Pitanje br: 1, datum: 04.08.2023

Hteo sam da Vas pitam, da li moj otac koji je vlasnik kuće u kojoj živim i ja, njegov sin sa svojom porodicom, može da proda kuću bez moje saglaanosti? Nakon majčine smrti, sestra i ja smo se našeg dela odrekli u njegovu korist i tako je on postao jedini vlasnik.

Odgovor

Ako je Vaš otac upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na kući sa udelom 1/1 i proda kuću, Služba za katastar nepokretnosti će provesti promenu imaoca prava na osnovu dostavljenog  ugovora o kupoprodaji, ukoliko u katastru nema upisane zabeležbe zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti.


Pitanje br: 2, datum: 04.08.2023

Nasledila sam od oca plac 2010. godine. Posle nekoliko godina sam otišla u katastar da ga prevedem na sebe i tada je u funkciji bio e katastar. Prilikom preuzimanja podataka u elektronsku bazu neko ko je ukucavao podatke je uneo Milašević a otac se preziva Milošević. Zbog toga nisu hteli da me upišu kao vlasnika na osnovu pravosnažnog ostavinskog rešenja.

Kako moze da se ispravi ova greška? Odnosno kako  moze da se dođe do izvoda iz katastra pre prenošenja podataka u elektronsku formu. 2010. godine sam za potrebe ostavine vadila taj dokument u Palati pravde.

Odgovor

Ukoliko je slovna greška u prezimenu Vašeg oca pričinjena prilikom preuzimanja podataka iz zemljišne knjige u postupku izrade katastra nepokretnosti, potrebno je da Republičkom geodetskom zavodu - Odeljenje arhiva, Beograd, Ul. bulevar vojvode Mišića br. 39 podnesete zahtev za izdavanje kopije zemljišno-knjižnog uloška u kojem je Vaš otac bio upisan za imaoca prava svojine na katastarskoj parceli, te da potom nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za ispravku greške u katastru nepokretnosti, u skladu sa odredbama člana 51. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

 

Takođe, uvidom u bazu podataka Digitalnog arhiva RGZ-a, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, link https://arhiv.rgz.gov.rs/  možete pronaći taj zemljišno-knjižni uložak.


Pitanje br: 3, datum: 03.08.2023

Koja je procedura za uknjižbu stana sa tri vlasnika na jednog od od njih?

Odgovor

Potrebno je da suvlasnici zaključe ugovor o prometu nepokretnosti (prodaja ili poklon) kojim će svoj udeo preneti na jednog od suvlasnika, koji mora biti potvrđen (solemnizovan) od strane javnog beležnika. Javni beležnik je dužan da,  u roku od 24 časa od trenutka potvrđivanja,  ugovor dostavi, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).


Pitanje br: 5, datum: 03.08.2023

Intersuje me kako bi moj tata mogao da uknjiži plac, koji je njegova mama kupila 1989. godine od jedne osobe. Tata je izvadio list nepokretnosti, na kojem piše da ta vlasnica od koje je kupljen plac ima vrstu prava kao DRZALAC, a oblik svojine je: PRIVATNA.

Imamo samo kupoprodajni ugovor. 

Moja baka je preminula pre nekoliko dana, a koliko smo upoznati i vlasnica je isto preminula. Ima naslednike.

Odgovor

Radi upisa u katastar nepokretnosti prava svojine na katastarskoj parceli potrebno je Službi za katastar nepokretnosti dostaviti ispravu na osnovu koje je upisani pravni prethodnik stekao katastarsku parcelu, a koja je po sadržini i formi podobna za upis u katastar nepokretnosti. Ukoliko ne možete da pribavite takvu ispravu, potrebno je da Vaš otac, na osnovu rešenja o nasleđivanju, kojim u zaostavštinu njegove pok. majke treba da budu uključena prava i obaveze po osnovu ugovora o kupoprodaji te katastarske parcele, kod nadležnog suda pokrene parnički postupak radi utvrđenja prava svojine na toj nepokretnosti.

 


Pitanje br: 6, datum: 02.08.2023

U nadležnom katastru nepokretnosti stan je uknjižen kao poseban deo objekta, ali vlasnik odnosno držalac na istom nije utvrđen. 2000 godine zaključen je Ugovor o otkupu izmedju DOO i fizičkog lica. 2022.godine Ugovor o otkupu je aneksiran, Aneks je overen od strane javnog beležnika kao i potvrda da je cena isplaćena u celosti. Da li je moguće upisati kupca iz Ugovora o otkupu kao vlasnika stana na osnovu ove dokumentacije?

Odgovor

                Budući da se na aneks ugovora primenjuju propisi koji važe za osnovni ugovor, postupak upisa u katastar nepokretnosti na osnovu navedenih isprava sprovodio bi se u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 – autentično tumačenje i 113/17 – dr. zakon), saglasno odredbi člana 57. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                Odredbama člana 134. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 – autentično tumačenje i 113/17 – dr. zakon)

propisano je da se u postupku održavanja katastra nepokretnosti brisanje držaoca i upis prava svojine na objektu, odnosno posebnom delu objekta, kao i objektu, odnosno posebnom delu objekta koji se prvi put upisuju u katastar nepokretnosti, vrši na osnovu upotrebne dozvole ili u skladu sa zakonom kojim se propisuju posebni uslovi za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez dozvole, te da se, izuzetno, upis prava svojine na stanu vrši i na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sačinjenog u skladu sa zakonom.

                Dakle, ako je ugovor o otupu stana u društvenoj svojini zaključen u skladu sa zakonom, kupac stana može na osnovu istog biti upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na stanu.


Pitanje br: 7, datum: 02.08.2023

U pitanju je predugovor za kupovinu stana koji se nalazi u zgradi koja je u izgradnji. Predbeležba bi se odnosila na uslovno sticanje prava svojine na stan koji je predmet predugovora kao posebne jedninice/dela objekta u izgradnji.

Da li javni beležnik može na zahtev stranke/kupca stana da podnese zahtev za predbeležbu katastru nepokretnosti na osnovu predugovora koji taj javni beležnik overava?
Ukoliko ne može javni beležnik da li kupac može sam da podnese zahtev za upis predbeležbe?

Odgovor

Na osnovu predugovora o kupoprodaji nepokretnosti ne mogu se vršiti bilo kakvi upisi u katastar nepokretnosti, pa ni predbeležba prava svojine na stanu u izgradnji.

Saglasno članu 11. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20), na stanu u izgradnji, kao posebnom delu objekta u izgradnji, može se upisati predbeležba prava svojine na osnovu pravnosnažne građevinske dozvole, tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, potvrde o prijavi radova po toj dozvoli i ugovora o prometu posebnog dela objekta u izgradnji.


Pitanje br: 10, datum: 02.08.2023

1981 god. sam počela da gradim kuću na na svom placu. Tada smo imali uredno izdatu dozvolu za gradnju i urađen plan kuće. Upotrebnu dozvolu nemam. Kuću koja je te godine početa sa izgradnjom još uvek nije 100% završena tako da i nisam tražila upotrebnu dozvolu. Za izgradnju te kuće, 1985 god., koristla sam kredit od banke koja je stavila hipoteku. Po otplati kredita, hipoteku sam skinula sa kuće. Uredno sam sve ove godine plaćala porez i sve druge dažbine za istu. Planirali smo da uvedemo gas za grejanje i tražili potrebnu dokumentaciju gde su utvrdili da kuća nije upisana u katastru. Pitam Vas kako. Kako je banka stavila hipoteku na nepostojeću kuću i ja je skinula na nepostojeću kuću?
Podnela sam zahtev za ozakonjenje kuće . I sve su geodete i u opštini poslali i upisali kuću u katastar, sve sam platila ja i kuća je upisana na placu (u svojini mojoj i muža). Plac se vodi na oboje po pola. Uknjižba placa na polovine urađena je još 1985 god. kad sam uzimala kredit od banke.
Sad kad je završeno ozakonjenje kuće u katastru piše : korisna i građevinska površina , NIJE EVIDENTIRANA , kako kad je arhitekta i geometar dolazio i merio i ima piše u planu i dozvoli za izgradnju .
Zatim imaoci prava na objektu piše. VLASNIK NIJE UTVRĐEN .Vrsta prava : DRŽALAC .Oblik svojine : DRUGI OBLIK SVOJINE.
Zašto to piše u katastru kad sam dobila reršenje pre upisa, piše da se dozvoljava ozakonjenje kuće pa su navedena naša imena?
Zašto nema naših imena upisanih kao vlasnici kuće? I zašto to nije naša svojina nego kako piše u katastru mi smo držaoci - šta to znači?
Da li je to neka greška pri upisu ili to nije sve urađeno do kraja. Zašto bih ja radila ozakonjenje, ako se taj objekat ne vodi na naše me i nije naša svojina.

Odgovor

                Saglasno odredbama člana 32. stav 10. i 11. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) organ nadležan za poslove ozakonjenja objekata, pre donošenja odluke u tom postupku, dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, na pregled, elaborat geodetskih radova, radi provere da li je isti sačinjen u skladu sa propisima, standardima i tehničkim normativima, te ako Služba za katastar nepokretnosti utvrdi da elaborat nema nedostataka, donosi rešenje o upisu objekta u katastar nepokretnosti. Upis imaoca prava svojine na objektu sprovodi se u katastar nepokretnosti nakon ozakonjenja objekta, odnosno na osnovu pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju objekta, koje nadležni organ dostavlja Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, po službenoj dužnosti.

                Kod nadležnog organa koji je doneo rešenje o ozakonjenju vašeg objekta možete se informisati da li je isto prosleđeno nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti i ukoliko jeste, pod kojim brojem je formiran predmet u Službi, kako biste mogli da proverite status rešavanja vašeg predmeta. Status rešavanja predmeta možete proveriti putem aplikacije koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, link https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 11, datum: 01.08.2023

Kupio sam nekretninu i zemljište krajem 2022. godine. Posedujem sve papire, kupoprodajni ugovor, ugovor na prenos apsolutnih prava itd. i nekretnina i zemljište su već uknjiženi na moje ime u katastru.

Zanima me da li mogu sam, bez prodavca, da odem kod javnog beležnika i podnesem prijavu tako da godišnji porez stiže na moje ime i na adresu nekretnine?

Ovo je moja prva nekretnina, te bi trebalo da budem oslobođen jednog dela naplate. Takođe napominjem da nisam promenio mesto prebivališta u ličnoj karti, jer postoje komplikacije zbog promene imena ulice gde se nekretnina nalazi.

Odgovor

Javni beležnik je dužan da po službenoj dužnosti, putem e-šaltera, organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poteza na imovinu, prosledi ugovor o kupoprodaji nepokretnosti koji je solemnizovao, kao i podatke neophodne za utvrđivanje poreza na imovinu.

Kod organa nadležnog za utvrđivanje poreza na imovinu možete se informisati da li je doneo rešenje kojim Vam je utvrđena poreska obaveza.

 


Pitanje br: 12, datum: 01.08.2023

Koristimo plac od 17 ari već preko 50 godina. Vlasnika na koje se vodi nema, ne znamo da li su i živi. Kako da prevedem taj plac na sebe?

Odgovor

Upis prava svojine na nepokretnosti u Vašu korist može se izvršiti u katastru nepokretnosti na osnovu pravnosnažne sudske presude o utvrđenju prava svojine. Za pravnu pomoć u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa možete se obratiti organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći ili advokatu.


Pitanje br: 13, datum: 05.07.2023

?Koliko dugo se čeka ispravka papira u katastru na kom piše da je imovina državna, a privatna je?

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za provođenje promene u katastru nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.

 


Pitanje br: 14, datum: 05.07.2023

2008. godine je potpisan kupoprodajni ugovor o kupoprodaji kuće, kupac je uzeo stambeni kredit, nikada se nije uknjižio, niti vraćao kredit. Kako je prodavac potpisao založne izjave u banci, izvršenje je išlo ka prodavcu, kao potpisniku založnih izjava i bezuspešno je okončana prodaja nepokretnosti u izvršnom postupku. U Katastru nepokretnosti postoji zabeležba zabrane vansudske prodaje nepokretnosti od 2017. godine. Nakon kontakta sa bankom, rečeno je da to nije prepreka, da se sa original ugovorom iz 2008. upiše lice koje je i kupilo nekretninu tada, jer se zabrana otuđenja odnosi na to da banka ne može prodati nepokretnost osim sudskim putem, a prodato je još 2008. godine, samo nije sprovedeno. Pitanje je da li postoji mogućnost da se ugovor bez obzira na zabeležbu sprovede u katastru, jer je zabeležba iz 2017., a ugovor iz 2008., pa da se onda ako opet dođe do izvršenja tereti stvarni vlasnik nekretnine?

Odgovor

Odredbama člana 34. st. 6. i 7. Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS“, br. 115/05, 60/15, 63/15 – УС i 83/15) propisano je da ako u roku od 18 meseci od dana konačnosti rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje, hipotekovana nepokretnost ostane neprodata u vansudskom postupku namirenja, registar nepokretnosti će doneti rešenje o brisanju zabeležbe po službenoj dužnosti, te da  istovremeno sa donošenjem tog rešenja, registar nepokretnosti će upisati zabeležbu zabrane vansudske prodaje hipotekovane nepokretnosti od strane hipotekarnog poverioca u čiju korist je bila upisana zabeležba hipotekarne prodaje, koji se od tog momenta može namiriti isključivo u postupku sudske prodaje.

Dakle, zabeležba zabrane vansudske prodaje hipotekovane nepokretnosti odnosi se na banku kao hipotekarnog poverioca koja se od trenutka upisa te zabeležbe može namiriti samo u postupku sudske prodaje, tako da Služba za katastar nepokretnosti može da provede u katastru nepokretnosti promenu na osnovu ugovora o kupoprodaji te nepokretnosti iz 2008. godine, kojim je nepokretnost prodata dužniku –korisniku kredita prema kojem banka ima potraživanje obezbeđeno hipotekom.

 


Pitanje br: 15, datum: 03.07.2023

Stan u Beogradu je otac dobio od firme u kojoj je radio. Stan je u otkupu, u međuvremenu otac umire i stan nasleđuju supruga, kćerka i sin. Sad supruga i kćerka žele da se odreknu prava na stan (sin će ih isplatiti).

Stan nije upisan u katastar.

Može li sin upisati stan u katastru na svoje ime i nastaviti dalje otkupljivati stan (firma je u stečaju) i kad želi otkupiti u celosti? Šta je potrebno od dokumenata da se sin upiše kao jedini vlasnik i može li se upisati stan u katastar pre otkupa?

Odgovor

Naslednici, odnosno jedan od naslednika može preuzeti obaveze iz ugovora o otkupu stana na osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. Ako je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti, radi upisa stana u katastar nepokretnosti potrebno je dostaviti uverenje o posebnom delu zgrade (specifikacija), koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove, u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat. Ako taj organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, dostavlja se nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke, izdat u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom. Takođe, potrebno je dostaviti pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, ugovor o otkupu stana, kao i bezuslovnu saglasnost prodavca za upis (clausula intabulandi), ako nije sadržana u ugovoru, koja mora biti overena u skladu sa zakonom.

 

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.


Pitanje br: 16, datum: 03.07.2023

Koliko dugo se čeka rešenje o dodeli ulice i broja?

Odgovor

Rok za donošenje rešenja o utvrđivanju kućnog broja je 15 dana od dana podnošenja zahteva.


Pitanje br: 17, datum: 03.07.2023

Molim da mi odgovorite koja su dokumenta potrebna za uknjižbu stana iz otkupa. Posjedujem originalna dokumenta: "Ugovor o otkupu stana na kome pravo raspolaganja ima SRJ", "Potvrdu da sam u celosti i u roku isplatio dug" iz Ugovora o kupoprodaji - otkupu i "Saglasnost da mogu upisati pravo svojine na predmetni stan". Također, molim da mi odgovorite u koliko se primjeraka dokumenti, uz Zahtjev za uknjižbu nepokretnosti - stana, predaju nadležnom Katastru nepokretnosti u opštini u kojoj se nalazi nepokretnost - stan. Da li se predaju originalni dokumenti ili ovjerene kopije istih? 

Odgovor

Ako je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti, ali ne i stan, radi upisa stana u katastar nepokretnosti potrebno je dostaviti uverenje o posebnom delu zgrade (specifikacija), koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove, u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat. Ako taj organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, dostavlja se nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke, izdat u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom. Takođe, potrebno je dostaviti ugovor o otkupu stana, potvrdu o isplati kupoprodajne cene u celosti, ako je saglasnost prodavca za upis (clausula intabulandi) uslovljena isplatom kupoprodajne cene.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, u jednom primerku.


