog sudskog vestaka gradjevinske struke-oba dokumenta obavezna ili se moze dostaviti jedno ili drugo.

Odgovor

Poštovana,

 

Upis u katastar nepokretnosti objekta izgrađenog pre propisa, odnosno pre stupanja na snagu Osnovne uredbe o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48), Zakona o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61), odnosno Zakona o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73) vrši se  na osnovu uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, koji sadrže potrebne podatke o objektu i vremenu gradnje  objekta, kao i na osnovu elaborata geodetskih radova.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 112, datum: 25.05.2021

 

Poštovani,

 

2010 sma kupila stan od vlasnice, ali pri sačinjavanju ugovora nije dala claus.intabulandi da je stan isplaćen u celosti. Inače stan je kupljen preko kredita i postoji dokaz o uplati celokupne sume na račun prodavca. U medjuvremenu vlasnica je preminula i u katastru su nam rekli da naslednik nakon ostav postupka da izjavu da je stan isplaćen u celosti. Ćerka preminule kao jedina naslednica je dala predmetnu izjavu i overila istu kod javnog beležnika. Predala sma opet dokumentaciju, sa kupop.ug, izjavom naslednika i dobila rešenje da je moj zahtev za upis odbijen. Ne znam u ovakvom slučaju šta da uradim, imam rok od 15 dana da uložim prigovor. 

 Srdačan pozdrav

Tijana Risimić

Odgovor

Poštovana,

 

Bez uvida u spise predmeta nije moguće utvrditi iz kojih razloga je Vaš zahtev za upis odbijen. 

Jedan od uslova za promenu imaoca prava na nepokretnosti  u katastru nepokretnosti  je saglasnost  prodavca, odnosno njegovih naslednika  da se kupac može upisati u katastar nepokretnosti (clausula intabulandi). Bez te saglasnosti kupac stana se ne može upisati u katastar nepokretnosti, bez obzira što je  dostavljena izjava naslednika prodavca dao da je stan isplaćen u celosti.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 113, datum: 25.05.2021

Dragi svi,

Upravo sam dobila novo poresko resenje za 2021 i moje nekretnine, koju sam nasledila, nema u njemu.

Samo su tu nekretnine koje sam posedovala i ranije - kuca u kojoj zivim.

Dakle, moj notar nije nista uradio ili nadlezna sluzba nije nista uradila. Dokumenta su i necijoj fijoci ili u kanti za smece.

Kome da se obratim?

Nekretnina se nalazi na opstini Zvezdara, u Beogradu.

U prilogu vam saljem Resenje Javnog beleznika Mirjane Sekulic i Resenje iz Katastra nepokretnosti (oba dokumenta iz novembra 2018).

Dakle, ulazim u cetvrtu godinu administrativne zone sumraka i ne nazirem izlaz.

Bila bih vam beskrajno zahvalna ako biste upalili lampu.

Suzana Milic

Odgovor

Poštovana,

 

Saglasno propisima koji su bili na snazi na dan kada je rešenje o nasleđivanju postalo pravnosnažno javni beležnik je imao obavezu da, u roku od 24 časa od dana pravnosnažnosti rešenja isto dostavi, putem eŠaltera, nadležnoj Službi za katastar nepokretnostiu, radi upisa u katastar nepokretnosti,  zajedno sa poreskom prijavom radi utvrđivanja poreza na prenos apslolutnih prava, odnosno poreza na nasleđe i poklon i poresku prijavu radi utvrđivanja poreza na imovinu.

Poreske prijave bio je dužan da popuni i potpiše poreski obveznik. Ukoliko ste Vi popunili i potpisali poreske prijave, potrebno je da od postupajućeg javnog beležnika u tom predmetu zatražite informaciju o prosleđivanju istih putem eŠaltera.

U protivnom, potrebno je da sami podnesete poreske prijave Poreskoj upravi i organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje i naplatu poreza na imovinu.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 114, datum: 25.05.2021

Postovani

 

Prilikom legalizacije objekta geometar je utvrdio da se javlja zauzece,da moj objekat prelazi u drugu parcelu.Tada je prilikom provere u katastru utvrdjeno da moja parcela ima 288m2 a ja u kupoprodajnom ugovoru imam kupljenih 333m2.Da pojasnim to je bila jedna parcela koju su kupili moj otac i susedne komsije i tada je u kupoprodajnom ugovoru navedeno da su svi oni kupili po 333m2 a sad kad se otvori katastar tu pokazuje da nam nisu jednaki delovi i da jedan ima 288 m2 drugi komsija 298m2 a treci komsija 414m2.Na koji nacin mogu da resim problem jer da su pravilno ucrtani podaci ne bi ni bilo zauzeca i ne bi imao problem pri legalizaciji.

Unapred hvala na odgovoru.

Odgovor

Poštovani,

 

Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

 

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

 

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar n epokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 

 

 


Pitanje br: 115, datum: 25.05.2021

Poštovanje.Posle smrti roditelja sestra i ja smo nasledili kuću na Voždovcu.Imamo sva dokumenta od ugovora o kupovini placa,dozvole za gradnju i upotrebne dozvole.Ali kuća se nalazi na njivi gde se nalazi još kuća ali nisu ucrtane svaka posebno u katastru.Rekli su mi da treba da sakupim potpise svih koji se vode na toj njivi što je nemoguće jer su se neki davno odselili i gubi im se trag.Kako da rešim taj problem da se kuća ucrta i da sestra i ja dobijemo vlasnički list da bih dalje mogao da uknjižim kuću .Hvala unapred.

Odgovor

Poštovani,

 

Upis objekta u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu elaborata geodetskih radova i pravnosnažne upotrebne dozvole. Elaborat geodetskih radova izrađuje geodetska organizacija. Registar geodetskih organizacija možete pronaći na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/registri-rgz-a/registar-licenci-za-rad-geodetskih-organizacija/registar-licenci-za-rad-geodetskih-organizacija.

Geodetska organizacija koju budete angažovali za geodetsko tehničko snimanje objekta će, u vaše ime i za vaš račun podneti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera zahtev za upis u katastar nepokretnosti i uz elaborat geodetskih radova dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu, kupoprodajni ugovor i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju.

Po prijemu zahteva Služba za katastar nepokretnosti će izdati specifikaciju za plaćanje republičke administrativne takse.

S poštovanjem,

 

Kontakt centar

 


Pitanje br: 116, datum: 25.05.2021

Poštovani,

zanima me visina takse koja se plaća za uknjižbu kuće po upotrebnoj dozvoli ako su na istoj navedeni kao investitori supružnici. Koliko sam ispratio na medijima u tom slučaju taksa iznosi samo 300 dinara. Da li je to tačno i da li vi to radite po službenoj dužnosti?...Takođe me zanima obzirom da u samoj upotrebnoj dozvoli ne piše da smo supružnici da li je potrebno dostaviti izvod iz knjige venčanih ili nešto slično...Predmetna upotrebna dozvola se šalje katastru preko CEOP-a.


Srdačan pozdrav!

Odgovor

Poštovani,

 

Saglasno članu 7. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19, 15/20), zajednička svojina po osnovu sticanja u toku trajanja braka upisuje se u katastar na nepokretnosti u slučaju postojanja braka u momentu nastanka isprave za upis, а na osnovu podataka o toj činjenici unetog u ispravu koju obveznik dostave dostavlja Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, te da imovina neće biti upisana kao zajednička svojina i na drugog supružnika ako u ispravi za upis nema podataka o postojanju braka i supružniku.

 

S poštovanjem,

 

Kontakt centar

 

 


Pitanje br: 117, datum: 25.05.2021

Po resenju Gradske uprave Grada Zajecara  gde sam uplatila za promenu njive IV klase, velicine 69m2. Nakon predavanja celokupne dokumentacije katastru, gde je predmet zaveden pod brojemXXXX, dobila sam resenje po kome se odbija prenamena. Nisam dobila bas najasniji odgovor zbog cega je odbijeno ili bolje receno ne razumem ono sto je navedeno. Za mene je problem to sto se radi o maloj povrsini , koja se nalazi na parceli gde ima objekti i realno stanje je to da ta njiva nikako to nije vec dvoriste. Molim za pojasnjenje ukoliko ste u mogucnosti. 

Odgovor

Predmet Vašeg zahteva koji je u Službi za katastar nepokretnosti Zaječar zaveden pod brojem 952-02-4-091-23311/2021  je promena namene zemljišta - katastarske parcele broj 4498 KO Gornja Bela Reka. Uvidom u list nepokretnosti broj 966 KO Gornja Bela Reka utvrđeno je da navedena katastarska parcela, prema vrsti (nameni) zemljišta, predstavlja građevinsko zemljište izvan građevinskog područja.  

Budući da je odredbom člana 88. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20), propisano da se poljoprivredno zemljište kojem je planskim dokumentom promenjena namena u građevinsko, do privođenja zemljišta nameni može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, u katastru nepokretnosti se, prilikom promene vrste (namene) zemljišta zadržava postojeći upis kulture (načina korišćenja) i klase, sve dok se ne steknu uslovi za promenu upisane kulture, u skladu sa Pravilnikom o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta  (Službeni glasnik RS“, broj 63/14).

 

Odredbom člana 38. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da se katastarska kultira, odnosno način korišćenja zemljišta na parceli, odnosno delu parcele, utvrđuje uviđajem na licu mesta prema faktičkom stanju.

Saglasno članu 40. tog pravilnika, utvrđena promena katastarske kulture i klase konstatuje se u zapisniku o utvrđivanju katastarske kulture i klase zemljišta, koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem eŠaltera, radi provođenja promene u katastru nepokretnosti.

 

Geodetske organizacije koje su licencirane za poslove katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta možete pronaći uvidom u registar geodetskih organizacija koji je dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/registri-rgz-a/registar-licenci-za-rad-geodetskih-organizacija/registar-licenci-za-rad-geodetskih-organizacija

 

S poštovanjem,

 

Kontakt centar

 


Pitanje br: 119, datum: 25.05.2021

Postovani,
Interesuje me sta je sve potrebno od dokumenata da se strano fizicko lice kupovinom gradskog gradjevinskog zemljista upise u katastar nepokretbosti?
Hvala

Odgovor

Poštovani,

 

Sticanje prava svojine stranih lica na teritoriji Republike Srbije pravnim poslom inter vivos uređeno je Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96. i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 - dr. zakon). Odredbama člana 82a navedenog zakona propisano je da strana fizička i pravne lica mogu, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na nepokretnostima koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti, a strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može, pod uslovima uzajamnosti,  sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i državljanin Republike Srbije.

Mišljenje o postojanju uzajamnosti daje ministarstvo nadležno za poslove pravde, a ministarstvo nadležno za poslove trgovine daje mišljenje da li je ona vrsta nepokretnosti koja se stiče ugovorom neophodna za obavljanje delatnosti stranog fizičkog ili pravnog lica.

 

S poštovanjem,

 

Kontakt centar

 

 


Pitanje br: 120, datum: 25.05.2021

Postovani
2006.g. sam kupio stan, opština Zvezdara, međutim nemam pravni kontinuitet prethodnog vlasnika, koji danas tvrdi da nema nista vise od dokumentacije, advokatica koja je radila ne moze da nadje predmet, jedino imam overen u sudu ugovor kupoprodajni za pomenuti stan, sto nije dovoljno da bih se uknjizio kao vlasnik. Da li mi mozete pomoci kako da dodjem do pravnog kontinuiteta ili kako bez tih dokumenata da se uknjizim.

Odgovor

Poštovani,

 

Odredbama člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17- -autentično tumačenje), 113/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr. zakon) propisano je da su  upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis  dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

 

Stoga, samo na osnovu ugovora u kupoprodaji, a bez isprave kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava na stanu, ne možete se u katastar nepokretnosti upisati kao imalac prava svojine na stanu. U tom slučaju, upisati se možete na osnovu pravnosnažne sudske odluke o utvrđenju prava svojine na stanu.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 122, datum: 13.05.2021

Ljubazno molim savet: očeva kuća je po ostavinskoj raspravi pripala meni. Poresko rešenje i dalje dolazi na ime pok. oca. Kako i kome da prijavim činjenicu vlasništva po sudskoj presudi - ostavinska rasprava.

Odgovor

Poštovani,

 

Organu nadležnom za utvrđivanje i naplatu poreza, koji je doneo predmetno rešenje treba da ukažete na tu činjenicu i dostavite pravnosnažno  rešenje o nasleđivanju, ako isto nije dostavljeno po službenoj dužnosti.

Takođe, ukoliko u katastru nepokretnosti nije izvršena promena imaoca prava na osnovu tog rešenja o nasleđivanju, potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za upis i priložite rešenje u originalu ili overenoj kopiji.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 123, datum: 13.05.2021

Poštovani,

Podižemo stambeni kredit. Na pomoćnom objektu stoji zabeležba da je površina objekta15kv+ 1kv na susednoj parceli. Banka i notar se slažu da se u založnoj izjavi napiše 15+1, a da li će katastar praviti problem kod upisa hipoteke,zbog 1kv?

Odgovor

Poštovani,

 

Odredbama člana 124. st. 1. i 2. Pravilnika o katastarkom premeru i katastru nepokretnosti (Službeni glasnik RS”, br. 7/16, 88/16, 7/19 – dr.pravilnik) propisano je da ako je objekat izgrađen na dve ili više parcela, podaci o objektu upisuju se na parceli na kojoj je objekat većim delom izgrađen, sa upisom zabeležbe na objektu da je deo objekta izgrađen i na drugim parcelama. Na drugim parcelama ne upisuju se podaci o objektu, već se upisuje zabeležba da je na njima izgrađen deo objekta.

Podaci o nepokretnosti u založnoj izjavi moraju da odgovaraju podacima katastra nepokretnosti. U založnoj izjavi jasno treba da bude navedena ukupna površina objekta, te da se od ukupne površine objekta 1m2 nalazi na susednoj parceli.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 

 


Pitanje br: 124, datum: 13.05.2021

Dobar dan,

treba mi info sta je sve potrebno za uknjizenje stana novogradnja kupljen od investitora, prvi sam vlasnik, koji iznos takse treba da se uplati i na koji ziro racun i poziv na broj da se stavi?

Odgovor

Поштовани,

 

Ако је стан уписан у катастар непокретности са правом својине у корист инвеститора, потребно је, уз захтев за упис, доставити уговор о куупопродаји стана, који садржи безусловну сагласност продавца за упис (clausula intabulandi), а која може бити дата у посебној исправи.

Ако објекат, односно стан није уписан у катастар непокретности потребно је доставити елаборат геодетских радова и употребну дозволу за објекат. Ако употребна дозвола не садржи неопходне податке за упис, потребно је доставити уверење надлежног органа издато у складу са техничком документацијом на основу које је издата та дозвола. Ако надлежни орган није у могућности да изда такво уверење, потребно је доставити налаз и мишљење сталног судског вештака грађевинске струке издато у складу са наведеном техничком документацијом.

Ако је у питању објекат у изградњи, предбележбу права својине на стану можете уписати на основу уговора о купопродаји, ако је у катастар непокретности уписана предбележба објекта и стана у изградњи.

Предбележба објекта, односно посебног дела објекта у изградњи уписује се у катастар непокретности на основу правноснажне грађевинске дозволе, извода из техничке документације на основу које је издата грађевинска дозвола и потврде о пријави радова.

Исправе се достављају у оригиналу, овереном препису или овереној копији.

Инструкцију за плаћање таксе, која садржи износ таксе , жиро рачун и позив на број, издаће Вам Служба за катастар непокретности, будући да се број под којим је заведен захтев у Служби, наводи у позиву на број.

 

С поштовањем,

Контакт центар


Pitanje br: 125, datum: 13.05.2021

Poštovani,

 

Molim Vas za informaciju kako mogu za klijente da podnesem zahtev za uknjižbu prava svojine na nepokretnosti - opština Zvezdara, na osnovu ostavinskog rešenja iz 2015.godine kao i koje i kolike takse je potrebno platiti.

 

Pozdrav i hvala unapred,

 

Odgovor

Poštovana,

 

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti, u ime i za račun Vašeg klijenta, možete dostaviti Službi za katastar nepokretnosti putem e-šaltera, ako ste profesionalni korisnik e-šaltera, a ukoliko niste zahtev se dostavlja poštom, putem preporučene pošiljke ili neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Za upis u katastar nepokretnosti po osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno  saglasno odredbi stava 4. tačka 2) napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003-9, 51/2003-14 (ispravka), 61/2005-60, 101/2005-28 (dr.zakon), 5/2009-7, 54/2009-24, 50/2011-7, 93/2012-21, 65/2013-3 (dr.zakon), 83/2015-6, 112/2015-16, 113/2017-192, 3/2018-3 (ispravka), 95/2018-238, 38/2019-75, 86/2019-11, 90/2019-3 ispravka I 144/20).

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 126, datum: 13.05.2021

Poštovani,

Prošle godine sam kupio stan na Mirijevu, opština Zvezdara, koji prema ugovoru ima 50m2. Kasnijim premeravanjem utvrdio sam da stan ima 5 kvadrata manje, tj. 45m2. Interesuje me da li je moguće te podatke izmeniti u katastru, koja je procedura, šta mi je potrebno od dokumenata i kome da se obratim?

Odgovor

Poštovani,

 

Upis podataka o posebnim delovima objekta, uključujući i površinu, vrši se, saglasno članu 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  na osnovu građevinske, odnosno upotrebne dozvole ili uverenja nadležnog organa izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata navedena dozvola, odnosno nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom, ako organ nije u mogućnosti da izda tako uverenje.

Ako smatrate da je u katastru nepokretnosti upisana pogrešna površina Vašeg stana, možete nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podneti zahtev za ispravku greške i priložiti isprave kojima se te činjenice dokazuju.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 127, datum: 13.05.2021

Poštovani, vlasnik sam placa i kuće koju sam nasledio od roditelja. Kuća je građena 1963 - 1966 godine uz svu potrebnu dokumentaciju u to vreme: lokacijska dozvola, građevinska dozvola, projekat kao i upotrebna dozvola izdata 1966. godine. Sva dokumentacija je tada dostavljena nama i nadležnim institucijama, što je navedeno na dokumentima i rešenjima i plaćene sve takse. Nedavno sam uvidom na sajtu katastra nepokretnosti ustanovio da podaci nisu ažurirani i da se objekat vodi kao izgrađen bez građevinske i upotrebna dozvole. Molio bih vas za informaciju kako je moguće otkloniti propust u evidentiranju podataka u katastru nepokretnosti i kakva je procedura.

unapred hvala.

Odgovor

Poštovani,

 

Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti koji se odnose na pravni status objekta imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

 

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

 

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar n epokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 128, datum: 13.05.2021

Postovani, nakon dedine smrti, moj otac i njegova maceha su se dogovorili i na ostavinskoj raspravi prepisali svu imovinu mog dede na macehu mog oca, s tim da se uradi ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Medjutim maceha je preminula par dana nakon ostavinke rasprave i nije uradjen ugovor o dozivotnom... Familija oceve macehe je nasledila celokupno imanje mog dede, ali do dana danasnjeg nisu upisali i promenili imaoca prava u katastru, i dalje se sve vodo na mog dedu. Otac je u medjuvremenu preminuo, pa postavljam pitanje da li ja mogu da pokrenem nekako da se svi oni koji su nasledili imanje mog dede upisu u RGZ, da se ne vodi vise na dedu?
Pozdrav i unapred hvala.

Odgovor

Poštovani,

 

Saglasno članu 17. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), zahtev za upis u katastar nepokretnosti može podneti lice u čiju korist se odlučuje o upisu, upisani prethodnik, kao i treće lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod postupka upisa.

Treće lice, uz zahtev, mora priložiti ispravu kojom dokazuje pravni interes za podnošenje zahteva.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 129, datum: 13.05.2021

Dobar dan.. zanima me sta je sve potrebno od papira da bi se uknjizio na nas..stan koji je otkupljen od poste u celosti.. u pitanju je ulica Matice srpske u Mirijevu.. godina gradnje je izmedju 70 i 80e godine.. imamo ugovor aneks ugovora od prethodnog vlasnika, resenje, papir od poste i jos jedan original papir (ne mogu se trenutno setiti kako se zove) to su oni origanal stari "zuti" papiri..  da li treba i ppi3 obrasci i sta je jos potrebno? Hvala 

Odgovor

Poštovana,

 

Koja dokumentacija je potrebna za upis stana u katastar nepokretnosti, zavisi od toga dali  je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti.

