Pitanje br: 1, datum: 15.05.2020

Kupio sam stan (na kredit) i 03.09.2019 je overen ugovor o prodaji nepokretnosti kod javnog beležnika. U novembru mesecu je i overena clausula intabulandi. Od katastra sam 05.09.2019 dobio rešenje o upisu u katastar nepokretnosti - U zabeležbi (eKatastar) stoje sledeći opisi predmeta: 3.9.2019 0:00:00 UPIS HIPOTEKE NA ULAZU BR....3.9.2019 0:00:00 UPIS VLASNIŠTVA NA ULAZU BR...8.11.2019 0:00:00 SAGLASNOST ZA UPIS NA ULAZU BR... Da li sam ja u obavezi da podnesem katastru nepokretnosti zahtev za upis promene vlasnika i koliko traje procedura promene vlasnika u katastru?

Odgovor

Niste u obavezi da podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti,  budući da javni beležnik, saglasno članu 23. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) ima obavezu da, putem e-šaltera, dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti  ispravu koju je sastavio, potvrdio ili overio, kao i odluku koju je doneo, koja predstavlja pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti.

Zakonski rok za donošenje rešenja u predmetu formiranom po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju dostavi javni beležnik , o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  pet  radnih  dana.


Pitanje br: 2, datum: 15.05.2020

Nakon overene zalozne izjave od strane javnog beleznika, dostavljen je predmet u katastar na postupak upisa hipoteke u ime banke sto je uslov da banka isplati kompletan iznos kredita. Obzirom na vanredno stanje, da mi mogu ocekivati da se taj postupak obavi ili se mora cekati zavrsetak vanrednog stanja?

Odgovor

I za vreme vanrednog stanja,  pod otežanim uslovima rada, Službe za katastar nepokretnosti su rešavale predmete i provodile promene u katastru nepokretnosti.

Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja, koju je donela Vlada Republike Srbije dana 24.03.2020. godine pod broj 110-2803/2020, prolongirani su rokovi, kako za stranke u pogledu rokova za izjavljivanje pravnog leka, tako i za organe uprave u pogledu preduzimanja upravnih radnji.

Naime, odredbom člana 3. Uredbe propisano je da rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.


Pitanje br: 3, datum: 15.05.2020

Postovani, molim za savet...naime vlasnik sam stana na parceli 1807/3 , Novi Sad. Upotrebna dozvola se ceka i uskoro ce moci stan da se uknjizi na moje ime. Problem je sto je investitor u blokadi, firma ne posluje i ceka se ostavinska rasprava i stecajna uprava. Trenutno u katastru postoji upis mog kupoprodajnog ugovora na navedenoj parceli i hipoteka banke. Kao i brojni stanari zgrade nemam clausulu intabulandi. 

S obzirom na okolnosti, kako da upisem pravo svojine nad mojim stanom i da li to pravo moze biti ugrozeno zbog potrazivanja poverilaca investitora ?  Unapred hvala.

Odgovor

Pravo svojine na stanu, kao i svakoj drugoj nepokretnosti stiče se upisom u katastar nepokretnosti, saglasno članu 3. stav 1.tačka 1)  Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Bez saglasnosti prodavca za uknjižbu  (clausula intabulandi) nije moguće,  na osnovu  ugovora o kupoprodaji stana, izvršiti upis prava svojine na stanu u katastar nepokretnosti. 

Svoja prava u odnosu na prodavca treba da istaknete  u stečajnom postupku.


Pitanje br: 4, datum: 15.05.2020

Interesuje me sledeće: na gradskom gradjevinskom zemljištu koja je u državnoj svojini Republike Srbije 1995. godine izgradjena je stambena zgrada za kolektivno stanovanje. Stambena zgrada je u državini određene firme i objekat ima građevinsku dozvolu, ali nema upotrebnu. Imaoci prava na posebnom delu (stanovima), takođe imaju državinu. Da li postoji mogućnost da imaoci posebnih delova steknu pravo svojine na nekretnini i na koji način? Unapred hvala.

Odgovor

Uslov za sticanje prava svojine na posebnim delovima objekta je pribavljanje upotrebne dozvole za objekat ili rešenja o ozakonjenju objekta  ako je je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole i potvrđenog glavnog projekta, a za koji nije moguće izdati rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izgradnja objekata.


Pitanje br: 5, datum: 15.05.2020

Zanima me kada se moze upisati kuca u katastar, posto sam kupila plac sa nezavrsenom kucom i u resenju iz katastra stoji da proces nije zavrsen zato sto kuca nije bila ucrtana i zavrsena, moze li mi reci koja je procedura i da li treba da se ceka upotrebna dozvola da bi se upisalo u katastar.

Odgovor

U katastar nepokretnosti mogu se upisati zgrade izgrađene na temeljima i od čvrstog materijala ako su stavljene pod krov ili u funkciju za koju su namenjene, saglasno članu 17. st. 2. i 3. Pravilnika o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetski radovima u održavanju katastra nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 7/19 I 26/20).

Upotrebna dozvola nije uslov za upis zgrade u katastar, ali bez upotrebne dozvole ne možete se upisati kao imalac prava svojine na zgradi. U katastar nepokretnosti će se upisati da za tu zgradu vlasnik nije utvrđen.   


Pitanje br: 6, datum: 15.05.2020

Postovani, Firma je prosle godine u maju kupila stan od fizickog lica (Ugovor je u prilogu).

Molim vas za informaciju o postupku upisa prava svojine na pomenutom stanu - sta je od dokumentacije neophodno, da li je zahtev moguce predati elektronskim putem, postoji li poseban obrazac zahteva i sl.

Hvala unapred. S postovanjem,

Odgovor

Ako je stan upisan u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist tog fizičkog lica (prodavca), potrebno je dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, uz zahtev za upis promene imaoca prava, kupoprodajni ugovor, overen od strane ovlašćenog javnog beležnika. Ugovor se dostavlja u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji. Ako je stan upisan u korist drugog lica potrebno je dostaviti sve isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa licem koje je upisano u katastar kao vlasnik stana. Ako ugovor ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca za upis - clausula intabulandi, potrebno je dostaviti takvu izjavu u posebnoj ispravi, potvrđenoj od strane javnog beležnika.

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova, zahtev za upis, kupoprodajni ugovor, odnosno sve isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa investitorom objekta. Ako je objekat izgrađen posle stupanja na snagu propisa po kojima je bilo obavezno pribavljanje građevinske dozvole, potrebno je dostaviti i pravnosnažnu upotrebnu dozvolu, odnosno rešenje o ozakonjenju objekta (legalizaciji).

Ako je zgrada u kojoj se nalazi predmetni stan upisana u katastar nepokretnosti, ali ne i stan, potrebno je da dostavite uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje.

Zahtev za upis u katastar može se predati elektronskim putem preko advokata, odnosno geodetske organizacije.

Spisak ovlašćenih geodetskih organizacija javno je dostupan na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi http://katastar.rgz.gov.rs/GeoOrgPublic/GeoOrgPublic.aspx.

S poštovanjem,


Pitanje br: 7, datum: 15.05.2020

Postovani,kupili smo stan na kredit,ugovor smo potpisali kod javnog beleznika 20.3. On je prosledio dokumentaciju za upis hipoteke. Dobili smo informaciju da je rok 5 dana,ali mi jos nismo nista dobili. S obzirom da je  vandredna situacija,kad mozemo da ocekujemo resenje?

Odgovor

Poštovana,

I za vreme vanrednog stanja, pod otežanim uslovima rada, Službe za katastar nepokretnosti su rešavale predmete i provodile promene u katastru nepokretnosti.

Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanj,a koju je donela Vlada Republike Srbije dana 24.03.2020. godine pod broj 110-2803/2020, prolongirani su rokovi, kako za stranke u pogledu rokova za izjavljivanje pravnog leka, tako i za organe uprave u pogledu preduzimanja upravnih radnji.

Naime, odredbom člana 3. Uredbe propisano je da rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

 


Pitanje br: 8, datum: 15.05.2020

Postovanje, zanima me kako mogu upisati svoju nepokretnost koju sam nasledila putem ugovora o dozivotnom izdrzavanju. Notari ne prosledjuju automatski ove ugovore vec samo konstatuju pravo I donose resenje o obustavi ostavinskog postupka. Nepokretnost pripada katastru Novi Sad 2 , na zalost nemoguce ih je dobiti na telefon, ne znam ni koje takse treba da uplatim I iznos I da li mogu postom predati dokumentaciju jer tamo nema nikoga?

Hvala na odgovoru,

Odgovor

Poštovana,

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti možete dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti i putem pošte, preporučenom pošiljkom, a Služba će Vam, potom, izdati instrukciju za plaćanje republičkih administrativih taksi.

Obrazac zahteva za upis možete pronaći na interenet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi  http://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti, za vreme trajanja mera zaštite od virusa Covid-19, stranke mogu podneti zahtev isključivo u zakazanom terminu. Zakazivanje se vrši:

-korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje

-pozivom Info centra na sledeće kontakt telefone: 011/6355600, 011/6355601, 011/6355602, 011/6355603, 011/6355604  

Zahtev se može podneti i putem e-šaltera preko advokata.

Napominjemo, da se zahtev za upis u katastar nepokretnosti može podneti u formi papirnog dokumenta  do 31.12.2020. godine. 


Pitanje br: 10, datum: 15.05.2020

Poštovani u svom vlasništvu na selu posedujem parcelu nešto veću od hektara koja se vodi kao poljoprivredno zemljište (njiva 6. klase).
Na toj parceli se nalaze 3 objekta (stara štala , starija kuća i mlađa kuća).
Ni jedan od objekata nije upisan u katastar .
Koja je procedura upisa tih objekata u katastar i da li je u tom slučaju potrebna promena namena
zemljišta koje se sada vodi kao njiva ? I ako možete da mi odgovorite , da li ja tu parcelu sa sve objektima u sadašnjem stanju u katastru mogu da prodam ? Veliko hvala i srdačan pozdrav.

Odgovor

Poštovani,

Za upis objekta u katastar nepokretnosti nije neophodno da se izvrši promena namene zemljišta. Međutim, ako je objekat izgrađen posle stupanja na snagu propisa kojima je uvedena obaveza pribavljanja građevinske dozvole,  za upis prava svojine na objektu potrebno je dostaviti Službi za katastar nepokretnosti građevinsku i upotrebnu dozvolu, a za pomoćne i ekonomske objekte rešenje o odobrenju za izvođenje radova, ili rešenje o ozakonjenju objekata (rešenje o legalizaciji objekta iz ranijeg perioda).

Za pribavljanje navedenih dozvola potrebno je izvršiti promenu namene zemljišta.

Objekti izgrađeni pre stupanja na snagu propisa kojima je uvedena obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, su:

1) objekti u gradovima, odnosno naseljima gradskog karaktera izgrađeni do 3. јuna 1948. godine, kada je  stupila na snagu Osnovna uredba o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48);

2) stambene zgrade koje su izgrađene na selu do 21. marta 1961. godine, kada je stupio na snagu Zakon o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, brojј 7/61) ili do stupanja na snagu propisa o uslovima za izgradnju stambenih zgrada, ukoliko su ih opštinski narodni odbori doneli u roku propisanom tim zakonom;

3) ostale vrste objekata koji su izgrađeni na selu do 8. jula 1973. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73), odnosno do stupanja na snagu opštinske, odnosno gradske odluke, ukoliko je ista doneta u roku propisanom tim zakonom;


Pitanje br: 11, datum: 15.05.2020

Postovani, Imam upit u vezi sa zabelezbom po sluzbenoj duznosti koju katastar unosi, da je ugovor overen kod suda pre 1.septembra 2014? U Zakonu stoji da se u roku od 3 godine brise po sluzbenoj duznosti, a da se moze brisati npr. ako sud potvrdi broj overe i sl? Da li je potrebno da se stranka obrati sudu kako bi se izvrsilo brisanje i dobila takva nekakva potvrda? Ako da, da li se to treba poslati i Katastru i da li na salteru predati ili dostaviti postom? Da li se moze nepokretnost dalje prodavati ako stoji ova zabelezba, posto bih prodavao stan, a ako budu kreditni kupci, ne znam kako banke gledaju na to? Hvala

Odgovor

Poštovani,

Potrebno je da se stranka obrati sudu zahtevom za izdavanje potvrde da je ugovor overen kod tog suda pod odgovarajućim brojem overe, a zatim tu potvrdu dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji, u prilogu zahteva za brisanje navedene zabeležbe.

Zahtev za brisanje zabeležbe i potvrdu možete dostaviti i putem pošte, preporučenom pošiljkom ili putem e-šaltera preko advokata.

Na šalteru nadležne Službe za katastar nepokretnosti, za vreme trajanja mera zaštite od virusa Covid-19, stranke mogu podneti zahtev isključivo u zakazanom terminu. Zakazivanje se vrši:

-korišćenjem aplikacije e-Zakazivanje na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na internet adresi:  http://www.rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje

-pozivom Info centra na sledeće kontakt telefone: 011/6355600, 011/6355601, 011/6355602, 011/6355603, 011/6355604 

Napominjemo, da se zahtev, sa pratećom dokumentacijom, može podneti u formi papirnog dokumenta do 31.12.2020. godine, a nakon toga samo putem e-šaltera. 