Pitanje br: 18, datum: 29.06.2023

Hteo bih da upišem u katastar nepokretnosti stambeni prostor (nezavisnu stambenu jedinicu) dobijenu iz adaptacije, rekonstrukcije i nadziđivanja tavanskog prosora u stambeni. Posedujem pravnosnažna rešenja o odobrenju za izgradnju, kao i pravosnažno rešenje o upotrebnoj dozvoli. Pokušao sam preko javnog beležnika, ali me je on uputio na katastar direktno. Kakva je dalja procedura oko upisa i da li je potrebno dostaviti još neki dokument?

Odgovor

Za upis u katastar nepokretnosti potrebno je dostaviti i elaborat geodetskih radova koji izrađuje geodetska organizacija nakon izvršenih geodetsko-tehničkih radova na terenu i isti dostavlja putem e-šaltera nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti uz zahtev za upis koji podnosi u Vaše ime zajedno sa ostalom dokumentacijom. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje potrebno je dostaviti, radi upisa u katastar nepokretnosti, i ugovor o prenosu prava svojine na zajedničkom delu zgrade, zaključen sa stambenom zajednicom, u skladu sa članom 9. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 104/16, 9/20-dr.zakon).


Pitanje br: 19, datum: 27.06.2023

Kupio sam kuću koja je sagrađena još pre 30-ak godina, ali nije bila ozakonjena. 2018. smo ozakonili objekat, ali se sada pojavio komšija koji ima geodetski snimak u kojem stoji da smo prešli u njegovu parcelu 3.5 kvadrata i želi da nam ospori ozakonjenje tvrdnjom da smo falsifikovali geodetski plan. Da li je moguće da je prilikom satelitskog snimanja objekata napravljen propust ili je samo neprecizno i po novim podacima stanje nije isto kao pre npr.10 godina?

Odgovor

                U postupku ozakonjenja objekta položaj objekta se ne utvrđuje na osnovu satelitskog snimka, već na osnovu kopije plana i elaborata geodetskih radova, koji je takođe osnov za upis objekta u katastar nepokretnosti. Takođe, u sudskom postupku za uređenje međa sud ceni nalaz i mišljenje veštaka geodetske struke koji mora da utvrdi činjenično stanje na terenu i sačini elaborat geodetskih radova.

                Da biste otklonili svaku sumnju, možete angažovati geodetsku organizaciju da izvrši omeđavanje vaše katastarske parcele.

                U postupku omeđavanja, odnosno obnavljanja granica katastarske parcele geodetska organizacija je dužna da obeležava granične tačke parcele na terenu propisanim belegama, prema poslednjem stanju podataka o parceli u bazi podataka katastra nepokretnosti. Odredbom člana 74. stav 3. Pravilnika o premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 7/19,26/20 i 122/20-dr. pravilnik) propisano je da, ako se prilikom omeđavanja utvrdi odstupanje obeleženih graničnih tačaka od faktičkog stanja koje je veće od vrednosti dvostruke standardne devijacije horizontalnog položaja za utvrđenu klasu tačnosti za to područje, odnosno od vrednosti podatka kategorije premera za premer izvršen u skladu sa ranijim propisima, i imaoci prava nisu saglasni sa izvršenim obeležavanjem, ponovo se vrši obeležavanje graničnih tačaka najmanje istom tačnošću i sa istom metodom koja je korišćena u premeru, odnosno održavanju premera.

                Ako se u postupku omeđavanja kontrolnim merenjem utvrdi da postoji greška u izdatim podacima, geodetska organizacija je dužna da u zapisniku o izvršenom uviđaju konstatuje navedene činjenice, koje je Služba za katastar nepokretnosti dužna da proveri i po potrebi ispravi grešku, saglasno odredbi člana 75. stav 2. navedenog pravilnika.

 


Pitanje br: 20, datum: 27.06.2023

Postovani, nakon rešenja o ostavinskom postupku, koje vreme je potrebno za upis lica u katastar? Advokat je predao katastru dokumentaciju 11. aprila.

Odgovor

                Saglasno članu 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 22, datum: 26.06.2023

Potreban mi je savet kako pravno rešiti sledeću situaciju oko upisa u katastar nepokretnosti.

 

Sada već pokojni otac je na građevinskom zemljištu koje je u njegovom vlasništvu napravo prizemni montažni objekat (vikend kuću). Za kuću poseduje: Ugovor o prodaji montažnog objekta, Rešenje o odobrenju za izgradnju, Potvrdu o prijavi početka građenja i katastarsko-topografski plan (od geometra). Svu tu dokumentaciju koju poseduje nije podnosio u katastar nepokretnosi da bi se objekat upisao, a dokumentacija je iz 2013. godine kada se objekat i pravio. Kada se pogleda u javnom pristupu na katastru nepokretnosti, na toj parceli je upisan stari objekat (stara kuća koja se sama urušila od starosti i više ne postoji). Moje pitanje je kako upisati novi objekat iz 2023. godine u katastar, umesto objekta koji više ne postoji na toj parceli (stara urušena kuća)?

Odgovor

Potrebno je da angažujete geodetsku organizaciju koja će izvršiti potrebne geodetske radove na terenu (premer) i izraditi elaborat geodetskih radova, koji je osnov za upis objekta u katastar nepokretnosti, kao i za provođenje promene u katastru nepokretnosti nastale uklanjanjem objekta sa terena. Radi upisa prava svojine na objektu potrebno je dostaviti pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat.

Podatke o ovlašćenim geodetskim organizacijama za izvođenje navedenih radova možete pronaći na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, link https://www.rgz.gov.rs/kod-profesionalnih-korisnika


Pitanje br: 23, datum: 26.06.2023

Živim u neuknjiženom stanu koji sam ostavinskim rešenjem nasledila od pokojne majke. Majka je otkupila stan od firme u kojoj je radila, a koja je u stečaju, ne postoji već duže vreme. Rešenje ostavinske rasprave imam, ali ne i kupoprodajni ugovor između majke i firme. Da li se u nekoj sudskoj arhivi mogu naći kopije ugovora? Ako ne, da li postoji bilo kakva mogućnost uknjizenja stana na moje ime?

Odgovor

                Odredbom člana 83. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17- -autentično tumačenje), 113/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr. zakon) propisano je da su opšti uslovi za upis stvarnih prava, predbeležbe i zabeležbe u katastar nepokretnosti postojanje upisane nepokretnosti, upisanog prethodnika I isprave za upis.

                Odredbama člana 85. st. 1. i 2. navedenog zakona propisano je da su  upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis  dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

                Stoga,  ako ne posedujete ugovor o otkupu stana u društvenoj svojini, kojim dokayujete pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom, ne možete se u katastar nepokretnosti upisati kao imalac prava svojine na stanu.

                Pokušajte da primerak ugovora o otkupu stana pronađete u Istorijskom arhivu grada. Ukoliko ne pronađete ugovor, preostaje Vam da  tužbom radi utvrđenja prava svojine kod nadležnog suda pokrene parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 24, datum: 26.06.2023

Moj predmet za promenu nosioca imaoca prava je završio na rešavanju kod drugostepenog organa, ali ni posle godinu dana nije uzet u obradu. Obraćala sam na više adresa, čak i preko advokata, ali i dalje izostaje bilo kakva povratna informacija. Da li postoji rok u kome predmet koji je zaveden kod drugostepenog organa mora biti rešen (30, 60 ? dana) i koji je moj sledeći korak? Da li nerešavanje predmeta ni posle godinu dana spada u "ćutanje uprave"?

Odgovor

                Odredbom člana 44. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i  vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da je Republički geodetski zavod dužan da odluči po žalbi na prvostepeno rešenje najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

                Saglasno odredbama člana 15. i člana 19. stav 1. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS“, broj 111/09), ako drugostepeni organ, u roku od 60 dana od dana prijema žalbe, nije doneo rešenje po žalbi stranke protiv prvostepenog rešenja, a ne donese ga ni u daljem roku od sedam dana po naknadnom zahtevu stranke podnetom drugostepenom organu, stranka po isteku toga roka može tužbom pokrenuti upravni spor zbog nedonošenja zahtevanog akta.


Pitanje br: 25, datum: 26.06.2023

Posedujem svu validnu dokumentaciju za uknjižbu stana, ali osim Rešenja Trećeg osnovnog suda iz 2014. kojim se oglašavam kao zaveštajni naslednik, preostala dokumentacija u originalu datira iz 1993. (Rešenje nadležnog drzavnog organa o zaključivanju ugovora o kupoprodaji, Ugovor o otkupu stana, Potvrda nadležnog organa da je kupac isplatio kupoprodajnu cenu i da stan moze da uknjiži bez prisustva i saglasnosti prodavca), a pojedine dokumentacija čak i iz 1978. godine (Rešenje o dodeljivanju stana, Zapisnik o primopredaji stana i sl.). 

Problem koji imam jeste što Javni beležnici "ne mogu" da overe pomenutu dokumentaciju koja datira iz ranijeg perioda, nego zahtevaju da prvo obezbedim sudsku potvrdu. 

Kako prevazići problem koji se pojavio kako bih mogao da okončam uknjizenje? 

 

Odgovor

                Odredbom člana 83. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17- -autentično tumačenje), 113/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr. zakon) propisano je da su opšti uslovi za upis stvarnih prava, predbeležbe i zabeležbe u katastar nepokretnosti postojanje upisane nepokretnosti, upisanog prethodnika I isprave za upis.

                Odredbama člana 85. st. 1. i 2. navedenog zakona propisano je da su  upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis  dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

                Stoga,  ako ne posedujete pravnosnažno rešenje o nasleđivanju kojim ste proglašeni za naslednika stana, ne možete se u katastar nepokretnosti upisati kao imalac prava svojine na toj nepokretnosti.

                Pokušajte da overenu kopiju ili prepis rešenja o nasleđivanju pribavite kod Trećeg osnovnog suda u Beogradu koji je doneo to rešenje. Ukoliko ne pribavite navedenu ispravu, preostaje Vam da  tužbom radi utvrđenja prava svojine kod nadležnog suda pokrene parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 26, datum: 26.06.2023

Nakon rekonstrukcije i adaptacije postojećeg tavanskog prostora, izvršena je promena namene tavanskog prostora u stambeni. U katastru nepokretnosti i dalje se nalazi samo kvadratura objekta u prizemlju koji je i ranije postojao, odnosno nije dodata kvadratura rekonstruisanog tavanskog prostora. Šta je sve potrebno i gde predati dokumentaciju za dodavanje nove kvadrature u katastru nepokretnosti? Nakon rekonstrukcije, porez na imovinu dolazi po novoj kvardaturi kompletnog objekta. Dokumentacija koju posedujem: tehnički pregled izvedenih radova, Rešenje o upotrebnoj dozvoli, ugovor o poklonu, rešenje o izvođenju radova, potvrda iz gradske direkcije za građevinsko zemljiste o plaćenoj naknadi.

Odgovor

Radi promene spratnosti i površine objekta u katastru nepokretnosti potrebno je podneti zahtev za upis Službi za katastar nepokretnosti Obrenovac i dostaviti pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji objekta, odnosno promeni namene tavanskog u stambeni prostor, pravnosnažnu upotrebnu dozvolu i elaborat geodetskih radova. Elaborat geodetskih radova dostavlja Službi za katastar nepokretnosti geodetska organizacija, putem e-šaltera, zajedno sa zahtevom za upis, koji podnosi po Vašem ovlašćenju.

 


Pitanje br: 27, datum: 26.06.2023

Suprug je predao zahtev katastru za ispravku tehničke greške. Pisao je urgenciju na e primedbe na rad katastra. Jedini odgovor je da je predmet u radu.
Pitanje da li postoji bilo kakav zakonski rok da se tehnička grečka nastala greškom katastra reši?

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 28, datum: 26.06.2023

Plac se vodi na dve osobe, na placu se nalazi jedna kuća i druga koju smo mi vremenom napravili uz njihovu usmenu dozvolu. Radi legalizacije naše kuće treba da se upišemo u spisak suvlasnika. Rečeno nam je da je potreban dokument o poreklu placa, ili kupoprodaji koji je po rečima jednog od suvlasnika izgubljen. Šta dalje raditi?

Odgovor

Upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu isprave, koja je po sadržini i formi podobna za upis (npr. ugovor o prometu nepokretnosti, odluka suda ili drugog nadležnog organa).

Pokušajte da primerak ugovora pronađete u sudu koji je izvršio overu ugovora, ako nije proteklo više od 10 godina od dana overe ugovora. U protivnom, svoja imovinska prava možete ostvarivati u parničnom postupku pred nadležnim sudom.


Pitanje br: 29, datum: 26.06.2023

Interesuje me brisanje hipoteke s obzirom na to da sam isplatila kredit za stan banci. Dobila sam potvrdu od banke da sam isplatila kredit. Recite mi da li banka vama dostavlja dokumentaciju za brisanje hipoteke ili moram ja kao vlasnik stana da podnesem katastru zahtev za brisanje hipoteke? Kakva je procedura i koliko traje brisanje hipoteke u katastru?

Odgovor

Izjava kojom poverilac daje saglasnost za brisanje hipoteke mora biti overena u skladu sa propisima kojima je uređena overa potpisa, rukopisa  i prepisa. Nakon overe, javni beležnik, odnosno sud u gradovima I opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici, obavezan je da izjavu, po službenoj dužnosti, dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi brisanja hipoteke iz katastra nepokretnosti.

Dakle, Vi ne morate da podnesete zahtev za brisanje hipoteke iz katastra nepokretnosti.

Rok za donošenje rešenja u postupku pokrenutom na osnovu isprave dostavljene po službenoj dužnosti, o kojoj po redosledu prvenstva može da se odlučuje je pet radnih dana od dana prijema isprave.

 


Pitanje br: 30, datum: 26.06.2023

Doneto je rešenje, ali po novom sistemu katastra u Beogradu, ne radi se izmena dok rešenje ne postane konačno. Koji je rok? I kada se očekuje da bude upisan objekat? 

Odgovor

Od dana dostave rešenja svim strankama u postupku počinje da teče rok za žalbu na rešenje, koji je osam dana. Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se iz katastra nepokretnosti, po službenoj dužnosti briše zabeležba da rešenje nije konačno.


Pitanje br: 31, datum: 26.06.2023

1. Koja dokumenta su mi potrebna za brisanje zabeležbe postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju iz 1966. godine i ako su i primalac idržavanja i davalac izdržavanja umrli. Napominjem, nisu u srodstvu sa sadašnjim uknjiženim vlasnikom.

2. Da li je potrebno dokazivati redosled nasleđivanja ?

Odgovor

Odredbama člana 168. st. 1. i 2. Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 7/16, 88/16 i 7/19 – dr. pravilnik) propisano je da se zabeležba postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju upisuje na nepokretnosti u korist davaoca izdržavanja koji će posle smrti primaoca izdržavanja steći svojinu na nepokretnosti, a ako je posle upisa zabeležbe postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju izvršen upis prava svojine na osnovu druge isprave u korist drugog lica, a ne davaoca izdržavanja, brisanje tog upisa vrši se na osnovu sudske odluke kojom se poništava isprava na osnovu koje je izvršen upis prava svojine.


Pitanje br: 32, datum: 26.06.2023

Nasledio sam kuću od pokojnog dede i uvidom u katastarske papire uvideo sam da je kuća uknjižena na kvadraturu od 119m², a ukupno ima 238m². Kako mogu da uknjižim i tu ostalu kvadraturu, i da li bi mi pravilo problem ako to ne uradim prilikom prodaje nekretnine?

Odgovor

                Odredbama člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).

                Dakle, u ugovoru o kupoprodaji mora da se navede površina objekta koja je upisana u katastru nepokretnosti.              

                Podaci o površini objekta  upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu pravnosnažne upotrebna dozvola, a ako ista ne sadrži taj podatak, površina se upisuje na osnovu uverenja organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove, izdatog na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola za objekat, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, površina objekta može se upisati u katastar na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke, izdatog na osnovu navedene tehničke dokumentacije, saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

 


Pitanje br: 33, datum: 19.06.2023

Kako i gde mogu pronaći ugovor o kupovini-prodaji, imam datum izdavanja ugovora, da li postoji arhiva takvih dokumenata kod nas i da li postoji broj telefona ?

Odgovor

Obratite se sudu koji je overio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ugovori o prometu nepokretnosti koje je overio sud moraju se čuvati u arhivi suda 10. godina.


Pitanje br: 34, datum: 19.06.2023

Stan je kupljen '94, u zgradi za vojna lica iz '62. Nije postojao u katastru. Kupac je '94 po osnovu nekih projekata iz vojnog arhiva SFRJ uknjižio stan na kvadraturu od 29m2. Nije uzeta u obzir terasa koja ima 20m2, kojoj se pristupa isključivo iz predmetnog stana. Terasa ne bi trebalo da bude zajednički deo zgrade, u skladu sa članom 3 stavom 16 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, u delu: "zajednički delovi zgrade su ...ako ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade..."
Ni jedan drugi stan na istoj lokaciji u kompleksu zgrada (pet solitera, svaki ima po dva ovakva stana, znaci ukupno 10) nema nikakvu evidentiranu površinu, kako bih proverila da li se drugačije rešavalo pitanje te terase u drugim, istim stanovima.