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar nepokretnosti, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova, i u Vaše ime, zahtev za upis u katastar nepokretnosti sa pratećom dokumentacijom. Od dokumentacije, potrebno je dostaviti ugovor o otkupu stana i saglasnost prodavca za upis (clausula intabulandi), ako ista nije sadržana u ugovoru. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu o isplati kupoprodajne cene u celosti. Isto se odnosi i na ugovor o kupoprodaji kojim ste Vi kupili stan od lica koje je stan otkupilo od JP Pošte Srbije

 

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

 

Zahtev se podnosi elektronskim putem preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili poštom, putem preporučene pošiljke. Zahtev možete predati i neposredno u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije na linku   https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 130, datum: 13.05.2021

Vlasnik sam parcele, poljoprivrednog zemljišta vec 10godina uredno sam platio ali nismo preveli parcelu i sada hoću da zemlju prevedem na svoje ime ali vlasnik te parcele koji je upisan u katastar je umro jos pre 30godina a naslednike i ne poznajem i ne znam gde zive..

Kako ja mogu da prevede zemlju koju sam uredno platio i koju obradjujem vec 10godina ? 

   Hvala

Odgovor

Poštovani,

 

Ako je predmetno poljoprivredno zemljište upisano u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist Vašeg prodavca, potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti i uz zahtev dostavite ugovor o kupoprodaji, na kome su potpisi ugovarača u vreme zaključenja ugovora bili overeni kod nadležnog suda. Takođe, potrebno je dostaviti ispravu - saglasnost prodavca za upis (clausula intabulandi), ako ista nije sadržana u ugovoru. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu o isplati kupoprodajne cene u celosti.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se podnosi elektronskim putem preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili poštom, putem preporučene pošiljke ili se neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije na linku   https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 132, datum: 13.05.2021

Poštovani, 

 

Buduci naslednici smo objekata na velikoj parceli koja se prostire celom duzinom jedne ulice, na kojoj je naravno sagradjeno vise objekata i razlicitih su vlasnika (čak njih 26). Koju dokumentaciju od Katastra mi mozemo da dobijemo kao dokaz o vlasnistvu tih konkretnih objekata koji ce biti predmet ostavinske rasprave?

 

Srdacan pozdrav.

 

Milena Petrović 

Odgovor

Poštovana,

 

Dokaz o vlasništvu na nepokretnostima predstavlja list nepokretnosti- izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti. Sud ili javni beležnik  koji vodi ostavinski postupak obavezan je da, po službenoj dužnosti, za potrebe vođenja tog postupka, elektronskim putem, preko Servisne magistrale organa, pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vode registri i evidencije u elektronskom obliku.

 

Dakle, Vi, kao stranka u postupku,  nemate obavezu da pribavljate list nepokretnosti za potrebe ostavinske rasprave.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 133, datum: 13.05.2021

Lokal se nalazi u zgradi koja je uknjižena i etažirana. Svi stanovi i drugi posebni objekti su uknjiženi osim ovog poslovnog prostora.
Prethodni vlasnik ima ugovor o kupoprodaji iz 1992. koji nije overen. Cenu je platio (ima dokaz) i nekretnina je u njegovom posedu. Kupio ga je od firme koja je lokal kupila od investitora.
Da li ovaj lokal može da se uknjiži i šta je potrebno?

Odgovor

Poštovani,

 

Stupanjem na snagu Zakona o prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik SRS”, broj 15/74), dana 21.04.1974. godine, svi ugovori na osnovu kojih se prenosi pravo korišćenja ili pravo svojine na nepokretnosti morali su da budu sačinjeni u pisanoj formi, a potpisi ogovorača overeni kod suda.

Ugovori o prenosu nepokretnosti zaključeni između društvenih preduzeća u periodu 1981 – 1998. godine nisu morali da budu overeni kod suda.

Ugovor o prometu nepokretnosti koji nije zaključen u formi propisanoj zakonom koji je bio na snazi u vreme zaključenja ugovora ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti.

 

S poštovanjem,

 

Kontakt centar

 


Pitanje br: 134, datum: 13.05.2021

Poštovani,

 

u februaru 2018. kupio sam nekretninu i overio kupoprodajni ugovor kod javnog beležnika. Dve godine nakon toga upisane su dve zabeležbe na nekretninu i nisam siguran da li ću moći da je upišem na svoje ime. Molim vas za pomoć. 

 

 

 

Odgovor

Poštovani,

 

Uvidom u eKatastar utvrđeno je da je u listu nepokretnosti broj 20749 KO Novi Sad I upisan stan broj 62, površine 29 m2, kao poseban deo objekta u ul. Bate Brkića, kć. br. 10A, izgrađenog na katastarskoj parceli broj 8194/2, te da na istom nema upisanih zabeležbi, već je 05.05.2016. godine upisano pravo doživotnog plodouživanja koje ne predstavlja smetnju da se na tom stanu izvrši promena imaoca prava svojine, s tim da će pravo doživotnog plodouživanja ostati upisano.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar   

 


Pitanje br: 135, datum: 13.05.2021

Kuca mi je legalizovana i nalazi se u Zemunu,sta mi je potreno od dokumentacije da je uknjizim ,hvala pozdrav

Odgovor

Poštovani,

 

Potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju koja će izvršiti geodetsko-tehničko snimanje objekta i dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova i u Vaše ime zahtev za upis u katastar i rešenje o naknadno izdatoj građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupku legalizacije (rešenje o legalizaciji objekta).

Spisak geodetskih organizacija možete pronaći u registru geodetskih organizacija koji je dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/registri-rgz-a/registar-licenci-za-rad-geodetskih-organizacija/registar-geodetskih-licenci

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 136, datum: 13.05.2021

Poštovani, 2009 godine kupio sam stan i garažno mesto na opštini Zvezdara, predao sam zahtev za knjiženje (jedan ugovor za stan i garažno mesto)a uknjižen mi je samo stan a ne i garažno mesto.U medjuvremenu 2020god je stavljena zabeležba rešenja o izvršenju na to parking mesto gde su i dalje upisani investitori(2 fizička lica) kao vlasnici, a ja se nigde ne pominjem. Molim za pomoć šta mi je činiti da se upišem kao stvarni vlasnik garažnog mesta.Hvala

Odgovor

Poštovani,

 

Odredbom člana 156. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Službeni glasnik RS”, br. 106/15, 106/16 –autentično tumačenje, 113/17 – autentično tumačenje, 54/19, 9/20 – autentično tumačenje)  propisano je da od upisa zabeležbe rešenja o izvršenju nije dozvoljeno da se u katastar nepokretnosti upiše promena prava svojine na nepokretnosti, niti koje drugo stvarno pravo zasnovano na raspolaganju vlasnika, bez obzira kada je raspolaganje učinjeno.

S obzirom na to, da je, kako navodite, u katastru nepokretnosti na garažno mesto upisana zabeležba rešenja o izvršenju, ne možete da se upišete u kao imalac prava svojine na garažnom mestu. Međutiim, imate pravo da do okončanja izvršnog postupka podnesete prigovor, saglasno odredbama člana 108. tog zakona.

Navedenim odredbama propisano je da  treće lice koje tvrdi da na predmetu izvršenja ima neko pravo koje sprečava izvršenje može javnom izvršitelju podneti prigovor kojim zahteva da se izvršenje utvrdi nedozvoljenim na tom predmetu.

Treće lice dužno je da u prigovoru navede razloge za prigovor i da uz prigovor priloži isprave kojima dokazuje postojanje svoga prava, inače se prigovor odbacuje kao nepotpun, bez prethodnog vraćanja na dopunu.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 137, datum: 13.05.2021

Postovani,
U procesu sam kupovine gradjevinskog zemljista. Kada zavrsimo sa geometrom preparcelizaciju kupljene parcele i podnesemo kupoprodajni ugovor,za koji vremenski rok mogu da ocekujem da cu imati papir 1/1 na mom imenu?
Da li je zakonom predvidjen maksimalni rok za cekanje takvog resenja?

Odgovor

Poštovani,

 

Saglasno članu 36. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja o upisu u katastar u predmetu formiranom po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju dostavi javni beležnik, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  pet  radnih  dana.

 

S poštovanjem,

 

Kontakt centar

 


Pitanje br: 138, datum: 13.05.2021

Na osnovu Zakona o agrarnoj reformi ( Zakona o zemljišnom fondu ) Rešenjem Sreske komisije sreza staropazovačkog1953 g je na osnov čl. 22 Zakona o zemljišnom fondu zemljoradničkog maksimuma je dedi moje supruge oduzeta njiva i predana Državnom poljoprivrednom dobru DPD Krnješevci 1953 g.
Na osnovu Zakona o vraćanju poljoprivrednog zemljišta od 1991g je njenom ujaku 1993 g Sporazumom o vraćanju oduzetog zemljišta uvođenjem u posed vraćena -data na raspolaganje druga njiva. Ostavinskom raspravom posle njegove smrti predmetna -vraćena njiva nije bila predmet ostavinske iza smrti ženinog ujaka s obzirom da se i dalje u Katastru vodi kao državno zemljište. Interesuje me kako i na koji način se može moja supruga kao naslednik upisati pravo svojine na vraćenoj njivi. koja se i dan danas obrađuje kao porodična imovina.

Odgovor

Poštovani,

 

Potrebno je da Vaša supruga, kao lice koje ima pravni interes, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnese zahtev za promenu imaoca prava u katastru nepokretnosti na predmetnoj katastarskoj parceli, u korist njenog ujaka, na osnovu Sporazuma o vraćanju oduzetog zemljišta. Uz zahtev treba da priloži ispravu kojom dokazuje pravni interes za podnošenje zahteva (npr. rešenje o nasleđivanju kojim je oglašena za naslednika na ostaloj imovini). Nakon toga nadležnom sudu treba da podnese predlog za pokretanje ostavinskog postupka u kojem će biti raspravljena naknadno pronađena imovina koja čini zaostavštinu ostavioca. Rešenje o nasleđivanju, doneto u tom postupku sud, odnosno javni beležnik dostaviće Službi za katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 139, datum: 13.05.2021

Izradom Katastra nepokretnosti u Nišu došlo je do spajanja dve parcele u jednu kada i nastaje problem. Obratili smo se sa zahtevom da se vrati na staro i dobili ovakav odgovor.

Rešenjem katastra se dozvoljava upis svojine u korist Milanović Nadežde sa delom XXXXX i to je obrazloženo ovako:

KP.BR.97 KO NIŠ-PANTELEJ je nastala u postupku izrade Katastra nepokretnosti za KO NIŠ-PANTELEJ od KP.BR.x KO KAMENICA koja je bila upisana u korist XX iz Niša, sa udelom 1/1, pravnog prethodnika XX i od KP.BR.x KO KAMENICA, koja je bila upisana u korist XX iz Niša sa udelom od 1/1. Kako u postupku izrade Katastra nije pronađena isprava po kojoj je XX iz Niša, stekao pravo na KP.BR. xx KO Kamenica, to je isti određen za držaoca KP.BR.97 sa udelom xx, a zatim je XX iz Niša, po spisku promena br.xx za KO NIŠ-Pantelej, upisana sa istom vrstom prava, a po osnovu rešanja Opštinskog suda u Nišu O.BR.xx od 10.12.1997.god.
Obzirom da je x dostavila rešenje Prvog opštinskog suda u Nišu O.br.x od 08.02.1965. godine, koje je doneto u predmetu ostvine pok.Živković-Gocić Todora iz kamenice, po kome je KP.BR.x KO Kamenica pripala Gocić Dušanu i izvršen upis u Katastar zemljišta, to su se stekli uslovi za upis svojine već upisanog držaoca.

Iz ovoga se vidi da nije rešen problem spojenih parcela već nam iz Katastra u Nišu sugerišu da to uradimo podelom (parcelacijom) uz važeću tarifu.

Odgovor

                Поштовани,

 

Према информацијама Службе за катастар непокретности Ниш, у поступку оснивања катастра непокретности за КО Ниш-Пантелеј формирана је катастарска парцела број 97 од катастарских парцела бр. xx и xx КО Каменица.

Предметна катастарска парцела се налази на територији КО Ниш-Пантелеј  за коју је извршена обнова премера 1988. године. У поступку катастарског премера врши се геодетско мерење непокретности према фактичком стању на терену. Корисници непокретности били су дужни да у том поступку сами изврше обележавање непокретности, у складу са одредбом члана 27. став 1. тада важећег  Закона о премеру и катастру земљишта („Службени гласнуик СРС број 11/76), којом је прописано да је сопственик, односно корисник земљишта на подручју на коме се врши снимање, дужан, ради осигурања тачности премера, да у року који одреди општински геодетски орган, о свом трошку обележи видљивим и трајним белегама границе земљишта и објеката који се налазе на њима.

                Према последњим расположивим подацима премера за катастарску парцелу број 97 Ко Ниш-Пантелеј, границе предметне парцеле су формиране на основу података обнове премера, дешифрованог аерофотограметријског снимања из 1988. године, уносом података у графичку базу и евиденцију катастра непокретности, и промене настале реализацијом пројекта препарцелације (СД 6/05 Ко Камненица) за потребе издвајања земљишта намењеног за изградњу саобраћајнице.

                На основу расположивих података, Служба за катастарнепокретности Ниш је утврдила да није причињена грешка приликом формирања катастарске парцеле  број 97 Ко Ниш-Пантелеј, већ да је иста формирана на основу јасно сигналисаних међних тачака у поступку обнове премера из 1988. године и промене настале реализацијом пројекта препарцелације из 2005. године.

 

 С поштовањем,

               

Контакт центар

 

                        

            


Pitanje br: 140, datum: 13.05.2021

U julu 2019. kupio sam stan. Stan je kupljen na kredit. Notar je izvrsio overu kupoprodajnog ugovora i podne zahtev za upis hipoteke i upis prava svojine. Hipoteka je upisana u julu iste godine.

Stiglo mi je resenje iz katastra o upisu prava svojine dana 23.03.2021. godine sa rokom opravdanja do 23.06.2021. godine. Ne razumem šta nedostaje da bi se opravdao upis. Potrebna mi je pomoć. Ako je potrebna još neka informacija pišite mi. Hvala unapred.

Odgovor

Poštovani,

 

Predbeležba prava svojine na nepokretnosti, upisuje se u smislu člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni Glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) ako ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca da se kupac može upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti (clausula intabulandi), već je davanje saglasnosti uslovljeno isplatom kupoprodajne cene u celosti.

 

Kada je Službi za katastar nepokretnosti dostavljen najpre ugovor o kupoprodaji, bez saglasnosti prodavca za upis (clausula intabulandi), Služba upisuje predbeležbu prava svojine u korist kupca, a prodavac i dalje ostaje upisan kao vlasnik sve dok se predbeležba ne opravda, odnosno dok se Službi za katastar nepokretnosti ne dostavi saglasnost za upis (clausula intabulandi), u kom slučaju će se  izvršiti opravdanje predbeležbe i upis prava svojine u korist kupca.

 

Javni beležnik je obavezan, da po službenoj dužnosti dostavi Službi za katastar nepokretnosti, radi opravdanja predbeležbe prava svojine, izjavu kojom prodavac potvrđuje da je kupac u celosti isplatio kupoprodajnu cenu i daje mu   saglasnost za upis -clausula intabulandi, koju je solemnizovao, a na osnovu koje se u Službi formira po službenoj dužnosti novi predmet.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 141, datum: 13.05.2021

Potreban mi je dokument iz zbirke isprava o postupku uknjižbe stana.
U pitanju je stan br X u ulici XXXXXX Novi Sad. Broj parcele XXXX (KO Novi Sad II) .
Kako da dodjem do ovog dokumenta?
Hvala na pomoći

Odgovor

Poštovana,

Potrebno je da Službi za katastar nepokretnosti Novi Sad 2 podnesete zahtev za izdavanje kopije isprave na osnovu koje ste upisani kao suvlasnik tog stana.

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, elektronskom poštom preko advokata profesionalnog korisnika eŠaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje.

 

S poštovanjem,

 

Kontakt centar


Pitanje br: 142, datum: 13.05.2021

Poštovani imam kuću koja je napravljena 81 god, uredno je uradjen plan i dozvola za gradnju i kuća je legalizovana. Ali po papirima nigde se ne vodi da na placu postoji kuća već se taj plac vodi kao vinograd 3 klase. Posle smrti oca ja sam nasledio taj isti plac ali to je i dalje vinograd. Zanima me gde treba da se obratim da bi rešio taj problem i upisao kuću na tom istom placu jer mi je potrebno zbog zahteva za priključak gasa??? Unapred hvala

Odgovor

Poštovani,

 

Radi upisa kuće u katastar nepokretnosti, saglasno članu 5. st. 5-7. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) potrebno je nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti dostaviti elaborat geodetskih radova, građevinsku i upotrebnu dozvolu  za objekat, odnosno rešenje o legalizaciji objekta (ozakonjenju), a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis u katastar, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokupentacije.

Radi upisa prava svojine na nepokretnostima u Vašu korist potrebno je dostaviti pravnosnažno rešenje o nasleđivanju.

Ako je u katastru nepokretnosti za predmetnu katastarsku parcelu upisana vrsta zemljišta “poljoprivredno zemljište”, potrebno je dostaviti uverenje organa nadležnog za poslove urbanizma da je promenjena namena tog zemljišta u “građevinsko zemljište”.

Elaborat geodetskih radova izrađuje geodetska organizacija. Spisak ovlašćenih geodetskih organizacija može se naći na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://rgz.gov.rs/registri-rgz-a/registar-licenci-za-rad-geodetskih-organizacija/registar-licenci-za-rad-geodetskih-organizacija

 

Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse za upis u katastar nepokretnosti izdaće nadležna Služba za katastar nepokretnosti prilikom podnošenja zahteva za upis. Zahtev za upis, u ime stranke, zajedno sa elaboratom geodetskih radova, podnosi preko e-šaltera geodetska organizacija.

 

S poštovanjem,

 

Kontakt centar


Pitanje br: 143, datum: 13.05.2021

Поштовани,

 

Моја мајка је 2005. године купила стан.  Тадашњи власници станова се у тој згради нису књижили, нити су се водиле земљишне књиге за подручје на којем се зграда налази. Будући да је зграду саградила компанија Станком, након формирања катастра непокретности ова компанија је уписана као ималац права својине на становим у облику друштвене својине. У међувремену, у циљу уписа права својине на том стану прибавили смо све исправе о правним пословима на основу којих је овај стан преношен до моје мајке, осим првог уговора којим је компанија Станком продала тај стан компанији Сартид (поседујемо све уговоре до компаније Сартида). Међутим, конпанија Станком је издала сагласност, да компанија Сартид може уписати право својине (clausula intabulandi) и ту исправу оверену код јавног бележника  нам је предала и ми је као такву поседујемо. 

 Овим путем желим да питам, да ли моја мајка може уписати право својине на овом стану на основу уговора којима доказује правни след до компаније Сартид, и ове clausule intabulandi коју је Станком издао Сратиду, али без подношења уговора закљученог измеђи Сартида и Станкома?

Хвала

Odgovor

Poštovani,

 

Odredbom člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17- -autentično tumačenje), 113/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr. zakon) propisano je da su  upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis  dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

 

Stoga, bez ugovora o kupoprodaji zakljućenog između Stankoma i Sartida, kojim se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava na stanu, Vaša majka ne može upisati pravo svojine na stanu.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 147, datum: 13.05.2021

Imam ugovor o poklonu NJIVE ( poljoprivredno zemlj.) koji je overen u sudu 2014. godine.
Kako da sada uknjižim taj ugovor tj. kako da promenim ime vlasnika

Unapred hvala

Odgovor

Poštovani,

 

Ako je poklonodavac upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na katastarskim parcelama koje su predmet ugovora o poklonu, potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za promenu imaoca prava u katastru i uz zahtev dostavite taj ugovor u originalu ili overenoj kopiji.

Ukoliko poklonodavac nije upisan u katastru nepokretnosti, potrebno je da dostavite ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava na nepokretnosti.

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, elektronskom poštom preko advokata profesionalnog korisnika eŠaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje.

Obrazac zahteva možete preuzeti na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 

 

 

 

 


Pitanje br: 148, datum: 13.05.2021

Dobar dan,

05.07.2018. sam potpisao kupoprodajni ugovor za stan u Ulici XXXX, stan B (Beograd, Palilula). Ugovor je overen kod notara i odmah nakon toga je prosleđen zahtev za upis u katastar nepokretnosti.
Kako je reč o samom početku primene nove procedure (gde notar prosleđuje zahtev katastru), očigledno je došlo do neke neusklađenosti i zahtev za upis je odbijen. Broj predmeta je XXXXXXXXX.

Kontaktirao sam i javnog beležnika/notara gde je ugovor overen i dobio informaciju da to nije u njihovoj nadležnosti pošto je dokumentacija već jedanput prosleđena sa njihove strane.

Zamolio bih Vas za pomoć i savet šta je potrebno da uradim kako bih upisao nepokretnost na svoje ime.

Hvala unapred.