Pitanje br: 12, datum: 15.05.2020

Nasledio sam stan od dede imam testament da sam ja nasledio stan STA je potrebno da ga ja uknjizim na moje ime?

Odgovor

Poštovani,

Upis u katastar nepokretnosti ne vrši se na osnovu testamenta, već na osnovu ostavinskog rešenja kojim ste, na osnovu istog, oglašeni za testamentalnog naslednika.

Od stanja upisa u katastru nepokretnosti zavisi koja je dokumentacija potrebna da se upišete kao vlasnik stana. Stanje upisa možete proveriti uvidom u e-katastar na interenet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup. Pretragu možete izvršiti putem adrese objekta ili katastarske opštine i katastarske parcele na kojoj je izgrađen objekat u kojem se nalazi predmetni stan.

Ako je stan upisan u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist Vašeg pok. dede, dovoljno je ostavinsko rešenje za upis prava svojine na stanu u Vašu korist. U prilogu zahteva za upis u katastar nepokretnosti dostavlja se pravnosnažno ostavinsko rešenje u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji. Ako je stan upisan u korist drugog lica potrebno je dostaviti sve isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa licem koje je upisano u katastar kao vlasnik stana.

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova, zahtev za upis, pravnosnažno ostavinsko rešenje i druge isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa investitorom objekta. Ako je objekat izgrađen posle stupanja na snagu propisa kojima je uvedena obaveza pribavljanja građevinske dozvole, potrebno je dostaviti i pravnosnažnu upotrebnu dozvolu, odnosno rešenje o ozakonjenju objekta (legalizaciji).

Ako je zgrada u kojoj se nalazi predmetni stan upisana u katastar nepokretnosti, ali ne i stan, potrebno je da dostavite uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje.

Spisak ovlašćenih geodetskih organizacija javno je dostupan na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi http://katastar.rgz.gov.rs/GeoOrgPublic/GeoOrgPublic.aspx.


Pitanje br: 13, datum: 15.05.2020

Postovani, Imam pitanje u vezi dostave i rokova.

Zahtev za upis nepokretnosti, stana u Beogradu, opstina Palilula, je Katastru podnet 2018. godine,  ali rec je o drugom vlasniku na osnovu ugovora o kupoprodaji iz 2005. godine.

Pre toga, prvi vlasnik, koji se nije uknjizio je stan otkupio od preduzeca ugovorom o otkuou 1992godine, i isplacena je cena u celosti. Predat je Katastru pravni sled svakako. Katastar kad donese resenje prvostepeno o upisu drugog vlasnika, ono se dostavlja zainteresovanim stranama, i da li se hronoloski tim resenjem unose i prethodni vlasnik i preduzece koje je bilo?

Podnosiocu se dostavlja resenje, ali da li se dostavlja i tom prethodnom vlasniku, stan je prodat pre 15 godina, i pitanje je da li je menjao adresu, a preduzece i ne postoji? Vlasnik drugi, ja cu primiti resenje i necu se zaliti ako je ok, ali ako ne dodje resenje do prethodnih, sta je praksa? Koliko to moze da koci rokove za konacnost i pravosnaznost zahteva iz 2018. godine? Koliki je rok nakon konacnosti ako nema zalbe ni podnosioca ni zainteresovanih strana za pravosnaznost, i da li se obracati Katastru dodatno ? Posto bih prodavao stan, vazno mi je da ovo bude reseno, i zbog buducih kupaca koji apliciraju za kredit. Hvala

Odgovor

Poštovani,

U rešenju o upisu u katastar nepokretnosti navodi se lice koje je već upisano kao vlasnik nepokretnosti i poslednji sticalac nepokretnosti. Sticaoci nepokretnosti iz isprava kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom se ne navode u rešenju, ali se navode te isprave. Rešenje se dostavlja licu koje je upisano u katastar kao vlasnik nepokretnosti i licu koje se upisuje kao novi vlasnik nepokretnosti, odnosno o čijem zahtevu je odlučeno. Svako rešenje se, saglasno članu 39. Zakona o o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), danom ekspedovanja strankama u postupku, objavljuje i na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda (elektronska oglasna tabla), te se protekom roka od 30 dana od dana oglašavanja na elektronskoj oglasnoj tabli, smatra da je izvršena dostava rešenja stranci, ako dostava nije mogla da bude izvršena putem pošte, preporučenom pošiljkom ili putem jedinstvenog elektronskog sandučića ili je dostava izvršena nakon isteka tog roka.

Ako je adresa prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata, dostava toj stranci smatraće se izvršenom na dan isteka roka od 30 dana od dana oglašavanja na elektronskoj oglasnoj tabli.

 Saglasno članu 61. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar epokretnosti I vodova, zabeležbu da rešenje o upisu nije pravnosnažno Služba za katastar nepokretnosti briše iz katastra nepokretnosti, po službenoj dužnosti, ako u roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor.


Pitanje br: 14, datum: 15.05.2020

Poštovani,

Posle očeve smrti, stan koji je on dobio od preduzeća u kom je radio i kasnije ga u celosti otkupio, nasledila je majka. Posle njene smrti taj isti stan nasledila sam ja i to tako što se moja sestra odrekla svog dela stana u moju korist i tako stoji u rešenju ostavinske rasprave. Međutim, rešenje o porezu na apsolutna prava još uvek nisam dobila i ako je od tada prošlo 2,5 godine. Zanima me da li svakako mogu podneti zahtev za upis nepokretnosti na moje ime i sta mi je sve od dokumenata potrebno za to. Da li bi mogli okvirno da mi kažete koliko bi sve to trebalo da se plati?Zgrada u kojoj se nalazi zgrada je uknjižena. Unapred hvala, Pozdrav

Odgovor

Poštovana,

Plaćen porez na prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon nije preduslov za upis u katastar, tako da Vam potvrda Poreske uprave nije potrebna za upis u katastar.

Od stanja upisa u katastru nepokretnosti zavisi koja je dokumentacija potrebna da se upišete kao vlasnik stana. Stanje upisa možete proveriti uvidom u e-katastar na interenet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup. Pretragu možete izvršiti putem adrese objekta ili katastarske opštine i katastarske parcele na kojoj je izgrađen objekat u kojem se nalazi predmetni stan.

Ako je stan upisan u katastar nepokretnosti, uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti, pored ostavinskog rešenja po osnovu kojeg ste nasledili predmetni stan, dostavljate sve isprave kojima dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava svojine na stanu. Ako je stan upisan u katastar u korist pravnog lica sa kojim je vaš pok. otac  zaključio ugovor o otkupu stana, uz zahtev za upis dostavljate taj ugovor, pravnosnažno ostavinsko rešenje kojim je vaša majka nasledila predmetni stan i pravnosnažno ostavinsko rešenje kojim ste Vi, posle smrti vase majke, nasledile taj stan. Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Za upis u katastar nepokretnosti, po osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se taksa, saglasno tarifnom broju 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS”, br. 43/03….95/18, 38/19, 86/19 I 90/19-ispravka). Budući da za upis ne dostavljate samo rešenja o nasleđivanju (ostavinska rešenja), već  i ispravu/isprave kojim dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava, placate republičku administrativnu taksu u iznosu od 1.570,00 dinara po ispravi kojom se dokazuje pravni kontinuitet, u skladu sa navedenim tarifnim brojem. Takođe, placate taksu za zahtev u iznosu od 320,00 dinara, u skladu sa tarifnim brojem 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Ako je zgrada u kojoj se nalazi predmetni stan upisana u katastar nepokretnosti, ali ne i stan, potrebno je da dostavite i uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje. U tom slučaju plaćate, pored takse za zahtev, taksu za upis jednog posebnog dela sa upisom imaoca prava u iznosu od 4.690,00 din.


Pitanje br: 16, datum: 15.05.2020

Poštovani, da li je za vreme vanrednog stanja moguće elektronskim putem podneti zahtev za izdavanje lista nepokretnosti za pravno lice i ako jeste na koji način?

Odgovor

Poštovani,

Ne možete neposredno podneti zahtev za izdavanje lista nepokretnosti elektronskim putem, već preko licenciranih geodetskih organizacija i advokata.

Banke mogu neposredno pribaviti list nepokretnosti putem e-šaltera.


Pitanje br: 17, datum: 15.05.2020

Poštovani,

Želimo da uknjižimo stan i upišemo isti u katastar, nemamo ni građevinsku, ni upotrebnu dozvolu. Stan je deda otkupio od Železnice, a stan je 1970. radila građevinska firma koja više ne postoji i čija su dokumenta navodno izgorela, firma je sa juga Srbije i nismo uspeli da dodjemo do bilo kog dokumenta o njoj.

Stan je na Ceraku, u Beogradu, u ulici Stojana Matića, u istoj situaciji su tri zgrade, jedna se nalazi uz drugu, u svakoj ima najmanje 4 stana i 5. je preuređen vešeraj. Kakva je procedura i šta nam je činiti, jer želimo da prodamo stan, a da taj neko može da ga kupi na kredit od banke, a i zbog nas da rešimo sve papire? Kome da se obratimo? Unapred zahvalna na odgovoru.

Odgovor

Poštovani,

 Dana 8. juna 2018. godine stupio je na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18). Odredbom članu 57. stav 2. navedenog zakona,  propisano je da će se po odredbama zakona koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, voditi i okončati postupci održavanja katastra nepokretnosti pokrenuti po zahtevu stranke podnetim nakon stupanja na snagu ovog zakona, a kojima se zahtevaju upisi na osnovu odluka sudova i drugih nadležnih organa i imalaca javnih ovlašćenja donetih pre stupanja na snagu ovog zakona, kao I na osnovu privatnih isprava koje nisu potvrđene od strane javnih beležnika.   

 Dakle, u navedenim situacijama i dalje se primenjuje Zakon o državnom premeri u katastru nepokretnosti  („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/12, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje I 113/17-dr. zakon).

Odredbom člana 134. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti propisano je da se u postupku održavanja katastra nepokretnosti upis prava svojine na objektu, odnosno posebnom delu objekta koji se prvi put upisuju u katastar nepokretnosti vrši na osnovu upotrebne dozvole ili u skladu sa zakonom kojim se propisuju posebni uslovi za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Odredbom stava 2. istog člana propisano je, kao izuzetak od citirane odredbe, da se upis prava svojine na stanu vrši i na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sačinjenog u skladu sa zakonom.

Imajući u vidu navedeno, upis prava svojine na stanu može se izvršiti na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, ukoliko je sačinjen u skladu sa zakonom, u istom sadržana bezuslovna saglasnost za upis (clausula intabulandi) ili je dostavljena i potvrda o isplati cene u celosti.


Pitanje br: 18, datum: 15.05.2020

Poštovani, U toku braka koji je zaključen u septembru 2013. god, kupljena je zajednička nekretnina tokom 2015. godine i u katastru je upisana supruga kao 1/1 vlasnik. Razvod bračne zajednice je napustio u aprilu 2019. godine, međutim nepokretnost još uvek nije podeljena i kako stoje stvari biće predmet sudskog procesa. Moje pitanje je, s obzirom na zakonsku pretpostavku o 50/50 udelu u zajedničkim nepokretnostima, da li mogu i šta mi je potrebno od dokumentacije kako bih u katastar uneo i sebe kao imaoca 50% nepokretnosti? Znam da je tokom 2018. godine donešen Zakon po kom se automatski vrši upis bračnih drugova 50/50 ali šta je sa slučajevima koji su se desili pre donošenja tog Zakona? Hvala unapred.

Odgovor

Poštovani,

Odredbom člana  7. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da ako je nepokretnost već upisana u katastar samo na jednog od supružnika, zajednička svojina će se naknadno upisati u katastar na osnovu izjave oba supružnika da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj svojini. Izjave se daju u formi javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđenih (solemnizovanih) izjava.

Budući, da je, kako navodite, brak razveden, ne postoji mogućnost da se na osnovu citirane odredbe upiše zajednička svojina.   

Na predmetnom stanu možete se upisati kao suvlasnik na osnovu pravnosnažne sudske odluke ili ugovora.


Pitanje br: 19, datum: 29.04.2020

Kupio sam stan pre 10 godina.Do sad ga nisam uknjizio.Ima gradjevinsku i upotrebnu dozvolu.Problem je u tome sto stan nije po projektu za izgradnju nego ima odstupanje u kvadraturi.E sada po upustvu za uknjizenje pise da treba pored upotrebne dozvole i dostaviti misljenje ovlascenog gradjevinskog lica dali ja stan po projektu.Sad ispada pošto stan nije po projektu a ima gradjevinsku i upotrebnu dozvolu nemogu ga uknjiziti niti podnti zahtev za ozakonjenje posto ima upotrbnu dozvolu.Koji je postupak za ovakve slucajeve.

Odgovor

Odredbom člana 5. stav 9.  Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18. 31/19 i 15/20) propisano je da se podaci o posebnim delovima objekta za koje je izdata upotrebna dozvola pre otpočinjanja sprovođenja objedinjene procedure, shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja, upisuju  u katastar na osnovu podataka iz upotrebne dozvole, a ako ta dozvola ne sadrži potrebne podatke o posebnim delovima objekta koji se upisuju u katastar, ti podaci se mogu upisati i na osnovu uverenja nadležnog organa, оdnosno nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, izdatog na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola.

Bez navedene dokumentacije ili rešenja o ozakonjenju posebnog dela objekta nije moguće u katastar nepokretnosti upisati pravo svojine na stanu.