Da li pokretati neku proceduru za ispravku / dodavanje informacije u katastru u ovoj situaciji, ili je neophodno skupljati potpise stanara kako bih ugovorom sa stambenom zajednicom pripojila terasu svom stanu (iako je terasa iskljucivo deo posebnog dela)?

Odgovor

Organu jedinice lokalne samouprave možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o posebnom delu objekta (specifikacija vašeg stana), koje sadrši i površinu stana, a koje organ izdaje u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat. Navedeno uverenje predstavlja osnov za upis podataka o posebnom delu objekta u katastar nepokretnosti.

 

Za pripajanje zajedničkog dela zgrade stanu, pored ugovora  o prenosu prava svojine na zajedničkom delu zgrade, zaključen sa stambenom zajednicom u skladu sa članom 9. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 104/16, 9/20-dr.zakon) potrebno je i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava promena namene zajedničkog dela objekta,  koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon и 9/20) i članom 3. stav 2. tač. 16) I 17) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21).


Pitanje br: 35, datum: 19.06.2023

U aprilu mesecu, suprug i ja smo prodali stan kupcima koji su stan kupili na kredit preko banke. Pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora suprug je potpisao založnu izjavu i dao dozvolu clausula intabulanti da stan uknjiže na svoje ime. Sada kada proverimo u katastru piše da je još uvek hipoteka na supruga. Da li to znači da će narednih 30 godina tako da stoji u katastru dok oni ne isplate poslednju ratu?

Odgovor

Јавни бележници од 01. јула 2018.  године, имају обавезу да уговор о промету непокретности, у року од 24 часа од тренутка потврђивања  (солемнизације) доставе, по службеној дужности, надлежној Служби за катастар непокретности, ради провођења промене имаоца права у катастру непокретности, сагласно одредбама члана 22. став 1. тачка 2), члана 23. став 5. тачка 1) и члана 61. став 1. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова (“Службени гласник РС”, бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20).

 

Од поступајућег јавног бележника можете затражити информацију да ли је доставио Служби за катастар непокретности купопродајни уговор који је потврдио (солемнизовао), ради промене имаоца права на предметном стану.


Pitanje br: 37, datum: 19.06.2023

Ugovor o otkupu je zaključen 1992. godine, a potvrda da je stan isplaćenu u celosti sa saglasnošću za uknjižbu je izdata 25.05.2022. u elektonskom obliku.

Da li je izdata potvrda u elektronskom obliku podobna isprava za upis prava svojine?

Odgovor

Isprava koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, odnosno koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom, predstavlja ispravu koja je po formi podobna za upis u katastar nepokretnosti i ista se dostavlja uz zahtev za upis u formi elektronskog dokumenta, putem e-šaltera, preko advokata koji ima status profesionalnog korisnika e-šaltera.

                Ukoliko zahtev podnosite u formi papirnog dokumenta, u tom slučaju ta isprava se dostavlja u formi odštampanog primerka elektronskog dokumenta koji, saglasno odredbama člana 12. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Službeni glasnik RS", br. 94/17 i 52/21) mora biti odštampan pod nadzorom ovlašćenog lica pravnog lica čiji je to akt, ili lica koje je ovlašćeno za overu potpisa, rukopisa i prepisa u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, rukopisa i prepisa i da je istovetnost odštampanog primerka elektronskog dokumenta sa originalom potvrđena, uz naznaku da je reč o odštampanom primerku elektronskog dokumenta, svojeručnim potpisom ovlašćenog lica pravnog lica, kao i pečatom pravnog lica, ako postoji zakonska obaveza da akt sadrži pečat, ili od strane lica koje je ovlašćeno za overu potpisa, rukopisa i prepisa u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, rukopisa i prepisa.

                Podatke o advokatima koji imaju status profesionalnog korisnika e-šaltera možete pronaći na veb stranici Republičkog geodetskog zavoda, link https://www.rgz.gov.rs/kod-profesionalnih-korisnika


Pitanje br: 38, datum: 19.06.2023

Otac mi je otkupio stan, ali ga nije uknjižio u roku od 30 dana kako je napisano. Od tada je prošlo 39 godina. Pošto sam mu jedini sin, sudski sam dobio da sam stan nasledio, a on nije uveden i katastar. Kako da postupim i uvedem ga u katastar ?

Odgovor

                Ako stan nije upisan u katastar nepokretnosti, a zgrada je upisana, za upis stana potrebno je, uz zahtev za upis, dostaviti  uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove (specifikacija posebnog dela objekta) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije. Radi upisa prava svojine na stanu u vašu korist, potrebno je dostaviti pravnosnažno rešenje o nasleđivanju i ugovor o otkupu stana, koji mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu o isplati kupoprodajne cene.

                Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, link https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

              Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

                Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje odabirom opcije “Zakazivanje šalterskog termina” radi predaje zahteva ili na telefon 0700 500 500.


Pitanje br: 42, datum: 19.06.2023

Pre 20 godina kupljen je deo placa, plac se i dalje vodi na vlasnika. Da li može sad da proda ceo plac, i taj deo koji sam kupio? Odrađen je ugovor o prodaji, ali nije prenos. Vlasnik je preminuo. 

Na tom placu izgrađena je kuća, da li je sad i on vlasnik jednog dela kuće?

Odgovor

Odredbom člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je načelo upisa, koje podrazumeva da se svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar, a da prestaju brisanjem tog upisa, te da se samo u slučajevima određenim zakonom, svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima mogu steći i pre upisa u katastar, ali da i tada tek upisom proizvode pravno dejstvo prema savesnim trećim licima.

Dakle, vlasnik nepokretnosti je lice koje je upisano u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na toj nepokretnosti i ono može slobodno da raspolaže svojom nepokretnošću.


Pitanje br: 43, datum: 19.06.2023

Firma od koje je otkupljen stan je izdala potvrdu sa saglasnošću za uknjižbu da je stan isplaćen u celosti elektronski potpisanu.

Da li je taj dokument validan za upis prava svojine u katastar ili mora biti dostavljen u paprinom obliku? Takodje sam dobila informaciju da taj dokument mora biti overen kod notara, dok mi drugi govore da nije potrebno.

Odgovor

Isprava koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, odnosno koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom, predstavlja ispravu koja je po formi podobna za upis u katastar nepokretnosti i ista se dostavlja uz zahtev za upis u formi elektronskog dokumenta, putem e-šaltera, preko advokata koji ima status profesionalnog korisnika e-šaltera.

                Ukoliko zahtev podnosite u formi papirnog dokumenta, u tom slučaju ta isprava se dostavlja u formi odštampanog primerka elektronskog dokumenta koji, saglasno odredbama člana 12. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Službeni glasnik RS", br. 94/17 i 52/21) mora biti odštampan pod nadzorom ovlašćenog lica pravnog lica čiji je to akt, ili lica koje je ovlašćeno za overu potpisa, rukopisa i prepisa u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, rukopisa i prepisa i da je istovetnost odštampanog primerka elektronskog dokumenta sa originalom potvrđena, uz naznaku da je reč o odštampanom primerku elektronskog dokumenta, svojeručnim potpisom ovlašćenog lica pravnog lica, kao i pečatom pravnog lica, ako postoji zakonska obaveza da akt sadrži pečat, ili od strane lica koje je ovlašćeno za overu potpisa, rukopisa i prepisa u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, rukopisa i prepisa.

                Podatke o advokatima koji imaju status profesionalnog korisnika e-šaltera možete pronaći na veb stranici Republičkog geodetskog zavoda, link https://www.rgz.gov.rs/kod-profesionalnih-korisnika


Pitanje br: 44, datum: 15.06.2023

Za objekat u izgradnji urađen je elaborat merenja, snimanja. Kako služba Katastra nepokretnosti upisuje taj objekat? Da li u izgradnji ili izgradjen? 

Odgovor

                Objekat u izgradnji upisuje se u katastar nepokretnosti kao predbeležba na osnovu pravnosnažne građevinske dozvole, tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola i potvrde o prijavi radova po toj dozvoli, u skladu sa odredbom člana 11. st. 4. i 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Elaborat geodetskih radova nije osnov za upis predbeležbe objekta u izgradnji.

                Na osnovu elaborata geodetskih radova u katastar nepokretnosti se upisuju zgrade ako su stavljene pod krov ili u funkciju za koju su namenjene, saglasno odredbi člana 17. stav 4. Pravilnika o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 7/19, 26/20 i 122/20-dr. pravilnik).

 


Pitanje br: 47, datum: 15.06.2023

Koje je minimalno vreme potrebno da se jedna parcela podeli na dve manje i sve se to uknjiži u katastar, pod uslovom da je sve u redu sa parcelom koja nije građevinsko zemljište?

Odgovor

Potrebno je da, prethodno, angažujete geodetsku organizaciju koja će izvršiti geodetsko-tehničke radove na terenu i sačiniti elaborat geodetskih radova, koji dostavlja putem e-šaltera nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, uz Vaš zahtev za upis u katastar nepokretnosti.

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 48, datum: 15.06.2023

Po kom standardu geodetski biro iskazuje izmerene površine objekta,jer je po članu 50 Zakona o državnom predmetu i katastru ( Sl.glasnik RS,br72/2009....... i 9/2020) dužan da se pridržava važećeg standarda?

Odgovor

Odredbom člana 50. st. 3. i 4. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon) propisano je da se u postupku katastarskog premera podaci o objektu i posebnom delu objekta prikupljaju prema faktičkom stanju ili preuzimaju iz postojećih evidencija i tehničke dokumentacije, a kada se podaci o posebnom delu objekta prikupljaju prema faktičkom stanju, površina i struktura se utvrđuju prema važećem standardu u oblasti izgradnje objekata.

Za informacije o važećem standardu u oblasti izgradnje objekta potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za građevinske poslove ili Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastructure. Ovaj Kontakt centar je namenjen za davanje odgovora i objašnjenja radi lakšeg I pravilnijeg razumevanja propisa kojima je uređena oblast upisa u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 49, datum: 15.06.2023

Na mojoj parceli koja je građevinsko zemljište se odjednom pojavilo da ja imam pravo korišćenja i udeo 1/1 a Republika Srbija pravo svojine i udeo 1/1. Kako to, kada je to samo moja parcela i ranije je pisalo samo moje ime u katastaru, a sada je i Republika Srbija imalac prava, šta ovo konkretno znači?

Odgovor

                Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na određenoj nepokretnosti (istorijat promena), koje će sadržati podatke o tome kada i po kom osnovu su izvršene promene u katastru nepokretnosti na određenoj katastarkoj parceli.

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

                Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje odabirom opcije “Zakazivanje šalterskog termina” radi predaje zahteva ili na telefon 0700 500 500.


Pitanje br: 50, datum: 15.06.2023

Da li je za Uverenje o kretanju vlasništva na parceli potreban pravni interes ili je to javni podatak?

Odgovor

Svako zainteresovano lice može nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama imaoca prava na određenoj nepokretnosti (istorijat promena), u određenom periodu. Nije potrebno da dokazuje pravni interes, u kom slučaju se u postupku izdavanja uverenja mora voditi računa o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18).

 


Pitanje br: 51, datum: 06.06.2023

Ugovor je urađen 2001 godine, kada su bili stari brojevi parcela, a sada su brojevi parcela drugačiji. Da li se automatski menjaju brojevi parcela ili mora da se uradi konverzacija parcele na novi broj? 

Odgovor

Ako je katastarska parcela navedena u ugovoru u međuvremenu promenila površinu i oblik (deoba, spajanje parcela i dr.) Služba za katastar nepokretnosti je dužna da u postupku upisa u katastar nepokretnosti, na osnovu spiska promena, izvrši identifikaciju katastarske parcele, odnosno da utvrdi kojoj katastarskoj parceli/katastarskim parcelama prema podacima poslednjeg stanja upisa u katastru nepokretnosti odgovara katastarska parcela iz ugovora i u kom obimu.


Pitanje br: 52, datum: 06.06.2023

Ugovor je urađen 2001. godine, kada su bili stari brojevi parcela, a sada su brojevi parcela drugačiji. Da li se automatski menjaju brojevi parcela ili mora da se uradi konverzacija parcele na novi broj? 

Odgovor

Ako je katastarska parcela navedena u ugovoru u međuvremenu promenila površinu i oblik (deoba, spajanje parcela i dr.) Služba za katastar nepokretnosti je dužna da u postupku upisa u katastar nepokretnosti, na osnovu spiska promena, izvrši identifikaciju katastarske parcele, odnosno da utvrdi kojoj katastarskoj parceli/katastarskim parcelama prema podacima poslednjeg stanja upisa u katastru nepokretnosti odgovara katastarska parcela iz ugovora i u kom obimu.


Pitanje br: 53, datum: 06.06.2023

Ugovor je urađen 2001 godine, kada su bili stari brojevi parcela, a sada su brojevi parcela drugačiji. Da li se automatski menjaju brojevi parcela ili mora da se uradi konverzacija parcele na novi broj? 

Odgovor

Ako je katastarska parcela navedena u ugovoru u međuvremenu promenila površinu i oblik (deoba, spajanje parcela i dr.) Služba za katastar nepokretnosti je dužna da u postupku upisa u katastar nepokretnosti, na osnovu spiska promena, izvrši identifikaciju katastarske parcele, odnosno da utvrdi kojoj katastarskoj parceli/katastarskim parcelama prema podacima poslednjeg stanja upisa u katastru nepokretnosti odgovara katastarska parcela iz ugovora i u kom obimu.


Pitanje br: 54, datum: 06.06.2023

Ugovor je urađen 2001. godine, kada su bili stari brojevi parcela, a sada su brojevi parcela drugačiji. Da li se automatski menjaju brojevi parcela ili mora da se uradi konverzacija parcele na novi broj? 

Odgovor

Ako je katastarska parcela navedena u ugovoru u međuvremenu promenila površinu i oblik (deoba, spajanje parcela i dr.) Služba za katastar nepokretnosti je dužna da u postupku upisa u katastar nepokretnosti, na osnovu spiska promena, izvrši identifikaciju katastarske parcele, odnosno da utvrdi kojoj katastarskoj parceli/katastarskim parcelama prema podacima poslednjeg stanja upisa u katastru nepokretnosti odgovara katastarska parcela iz ugovora i u kom obimu.


Pitanje br: 55, datum: 06.06.2023

Moj pokojni deda i ujak su izvrsnim rešenjem podelili plac, i posedujem skicu fizičke deobe i načina uredjenja i korišćenja parcele iz 1995. godine, a 2000. godine je pokojna majka nasledila plac od svog oca-mog dede. 

Katastar je 2009. godine, njene pomoćne objekte, koji su na njenom delu placa - parcele, umesto na moju pokojnu majku upisao na ujaka, kao držaoca na tim objektima.

U međuvremenu je ujak prodao svoj deo placa i u katastru je sada novi vlasnik  2022. godine upisan po kupoprodajnom ugovoru, kao držalac tih pomoćnih objekata na delu placa moje pokojne majke.

Prilikom ostavinske rasprave nakon pokojne majke, sam saznao za ovaj problem i tek sam tad uvideo da je greška u upisu napravljena 2009. godine u katastru.

Moja pitanja su:

Koja je procedura , kako da izvršim tu ispravku?

Koja dokumenta treba da dostavim katastru da bi ispravio tu grešku koju su napravili 2009. godine? 

Da li je potrebna i nekakva saglasnost od novog trenutno upisanog držaoca, kome je ujak prodao svoj deo placa i pogrešno upisane  na njega - moje objekte koji se nalaze na mom delu placa, ili može i bez saglasnosti, pošto ih je on upisao na sebe bez moje sagladnosti?

I da li je moj problem složenije prirode, pa svoje pravo mogu da ostvarim jedino pravnim -sudskim putem..?

Odgovor

Odredbama člana 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da u postupku održavanja katastra nepokretnosti Služba za katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke, ispravlja sve utvrđene greške, nedostatke i propuste u podacima o nepokretnostima i upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima.

Odredbom stava 4. istog člana propisano je da se greške, nedostaci i propusti o upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima ne mogu ispraviti ako nema saglasnosti lica koje je posle pogrešnog upisa, upisalo svoje pravo smatrajući podatke katastra nepokretnosti istinitim i potpunim, u skladu sa načelom pouzdanja.

Ukoliko pribavite navedenu saglasnog upisanog lica na pomoćnim objektima, imate pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za ispravku greške u katastru nepokretnosti  i dostavite tu saglasnost sa potpisom overenim od strane javnog beležnika, kao i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju kojim je vaša pok. majka stekla predmetne objekta.