Odgovor

Poštovani,

 

U upravnom predmetu koji je u Službi za katastar nepokretnosti Palilula zaveden pod brojem 952-02-12-015-970/2018 dana 10.07.2018. godine,  javni beležnik nije dostavio Vaš kupoprodajni ugovor, već ugovor o deobi nepokretnosti OPU: 757-2018 i založnu izjavu OPU: 1851-2018, radi upisa založnog prava na predmetnom stanu. Služba za katastar nepokretnosti Palilula donela je odluku u tom predmetu – rešenje kojim se postupak obustavlja iz razloga što je ta izvršna vansudska hipoteka na predmetnom stanu upisana rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Palilula broj 952-02-12-015-630/2018 od 10.07.2018. godine.  

Vi imate pravo da, saglasno članu 25. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova  podnesete Službi za katastar nepokretnosti Palilula zahtev za upis u katastar nepokretnosti na osnovu ugovora o kupoprodaji stana.

Međutim Služba je dužna da saglasno odredbi člana 33.stav 5. tačka 2) navedenog zakona prekine postupak po Vašem zahtevu, ako prethodno dostava kupoprodajnog ugovora nije izvršena od strane javnog beležnika koji je ugovor potvrdio (solemnizovao), a nakon te dostave nastavi postupak pokrenut zahtevom, te sa tim postupkom spoji postupak pokrenut po službenoj dužnosti i donese jedinstvenu odluku.

Ako javni beležnik ne dostavi ugovor u kupoprodaji ni nakon 30 dana od prekida postupka, Služba o tome obaveštava organ koji vrši nadzor nad radom javnog beležnika i nastavlja postupak po zahtevu, saglasno odredbi člana 33. stav 6. istog zakona.

 

S poštovanjem,

 

Kontakt centar


Pitanje br: 149, datum: 13.05.2021

Poštovani,

Kupio sam nekretninu u A-bloku u fazi gradnje sa građevinskom dozvolom, prijavom radova, overnim ugovorom kod notara i svom neophodnom pratećom dokumentacijom. Objekat je završen januara 2020, investitoru sam isplatio celokupan iznos, dobio potvrdu od investitora da je iznos u celosti isplaćen i od notara "causulu intabulandi". Po službenoj dužnosti notar je poslao katastru zahtev za uknjižbu, ali je katastar odbio pošto nije bilo upotrebne dozvole. Katastar me je tom prilikom obavestio da se postupak obustavlja do dobijanja upotrebne dozvole. Moje pitanje je da li ja u ovoj fazi (do dobijanja upotrebne dozvole) treba u katastar da stavim neku predbeležbu? I drugo pitanje je da li nakon dobijanja upotrebne dozvole je moguć upis u katastar nepokretnosti elektronskim putem?
Hvala.

Odgovor

Поштовани,

 

Орган надлежан за издавање употребне дозволе обавезан је да надлежној Служби за катастар непокретности, по службеној дужности, електронским путем достави правноснажну употребну дозволу, заједно са елаборатом геодетских радова, ради уписа у катастар непокретности.

До тада постоји могућност уписа предбележбе објекта у изградњи са свим посебним деловима објекта и предбележба права својине на истим, на основу правноснажне грађевинске дозволе, извода из техничке документације на основу које је издата грађевинска  дозвола и потврде о пријави радова.

Уколико јавни бележник достави Служби за катастар непокретности уговор о купопродаји посебног дела објекта у изградњи Служба ће обуставити поступак уколико у катастар непокретности претходно није уписана предбележба објекта у изградњи и тог посебног дела.

 

С поштовањем,

Републички геодетски завод

Сектор за развој

Одсек за информисање и сарадњу

 

 


Pitanje br: 150, datum: 13.05.2021

Poštovani, 

Nakon smrti bake, završena je ostavinska rasprava. Rešenje je stiglo. Nepokretnosti su na opštini Zemun, Stara Pazova, Leposavić...

 

Kakva je procedura za upis? 

Ide li se posebno na svaku opštinu ili? 

Odgovor

Poštovana,

 

Sud, odnosno javni beležnik koji je doneo rešenje o nasleđivanju obavezan je da pravnosnažno rešenje, po službenoj dužnosti,  dostavi svim nadležnim Službama za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera radi upisa u katastar nepokretnosti, u skladu sa čl. 22. stav 1. i 23. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.  41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

 

S poštovanjem,

 

Kontakt centar

 

 


Pitanje br: 151, datum: 13.05.2021

Dobar dan,

 

Posle razvoda braka, stan koji se vodi u katastru na bivšeg supruga je pripao meni. ( Navedeno je u presudi.) 

Na koji način mogu da promenim vlasnika?

Odgovor

Poštovana,

 

Ako je odluka o razvodu braka doneta posle 01. Januara 2020.godine, sud koji je doneo tu odluku obavezan je da u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti odluke istu prosledi, radi upisa u katastar nepokretnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, u skladu sa odredbama člana 22. stav 1. tačka 1), člana23. stav 5. tačka 2) i člana 61. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.  41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

 

Ako je odluka o razvodu braka doneta i postala je pravnosnažna pre navedenog datuma, potrebno je da stranka podnese zahtev za upis u katastar nepokretnosti i dostavi  navedenu odluku u originalu ili overenoj kopiji.

 

Zahtev se podnosi poštom, putem preporučene pošiljke, putem E-šaltera preko advokata ili neposredno u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem internet aplikacije na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda E-zakazivanje na  linku  https://rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje.

 

Obrazac zahteva možete preuzeti na linku  https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

 

S poštovanjem,

Kontakt centar


Pitanje br: 152, datum: 13.05.2021

Poštovani,

 

Molim Vas za informaciju da li je podnošenjem zahteva preko e-šaltera moguće dobiti podatke/potvrdu/uverenje o nepokretnostima u vlasništvu određenog pravnog lica na teritoriji Srbije i šta je potrebno od dokumentacije za podnošenje ovakvog zahteva? Konkretno, da li je potreban pravni interes kako bi se dobili ovakvi podaci i kojim dokumentom se pravni interes može opravdati?

 

Obzirom na urgentnost situacije, jako bi mi značilo ako biste mi izašli u susret i uputili odgovor što pre možete.

 

Hvala Vam unapred na izdvojenom vremenu.

 

Srdačan pozdrav,

Odgovor

Poštovani,

 

Zahtev za izdavanje uverenja o nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije u vlasništvu određenog pravnog lica možete podneti putem pošte, neposredno predati u pisarnici u  sedištu Republičkog geodetskog zavoda u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39 ili putem mejla kn@rgz.gov.rs

Po zavaođenju predmeta, postupajući referent će Vas kontaktirati u vezi sa  specifikacijom za plaćanje republičke administrativne takse za izdavanje uverenja i eventualne dopune u predmetu.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 

 

 

 


Pitanje br: 153, datum: 13.05.2021

Pri deobi mjcinog uzivanja od 1/3 nepokretnosti koja se nalazi u sredisnom delu celokupne nepokretnosti.nakon njene smrti podeljeno je na dva dela medjutim nije u katastru opredeljeno kome koja strana pripada. tako da je naslednik umro. tako da ta povrsina nepokretnosti jos uvek je u katastru upisana na njeno ime. interesuje me kako i ko upisuje kome koja strana nepokretnosti pripada...

Odgovor

Poštovani,

 

Promena nastala deobom katastarske parcele provodi se u katastru nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i dokaza o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, a ako parcela predstavlja građevinsko zemljište potreban je i projekat parcelacije overen od strane organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma.

Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima jeste ugovor o deobi zaključen između suvlasnika parcele, odnosno njihovih pravnih sledbenika ili odluka nadležnog suda doneta u vanparničnom postupku za deobu imovine.

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 156, datum: 13.05.2021

Postovani, htela bih da pitam kako da resim problem pogresno unetih podataka u katastar. Tacnije jedan deo moje parcele, otprilike cetvrtina, je zaveden po katastru kao deo komsijske parcele. Nije mi jasno ko je to tako zaveo, kada, ili na osnovu kog dokumenta kada nista nije otudjivano i pri tome posedujem vlasnicki list u kojem mi pripada cela kvadratura ukljucujuci i taj sporan deo?

Unapred hvala. 

Pozdrav

Odgovor

Poštovani,

 

Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar n epokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 


Pitanje br: 157, datum: 13.05.2021

Poštovani,
Kada mogu da ocekujem postupanje po mom predmetu koji je predat jos 2020 godine, za upis vlasnistva.

Br predmeta je: xxxx
Obzirom da par meseci traje upis molim Vas kome da se obratim za postupanje, jer vec je hitno.
Hvala puno
Srdacan pozdrav!

Odgovor

Poštovani,

 

Urgenciju za rešavanje Vašeg predmeta u Službi za katastar nepokretnosti možete uputitu putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/

 

S poštovanjem,

Kontakt centar

 

 


Pitanje br: 158, datum: 13.11.2020

Postovani potreban mi je savet. U pitanju je plac kupljen 1986.godine. Priča počinje 86- godine kada sam ja imao 9.godina. meni je otac izvrsio samoubistvo te godine i posto smo brat,sestra i ja ostali mali sa majkom, nama je očeva firma kupila taj plac i na njemu izgradila porodičnu kucu za nas.U sivoj gradnji(samo omalterisana kuca bez vode,fasade,kupatila...).E sad posto je tako vreme tada bilo ( jednopartiski sistem ) mi nikada nismo dobili papire za taj plac ni za kucu, a nismo ih ni trazili. U medjuvremenu 90- i neke godine je firma otisla u stecaj. Firma koja je 80- tih godina nastala iz zemljoradničke zadruge. Čovek od koga je kupljen plac je umro 98- g. I kao njegov naslednik u listi nepokretnosti se uknjizava njegova ćerka. Vlasnik sporne parcele 1/1. Bez tereta. Za celu pricu oko upisa sam saznao pre 10 dana kada me je dotična zena kontaktira sa pricom da zeli da mi prevede plac posto sam je upoznao sa celom pricom oko placa. Izveo sam geometra, premerio plac , izvadio list nepokretnosti spornog placa na kome je ime doticne zene sa namerom da pravim ugovor sa njom i da overim kod notara kako sam se i bio dogovorio sa njom. Kada sam joj se javio pre neki dan zena je promenila misljenje o sveme. Zemljoradnička zadruga iz koje je nastala firma-koja je sve to kupila je pre 10- tak godina pocela da vrsi potrazivanje imovine firme koja je u stecaju blizu 25. Godina.  Tačnije imovinu od firme koja je nastala od zemljoradničke zadruge. Ali do sada mene niko nije trazio ili osporavao kucu ili plac. E sada posto postoji stecajni upravnik koji radi za tu zadrugu njega je dotična žena koja je upisana kao vlasnik moga placa kontaktirala sa molbom da joj odgovori da li Zadruga ima pravo potrazivanja kuce i placa. Meni je rekla da ne zeli da mi prevede taj plac sto je moja kuca na njemu. Sa čudjenem i pitanjem zasto bi to ona uradila. Koliko ja shvatam stvari ona pokusava da ponovo naplati taj plac ili zemljoradničkoj zadruzi ili da uceni mene za neke pare. E sad ja sam se čuo sa Direktorom te firme koja je kupila za mene i moju porodicu plac. Čovek zna celu situaciju mada je odavno u penziji i nikad ga niko nije kontaktirao za bilo kakva pitanja u vezi toga. Moje pitanje vama glasi. Na koji način ja mogu da ostvarim pravo na plac i kucu posto bi u saglasnosti sa porodicom sve to ukljižio na sebe. 

Odgovor

Ovo pitanje nije iz nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda, jer  se ne radi  o upisu prava na nepokretnosti već o rešavanju imovinsko-pravnih odnosa.


Pitanje br: 160, datum: 13.11.2020

Postovani, kako promeniti vlasnika stambene kuce posle zaostavstine, porez se jos uvek vodi na pokojnog oca a trebalo bi na majku.

Odgovor

Javni beležnik je, saglasno članu 23. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) obavezan da, putem e-šaltera, dostavi nadležnoj unutrašnjoj jedinici Republičkog geodetskog zavoda - Službi za katastar nepokretnosti  ispravu koju je sastavio, potvrdio ili overio, kao i odluku koju je doneo, koja predstavlja pravni osnov za upis promene u katastar nepokretnosti.

Dakle, javni beležnik je obavezan da, po službenoj dužnosti, dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, elektronskim putem, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, u roku od 24 časa od dana pravnosnažnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

Ako je rešenje o nasleđivanju doneto pre stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova ("Službeni glasnik RS", broj 41/18), odnosno pre 8. juna 2018. godine, zahtev za upis možete da podnesete putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za upis vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje, pozivom Info centra na kontakt telefon: 011/6355600 ili na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 161, datum: 13.11.2020

Molim Vas da mi kažete kako da ispišem nekretninu sa svog imena posto je novi vlasnik nije upisao na svoje ime i godinama njegove obaveze stižu na moje ime.
Da li postoji mogućnost da ja predam zahtev da se upiše na njegovo ime

Odgovor

Možete i Vi podneti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti zahtev za promenu imaoca prava svojine na nepokretnostii. Potrebno je da uz zahtev priložite ispravu koja je pravni osnov za provođenje promene u katastru nepokretnosti, u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.


Pitanje br: 162, datum: 13.11.2020

Moja majka je 2005. godine zaključila Ugovor o otkupu stana sa Gradom Niš. Ugovor nije upisan u RGZ. Iste godine, nas dve smo zaključile Ugovor o doživotnom izdržavanju. Nakon njene smrti, 2014. godine, na osnovu sudskog resenja, postajem vlasnik stana. Medjutim, ni jedna promena nije upisana u katastar. Poresku prijavu sam podnela i porez plaćam na svoje ime. Stan br.15.od 47 m2 je upisan u LN broj 5983 KO Niš "Ćele kula". Hoću da izvršim upis vlasništva na predmetnom stanu, ne živim u Nišu, Posedujem celokupnu dokumentaciju, pa me zanima, kako da upis izvršim elektronskim putem. Da li je moguće dostaviti dokumentaciju elektronskim putem u RGZ- u Nišu ili poštom? Molim Vas odgovorite mi koji su koraci za uknjižbu.

Odgovor

Zahtev za upis, sa potrebnom dokumentacijom se može podneti putem pošte ili elektronskim putem preko advokata koji sa Republičkim geodetskim zavodom ima zaključen ugovor o pristupanju e-šalteru. Spisak registrovanih advokatskih kancelarija koje mogu pristupiti e-šalteru nalazi se na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na adresi https://rgz.gov.rs/registrovane-advokatske-kancelarije-novo.

Napominjemo, da se zahtev za upis  sa potrebnom dokumentacijom može podneti u formi papirnog dokumenta najkasnije do 31.12.2020. godine

Obrazac zahteva možete preuzeti na internet adresi https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa.


Pitanje br: 164, datum: 13.11.2020

Kupila sam stan na kredit u januaru 2020. Uvidom u ekatastar vidi se da je upisana hipoteka na stan 30.01.2020., a u odeljku Zabeležba posebnog dela stoji Promena nosioca prava na posebnom delu od 11.02.2020., međutim nigde ne stoji moje ime kao ime vlasnika stana, a ja do kraja meseca ovog moram da predam banci novi vlasnički list.
Da li ja treba da predam u katastru zahtev za promenu nosioca prava, obzirom da to sada rade notari po službenoj dužnosti odmah po potpisivanju ugovora o kupoprodaji? I koliko se čeka promena nosioca prava?

Odgovor

Javni beležnik je bio u obavezi da po službenoj dužnosti dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti kupoprodajni ugovor koji je potvrdio, radi upisa u katastar nepokretnosti. Budući da, kako navodite na predmetnom stanu postoji zabeležba formiranog predmeta koji se odnosi na promenu imaoca prava, on je to najverovatnije i učinio.

 Za informacije o statusu tog predmeta možete se obratiti  Info centru Republičkog geodetskog zavoda na telefon 011/6355 600 ili na mejl:  info.centar@rgz.gov.rs. Potrebno je da navedete broj tog predmeta koji se vidi u tekstu zabeležbe.

 


Pitanje br: 166, datum: 13.11.2020

Poštovani, da li se na rešenje sluzbe koje je uredno dostavljeno i primljeno može dati izjava o odricanju prava na žalbu na doneto rešenje a čime bi ono postalo automatski pravosnažno i izvršno, da se nemora čekati da prođe rok od 40 dana?

Odgovor

Može se dati izjava o odricanju prava na žalbu protiv rešenja Službe za katastar nepokretnosti. Izjava o odricanju prava na žalbu daje se na zapisnik pred nadležnom Službom za katastar nepokretnosti, u zakazanom terminu. Termin možete zakaziti pozivom Info centra na telefon br. 011/6355 600 ili elektronskim putem na mejl: info.centar@rgz.gov.rs.

Izjava o odricanju prava na žalbu može se dostaviti i u pisanoj formi uz overu potpisa kod nadležnog organa, u kojoj se navodi broj i datum rešenja, ime i prezime i JMBG stranke, odnosno zastupnika stranke. 

Odricanjem prava na žalbu rešenje postaje konačno, ali ne i pravnosnažno. Zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se ako u roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor.


Pitanje br: 168, datum: 13.11.2020

Od starta mi je bilo jasno da je status moguće proveriti preko broja predmeta, ali kao što rekoh ja broj predmeta odavno više nemam.  

Da li to znači da sa gubitkom broja predmeta više ne postoji nikakav način da proverim status predmeta?

Odgovor

Na stanu na koji se odnosi Vaš zahtev za upis, u katastar nepokretnosti upisuje se zabeležba podnetog zahteva za upis. U tekstu te zabeležbe navodi se broj predmeta koji je formiran u Službi za katastar nepokretnosti u vezi sa tim zahtevom. Uvid u zabeležbu možete izvršiti putem e-katastra na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na adresi https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup. Pretraga se vrši po adresi nepokretnosti ili prema broju katastarske parcele, nazivu opštine  i katastarske opštine.


Pitanje br: 169, datum: 13.11.2020

Majka, sestra i ja, po ostavinskom rešenju iza smrti oca, nasledile smo stan i garažu na različitoj adresi. Da li se jednom molbom za upis prava svojine možemo uknjižiti na obe nepokretnosti i da li je dovoljan običan potpis sve tri na molbi za uknjižbu (bez overe potpisa).

Odgovor

Ako se stan i garaža nalaze na području koji je u nadležnosti iste Službe za katastar nepokretnosti, podnosi se samo jedan zahtev za upis. Svojeručni potpisi na zahtevu ne moraju da budu overeni kod nadležnog organa.

 


Pitanje br: 172, datum: 23.07.2020

Postovani potreban mi je savet. U pitanju je plac kupljen 1986.godine. Priča počinje 86- godine kada sam ja imao 9.godina. meni je otac izvrsio samoubistvo te godine i posto smo brat,sestra i ja ostali mali sa majkom, nama je očeva firma kupila taj plac i na njemu izgradila porodičnu kucu za nas.U sivoj gradnji(samo omalterisana kuca bez vode,fasade,kupatila...).E sad posto je tako vreme tada bilo ( jednopartiski sistem ) mi nikada nismo dobili papire za taj plac ni za kucu, a nismo ih ni trazili. U medjuvremenu 90- i neke godine je firma otisla u stecaj. Firma koja je 80- tih godina nastala iz zemljoradničke zadruge. Čovek od koga je kupljen plac je umro 98- g. I kao njegov naslednik u listi nepokretnosti se uknjizava njegova ćerka. Vlasnik sporne parcele 1/1. Bez tereta. Za celu pricu oko upisa sam saznao pre 10 dana kada me je dotična zena kontaktira sa pricom da zeli da mi prevede plac posto sam je upoznao sa celom pricom oko placa. Izveo sam geometra, premerio plac , izvadio list nepokretnosti spornog placa na kome je ime doticne zene sa namerom da pravim ugovor sa njom i da overim kod notara kako sam se i bio dogovorio sa njom. Kada sam joj se javio pre neki dan zena je promenila misljenje o sveme. Zemljoradnička zadruga iz koje je nastala firma-koja je sve to kupila je pre 10- tak godina pocela da vrsi potrazivanje imovine firme koja je u stecaju blizu 25. Godina.  Tačnije imovinu od firme koja je nastala od zemljoradničke zadruge. Ali do sada mene niko nije trazio ili osporavao kucu ili plac. E sada posto postoji stecajni upravnik koji radi za tu zadrugu njega je dotična žena koja je upisana kao vlasnik moga placa kontaktirala sa molbom da joj odgovori da li Zadruga ima pravo potrazivanja kuce i placa. Meni je rekla da ne zeli da mi prevede taj plac sto je moja kuca na njemu. Sa čudjenem i pitanjem zasto bi to ona uradila. Koliko ja shvatam stvari ona pokusava da ponovo naplati taj plac ili zemljoradničkoj zadruzi ili da uceni mene za neke pare. E sad ja sam se čuo sa Direktorom te firme koja je kupila za mene i moju porodicu plac. Čovek zna celu situaciju mada je odavno u penziji i nikad ga niko nije kontaktirao za bilo kakva pitanja u vezi toga. Moje pitanje vama glasi. Na koji način ja mogu da ostvarim pravo na plac i kucu posto bi u saglasnosti sa porodicom sve to ukljižio na sebe.