Pitanje br: 20, datum: 29.04.2020

Otac je kao vlasnik upisan u katastar. Nakon njegove smrti, nasleđuje ga supruga - nije upisana. Posle njene smrti, nasleđuju sin i kćer, ravnopravno, nisu upisani, sva rešenja su izdata pre 1.jula2018. Nakon smrti sina, nasleđuje ga supruga, rešenje izdato kod javnog beležnika. Da li možemo predati lično zahtev, ili moramo preko javnog beležnika, pitaju supruga i sestra pokojnog supruga, tj.brata.

Odgovor

Javni beležnik, saglasno članu 23. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) ima obavezu da, putem e-šaltera, dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti  pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, kao i sve isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet naslednika sa licem koje je upisano u katastar nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti.

 Ukoliko bi naslednik  podneo Službi za katastar nepokretnosti  zahtev za upis na osnovu tog rešenja o nasleđivanju,  Služba za katastar nepokretnosti bi bila u obavezi da, saglasno članu 33. stav 5. tačka 2) navedenog zakona,  prekine postupak  upisa sve dok javni beležnik ne izvrši dostavu istog rešenja, a najviše do 30 dana.    


Pitanje br: 21, datum: 29.04.2020

Koliki je rok za izdavanje rešenja o kućnom broju?

Odgovor

Saglasno odredbi člana 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18 i 31/19), a u vezi sa odredbom člana 2. stav 2. Zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20) rok za donošenje rešenja o kućnom broju je 15 dana od dana podnošenja zahteva.


Pitanje br: 23, datum: 29.04.2020

Osoba je zaključila ugovor o kupoprodaji nepokretnosti jos 1968. godine. Naime, ona je tu neporketnost kupila od lica koje je dobilo od opštine parcelu kako bi zajedno sa ortakom izgradio nepokretnost. S obzirom da nije završio u roku od 3 godine, koliko je bilo predviđeno, odlučilo da proda svoj deo (1/2 kuće na toj parceli). Međutim, do današnjeg dana nije izvršena promena u katastru, iako postoji overen ugovor o kupoprodaji kao i način sticanja predmetne nepokretnosti od strane prethodnog vlasnika (rešenje o dodeli parcele od strane opštine). Da li je dovoljno predati ova dva dokumenta za promenu vlasnika u katastar ili je neophodno još nešto ? Napominjem da je u registru naznačeno da pravo korišćenja ima vlasnik na predmetnoj parceli a pravo svojine Republika Srbija.

Odgovor

Bez  uvida u dokumentaciju nije moguće dati odgovor da li je ista podobna za provođenje promene u katastru nepokretnosti.

Ukazujemo, da od 5. aprila 2011. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izmenama I dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 24/11) nije dozvoljen promet prava korišćenja na neizgrađenom  građevinskom zemljištu. Neizgrađenim  građevinskim zemljištem, u smislu člana 90. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji   (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr.zakon i 9/20)   smatra se zemljište na kome nisu izgrađeni objekti, na kome su izgrađeni objekti bez  građevinske dozvole I privremeni objekti.


Pitanje br: 24, datum: 29.04.2020

Kada radimo za objedinjenu proceduru snimanje objekta(zgrada) i snimanje instalacija(priključaka za objekat) da li je neophodno kupovati dva puta kontrolnu tačku mreže po predmetu 952-... i 956-.., obzirom da se radovi izvode istovremeno(u istom danu). pitanje postavljam iz razloga, što u okv napišem da ću koristiti agros mrežu, ali oni uporno u predmetu daju tačku mreže i kažu da moraju da daju jednu tačku, a mi pre toga ne znamo šta ćemo naći na terenu. tada moramo raditi8 po novom) nov zahtev za izmenu tog podatka. 

Odgovor

Pravilnikom o katastarskom premeru, obnovi katastra I geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", 7/19 i 26/20) propisano je koji se podaci izdaju za određenu  vrstu geodetskih radova.

Odredbom člana 62. stav 14. navedenog pravilnika propisano je da Izdate podatke geodetska organizacija može da koristi samo za geodetske radove navedene u elektronskom zahtevu za izdavanje podataka i izjavi o prihvatanju izvršenja geodetskih radova.

U elektronskom šalteru katastar nepokretnosti i katastar vodova su dva odvojena procesa , zahtevi koji se odnose na katastar nepokretnosti podnose se nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, a  zahtevi koji se odnose na katastar vodova nadležnom Odeljenju za katastar vodova. U zahtevu za izdavanje podataka koji se podnosi Službi za katastar nepokretnosti nije moguće navesti geodetske radove na terenu  koji se odnose na održavanje katastra vodova.

Dana 6. aprila 2020. godine direktor Republičkog geodetskog zavoda doneo je Instrukciju za postupanje po zahtevima za izdavanje podataka za potrebe  geodetskih radova na terenu 03 broj  952-50/2020 kojom je predviđeno da  u slučaju da se za izvođenje geodetskih radova koristi GNSS metoda merenja, podaci se preuzimaju sa web portala  Republičkog geodetskog zavoda, a  geodetska organizacija dostavlja dokaz da je podatke preuzela putem web servisa Zavoda.

Takođe, u tački 6. Uputstva za pregled elaborata kod kojih se primenjuje GNSS metoda u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova 02 broj 110-7/2019 od 29.10.2019. godine  navedeno je da kupovina koordinata  tačaka za kontrolna merenja može biti realizovana i posle izvršenh kontrolnih merenja, ali pre predaje elaborata geodetskih radova.

Navedena Instrukcija i Uputstvo objavljeni su na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku "Dokumenta".


Pitanje br: 27, datum: 29.04.2020

Da li će geodetskim organizacijama biti omogućeno slanje u katastar preko eŠaltera sledećih zahteva: promena imaoca prava, brisanje državne, upis starih upotrebnih dozvola i sličnih zahteva?

Odgovor

Postoji mogućnost da putem e-šaltera, uz elaborat geodetskih radova koji ste sačinili i zahtev za provođenje promene koji podnosite  u ime stranke, dostavite i svu neophodnu dokumentaciju koja se odnosi na upis nepokretnost koja je bila predmet geodetskih radova na terenu.  Bitno je da ta dokumenta dostavite u formi  digitalizovanog dokumenta izdatog u papirnoj formi, čiju je istovetnost originalu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potvrdilo ovlašćeno lice u geodetskoj organizaciji.


Pitanje br: 28, datum: 29.04.2020

Poštovani, vlasnik sam stana u viseporodicnoj stambenoj zgradi koja ima 10 stanova. Vlasnici imaju upisano vlasništvo na stanovima u katastru. Zgrada i dvorište u katastru se vode na investitora. 7 vlasnika ima u kupoprodajnim ugovorima da na katastarskoj parceli imaju parking a 3 vlasnika nemaju upisan parking u ugovorima o kupoprodaji. Ugovori su zaključeni pre kraja 2013 godine. Katastar nije uvažio upis parkinga i niko od pomenutih vlasnika nema zabelezbu u katastru o parkingu i dvorištu već svih 10 vlasnika posebnih delova imaju upisane isključivo stanove. U planu zgrade inače planirano je 8 parkinga ali se prilikom podele plan nije poštovao. Parkinzi nisu obeleženi. Ko je merodavan po pitanju svojinsko pravnih odnosa i da li svi vlasnici posebnih delova imaju ista prava na dvorište ili samo oni kojima je u ugovor upisan parking? Da li na osnovu upisanog parkinga u ugovor imam pravo da podignem nadstrešnicu manje površine od 20kvm? Neki stanari smatraju da u dvorištu imaju jednaka prava svi vlasnici posebnih delova, a neki kojima je upisan parking samo u ugovoru i pored toga sto to katastar ne priznaje smatraju da je dvorište samo njihovo. Ko nam može pomoći da utvrdimo ko je tu u pravu a ko ne?

Odgovor

Parking mesto nije predmet upisa u katastar nepokretnosti. Ugovor kojim je investiror preneo pravo trajnog koriščenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu na treće lice ne predstavlja osnov za upis prava u katastar, ali se u katastar nepokretnosti može upisati zabeležba postojanja takvog ugovora, u skladu sa članom 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr.zakon i 9/20).    

Odredbama člana 102. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da se pravo korišćenja na građevinskom zemljištu  pretvara u pravo svojine, bez  naknade , a da se pravo svojine na katastarskoj parceli upisuje u katastar nepokretnosti  u korist lica koje je upisano kao vlasnik objekta, odnosno objekata koji se nalaze na toj parceli. 

Odredbom člana 104. stav 2. navedenog zakona propisano je da ako se na katastarskoj parceli nalazi objekat sastavljen od posebnih delova koji su u vlasništvu različitih lica, čiji su udeli na zemljištu neopredeljeni, po zahtevu lica koji stiče pravo svojine na  građevinskom zemljištu u skladu sa članom 102. tog zakona, organ nadležan za poslove državnog premera i katastra u katastar nepokretnosti upisuje da je katastarska parcela u suvlasništvu tih lica, a da je udeo tih lica u srazmeri sa površinom koju poseduju u odnosu na ukupnu površinu objekta koji se nalazi na toj parceli. 

Odredbom člana 105. stav 1. istog zakona propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je  taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti. 

U vezi sa pitanjem koje se odnosi na izgradnju nadstrešnice na predmetnoj katastarskoj parceli, morate se obratiti organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za izdavanje građevinskih dozvola.


Pitanje br: 30, datum: 29.04.2020

Napisala sam izjavu, sta je potrebno uraditi kako bi izjava bila validna?

Odgovor

Morate precizirati Vaše pitanje - da li se radi o izjavi koja je u vezi sa upisom u katastar nepokretnosti i o kojoj vrsti izjave se radi.


Pitanje br: 31, datum: 29.04.2020

Dobar dan interesuje me koliko se vremenski ceka da na upis vlasnika u katastru? Zahtev je predat 10.03.2020?

Odgovor

Članom 36. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova propisano je da po dostavi isprave za upis iz člana 23. ovog zakona Služba je dužna da donese rešenje u roku od pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. 

Po prijemu zahteva za upis iz člana 25. ovog zakona, koji po redosledu prvenstva može da se rešava, Služba odlučuje u roku od 15 dana, osim u slučaju upisa hipoteke, zabeležbe hipotekarne prodaje, kao i u jednostavnijim upravnim stvarima, kada je rok za donošenje rešenja pet radnih dana od dana prijema zahteva, uz shodnu primenu člana 33. stav 5. ovog zakona.

Međutim,  zbog proglašenja vanrednog stanja radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane visusom SARS-CoV-2,  Vlada Republike Srbije donela Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja broj 110-2803/2020 od 24.03.2020. godine, kojom su prolongirani rokovi, kako za stranke u pogledu rokova za izjavljivanje pravnog leka, tako i za organe uprave u pogledu preduzimanja upravnih radnji.

Naime, odredbom člana 3. Uredbe propisano je da rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.


Pitanje br: 33, datum: 30.03.2020

Postovani,interesuje me sledece: stan smo kupili pre 20ak godina od drugog vlasnika (prvi vlasnik je GSP). Zgrada je uknjizena. Nedavno smo otisli da se raspitamo oko uknjizbe,kada nam je receno da nam je potrebna POTVRDA da je prethodni vlasnik isplatio GSP-u svoje obaveze.Posedujem overen ugovor o kupoprodaji, ugovor kojim se prethodni vlasnik obavezao da ce stan isplacivati 40 god, kao i naknadni ugovor kojim se on obavezuje da ce isplatiti citav iznos odjednom, ali pomenutu POTVRDU ne posedujem.

Odgovor

Akt koji je arhiviran u spisima predmeta nije morao da sadrži otisak pečata, već samo akt koji se  otprema. Pečat kojim se overava potpis ovlašćenog lica ne sadrži datum izdavanja akta. Potvrda o isplati kupoprodajne cene može se dati u svako doba. Pravno lice koje je pravni sledbenik prodavca može, na osnovu raspoloživih podataka iz službene evidencije, izdati potvrdu o isplati kupoprodajne cene. Bitno je da navedena potvrda bude overena kod javnog beležnika (overa potpisa ovlašćenog lica). 


Pitanje br: 34, datum: 30.03.2020

Kupio sam kucu u Uzicu u aprilu 2012 godine. Ali u katastru nisam upisan kao vlasnik. Sta mi je potrebno od dokumentacije da bi upisao vlasnistvo nad objektom?

Odgovor

Ako je kuća upisana u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist Vašeg prodavca, potrebno je da dostavite nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, uz zahtev za upis promene imaoca prava, kupoprodajni ugovor, overen od strane nadležnog organa. Ugovor se dostavlja u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji. Ako je kuća upisana u korist drugog lica potrebno je dostaviti sve isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa licem koje je upisano u katastar kao vlasnik kuće. 

Ako kuća nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje kuće, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova, a na osnovu Vašeg ovlašćenja, i zahtev za upis, kupoprodajni ugovor, odnosno sve isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa investitorom objekta. Ako je objekat izgrađen posle stupanja na snagu propisa po kojima je bilo obavezno pribavljanje građevinske dozvole, potrebno je dostaviti i pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu, odnosno rešenje o ozakonjenju objekta (legalizaciji).

Spisak ovlašćenih geodetskih organizacija javno je dostupan na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi http://katastar.rgz.gov.rs/GeoOrgPublic/GeoOrgPublic.aspx.