Pitanje br: 56, datum: 06.06.2023

Ostavinskom raspravom od pokojnog oca treba da nasledim stan. Stan nije uknjižen i nije upisan u katastar. Objekat u kom se nalazi stan se vodi kao poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, a status objekta je da je preuzet iz zemljišne knjige. U toj poslovnoj zgradi postoji nekoliko stanova, a samo je jedan upisan u katastru i uknjižen na vlasnika. Vlasnike ne poznajem i ne mogu da stupim u kontakt da bih ih pitao koju su sve dokumentaciju podneli za upis i uknjiženje. Pokojni otac poseduje Ugovor o otkupu i Potvrdu da je stan isplatio u celosti. Da li je osim navedenog ugovora o otkupu, potvrde o isplati i kasnije rešenja o nasledjivanju potrebno još nešto kako bih ja taj stan upisao i uknjižio u katastru? Čitao sam član 5 Zakona o upisu u katastar nepokretnosti, ali mi nije najjasnije šta je od dokumentacije potrebno za ovaj slučaj, te se zato i obraćam.

Odgovor

Budući da vaš stan nije upisan u katastar nepokretnosti, ugovor o otkupu stana, potvrda o isplati kupoprodajne cene u celosti i rešenje o nasleđivanju nisu dovoljni, već je potrebno, uz zahtev za upis, dostaviti  I uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove (specifikacija posebnog dela objekta) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije, saglasno odredbama člana  5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).


Pitanje br: 57, datum: 06.06.2023

Treba da podnesem zahtev za upis stana u katastar. Zgrada je upisana ima upotrebnu dozvolu, a pribavila sam uverenje opštine o posebnom delu objekta.

Međutim, kako je u pitanju stan stečen od stambene zadruge koja je gradila zgradu i upisana kao jedan od zajedničara na objektu (zajedno sa drugim investitorima), da li je za upis stana i vlasništva na istom, dovoljno da pravni sled započnem ugovorom zaključenim između stambene zadruge i fizičkog lica-zadrugara? Dakle, bez dokazivanja međusobnih odnosa stambenih zadruga koje su zgradu gradile.

Takođe, kako su zadruga i fizičko lice nakon glavnog ugovora koji je overen u sudu, zaključili nekoliko aneksa koji nisu overeni, a kojima je samo menjana cena, a istise konstatuju u potvrdi o isplati cene, da li se upis može izvršiti samo na osnovu glavnog ugovora i potvrde o isplati cene?

I poslednje, zadruga je potvrdu o isplati cene dala tek 2005. godine (iako je ugovor iz osamdesetih), i ista nije overena u sudu. Da li je to problem i kako ga mogu prevazići ako se uzme u obzir da je zadruga brisana iz APR-a?

Odgovor

Saglasno odredbama člana 87. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) sve private isprave na osnovu kojih se vrši upis u katastar nepokretnosti moraju da budu sačinjene u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom.

Pored osnovnog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti moraju se priložiti i svi aneksi ugovora.

 


Pitanje br: 58, datum: 06.06.2023

Prošle godine kupili smo dva stana uknjižena kao jedan u Beogradu u zgradi starije gradnje. Ukupna uknjižena površina je 55m2. Da li je moguće da na neki način promenimo to i u katastru uknjižimo stvarno stanje kao dva odvoje stana? 

Odgovor

Pravni osnov da se u katastru nepokretnosti sprovede navedena promena predstavljaju  elaborat geodetskih radova i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa odredbama člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) i člana 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20 i 16/21).


Pitanje br: 59, datum: 06.06.2023

Poštovani, imamo stan koji smo dobili od firme - ugovor na 40 godina otplate. Uz dogovor sa firmom davaocem stana, otplatili smo ga pre roka. Stan je uknjižen. U rešenju iz Katastra postoji napomena o hipoteci. Interesuje nas kako da skinemo hipoteku sa stana. 

Šta je potrebno priložiti od dokumentacije? 

Gde se mogu nabaviti odgovarajući obrasci?

Koji obrazac popunjava firma - davalac stana?

Ko overava obrasce pre predaje u Katastar?

Odgovor

Saglasno odredbama člana 44. Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15), uz zahtev za ispis dostavlja se pismena izjavu hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Izjava kojom hipotekarni poverilac (u konkretnom slučaju preduzeće od kojeg ste otkupili stan na rate) daje saglasnost za brisanje hipoteke mora biti overena u skladu sa propisima kojima je uređena overa potpisa. Nakon overe, javni beležnik, odnosno sud u gradovima i  opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici, obavezan je da izjavu, po službenoj dužnosti, dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi brisanja hipoteke iz katastra nepokretnosti.

Nije propisan obrazac izjave o saglasnosti za brisanje hipoteke (brisovna dozvola). Bitno je da stan u brisovnoj dozvoli bude označen prema podacima katastra nepokretnosti i da ista sadrži broj I datum overe ugovora na osnovu kojeg je izvršen upis hipoteke.


Pitanje br: 60, datum: 06.06.2023

Pročitala sam u Zakonu o državnom premeru i katastru da se posebne jedinice upisuju u katastar nepokretnosti. Moje pitanje je: da li može da se upiše u katastar nepokretnosti dvonamensko sklonište kao poseban deo ispod zgrade?
Napomena: firma je izgradila objekat sa posebnim delovima, objekat je upisan u katastar nepokretnosti sa upotrbnom dozvolom.

Odgovor

Saglasno članu 4. stav 2. tačka 3) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr.zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr.zakon), kao i članu 19. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", brojj 115/05 – dr. zakon), u katastar nepokretnosti upisuju se posebni delovi objekta koji čine građevinsku celinu, i to stan, poslovni prostor, garaža i garažno mesto.

Dakle, sklonište ne predstavlja poseban deo objekta u smislu citiranih odredbi i ne može se upisati u katastar nepokretnosti kao poseban deo ubjekta.

Sklonište kao vrsta objekta jeste predmet upisa u katastar nepokretnosti, u skladu sa odredbama člana 4. stav 2. tačka 2) i stav 3. Zakona o državnom premeru I katastru.


Pitanje br: 61, datum: 06.06.2023

Ostavinskom raspravom od pokojnog oca treba da nasledim stan. Stan nije uknjižen i nije ni upisan u katastar. Objekat u kom se nalazi stan se vodi kao poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, a status objekta je da je preuzet iz zemljišne knjige. U toj poslovnoj zgradi postoji nekoliko stanova, a samo je jedan upisan u katastru i uknjižen na vlasnika. Vlasnike ne poznajem i ne mogu da stupim u kontakt da bih ih pitao koju su sve dokumentaciju podneli za upis i uknjiženje. Pokojni otac poseduje Ugovor o otkupu i Potvrdu da je stan isplatio u celosti. Da li je osim navedenog ugovora o otkupu, potvrde o isplati i kasnije rešenja o nasledjivanju potrebno još nešto kako bih ja taj stan upisao i uknjižio u katastru? Čitao sam član 5 Zakona o upisu u katastar nepokretnosti, ali mi nije najjasnije šta je od dokuntacije potrebno za ovaj slučaj, te se zato i obraćam.

Odgovor

Budući da vaš stan nije upisan u katastar nepokretnosti, ugovor o otkupu stana, potvrda o isplati kupoprodajne cene u celosti i rešenje o nasleđivanju nisu dovoljni, već je potrebno, uz zahtev za upis, dostaviti  I uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove (specifikacija posebnog dela objekta) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije, saglasno odredbama člana  5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).


Pitanje br: 62, datum: 06.06.2023

Kupio sam stan (tada novogradnja) 2010. godine.
Šta tačno treba da uradim da bi se u katastru izmenilo ime vlasnika stana?
Stan se i dalje vodi na firmu koja je sada u stečaju.
Imam kupoprodajni ugovor i potvrdu da sam isplatio stan u celosti. Imam i dva aneksa kupoprodajnog ugovora - jedan se odnosi na produženje čekanja isplate jer se čekala banka za kredit, a drugi je zbog doplate za protivprovalna ulazna vrata,
Kada budem podnosio zahtev, da li moram da imam overene kopije svih ovih ugovora ili je dovoljno doneti originale na uvid?
Ulica je takođe promenila naziv u međuvremenu - da li treba da dostavim i neku potvrdu o promeni naziva ulice?
Pošto je stan kupljen na kredit (koji uredno isplaćujem), da li je potrebno doneti i nešto vezano za hipoteku?
Pretpostavljam da je potrebno podneti zahtev za ovu promenu imena vlasnika - gledam obrazac na sajtu RGZa - koju opciju treba da zaokružim - Promena imaoca prava odnosno držaoca?

Odgovor

Ukoliko je prodavac sa kojim ste zaključili ugovor o kupoprodaji stana upisan u katastar nepokretnosti za vlasnika stana, uz zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti priložite ugovor o kupoprodaji, uključujući i anekse ugovora, kao i  potvrdu o isplati kupoprodajne cene u celosti. Dokumenta se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji. Nije potrebno da prilažete dokumentaciju koja se odnosi na upis hipoteke.

Na obrascu zahteva označite tačku “1. Promena imaoca prava odnosno držaoca”. Navedite u zahtevu da je u međuvremenu došlo do promene naziva ulice Iinavedite novi naziv, a Služba za katastar nepokretnosti će, po službenoj dužnosti, utvrditi činjenice uvidom u Adresni registar.


Pitanje br: 63, datum: 06.06.2023

Šta se dešava sa zemljištem na kojem se nalazi baza vojske Republike Srbije, a koja po katastru pripada privatnim licima?

Ko polaže pravo na tu zemlju?

U pitanju je poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini po katastru.

Odgovor

Načelo upisa, koje je propisano odredbom člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podrazumeva da se svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar, a da prestaju brisanjem tog upisa, te da se samo u slučajevima određenim zakonom, svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima mogu steći i pre upisa u katastar, ali da i tada tek upisom proizvode pravno dejstvo prema savesnim trećim licima.

Upisani vlasnici zemljišta u katastru nepokretnosti mogu se obratiti Ministarstvu odbrane za informaciju da li poseduje ispravu o sticanju prava koja nije provedena u katastru nepokretnosti.


Pitanje br: 64, datum: 06.06.2023

Naslednik sam prava i obaveza iz kupoprodajnog ugovora zemljišta od marta 1964. godine, overen kod suda. Prodavac je i dalje uknjižen kao vlasnik. Zanima me koji su relevantni zakoni za promet i upis u zemljišne knjige/katastar bili u to vreme, kao i da li mi je prema tim zakonima potreban dokaz o isplati cene?

Odgovor

Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

Dakle, ako je u ugovoru saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, takav ugovor ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti, bez dokaza da je kupoprodajna cena isplaćena u celosti.

I za upis u zemljišnu knjigu bila je neophodna saglasnost za upis. Prema paragrafu 39. stav 1. tačka b) Zakona o zemljišnim knjigama (“Službene novine Kraljevine Jugoslavije br. 146 –LIII od 1. jula 1930. i br. 281-XC- od 1. decembra 1931.) privatna isprava, na osnovu koje se ima izvršiti uknjiženje mora da sadrži izrečenu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili na drugu osobu prenosi da pristaje na uknjiženje, a koja izjava se može dati i u posebnoj ispravi.


Pitanje br: 65, datum: 06.06.2023

Interesuje me šta se radi kada je započeta gradnja kuće još 1980. i tada dobijena građevinska dozvola i odobrena legalizacija nepokretnosti. Ove godine smo završili započetu kuću na parceli, pa me interesuje šta nam treba od dokumentacije da kuću upišemo u katastar?

Odgovor

Osnov za upis objekta sa upisom imaoca prava u katastar nepokretnosti su elaborat geodetskih radova, građevinska i upotrebna dozvola. Ako ste nakon izdavanja građevinske i upotrebne dozvole dogradili objekat, potrebno je da pribavite rešenje o ozakonjenju dograđenog dela objekta.

 


Pitanje br: 66, datum: 06.06.2023

Kupio sam stambenu zgradu, sa svim posebnim delovima (stanovima). Uknjižio sam se na svakom posebnom delu, međutim kao imaoci prava na parceli i dalje se vode prethodni vlasnici (koji su izvršili konverziju zemljišta, ali više ne poseduju ništa na parceli, ja sam sve kupio). Molim za informaciju koja je procedura i dokumentacija potrebna, kako bih se ja upisao i kao imalac prava na parceli.

Odgovor

Ukoliko ste kupili i zemljište, podnesite Službi za katastar nepokretnosti zahtev za upis i dostavite ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. U protivnom, organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove podnesite zahtev za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta, u skladu sa članom 70. Zakona o planiranju i izgradnji  70. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20 i 52/21).

Naime, odredbom člana 105. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, a da se upis prava svojine na građevinskom zemljištu vrši na osnovu rešenja o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta koje donosi  organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove.


Pitanje br: 67, datum: 06.06.2023

Poštovani, posedujem Ugovor o otkupu stana i Potvrdu da je sve isplaćeno u celosti. Zgrada je starije gradnje i uknjižena kao poslovna za koju nije utvrđena delatnost (podaci preuzeti iz zemljišne knjige), a u zgradi se nalazi nekoliko stanova. U katastru se vidi samo jedan stan u toj zgradi i on je uknjižen. Ostalih stanova nema prikazanih kada se pogleda u katastru. Kako mi ostali stanari da izvršimo uknjižbu, odnosno da li su dovoljni ugovor o otkupu i potvrda o isplati u celosti, ili je neophodan još neki dokument uz to? 

Odgovor

Budući da vaš stan nije upisan u katastar nepokretnosti, ugovor o otkupu stana i potvrda o isplati kupoprodajne cene u celosti nisu dovoljni, već je potrebno, uz zahtev za upis, dostaviti  I uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove (specifikacija posebnog dela objekta) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije, saglasno odredbama člana  5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).


Pitanje br: 68, datum: 06.06.2023

Vešernica površine 40m2 mi je dodeljena 1980. godine na neograničeno korišćenje. Prvobitno sam dobila 30m2 na neograničeno korišćenje, a nebrzo potom uz potpise stanara mi je dodeljeno i ostalih 10m2 na neograničeno korišćenje. 2002. godine smo predali firmi od koje smo dobili adaptiranu vešernicu, za otkup stana na 20 godina. Stan je otplacen u celosti-40m2. Tražila sam od opštine specifikaciju stana zbog upisa u katastar. Problem je što imaju specifikaciju za 30m2, a za 10m2 nemaju. Kvadratura vešernice nije promenjena tokom adaptacije. Imam glavne projekte cele zgrade, kupoprodajni ugovor, ugovor o korišćenju stana, potvrdu da sam stan otplatila u celosti-40m2, potpise stanara sa odlukom o prenosu prava svojine, ugovor o prenosu prava svojine sa stambenom zajednicom . Da li se mora raditi elaborat geodetskih radova sa etažiranjem, geodetski snimak i izveštaj arhitekte o postojećem stanju objekta, zbog tih 10m2 za koje u opštini ne mogu dati specifikaciju?

Odgovor

U slučaju pretvaranja zajedničkih delova zgrade u stan, osnov za upis u katastar nepokretnosti su elaborat geodetskih radova, ugovor o prenosu prava svojine na zajedničkom delu zgrade, zaključen sa stambenom i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava promena namene zajedničkog dela objekta u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon и 9/20) i članom 3. stav 2. tač. 16) i 17) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21). Navedeno rešenje donosi organ jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za izdavanje građevinske dozvole.


Pitanje br: 69, datum: 06.06.2023

1). Za zaključivanje UGOVORA O USPOSTAVLJANJU PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA (pešački i kolski u širini 4m) na parceli u javnoj svojini, njiva 2. Klase gradsko građevinsko zemljište (neizgrađeno) u korist parcele u privatnoj svojini (tri suvlasnika), njiva 2. Klase gradsko građevinsko zemljište (neizgrađeno) i upisa prava službenosti u katastar nepokretnosti i prava na njima, treba prema Odluci grada uraditi :
„... скица урађена од стране овлашћене геодетске организације којом се прецизно одређује траса службености, дужина и ширина, površina (m2)...”

2). U PRAVILNIKU O KATASTARSKOM PREMERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016, 88/2016 i 7/2019 - dr. ( u aljemtekstu Pravilnik), navodi se, između ostalog, i sledeće:
Član 146 Osnov za upis prava službenosti
Pravo službenosti upisuje se na osnovu isprave, kao i na osnovu samog zakona ako je zakonom propisan upis službenosti.
Ako se vršenje službenosti ograničava na određene prostorne granice, skica i opis te prostorne granice predstavlja sastavni deo isprave iz stava 1. ovog člana

PITANJA
1).U vezi citiranog Člana 146 Pravilnika, da li postoji neki poseban Pravilnik/Upustvo kojim je regulisano šta “skica i opis te prostorne granice” tačno treba da sadrži i šta je izvor podataka za izradu toga?
2). Za izradu “skica i opis te prostorne granice” koji podaci iz Katastra nepokretnosti su potrebni ?
3). Da li i koje geodetske radove (snimanja, obeležavanja, ..) treba sprovesti na terenu?
4). Koliko iznose troškovi upisa prava službenosti u katastar ?