Odgovor

Ovo pitanje nije iz nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda, jer  se ne radi  o upisu prava na nepokretnosti već o rešavanju imovinsko-pravnih odnosa.


Pitanje br: 174, datum: 23.07.2020

Postovani kako promeniti vlasnika stambene kuce posle zaopstavstine , porez se jos uvek vodi na pokojnog oca a trebalo bi na majku.

Odgovor

Javni beležnik je, saglasno članu 23. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) obavezan da, putem e-šaltera, dostavi nadležnoj unutrašnjoj jedinici Republičkog geodetskog zavoda - Službi za katastar nepokretnosti  ispravu koju je sastavio, potvrdio ili overio, kao i odluku koju je doneo, koja predstavlja pravni osnov za upis promene u katastar nepokretnosti.

Dakle, javni beležnik je obavezan da, po službenoj dužnosti, dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, elektronskim putem, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, u roku od 24 časa od dana pravnosnažnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.  

Ako je rešenje o nasleđivanju doneto pre stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova ("Službeni glasnik RS", broj 41/18), odnosno pre 8. juna 2018. godine, zahtev za upis možete da podnesete putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za upis vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje, pozivom Info centra na kontakt telefon: 011/6355600 ili na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 175, datum: 23.07.2020

Molim Vas da mi kažete kako da ispišem nekretninu sa svog imena posto je novi vlasnik nije upisao na svoje ime i godinama njegove obaveze stižu na moje ime.
Da li postoji mogućnost da ja predam zahtev da se upiše na njegovo ime

Odgovor

Možete i Vi podneti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti zahtev za promenu imaoca prava svojine na nepokretnostii. Potrebno je da uz zahtev priložite ispravu koja je pravni osnov za provođenje promene u katastru nepokretnosti, u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.


Pitanje br: 176, datum: 23.07.2020

Moja majka je 2005. godine zaključila Ugovor o otkupu stana sa Gradom Niš. Ugovor nije upisan u RGZ. Iste godine, nas dve smo zaključile Ugovor o doživotnom izdržavanju. Nakon njene smrti, 2014. godine, na osnovu sudskog resenja, postajem vlasnik stana. Medjutim, ni jedna promena nije upisana u katastar. Poresku prijavu sam podnela i porez plaćam na svoje ime. Stan br.15.od 47 m2 je upisan u LN broj 5983 KO Niš "Ćele kula". Hoću da izvršim upis vlasništva na predmetnom stanu, ne živim u Nišu, Posedujem celokupnu dokumentaciju, pa me zanima, kako da upis izvršim elektronskim putem. Da li je moguće dostaviti dokumentaciju elektronskim putem u RGZ- u Nišu ili poštom? Molim Vas odgovorite mi koji su koraci za uknjižbu. Hvala.

Odgovor

Zahtev za upis, sa potrebnom dokumentacijom se može podneti putem pošte ili elektronskim putem preko advokata koji sa Republičkim geodetskim zavodom ima zaključen ugovor o pristupanju e-šalteru. Spisak registrovanih advokatskih kancelarija koje mogu pristupiti e-šalteru nalazi se na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na adresi https://rgz.gov.rs/registrovane-advokatske-kancelarije-novo.

Napominjemo, da se zahtev za upis  sa potrebnom dokumentacijom može podneti u formi papirnog dokumenta najkasnije do 31.12.2020. godine

Obrazac zahteva možete preuzeti na internet adresi https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa.


Pitanje br: 177, datum: 23.07.2020

Da li mi možete reći kada će moje rešenje o knjiženju stana sa investitora na mene biti pravosnažno? 26 maja je doneto rešenje, 3 juna je potpisano i poslato mi na adresu i od tada mi na sajtu stoji da je rešenje doneto ali da nije konačno, tj. da odluka nije pravosnažana!

Odgovor

Ovaj Kontakt centar namenjen je davanju odgovora i pojašnjenja u cilju boljeg razumevanja propisa koji uređuju upis u katastar nepokretnosti, a nije namenjen davanju instrukcija i pravnih saveta za postupanje u konkretnoj situaciji. 

Za informacije u vezi sa Vašim predmetom možete se obratiti  Republičkom geodetskom zavodu – Sektoru za katastar nepokretnosti ne mejl: kn@rgz.gov.rs

 


Pitanje br: 178, datum: 23.07.2020

Kupila sam stan na kredit u januaru 2020. Uvidom u ekatastar vidi se da je upisana hipoteka na stan 30.01.2020., a u odeljku Zabeležba posebnog dela stoji Promena nosioca prava na posebnom delu od 11.02.2020., međutim nigde ne stoji moje ime kao ime vlasnika stana, a ja do kraja meseca ovog moram da predam banci novi vlasnički list.
Da li ja treba da predam u katastru zahtev za promenu nosioca prava, obzirom da to sada rade notari po službenoj dužnosti odmah po potpisivanju ugovora o kupoprodaji? I koliko se čeka promena nosioca prava?

Odgovor

Javni beležnik je bio u obavezi da po službenoj dužnosti dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti kupoprodajni ugovor koji je potvrdio, radi upisa u katastar nepokretnosti. Budući da, kako navodite na predmetnom stanu postoji zabeležba formiranog predmeta koji se odnosi na promenu imaoca prava, on je to najverovatnije i učinio.

 Za informacije o statusu tog predmeta možete se obratiti  Info centru Republičkog geodetskog zavoda na telefon 011/6355 600 ili na mejl:  info.centar@rgz.gov.rs. Potrebno je da navedete broj tog predmeta koji se vidi u tekstu zabeležbe.


Pitanje br: 180, datum: 23.07.2020

Poštovani, da li se na rešenje sluzbe koje je uredno dostavljeno i primljeno može dati izjava o odricanju prava na žalbu na doneto rešenje a čime bi ono postalo automatski pravosnažno i izvršno, da se nemora čekati da prođe rok od 40 dana? Hvala Vam na odgovoru.

Odgovor

Može se dati izjava o odricanju prava na žalbu protiv rešenja Službe za katastar nepokretnosti. Izjava o odricanju prava na žalbu daje se na zapisnik pred nadležnom Službom za katastar nepokretnosti, u zakazanom terminu. Termin možete zakaziti pozivom Info centra na telefon br. 011/6355 600 ili elektronskim putem na mejl: info.centar@rgz.gov.rs.

Izjava o odricanju prava na žalbu može se dostaviti i u pisanoj formi uz overu potpisa kod nadležnog organa, u kojoj se navodi broj i datum rešenja, ime i prezime i JMBG stranke, odnosno zastupnika stranke.  

Odricanjem prava na žalbu rešenje postaje konačno, ali ne i pravnosnažno. Zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se ako u roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor.


Pitanje br: 182, datum: 23.07.2020

Od starta mi je bilo jasno da je status moguće proveriti preko broja predmeta, ali kao što rekoh ja broj predmeta odavno više nemam. Da li to znači da sa gubitkom broja predmeta više ne postoji nikakav način da proverim status predmeta? To mi zvuči nepojmljivo.

Odgovor

Na stanu na koji se odnosi Vaš zahtev za upis, u katastar nepokretnosti upisuje se zabeležba podnetog zahteva za upis. U tekstu te zabeležbe navodi se broj predmeta koji je formiran u Službi za katastar nepokretnosti u vezi sa tim zahtevom. Uvid u zabeležbu možete izvršiti putem e-katastra na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na adresi https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup. Pretraga se vrši po adresi nepokretnosti ili prema broju katastarske parcele, nazivu opštine  i katastarske opštine.


Pitanje br: 185, datum: 23.07.2020

Molim da mi odgovorite šta je potrebno , pored ugovorne dokumentacije ( ugovor o otkupu stana, ugovor o poklonu , ugovor o kupoprodaji sa potvrdama o isplaćenoj ceni), za uknjižbu vlasništva na stanu koji se nalazi u zgradi koja je uknjižena sa teretom da nema građevinsku dozvolu, i u kojoj je uknjiženo 5 od deset stanova kao privatna svijina. Stan koji treba da knjižim nije uopšte upisan u list nepokretnosti.

Odgovor

Budući da se radi o ugovoru o otkupu stana,u društvenoj, odnosno državnoj  svojini moguć je upis prava svojine na objektu, odnosno posebnom delu objeta za koji nije izdato odobrenje za izgradnju, odnosno građevinska dozvola, saglasno članu 134. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 – autentično tumačenje i 113/17 – dr. zakon). Potrebno je dostaviti i elaborate geodetskih radova, koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija.


Pitanje br: 186, datum: 23.07.2020

Poštovani, zanima me da li će nakon 31.12.2020 i fizička lica preko e-šaltera moći da dostavljaju isprave za upis prava svojine, i da li će u budućnosti moći samostalno od kuće da izvrše plaćanje takse i preuzmu overen list nepokretnosti elektronskim pečatom RGZ-a?

Odgovor

Posle 31.12.2020. godine fizička lica neće moći neposredno, preko e-šaltera da dostavljaju nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti zahtev za upis i neophodnu dokumentacijju, i da pribavljaju list nepokretnosti, već  preko advokata koji  imaju pristup e-šalteru, kao i geodetskih organizacija ako se radi o zahtevu za upis nepokretnosti. Spisak advokatskih kancelarija i geodetskih organizacija koje imaju pristup e-šalteru objavljen je na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda. Republička administrativna taksa za usluge Republičkog geodetskog zavoda i sada se može platiti elektronskim putem.


Pitanje br: 187, datum: 23.07.2020

Kako mogu da dobijem kopiju rešenja o upisu stana u Beogradu u katastar nepokretnosti?

Odgovor

Potrebno je da Službi  za katastar nepokretnosti koja je donela rešenje podnesete zahtev za izdavanje kopije rešenja. Zahtev možete podneti putem pošte ili neposredno u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakaziti pozivom Info centra na telefon br. 011/6355 600 ili elektronskim putem na mejl: info.centar@rgz.gov.rs.


Pitanje br: 188, datum: 23.07.2020

Htela bi da izmenim podatke upisane u listu nepokretnosti, naime tetka moje majke je negde upisana kao musko a negde kao žensko pa me interesuje na koji način to mogu ispraviti. I drugo pitanje iza moje babe urađena je ostavina pre 20 godina ali podaci ostavinskog rešenja nisu uneti u list nepokretnosti već se i dalje kao naslednik vodi moja baba, da li je dovoljno da samo dostavim ostavinsko rešenje katastru i da li ima neka posebna procedura.

Odgovor

Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za ispravku greške u katastru nepokretnosti. Ako je Služba prilikom upisa počinila  grešku, na osnovu uvida u spise predmeta, može izvršiti ispravku pogrešno upisanog podatka u imenu imaoca prava. Međutim, ako je u ispravi koja je bila pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti počinjena navedena greška, morate tražiti ispravku te isprave. Ukoliko je u katastar nepokretnosti upisan jedinstveni matični broj građana za navedenog imaoca prava na nepokretnosti, ispravka se  može izvršiti na osnovu uvida u matične knjige rođenih.


Pitanje br: 189, datum: 23.07.2020

Moja majka je 2005. godine zaključila Ugovor o otkupu stana sa Gradom Niš. Ugovor nije upisan u RGZ. Iste godine, nas dve smo zaključile Ugovor o doživotnom izdržavanju. Nakon njene smrti, 2014. godine, na osnovu sudskog resenja, postajem vlasnik stana. Medjutim, ni jedna promena nije upisana u katastar. Poresku prijavu sam podnela i porez plaćam na svoje ime. Stan br.15.od 47 m2 je upisan u LN broj 5983 KO Niš "Ćele kula". Hoću da izvršim upis vlasništva na predmetnom stanu, ne živim u Nišu, Posedujem celokupnu dokumentaciju, pa me zanima, kako da upis izvršim elektronskim putem. Da li je moguće dostaviti dokumentaciju elektronskim putem u RGZ- u Nišu ili poštom? Molim Vas odgovorite mi koji su koraci za uknjižbu. Hvala.

Odgovor

Zahtev za upis, sa potrebnom dokumentacijom se može podneti putem pošte ili elektronskim putem preko advokata koji sa Republičkim geodetskim zavodom ima zaključen ugovor o pristupanju e-šalteru. Spisak registrovanih advokatskih kancelarija koje mogu pristupiti e-šalteru nalazi se na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na adresi https://rgz.gov.rs/registrovane-advokatske-kancelarije-novo.

Napominjemo, da se zahtev za upis  sa potrebnom dokumentacijom može podneti u formi papirnog dokumenta najkasnije do 31.12.2020. godine

Obrazac zahteva možete preuzeti na internet adresi https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa.


Pitanje br: 190, datum: 23.07.2020

Pre 5 godina smo kupili stan,a pre tri podneli papire za prenos vlasnistva.Od Vas smo dobili odbijenicu da se ne slaze vasa evidencija sa nasim ugovorom za 3m2. Mi uredno porez placamo za 3m2 veci stan nego sto vi imate zabelezeno. Htela sam da proverima, da li su tacne informacije da se sada tako mala odstupanja tolerisu i da bih mogla ostvariti upis vlasnistava.

Odgovor

Republički geodetski zavod je uputio Službama za katastar nepokretnosti raspis broj 952-416/2020-1 od 30.06.2020. godine po kojem  ugovor o kupoprodaji stana predstavlja podobnu ispravu za provođenje promene u katastar nepokretnosti,i iako se površina stana navedena u ugovoru razlikuje od površine stana upisane u katastar nepokretnosti, osim ako se radi o objektu za koji je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola u objedinjenoj proceduri i objekata nastalih pre propisa o izgradnji objekata.


Pitanje br: 191, datum: 23.07.2020

Moja majka je otkupila stan koji je dobila od firme koja je sad u stecaju. Imam uplatnicu da je stan isplacen u celosti ali NE i potvrdu firme da je isplacen. Pitanje je da li mi je za upis u katastar dovoljna samo potvrda stecajnog upravnika da je stan isplacen u celosti ili to mora da se obavi kod notara zbog klauzule.

Odgovor

Imajući u vidu da stečajni upravnik obavlja poslove i zastupa stečajnog dužnika kao poverene poslove od strane države i da ima status službenog lica, u smislu člana 19. stav 2. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“ br.. 104/09, 99/11 – dr.zaskon, 71/12 -US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18) potvrda koju izdaje stečajni upravnik kojom se potvrđuje da je stan isplaćen u celosti ne mora da bude overena kod javnog beležnika.


Pitanje br: 192, datum: 23.07.2020

Postovana gospodo,moje pitanje se odnosi na konverziju zemljista.Plac na kome imamo porodicnu kucu j se nalazi u Kragujevcu. Ispred naseg placa do ulice je komsijin plac koji je nasledio od svog oca, a iza nas je takodje jos jedan plac. Svi smo mi suvlasnici na parcelama jer je to ranije bio jedan plac. Komsija koji je ispred nas zivi u Beogradu i zeli da taj plaz odcepi bez nase saglasnosti da bih ga prodao investitorima koji bi gradili zgradu ispred nase kuce.Mi se sa tim ne slazemo.Inace pre par godina Katastar Srbije ga je odbio. Recite mi molim vas da li on ima pravo putem konverzije da se bez nase saglasnosti uknjizi kao vlasnik a ne kao suvlasnik i korisnik parcelDa li je za to nadlezan katastar ili sud.

Odgovor

Ako su više lica upisani kao sukorisnici katastarske parcele izgrađenog građevinskog zemljišta ne može samo jedan od njih, po osnovu konverzije, da se upiše kao vlasnik čitave parcele već se svi vlasnici objekata upisuju kao suvlasnici katastarske parcele srazmerno površini koju poseduju u odnosu na ukupnu površinu objekata,  saglasno članu 104. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20). Parcelacija katastarske parcele može da se izvrši samo uz saglasnost svih sukorisnika, odnosno suvlasnika.


Pitanje br: 193, datum: 23.07.2020

Koja je procedura za donošenje odluke organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za urbanizam i stambeno-komunalne poslove ? Šta nam je sve potrebno?

Odgovor

Pitanje koje ste postavili nije u nadležnosti Kontakt centra. Potrebno je da se obratite nadležnom organu jedinice lokalne samouprave nadležnog za urbanizam i stambeno-komunalne poslove.

 


Pitanje br: 194, datum: 22.07.2020

Postovani, supruga i ja smo kupili parcelu, ja sam sklapao kupoprodajni ugovor i parcela se vodi na moje ime, zanima me koja je mogucnost da se i supruga kao suvlasnik upise u katstar. Hvala?

Odgovor

Član 7. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnsoti i vodova propisuje da se pravo svojine na nepokretnosti upisuje  kao: 

1) svojina; 2) susvojina; 3) zajednička svojina.

Svojina se upisuje u korist isključivog vlasnika cele nepokretnosti. Susvojina se upisuje u korist suvlasnika sa određenim udelima u odnosu na celinu nepokretnosti ili u skladu sa zakonom kojim se uređuje sticanje prava na građevinskom zemljištu. Zajednička svojina na nepokretnosti upisuje se na ime svih zajedničara.

Zajednička svojina po osnovu sticanja u toku trajanja braka upisuje se u katastar na celoj nepokretnosti ili na suvlasničkom udelu u nepokretnosti, u slučaju postojanja braka u momentu nastanka isprave za upis, a na osnovu podatka o toj činjenici unetog u ispravu koju obveznik dostave dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra radi upisa u katastar. Ako se upis vrši po dostavi koju je u skladu sa članom 22. stav 1. tačka 2) izvršio javni beležnik, odnosno sud u skladu sa stavom 4. tog člana, ta imovina neće biti upisana kao zajednička svojina i na drugog supružnika ako u ispravi za upis nema podataka o postojanju braka i supružniku ili ako se katastru dostavi izjava oba supružnika da se u konkretnom slučaju ne radi o zajedničkoj, već posebnoj imovini jednog od supružnika, ili ako supružnici ispravom na osnovu koje se vrši upis stiču susvojinu, sa određenim udelima. Ako je nepokretna imovina već upisana u katastar samo na jednog od supružnika, zajednička svojina će se naknadno upisati u katastar na osnovu izjave oba supružnika da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj svojini. 

Podatke o postojanju braka, u skladu sa stavom 5. ovog člana, obveznik dostave pribavlja iz matične knjige venčanih, preko Servisne magistrale organa, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, odnosno na drugi zakonom propisani način ili iz isprave koje su mu dostavile stranke kako bi dokazale da je u momentu nastanka isprave za upis nepokretnosti, odnosno suvlasničkog udela u nepokretnosti, stanje drugačije od upisanog u matične knjige venčanih.

Izuzetno od stava 5. ovog člana zajednička svojina po osnovu sticanja u braku ne upisuje se u katastar u slučaju sticanja nasleđivanjem i besteretnim pravnim poslom ili ako su supružnici bračnim ugovorom drugačije regulisali pitanje sticanja zajedničke ili posebne imovine.

Izjave iz stava 5. ovog člana dostavljaju se u formi javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđenih (solemnizovanih) izjava, a mogu biti i sastavni deo isprave kojom se stiče nepokretna imovina na koju se ta izjava odnosi, odnosno solemnizacione klauzule kojom je potvrđena ta isprava.


Pitanje br: 195, datum: 22.07.2020

Kako doci do lista nepokretnosti, kada ne moze da se zakaze elektronskim putem?

Odgovor

Možete se obratiti  Info centru  Republičkog geodetskog zavoda na telefon 011/63 55 600.


Pitanje br: 196, datum: 22.07.2020

 Kako zbog kvara ne mogu elektronskim putem da zakažem termin za podnošenje zahteva za izdavanje lista nepokretnosti za stan u Nišu u ulici Vizantijski bulevar 96/xx, na lokaciji ,,Duvanište 3'' u Nišu, a i na telefon se ne javljaju, molim da mi na ime Oxxx Kxxxx zakažete termin za podnošenje zahteva u RGZ Katastar nepokretnosti Niš za 17.07.2020.god. u bilo koje vreme i da me o zakazanom terminu obavestite. List npokretnosti mi je potreban radi overe ugovora kod javnog beležnika.