Pitanje br: 36, datum: 30.03.2020

U katastru se nekretnina vodi na ime pokojnog supruga. Zelim da se vodi na mene. Sta mi je potrebno od dokumenata? Prosle godine sam podnosila ostavinsko resenje i zahatev, ali je isti odbijen od strane katastra.  Hvala. 

Odgovor

Na osnovu podataka koje ste naveli, bez raspoložive dokumentacije, nije moguće utvrditi iz kojih razloga ostavinsko rešenje nije predstavljalo podobnu ispravu za upis u katastar. Obrazloženje rešenja kojim je odbijen zahtev za upis treba da sadrži razloge zbog kojih je zahtev odbijen. 


Pitanje br: 37, datum: 30.03.2020

U ugovoru o otkupu vojnog stana i garaze ne postoji katastarska parcela, nego samo ulica i broj i struktura nepokretnosti (ugovor za stan i ugovor za garaza). Da li je dovoljno da podnesem ova dva ugovora i popunjen obrazac (Zahtev)?

Odgovor

Odredbom člana 86. stav 2. Zakona o državnom premeru I katastru (“Službeni glasnik RS”, br. br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - odluka US, 96/15, 47/17 - autentično tumačenje, 113/17 - dr. zakon, 27/18 - dr. zakon, 41/18 - dr. zakon i 15/20 - dr. zakon) propisano je da isprava za upis, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).

Međutim, odredbom stava 6. istog člana propisan je izuzetak od tog pravila, tako da isprava za upis nastala pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, može sadržati označenje nepokretnosti koja je predmet upisa, na način koji omogućava njihovu pouzdanu identifikaciju.

Imajući u vidu citirane odredbe, ako su navedeni ugovori zaključeni pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti za katastarku opštinu u kojoj se nalaze stan i garaža, nedostatak broja katastarske parcele u ugovoru ne predstavlja smetnju za provođenje promene u katastru na osnovu tog ugovora.


Pitanje br: 38, datum: 30.03.2020

Brat i ja smo zajednickim novcem kupili lokal pre 3 godine. Uknjizen je na njegovo ime. Sada bismo zeleli da se uknjizi pola na njega a pola na mene.  Sta je potrebno od dokumenata da bi se ovo realizovalo? Srdacan pozdrav.

Odgovor

Ako je samo Vaš brat upisan u katastar nepokretnosti kao vlasnik lokala, potrebno je da zaključite ugovor o poklonu kojim će Vam brat preneti u svojinu ½ lokala. Ugovor mora biti sačinjen u pisanoj formi i potvrđen (solemnizovan) od strane javnog beležnika.


Pitanje br: 39, datum: 30.03.2020

Moj suprug je 90-ih godina dobio stan solidarnosti od preduzeca.O tome posudejem svu neophodnu dokumentaciju.Nije se upisivao u katastru kao vlasnik stana.Posto je preminuo 2002god. taj stan sam nasledila ja i o tome posedujem svu neophodnu dokumentaciju.Ni ja se do sada nisam u katastru upisivala kao vlasnikstana.Sada bih to da uradim ali ne znam sta mi je sve od dokumentacije potrebno.Sobzirom da imam 84(osamdesetcetiri}god molim Vas da mi ovim putem dostavite informaciju odnosno spisak svih neophodnih dokumenata za upis vlasnistva nad stanom kako ne bih morala da zbog eventualnih gresaka dolazim vise puta jer mi je to zaista tesko sto zbog godina sto zbog zdravstvanog stanja.Hvala unapred i puno pozdrava.

Odgovor

Za detaljniji odgovor na Vaše pitanje potrebne su nam detaljnije informacije o pravnom statusu objekta koji je upisan u katastar, odnosno da li je upisan na osnovu građevinske, odnosno upotrebne dozvole i ako jeste da li ista sadrži neophodne podatke za upis stana, kao posebnog dela tog objekta.

Ukoliko dozvola ne sadrži neophodne podatke, podaci o posebnom delu objekta upisuju se na osnovu uverenja nadležnog organa izdatog na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata dozvola, a ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, podaci o posebnom delu upisuju se na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke na okolnost podataka o posebnom delu objekta nastalom saglasno građevinskoj, odnosno upotrebnoj dozvoli.

Ako se radi o objektu izgrađenom pre stupanja na snagu propisa o izgradnji objekata, u zavisnosti od vrste objekta, podaci o posebnom delu takvog objekta upisuju se na osnovu uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke.

Objekti izgrađeni pre stupanja na snagu propisa kojima je uvedena obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, su:

1) objekti u gradovima, odnosno naseljima gradskog karaktera izgrađeni do 3. јuna 1948. godine, kada je  stupila na snagu Osnovna uredba o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48);

2) stambene zgrade koje su izgrađene na selu do 21. marta 1961. godine, kada je stupio na snagu Zakon o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, brojј 7/61) ili do stupanja na snagu propisa o uslovima za izgradnju stambenih zgrada, ukoliko su ih opštinski narodni odbori doneli u roku propisanom tim zakonom;

3) ostale vrste objekata koji su izgrađeni na selu do 8. jula 1973. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73), odnosno do stupanja na snagu opštinske, odnosno gradske odluke, ukoliko je ista doneta u roku propisanom tim zakonom;


Pitanje br: 40, datum: 30.03.2020

Nakon kupovine stana Javni beležnik je podneo zahtev za upis u katastar. Međutim zahtev za upis je obustavljen. U obrazloženju koje sam dobio iz katastra stoji da Javni beležnik nije naveo adekvatne podatke u ispravama koje je dostavio prilikom podnošenja zahteva. Kontaktirao sam Javnog beležnika i dobio odgovor da je on uradio sve prema zakonu o javnom beležništvu i da problem mora biti rešen na višem nivou. Šta raditi i kome se obratiti? Molim za odgovor.

Odgovor

Na osnovu podataka koje ste naveli, bez raspoložive dokumentacije, nije moguće utvrditi iz kojih razloga ugovor o kupoprodaji koji je potvrdio (solemnizovao) javni beležnik nije predstavljao podobnu ispravu za upis u katastar. Ako je u obrazloženju rešenja navedeno da čienjenice o nepokretnosti i licima  koje su navedene u ugovoru o kupoprodaji nisu u skladu sa stanjem u katastru nepokretnosti, javni beležnik je trebalo da Vam ukaže na nedostatke u ugovoru i takvu ispravu, koja nije podobna za upis, nije trebalo da dostavi Službi za katastar nepokretnosti radi provođenja promena u katastru.   


Pitanje br: 41, datum: 30.03.2020

Da li to sto je stan upisan u katastar nepokretnosti 1/1 automatski znaci da zgrada ima upotrebnu dozvolu ?

Odgovor

Upisano pravo svojine na stanu, ne znači da zgrada ima upotrebnu dozvolu, budući da je prema Zakonu o državnom premeru i katastru, koji je bio na snazi do 4. decembra 2015. godine, bilo moguće upisati pravo svojine na stanu iako zgrada nema upotrebnu dozvolu, već samo građevinsku dozvolu.

Uvidom u e-katastar nepokretnosti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, putem linka http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup, možete se informisati o pravnom statusu zgrade u kojoj se nalazi stan koji je predmet Vašeg interesovanja, odnosno da li je za zgradu izdata upotrebna dozvola.


Pitanje br: 45, datum: 30.03.2020

Želim da upišem pravo vlasništva na stan koji sam stekao razmenom nepokretnosti.
Da li je potrebno da prilikom podnošenja zahteva za uknjižbu mog novog stana dostavim i svu dokumentaciju mog prethodnog stana s obzirom da je prethodni stan bio već uknjižen na mene?

Odgovor

Ako ste u katastar nepokretnosti upisani kao vlasnik stana koji  je predmet razmene, prilikom podnošenja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti zahteva za upis prava svojine na stanu koji ste dobili u zamenu,  ne morate da dostavljate dokumentaciju na osnovu koje ste upisani u katastar.


Pitanje br: 46, datum: 30.03.2020

Kupila sam, putem stambenog kredita, stan u Beogradu, na Vracaru, u 12/2012 i isti je stavljen pod hipoteku kao sredstvo obezbedjenja kredita. Platila sam PAP ali se nisam uknjizila kao vlasnik. Koju je dokumentaciju potrebno dostaviti katastru da bih se uknjizila kao vlasnik stana , gde treba istu dostaviti te da li je moguce to uciniti postom s obzirom da zivim u Kraljevu. Unapred hvala na Vasem odgovoru.

Odgovor

Potrebno je da uz zahtev za upis dostavite kupoprodajni ugovor u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji. Navedenu dokumentaciju možete podneti Službi za katastar nepokretnosti Vračar poštom, putem preporučene pošiljke. Od te službe dobićete instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse.


Pitanje br: 47, datum: 12.02.2020

Da li postoji neka institucija kojoj mogu dati ovlascenje da pribavi potrebna dokumenta i zavrsi sve oko uknjizbe stana, umesto mene?

Odgovor

Poštovani,

Saglasno članu 67. stav 2. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06) pravnu pomoć pružaju advokatura, kao samostalna i nezavisna služba, i službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinicama lokalne samouprave.

S poštovanjem,


Pitanje br: 48, datum: 12.02.2020

Na koj naćin  bih mogao da promenim adresu şlanja pošte od strane RGZa? Ja sam prijavljen i stanujem na istoj adrese, gde sam kupio stan. U pitanju ja primanje pošte za drugi predmet, a koji je vezan za isti stan.

 

Odgovor

Služba za katastar nepokretnosti je u obavezi da rešenje koje donese u postupku upisa u katastar nepokretnosti dostavi strankama na adresu koja je navedena u zahtevu za upis, odnosno u ispravi koja je osnov za upis u katastar, ukoliko stranka u toku postupka ne dostavi dokaz da je prijavljena na drugoj adresi.

Ako postupak ekspedicije i dostavljanja rešenja na Vašu adresu nije završen, možete Službi za katastar nepokretnosti podneti molbu da se dostava izvrši na drugu adresu na kojoj ste sada prijavljeni, uz dostavljanje isprave kojom dokazujete promenu prebivališta, odnosno boravišta. Uz Vašu saglasnost, Služba taj dokaz može pribaviti po službenoj dužnosti preko aplikacije E-ZUP.

Ukoliko je postupak dostavljanja rešenja završen, tako što je rešenje vraćeno Službi sa napomenom dostavljača da dostava na navedenu adresu nije mogla biti izvršena, Služba je u obavezi da to rešenje istakne na oglasnoj tabli Službe i na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda. Protekom roka od osam dana od dana isticanja rešenja na oglasnoj tabli i na internet stranici, smatra se da je rešenje dostavljeno, a Vi, u tom slučaju, možete preuzeti u Službi za katastar nepokretnosti kopiju rešenja. 


Pitanje br: 49, datum: 12.02.2020

Uzela sam prepis lista nepokretnosti i konstatovala da u njemu nije upisana nekretnina (stambeni objekat) koja postoji od 1966. godine. Parcela na kojoj se nalazi pomenuta nekretnina se nalazi u vlasnickom listu. U katastru sam dobila informaciju da to podrucje nije "snimljeno" i da zato nekretnine nema u vlasnickom listu (nase komsije koje imaju isti slucaj davno izgradjenih stambenih objekata imaju uredne vlasnicke listove i upisane nekretnine).  Upucuju me da angazujem geometra koji ce mi odraditi to snimanje. Molim Vas za informaciju gde mogu proveriti da li postoji snimak za moju nekretninu? Zelela bih da se ne izlazem troskovima ukoliko se radi samo o propustu da se nekretnina upise, s' obzirom da u katastru uredno mozemo uzeti kucni broj, objekat se koristi i placamo struju, porez itd.

Odgovor

Republičkom geodetskom zavodu možete podneti zahtev za izdavanje kopije katastarskog plana arhivskog originala za katastarsku parcelu na kojoj se nalazi predmetni objekat, za koju se plaća republička administrativna taksa u iznosu od 1090,00 - za format A4, odnosno 2.200,00 dinara - za format A3, u skladu sa tarifnim brojem 215j, kao i taksa za zahtev u iznosu od 320,00 dinara, u skladu sa tarifnim brojem 1.  Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003-9, 51/2003-14 (ispravka), 61/2005-60, 101/2005-28 (dr.zakon), 5/2009-7, 54/2009-24, 50/2011-7, 93/2012-21, 65/2013-3 (dr.zakon), 83/2015-6, 112/2015-16, 113/2017-192, 3/2018-3 (ispravka), 95/2018-238, 38/2019-75, 86/2019-11, 90/2019-3 (ispravka).

Takođe, Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o svim promenama na predmetnoj katastarskoj parceli od prvobitnog premera do danas, za koje se plaća republička administrativna taksa od 1.060,00 do 2.320,00 dinara, u zavisnosti od broja promena,  u skladu sa tarifnim brojem 215b stav 3. tačka 4) Zakona o republičkim administrativnim taksama, kao i taksa za zahtev u iznosu od 320,00 dinara.


Pitanje br: 50, datum: 12.02.2020

Da li potvrde ili izjave za upis prava svojine moraju biti overene u istoj formi kao i ugovor (solemnizaciona forma) ako su potvrde i izjave iz ranijeg perioda (2006 godine) kad se po zakonu nisu morale overavati?