Odgovor

Prostorne granice u okviru kojih će se na katastarskoj parceli uspostaviti pravo službenosti prolaza određuju ugovorne strane saglasnošću volja, odnosno sud ili drugi nadležni organ, iz kog razloga su skica i opis prostorne granice sastavni deo isprave o uspostavljanju prava službenosti prolaza.

Podzakonskim aktima nije regulisano kako se izrađuje skica prostorne granice i opis prostorne granice, koji su sastavni deo isprave na osnovu koje se uspostavlja pravo službenosti prolaza. Ovo iz razloga što se te prostorne granice ne prikazuju na katastarskom planu i ne upisuju u bazu podataka katastra nepokretnosti. Geodetska organizacija, na osnovu podataka premera i uz primenu opštih pravila geodetskog merenja, izrađuje navedenu skicu.

U postupku upisa stvarne službenosti u katastar nepokretnosti po zahtevu stranke, plaća se republička administrativna taksa za zahtev u iznosu od 330,00 dinara, u skladu sa tarifnim brojem 1. i taksa za upis prava službenosti u iznosu od 3730,00 dinara, po ispravi, u skladu sa tarifnim brojem 215b stav 5. tačka 19) podtačka (2) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka, 144/20 i 138/22).


Pitanje br: 70, datum: 05.06.2023

Koja dokumenta treba da dostavim i gde, uz zahtev za izmenu podataka u katastru nepokretnosti (promena prezimena i upis JMBG u listovima nepokretnosti), opština Svrljig, kako bih mogla da obnovim poljoprivredno gazdinstvo koje je do sada bilo u aktivnom statusu?

Odgovor

Zahtev za provođenje promene, koja se odnosi na lične podatke imaoca prava, u katastru nepokretnosti podnesite Službi za katastar nepokretnosti Svrljig i dostavite fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu.

Ukoliko date izjavu da ste saglasni da Služba za katastar nepokretnosti Svrljig može po službenoj dužnosti obrađivati (pribavljati) podatke o ličnosti, ne morate da dostavljate izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih. U suprotnom treba da dostavite taj dokument.


Pitanje br: 71, datum: 05.06.2023

Suprug i ja želimo da kupimo kuću koja se nalazi na parceli sa jos 3 uknjižena objekta. Svi objekti su uknjizeni na 3 različite osobe i to sa pravom držalaca, a oblikom  svojine Drzavna Rs. Takođe je u katastru zabeleženo da kuća ima građevinsku, ali ne i upotrebnu dozvolu. Koji su koraci da se kuca uknjiži kao pravo svojine 1/1 na mene (ili supruga). Takođe bismo želeli i da kuću legalizujemo ako nije legalizovana.  

Odgovor

Bez pravnosnažne upotrebne dozvole, odnosno rešenja o ozakonjenju objekta nije moguće upisati pravo svojine na kući. Za informacije o dokumentaciji koju treba dostaviti u postupku izdavanja upotrebne dozvole, odnosno rešenja o ozakonjenju objekta, potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za građevinske poslove.


Pitanje br: 72, datum: 05.06.2023

Posle podnetog Zahteva za hitno i jednovremeno rešavanje tri predmeta, nas tri suvlasnika dobili smo Rešenje da se dozvoljava provođenje promene u bazi podataka katastra nepokretnosti. Da li sa ovim rešenjem mogu uknjižiti plac na svoje ime i ako je odgovor negativan, šta treba uraditi pre uknjiženja? 

Odgovor

Ako se rešenjem dozvoljava upis prava svojine u korist tri suvlasnika, suvlasnici će biti upisani na katastarskoj parceli sa određenim udelima. Ukoliko želite da budete upisani kao imalac prava svojine sa udelom 1/1, potrebno je da se izvrši deoba katastarske parcele. U tu svrhu, potrebno je da sa ostalim suvlasnicima zaključite sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi), koji mora javni beležnik da overi (solemnizuje), te da angažujete geodetsku organizaciju da izvrši potrebne geodetsko- tehničke radove na terenu i izradi elaborat geodetskih radova, koji dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti putem e-šaltera uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti.

Ako je premetna katastarska parcela, po vrsti zemljišta, građevinsko zemljište, za provođenje promene u katastru nepokretnosti potreban je i projekat parcelacije overen od strane organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma, saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21).


Pitanje br: 73, datum: 05.06.2023

Posle podnetog Zahteva za hitno i jednovremeno rešavanje tri predmeta, nas tri suvlasnika dobili smo Rešenje da se dozvoljava provođenje promene u bazi podataka katastra nepokretnosti. Da li sa ovim rešenjem mogu uknjižiti plac na svoje ime i ako je odgovor negativan, šta treba uraditi pre uknjiženja? 

Odgovor

Ako se rešenjem dozvoljava upis prava svojine u korist tri suvlasnika, suvlasnici će biti upisani na katastarskoj parceli sa određenim udelima. Ukoliko želite da budete upisani kao imalac prava svojine sa udelom 1/1, potrebno je da se izvrši deoba katastarske parcele. U tu svrhu, potrebno je da sa ostalim suvlasnicima zaključite sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi), koji mora javni beležnik da overi (solemnizuje), te da angažujete geodetsku organizaciju da izvrši potrebne geodetsko- tehničke radove na terenu i izradi elaborat geodetskih radova, koji dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti putem e-šaltera uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti.

Ako je premetna katastarska parcela, po vrsti zemljišta, građevinsko zemljište, za provođenje promene u katastru nepokretnosti potreban je i projekat parcelacije overen od strane organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma, saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21).


Pitanje br: 74, datum: 05.06.2023

Imam pitanje u vezi skidanja zabeležbe sa parcele. Parcela je imala izvršnu presudu da ide na javnu licitaciju koja je bila i zakazana, ali vlasnik parcele je uplatio traženi iznos i javni izvršitelj je 10.05 o tome obavestio katastar da je otkazana javna licitacija pošto je dužnik uplatio traženi iznos. Koji rok ima katastar da izda rešenje o skidanju zabeležbe? S obzirom da je prošlo već 19 dana od tad.

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja, u predmetu koji po redosledu prvenstva može da se rešava, je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

                  


Pitanje br: 75, datum: 05.06.2023

Kupio sam stan 2009. godine i overio ugovor o kupoprodaji u sudu. To mi je bio prvi stan, pa sam iskoristio pravo neplaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Redovno dobijam rešenje o porezu na imovinu na moje ime, gde se taj stan oporezuje. Prethodni vlasnik je 1972 godine sklopio ugovor sa građevinskom firmom koja je izgradila tu zgradu i taj ugovor između njih je overen između njega i firme koja je gradila zgradu, i to pečatom te firme, a koja je u međuvremenu otišla u stečaj i kasnije prodata preko državne agencije. Ja imam overenu kopiju tog njihovog ugovora u sudu da je verodostojan originalu, ali taj njihov ugovor nije overen u sudu. Uradio sam građevinski elaborat o strukturi i položaju tog stana. Dobio sam uverenje iz suda da nije bilo hipoteke na tom stanu od 1972-2023 godine. Šta mi je još potrebno za uknjiženje stana?

Odgovor

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, za upis stana potrebno je, uz zahtev za upis, dostaviti uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

Ukoliko je investitor, odnosno lice na čije ime je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola upisan za imaoca prava svojine na objektu, za upis prava svojine na stanu u korist određenog lica, potrebno je dostaviti ispravu/isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između tog lica i investitora, odnosno upisanog imaoca prava svojine na objektu.

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi, a ako je ta saglasnost uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu o isplati cene, odnosno bezuslovnu saglasnost za upis.

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da pribavite pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat, te da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova, kao i svu ostalu dokumentaciju neophodnu za upis, uz zahtev za upis koji podnosi po vašem ovlašćenju.

Saglasno odredbama člana 87. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) sve private isprave na osnovu kojih se vrši upis u katastar nepokretnosti moraju da budu sačinjene u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.


Pitanje br: 76, datum: 05.06.2023

Imamo kuću na Paliću, koju smo legalizovali, ali je zemljište ispod nje još u vlasništvu grada. Imamo mogućnost otkupa, ali čuli smo za zakon po kome bi trebalo automatski u jednom momentu vlasnicima omogućiti prenos tog zemljišta besplatno. Moje pitanje je da li je to istina, da li sačekati ili je pametnije rešavati to. 

Odgovor

Ozakonjenjem (legalizacijom) objekta ne možete besplatno, po sili zakona, da steknete pravo na zemljištu.  

Odredbama člana 105. st. 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, te da se upis prava svojine na građevinskom zemljištu u katastru nepokretnosti vrši na osnovu rešenja o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove.

Odredbom stava 19. Istog člana propisano je da se navedenim rešenjem utvrđuje prestanak prava korišćenja, odnosno prava svojine dotadašnjeg korisnika, odnosno vlasnika građevinskog zemljišta i pravo vlasnika objekta da pravo svojine na građevinskom zemljištu, koje je određeno kao zemljište za redovnu upotrebu objekta, stekne neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni, u skladu sa tim zakonom.


Pitanje br: 77, datum: 05.06.2023

Kupila sam parcelu od 38 ari na kojoj se nalazi jedna nezavršena kuća od 80 m2. Sada bi trebalo da uradim prevod na svoje ime, ali uvidom u katastar vidim da su na toj parceli upisane dve porodične zgrade i pet pomoćnih objekata. Realno stanje je da postoji jedna porodična zgrada i ništa više. Vlasnik od koga sam kupila nekretninu mi je rekao da je to nekada postojalo. Kakva je procedura (koji su koraci) da se to ispravi i da ja izvršim upis onoga što realno postoji? 

Odgovor

Provođenje promene u katastru nepokretnosti nastale uklanjanjem objekta vrši se na osnovu elaborata geodetskih radova.

Potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju koja će izvršiti potrebne geodetsko-tehničke radove na terenu, izraditi elaborat geodetskih radova i isti, putem e-šaltera dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, sa zahtevom za provođenje promene u katastru nepokretnosti koji će, po Vašem ovlašćenju, dostaviti u Vaše ime.

Podatke o licenciranim geodetskim organizacijama možete pronaći u registru geodetskih organizacija, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://rgo.rgz.gov.rs/registar-licenci-za-rad-public


Pitanje br: 79, datum: 05.06.2023

Molim Vas da mi objasnite ko treba da uradi konverziju zemljišta? Rešenje čekamo od 2021. godine, upotrebna dozvola i prateća dokumentacija su predate za legalizaciju kuće, sve takse plaćene, ali kad zovem da proverim status predmeta, kažu čeka se na jedan predmet pre, a to je predmet o konverziji zemljišta koji je predat 2021. Šta raditi, koga i gde pitati?

Odgovor

Služba za katastar nepokretnosti je nadležna za konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u državnoj svojini, bez naknade. Saglasno načelu prvenstva, predmeti se moraju rešavati prema redosledu prijema zahteva za upis, odnosno isprave.  

Shodno odredbama člana 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 80, datum: 05.06.2023

Pre nešto više od godinu dana putem javne prodaje kupio sam objekte koje je prodavala firma u stečaju na osnovu odluke Privrednog Suda u Kragujevcu, a sve je organizovala Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Nakon potpisivanja Ugovora, Katastar je odbio da me upiše u list nepokretnosti, sa odgovorom da je Sud dao rešenje samo za skidanje svih tereta, a nije dao nalog za upis u Katastar. Od Suda sam dobio odgovor da je to moguće u postupku prodaje kada se radi prodaja po Zakonu o stečaju, dok je ovaj put prodaja vršena po Zakonu o stečajnom postupku i on nema ovlašćenja da da nalog za upis u katastar, već se Sud u obrazloženju najčešće poziva na odredbu čl. 111 stav 11 Zakona o stečajnom postupku:

“Kada kupac isplati cenu, na kupca se prenosi imovina bez tereta.”

Od notara sam dobio odgovor da ne overavaju državinu. Sudija je predložio vansudsko poravnanje, ali kada sam odneo predlog poravnanja u katastar, dobio sam odgovor da sa takvim poravnanjem gde se poravnavamo samo za objekte ( ne i za zemljište na kojem se nalaze objekti) ponovo neću moći upišem na sebe predmetne objekte. Oni su mi rekli da mora da se navede u poravnanju i zemljiste, ali Agencija za licenciranje stečajnih upravnika mi je dala odgovor da oni ne mogu da se poravnavaju za nešto gde oni nisu ni bili vlasnik, odnosno držalac. Oni su bili vlasnici samo objekata. Ovim putem molim za pomoć šta da radim.

Odgovor

Ukoliko na objektima nije upisana zabeležba zabrane otuđenja i opterećenja, odnosno raspolaganja nepokretnošću nema razloga da Služba za katastar nepokretnosti ne provede promenu držaoca na objektima na osnovu poravnanja zaključenog pred sudom ili javnim beležnikom koje za predmet ima samo objekte a ne i zemljište na kojem su objekti izgrađeni.


Pitanje br: 81, datum: 05.06.2023

Interesuje me da li ugovorom o poklonu (overen kod javnog beležnika) mogu da prenesem imovinu (stan) na sina i da li taj ugovor može biti validan osnov za upis stana na sina ako u ovom trenutku na predmetnim stanom u katastru postoji zabeležba rešenja o izvršenju?

 

Odgovor

Odredbom člana 156. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 106/15, 106/16 - autentično tumačenje, 113/17 - autentično tumačenje, 54/19, 9/20 - autentično tumačenje i 10/23 - dr. zakon) propisano je da od upisa zabeležbe rešenja o izvršenju nije dozvoljeno da se u katastar nepokretnosti upiše promena prava svojine na nepokretnosti, niti koje drugo stvarno pravo zasnovano na raspolaganju vlasnika, bez obzira kada je raspolaganje učinjeno.

 


Pitanje br: 82, datum: 05.06.2023

Ušli smo u postupak prikupljanja dokumentacije za uvođenje gasa. Međutim, primetili smo da se kopija plana razlikuje od kopije plana iz 2010/2011 godine, kada je rađen ceo projekat i gradnja kuće. Na osnovu satelitskog snimka i nakon izlaska geometara na teren mi smo sada jednim delom kuće kod komšije u dvorištu. Kako je to moguće i kome se obratiti za ovaj problem?


Odgovor

U postupku obnavljanja granica katastarske parcele (omeđavanje) geodetska organizacija je dužna da obeležava granične tačke parcele na terenu propisanim belegama, prema poslednjem stanju podataka o parceli u bazi podataka katastra nepokretnosti. O izvedenim geodetskim radovima u postupku omeđavanja geodetska organizacija je obavezna da, u skladu sa čl. 64, 65. i 74. Pravilnika o premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 7/19), sačini elaborat geodetskih radova, čiji sastavni deo je i zapisnik o izvršenom uviđaju, koji potpisuju prisutne stranke.

Odredbom člana 74. stav 3. navedenog pravilnika propisano je da, ako se prilikom omeđavanja utvrdi odstupanje obeleženih graničnih tačaka od faktičkog stanja koje je veće od vrednosti dvostruke standardne devijacije horizontalnog položaja za utvrđenu klasu tačnosti za to područje, odnosno od vrednosti podatka kategorije premera za premer izvršen u skladu sa ranijim propisima, i imaoci prava nisu saglasni sa izvršenim obeležavanjem, ponovo se vrši obeležavanje graničnih tačaka najmanje istom tačnošću i sa istom metodom koja je korišćena u premeru, odnosno održavanju premera.

Ako se u postupku omeđavanja kontrolnim merenjem utvrdi da postoji greška u izdatim podacima, geodetska organizacija je dužna da u zapisniku o izvršenom uviđaju konstatuje navedene činjenice, koje je Služba za katastar nepokretnosti dužna da proveri i po potrebi ispravi grešku, saglasno odredbi člana 75. stav 2. navedenog Pravilnika.


Pitanje br: 84, datum: 05.06.2023

Stan je u Katastru uknjižen, bez kvadrature. Stan je po strukturi trosoban, ali je u stvarnosti već fizički podeljen na dve celine i kao takav prometovan. Kao vlasnici stana smo upisani sestra, ja i devojka koja je faktički vlasnik manjeg stana. Iako postoje građevinska i upotrebna dozvola o fizičkoj deobi stana sa jasno naznačenom kvadraturom, ona nikada nije sprovedena u Katastru. Građevinska i upotrebna dozvola glase na prethodne vlasnike, ali je u kupoprodajnim ugovoru konstatovano da dozvole postoje i da je postupak deobe u toku. Pitanje: šta nam treba za uknjižbu fizičke deobe u katastar, odnosno upis dva odvojena stana? Da li treba i kako dokazujemo pravni niz iza vlasnika na koje glase dozvole (to se vidi iz ugovora o kupoprodaji) i da li možda treba overeni sporazum sadašnjih vlasnika stana? Dakle, mi imamo Građevinsku i upotrebnu dozvolu koje glase na prethodne vlasnike, Ugovore o kupoprodaji za oba stana ponaosob, Ostavinsko rešenje iza naše majke koja je bila kupac stana. Da li je to dovoljno?