Odgovor

Shodno Član 4. Uredbu o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija (Sl.glasnik  br. 91/2020 od 26.6.2020.) javni beležnici, kada u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima obavljaju poslove koji se odnose na raspolaganje nepokretnostima ili po odluci suda obavljaju poslove koji su im povereni, podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti pribavljaju po službenoj dužnosti, preko aplikacije koju obezbeđuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, a koja je putem Servisne magistrale organa povezana sa GKIS-om, u kom slučaju se tako pribavljeni podaci smatraju pouzdanim i imaju istu dokaznu snagu kao i izvod iz katastra iz člana 3. ove uredbe.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana javni beležnici ne izdaju izvode iz člana 3. ove uredbe, niti od stranaka mogu tražiti da im dostavljaju izvode iz katastra izdate od strane Službe katastra, kao ni iste umnožavati, prikazivati ni distribuirati trećim licima. Za verodostojnost i garanciju prikaza preuzetih podataka odgovorno je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Javni beležnici mogu putem aplikacije koju obezbeđuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, koja je putem Servisne magistrale organa povezana sa centralnim registrom katastra nepokretnosti, podneti Zavodu zahtev za izdavanje uverenja o teretima i zabeležbama, za koje se iz podataka pribavljenih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne vidi da li se odnose na poseban deo objekta u odnosu na koji podatke pribavljaju po službenoj dužnosti. Zahtev treba da sadrži precizno obrazloženje iz kog razloga se uverenje traži kao i tačnu oznaku nepokretnosti na koju se odnosi.  

Za pribavljanje podataka i uverenja u skladu sa članom 4. ove uredbe, ne naplaćuje se republička administrativna taksa, a javni beležnik nema pravo na nagradu i naknadu troškova po tom osnovu.

 


Pitanje br: 197, datum: 21.07.2020

Cerka je 2004 potpisala sa bakom Ugovor o poklonu stana, tj bakinog stana u kojem piše da s njim može izvršavati sve pravne radnje bez dozvole vlasnika, tj bake. Medjutim, baka je s godinama postala senilna i pre 2 godine shvatamo da je izgubila original Ugovora o kuporodaji stana sacinjenog sa investitorom. Cerka poseduje 20ak kopija tog ugovora, ali neoverenih. U Sudu smo trazili, Ugovor je iz 2002 god, i dali su nam samo Uverenje da je ugovoer sklopljen kao i prepis iz delovodnih knjiga, sve to overeno sudskim pecatom. Cerka želi uknjižiti stan koji dosad nije bio uknjižavan i ne zna da li bi notar overio Ugovor uz overenu kopiju id delovodnika, kao i uz Uverenje iz Suda da je ugovor sacinjen s datumom i potpisnicima koji su i u kopijama Ugovora.
Još jedan problem postoji. Baka je te daleke 2002, dobila kao penzioner Pošte pozajmicu, namenski racun za kupovinu stana, tako ga je i kupila, prenos s racuna na racun investitora, a rok otplate joj je napisan 45 godina! Ona i dalje placa izvesnu sumu svakog meseca ali nije izmirila sav dug a Pošta je te 2002 kada joj je dala pozajmicu potpisala sa bakom Zalozbenu izjavu, kao da daje stan pod hipoteku, medjutim ta hipoteka NIKAD nije zaista upisana u katastru, niti postoji ma kakav teret na objektu tj stanu. pogotovo jer je neuknjizen. Interseuje me za pocetak da li ce notar overiti kopiju ugovora uz uverenje iz suda da je potpisan Ugovor 2002, kao i pecatiranu takodje iz Suda deo delovodne knjigde gde su potpisi bake kao kupca i investitora kao prodavca, I drugo, da li pošta zaista ima pravo na hipoteku a da ista nigde nije upisana sem u potpisu bake na Zalozbenu izjavu.
Unapred zahvalna na odgovoru, jako sam zabrinuta jer je to jedina nekretnina od 22 kvm koju cerka poseduje.

Odgovor

Sva stvarna prava, uključujući i hipoteku, nastaju upisom u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima (sada je to katastar nepokretnosti, a u ranijem period zemljišna knjiga, odnosno intabulaciona knjiga). Republički Geodetski zavod-Služba za katastar nepokretnosti vrši upise u katastar nepokretnosti na osnovu podobne pravne ispravve dostavljene u original, overenom prepisu ili overenoj kopiji. Za informacije o tome pod kojim uslovima javni beležnici vrše overu kopija isprava morate se obratiti javnom beležniku.


Pitanje br: 204, datum: 21.07.2020

Zanima me da mi objasnite na koji nacin mogu kao naslednik svoga preminulog supruga po prvi put uknjizim stan na osnovu resenja o ostavini,dali,s obzirom da je vanknjizno treba prvo da podnosim zahtev ili da na osnovu zalbe dobijem pravo svojine i sta sve da prilozim i dali i potvrda da je stan placen u celosti,treba da bude takodje overena kod javnog beleznika kao sto je ugovor o kupoprodaji.Vazno mi je da znam postupak dali prvo zahtev pa zalba ili i jedno i drugo istovremeno. Kod vas mi je receno samo zalba,ugovor o kupoprodaji i potvrda da je stan isplacen.

Odgovor

Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za upis u katastar, a ne žalbu, i uz zahtev priložite ostavinsko rešenje. Budući da Vaš pok. suprug , kako navodite, nije upisan u katastar kao vlasnik stana, potrebno je da priložite taj kupoprodajni ugovor na  osnovu kojeg je on stekao stan, kao i potvrdu o isplati kupoprodajne cene. Ukoliko prodavac iz tog ugovora nije upisan u katastar, potrebno je dostaviti I druge isprave kojima se dokazuje pravni kotinuitet sa licem koje je upisano u katastar. Potvrda ili drugi dokument banke o isplati kupoprodajne cene ne  mora biti overen  kod javnog beležnika.


Pitanje br: 205, datum: 21.07.2020

Dobar dan hteo bi jos nesto da vas pitam posto tatka i ja boravimo oboje u nemackoj dali bi mogli mi da svu dokumentaciju i ugovor o poklonu kuce odradimo ovde u inostranstvu ili moramo licno biti u Srbiji.Hvala

Odgovor

Odredbom člana 4. stav 2.  Zakona o prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 93/14, 121/14 I 6/15) propisano je da je za solemnizaciju (potvrđivanje) ugovora o prometu nepokretnosti isključivo nadležan javni beležnik na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost. Budući da se kuća koja je predmet ugovora o poklonu nalazi u Novom Sadu, solemnizaciju ugovora o poklonu mora da izvrši javni beležnik nadležan za to područje.


Pitanje br: 206, datum: 21.07.2020

Molim za odgovor kada će rešenje broj 952-02-6-016-xxxx/2019 na parceli 1xxx objektu 1 ulazu 10 spratu 2 stanu 10 biti validno da se stan može prodati kreditnom kupcu,u katastru na salteru nam je bilo rečeno da je to 01.juni medjutim i dalje na e-katastru stoji zabeležba na posebnom delu da rešenje nije konačno,molimo vas za odgovor obzirom da je stan u postupku prodaje?

Odgovor

Ovaj Kontakt centar namenjen je davanju odgovora i pojašnjenja u cilju boljeg razumevanja propisa koji uređuju upis u katastar nepokretnosti, a nije namenjen davanju instrukcija i pravnih saveta za postupanje u konkretnoj situaciji. Za informacije u vezi sa ovim predmetom možete se obratiti  Republičkom geodetskom zavodu – Sektoru za katastar nepokretnosti ne mejl: kn@rgz.gov.rs


Pitanje br: 207, datum: 21.07.2020

Roditelji su otkupili stan od drzavne firme pre 27 godina, kada su vlasnici stanarskog prava dobili mogucnost da otkupe dobijene stanove od svojih preduzeca. Jos pre njihove smrti stan je ugovorom o poklonu presao u moje vlasnistv (bio je u vlasnistvu roditelja). U katastru sada stoji da sam ja vlasnik. Medjutim, u katastru stoji i dalje hipoteka firme od koje je stan otkupljen, sto sam tek nedavno primetio uvidom u Javni pristup e-katastar nepokretnosti. Do tada nisam nikada trazio izovde iz katastra jer nije bilo potrebe. Roditelji nisu dobili brisovnu dozvolu, mozda je nisu ni trazili, pretpostavljam da nisu ni znali kako se to radi. Sva dokumenta (pretpostavljam ugovor i priznanice ili sta je vec postojalo od dokumenata) su jos pre smrti izgubili, bacili. Ja znam da je stan otkupljen jer sam ja platio iznos u celosti opstom uplatnicom. Kako da ovo resim, kako da mi se skine hipoteka. Strah me je da ce firma-bivsi vlasnik kada cuje da nemam dokumenta tvrditi da iznos nije placen. I poslati prinudnog upravnika da me izbaci iz stana.

Odgovor

Saglasno članu 44. stav 2. Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15-US I 83/15) ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti može se izvršiti na zahtev vlasnika nepokretnosti na osnovu pismene izjave hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke ili na osnovu pravnosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo.


Pitanje br: 208, datum: 17.07.2020

Možete li mi objasniti na šta se misli pod pojmom dokaz o pravnom interesu, obzirom da je on jedna od stavki koju treba dostaviti uz Zahtev za izdavanje prepisa lista nepokretnosti? Da li se takse plaćaju u Vašim službama, jer na sajtu postoje samo iznosi koje treba uplatiti, ali ne i brojevi računa?

Odgovor

Dokaz o pravnom interesu se dostavlja kada zahtev za izdavanje lista nepokretnosti ne podnosi lice koje je upisano u tom listu kao imalac prava, već  treće lice. Taksa se plaća u Službi za katastar nepokretnosti, odnosno  Služba će Vam izdati instrukciju o plaćanju u kojoj će navesti iznos koji treba da platite i žiro račun na koji se vrši uplata takse.

 


Pitanje br: 209, datum: 16.07.2020

Hteo bih da se registrujem za e-salter ali ne mogu da nadjem obrazac za prijavu. Da li je potreban obrazac ili je dovoljno poslati ime prezime i email adresu za registraciju?

Odgovor

E-šalteru mogu da pristupe organi uprave i drugi organi, organizacije i imaoci javnih ovlašćenja koji donose odluke, sastavljaju, potvrđuju ili overavaju isprave koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar, koje dostavljaju po službenoj dužnosti, putem e-šaltera (obveznici dostave), kao i profesionalni korisnici (geodetske organizacije, advokati i banke).


Pitanje br: 210, datum: 16.07.2020

Postovani, 2016. godine sam potpisao ugovor o kupoprodaji garaznog mesta u zgradi u izgradnji. Predmetnu nepokretnost sam u potpunosti isplatio, i usao u koriscenje predmetne nepokretnosti 2017. godine. Investitor gradnje je dobio upotrebnu dozvolu za zgradu i izvrsio upis u katastar 2020 .
S obzirom da je nepokretnost kupljena 2016. prema pravilima starog zakona, a upotrebna dozvola za objekat dobijena 2020. godine, ja upis nepokretnosti na svoje ime ne mogu obaviti preko Javnog beleznika vec licnim putem, na salteru RGZ. Citajuci smernice na Vasoj internet prezentaciji, nisam nigde nasao objasnjenje o tome sta mi je sve potrebno od dokumentacije u ovom slucaju? Od dokumentacije posedujem ugovor o kupoprodaji zapisnik o primopredaji nepokretnosti potvrdu investitora gradnje da sam isplatio nepokretnost, sa klauzulom intabulandi Napominjem da sam u poreskoj evidenciji vec upisan kao vlasnik garaznog mesta i da redovno dobijam resenja o porezu na imovinu, i u skladu sa tim placam porez po tom osnovu. Da li mi je potrebno jos nesto od dokumentacije?

Odgovor

Ako su zgrada i garažno mesto u zgradi upisani u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist investitora, uz zahtev za upis treba da dostavite kupoprodajni ugovor, saglasnost za upis (clausula intabulandi) i potvrdu o isplati kupoprodajne cene, u originalu ili overenoj fotokopiji.

Zahtev za upis se može predate neposredno u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za upis vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje , pozivom Info centra na kontakt telefon: 011/6355600 ili na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti.

 


Pitanje br: 211, datum: 16.07.2020

Porodični stambeni objekat spratnosti P+2 je upisan u Katastar nepokretnosti sa građevinskom i upotrebnom dozvolom ali nisu upisani posebni delovi objekta.U projektnoj dokumentaciji posebni delovi su garaža i 1 stan ali nisu knjiženi.U medjuvremenu od jednog stana su nastala dva stana manjim intervencijama i izmenama prostorija.Koji je sada način i put da se uknjiži postojeće stanje posebnih delova objekta? Unapred zahvalan!

Odgovor

Upis posebnih delova objakta u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu podataka iz upotrebna dozvole, a ako dozvola ne sadrži sve potrebne podatke o posebnim delovima koji se upisuju u katastar, ti podaci se upisuju na osnovu uverenja nadležnog organa  izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje.  

Budući da je u konkretnom slučaju odstupljeno od tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, potrebno je da kod organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole pribavite rešenje kojim se, u smislu  članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br 72/09, , 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20) odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora.

 


Pitanje br: 212, datum: 16.07.2020

Nakon smrti dede nasledila sam nekakvu njivu odnosno deo njive, sada tetka koja takodje ima deo hoce to da proda ali ne moze bez mene. Ja to njoj prepustam ali je potrebno prvo podatke da promenim u katastru za tu parcelu posto su na mom devojackom prezimenu, sto znaci da bi trebalo da promenim u vencano prezime. E sad mene interesuje kako ja to mogu da promenim, sta mi je sve potrebno od dokumenata i kome slati, da li bi to tetka mogla odraditi umesto mene posto sam ja od tog mesta 500km udaljena pa da ne idem ja licno? 

Odgovor

Treba da podnesete zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti, koja se odnosi na lične podatke imaoca prava, Službi za katastar nepokretnosti nadležnoj prema području na kojem se nalazi nepokretnost. Zahtev se podnosi poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno u prijemnoj kancelariji Službe ili preko advokata putem e-šaltera.

Zahtev za upis se može predati neposredno u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za upis vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje, pozivom Info centra na kontakt telefon: 011/6355600 ili na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti.  

Obrazac zahteva možete pronaći na internet adresi  https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-garaža. Na obrascu zahteva treba da zaokružite tačku “14. Promena ličnih podataka o imaocu prava “.  

Možete punomoćjem ovlastiti tetku da u Vaše ime podnese zahtev za provođenje promene u katastru.


Pitanje br: 214, datum: 16.07.2020

Posle smrti majke , procitan je testament kod javnog beleznika i doneto resenje po njemu; Da stan se deli na tri dela , na moju decu i mene , s tim da meni pripada 1/2 stana . Resenje je doneto 22.11.2019 godine . Interesuje me da li je Javni Beleznik po sluzbenoj duznosti u obavezi da nam automatski izvrsi knjizenje nepokretnosti po donetom resenju ? Unapred Hvala na odgovoru , Pozdrav

Odgovor

Saglasno članu 23. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), javni beležnik ima obavezu da po službenoj dužnosti, putem e-šaltera, dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti  pravnosnažno rešenje o nasleđivanju koje je doneo, radi upisa u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 215, datum: 16.07.2020

Kupio sam nekretninu (stan) 2012.godine preko kredita. Kredit sam isplatio i obrisao hipoteku 2017. Zgrada je uknjižena pre 10 dana, odnosno tek u 2020.godini. Koja je procedura, odnosno kome se obraćam za knjiženje?

Odgovor

Potrebno je da Službi za katastar nepokretnosti Palilula podnesete zahtev za upis promene imaoca prava svojine na stanu i kupoprodajni ugovor, u original, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji. Ugovor mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis (clausula intabulandi) koja izjava može biti data i u posebnoj ispravi. Ako je ugovorom upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, potrebno je dostaviti i taj dokument.  

Zahtev za upis možete da podnesete putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za upis vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje, pozivom Info centra na kontakt telefon: 011/6355600 ili na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti.  

Obrazac zahtevaza upis možete pronaći na internet adresi  https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-garaža

 


Pitanje br: 216, datum: 16.07.2020

Moja porodica je od pre par meseci (14.02.2020) presla u stan (novogradnja) na adresi Vojvode Misica xxx. Nakon uvodjenja vanrednog stanja, nismo bili u prilici da izvrsimo upis stana u katastar. Pokusavam da se snadjem na vasem sajtu i odgledam video upputstvo ali mi bas i ne polazi za rukom.  Mozete li me u najkracem, u par koraka, instruisati sta je potrebno da uradimo (redosled koraka, dokumentacija i sl) da bi se ta nekretnina upisala?

Odgovor

Javni beležnici imaju obavezu od 01. Jula 2018. godine da, po službenoj dužnosti, putem e-šaltera dostave nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti ugovor o kupoprodaji nepokretnosti koji solemnizuju, koji predstavlja podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti. Ako ugovor u trenutku solemnizacije nije predstavljao podoban pravni osnov za upis u katastar (npr. zgrada nije bila upisana u katastar) ili je ugovor zaključen pre navedenog datuma, potrebno je da Službi za katastar nepokretnosti Paraćin podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti i kupoprodajni ugovor, u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji. Ugovor mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis (clausula intabulandi) koja izjava može biti data i u posebnoj ispravi. Ako je ugovor zaključen pre stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova ("Službeni glasnik RS", broj 41/18), odnosno pre 8. juna 2018. godine, a upis je uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, potrebno je dostaviti i taj dokument.

 Zahtev za upis možete da podnesete putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za upis vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje, pozivom Info centra na kontakt telefon: 011/6355600 ili na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti.  

Obrazac zahtevaza upis možete pronaći na internet adresi  https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-garaža.

 Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova, zahtev za upis, kupoprodajni ugovor, pavnosnažnu upotrebnu dozvolu.


Pitanje br: 219, datum: 16.07.2020

Molim za odgovor kada će rešenje broj 952-02-6-016-xxxxxx/2019 na parceli 13xxx objektu 1 ulazu 10 spratu 2 stanu 10 postati pravosnažno.

Odgovor

Zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se po službenoj dužnosti ako, u roku od 40 dana od dana nastupanja konačnosti rešenja, Službi za katastar nepokretnosti ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor protiv drugostepenog rešenja, a ako je pokrenut ova zabeležba se briše prilikom upisa zabeležbe pokretanja upravnog spora.   


Pitanje br: 221, datum: 16.07.2020

Postovnje kupila sam stan u Mirjevu  ul Mxxx Bxxxx 8 b stan x kako mogu da proverim jel prebaceno na moje ime, kupljena je nekretnina 17 marta ove god hvala

Odgovor

Možete proveriti stanje upisa u katastru nepokretnosti uvidom u e-katastar na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi: https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup . Pretragu možete izvršiti po adresi stana ili po broju katastarske parcele i nazivu opštine I katastarske opštine.


Pitanje br: 226, datum: 16.07.2020

Strano pravno lice želi da kupi gradsko gradjevinsko zemljište u Srbiji od svog zavisnog privrednog društva.
Zatim, želi da osnuje novo društvo i da to zemljište unese kao osnivački kapital u to novo društvo radi izgradnje stambene zgrade.
Član 82v "Zakona o osnovama svojinsko pravnih osnova" za sticanje nepokretnosti u korist stranih pravnih lioca, osim reciprociteta, nalaže pribavljanje saglasnosti "saveznog ministarstva nadležnog za za poslove trgovine" kojim potvrdjuje da je zemljište koje se kupuje u funkciji obavljanja deltanosti stranog pravnog lica.
pitanje:
-od koga da tražimo to mišljenje jer u ministarstvu trgovine ne znaju ništa o tome?
-da li je dovoljno da kupac ima ćerku-firmu u Srbiji da bi se smatralo da je kupovina zemlje u funkciji obavljanja delatnosti?
-da li je tačno da bez takve saglasnosti katastar neće da knjiži strano pravno lice iako ima notarski sloemniziran ugovor o kupoprodaji?

Odgovor

Saglasno odredbi člana 82a Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa (“Službeni list SFRJ”, br. 6/80, 36/90, Službeni list SRJ”, broj 29/96 i “Službeni glasnik RS”, broj 115/05)  strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u  Republici Srbiji mogu, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije  koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti. Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, shodno članu 82v navedenog zakona daje mišljenje o tome da li je ona vrsta nepokretnosti koja se stiče ugovorom neophodna za obavljanje delatnosti stranog fizičkog ili pravnog lica, a ministarstvo nadležno za poslove pravde daje objašnjenje u vezi sa postojanjem uzajamnosti..

Dakle, ministarstvo nadležno za poslove trgovine ceni da li je kupovina zemljišta u funkciji obavljanja delatnosti.

Imajući u vidu odredbu člana 82v stav 1. istog zakona, javni beležnik može da potvrdi (solemnizuje) ugovor o prometu nepokretnosti ako su ispunjeni uslovi za sticanje prava svojine iz člana 82a Zakona.