Odgovor

Na formu isprave primenjuje se propis koji je bio na snazi u vreme izdavanja, odnosno sačinjavanja isprave.

Privatne iprave, na osnovu kojih se vrši upis u katastar nepokretnosti uvek su morale da budu overene kod nadležnog suda, odnosno kod javnog beležnika od uvođenja javnog beležništva u naš pravni sistem.

Od 01. septembra 2014. godine, kada je stupio na snagu Zakon o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 93/14) ugovori o prometu nepokretnosti između poslovno sposobnih lica moraju da budu zaključeni u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. U istoj formi mora da bude sačinjena izjava pravnog prethodnika kojom daje saglasnost za upis (clausula intabulandi) ukoliko nije sadržana u ugovoru.  

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18 i 31/19) propisano je da ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona, a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto saglasnosti za upis.


Pitanje br: 51, datum: 12.02.2020

Podnela sam zahtev za prenos vlasništva na dvosobnom stanu, označenog br.4, površine 63 m2, a na osnovu Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti overenog pred II opštinskim sudom u Beogradu.

S obzirom da još nisam dobila rešenje o upisu knjižnog vlasništva na predmetnoj nekretini, molim Vas da proverite o čemu se radi i zbog čega je došlo do zastoja.

 

Odgovor

Uvidom u bazu podataka katastra nepokretnosti, dostupnu na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda, utvrdili smo da su na stanu broj 4, površine 65 m2, u vlasništvu ... u Beogradu, izgrađenog na katastarkoj parceli broj... Rakovica, upisane zabeležbe podnetih zahteva, i to:

  • zahteva za upis zabeležbe hipotekarne prodaje od ...
  • zahteva za promenu nosioca prava na posebnom delu objekta od ...

Saglasno načelu prvenstva, upis u katastar nepokretnosti vrši se prema vremenskom redosledu prijema zahteva za upis, odnosno prijema isprave dostavljene radi upisa po službenoj dužnosti.

Naime, odredbama člana 125. st. 4. i 5. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/13-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr. zakon i 41/18-dr. zakon), odnosno člana 31. st. 1. и 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br.. 41/18, 95/18 и 31/19) propisano je da kada je podneto više zahteva za upis na istoj nepokretnosti, odnosno istom udelu na nepokretnosti, prvo će se sprovesti  postupak po zahtevu koji je prvi primljen. Po konačnosti rešenja donetog po ranije dostavljenom zahtevu, uzimaju se u postupak ostali zahtevi, po redosledu prijema.

Imajući u vidu citirane odredbe, kao i činjenicu da je na predmetnom stanu upisana zabeležba prethodno podnetog zahteva, Vaš predmet Služba za katastar nepokretnosti Rakovica moći će da uzme u razmatranje, tek po konačnosti odluke donete po zahtevu podnetom pre Vašeg zahteva.


Pitanje br: 52, datum: 12.02.2020

Dobili smo obavestenje o legalizaciji objekta,kucu sa okucnicom smo nasledili a papire nemamo o izgradnji i vremenu kada je izgradjeno,u dvoristu ima stara kuca,verovtno preko 100 godina,jos jedna starije gradje i jedna novije.Zanima me kako to da resimo kada nemamo nikakav dokument o izgradnji,a u zaostavstini su bile.I od koje godine kuce podlezu legalizaciji,kao i stale i pomocni objekti. Hvala unapred.

Odgovor

Kao dokaz o vremenu gradnje objekta dostavlja se uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole ili nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke. Uverenje o vremenu izgradnje objekta izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Predmet postupka ozakonjenja nisu objekti koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, a to su:

1) objekti u gradovima, odnosno naseljima gradskog karaktera izgrađeni do 3. јuna 1948. godine, kada je  stupila na snagu Osnovna uredba o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48);

2) stambene zgrade koje su izgrađene na selu do 21. marta 1961. godine, kada je stupio na snagu Zakon o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, brojј 7/61) ili do stupanja na snagu propisa o uslovima za izgradnju stambenih zgrada, ukoliko su ih opštinski narodni odbori doneli u roku propisanom tim zakonom;

3) ostale vrste objekata koji su izgrađeni na selu do 8. jula 1973. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73), odnosno do stupanja na snagu opštinske, odnosno gradske odluke, ukoliko je ista doneta u roku propisanom tim zakonom;


Pitanje br: 53, datum: 12.02.2020

Zbog pokretanja ostavinskog postupka potrebna mi je lista nepokretnosti vlasnika čiji sam naslednik. Na koji način mogu da dodjem do ovog podatka?

Odgovor

Republičkom geodetskom zavodu možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o posedovanju nepokretnosti tog lica na teritoriji Republike Srbije. U zahtevu treba da navedete Vaše ime, prezime I adresu, podatke o tom licu (ime, ime oca, prezime, jedinstveni matični broj građana) i svrhu za koju se izdaje uverenje. Uz zahtev se dostavlja dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za zahtev i za izdavanje uverenja, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama  („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003-9, 51/2003-14 (ispravka), 61/2005-60, 101/2005-28 (dr.zakon), 5/2009-7, 54/2009-24, 50/2011-7, 93/2012-21, 65/2013-3 (dr.zakon), 83/2015-6, 112/2015-16, 113/2017-192, 3/2018-3 (ispravka), 95/2018-238, 38/2019-75, 86/2019-11, 90/2019-3 (ispravka).


Pitanje br: 54, datum: 12.02.2020

Javni beležnik je zaboravio da pošalje jedan dokument i napravio je grešku u tekstu solemnizacije i postupak je obustavljen. Kako dalje ide procedura po dobijanju rešenja o obustavljanju postupka pokrenutog po službenoj duznosti. Da li je javni beležnik u obavezi da izvrši dopunu dokumentacije?

Odgovor

S obzirom na to da je postupak upisa u katastar Nepokretnosti obustavljen, javni beležnik mora da izvrši ispravku greške za koju tvrdite da postoji u tekstu solemnizacione klauzule, te da ponovo dostavi solemnizovani ugovor i drugu neophodnu dokumentaciju za upis u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 55, datum: 12.02.2020

Poštovani, da li se i dalje vrši uknjižba nekretnine u katastru? Načula sam da od Nove Godine to opštine rade. 

Odgovor

Upis nepokretnosti i prava na njima i dalje se vrši u katastru nepokretnosti. U postupku upisa u katastar nepokretnosti u prvom stepenu odlučuje Služba za katastar nepokretnosti, a u drugom stepenu po žalbi odlučuje Republički geodetski zavod, saglasno članu 11. stav 2. Zakona o državnom premeruiI katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17 - autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon i 41/18 – dr. zakon) i članu 16. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18 i 31/19).


Pitanje br: 56, datum: 12.02.2020

Postovani, na nepokretnosti je upisana kao vlasnik osoba A.A. Predmetnu nepokretnost ta osoba je prodala pre 50 godinu licu B.B, ali je i dalje ostala upisana kao vlasnik jer promena nikada nije sprovedena. Naslednici od B.B su tuzili naslednike od A.A i oni su priznali tuzbeni zahtev i naslednici od B.B osobe su dobili pravosnaznu presudu protiv naslednika A.A kojim se utvrdjuje pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti. Naslednici B.B lica su podneli zahtev za upis u katastar po osnovu presude protiv naslednika A.A lica ali katastar je odbio upis jer se ne moze vrsiti upis protiv lica koje nije upisano u katastar (jer naslednici A.A lica nisu upisani) i trazlili su im dokaz o pravnom kontinuitetu naslednika A.A lica sa licem A.A. konkretno -ostavinsko resenje, pa je iza A.a pokrenut ostavinski postupak. pitanje je da li ce biti problem to sto je ostavinsko resenje kasnijeg datuma donosenja od presude, da se naslednici lica BB upisu u katastar, nakon sto se po ost.resenju iza lica A.A sprovede pomena u katastru i upisu lica koja su naslednici A.A osobe. Konkretno presuda je sigurno jačeg pravnog dejstva jer je ostavinsko resenje samo deklaratornog karaktera.

Odgovor

Činjenica da je ostavinsko rešenje, kojim se dokazuje pravni kontinuitet sa licem upisanim za imaoca prava svojine na nepokretnosti, kasnijeg datuma od datuma donošenja presude o utvrđenju prava svojina na predmetnoj nepokretnosti, ne predstavlja smetnju da se u katastar izvrši upis na osnovu navedenih isprava.


Pitanje br: 57, datum: 12.02.2020

Nasledili samo  delove stana  majka, brat i ja od oca u ostavinskoj raspravi, zgrada tj stan je upisan u katastar nepokretnosti, stan je otkupljen 1993 godine a ostavinska rasprava je bila 1998. godine, šta nam je potrebno od dokumenata da bi se upisali kao vlasnici, da li mozemo sami da podnesemo zahtev   ili moramo preko notara?

Odgovor

Ako je pravo svojine na predmetnom stanu upisano u korist vašeg pok. oca, dovoljno vam je samo ostavinsko rešenje da biste se upisali kao vlasnici, koje se dostavlja u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.  Zahtev za upis na osnovu ostavinskog rešenja iz 1998. godine morate vi da podnesete  neposredno ili preko punomoćnika. Javni beležnik ima obavezu dostave ostavinskih rešenja koje je on doneo posle 01. jula 2018. godine.


Pitanje br: 58, datum: 12.02.2020

Kako da uknjizimo stan koji smo suprug i ja kupili 1992 god. od firme u kojoj smo radili. Imamo kupoprodajni ugovor uredno overen kod suda ali nam u katastru traze i priznanicu o uplati koju smo izgubili. Firma je otisla pod stecaj 1996 god., za vreme rata u delu kancelarija bila je smestena vojska, a posle rata arhiv je preuzeo dokumentaciju. Na nas zahtev arhiv je pretrazio dokumentaciju i doticnog nije bilo jer prilikom preuzimanja nedostajalo je mnogo dokumenata. Kako da resimo problem?

Odgovor

Ako u kupoprodajnom ugovoru postoji bezuslovna saglasnost prodavca za upis, taj ugovor predstavlja pravni osnov za upis u katastar. Međutim, ukoliko je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene, taj ugovor ne može predstavljati osnov za upis bez potvrde o isplati kupoprodajne cene. Upis u katastar nepokretnosti se vrši na osnovu isprava za upis, a ne na osnovu izjava svedoka.

Ukoliko ne možete da pribavite potvrdu o isplati kupoprodajne cene, upis u katastar je jedino moguć na osnovu pravnosnažne sudske presude o utvrđenju prava svojine na stanu.


Pitanje br: 60, datum: 12.02.2020

Zanima me da li je investitor zakonski  u obavezi da uknjizi stan? Zelela bih da kupim stan u zgradi koja je 90 posto izgradjena ... ali gradjevinska dozvola istice u oktobru sledece godine... pa me zanima da li posle isteka gradjevinske dozvole je investitor u obavezi da objekat i uknjizi s obzirom da su svi stanovi u objektu prodati...i da nekolicina vec zivi u toj zgradi koja nije zavrsena jer su svi rokovi probijeni.

I da li banka ako izda kredit na neuknjizenu nepokretnost, hipoteku moze staviti na stan u izgradnji...i kako u slucaju prinudne naplate hipoteke ako stan ostane ne uknjizen ce se banka naplatiti? 

Odgovor

Geodetsko-tehničko merenje zgrada i upis u katastar nepokretnosti vrši se ako su zgrade stavljene pod krov ili u funkciju za koju su namenjene. 

Odredbom člana 117. Zakona o državnom premeru I katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr.zakon, 27/18-dr. zakon i 41/18-dr.zakon) propisano je da je imalac prava na nepokretnosti dužan da u roku od 30 dana od dana nastanka promene podnese zahtev za provođenje promene nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti.

Predmet hipoteke, saglasno članu 3. tačka 6) Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15-US i 83/15), može biti i poseban deo objekta u izgradnji, ako je za isti izdata pravnosnažna građevinska dozvola. U tom slučaju, moguća je prinudna naplata potraživanja obezbeđenog hipotekom, bez obzira što objekat nije upisan u katastru nepokretnosti.


Pitanje br: 62, datum: 12.02.2020

Pri podnošenju zahteva prema katastru, u ovom slučaju, za izdavanje podataka za ozakonjenje, moguće je samo jednu kat. parcelu ubaciti za predmet geodetskih radova, a naša stranka ima dve parcele?  U sledećem koraku potražuje se Izjava? Kako ta izjava treba da izgleda, šta je to?

Odgovor

Obaveštavamo Vas da je omogućen višestruki unos parcela bez obzira na vrstu zahteva (opcija „+“).

Da bi unos bio brži, omogućena je opcija da kod sledećeg unosa automatski budu popunjeni tip unosa, opstina i katastarska opstina koja je bila u prethodno unešenom parametru.

Navedena opcija može se isključiti ili ponovo uključiti.

U skladu sa odredbom člana 117. stav 4. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr.zakon, 27/18-dr.zakon i 41/18-dr. zakon), kada je za prikupljanje podataka o nastalim promenama na nepokretnosti neophodno prethodno izvesti radove na terenu, potrebno je da geodetska organizacija, u pisanoj formi, da izjavu o prihvatanju izvršenja geodetskih radova na terenu. Ova izjava se dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti uz zahtev za izdavanje podataka, kao i uz zahtev za provođenje promena u katastru nepokretnosti. Obrazac ove izjave propisan je Pravilnikom o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u odžavanju katastra nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 7/19) i kao prilog 12 čini njegov sastavni deo.