Odgovor

Radi provođenja promene nastale razdvajanjem stambenog prostora u katastru nepokretnosti, potrebno je Službi za katastar nepokretnosti dostaviti pravnosnažno rešenje nadležnog organa kojim je odobreno razdvajanje stambenog prostora i ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi). Budući da ste već upisani kao suvlasnici predmetnog stana, nije potrebno da dostavljate isprave kojima dokazujete pravni kontinuitet sa licima na čije ime je izdato navedeno rešenje.


Pitanje br: 85, datum: 05.06.2023

Poštovani, nedavno sam videla da je moja komšinica sagradila objekat na mom placu i sami su pomerili ogradu za oko 2m na naš plac, dužinom celog našeg placa. Nedavno joj je geometar premerio taj objekat da ga legalizuje. Na snimku Geozavoda se vidi. Šta bih ja sada prvo trebala da uradim? 

Odgovor

Kada su međni znaci uništeni, oštećeni ili pomereni, a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu, sud utvrđuje granicu između susednih nepokretnosti, u skladu sa odredbama čl. 155-163. Zakona o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 25/82, 48/88, i „Službeni glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/05 – dr. zakon, 85/12, 45/13 – dr. zakon, 55/14, 6/15, 106/15 – dr. zakon i 14/22).

Predlog za uređenje međa između susednih zemljišnih parcela može podneti svaki od sopstvenika, odnosno korisnika tih parcela.

 


Pitanje br: 86, datum: 05.06.2023

Nasledila sam vikendicu od oca 2004.godine, pritom regulisala građevinsku i upotrebnu dozvolu i sve je upisano u katastar nepokretnosti. Plac je kupljen 1971. godine i ubrzo su moji roditelji sagradili i kuću. Zanima me šta znači to što je u katastru upisano ,,pravo prolaza''? Preko našeg placa niko nikada nije prolazio, niti je to bio put. Plac je ograđen i ima kapiju, a okolo si susedni placevi.

 

Odgovor

Pravo prolaza je stvarna službenost koja se upisuje u katastar nepokretnosti po sili zakona ako je zakonom propisan upis službenosti ili na osnovu isprave (ugovor, odluka suda ili drugog nadležnog organa).

Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnosti, koje će sadržati podatke o osnovu upisa i vremenskom periodu na koji je službenost prolaza ustanovljena na vašoj katastarskoj parceli.

 


Pitanje br: 87, datum: 05.06.2023

Stan koji je kupio moj suprug se vodi na njegovo ime, svi računi takođe dolaze na njegovo ime. Međutim u katastru se vodi stari vlasnik od kog smo kupili stan. Sad kad sam htela u katastar da promenim imaoca prava, odnosno držaoca /da se izvrši promena u katastru, nisam mogla, zato što nemam original izjava clausula intabulandi. Ja imam original kupoprodajni ugovor, imam overenu kopiju izjave clausula intabulandi. Original smo negde izgubili. Kome da se obratimo za pomoć i kako da se moj suprug uknjiži u katastar.

Pokušala sam u arhivi Osnovnog Suda u NS da pronađem taj dokument, ali su mi rekli da oni sve što je starije od 10 godina bacaju, mogu da dobijem samo potvrdu iste.  

Odgovor

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje (clausula intabulandi).

Odredbom člana 59. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da se uz zahtev dostavljaju isprave u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji, koja sadrži konstataciju da je prepis, odnosno kopija verna originalu prepisane, odnosno kopirane isprave.

Ukoliko ne možete da pribavite izjavu o saglasnosti za upis u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji, preostaje vam da kod nadležnog suda tužbom radi utvrđenja prava svojine pokrenete parnični postupak, radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 88, datum: 05.06.2023

Nakon što je rešenje o ostavini postalo pravosnažno, javni beležnik je po službenoj dužnosti poslao dokumenta na upis u katastar nepokretnosti. Do danas upis nije obavljen, sa obrazloženjem da "postoji prethodni zahtev". Da li je rešenje o ostavini samo po sebi dovoljno da se pokrene postupak prodaje?

Odgovor

Prodavac stana koji poseduje pravnosnažno rešenje o nasleđivanju ne mora da bude upisan u katastar nepokretnosti kao vlasnik stana upisanog u katastar nepokretnosti.

 Ako prodavac nepokretnostii nije upisan u katastar nepokretnosti kao  imalac prava svojine, isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom, saglasno članu 23. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  dužan je da dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, javni beležnik uz ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, koji je potvrdio (solemnizovao).


Pitanje br: 90, datum: 05.06.2023

Kupila sam prošle godine plac i sad bi htela da dokupim plac pored, uspela sam da nađem u katastru vlasnika tog placa, ali ne znam kako da stupim s njim u kontakt. Komšije tog vlasnika ne poznaju. Da li postoji način da preko neke gradske službe dođem do kontakta ili adrese na kojoj je prijavljen? 

Odgovor

Saglasno odredbama člana 70. stav 3. tačka 2) i člana 72. stav 4, list nepokretnosti treba da sadrži podatke o prebivalištu i adresi imaoca prava na nepokretnosti. Odredbom člana 52. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da se list nepokretnosti izdaje svakom zainteresovanom licu.

Zahtev za izdavanje lista nepokretnosti možete podneti Službi za katastar nepokretnosti ili javnom beležniku ili geodetskoj organizaciji.

 


Pitanje br: 91, datum: 18.05.2023

Potrebna mi je informacija oko korekcije upisa nekretnine u katastru.
Radi se o objektu kuće koja se nalazi na dve katastarske parcele, kuća je spratnosti Po+Pr+1+Pk. Kuća je ugovorom o deobi podeljena između mog oca i tetke, tako da je podrum podeljen na pola, prizemlje pripada tetki a sprat i potkrovlje tati. Prizemlje sadrži zajednički prolazni deo tako da etaže funkcionišu u potpunosti nezavisno. Kuća je građena 80-ih godina sa građevinskom dozvolom. Ugovor o deobi je sastavljen i primenjen 1995.godine.
Kuća u osnovi ima 108 m2 (75m2 na jednoj parceli a 33m2 na drugoj). Kako se kuća nalazi na 2 katastarske parcele, u katastru je nakon što je predat elaborat zajedno sa ugovorom o deobi te 1995.godine, napravljena je greška tako da su upisana 2 objekta, površina 75m2 i 33m2, oba spratnosti Po+Pr+1+Pk, dakle umesto fizički prisutnog jednog objekta podeljenog po etažama, upisana su dva objekta podeljena po vertikali. Tu grešku niko nije primetio niti znao da postoji do skoro. Još jedan problem koji se desio 2005.godine kada je rađena digitalizacija dokumenata, tetki i tati je predočeno šta poseduju od imovine, oboje su razumeli i mislili da je sve sprovedeno i upisano u katastar kako treba, ali zapravo nije. Složili su se sa predočenim i potpisali zapisnike. Dokumentacija je digitalizovana tako da i u elektronskom obliku trenutno postoje 2 objekta navedenih karakteristika.
Za kuću nije tražena upotrebna dozvola nakon što je izgrađena zato što nije bila neophodna tada. Sada da bi se objekat legalizovao, neophodna je upotrebna dozvola ali prethodno mora da se ispravi greškom upisan objekat u katastru.
Molim za savet kroz koji postupak korigovati upis u katastru kao i da li je moguće korigovati upis bez odlaska na sud radi utvrđivanja činjeničnog stanja.


Odgovor

Upis objekta u katastar nepokretnosti vrši se u skladu sa elaboratom geodetskih radova. Sastavni deo elaborata je zapisnik o izvršenom uviđaju, koji potpisuju prisutne stranke, koje tom prilikom imaju pravo da iznesu primedbe na zapisnik.

Ukoliko je u elaboratu geodetskih radova, na osnovu kojeg je predmetni objekat upisan u katastar nepokretnost, prikazan jedan objekat, a u katastru su upisana dva zasebna objekta, imate pravo da Službi za katastar nepokretnosti Šabac podnesete zahtev za ispravku greške, u skladu sa  odredbom člana 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).


Pitanje br: 92, datum: 18.05.2023

Četvrti sam vlasnik stana. Stan se vodi i dalje na firmu koja je u stečaju. Od dokumentacije imam sve sem potvrde prvog vlasnika da je stan isplaćen u celosti investitoru. Šta mogu da uradim?

Odgovor

Ukoliko je tim ugovorom saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, bez potvrde o isplati cene nije moguće izvršiti promenu imaoca prava u katastar. Pokušajte da tu potvrdu potražite u Istorijskom arhivu grada. U ptotivnom, preostaje Vam da kod nadležnog suda, tužbom radi utvrđenja prava svojine, pokrenete parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.

 


Pitanje br: 93, datum: 18.05.2023

Kupila sam zemljište gde su suvlasnici već pokrenuli parcelaciju. Konačno sam dobila rešenje za sprovođenje promena i sada je ostala fizička deoba. Formirano je sedam parcela i u rešenju parcela koja bi trebalo da bude moja 1/1, posle fizicke deobe ima 1 kvadrat više nego u kupoprodajnom ugovoru. Kažu da je to zbog zaokružzivanja. Da li bi to moglo da predstavlja problem prilikom prodaje, dobijanja građevinske dozvole itd.? 

Odgovor

Odredbom člana 41. stav 2. Pravilnika o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastar nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 7/19, 26/20 i 122/20) propisano je da se površine parcela i delova parcela zaokružuju do na m2, tako da neslaganje površine katastarske parcele iz ugovora sa površinom upisanom u katastar nepokretnosti do 1m2 ne predstavlja problem u postupku provođenja promena u katastru nepokretnosti.


Pitanje br: 94, datum: 18.05.2023

Dva stana se nalaze  na istom spratu stambene zgrade, jedan pored drugog. Zid između navedenih stanova nije noseći. Građevinski bi se jedna soba iz prvog stana lako mogla pripojiti drugom stanu. Pitanje je, na koji način bi se takvo odvajanje jedne sobe iz prvog stana i pripajanje iste drugom stanu sprovelo kroz katastarske knjige, tako da nova situacija na terenu odgovara situaciji u katastarskim knjigama (smanjenje površine i sobnosti prvog stana, povećanje drugog stana...)?

 

Odgovor

Prani osnov za provođenje promene u katastru nepokretnosti nastale spajanjem stambenog prostora predstavljaju elaborat geodetskih radova i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na spajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20) I 52/21 i članu 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21 i 87/21).


Pitanje br: 95, datum: 18.05.2023

U katastru je pogrešno upisano da su pokojni baba i deda suvlasnici na parceli. Stvarni vlasnik parcele želi da ispravi grešku. Koji je pravi način za to?

Odgovor

Uz zahtev za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti potrebno je priložiti ispravu o sticanju (npr. ugovor, pravnosnažna presuda, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju i sl.) kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa licima koja su upisana za imaoce prava na određenoj nepokretnosti.

Ukoliko smatrate da je u katastru nepokretnosti greškom izvršen upis imaoca prava na određenoj parceli, potrebno je nadležnoj Službi za katastar nepojkretnosti podneti zahtev za ispravku greške i priložiti dokaze kojima se greška potvrđuje.


Pitanje br: 96, datum: 16.05.2023

Kako ispraviti grešku kada je slučajno ukucano nepotpuno ime u rešenju o podeli komasacione mase?

Odgovor

Ako je u rešenju o raspodeli komasacione mase pričinjena greška, Služba za katastar nepokretnosti ne može da izvrši promenu u katastru nepokretnosti dok se to rešenje ne ispravi.

Odredbom člana 51. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano je da se ispravka greške vrši i na osnovu ispravke isprave na osnovu koje je upis izvršen, a koja je dostavljena katastru radi ispravke upisa.

 

Potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave koji je obrazovao Komisiju za komasaciju.

 


Pitanje br: 97, datum: 16.05.2023

U stambenoj zgradi postoje uknjižene tri stambene jedinice i dve garaže, dok kao faktičko stanje postoje tri stambene jedinice i jedna garaža. Da li se i kako moze izvršiti brisanje upisanog vlasništva na garaži koja ne postoji kao takva?

Odgovor

Uz zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti potrebno je dostaviti  uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove (specifikacija posebnih delova objekta) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije, saglasno odredbama člana  5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

 


Pitanje br: 98, datum: 16.05.2023

Moja majka je umrla 2016. godine, i imali smo sporazum o doživotnoj dvorbi i izdržavanju,okončan i pravnosnažan sa sudskim pečatom, gde je naglašen, da posle njene smrti meni pripada 2 ha zemljišta. Od tada ja nisam prepisala nepokretnu imovinu. Pitala bih:

1.  Koja dokumenta su potrebna za prepisivanje zemljišta na moje ime?
1a. Šta znači izmireni dugovi, na koga se odnosi (moje ili pok. majke) ?
1b. Da li tu spada i izmireni dug za odvodnjavanje (pre ili posle 2017.godine) ?

2.  Otprilike, koliko košta cela procedura vezana za prepisivanje zemljišta ?

3.  Koliko vremena otprilike traje sve to, dok mi na geodetskom izvodu zvanično piše ?

4.  Kod koga da se obratim sa ovom slučajom, kod javnog beležnika, kod advokata ili možda može preko onlajn službi ?


Odgovor

Ako je Vaša pok. majka upisana u katastar nepokretnosti za imaoca prava na predmetnom zemljištu, uz zahtev za provođenje imaoca prava potrebno je da dostavite ugovor o doživotnom izdržavanju.

Ukoliko ne priložite izvod iz matične knjige umrlih, kao dokaz da je nastupila smrt primaoca izdržavanja, Služba za katastar nepokretnosti će isti pribaviti po službenoj dužnosti.

               Zahtev se podnosi putem e-šaltera preko advokata koji ima status profesionalnog korisnika e-šaltera.

               Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka, 144/20 i 138/22). Pored takse za zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).

                Služba za katastar nepokretnosti izdaje instrukciju za plaćanje takse, koja sadrži iznos koji treba platiti po personalizovanom pozivu na broj koji se utvrđuje nakon podnošenja zahteva, odnosno formiranja predmeta.


Pitanje br: 99, datum: 16.05.2023

Naslednik sam kuće i placa, ali u katatsru predmet je na čekanju, jer je stavljena zabeležba na plac o restituciji. Kako ovo može da se reši?

Odgovor

Saglasno odredbama člana 62. st. 1. i 4. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - US, 95/18 i 153/20) imovina koja je oduzeta bivšim vlasnicima, a koja može biti vraćena po odredbama tog zakona, ne može biti predmet otuđivanja, hipoteke ili zaloge, do pravnosnažnog okončanja postupka po zahtevu za vraćanje, a akt otuđenja i opterećenja imovine koji je suprotan odredbama tog člana je ništav.


Pitanje br: 100, datum: 16.05.2023

Otac je nasledio plac i stambenu kuću na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, taj ugovor overen u sudu sa konačnim rešenjem je odneo u katastar kako bi promenili u "e katastru" i na sajtu "geosrbija" da je on vlasnik. Nakon što je platio takse prošlo je par dana i to je promenjeno i sada se stambeni objekat i plac vodi na njegovo ime. Međutim postojala je zabeleška da rešenje nije konačno, kada je otišao opet u katastar da proveri rečeno mu je da se plac vodi na lice koje je bilo prvi vlasnik. On poseduje ugovor iz 1977. godine, overen u sudu o kupovini tog placa (na lice koje je tada kupilo plac-drugi vlasnik) . Ugovor se vodi na lice koje je kasnije dobilo gradjevinsku dozvolu za taj plac (gde se nalazi i kuća) posle je moj deda kupio tu kuću i plac od tog lica i preveo na svoje ime i plac i kuću a sada želimo da prebacimo sve na mog oca.
Dakle plac je kupljen od prvog vlasnika 1977 godine koji je i sagradio kuću (za to imamo ugovor izmedju prvog vlasnika i vlasnika od koga mi kasnije kupujemo to), tu kuću i plac kupuje moj deda i prevodi na sebe, a kasnije nasledjuje moj otac na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Zamolio bih vas da nas uputite šta je potrebno da uradimo kako bi ta zabeleška nestala i taj plac sada da se vodi na mog oca?


Odgovor

                Odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbom stava 2. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

Odredbama člana 86. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o državnom premeru i katastru propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta), prezime, ime i ime jednog roditelja, odnosno naziv, prebivalište, odnosno boravište, ili sedište i jedinstveni matični broj građana, odnosno matični broj upisanog prethodnika i lica u čiju korist se upis zahteva.