Saglasno odredbi člana 33. stav 7. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20), ako su ispunjeni formalin uslovi za upis, Služba za katastar nepokretnosti je u obavezi da provede promenu u katastru nepokretnosti na osnovu isprave koju, po službenoj dužnosti, dostavi javni beležnik, ne proveravajući zakonitost promene koja se sprovodi na osnovu te isprave, ali ako nađe da je tom ispravom povređen prinudni propis, o tome obaveštava organ koji je nadležan da, po službenoj dužnosti pokrene postupak za poništavanje isprave, kao i javnog tužioca, te da o tome upiše zabeležbu u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 229, datum: 16.07.2020

Potrebna mi je Vaša pomoć. Naime, još 2005. godine kupila sam stan, ali pošto prethodni vlasnik nije overio kupoprodajni ugovor sa osobom od koje je on kupio stan, predloženo mi je da ih tužim i da se na osnovu priznanja prethodnih vlasnika donese presuda da sam ja jedini zakoniti vlasnik stana. To je i učinjeno i ja sam sudskim rešenjem postala vlasnik stana u Čačku. Odmah sam platila porez i nesmetano u njemu punih 15 godina stanujem sa porodicom. Ali, dva puta sam pokušala da ga uknjižim na svoje ime i u Katastru sam dobila odgovor da oni ne mogu da obave uknjiženje bez prethodne dokumentacije, jer stan nije upisan u Katastru. Napominjem da je u pitanju višespratnica u centru grada. Kada sam se obratila za razjašnjenje i zamolila da mi tačno navedu šta od dokumentacije treba da pribavim, rekli su mi da tražim pravnu pomoć od advokata. Nemam kontakt sa prethodnim vlasnikom, pa me interesuje kako mogu da upišem stan u katastar.

Molim Vas da mi pomognete i da me uputite kako da postupim.

Odgovor

Bez uvida u dokumentaciju kojom raspolažete i stanje upisa u katastru, nije moguće dati precizan odgovor na Vaše pitanje. Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist investitora, ali ne i stan, radi upisa podataka o stanu potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako taj organ nije u mogućnosti da izda navedeno uverenje. Radi upisa prava svojine na stanu potrebno je dostaviti isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica u čiju korist se traži upis i upisanog pravnog prethodnika (investitor objekta).


Pitanje br: 230, datum: 16.07.2020

Dobar dan, gde mogu da proverim i dodatno upisem parcelu, prema kupoprodajnom ugovoru mi se ne uklapa sa onim sto je u katastru, Proverio sam u svojoj opstini u Vranju i u katastru, medjutim slali su me od vrata do vrata i tako niko nista ne zna , ni kako je doslo do greske, ni kako da se ispravi. Hvala 

 

Odgovor

Podaci o nepokretnosti navedeni u kupoprodajnom ugovoru moraju da odgovaraju podacima katastra nepokretnosti da bi taj ugovor predstavljao podobnu ispravu za upis. Izuzetno, saglasno članu 86. stav 6. Zakona o državnom premeru I katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje I 113/17-dr. zakon) isprava za upis nastala pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi nepokretnost koja je predmet upisa, mora da sadrži označenje nepokretnosti koja je predmet upisa na način koji omogućava pouzdanu identifikaciju te nepokretnosti. 

Ukoliko smatrate da su u katastar nepokretnosti upisani pogrešni podaci o nepokretnosti, možete, saglasno članu 51. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podneti zahtev za ispravku greške.

 


Pitanje br: 232, datum: 16.07.2020

Osoba, Dxxxxx Vxxxxxxx, nikad lično nije primila to rešenje, niti je na njegovu adresu stiglo bilo kakvo rešenje. Kako se može proveriti kome je uručeno i koja osoba je potpisala da je primila to rešenje? I kome se treba obratiti i na koji način za izdavanje kopije rešenja?

Odgovor

Možete zakazati prijem kod načelnika Službe za katastar nepokretnosti Zvezdara. Zakazivanje termina vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje, pozivom Info centra na kontakt telefon: 011/6355600 ili na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti.

 


Pitanje br: 234, datum: 16.07.2020

Molim vas da me obavestite da li postoji neki vremenski period koji mora da prodje da bi vlasnik stana 1/1 upisan u katastar mogao da proda taj isti stan trecem licu, ili je dovoljan samo upis u katastar bez obzira na duzinu vremena upisa?

Odgovor

Vlasnik nepokretnosti koji je upisan u katastar nepokretnosti može odmah da proda stan ne čekajući da protekne određeni vremenski period. Saglasno članu članu 61. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  upis u katastar nepokretnosti vrši se odmah po donošenju rešenja o upisu, ne čekajući da to rešenje postane konačno. Međutim, sve dok to rešenje ne postane konačno, ne može se odlučivati o novim upisima na istoj nepokretnosti, tako da kupac stana neće moći da bude upisan u katastar kao novi vlasnik stana, dok rešenje kojim je njegov prodavac upisan kao vlasnik stana ne postane konačno. 

Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, a ako je izjavljena donošenjem drugostepenog rešenja.


Pitanje br: 236, datum: 16.07.2020

Moj otac je 1987.imao sporazumnu deobu sa bratom.Po pravosnažnom rešenju suda,na spornoj parceli od 11a se nalazi porodična kuća i 3 pomoćne zgrade,ocu je pripala kuća o 1/6 dvorišta,a stricu pomoćne zgrade i 5/6 dvorišta.Nažalost obojica su preminula,tako da sam sada kod beležnika obaveštena da je u katastru upisano da obojica dele kuću na 1/2,a da ja imam pravo na 1/6 svih objekata.Kako mogu da ispravim pogrešno upisane podatke?Rešenje o ostavini između mog oca i brata imam,ali su se i moja braća od strica upisali u katastru sa deobom dela njihovog oca.Upitanju je opština Gadzin Han.

Odgovor

Odredbom člana 51. stav 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano je da se greške, nedostaci i propusti o upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima ne mogu  ispraviti ako nema saglasnosti lica koje je posle pogrešnog upisa upisalo svoje pravo smatrajući podatke katastra nepokretnosti istinitim i potpunim, u skladu sa načelom pouzdanja. 

U tom slučaju, ako nema saglasnosti navedenih lica, greške se mogu ispraviti u katastru nepokretnosti na osnovu pravnosnažne sudske odluke.


Pitanje br: 238, datum: 16.07.2020

Kupio sam 2010 godine prostor koji je definisan kao pomoćne prostorije a koji je uredjen za stanovanje. Sve je zakonski čisto što se tiče objekta i kupoprodaje. Ali stan nisam uveo u katastar nepokretnosti. Hteo bih da to završim i pitanje je da li, s obzirom da sam kupio 2010, treba da idem kod notara ili mogu da obavim to na šalteru Službe. Hvala na odgovoru

Odgovor

Zahtev za upis možete da podnesete putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za upis vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje, pozivom Info centra na kontakt telefon: 011/6355600 ili na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti.  

Obrazac zahtevaza upis možete pronaći na internet adresi  https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-garaža .  

Fizička i pravna lica mogu putem licenciranih geodetskih organizacija i advokatskih kancelarija da podnesu zahtev, shodno vrsti zahteva i nadležnosti posla.  

Spisak trenutno registrovanih advokatskih kancelarija na sledećem linku: http://www.rgz.gov.rs/spisak-registrovanih-advokatskih-kancelarija

 


Pitanje br: 240, datum: 16.07.2020

Obraćam Vam se sa molbom da mi pomognete oko dostave rešenja.
Zovem se Sxxxxx Txxxx, iz Novog Sada, i meni je dana 17.03.2020. godine u 12:00 časova pokušano uručenje rešenja br.952-02-21-xxx/2018 ali kako u to vreme nikog nije bilo u stanu dostava rešenja nije bila uručena. Ostavljen je izveštaj o prispeću pošiljke da se navedeno rešenje može preuzeti u Pošti na adresi Stojana Novakovića 4, Novi Sad dana 18.03.2020. u vremenu od 9-15 časova. Otišla sam da preuzmem pošiljku taj dan u prepodnevnim satima ali pošta zbog epidemije nije radila ni u smanjenom obimu tačnije nikog nije bilo u toj ekspozituri. Isti taj dan poštar je ostavio u 13:35 obaveštenje da navedeno rešenje mogu peruzeti u RGZ SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI SAD 2 , Železnička 6. Nakon delimičnog uspostavljanja rada, posle epidemije, sa građanstvom u katastru otišla sam do istog da preuzmem rešenje ali rešenje nisam mogla da dobijem sa obrazloženjem da ne rade radnici u pisarnici, kao ni adiminstracija do daljnjeg i da radi samo smanjen broj šaltera za neke druge poslove. Kako da dođem do ne uručenog rešenja kad Služba za Katastar nepokretnosti Novi Sad 2 neprima zahteve, građana po drugim osnovima (neuručenje dokumenta) i ne postavlja rešenja na svojoj internet stranici duže od 30 dana?

Odgovor

Ovaj Kontakt centar nije namenjen davanju pravnih saveta i instrukcija za postupanje u konkretnim slučajevima, već je namenjen davanju odgovora na postavljena pitanja i pojašnjenja radi boljeg razumevanja propisa koji se odnose na upis u katastar nepokretnosti. 

Vašu predstavku prosledili smo Sektoru za katastar nepokretnosti koji je nadležan za praćenje i unutrašnju kontrolu nad radom Službi za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 241, datum: 16.07.2020

Ovim putem Vam se obraćam molbom da mi zakažete termin za upis u katastar.

Odgovor

Zakazivanje termina vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje, pozivom Info centra na kontakt telefon: 011/6355600 ili na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 244, datum: 16.07.2020

Kupila bih stan koji se gradi na osnovu Gradjevinske dozvole, prodavac se obavezuje da po zavrsetku gradnje izvrsi uknjizbu objekta , dok je moja obaveza uknjizba stana ,na svoje ime. 

Kako da proverim da li postoji smetnja o uknjizbi objekta, potom i samog stana.

Odgovor

Ukoliko se radovi izvode sa građevinskom dozvolom onda bi trebalo da su imovinsko pravni odnosi  rešeni.  

Član 31. Stav 4. Tač. 2) Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene elektornskim putem (Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 68/2019 od 25.9.2019. godine, a stupio je na snagu 3.10.2019.)  propisuje da po potvrđivanju prijave radova, nadležni organ bez odlaganja dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra pravnosnažno rešenje o građevinskoj dozvoli, potvrdu o prijavi radova i izvod iz projekta sa grafičkim prilozima i specifikacijom posebnih delova, radi predbeležbe objekta, odnosno posebnih delova objekta u izgradnji, osim ako je ta predbeležba već izvršena po zahtevu stranke u fazi nakon izdavanja građevinske dozvole, te je shodno tome objekat već trebalo da bude predbeležen.  

Inače, nakon izdavanja upotrebne dozvole odnosno u roku od 24 sata od dana pravosnažnosti, nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera I katastra potrebnu dokumentaciju, a organ nadležan za poslove državnog premera I katastra u roku od pet dana od dostavljanja upotrebne dozvole donosi rešenje kojim vrši upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta u skladu sa izdatom upotrebnom dozvolom.


Pitanje br: 245, datum: 16.07.2020

Sklopljen je ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kod notara 2017 g,nepokretnost je u postupku legalizacije-da li je moguće izvršiti uknjižbu i kojim putem?

Odgovor

Zavisi od stanja upisa u katastru nepokretnosti. Ako je nepokretnost koja je predmet kupoprodajnog ugovora upisana u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist prodavca sa kojim ste zaključili ugovor, može se izvršiti upis, ako su podaci o nepokretnosti u ugovoru označeni prema podacima katastra i ako postoji bezuslovna saglasnost za upis, odnosno potvrda o isplati kupoprodajne cene u celosti. U tom slučaju, potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za upis i dostavite ugovor u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji. Međutim, ako je na predmetnoj nepokretnosti upisana zabeležba zabrane otuđenja objekta u skladu sa samostalnim članom 28. Zakona o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/15, 83/18 I 81/20-US) upis se ne može izvršiti sve dok se ne donese rešenje o ozakonjenju objekta.


Pitanje br: 246, datum: 16.07.2020

Pravosnaznim resenjem agenc.za restituciju vracena su mi 2016 dva stana u beogradu cime je dat nalog RGZ-u da iste uknjizi u zakonskom roku.Stanovi nisu uknjizeni sa obrazlozenjem da ne poseduju dokumentaciju da stanovi u suturenu postoje i pored kompletne dokumentacije koju poseduje agenc./ izlaskom na lice mesta/na osnovu koje je i doneto resenje.Sta da radim,resenje drugostepene komisije RGZ-a cekam 4 godine

Odgovor

Ovaj Kontakt centar je namenjen davanju odgovora na postavljena pitanja i pojašnjenja radi boljeg razumevanja propisa koji se odnose na upis u katastar nepokretnosti.

Urgenciju za rešavanje drugostepenog predmeta možete poštom uputiti Republičkom geodetskom zavodu, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39, Beograd.


Pitanje br: 247, datum: 16.07.2020

Poštovani, molim za informaciju šta je od dokumentacije potrebno za upis nepokretnosti iz otkupa i da li je moguće da sami predamo dokumentaciju i gde ili je neophodno angažovati javnog beležnika sa teritorije gde se nepokretnost nalazi.
Stan je u stambenoj zgradi na opštini Čukarica i isplaćen je u celosti po osnovu Ugovora o otkupu,posedujemo potvrdu.

Odgovor

Ako je stan upisan u katastar nepokretnosti, za promenu imaoca prava svojine na stanu dovoljan je ugovor o otkupu stana I potvrda o isplati kupoprodajne cene u celosti.

 Ako je zgrada u kojoj se nalazi predmetni stan upisana u katastar nepokretnosti, ali ne i stan, potrebno je da dostavite uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola ili nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje.  

Zahtev za upis u katastar možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti Čukarica ili putem e-šaltera preko advokata. Ne možete angažovati javnog beležnika za podnošenje zahteva u Vaše ime, budući da su javni beležnici imaoci javnih ovlašćenja i ne mogu zastupati stranke u postupku. Javni beležnici, po službenoj dužnosti, dostavljaju, radi upisa u katastar nepokretnosti, isprave koje su oni sastavili, potvrdili ili overili i odluke koje su doneli u vršenju javnih ovlašćenje, koje predstavljaju osnov za upis u katastar.  

Zahtev za upis možete predati neposredno u Službi za katastar nepokretnosti samo u zakazanom terminu. Zakazivanje termina vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje, pozivom Info centra na kontakt telefon 011/6355600 ili na šalteru Službe za katastar nepokretnosti.  

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa  

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova, zahtev za upis, i potrebnu dokumentaciju za upis.

 


Pitanje br: 248, datum: 16.07.2020

Postovani, na placu na Novom Beogradu, koji smo kupili pre 20 godina, greskom u zemljisnim knjigama je kao vlasnik upisan i vlasnik susedne parcele. Mi za to nismo znali do januara ove godine. Da li se za ispravku greske u katastru, koji ne zeli da ispravlja “tudje” greske bez overene dokumentacije kod notara sa teritorije Novig Beograda ili sudskog resenja, dokumsntacija moze overiti i kod notara iz druge opstine, s obzirom da zivimo u Nisu? Radi se o kupoprodajnom ugovoru i izjavu komsije da nije vlasnik na nasoj parceli gde je greskom upisan. Hvala za odgovor

Odgovor

Odredbom člana 2. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa (“Službeni glasnik RS”, br. 93/14, 22/15 I 87/18) propisano je da je mesno nadležan  svaki javni beležnik, nezavisno od toga gde se nalazi prebivalište, odnosno boravište lica koje zahteva overavanje. Isto se odnosi i na overu kopije navedenog ugovora, na kome su potpisi ugovarača u vreme zaključenja ugovora overeni kod mesno nadležnog suda.


Pitanje br: 249, datum: 16.07.2020

moj pokojni otac je, još davne 1970. god., kupio plac površine 0.06.50 ha i na njoj sagradio, odmah po kupovini, porodičnu kuću. Tom prilikom nije sačinio nikakav kupoprodajni ugovor (postoji neki papir na kojem je u njegovom rukopisu i potpisu obe strane naveden samo iznos novca i dimenzije placa), vjerovatno zbog bliske krvne veza i velikog povjerenja.

15.01.2007. god., zbog dozvole za izgradnju kuće na tom placu, ja i moja majka, nakon smrti oca, sklapamo UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI I PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA sa prvobitnim prodavcem, koji je ovjeren u Opštinskom sudu, na osnovu čega dobijam dozvolu za izgradnju kuće. Kuća je vrlo brzo sagradjena, prije nego što brat, kao treći nasljednik, pokreće postupak za poništenje tog ugovora (živi i radi u inostranstvo, zbog zega ga tada i nismo uključili u sklapanju ugovora i njegovog pristanka da majkin dio 1/2 bude kompletno njegova). Ugovor na sudu biva poništen pa samim tim i moje odobrenje za izgradnju kuće, koja je, kako rekoh, u cjelosti bila sagradjena. 

Dakle, i dalje se kompletan plac, u katastru, vodi u vlasništvu prodavca, koji je preminuo još prije 10 godina. Brat bi sada htio da Izvršimo prenos vlasništva placa na mene i njega sa čim se slaže i naša majka. Kako je to muguće učiniti i da li bi taj prethodni (poništeni) ugovor imao kakvu olakšavajuću okolnost? Napominjem da je Brat spreman na priznanje krivice i da je u izjavama (na sudu prilikom poništenja ugovora) kupac tvrdio, da je plac, te davne 1970. god., prodao našem ocu.

Ukoliko su potrebne još neke informacije, spreman sam vam ih odmah dostaviti po vašem zahtjevu.

Odgovor

Ovaj Kontakt centar nije namenjen davanju pravnih saveta i instrukcija za postupanje u konkretnim slučajevima, već je namenjen davanju odgovora i pojašnjenja radi boljeg razumevanja propisa koji se odnose na upis u katastar nepokretnosti.

 


Pitanje br: 251, datum: 15.07.2020

Molim vas da mi odgovorite na par pitanja. Naime, vraćena nam je imovina i na jednoj parceli koja je ukupno oko 9 ha, nama je dodeljeno oko 5,5 hektara, drugom korisniku kome je nesto ranije vraceno zemljiste je oko 2 ha i ostalo je 1,7 ha u državnoj svojini. Mi smo rešenje dobili marta 2019. godine. U rešenju pise da smo vlasnici 5,5 ha idealnog dela. U medjuvremenu zakupac državnog dela parcele je uzorao njivu bez dogovora sa nama, iako nama u resenju stoji da imamo i deo 4 klase (skoro čitava parcela je 5 klasa), tako da je nama ostao najlosi deo parcele. Imajući u obzir činjenicu da je najveći deo parcele nama pripao, kao i cinjenicu da nam u resenju stoji da imamo i deo koji je kvalitetniji od ostalog dela parcele, kako da ostvarim svoja prava? Isli smo u opštinu i odneli resenje na uvid opštinskim organima upravo da ne bi doslo do ovog do cega je na kraju i doslo. Isti slucaj je i sa 2 parcelom stim da je na toj parceli 6 vlasnika racunajući i nas. Kada smo obisli parcelu celokupna je bila uzorana. Sta u tom slučaju da radim, na toj parceli imamo 1,7 ha i 2 smo po velicini dela parcele. Na 3 parceli imamo kanal koji nije bio ucrtan i prakticno 1/2 njive je neupotrebljiva, a površina je 1,2 ha. Jos jedno pitanje: kako da ostvarim svoja prava vezano za naknadu za korisćenje parcele koje su bile izdate u zakup u 2019.

Odgovor

Kontakt centar nije namenjen davanju pravnih saveta i instrukcija za postupanje u konkretnom slučaju, već odgovora na postavljena pitanja i pojašnjenja radi boljeg razumevanja propisa koja se koji se odnose na upis u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 253, datum: 15.07.2020

Molim za informaciju o sledećem:

Predmet 952-02-6-015-xxxx/2018 nije do danas objavljen na oglasnoj tabli na sajtu, iako je banci Rajfajzen kao podnosiocu Resenje uruceno 24.4.2020, ekspedovano je 21.4.2020, a doneto resenje o odbijanju 13.3.2020. Kada se taj predmet pretrazuje ove nedelje stoji ,,u radu", a ranije je stajalo ceka se dostavnica, rok za zalbu. Rok za zalbu poceo je da tece 22.5.2020, imajuci u vidu Uredbe Vlade i rokove, i istice u roku od 8 dana. U infocentru je data informacija danas da je bas dana 22.5.2020. dostavljena dopuna.

O kakvoj se dopuni radi i kakav ima uticaj na resavanje zahteva ako je podneto na dan pocetka roka za zalbu? Da li je to zalba podneta ili dopuna uz zahtev? Dopune se valjda dostavljaju do donosenja resenja, i uz zalbu, a ne nakon dostave i prijema. Molim za proveru i pojasnjenje, a imajuci u vidu da je moj zahtev sledeci na istoj nepokretnosti, te da imam interes da pratim tok prethodnog zahteva i rokove po istom, kao i dopune. Moj zahtev je 952-02-6-015-xxxx/2020. 