Pitanje br: 63, datum: 12.02.2020

Koji je rok da Sluzba za katastar nepokretnosti dostavi trazene podatke geodetskoj organizaciji preko eSaltera? Sta raditi u slucaju da se podaci ne dobijaju u zakonskom roku?

Odgovor

Saglasno članu 52. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18 I 31/19), podaci se izdaju u roku od pet radnih dana, a ako se izdaje veći obim podataka, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ako podatke ne dobijate u navedenom roku od Službe, potrebno je da to prijavite Republičkom geodetskom zavodu – Sektoru za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 67, datum: 11.10.2019

Interesu je me šta mi je sve potrebno za upis stana u listu nepokretnosti? Da li potrebne obrasce mogu dobiti elektronski kao i iznose taksi koje treba da uplatim? Sa poštovanjem, 

Odgovor

Poštovani,

            Ako objekat, odnosno stan nije upisan u katastar nepokretnosti potrebno je da dostavite elaborat geodetskih radova (za objekat) i pravnosnažnu upotrebnu dozvolu, odnosno rešenje o ozakonjenju objekta (rešenje o legalizaciji iz prethodnog perioda), osim ako se radi o objektu koji je izgrađen pre stupanja na snagu propisa po kojima je građevinska dozvola neophodan uslov za izgradnju objekata.  Ako upotrebna dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis objekta, odnosno stana, dostavlja se i uverenje nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke (ako nadležan organ nije u mogućnosti da izda uverenje).  

Zatim, potrebno je da dostavite ispravu koja je pravni osnov sticanja prava svojine na stanu (ugovor, sudska presuda, ostavinsko rešenje i sl.), u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji. Podaci o nepokretnosti i licima navedeni u ispravi moraju da odgovaraju podacima katastra nepokretnosti. Ugovor mora biti sačinjeni u propisanoj formi i mora da sadrže izjavu o dozvoli upisa - clausulu intabulandi, koja nije uslovljena niti oročena. Ako nije sadržana u ugovoru, ova izjava može biti data u posebnoj ispravi, sačinjenoj u istoj formi koja je propisana za ugovor.

            Ako je ugovor zaključen pre stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18), koji je stupio na snagu 08.06.2018. godine, a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi dokument banke može služiti umesto saglasnosti za upis, saglasno članu 59. stav 6. navedenog zakona. 

            Ako Vaš pravni prethodnik nije upisan u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet, odnosno na osnovu koje svoje pravo izvodi od prava upisanog lica (u situaciji kada je stan već upisan u katastar nepokretnosti).

            Potrebno je da platite zakonom propisane republičke administrativne takse, čija visina zavisi od toga da li zahtevate upis objekta i stana, ili samo promenu imaoca prava na već upisanom stanu. Instrukciju za plaćanje takse dobićete u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti.

 

                Informaciju o visini republičkih administrativnih taksi možete pronaći na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, link: http://www.rgz.gov.rs/dokumenta/zakoni/izvod-iz-zakona-o-republi%C4%8Dkim-administrativnim-taksama.

                Obrazac zahteva za upis u katastar možete preuzeti sa sajta Republičkog geodetskog zavoda, link: http://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

 


Pitanje br: 68, datum: 11.10.2019

Postovani, kroz proces restitucije smo dobili Pravosnazno resenje Agencije za restituciju za povracaj poslovnih prostorija u Beogradu. Agencija je zahtev za uknjizenje poslala direktno u Republicki geodetski savez - sluzba nepokretnosti Vracar. 10.09.2019 dobili smo resenje  u koje se dozvoljava upisa vlasnistva 1/2. Ono sto je problem je sto ne postoji broj kvadrata koji se odnose na poslovne prostorije koje su predmet povracaja, tako da nije moguce odrediti 1/2 udela u m2, a koje je posle potrebno za prijavu poreza i druge aktivnosti. Pre procesa restitucije ovo je bila drzavna svojina i JP Poslovni prostor je raspolagao sa tim, a ja sam dobila iz JP PP kopiju projekta gde se vidi m2 i projekat renoviranja iz 2002 godine. Molim vas da mi posaljete sta je potrebno i koja je procedura za upis kvadrature na ime ovog Resenje i ko je duzan to da sprovede? Ukoliko je potrebno da se dodje licno i donesu prateci dokumenti molim vas da mi javite koje je radno vreme i kome da se obratim. Pozdrav

Odgovor

Poštovani,

                Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti Vračar podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti površine poslovnih prostora i uz zahtev dostavite upotrebnu dozvolu za taj objekat. Ako upotrebna dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis, dostavlja se  uverenje nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke (ako nadležan organ nije u mogućnosti da izda uverenje).

                Dokumenta se dostavljaju u originalu ili overenoj fotokopiji.

                Uz zahtev se dostavlja dokaz o uplati republičke administrativne takse za zahtev u iznosu od 320,00 dinara, u skladu sa tarifnim brojem 1. i takse za upis površine posebnih delova objekta u iznosu od 860,00 dinara, po posebnom delu objekta, u skladu sa tarifnim brojem 215b stav 5. tačka 22) Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka i 95/18). Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse dobićete u Službi za katastar Nepokretnosti Vračar.

                Obrazac zahteva za upis možete preuzeti sa internet stranice Republičkog geodetskog zavoda, link: http://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa.

                Zahtev i dokumentacija se predaju u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti Vračar, u Beogradu, ul. Cara Dušana br. 1.  u vremenskom periodu od 8 do 15 časova.

                 S poštovanjem,


Pitanje br: 69, datum: 11.10.2019

Molim za informaciju u vezi postupanja RGZ SKN u skladu sa članom 23 Zakona o ozakonjenju, odnosno da li predmetno obaveštenje katastar šalje po službenoj dužnosti, da li katastar ima rok za dostavljanje predmetnih obaveštenja i da li je uspostavljena evidencija o pokrenutim postupcima ozakonjenja? Takođe, da li stranka sama može da inicira da katastar predmetno obaveštenje dostavi nadležnom organu za ozakonjenje, i ako može, na koji naćin?

Odgovor

Poštovani,

Stranka ne može da inicira da Republički geodetski zavod dostavi organu nadležnom za ozakonjenje objekata obaveštenje o vidljivosti objekta na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije, već to mora da učini organ nadležan za ozakonjenje objekata.

Naime, preduslov za izradu tog obaveštenja je da Republički geodetski zavod ima informaciju o objektima koji nisu popisani u skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata, odnosno za koje nije pokrenut postupak ozakonjenje, budući da se, saglasno članu 25. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS“, broj 83/18), obaveštenje o vidljivosti objekata sačinjava samo za te objekte. To podrazumeva da organ jedinice lokalne samouprave nadležan za ozakonjenje objekata mora prethodno da, shodno članu 35. Zakona o ozakonjenju objekata, uspostavi službenu evidenciju o pokrenutim postupcima za ozakonjenje iz svoje nadležnosti. Za informaciju o tome da li je uspostavljena službena evidencija o pokrenutim postupcima za ozakonjenje objekata morate se obratiti organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za teritoriju na kojoj se nalazi vaš objekat.

Zakonom o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS“, br. 96/15 i 83/18) nije propisan rok u kojem je Republički geodetski zavod obavezan da nadležnom organu dostavi obaveštenje o vidljivosti objekta na satelitskom snimku, te se primenjuje opšti rok od 15 dana propisan odredbom člana 109. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje).

 


Pitanje br: 70, datum: 11.10.2019

Objekat br. 1 i deo objekta br. 4 je rekonstruisan 2008. godine u jedan objekat prema građevinskoj dozvoli kao I faza rekonstrukcije objekta 1 i dela obekta br. 4. Rekonstruisani objekat nema upotrebnu dozvolu i predmet je prodaje viđeno faktičko stanje. Zemljište je pravo korišćenja državna svojina od čega je korisnik stečajni dužnik na delu zemljišta. Na osnovu ugovora o kupoprodaji stečajni sudija donosi rešenje koje se dostavlja službi za katastar nepokretnosti uz dokaz za uplatu kupoprodajne cene. Interesuje me kako je upis prava korišćenja dela objekta br. 4, obzirom da se drugi deo zbog spora ne prodaje.

Poznata mi je površina zemljišta pod objektom br. 1 ali ne i delom objekta br. 4, koji je u osnovi Pr a faktičko stanje ima podrum + Pr+ 2 Sp. Podrum je veće površine od ostalih delova ovog objekta. Drugi deo takođe rek,objekta br. 4 koji se ne prodaje zbog sudskog spora ima Pr + 2 Sp. Prilikom upisa u katastar nepokretnosti da li se upisuju posebni delovi objekta koji nema upotrebnu dozvolu? Šta treba uraditi u ovom slučaju?Da li kupac može da se uknjiži na rekonstruisanom objektu.

 

Odgovor

Poštovana,

U katastar nepokretnosti se upisuju posebni delovi objekta koji predstavljaju građevinsku celinu (stan, poslovni prostor, garaža i garažno mesto). Pravo svojine ne može se steći upisom u katastar nepokretnosti na objektima i posebnim delovima objekta izrađenim bez građevinske, odnosno upotrebne dozvole u vreme kada je bilo propisano da je dozvola uslov za gradnju, osim ako se za iste dostavi rešenje o ozakonjenju objekta (rešenje o legalizaciji objekta iz ranijeg perioda).

S poštovanjem,

 


Pitanje br: 71, datum: 11.09.2019

Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, članom 25. predviđeno je da stranka može podneti zahtev za upis u katastar nepokretnosti preko e-šaltera preko svog zastupnika, ovlaščenog predstavnika, kao i fizičko i pravno lice, na osnovu datog punomoćja, gde je tada RGZ-u ostavljen rok od 15 dana da uknjiži nepokretnost. Rok od 15 dana je daleko kraći nego što bi upis trajao kada bih fizički odnela dokumenta u RGZ. Moje pitanje je da li to trenutno funkcioniše u praksi? Da li advokati imaju pristup e-šalteru ili neka druga prava lica, jer meni kao fizičkim licu nije otvoren nalog na e-šalteru, uz obrazloženje da je e-šalter samo za profesionalne korisnike? Kako se onda trenutno sprovodi član 25. Zakona o postupku upisa u katastar nepoketnosti i vodova.

 

Odgovor

Primena odredbe člana 25. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18 i 31/19), kojom je propisano da stranka može podneti zahtev za upis u katastar preko e-šaltera, odložena je do 31. decembra 2020. godine.

Naime, odredbom člana 61. stav 8. navedenog zakona propisano je da će Zavod najkasnije do 31. decembra 2020. godine obezbediti podnošenje zahteva preko e-šaltera i licima koja nemaju svojstvo profesionalnih korisnika, a do tada ta lica zahteve podnose u formi papirnog dokumenta.

Do tog datuma treba da se u potpunosti implementira novi informacioni sistem (GKIS) koji će omogućiti  da sistemu pristupi veći broj lica u odnosu na postojeći informacioni sistem.

U toku je nadogradnja postojećeg informacionog sistema koja će omogućiti geodetskim organizacijama, kao profesionalnim korisnicima, pristup e-šalteru, koji će, zajedno sa elaboratom geodetskih radova, u ime građana podnositi zahteve za upis u katastar. Nakon toga pristupiće se tehničkim pripremama informacionog sistema koje će omogućiti advokatima pristup informacionom sistemu.  

S poštovanjem,


Pitanje br: 72, datum: 11.09.2019

Želim da stan koji je moja prva i jedina nekretnina a koji sam kupila pre osam godina prenesem na svoje ime. Prilikom podnosenja zahteva u vasoj instituciji koji su mi dokumenti osim kupoprodajnog ugovora i neophodnih taksi potrebni? Takodje da li mogu da dobijem oslobadjanje od poreza na prenos apsolutnih prava s obzirom da je to moja prva nekretnina i da je manja od 40 m2. Hvala unapred

Odgovor

Ako je predmetna nepokretnost upisana u katastru nepokretnosti i ako je Vaš prodavac upisan kao imalac prava svojine na stanu potrebno je da dostavite kupoprodajni ugovor, u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji. Podaci o nepokretnosti i licima (prodavcu) navedeni u ugovoru moraju da odgovaraju podacima katastra nepokretnosti. Ugovor mora biti sačinjeni u propisanoj formi i mora da sadrže izjavu o dozvoli upisa - clausulu intabulandi, koja nije uslovljena niti oročena. Ako nije sadržana u ugovoru, ova izjava može biti data u posebnoj ispravi, sačinjenoj u istoj formi koja je propisana za ugovor.

Ako je ugovor zaključen pre stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18), koji je stupio na snagu 08.06.2018. godine, a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi dokument banke može služiti umesto saglasnosti za upis, saglasno članu 59. stav 6. navedenog zakona. 

Ako Vaš prodavac nije upisan u katastru, potrebno je da dostavite ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim licem, na osnovu koje izvodi svoje pravo od prava upisanog lica.

Ako objekat, odnosno stan nije upisan u katastru potrebno je da dostavite elaborat geodetskih radova (za objekat) i pravnosnažnu upotrebnu dozvolu, odnosno rešenje o ozakonjenju objekta (rešenje o legalizaciji iz prethodnog perioda), osim ako se radi o objektu koji je izgrađeni pre stupanja na snagu propisa po kojima je građevinska dozvola neophodan uslov za izgradnju objekata, navedenih u članu 5. stav 7. tačka 2) navedenog zakona. Ako upotrebna dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis, dostavlja se i uverenje nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke (ako nadležan organ nije u mogućnosti da izda uverenje).