 

                Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži  izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

                Dakle, potrebno je uz zahtev za upis priložiti sve isprave kojima se dokazuje kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom, u skladu sa zakonom. Svi ugovori moraju da sadrže saglasnost za upis –clausula intabulandi, a ukoliko ne sadrže, potrebno je istu dostaviti u posebnoj ispravi ili potvrdu banke u smislu citirane odredbe.

                Zabeležba da prvostepena odluka nije konačna briše se protekom roka za žalbu (osam dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja svim strankama u postupku) ako žalba nije izjavljena, a ako je žalba izjavljena danom donošenja drugostepenog rešenja.

 


Pitanje br: 101, datum: 16.05.2023

Ukoliko je lice koje tvrdi da je kupilo parcelu i ima kupoprodajni ugovor koji nikada nije sproveo u katastru, a nakon čega se parcela prometovala više puta sa uredno overenim notarskim ugovorima i uknjižila na nove vlasnike, sada pokreće postupak za upis zabeležbe pokretanje spora na parceli. Koja su prava vlasnika parcele, pošto zabeležbom pravi štetu sadašnjem vlasniku koji je istu uredno kupio i uknjižio, i kako može da se spreči da se uopšte upisuju zabeležbe na koje neko nema prava? 

Odgovor

Saglasno odredbi člana 15. stav 1. tačka 6) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) u katastar nepokretnosti upisuje se zabeležba spora, i to ne svakog spora, već spora po tužbi radi utvrđenja prava svojine na nepokretnosti, spora po tužbi poverioca radi pobijanja pravnih radnji dužnika kojim se raspolagalo nepokretnošću u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose, kao i sa zakonom koji uređuje stečaj, spora radi utvrđenja ništavosti, odnosno poništenja pravnog posla na osnovu kojeg je upisano lice koje je imalac prava u trenutku upisa ove zabeležbe, odnosno njegov univerzalni sledbenik, kao i svakog drugog spora o pravu svojine na toj nepokretnosti, ako ga je tužilac pokrenuo jer je na to upućen od strane vanparničnog suda ili drugog ovlašćenog lica.

Služba za katastar nepokretnosti ne može da ceni da li je tužba kojom je pokrenut parnični postupak osnovana, jer je to u nadležnosti suda, koji ceni da li će usvojiti tužbeni zahtev. Ova zabeležba se upisuje u katastar nepokretnosti radi činjenja vidljivim za treća lica - potencijalne kupce nepokretnosti da je predmetna nepokretnost u sporu i svakako doprinosi većoj pravnoj sigurnosti u prometu nepokretnosti.


Pitanje br: 102, datum: 12.05.2023

Koja je procedura i kojim se organima obratiti kako bi se uspostavilo jedinstvo nepokretnosti, a u slučaju kada je objekat u vlasništvu fizičkog lica, upisan u list nepokretnosti kao privatna svojina 1/1, objekat preuzet iz zemljišne knjige, površina utvrđenja iz upotrebne dozvole, dok je zemljište u državnoj svojini 1/1? Nijedan od tri stava člana 70. Zakona o planiranju i izgradnji nije primenjiv u ovom slučaju jer se ne radi o objektu koji ima veze sa legalizacijom niti je samo zemljište ispod objekta katastarska parcela. Na koji način fizičko lice koje je vlasnik objekta da ostvari pravo korišćenja na parceli, a sve kako bi se isto konvertovalo u pravo svojine, shodno članovima 105. i 106. pomenutog zakona? Ili postoji drugi način upisa prava svojine na zemljištu, a u korist fizičkog lica koje je vlasnik objekta?

Odgovor

Odredbama člana 105. st. 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, te da se upis prava svojine na građevinskom zemljištu vrši na osnovu rešenja o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove. Navedeni organ, po pravnosnažnosti, dostavlja to rešenje po službenoj dužnosti Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

 

Dakle, potrebno je da kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove pokrenete postupak za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta, u skladu sa članom 70. Zakona o planiranju i izgradnji..


Pitanje br: 103, datum: 12.05.2023

Katastar je pogrešno upisao prezime u dokumentaciji i u katastru nepokretnosti, šta je potrebno dostaviti kako bi se ispravila greška?

Odgovor

Odredbama člana 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da u postupku održavanja katastra nepokretnosti Služba po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke, ispravlja sve utvrđene greške, nedostatke i propuste u podacima o nepokretnostima i upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima.

Odredbom stava 2. Istog člana propisano je da se ispravka greške u katastru nepokretnosti vrši i na osnovu ispravke isprave na osnovu koje je upis izvršen, a koja je dostavljena katastru radi ispravke upisa.

                Ako je u ispravi koja je bila osnov za upis pogrešno navedeno prezime, potrebno je dostaviti Službi za katastar nepokretnosti ispravku isprave (prethodno kod organa koji je doneo ispravu pokrenuti postupak za ispravku greške).

                Ukoliko je u toj ispravi ispravno navedeno prezime, a greška je pričinjena u postupku upisa u katastar nepokretnosti, dostavite ponovo tu ispravu ili u zahtevu za ispravku greške u katastru nepokretnosti navedite broj predmeta u kojem je doneto rešenje o upisu u katastar nepokretnosti na osnovu te isprave.


Pitanje br: 107, datum: 12.05.2023

Nasledila sam kuću od oca. Kuća je izgrađena prema Građevinskom planu i sa dozvolom. Nema nikakvih tereta.  Šta je potrebno da je uknjižim? Koja je procedura?

Odgovor

Saglasno članu 5. st. 5. i 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podaci o objektu upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i upotrebne dozvole, odnosno građevinske, ako je za objekat izdata samo građevinska dozvola. Ako dozvola ne sadrži sve podatke o objektu koji se upisuju u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti I uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis podataka o objektu može se izvršiti na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izrađenog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

                Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole može se upisati u katastar nepokretnosti objekat, ali bez podataka o imaocu prava svojine. Za upis prava svojine na objektu potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta, osim za objekte koji su izgrađeni u vreme kada nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole.

                U konkretnom slučaju potrebno je dostaviti i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju.

                Geodetska organizacija koju stranka angažuje da izvrši geodetsko-tehničko snimanje objekata, putem e-šaltera dostaviće nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova, zahtev za upis u katastar u ime stranke i potrebnu dokumentaciju za upis.

 


Pitanje br: 108, datum: 12.05.2023

Kupila sam kuću i upisala sam se kao vlasnica iste (V2 lista). Medjutim, kao imalac prava na parceli (ćirilično: Б лист) i dalje se vodi predhodni vlasnik. Zašto ja, kao novi vlasnik objekta nisam upisana i kao imalac prava na parceli i kako sad to mogu da postanem?

Odgovor

Upis u katastar nepokretnosti vrši se u skladu sa ispravom koja je osnov za upis.

Odredbama člana 105. st. 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, te da se upis prava svojine na građevinskom zemljištu vrši na osnovu rešenja o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove. Navedeni organ, po pravnosnažnosti, dostavlja to rešenje po službenoj dužnosti Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

                Dakle, imate mogućnost da sa prodavcem zaključite aneks ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kojim ćete obuhvatiti i zemljište ili da kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove pokrenete postupak za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta, u skladu sa članom 70. Zakona o planiranju i izgradnji.

 


Pitanje br: 109, datum: 12.05.2023

Ostavinskom raspravom moj brat je nasledio imovinu moga oca, naravno uz moju i majčinu saglasnost. Porez je plaćen odmah nakon dobijanja rešenja. Međutim i dalje u katastru nije izvršena promena vlasništva već se sve i dalje vodi na pokojnog oca. Zanima nas ako smo dobro razumeli da li je javni beležnik po službenoj dužnost je trebalo da pošalje rešenje u katastar po novom zakonu ili je ipak trebalo brat da ide i da odnese lično isto rešenje kako bi oni promenili vlasnika ?
Ostavinska rasprava je bila početkom 2019.godine.

Odgovor

Saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19, i15/20), javni beležnik je bio u obavezi da pravnosnažno rešenje o nasleđivanju koje predstavlja podoban pravni osnov za promenu imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti, po službenoj sužnosti, putem e-šaltera, dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

Ako su nepokretnosti koje su predmet nasleđivanja upisane u katastar nepokretnosti, uvidom u eKatastar koji je dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup možete proveriti da li je javni beležnik dostavio pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, odnosno da li je u Službi za katastar nepokretnosti, po službenoj dužnosti pokrenut postupak promene imaoca prava u katastra nepokretnosti na osnovu tog rešenja. Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti u katastar nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

 

                S poštovanjem,


Pitanje br: 110, datum: 12.05.2023

Njiva čiji sam bio suvlasnik  je prodata drugom suvlasniku i sada je on vlasnik 1/1 ...Stižu mi rešenja sa naknadom za odvonajvanje, uz obrazloženje da sam ja još uvek vlasnik. Uvidom u katastar to zaista i jeste tako, jer se vlasnik nije uknjižio iako ima klauzulu intabulandi...u međuvremenu vlasnik je preminuo i ne znam status ostavine.

Odgovor

Vi, kao prodavac imate pravo da podnesete zahtev za promenu imaoca prava u katastru nepokretnosti i priložite ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i saglasnost za upis clausula intabulandi, ako nije sadržana u ugovoru. Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

 


Pitanje br: 111, datum: 12.05.2023

Za života deda je poklonio svoju imovinu sinu. Sačinili su ugovor, sin je poklonoprimac. Deda je umro, a sin se nije upisao u katastar. Prošle su godine, umro je i sin. Jedini naslednik je unuk. Bila je ostavinska rasprava, ali u katastru je zavedeno  da je unuk drzalac, a ne vlasnik. Unuk je jedinac. Kako rešiti ovu situaciju i kako da se unuk upiše kao vlasnik, pošto je on jedini naslednik?

Odgovor

Ako je upisani prethodnik u katastru nepokretnosti bio upisan kao držalac, njegovi pravni sledbenici nisu mogli da budu upisani kao vlasnici, već kao držaoci, na osnovu dokumentacije koju ste naveli.

Radi upisa prava svojine na zemljištu potrebno je Službi za katastar dostaviti ispravu na osnovu koje je deda stekao nepokretnost, a za objekte pravnosnažnu upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta. Ukoliko ne posedujete  ispravu o sticanju, potrebno je kod nadležnog suda pokrenuti parnični postupak tužbom radi utvrđenja prava svojine.


Pitanje br: 112, datum: 12.05.2023

Da li je moguće izvaditi vlasnički list ako ste vlasnik na parceli 3/8, a 2/4 se vode na nepoznatog čoveka. Objekat, tj kuća, vodi se na preminulo lice, koje u katastru stoji kao držalac objekta. Vlasnički list mi treba za sklapanje ugovora, ali se vodim kao vlasnik 3/8 na parceli u katastru, ali ne i na objektu.

Odgovor

Katastar nepokretnosti predstavlja javnu evidenciju, te se izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti - list nepokretnosti izdaje svakom zainteresovanom licu, u skladu sa odredbom člana 52. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20.


Pitanje br: 113, datum: 11.05.2023

Koji je postupak ako geometar ne izmeri dobro parcelu?

Odgovor

Geodetska organizacija je dužna da o izvedenim geodetskim radovima na terenu sačini elaborat geodetskih radova, čiji sastavni deo je i zapisnik o izvršenom uviđaju, koji potpisuju prisutne stranke.

             Geodetska organizacija je dužna da dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova, u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premera, u skladu sa odredbom člana 18.stav 1. tačka 6) i člana 118. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon). Postupanje suprotno navedenoj odredbi sankcionisano je kao prekršaj odredbama člana 183. stav 1. tačka 5) i st. 2. i 3. istog zakona.               

           Služba vrši pregled elaborate, odnosno kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih geodetskih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa. Ako elaborat nema nedostataka, Služba overava i prima elaborate, a ako se utvrde nedostaci, zapisnikom se nalaže geodetskoj organizaciji da u roku od osam dana nedostatke otkloni.

Od nadležne Službe za katastar nepokretnosti možete da zatražite da Vas informiše da li je postupajuća geodetska organizacija predala Službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova i da li su geodetski radovi izvedeni u skladu sa propisima, standardima i tehničkim normativima. 


Pitanje br: 114, datum: 11.05.2023

Kupio sam stan u Zemunu, o čemu imam sačinjen kupoprodajni ugovor i plaćen porez na prenos aposlutnih prava. To je bilo 1999 godine. Takođe, prodavac mi je dostavio kopiju ugovora gde se navodi i njegov prethodni prodavac. U katastru nisu prihvatili prenos vlasništva, jer se kao vlasnik pominje četvrta osoba za koju nemam kopiju kupoprodajnog ugovora izmedju nje i nekih od pomenutih vlasnika. Dakle, nemam vezu izmedju osobe koja se vodi u katastru i mene.
Pošto nemam kontakt sa osobom koja se u katastru vodi kao vlasnik, na koji način da uradim promenu vlasničke strukture?

Odgovor

Radi upisa prava svojine na stanu u Vašu korist morate, uz zahtev za upis, Službi za katastar nepokretnosti da dostavite sve isprave kojima dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom u katastru nepokretnosti.

Za pravnu pomoć u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa možete se obratiti advokatu ili organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za pružanje besplatne pravne pomoći. Ovaj Info centar namenjen je za pružanje informacija u vezi sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 117, datum: 11.05.2023

Koji je zakonski rok za donošenje rešenja kada je pokrenut postupak za promenu oblika i površine parcele - deoba?

Odgovor

Shodno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

 

Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.


Pitanje br: 118, datum: 11.05.2023

Pre više od četrdeset godina, moj deda je kupio dve manje njive koje smo obrađivali, ali on to nije preneo, već je bilo na rečima. Zatim nas je utužio advokat koji je tada njih zastupao, i dobio na sudu presudu da se njive prenesu na mene kao direktnog tuženog, i ja sam saglasan sa tim. Međutim katastar ne želi da upiše, jer nema matičnih brojeva, a ljudi su rođeni i preminuli bez matičnih brojeva. Imam presudu koja je pravnosnažna, ali ne znam kako da rešim situaciju. 

Odgovor

Odredbama člana 86. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta), prezime, ime i ime jednog roditelja, odnosno naziv, prebivalište, odnosno boravište, ili sedište i jedinstveni matični broj građana, odnosno matični broj upisanog prethodnika i lica u čiju korist se upis zahteva).

                Odredbama člana 32. stav 1. tačka 3) i 33. stav 1. tačka 5) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da Služba za katastar nepokretnosti u postupku upisa u katastar proverava da li su činjenice o nepokretnosti i licima, koje su navedene u ispravama koje su osnov za upis, u skladu sa stanjem katastra nepokretnosti u trenutku odlučivanja o upisu.

                Imajući u vidu citirane odredbe, ako u katastru nepokretnosti nije upisan jedinstveni matični broj građana (JMBG) za upisanog imaoca prava, u tom slučaju ni sudska presuda ne mora da sadrži njegov JMBG, ali mora da sadrži JMBG lica u čiju korist se upis zahteva na osnovu te presude.


Pitanje br: 119, datum: 11.05.2023

Imam kupca za vikendicu na Paliću, koji želi podići stambeni kredit za istu. Vikendica je uknjižena kao "prizemna stambena zgrada". Nakon uknjižbe dogradili smo otvorenu, natkrivenu terasu (produženim krovom s jedne strane). Terasa nije uknjžena i banka iz tog razloga nije odobrila kredit kupcu. Šta treba da uradim kako bih rešila problem i meni i kupcu?

Odgovor

Ukoliko imate pravnosnažnu građevinsku dozvolu za dogradnju objekta i upotrebnu dozvolu za dograđeni deo objekta -terase, potrebno je da Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za upis. Uz zahtev je potrebno dostaviti, pored dozvola i elaborat geodetskih radova, koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i isti dostavlja zajedno sa ostalom dokumentacijom, putem e-šaltera, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

 

U protivnom dograđeni deo objekta može se upisati u katastar nepokretnosti na osnovu pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju i elaborata geodetskih radova.


Pitanje br: 120, datum: 11.05.2023

Vlasnik susedne parcele je bespravno ušao u posed moje parcele tj. izašao je iz granica svoje parcele i međe, i koristi ceo prostor do samog zida mog objekta sa zadnje strane. Pošto to radi duži niz godina, i ako bez mog znanja, postoji mogućnost da mu se to i dalje dozvoli zbog zakona o održaju, prema nekim informacijama koje imam. Ali da li je moguće dozvoliti nekome da koristi parcelu do samog zida mog objekta koji je udaljen od međe nekih 70 cm, tj. da li ovlašćeni organ može da pomeri među do samog zida mog objekta i da omogući vlasniku te druge parcele da taj uzurpirani prostor i zakonski prisvoji po zakonu o održaju? Da li bi ga u tome sprečio neki propis koliko objekat mora da bude udaljen od medje ili ne?

Odgovor

                Imate mogućnost da angažujete geodetsku organizaciju da izvrši omeđavanje vaše katastarske parcele.