Takođe, da li su moguća zakazivanja uopšte termina u Katastru Palilula za sastanak sa sluzbenikom? Znam da to nije moguce dok god postoji prethodni zahtev.

Odgovor

Ovaj sajt je namenjen pružanju informacija opšteg karaktera u cilju boljeg razumevanja propisa iz oblasti upisa prava.

Za detaljnije informacije koje se odnose na postupanja u konkretnom predmetu možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu na mejl adresu: pravnapodrska@rgz.gov.rs


Pitanje br: 254, datum: 15.07.2020

Moja majka je vanknjižni vlasnik nepokretnosti(posebnog dela obj. - stana) u ulici Rxxxx 12 - parc. br. 8xxx/1 K.O Zvezdara o čemu je sačinila i ugovor sa suinvestitorom. Ona bi želela predmetnu nepokretnost da uknjiži(ozakoni) ali je problem u tome što cela zgrada kao celina nije uknjižena. S' tim u vezi,naše pitanje bi bilo šta nam je sve od dokumentacije potrebno da bi stan uknjižili na njeno ime(ukoliko postoji takva mogućnost s' obzirom na okolnosti u kojima se zgrada kao celina nalazi) i koja je procedura po koracima da bi istu uknjižili(ozakonili).

Odgovor

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova, zahtev za upis i kupoprodajni ugovor. Ako je objekat izgrađen posle stupanja na snagu propisa po kojima je bilo obavezno pribavljanje građevinske dozvole, potrebno je dostaviti i pravnosnažnu upotrebnu dozvolu, odnosno rešenje o ozakonjenju objekta (legalizaciji). Ako upotrebna dozvola ne sadrži sve neophodne podatke o objektu koji se upisuju u katastar,  potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje.

 


Pitanje br: 255, datum: 15.07.2020

Poštovani kako i na koji način mogu da dobijem uverenje ili zahtev po matičnom broju gradjana koje mi je potrebno zbog predaje u poresko radi refundacije pdv-a (to je od skoro nešto novo)? Očekujem brzi odgovor unapred zahvalna

Odgovor

Niste precizirali koja vrsta uverenja Vam je potrebna. Ako se radi o uverenju da ne posedujete nepokretnosti na određenom području zahtev za izdavanje uverenja treba da podnesete nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti. Ako se  radi o uverenju da ne posedujete nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije ili na teritoriji Grada Beograda zahtev za izdavanje uverenja treba da podnesete Republičkom geodetskom zavodu, Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića 39.

 


Pitanje br: 257, datum: 15.07.2020

Usao sam u proceduru kupovine stana u Cacku. Stan je starogradnja koju je gradila Elektrodistribucija. Prodavac ima ugovor o kupovini stana, tapiju i iz Katastra smo uzeli list nepokretnosti. Banka mi nakon svega toga trazi "Potvrdu da je stan isplacen u celosti", to jest da on nema nikakva dugovanja prema distribuciji od koje je kupio stan. Da li je taj papir bas neophodan posto prodavac nema taj papir a i u pravnoj sluzbi Elektrodistribucije su mu rekli da takva potvrda ne postoji? Da li mozda u Katastru postoji ta potvrda?

Odgovor

Ako je Vaš prodavac upisan kao imalac prava svojine na stanu, za promenu imaoca prava svojine na stanu nije potrebno da se uz kupoprodajni ugovor dostavi potvrda da je on u celosti isplatio kupoprodajnu cenu prilikom kupovine stana od JP Elektrodistribucije.

Ako je Vaš prodavac upisan u katastar, možete se obratiti Službi za katastar nepokretnosti Čačak da Vam, ukoliko poseduje u svojoj arhivi, dostavi kopiju navedene potvrde.  


Pitanje br: 259, datum: 15.07.2020

Moj otac 1991 godine otkupio je stan o preduzeca "Jugolek" i isplatio otkupnu cenu u celosti. Problem je sto mu tada firma prodavac Jugolek nije dala potvrdu da je cena isplacena u celosti i da mu se odobrava uknjizba u javnim i katastarskim knjigama.

U medjuvremenu se desava da je Jugolek preselio firmu u Kosovsku Mitrovicu i da su tamo samo formalno figurirali. Preturili smo sve da pronadjemo nekoga radi dobijanja dokumenta o isplati cene ali nazalost nista nismo uspeli. U medjuvremenu oni si brisani iz registra APR po sluzbenoj duznosti tj u prinudnom postupku likvidacije. Pokusali smo da pokrenemo i sudski postupak ali kako su u medjuvremenu brisani i vise ne postoje , od tog postupka ne moze se nista dobiti otici ce u trajni prekid.

Dakle, moj otac ima ugovor o otkupu stana, anex ugovora kojim je predvidjena jednokratna isplata otkupne cene stana , ima izvestaj o izvrsenoj uplati cene po aneksu kod tadasnjeg SDK Novi Beograd ali nema original nego kopiju. Kako ta kopija moze biti problem ,pokusacemo da preko trezora iz arhiva dobijemo izvestaj da je cena uplacena i legla na racun prodavca.

Moje pitanje je sledece:

Da li ce katastar prihvatiti knjizenje stana u odsustvu potvrde Jugoleka o isplati cene a u slucaju da od trezora NBS nabavimo originalnu uplatnicu o isplati cene po aneksu ugovora?

Posto u zakonu postoji clan da ce katastar knjiziti i ugovore koji nemaju izricito navedenu saglasnost ako organ oceni po toku stvari i dokumentaciji da je u redu i da se stan moze knjiziti.

Odgovor

Postupanje Službe za katastar nepokretnosti u ovom slučaju zavisi od toga da li ugovor o kupoprodaji stana uopšte ne sadrži saglasnost za upis ili sadrži uslovnu saglasnost prodavca za upis i čime je ta saglasnost uslovljena. Ako je tim ugovorom upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi ugovoreni dokument banke  može služiti u postupku kao dokaz o ispunjenju uslova za upis.


Pitanje br: 260, datum: 15.07.2020

Investitor je dana 29.05.2020. godine podneo zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za objekat u kome smo kupili stan, pa bih vas zamolila za informaciju u kom roku je nadlezni organ dužab doneti rešenje o izdavanja ili eventualno odbacivanju gore pomenutig zahteva?

Odgovor

Saglasno članu 158. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br 72/09, , 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20), organ koji je izdao građevinsku dozvolu, rešenjem izdaje upotrebnu dozvolu, u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje upotrebne dozvole.


Pitanje br: 261, datum: 15.07.2020

Molim Vas za odgovor zašto još uvek primedba o nekonačnom rešenju o upisu prava svojine na stanu u moju korist nije izbrisano sa zvaničnog sajta RGZ iako je prema podacima isto 12.03.2020.god. ekspdeovano strankama, a zvaničan rok za žalbu je davno prošao.
Takođe sam primetio da se u delu "Imaoci prava na posebnom delu" pored mog imena navode imena prethodnih vlasnika posebnog dela, iako to nije bio slučaj kada je 25.02.2020.god. doneto rešenje o zabeležbi broj 952-02-6-1805/2018. U prilogu je slika sa zvaničnog sajta RGZ-a sada i u periodu nakon 25.02.2020.god.

Odgovor

Uvidom u e-katastar utvrđeno je da je na stanu broj 5, površine 48 m2, kao posebnom delu objekta broj 1, izgrađenog na katastarskoj parceli broj 9xx/9 KO Mirijevo, u ul. Mxxxxxx kć. br. 6, upisano pravo svojine u korist Kxxxx (Mxxxxx) Axxxxx sa obimo udela 1/1. Upisana je zabeležba da prvostepena odluka broj 952-02-6-xxxxx/2018 nije pravnosnažna.

Zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se po službenoj dužnosti ako, u roku od 40 dana od dana nastupanja konačnosti rešenja, Službi za katastar nepokretnosti ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor protiv drugostepenog rešenja, a ako je pokrenut ova zabeležba se briše prilikom upisa zabeležbe pokretanja upravnog spora.   


Pitanje br: 262, datum: 15.07.2020

2016. godine sam kupio garazu u zgradi koja je bila u procesu gradnje. Ugovorom je bilo predvidjeno da se isplata predmetne nepokretnosti vrsi sukcesivno, u 4 rate. U junu 2017. isplacena je poslednja, 4.rata i time je nepokretnost u potpunosti isplacena, samim tim, usao sam posed nepokretnosti(garaze). U aprilu 2017. stupio sam u bracnu zajednicu sa svojom suprugom. S tim u vezi, napominjem da su 3 rate isplacene pre stupanja u brak, a samo jedna nakon stupanja u brak.
S obzirom da je i ta poslednja, tj.4.rata isplacena iz mojih licnih sredstava koja sam imao i pre stupanja u brak, moja supruga je pred javnim beleznikom dala izjavu u kojoj potvrdjuje cinjenicu da su sredstva kupljena iz mojih licnih sredstava i da ona ne polaze nikakvo pravo na predmetnu nepokretnost. Ta izjava je kod javnog beleznika overena na propisan nacin.
Da li na osnovu pomenute izjave ja mogu izvrsiti upis nepokretnosti iskljucivo na moje ime?

Odgovor

Odredbom člana 7. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano je da nepokretnost neće biti upisana u katastar nepokretnosti kao zajednička svojina supružnika ako se Službi za katastar nepokretnosti dostavi izjava oba supružnika da se u konkretnom slučaju ne radi o zajedničkoj, već posebnoj imovini jednog od supružnika. Izjave supružnika se dostavljaju u formi javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđenih (solemnizovanih) izjava.  


Pitanje br: 263, datum: 15.07.2020

Neophodno je da dostavim JMBG i sadasnje prezime za dopunu licnih podataka za odredjenu listu nepokretnosti kako bi se nastavio dalji proces obrade dokumenata. 

Postoji li odredjena sluzba,e-mail adresa, forma obrasca ili slicno. Slala sam mail na nekoliko adresa ali jos uvek bezuspešno da se podaci dostave.

Odgovor

Treba da podnesete zahtev za provođenje promene Službi za katastar nepokretnosti nadležnoj prema području na kojem se nalazi nepokretnost. Zahtev se podnosi poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno u prijemnoj kancelariji Službe ili preko advokata putem e-šaltera. 

Zahtev za upis se može predati neposredno u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za upis vrši se korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje , pozivom Info centra na kontakt telefon: 011/6355600 ili na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti.  

Obrazac zahteva možete pronaći na internet adresi  https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-garaža. Na obrascu zahteva treba da zaokružite tačku “14. Promena ličnih podataka o imaocu prava “.

 


Pitanje br: 264, datum: 15.07.2020

Dobar dan kupio sam sumu parcelu 4xx2 potez stajkovace,i njivu 4xx1 na Ime Cxxxx Dxxxxx i platili smo  republicku administrativnu taksu i nismo jos dobili resenje.

Kada da ocekujemo resenje?

Odgovor

Saglasno članu 36. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja o upisu u katastar u predmetu formiranom po službenoj dužnosti, na osnovu ugovora koji dostavi javni beležnik, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  pet  radnih  dana, a u predmetu formiranom po zahtevu stranke 15 dana.

 


Pitanje br: 265, datum: 15.07.2020

Kupili smo plac 1991 godine od osobe koja je imala pravo koriscenja sto nam je i dokazao vlasnickim listom u koji je isti bio upisan. Overili smo kupoprodajni ugovor i izgradili objekat koji je sada u postupku legalizacije. Pokusali smo da izvrsimo upis naseg vlasnistva u katastru ali nije bilo moguce jer se parcela ne vodi na prodavca vec na drzavu Srbiju. Pre par meseci smo izvadili i uverenje o kretanju poseda i dosli do informacije da je 1966 godine pomenuti plac upisan na republiku Srbiju i tu se pomenuto pravo koriscenja ne vidi. Kako legalizovati pomenuti objekat i upisati vlasnistvo na pomenutom placu?

Odgovor

Ukoliko Vaš prodavac nije upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava na zemljištu, uz ugovor o kupoprodaji morate da dostavite ispravu kojm se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis (Vaš prodavac) I upisanog prethodnika. Ako ne možete da pribavite ispravu o pravnom kontinuitetu, preostaje Vam da kod nadležnog suda ostvarujete svoja prava.

Za informacije koje se odnose na legalizaciju objekta morate se obratiti organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove ozakonjenja objekata.

 


Pitanje br: 266, datum: 15.07.2020

Iz kojih razloga ne mogu videti preko web-stranice katastra nepokretnosti Republike Srbije,upis vlasnika stana u Ul.Rimska br.10 opstina Vozdovac-Beograd,ali zato se mogu videti vlasnicka struktura zgrada i stanova u Ul,Rimska 8 i 12,koje se naslanjaju na zgradu sa brojem 10?
Ja  sam suvlasnik u stanu koji se nalazi u Ul.Rxxxxx br.x, opstina Vozdovac-Bgd,i do nedavno se moglo videti preko interneta na web-stranice katastra nepokretnosti Republike Srbije,vlasnicka struktura spomenutog stana.

Odgovor

Измењен је начин претраге у е-катастру. Тражени кућни број можете пронаћи преко броја парцеле 3xxx/x КО Вождовац, одабиром дела парцеле 3 (објекат број 3) где ћете видети тражени улаз xx у улици Рxxxxx и 2x посебних делова (станова и гаража) у том улазу.


Pitanje br: 267, datum: 15.07.2020

Molim za vas savet, 2006.god prodali smo kucu potpisali smo svojeručno napisani ugovor, kupac je preminuo 2012 god.a njegova porodica ne zna za kupovinu. Ja sam prošle god. saznala da ee u katastru još vodi na naše ime. Kako može to da se reši?

Odgovor

Ova internet stranica je namenjena svim zainteresovanim licima, građanima i privrednim subjektima, kao i predstavnicima institucija, kojima su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja u cilju boljeg razumevanja i pravilne primene propisa iz oblasti upisa nepokretnosti.

 Stranica nije namenjena za davanje pravnih saveta, kao ni za instrukcije za postupanje u pojedinačnim slučajevima.

Potrebno je da potražite pravnu pomoć advokata.

 


Pitanje br: 268, datum: 15.07.2020

Poštovani, u porodičnoj kući je lokal ,kao i garsonjera,koji nisu po projektu kuće. Iz katastra sam dobila rešenje da i na lokalu i na garsonjeri vlasnik nije utvrđen.Šta je potrebno da bi se utvrdio vlasnik? U čemu je razlika između vlasnika i držaoca? Unapred hvala!

Odgovor

Do dana 8. Juna 2018. godine, kada je stupio na snagu Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.41/18), upis državine na objektu, odnosno posebnom delu objekta   vršio se kada nisu ispunjeni uslovi za upis prava svojine. Od tog datuma, na objektu, odnosno posebnom delu objekta za koji nije izdata upotrebna dozvola u katastar nepokretnosti se upisuje da vlasnik nije utvrđen.

Ako je za objekat izdata građevinska dozvola, a prilikom izvođenja radova je odstupljeno od izdate građevinske dozvole i potvrđenog glavnog projekta, za koje nije moguće izdati rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, za upis u katastar nepokretnosti prava svojine na lokalu i garsonjeri potrebno je Službi za katastar nepokretnosti dostaviti rešenje o ozakonjenju objekta.


Pitanje br: 269, datum: 15.07.2020

Poštovani,
zanima me kako doznati broj čestice u Beogradu?

 

Odgovor

Ako Vam je poznata adresa na kojoj se nalazi katastarska parcela, podatak o broju katastarke parcele možete dobiti uvidom u e-katastar putem linka  http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup. Potrebno je da popunite polja koja se odnose na opštinu, ulicu i kućni broj.


Pitanje br: 270, datum: 15.07.2020

Predali smo u katastru zahtev za Upis nepokretnosti na nase ime (pre dve godine smo kupili stan). U eKatastru upisano je i nase ime i ime starog vlasnika. Receno nam je da ce do pravosnaznosti resenje bitiupisan i stari i novi vlasnik.
Kada resenje dobija pravosnaznost, koliko jos treba da cekamo, da li znate?

Odgovor

Samo kod upisa predbeležbe prava (uslovnog sticanja prava) u katastru nepokretnosti ostaje i dalje ime istog vlasnika, a ispod njegovog imena upisuje se novo ime predbeleženog imaoca prava (uslovno do ispunjenja određenog uslova).

Međutim, kod upisa prava, upisom novog vlasnika, prethodni vlasnik se briše iz katastra.

Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena protiv prvostepenog rešenja, a ako je izjavljena, danom donošenja drugostepenog rešenja. Zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se po službenoj dužnosti ako u roku od 40 dana od dana dostavljanja drugostepenog rešenja Službi za katastar nepokretnosti nije dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor protiv drugostepenog rešenja, a ako je pokrenut ova zabeležba se briše prilikom upisa zabeležbe pokretanja upravnog spora.     

 


Pitanje br: 271, datum: 15.07.2020

Rešenje nije stiglo vec godinu dana, da li je poslato pa nije dostavljeno, da li može opet da se dostavi resenje?

Odgovor

Možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu – Sektoru za katastar  nepokretnosti putem linka http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/eprimedbe-na-rad-katastra  ili putem pošte na adresu Bulevar vojvode MIšića 39., Beograd ili putem elektonske pošte na mejl: kn@rgz.gov.rs, i dobićete informaciju iz kojih razloga vaš predmet još uvek nije rešen. Potrebno je da navedeta broj predmeta.


Pitanje br: 273, datum: 15.07.2020

Prema prepisu vlasničkog lista iz 1992 godine gradskog geodetskog zavoda naš plac je bio  u posedovnom listu prodavca, zatim po uverenju Vaše institucije iz 2006 godine je isti korisnik bio upisan.  Po poslednjem uverenju koje smo na kraju uspeli da preuzmemo naš plac se vodi kao društvena svojina i pomenutog vlasnika našeg placa nema već se po istom dokumentu plac upisuje kao državna svojina Republike Srbije. Dostavljam Vam skenove pomenutih dokumenata. 

Da li nam možete dati kontakt telefon/uputiti nas na nekoga iz Vaše pravne službe ili na nekoga ko je nadležan a na koga bi mogli da uputimo našeg advokata kako bi ustanovili o čemu se radi i zašto se na poslednjem uverenju o kretanju nepokretnosti korisnik placa a prethodni vlasnik ne vidi niti je upisan?

Odgovor

Posedovni list je izvod iz katastra zemljišta, koji nije bio vlasnička evidencija, već javna evidencija koja je sadržala podatke o parcelama i objektima, u pogledu njihovog položala, oblika, površine, načina korišćenja, boniteta, klase, katastarskog prihoda, i  podatke o njihovim korisnicima (posednicima). Stoga posedovni list, kao izvod iz te evidencije, nije predstavljao vlasnički list. Zemljišna knjiga je predstavljala evidenciju o imaocima prava na nepokretnostima (vlasnička evidencij), a izvod iz zemljišne knjige (zemljišnoknjižni uložak) je predstavljao vlasnički list.

Uverenjem Službe za katastar nepokretnosti Beograd broj 952-3-2-xxxx/ 2006 od 18.08.2006. godine, koje ste priložili, potvrđuje se da je imenovani bio upisan u katastru zemljišta, u određenom posedovnom listu kao korisnik katastarske parcele broj 4xxx KO Borča. Dakle korisnik, a ne vlasnik.

Osnivanjem katastra nepokretnosti, kao javne evidencije o nepokretnostima i imaocima prava na njima, prestala je da važi zemljišna knjiga, a u postupku izrade katastra nepokretnosti preuzeti su podaci u pogledu imaoca prava na nepokretnostima iz zemljišne knjige   

Uverenjem Službe za katastar nepokretnosti Palilula broj 952-3-xxxx/18 od 08.10.2018. godine, koje ste priložili, potvrđuje se da je navedena katastarska parcela bila upisana u zemljišnu knjigu kao društvena svojina, potom kao državna svojina Republike Srbije, da je taj upis u postupku izrade katastra nepokretnosti preuzet iz zemljišne knjige, te je parcela bila upisana kao državna svojina Republike Srbije, a potom kao javna svojina Republike Srbije.


Pitanje br: 274, datum: 18.06.2020

Postovani, 05. januara 2020. nacinjen je kod notara Ugovor o poklonu prema kojem sam na poklon dobila stan. U javnom uvidu u katastru se vidi da je ugovor prosledjen RGZu od strane notara, medjutim i dalje se vodi prethodni vlasnik kao vlasnik stana. Koliko je potrebno vremena da prodje da bi se novi vlasnik video i u javnom uvidu RGZa.

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja o upisu u katastar u predmetu formiranom po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju dostavi javni beležnik, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  pet  radnih  dana.

U e-katastru na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda podaci o novom vlasniku mogu se videti nakon ažuriranja-preuzimanja podataka iz lokalnih katastara. Ažuriranje podataka, na nivou svake Službe za katastar nepokretnosti pojedinačno, vrši se dva puta nedeljno.