S poštovanjem,  


Pitanje br: 73, datum: 11.09.2019

Zelim da uknjizim stan koji je stečen nasledstvom. Stan sam nasledio od oca , a on ga je nasledio od supruge (moje pokojne majke). Stan je iz otkupa, majka je otkupila od gradskog stambenog preduzeća. Kako su uputstva za uknjizbu koja sam dobio u katastru, opštini i od pravnika oprečna molim za pomoc. Da li zahtev treba da predam preko notara, u skladu sa novim promenama od jula 2019. Ili direktno u katastru? Da li zahtev podnosim u svoje ime, pošto mi je rečeno da treba da ga podnesem u majčino ime? Šta je od dokumentacije potrebno za predaju zahteva?

Odgovor

Ako je ostavinsko rešenje na osnovu kojeg ste nasledili stan doneo javni beležnik posle 1. jula 2018. godine, i ako je stan upisan u katastar nepokretnosti, njegova je obaveza da isto dostavi putem e-šaltera nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka 2) i člana 23. stav 5. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18 i 31/19).

Ako je rešenje doneto pre tog datuma, ili je rešenje doneo sud, Vi ste u obavezi da isto dostavite nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, uz zahtev za upis promene imaoca prava na nepokretnosti. Zahtev podnosite u Vaše ime i tražite da se Vi upišete kao imalac prava na stanu, uz obavezu da dostavite sve isprave kojima dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava (ugovor o otkupu stana, pravnosnažna ostavinska rešenja).

Ugovor mora biti sačinjeni u propisanoj formi i mora da sadrže izjavu o dozvoli upisa - clausulu intabulandi, koja nije uslovljena niti oročena. Ako nije sadržana u ugovoru, ova izjava može biti data u posebnoj ispravi, sačinjenoj u istoj formi koja je propisana za ugovor.

Ako je ugovor zaključen pre stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18), koji je stupio na snagu 08.06.2018. godine, a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi dokument banke može služiti umesto saglasnosti za upis, shodno članu 59. stav 6. navedenog zakona. 

Ako objekat, odnosno stan nije upisan u katastar nepokretnosti potrebno je da dostavite elaborat geodetskih radova (za objekat) i pravnosnažnu upotrebnu dozvolu, odnosno rešenje o ozakonjenju objekta (rešenje o legalizaciji iz prethodnog perioda), osim ako se radi o objektu koji je izgrađeni pre stupanja na snagu propisa po kojima je građevinska dozvola neophodan uslov za izgradnju objekata, navedenih u članu 5. stav 7. tačka 2) navedenog zakona. Ako upotrebna dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis, dostavlja se i uverenje nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke (ako nadležan organ nije u mogućnosti da izda uverenje).

 

           


Pitanje br: 74, datum: 11.09.2019

Da li je još uvek moguće podneti zahtev za upis prava svojine na nepokretnosti neposredno u Republičkom geodetskom zavodu (znači ne preko javnog beležnika )? U pitanju je ranije zaključen, i pred sudom overen ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ako jeste, šta je pored zahteva potrebno priložiti od dokumentacije ? Da li je moguće upisati nepokretnost bez prethodno plaćenog poreza na prenos apsolutnih prava (da li će katastar usloviti upis prethodnim regulisanjem odnosno plaćanjem ovog poreza i dostavljanjem dokaza o tome, u slučaju ako se upis obavlja bez javnog beležnika)?

 

Odgovor

Saglasno članu 59. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18 i 31/19), zahtev za upis u katastar nepokretnosti može se podneti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti u formi papirnog dokumenta, najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Ako je predmetna nepokretnost upisana u katastru nepokretnosti i ako je Vaš prodavac upisan kao imalac prava svojine na stanu potrebno je da dostavite kupoprodajni ugovor, u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji. Podaci o nepokretnosti i licima (prodavcu) navedeni u ugovoru moraju da odgovaraju podacima katastra nepokretnosti. Ugovor mora biti sačinjeni u propisanoj formi i mora da sadrže izjavu o dozvoli upisa - clausulu intabulandi, koja nije uslovljena niti oročena. Ako nije sadržana u ugovoru, ova izjava može biti data u posebnoj ispravi, sačinjenoj u istoj formi koja je propisana za ugovor.

Ako je ugovor zaključen pre stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18), koji je stupio na snagu 08.06.2018. godine, a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi dokument banke može služiti umesto saglasnosti za upis, saglasno članu 59. stav 6. navedenog zakona. 

Ako Vaš prodavac nije upisan u katastru, potrebno je da dostavite ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet - na osnovu koje izvodi svoje pravo od prava upisanog lica.

Ako objekat, odnosno stan nije upisan u katastru potrebno je da dostavite elaborat geodetskih radova (za objekat) i pravnosnažnu upotrebnu dozvolu, odnosno rešenje o ozakonjenju objekta (rešenje o legalizaciji iz prethodnog perioda), osim ako se radi o objektu koji je izgrađeni pre stupanja na snagu propisa po kojima je građevinska dozvola neophodan uslov za izgradnju objekata.  Ako upotrebna dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis, dostavlja se i uverenje nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke (ako nadležan organ nije u mogućnosti da izda uverenje).  

Potrebno je da platite zakonom propisane republičke administrativne takse. Instrukciju za plaćanje takse dobićete u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti.

Prethodno plaćen porez na prenos apsolutnih prava nije uslov za provođenje promene imaoca prava na nepokretnosti u katastru.


Pitanje br: 75, datum: 01.08.2019

Interesuje me da li je validna situacija da na eKatastar za nepokretnost koju sam kupio stoji predbeležba skoro godinu dana od kupovine?

Odgovor

Poštovani,

               Saglasno članu 11. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18 i 31/19), ako rok za opravdanje predbeležbe nije određen u ispravi na osnovu koje je izvršen upis predbeležbe, taj rok iznosi tri meseca. Ako ne bude opravdana, predbeležba se briše rešenjem po zahtevu stranke, a po službenoj dužnosti istekom roka za opravdanje predbeležbe, u skladu sa članom 12. navedenog zakona.

               Ako je predmet upisa objekat, odnosno poseban deo objekta u izgradnji predbeležba se upisuje bez označenja roka trajanja predbeležbe, a upisom objekta, odnosno posebnih delova objekta u katastar nepokretnosti predbeležba postaje upis prava svojine, ako su ispunjeni svi drugi uslovi za sticanje prava svojine propisani zakonom.

               Za detaljniji odgovor na Vaše pitanje, potrebni su nam podaci o broju rešenja kojim je upisana predbeležba u katastar nepokretnosti, o Službi za katastar nepokretnosti koja je donela to rešenje i na kojoj nepokretnosti je upisana predbeležba (broj katastarske parcelee, naziv katastarske opštine, broj objekta, odnosno posebnog dela objekta).


Pitanje br: 76, datum: 01.08.2019

Da li može da se uknjiži lokal ako cijeli objekat nije uknjižen?

Odgovor

Lokal, kao poseban deo objekta, ne može da se upiše u katastar nepokretnosti dok se prethodno ne upiše objekat.


Pitanje br: 78, datum: 01.08.2019

Kako mozemo podneti zahtev za koriscenje te iste usluge i na koji mail se šalje zahtev?

Odgovor

Pretpostavka je da želite da pristupate eŠalteru ispred neke geodetske organizacije. U toku je razvoj funkcionalnosti za geodetske organizacije. Čim se budu stekli tehnički uslovi da i geodetske organizacije koriste eŠalter informacija o tome biće javno objavljena. O svim novostima povodom eŠaltera se možete informisati na sajtu Republičkog geodetskog zavoda u rubrici “Usluge” / “eŠalter” na adresi: http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-e%C5%A1alter .  Zahtevi za korišćenje eŠaltera se upućuju na e-adresu: esalter@rgz.gov.rs


Pitanje br: 79, datum: 13.06.2019

Kada ce geodetskim organizacijama biti omoguceno slanje zahteva za katastar nepokretnosti preko e saltera?

Odgovor

U poslednjem kvartalu 2019. godine se očekuje da bude obezbeđeno slanje zahteva u katastar nepokretnosti i katastar vodova. Pre toga će biti organizovan probni rad i obuke za geodetske organizacije.


Pitanje br: 80, datum: 13.06.2019

Kako da dobijem list nepokretnosti ako sam iz drugog grada?

Odgovor

Zahtev za izdavanje lista nepokretnosti se podnosi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti (službi na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koja je predmet zahteva). Dostavljamo Vam link na kom možete preuzeti obrazac zahteva i naći sve potrebne podatke za izdavanje lista nepokretnosti: http://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/izdavanje-lista-nepokretnosti

Takđe, zahtev za izdavanje lista nepokretnosti možete podneti i elektronski, putem sledećeg linka: http://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-podno%C5%A1enje-zahteva, nakon čega ćete dobiti instrukcije za plaćanje taksi, a list nepokretnosti će Vam, potom, biti poslat preporučenom pošiljkom.


Pitanje br: 81, datum: 13.06.2019

Dana 15.01.2019. god. lično sam predao dokumenta na salteru pisarnice u vezi legalizacije stana. Pisem ovo jer od pomenutog datuma nisam dobio nikakav odgovor. Iskreno se nadam Vasem skorijem odgovoru. Hvala.

Odgovor

Republički geodetski zavod nije nadležan za legalizaciju (ozakonjenje) objekata, odnosno posebnih delova objekta.

Ukoliko ste podneli zahtev da se u katastru nepokretnosti izvrši upis po osnovu rešenja o legalizaciji donetog od strane nadležnog organa, potrebno je da nam dostavite broj pod kojim je zahtev zaveden i u kojoj Službi za katastar nepokretnosti, kako bismo Vas informisali o statusu reševanja predmeta.


Pitanje br: 82, datum: 13.06.2019

Da li je moguc upis u katastar predavanjem overenih kopija ugovora o sticanju nepokretnosti?

Odgovor

Isprave za upis nepokretnosti se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, u skladu sa članom  59. став 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18 i 31/19).


Pitanje br: 83, datum: 13.06.2019

Vlasnik sam stana na Ceraku, koji sam nasledila od pokojnog oca. Zgrada je izgrađena 1970.godine. Izvođac radova je bilo GP Košutnjak, a zidano je za potrebe vojnih lica. Objekat je sagradjen na zemljistu koje je u to vreme konfiskovamo. Zgrada nikad nije upisana u katastar. Ucrtana je na planu, ali se parcela jos uvek vodi kao vinograd. Inace, moj otac je kupio stan direktno od GP Kosutnjak. Na koji nacin moze stan da se uknjiži? Za to su zainteresovani svi stanari zgrade, ali nam traze da prilozimo gradjevinsku dozvolu koju mi nemamo. Zahvaljujem na odgovoru.

Odgovor

Da bi ste upisali u katastar nepokretnosti pravo svojine na stanu, kao posebnom delu objekta, potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, prema teritoriji na kojoj se nalazi taj objekat, dostavite odgovarajuću dokumentaciju, saglasno članu 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18 i 31/19), i to: elaborat geodetskih radova (koji izrađuje geodetska organizacija koju angažujete da izvrši geodetsko-tehničko merenje objekta), pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu ili rešenje o legalizaciji (prema ranije važećim propisima), odnosno rešenje o ozakonjenju tog objekta (prema sada važećim propisima).

Ako građevinska, odnosno upotrebna dozvola ne sadrži sve neophodne podatke za upis posebnih delova objekta, potrebno je dostaviti i uverenje nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata ta dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako nadležni organ ne može da izda takvo uverenje.

Pored navedenog, potrebno je dostaviti i isprave o sticanju posebnog dela objekta (ugovor o kupoprodaji, sudska odluka i dr.), kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa investitorom objekta.

 

Ako su za navedeni objekat izdate građevinska i upotrebna dozvola, odnosno rešenje o legalizaciji, primerak rešenja možete potražiti kod investitora objekta, nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji je izdao rešenje ili u Istorijskom arhivu Grada Beograda.

 

Isprave za upis u katastar nepokretnosti prilažu se u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 59. stav 2. navedenog zakona.


Pitanje br: 84, datum: 13.06.2019

Staratelj sam maloletnom djetetu koji posjeduje lokal u tržnom centru. Ugovor o sufinasiranju je ovjeren kod Drugog Opštinskog Suda 2006 godine. Da li može da se uknjiži taj lokal i šta mi je potrebno od dokumentacije?

Odgovor

Ako objekat u kome se nalazi lokal, kao poseban deo objekta, nije upisan u katastar nepokretnosti, potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju, saglasno članu 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18 i 31/19), i to: elaborat geodetskih radova (koji izrađuje geodetska organizacija koju angažujete da izvrši geodetsko-tehničko merenje objekta), pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu ili rešenje o legalizaciji (prema ranije važećim propisima), odnosno rešenje o ozakonjenju tog objekta (prema sada važećim propisima).

Ako građevinska, odnosno upotrebna dozvola ne sadrži sve neophodne podatke za upis posebnih delova objekta, potrebno je dostaviti i uverenje nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata ta dozvola, odnosno nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako nadležni organ ne može da izda takvo uverenje.

            Pored navedenog, potrebno je da dostavite i navedeni ugovor o suinvestiranju izgradnje, kao i rešenje Centra za socijalni rad o stavljanju pod starateljstvo, u originalu ili overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Link na kom možete elektronski pretražiti osnovne informacije o nepokretnostima koje su upisane u katastar nepokretnosti i imaocima prava na njima: http://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup.

Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine, kao i preko adrese nepokretnosti (ulica i kućni broj u okviru opštine).


Pitanje br: 85, datum: 13.06.2019

Kako bih mogla da proverim da li je stan koji mi je majka ostavila vec prebačen na moje ime? Hvala najlepše

Odgovor

Dostavljamo Vam link na kom možete elektronski pretražiti osnovne informacije o nepokretnostima koje su upisane u katastar nepokretnosti i imaocima prava na njima: http://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup       

Bazu podataka je moguće pretraživati preko broja parcele u okviru opštine i katastarske opštine, kao i preko adrese nepokretnosti (ulica i kućni broj u okviru opštine).

 


Pitanje br: 86, datum: 11.04.2019

U braku sam 20 godina. Suprug i ja smo kupili stan zajedno, od čega je 30 % cene plaćeno od stana koji je prodat a koji sam nasledila od svojih roditelja. Na koji način će to biti upisano u katastru nepokretnosti? Da li je potrebno da vlasničku strukturu, odnosno udele, upišemo u ugovoru o kupoprodaji?

Odgovor

Shodno odredbama člana 7. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (Sl. glasnik 41/2018 i 95/2018) propisano je da se zajednička svojina po osnovu sticanja u toku trajanja braka upisuje u katastar na celoj nepokretnosti ili na suvlasničkom udelu u nepokretnosti, u slučaju postojanja braka u momentu nastanka isprave za upis, a na osnovu podatka o toj činjenici unetog u ispravu koju obveznik dostave dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra radi upisa u katastar. Ako se upis vrši po dostavi koju je u skladu sa članom 22. stav 1. tačka 2) izvršio javni beležnik, odnosno sud u skladu sa stavom 4. tog člana, ta imovina neće biti upisana kao zajednička svojina i na drugog supružnika ako u ispravi za upis nema podataka o postojanju braka i supružniku ili ako se katastru dostavi izjava oba supružnika da se u konkretnom slučaju ne radi o zajedničkoj, već posebnoj imovini jednog od supružnika, ili ako supružnici ispravom na osnovu koje se vrši upis stiču susvojinu, sa određenim udelima. Ako je nepokretna imovina već upisana u katastar samo na jednog od supružnika, zajednička svojina će se naknadno upisati u katastar na osnovu izjave oba supružnika da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj svojini.

Podatke o postojanju braka, u skladu sa stavom 5. ovog člana, obveznik dostave pribavlja iz matične knjige venčanih, preko Servisne magistrale organa, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, odnosno na drugi zakonom propisani način ili iz isprave koje su mu dostavile stranke kako bi dokazale da je u momentu nastanka isprave za upis nepokretnosti, odnosno suvlasničkog udela u nepokretnosti, stanje drugačije od upisanog u matične knjige venčanih.

Izuzetno od stava 5. ovog člana zajednička svojina po osnovu sticanja u braku ne upisuje se u katastar u slučaju sticanja nasleđivanjem i besteretnim pravnim poslom ili ako su supružnici bračnim ugovorom drugačije regulisali pitanje sticanja zajedničke ili posebne imovine.

Izjave iz stava 5. ovog člana dostavljaju se u formi javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđenih (solemnizovanih) izjava, a mogu biti i sastavni deo isprave kojom se stiče nepokretna imovina na koju se ta izjava odnosi, odnosno solemnizacione klauzule kojom je potvrđena ta isprava.


Pitanje br: 87, datum: 11.04.2019

Da li je moguće prodati stan koji nije legalizovan, a koji je u postupku legalizacije?

Odgovor

Odredbama člana 28. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službenom glasniku RS", br. 96/2015 i 83/2018) propisano je da je nadležni organ za ozakonjenje dužan da za sve objekte koji su u postupku ozakonjenja po službenoj dužnosti dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra potvrdu da je objekat u postupku ozakonjenja, u cilju upisa zabrane otuđenja za te objekte u vidu zabeležbe, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Istim zakonom odredbama člana 26. propisano je da ako u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona objekat koji je predmet ozakonjenja ne bude ozakonjen, nadležni organ doneće rešenje kojim se zahtev odbija.

Ako se objekat za koji nije doneto rešenje o ozakonjenju koristi za obavljanje privredne ili druge delatnosti koja iziskuje/podrazumeva boravak ili okupljanje većeg broja ljudi, a naročito ako se koristi za ugostiteljske delatnosti ili upotrebljava kao ugostiteljski objekat, nadležni organ doneće rešenje o zabrani korišćenja tog objekta, ako u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona nadležni organ ne izda rešenje o ozakonjenju za predmetni objekat. Zabrana traje do rušenja tog objekta.

Članom 27. Zakona o ozakonjenju propisano je da će se evidencija objekata koji nisu upisani u katastar nepokretnosti uspostaviti do 1. januara 2019. godine, i da će biti dostupna na digitalnoj platformi nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.


Pitanje br: 88, datum: 11.04.2019

Imam ugovor o kuporpodaji stana koji je solemnizovan kod javnog beležnika 2015. godine, ali nisam podneo zahtev za upis u katastar. Da li mogu da upišem u katastar ovaj ugovor i kako?

Odgovor

Članom 59. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (Sl. glasnik 41/2018 i 95/2018) propisano je da se izuzetno od člana 18. stav 1. ovog zakona, zahtev za upis u katastar nepokretnosti, odnosno katastar vodova, može  podneti u formi papirnog dokumenta do 31. decembra 2020. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se isprave za upis u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji, koja sadrže konstataciju da je prepis, odnosno kopija verna originalu prepisane, odnosno kopirane isprave, kao i dokaz o uplaćenoj taksi.

Zahtev za upis i dokumenta dostavljena u papirnoj formi u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, Služba je dužna da digitalizuje i da elektronskim kvalifikovanim potpisom ovlašćenog lica potvrdi istovetnost elektronske kopije originalu, čime ta kopija dobija istu dokaznu snagu kao original u postupku upisa u katastar, a izvorni dokumenti u papirnoj formi čuvaju se u skladu sa zakonom.

Vreme prijema zahteva za upis određuje se prema trenutku prijema zahteva u prijemnoj kancelariji, nezavisno od toga kada je i na koji način zahtev upućen.

Odluke i druga akta doneta u postupku pokrenutom zahtevom u papirnoj formi izrađuju se i dostavljaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

              Izuzetno od člana 22. stav 2. tačka 1) ovog zakona, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona, a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o                                                   prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto saglasnosti iz člana 22. stav 2. tačka 1) ovog zakona.

 


Pitanje br: 89, datum: 11.04.2019

Kako da podnesem poresku prijavu na porez na prenos aposolutnih prava, odnosno poresku prijavu za porez na imovinu preko javnog beležnika? Šta mi je potrebno od dokumenata?

Odgovor

Članom 23. stav 6 Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (Sl. glasnik 41/2018 i 95/2018) propisano je da ako dostavu isprave vrši javni beležnik, on Službi obavezno dostavlja i poresku prijavu radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno poreza na nasleđe i poklon i poresku prijavu radi utvrđivanja poreza na imovinu u vezi sa prenosom koji se tom ispravom vrši, osim ako je obveznik podnošenja tih prijava odbio da iste budu dostavljene preko javnog beležnika, u kom slučaju javni beležnik dostavlja belešku koju je sačinio o tome.

Članom 24. Stav 2 istog zakona propsiano je da ako su uz ispravu Službi katastra dostavljene i poreske prijave, odnosno beleška u skladu sa članom 23. stav 6. ovog zakona, Služba ih prosleđuje poreskom organu, odnosno organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.


Pitanje br: 90, datum: 11.04.2019

Da li podaci o nepokretnosti koje javni beležnik štampa sa sajta eKatastra su izjednačeni sa izvodom iz lista nepokretnosti, odnosno da li ovaj dokument ima dokaznu snagu javne isprave?

Odgovor

Odredbama člana 53. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (Sl. glasnik 41/2018 i 95/2018) propisano je da javni beležnici, kao i preduzetnici i pravna lica upisana u registar geodetskih organizacija, mogu izdavati izvode iz člana 52. stav 2. ovog zakona.

Izvod iz stava 1. ovog člana ima istu važnost kao da ga je izdao Zavod.

Uslovi izdavanja izvoda u skladu sa stavom 1. ovog člana bliže se uređuju podzakonskim aktom koji donosi Vlada.

Uredbom o načinu dostavljenja dokumenata u postupku upisa u katastar i načinu izdavanja izvoda iz katastra elektronskim putem (Sl. Glasnik RS 50/2018) bliže se uređuje način dostavljanja, po službenoj dužnosti, isprava za upis u katastar nepokretnosti i katastar vodova od strane obveznika dostave putem informacionog sistema, način podnošenja zahteva za upis u katastar preko profesionalnog korisnika e-šaltera, zahteva za izdavanje elektronskih izvoda iz katastra, način i postupak povezivanja obveznika dostave i profesionalnih korisnika sa Republičkim geodetskim zavodom (u daljem tekstu: Zavod), način dostavljanja akata od strane Zavoda, putem elektronskog šaltera, uslovi za pristupanje elektronskom šalteru, kao i registracija korisnika elektronskog šaltera.

U praksi još nije omogućeno preuzimanje izvoda i podataka preko servisne magistrale obveznicima dostave. Zavod radi na tome da se obezbedi funkcionisanje, održavanje i nadogradnju e-šaltera.


Pitanje br: 91, datum: 11.04.2019

Da li je potrebna saglasnost supružnika za kupovinu stana koji sam kupio od novca koji sam nasledio od roditelja?

Odgovor

Odredbama člana 7. stavovi 7 i 8 Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (Sl. glasnik 41/2018 i 95/2018) propisano je da se izuzetno od stava 5. ovog člana zajednička svojina po osnovu sticanja u braku ne upisuje se u katastar u slučaju sticanja nasleđivanjem i besteretnim pravnim poslom ili ako su supružnici bračnim ugovorom drugačije regulisali pitanje sticanja zajedničke ili posebne imovine.

Izjave iz stava 5. člana 7. dostavljaju se u formi javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđenih (solemnizovanih) izjava, a mogu biti i sastavni deo isprave kojom se stiče nepokretna imovina na koju se ta izjava odnosi, odnosno solemnizacione klauzule kojom je potvrđena ta isprava.


Pitanje br: 92, datum: 11.04.2019

Da li moram da donesem izvod iz lista nepokretnosti prilikom overe ugovora o kupoprodaji ili založne izjave kod javnog beležnika?

Odgovor

Nije potrebno da donesete izvod iz lista nepokretnosti za potrebe solemnizacije ili overe isprave koja je osnov za upis prava u katastru. Javnim beležnicima je omogućen pristup svim podacima o nepokretnosti preko Pravosudnog informacionog sistema koji im omogućava ministarstvo nadležno za poslove pravde.

Zakon o postupku upisa u katastar u članu 60. st. 6 kaže: „Zavod je dužan da obveznicima dostave omogući preuzimanje podataka iz katastra, koji su im neophodni u postupku sastavljanja, potvrđivanja ili overe isprava, odnosno donošenja odluka koje dostavljaju Službi u skladu sa ovim zakonom, uz označenje datuma ažuriranja tih podataka, preko Servisne magistrale organa, u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku upravu, bez plaćanja takse.“

Prema odredbama citiranog člana Zakona, javni beležnik je dužan da po službenoj dužnosti izvrši proveru podataka o nepokretnosti pre solemnizacije ili overe isprave i da na zahtev stranke podatke o nepokretnosti dostavi strankama, kada postupa u konkretnom predmetu, na taj način što odštapma elektronski izvod iz službene evidencije katastra nepokretnosti potpuno besplatno.


Pitanje br: 93, datum: 11.04.2019

Da li moram da donesem izvod iz Agencije za privredne registre da sam zakonski zastupnik firme u čije ime potpisujem kupoprodajni ugovor?

Odgovor

Podaci iz o zakonskim zastupnicima društva Agencije za privredne registre su javno dostupni svima, pa i javnim beležnicima. Samim tim stranke nisu u obavezi da ih pribavljaju od Agencije za privredne registre i plaćaju taksu za dobijanje izvoda za svakog zakonskog zastupnika društva. Prema članu 52. st. 1. Javnobeležničkog poslovnika svojstvo zakonskog zastupnika javni beležnik utvrđuje uvidom u javne registre (matične knjige, katastar nepokretnosti i sl.). Poslovnikom nije isključena mogućnost da stranka i lično podnese na uvid javnom beležniku izvod, ali javni beležnik nema zakonskog osnova da insistira na tome. Ukoliko stranka ipak želi da lično dobije izvod iz registra kako bi ga predala javnom beležniku, stranka je dužna da prethodno plati taksu Agenciji za privredne registre. Međutim, ove situacije su jako retke u praksi imajući u vidu da  javni beležnik uvid u registar društva može izvršiti potpuno besplatno, pa se ova zakonska mogućnost pribavljanja izvoda iz Agencije za privredne registre čini potpuno necelishodnom za stranku.