Pitanje br: 275, datum: 18.06.2020

Dobar dan kupio sam sumu parcelu 42xx potez stajkovace,i njivu 43xx na Ime xxxx i platili smo  republicku administrativnu taksu i nismo jos dobili resenje.

Kada da ocekujemo resenje?

Odgovor

Saglasno članu 36. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja o upisu u katastar u predmetu formiranom po službenoj dužnosti, na osnovu ugovora koji dostavi javni beležnik, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  pet  radnih  dana, a u predmetu formiranom po zahtevu stranke 15 dana.


Pitanje br: 276, datum: 18.06.2020

Kupili smo plac 1991 godine od osobe koja je imala pravo koriscenja sto nam je i dokazao vlasnickim listom u koji je isti bio upisan. Overili smo kupoprodajni ugovor i izgradili objekat koji je sada u postupku legalizacije. Pokusali smo da izvrsimo upis naseg vlasnistva u katastru ali nije bilo moguce jer se parcela ne vodi na prodavca vec na drzavu srbiju. Pre par meseci smo izvadili i uverenje o kretanju poseda i dosli do informacije da je 1966 godine pomenuti plac upisan na republiku Srbiju i tu se pomenuto pravo koriscenja ne vidi. Kako legalizovati pomenuti objekat i upisati vlasnistvo na pomenutom placu?

Odgovor

Ukoliko Vaš prodavac nije upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava na zemljištu, uz ugovor o kupoprodaji morate da dostavite ispravu kojm se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis (Vaš prodavac) I upisanog prethodnika. Ako ne možete da pribavite ispravu o pravnom kontinuitetu, preostaje Vam da kod nadležnog suda ostvarujete svoja prava.

Za informacije koje se odnose na legalizaciju objekta morate se obratiti organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove ozakonjenja objekata.


Pitanje br: 277, datum: 18.06.2020

Molim za vas savet, 2006.god prodali smo kucu potpisali smo svojeručno napisani ugovor, kupac je preminuo 2012 god.a njegova porodica nije znala za kupovinu, ja sam prošle god.saznala da je u katastaru još na naše ime. Kako može to da se reši?

Odgovor

Ova internet stranica je namenjena svim zainteresovanim licima, građanima i privrednim subjektima, kao i predstavnicima institucija, kojima su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja u cilju boljeg razumevanja i pravilne primene propisa iz oblasti upisa nepokretnosti.

Stranica nije namenjena za davanje pravnih saveta, kao ni za instrukcije za postupanje u pojedinačnim slučajevima.

Potrebno je da potražite pravnu pomoć advokata.


Pitanje br: 278, datum: 18.06.2020

Poštovani,u porodičnoj kući je lokal ,kao i garsonjera,koji nisu po projektu kuće.Iz katastra sam dobila rešenje da i na lokalu i na garsonjeri vlasnik nije utvrđen.Šta je potrebno da bi se utvrdio vlasnik?U čemu je razlika između vlasnika i držaoca?Unapred hvala!

Odgovor

Do dana 8. Juna 2018. godine, kada je stupio na snagu Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.41/18), upis državine na objektu, odnosno posebnom delu objekta   vršio se kada nisu ispunjeni uslovi za upis prava svojine. Od tog datuma, na objektu, odnosno posebnom delu objekta za koji nije izdata upotrebna dozvola u katastar nepokretnosti se upisuje da vlasnik nije utvrđen.

Ako je za objekat izdata građevinska dozvola, a prilikom izvođenja radova je odstupljeno od izdate građevinske dozvole i potvrđenog glavnog projekta, za koje nije moguće izdati rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata, za upis u katastar nepokretnosti prava svojine na lokalu i garsonjeri potrebno je Službi za katastar nepokretnosti dostaviti rešenje o ozakonjenju objekta.

 


Pitanje br: 279, datum: 18.06.2020

Postovani, 05. januara 2020. nacinjen je kod notara Ugovor o poklonu prema kojem sam na poklon dobila stan. U javnom uvidu u katastru se vidi da je ugovor prosledjen RGZu od strane notara, medjutim i dalje se vodi prethodni vlasnik kao vlasnik stana. Koliko je potrebno vremena da prodje da bi se novi vlasnik video i u javnom uvidu RGZa.

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja o upisu u katastar u predmetu formiranom po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju dostavi javni beležnik, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  pet  radnih  dana.

U e-katastru na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda podaci o novom vlasniku mogu se videti nakon ažuriranja-preuzimanja podataka iz lokalnih katastara. Ažuriranje podataka, na nivou svake Službe za katastar nepokretnosti pojedinačno, vrši se dva puta nedeljno.


Pitanje br: 280, datum: 18.06.2020

Poštovani,
zanima me kako doznati broj čestice u Beogradu?

Odgovor

Poštovani,

Ako Vam je poznata adresa na kojoj se nalazi katastarska parcela, podatak o broju katastarke parcele možete dobiti uvidom u e-katastar putem linka  http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup. Potrebno je da popunite polja koja se odnose na opštinu, ulicu i kućni broj.


Pitanje br: 281, datum: 18.06.2020

Predali smo u katastru zahtev za Upis nepokretnosti na nase ime (pre dve godine smo kupili stan). U eKatastru upisano je i nase ime i ime starog vlasnika. Receno nam je da ce do pravosnaznosti resenje biti upisan i stari i novi vlasnik.
Kada resenje dobija pravosnaznost, koliko jos treba da cekamo, da li znate?

Odgovor

Samo kod upisa predbeležbe prava (uslovnog sticanja prava) u katastru nepokretnosti ostaje i dalje ime istog vlasnika, a ispod njegovog imena upisuje se novo ime predbeleženog imaoca prava (uslovno do ispunjenja određenog uslova).

Međutim, kod upisa prava, upisom novog vlasnika, prethodni vlasnik se briše iz katastra.

Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena protiv prvostepenog rešenja, a ako je izjavljena, danom donošenja drugostepenog rešenja. Zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se po službenoj dužnosti ako u roku od 40 dana od dana dostavljanja drugostepenog rešenja Službi za katastar nepokretnosti nije dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor protiv drugostepenog rešenja, a ako je pokrenut ova zabeležba se briše prilikom upisa zabeležbe pokretanja upravnog spora.     


Pitanje br: 282, datum: 18.06.2020

Rešenje nije stiglo vec godinu dana,da li je poslato pa nije dostavljeno,da li može opet da se dostavi resenje?

Odgovor

Možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu – Sektoru za katastar  nepokretnosti putem linka http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/eprimedbe-na-rad-katastra  ili putem pošte na adresu Bulevar vojvode MIšića 39., Beograd ili putem elektonske pošte na mejl: kn@rgz.gov.rs, i dobićete informaciju iz kojih razloga vaš predmet još uvek nije rešen. Potrebno je da navedeta broj predmeta.


Pitanje br: 285, datum: 18.06.2020

Iz kojih razloga ne mogu videti preko web-stranice katastra nepokretnosti Republike Srbije,upis vlasnika stana u Ul.xxxx br.10 opstina Vozdovac-Beograd,ali zato se mogu videti vlasnicka struktura zgrada i stanova u Ul,xxxx 8 i 12,koje se naslanjaju na zgradu sa brojem 10?

Ja xxxxxxx sam suvlasnik u stanu koji se nalazi u Ul.xxxxx br.10, opstina Vozdovac-Bgd,i do nedavno se moglo videti preko interneta na web-stranice katastra nepokretnosti Republike Srbije,vlasnicka struktura spomenutog stana.

Odgovor

Измењен је начин претраге у е-катастру. Тражени кућни број можете пронаћи преко броја парцеле xxxxx/1 КО Вождовац, одабиром дела парцеле 3 (објекат број 3) где ћете видети тражени улаз 10 у улици xxxx и 29 посебних делова (станова и гаража) у том улазу.


Pitanje br: 286, datum: 12.06.2020

Uvidom u podatke sa sajta eKatastar koji su vezani za pomenutu nekretninu primetio sam da postoji  zabeležba tereta na posebnom delu da je upisan na osnovu ugovora overenog kod suda pre 1.septembra 2014.godine kao i napomena da postoji rešenje koje koje nije konačno. Molim Vas za pomoć oko objašnjenja i razrešenja pomenutih zabeležbi tereta na posebnom delu.

Odgovor

Zabeležba da je upis izvršen na osnovu ugovora overenog kod suda pre 1. septembra 2014. godine upisana je na stanu, u skladu sa članpm 15. Stav 8. Zakona o postupku upisa u katastar Nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20), iz razloga što je jedna od isprava na osnovu kojih je izvršen upis prava svojine na stanu u Vašu korist ugovor overen kod Prvog osnovnog suda u Beogradu 16.05.2012. godinu. Navedena zabeležba biće izvršena kada Službi za katastar nepokretnosti Zvezdara dostavite potvrdu Prvog osnovnog suda u Beogradu da je kod tog suda zaista izvršena overa navedenog ugovora, pod tim brojem, a ukoliko ne dostavite tu potvrdu zabeležba će, saglasno navedenoj odredbi  biti izbrisana po službenoj dužnosti protekom roka od tri godine od dana upisa zabeeležbei.

Zabeležba da rešenje kojim je izvršen upis prava svojine na stanu u vašu korist nije konačno i upisana je u skladu sa članom 61. stav 6. navedenog zakona I biće izbrisana po službenoj dužnosti kada navedeno rešenje postane konačno. Rešenje postaje konačno protekom roka za žalbu ili donošenjem drugostepenog rešenja ako je žalba izjavljena. Rok za žalbu počinje da teče  od dana dostavljanja rešenja strankama u postupku.

Uvidom u elektronsku pisarnicu utvrdili smo da iako je rešenje o upisu broj 952-02-6-1805/2018  od 25.02.2020.godine ekspedovano strankama u postupku dana 12.03.2020. godine, još uvek nisu vraćene dostavnice kao dokaz o uručenju rešenja strankama, niti je poštanski dostavljač Službi za katastar nepokretnosti Zvezdara dostavio bilo kakvu povratnu informaciju u vezi sa dostavom navedenog rešenja. Stoga smo od Sektora za katastar nepokretnosti zatražili da kod Službe za katastar nepokretnosti Zvezdara inicira postupak upućivanja potražnice poštanskom dostavljaču u vezi sa  dostavom tog rešenja.

 


Pitanje br: 287, datum: 12.06.2020

Naime, kupio sam stan 2011. godine i ugovor o kupoprodaji overio u sudu i isplatio kupoprodajnu cenu u celosti, imam i priznanicu. Sud je tad proverio, 2011, i nije bilo nikakvih tereta (doduse tada notari nisu radili). Stan se nalazi u Borči, opština Palilula, ulica...

 Za overu ugovora sam platio taksu, i ušao u posed stana, prodavac xx mi je predala dokumenta, pošto je ona drugi vlasnik, prvi je od firme stan dobio iz otkupa, platio je taj otkup i dostavio priznanicu. FIrma je bila xx.

Stan nije bio nikad uknjižen, jer je bio neki problem sa parcelom, nijedan stan 2011. nije bio knjižen u zgradi, ali je nekoliko godina kasnije sa tim i počelo, i neki stanovi su kasnije i prodati u pomenutoj zgradi. 

 1. sam opštini Palilula podneo zahtev za specifikaciju, i u specifikaciji stoji 65 kvadrata, u svim papirima pre toga 60 kvadrata, pa i u mom ugovoru (tu je i terasa).

Prvo pitanje, da li je potrebno veštaka da angažujem da utvrdi razliku, odnosno da da mišljenje za pravi broj kvadrata, kako bi se tako uknjižilo, odnosno da li misljenjem vestaka treba dopuniti zahtev? Sama zgrada ima gradjevinsku i upotrebnu dozvolu.

 Situacija je dodatno zakomplikovana. 

Naime, predao sam zahtev Katastru za uknjižbu januara 2020 kada saznajem da postoji prethodni zahtev, sa kraja 2018. koji je istakla banka.

Pošto nisam klijent Banke, krenuo sam da se raspitujem i dobio informacije od bivše vlasnice, odnosno prodavca.

Naime, prethodna vlasnica je stan na stambeni kredit uzela od banke, ali mi to nikad nije rekla. Ja sam savesni kupac, nisam imao pre toga informaciju, sud je uredno overio moj ugovor 2011..

Banka je krajem 2018 tražila da se uknjizi xx, ona je tuzena još 2008. godine (kredit je dobila 2005, ali nije uredno vraćala i tu cinjenicu mi je precutala, ugovor 2005. je izmedju nje i prvog vlasnika, i nigde banka nije bila pomenuta) i banka je dobila spor, pravosnazno i izvrsno 2013. godine (dakle posle moje kupoprodaje, nisam imao saznanja za taj spor niti je banka bilo kakvu aktivnost imala u Katastru do 2018.)

Obratio sam se Banci pre mesec dana, i ponudio poravnanje vansudsko, odnosno da platim neki deo a da Banka ne potrazuje vise stan, pošto bi sledeći koraci bili izvršenje na stanu.

Banka je pristala na pregovore i na iznos. 

Koji bi bili dalji koraci? Da li je moguce da se objedini zahtev moj i Bancin, Bancin zahtev ima prvenstvo svakako, ista je dokumentacija, osim sto sam ja pribavio od opstine specifikaciju (Banka to nije koliko sam obavesten). Koliko sam razumeo zahtev Banke je samo da se uknjiži xxx, koja je bila duznik po kreditu,mislim da nije trazena zabelezba spora, koliko sam razumeo na održanom sastanku sa Bankom.

Banka ima i zaloznu izjavu te zene.

 Godinu i po dana svakako Katastar nije resio zahtev Banke, on se vodi u statusu ,,u toku". 

Broj zahteva Banke je 952xxxxxx/2018 

Moj broj zahteva, Uroš Tešić u Katastru je 952-xxxx/2020

 Napominjem da sam Katastru predao dokumentaciju uz zahtev cije su kopije overene kod notara (ukljucujuci i potvrdu da je otkup placen u celosti od strane prvog vlasnika ka drustvenom preduzecu), kao i ugovori o kupoprodaji.

Odgovor

 

Budući da posedujete uverenje (specifikacija) nadležnog organa Gradske opšine Palilula, ne treba da dostavljate nalaz i mišljenje veštaka. Nalaz i mišljenje veštajka građevinske struke dostavlja se u situaciji  kada upotrebna dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis posebnog dela objekta u katastar, a nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola,  kao i u slučaju kada je objekat izgrađen pre stupanja na snagu propisa po kojima je za  izgradnju objekata neophodno prethodno pribavljanje građevinske dozvole.

Dokumentaciju koju posedujete treba da priložite uz zahtev za upis stana i imaoca prava na stanu u katastar nepokretnosti, o kojem će Služba za katastar nepokretnosti Palilula  odlučiti rešenjem. Ukoliko ne budete zadovoljni rešenjem, protiv istog možete izjaviti žalbu Republičkom geodetskom zavodu. 

Što se tiče zahteva za upis stana i prava svojine na stanu u korist Vašeg prodavca koji je podnela banka, obaveštavamo Vas da  je o istom odlučeno rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Palilula broj 952-xxx/2018 od 13.03.2020. godine, koje je ekspedovano na adresu  banke dana 21.04.2020. godine i koje još uvek nije postalo konačno. Navedenim rešenjem zahtev je odbijen iz razloga što nije dostavljeno traženo uverenje (specifikacija) nadležnog organa. Gradske opštine Palilula..

 


Pitanje br: 288, datum: 12.06.2020

Molim Vas za pomoć gde da se obratim za sledeći problem.

Nasledila sam stan od oca koji je isti otkupio 1993 god. U ugovoru o otkupu stoji da je kvadratura stana 38 i ista ta kvadratura je i u ostavinskom rešenju. Međutim, u katastru stoji da je stan 44 kvadrata i u nacrtu stana stoji da je 44 kvadrata. Iz nekog razloga nije uračunata lođa u kvadraturu stana kada je sačinjen ugovor o otkupu iako je uz njega priložena skica stana (44kvadrata) i ugovor o korišćenju je isto 44 kvadrata.

Na koji način bih mogla da uknjižim stan na pravu kvadraturu?

Firma od koje je otac dobio stan je Savezni biro za poslove zapošljavanja, ta firma pod tim nazivom više ne postoji.

Hvala unapred. 

Odgovor

Odredbom člana 86. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti  („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/12, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr. zakon,, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon, i 9/20 – dr.zakon) propisano je da isprava za upis, da bi bila podobna za upis, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).

Odredbom stava 6. tačka 3) istog člana propisano je da izuzetno od stava 2. podaci o površini posebnog dela objekta sadržani u ugovoru o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, sačinjenom u skladu sa zakonom, mogu odstupiti od podataka katastra nepokretnosti, u kom slučaju se upisuje površina iz ugovora.  

Imajući u vidu citiranu odredbu, u katastar nepokretnosti se upisuje površina iz ugovora o otkupu stana.

 


Pitanje br: 289, datum: 12.06.2020

Купила сам стан 2010 године који је оверен у суду у Нишу и укнјижен у катастру. Претходни власник је стан добио и откупио од војске(имам оба уговора).
Прегледом статуса објекта у катастру увидела сам да је на стану 06.02.2020 уписана забележба по решенју основног суда у Аранђеловцу од 31.01.2020. , као и забележба о забрани отуђенја од 20.03.2020.
Мене нико из катастра није обавестио о упису забалежбе тако да сам случајно то видела. Како могу проверити о чему се то ради и да ли је катастар у обавези да ме обавести о било каквој измени статуса на мом стану.

Odgovor

Ako ste upisani u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na stanu, Služba za katastar nepokretnosti Niš je bila u obavezi da Vam dostavi rešenje o upisu navedenih zabeležbi u katastar nepokretnostii.

Službi za katastar nepokretnosti Niš možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnosti u vezi sa upisom tih zabeležbi ili da Vam dostavi  kopije isprava na osnovu kojih je izvršen upis zabeležbi u katastar nepokretnosti.

 


Pitanje br: 290, datum: 12.06.2020

Molim Vas za savet vezano za postupak upisa u katastar nepokretnosti na osnovu ugovora o kupoprodaji koji je potpisan,overen i realizovan u aprilu 2009.godine ali iz meni nepoznatih razloga nije izvrsen upis u katastar nepokretnosti. Naime ja sam bila vlasnik 2/3 stana na osnovu Ugovora o poklonu nakon kojeg sam od brata i sestre od strica otkupila preostalu 1/3 nepokretnosti na osnovu pomenutog Ugovora o kupoprodaji putem stambenog kredita koji je u medjuvremenu isplacen i hipoteka obrisana iz katastra.

U procesu brisanja hipoteke sam tek uvidela da su u katastru i dalje zavedeni moji brat i sestra pa bih volela da izvrsim upis u katastar prema ugovoru o kupoprodaji,medjutim kako je Ugovor iz 2009.godine ne znam sta je potrebno od dokumenata priloziti.

Odgovor

Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), koji je stupio na snagu dana 8. juna 2018. godine, uvedena je obaveza upisa u katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti. U prethodnom periodu upis nepokretnosti i prava svojiine na nepokretnosti u katastar nepokretnosti, odnosno zemljišnu knjigu koja je bila na snazi do stupanja na snagu katastra nepokretnosti, vršio se po zahtevu stranke, a izuzetno i po službenoj dužnosti u slučajevima propisanim zakonom.

Stoga,Vi  treba da podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti na osnovu tog kupoprodajnog ugovora. Ugovor se dostavlja u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji. Ugovor o kupoprodaji mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis (clausula intabulandi), koja može biti data i u posebnoj ispravi, a ako je upis uslovljen potvrdom, odnosno drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, uz zahtev za upis dostavlja se i taj dokument banke.

 


Pitanje br: 291, datum: 12.06.2020

29.04.2020 sam primio rešenje od 15.04.2020. kojim se odbacuje moj zahtev od 07.02.2018. za promenu nosioca prava kao neuredan.
Kao rok žalbe na rešenje navedeno je 8 dana od prijema rešenja. S obzirom da imam više od 65 godina i da mi je ograničeno kretanje kao i da je vanredno stanje zanima me da li imam pravo na produženje roka za žalbu?

Odgovor

Rok za žalbu na rešenje nije Vam protekao. Naime, odredbama člana 2. st. 1. i 2. Uredbe o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja (Službeni glasnik RS”, br. 41/20 i 43/20) propisano je, pored ostalog, da stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci, te da će se dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatrati, u smislu primene propisanih rokova, izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

 Imajući u vidu citirane odredbe, smatraće se da Vam je rešenje Službe za katastar nepokretnosti dostavljeno kad istekne 15 dana od dana prestanka vanrednog stanja, te će od tog dana početi da teče zakonski rok za žalbu na rešenje od 8 dana. Vanredno stanje u Republici Srbiji ukinuto je dana 6. maja 2020. godine.