 U postupku obnavljanja granica katastarske parcele (omeđavanje) geodetska organizacija je dužna da obeležava granične tačke parcele na terenu propisanim belegama, prema poslednjem stanju podataka o parceli u bazi podataka katastra nepokretnosti. O izvedenim geodetskim radovima u postupku omeđavanja geodetska organizacija je obavezna da, u skladu sa čl. 64, 65. i 74. Pravilnika o premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 7/19), sačini elaborat geodetskih radova, čiji sastavni deo je i zapisnik o izvršenom uviđaju, koji potpisuju prisutne stranke.

             Geodetska organizacija je dužna da dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju, u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premera, u skladu sa odredbom člana 18.stav 1. tačka 6) i člana 118. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon). Postupanje suprotno navedenoj odredbi sankcionisano je kao prekršaj odredbama člana 183. stav 1. tačka 5) i st. 2. i 3. istog zakona.               

            Odredbom člana 74. stav 3. navedenog pravilnika propisano je da, ako se prilikom omeđavanja utvrdi odstupanje obeleženih graničnih tačaka od faktičkog stanja koje je veće od vrednosti dvostruke standardne devijacije horizontalnog položaja za utvrđenu klasu tačnosti za to područje, odnosno od vrednosti podatka kategorije premera za premer izvršen u skladu sa ranijim propisima, i imaoci prava nisu saglasni sa izvršenim obeležavanjem, ponovo se vrši obeležavanje graničnih tačaka najmanje istom tačnošću i sa istom metodom koja je korišćena u premeru, odnosno održavanju premera.

 

Takođe, imate mogućnost da kod nadležnog suda pokrenete vanparnčni postupak za uređenje međe.

                Kada su međni znaci uništeni, oštećeni ili pomereni, a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu, sud utvrđuje granicu između susednih nepokretnosti, u skladu sa odredbama čl. 155-163. Zakona o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 25/82, 48/88, i „Službeni glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/05 – dr. zakon, 85/12, 45/13 – dr. zakon, 55/14, 6/15, 106/15 – dr. zakon i 14/22).

                Predlog za uređenje međa između susednih zemljišnih parcela može podneti svaki od sopstvenika, odnosno korisnika tih parcela.

 

Za tražene informacije koje se odnose na pravila građenja objekta, potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za građevinske poslove. Ovaj Kontakt centar namenjen je za davanje odgovora i objašnjenja radi lakšeg i pravilnijeg razumevanja propisa kojima je uređena  oblast upisa u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 121, datum: 11.05.2023

Krenuo sam u proces kupovine stana iz otkupa, koji nije u potpunosti otkupljen. Taj stan takođe nije upisan u katastar. Prodavac (koji trenutno otkupljuje stan) poseduje potrebnu dokumentaciju vezanu za pravo sticanja kao o specifikaciju stana pribavljenu iz Građevinske uprave. Kvadratura stana se razlikuje za 1 kvadrat u specifikaciji u odnosu na ugovor o otkupu. Ono što me buni je da sam od dva različita advokata dobio dva različita odgovora na pitanje koliki je to problem za knjiženje stana posle obavljene kupovine. Po jednom ta dva broja moraju da budu ista, po drugom to nije toliki problem i katastar uzima kvadraturu sa ugovora. Možete li pojasniti koliki to problem predstavlja?

Odgovor

Odredbom člana 86. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti  („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/12, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr. zakon,, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon, i 9/20 – dr.zakon) propisano je da isprava za upis, da bi bila podobna za upis, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta). Odredbom stava 6. tačka 3) istog člana propisano je da izuzetno od stava 2. podaci o površini posebnog dela objekta sadržani u ugovoru o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, sačinjenom u skladu sa zakonom, mogu odstupiti od podataka katastra nepokretnosti, u kom slučaju se upisuje površina iz ugovora. 

                Budući da se podaci o posebnim delovima stana, kao posebnog dela objekta, uključujući I površinu upisuju u katastar nepokretnosti na osnovu uverenja (specifikacije) nadležnog organa izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, u konkretnom slučaju neslaganje površine stana iz ugovora o otkupu stana sa površinom iz tog uverenja, ne predstavlja smetnju u postupku provođenja promene u katastru nepokretnosti na osnovu tog ugovora, imajući u vidu citiranu odredbu kojom je propisan izuzetak kod ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini.                  


Pitanje br: 122, datum: 10.05.2023

Da li se pravo trajnog korišćenja parking mesta može upisati na osnovu Ugovora koji je overen pre 2018. godine ili se mora ponovo overiti neki dokument sa investitorom?

Odgovor

Odredbom člana 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da pravo trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, koje je investitor preneo pravnim poslom trećem licu, može se dalje prometovati i raspolagati u obimu stečenih prava, te da se tim pravnim poslom ne stiču uslovi za upis svojinskih prava u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima, ali se pravni posao kojim se prenosi to pravo može upisati kao zabeležba u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima.

 

Dakle, u katastar nepokretnosti se ne upisuje parking mesto izvan zgrade, te samim tim ni pravo korišćenja parking mesta, već zabeležba postojanja ugovora o prenosu prava trajnog korišćenja parking mesta. Nije bitno vreme zaključenja ugovora.


Pitanje br: 123, datum: 09.05.2023

Da li postoji rok za uknjižbu nepokretnosti, shodno Zakonu i koji je to rok ako postoji?

Odgovor

                Saglasno članu 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 124, datum: 09.05.2023

Želim da kupim plac čija su tri vlasnika preminula. Dvoje imaju neke naslednike, a treći nema naslednike. Kome da se obratim za pomoć?
Takođe pitanje: ko je vlasnik zemljišta ako preminuli nema naslednike, a zemljište nema teret?

Odgovor

Republika Srbija nasleđuje ako ostavilac nema drugih zakonskih naslednika, u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona o nasleđivanju (“Službeni glasnik RS”, broj 46/95, 101/03 - USRS, 6/15).

Za pravnu pomoć u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa možete se obratiti advokatu ili organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći.


Pitanje br: 125, datum: 08.05.2023

Ja i moja dva maloletna deteta smo naslednici zemljišta i kuće koje nisu uknjižene. Pokojni svekar je ove nepokretnosti kupio (2004. god.), o čemu svedoči kupoprodajni Ugovor, a u kojem se ne navodi površina objekta (kuće), već piše "...kupio kuću sa ostalim zgradama, bunarom i placem u povrsini od 0.18,55 ha...". Nakon njegove smrti (2007. god.), nepokretnosti nasleđuje moj suprug koji ih, takođe, nije upisivao u katastar nepokretnosti. Zatim, nakon smrti supruga (2021. god.), deca i ja nasleđujemo isto. Objekti (kuća i pomoćna zgrada) nemaju građvinsku dozvolu i nisu legalizovani. U momentu kada je svekar kupio pomenute nepokretnosti, kuća je imala 50m2. U međuvremenu je dograđivana, pa se sada u Rešenju o ostavini navodi da ima 130m2. 

Dakle, od dokumentacije posedujem:

  1. Kupoprodajni Ugovor;
  2. Rešenje o ostavini (naslednik moj suprug);
  3. Rešenje o ostavini (naslednici deca i ja).

Molim za informacije o radnjama koje je neophodno preduzeti i dokumentaciji koju je potrebno pribaviti kako bi ove nepokretnosti bile upisane u katastar nepokretnosti kao naše legitimno vlasništvo.

Odgovor

Kupoprodajni ugovor, overen kod nadležnog suda sa potvrdom o isplati kupoprodajne cene u celosti, koja mora biti overena u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa i rešenja o nasleđivanju su dovoljni za promenu imaoca prava na zemljištu, ukoliko je prodavac sa kojim je Vaš svekar zaključio ugovor o kupoprodaji upisan u katastru nepokretnosti za imaoca prava na zemljištu.

 

Radi upisa objekata u katastar nepokretnosti, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje objekata i sačini elaborat geodetskih radova koji je osnov za upis objekata, s tim da pravo svojine na objektima ne može biti upisano dok ne pribavite pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekata, osim ako su objekti izgrađeni pre donošenja propisa po kojima je za izgradnju potrebna građevinska dozvola.


Pitanje br: 127, datum: 08.05.2023

Moja i komšijina parcela - njegova se vodi na ime moje majke, a moja na ime čoveka koji je preminuo? U katastru nisu uspeli da nađu bilo šta na ime moje majke... kako rešiti grešku? Na parceli koja se vodi na ime moje majke žive njegovi sinovi. 

Odgovor

Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisan pogrešan podatak, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

 


Pitanje br: 128, datum: 08.05.2023

Kupio sam plac sa kućom nepoznatog graditelja, pa me zanima kako mogu tu kuću da upišem pod svojim imenom?

Odgovor

Ako je objekat izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, potrebno je dostaviti Službi za katastar nepokretnosti, pored ugovora o kupoprodaji, uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove, koje sadrži potrebne podatke o objektu i vremenu gradnje objekta, a ako organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, dostavlja se nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke koje sadrži iste podatke. Ako objekat nije upisan u katastar potrebno je da angažujete geodetsku organizaciju koja će sačiniti elaborat geodetskih radova.

 

Građevinsku dozvolu nije bilo potrebno pribaviti za izgradnju objekata u gradovima, odnosno naseljima gradskog karaktera  do 3. juna 1948. godine, kada je stupila na snagu Osnovna uredba o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48), za stambene zgrade na selu do 21. marta 1961. godine, kada je stupio na snagu Zakon o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61) ili do stupanja na snagu propisa o uslovima za izgradnju stambenih zgrada, ukoliko su ih opštinski narodni odbori doneli u roku propisanim tim zakonom, a za ostale vrste objekata koji su izgrađeni na selu do 8. jula 1973. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73), odnosno do stupanja na snagu opštinske, odnosno gradske odluke, ukoliko je ista doneta u roku propisanim tim zakonom.

 

Ako je objekat izgrađen posle stupanja na snagu propisa kojim je propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, a za objekat nije izdata građevinska dozvola, upis prava svojine na objektu može se izvršiti na osnovu rešenja o ozakonjenju objekta.

 


Pitanje br: 130, datum: 08.05.2023

Katastar je odbio upis kvadrature objekta uz obrazloženje da su u Elaboratu geodetskog premera i Uverenju zavoda za urbanizam grada Novog Sada iskazane različite kvadrature.U Uverenju zavoda iskazana je korisna površina objekta dok je u Elaboratu iskazana podna površina sve kao korisna. Da li geodetski biro treba da odvoji u iskazu podnu i korisnu površinu i da li važi standard SRPS U.C2 100:2002 ?

Odgovor

Bez uvida u spise predmeta nije moguće ceniti da li je geodetska organizacija u elaboratu pravilno prikazala površinu objekta. Geodetska organizacija je dužna da u elaboratu geodetskih radova koje sačini nakon geodetskog merenja objekta obavezno prikaže površinu objekta u gabaritu, odnosno površinu ispod objekta. Nije u obavezi da u elaboratu geodetskih radova prikaže i korisnu površinu objekta, ali ako je prikaže ona mora da se slaže sa korisnom površinom iz Uverenja organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma i građevinarstva, koje se izdaje u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat.


Pitanje br: 131, datum: 08.05.2023

Skoro sam dobila rešenje za uknjiženje stana, ali je problem bila spratnost. Po starim zemljišnim knjigama (1977) stan se vodi u prizemlju iako je fizički na prvom spratu. Predala sam četiri kupoprodaja ugovora overena u sudu, kao i specifikaciju odelenja za građevinsko-komunalne poslove da se stan vodi na prvom spratu. Ipak oni se drže informacija iz starih zemljišnih knjiga u kojima su pogrešni podaci. Šta da uradim da dokažem neispravnost tih podataka?

Odgovor

Odredbama člana 51. Stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da u postupku održavanja katastra nepokretnosti Služba po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke, ispravlja sve utvrđene greške, nedostatke i propuste u podacima o nepokretnostima i upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima.

Odredbom stava 5. istog člana propisano je da se može dozvoliti i ispravka očiglednih greški u podacima o imaocima prava na nepokretnosti i površini objekta, odnosno posebnog dela objekta, nastalih prilikom upisa u zemljišnu knjigu, pod uslovom da cenjeni dokazi potvrđuju tu grešku i da se na taj način ne vrši upis na štetu drugih lica. Odredbom stava 6. istog člana propisano je da, ako se utvrdi da je greška nastala prilikom upisa u zemljišnu knjigu, a ne radi se o slučaju iz stava 5. tog člana, Služba će odbiti zahtev za ispravku greške i podnosioca uputiti na pokretanje odgovarajućeg parničnog, odnosno vanparničnog postupka u cilju pribavljanja akta koji je osnov za ispravku te greške.


Pitanje br: 132, datum: 08.05.2023

Kupio sam lokal 2008. godine, a firma od koje sam ga kupio je od 2015. godine u stečaju. Ja imam kupoprodajni ugovor overen u sudu i overenu potvrdu da sam lokal isplatio u celosti.
Šta mi je potrebno od dokumentacije za upis u katastar, da li to mogu obaviti kod javnog beleznika?

Odgovor

Ako je prodavac, od kojeg ste kupili lokal upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na lokalu, za promenu imaoca prava u vašu korist dovoljan je kupoprodajni ugovor i potvrda da je kupoprodajna cena isplaćena u celosti, koja mora biti overena u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa, rukopisa i prepisa.

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti podnosi se Službi za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 133, datum: 08.05.2023

Posle smrti oca imali smo ostavinsku raspravu - sve je podeljeno na tri dela: majku, sestru i mene. Međutim, u zaostavštinu nije uneto poljoprivredno zemljište koje je pokojni otac kupio, ali nije preneo na sebe. Mi to nismo znali. Sada zbog dugovanja prethodnog vlasnika, javni izvršitelj upisuje te parcele na sebe. Kupoprodajni ugovor imamo. Molim za savet kako postupiti.

Odgovor

Odredbom člana 156. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 106/15, 106/16 - autentično tumačenje, 113/17 - autentično tumačenje, 54/19, 9/20 - autentično tumačenje i 10/23 - dr. zakon) propisano je da od upisa zabeležbe rešenja o izvršenju nije dozvoljeno da se u katastar nepokretnosti upiše promena prava svojine na nepokretnosti, niti koje drugo stvarno pravo zasnovano na raspolaganju vlasnika, bez obzira kada je raspolaganje učinjeno.

 

Za pravnu pomoć u ostvarivanju svojih imovinskih prava potrebno je da se obratite advokatu ili organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za pružanje besplatne pravne pomoći. Ovaj Kontakt centar namenjen je za davanje odgovora i objašnjenja radi lakšeg i pravilnijeg razumevanja propisa kojima je uređena  oblast upisa u katastar nepokretnosti.

 


Pitanje br: 134, datum: 08.05.2023

Da li može parcela koju sam kupio (ugovor je sačinjen na moje ime i overen kod notara), da se kasnije uknjiži na moju suprugu?

Odgovor

Katastarska parcela koja je u Vašem vlasništvu može da bude upisana u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist Vaše supruge na osnovu bračnog ugovora, odnosno ugovora o deobi imovine između supružnika ili ugovora o poklonu, sačinjenog u skladu sa zakonom.


Pitanje br: 135, datum: 08.05.2023

Rešenje o fizičkoj deobi (između dva brata) u vanparničnom postupku doneseno je 2007., a 2008 su potpisali situacioni plan sa predlogom parcelacije. U međuvremenu su umrli, 2011. i 2012. godine. Da li naslednici (brat i sestra) moraju ponovo pokretati postupak za fizičku deobu ili se priznaje deoba pokojne braće? Koji su dalji koraci, ukoliko sestra ne želi dogovor - da li mora ponovo da odlučuje sud? 

Odgovor

Naslednici, kao pravni sledbenici ostavioca, nastavljaju realizaciju pravnih poslova koje je on započeo.

Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za deobu nepokretnosti i dostavite navedenu dokumentaciju i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju. Zahtev može podneti samo jedan od naslednika, a upis će se izvršiti i u korist drugog naslednika.


Pitanje br: 136, datum: 08.05.2023

Imam u vlasništvu dve parcele. Na jednoj parceli je izgrađena kuća i uknjižena na manju kvadraturu, pa sam podnela zahtev za ozakonjenje, što se nalazi u katastru kao primedba da se treba izvršiti upis iste. Pored toga podnet je i zahtev za spajanje parcela, a u međuvremanu dobijena je upotrebna dozvola za pomoćni objekat, ali na prijašnjem broju parcele. Interesuje me kako će se uknjižiti taj novi objekat, kada sam dobila obaveštenje od katastra da će prvo izvršiti ozakonjenje starog objekta i spajanje parcela tako da se parcela na upotrebnoj dozvoli neće slagati sa novim brojem parcele.

Odgovor

Ako je u Službi za katastar nepokretnosti pokrenut postupak upisa u katastar nepokretnosti na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole za pomoćni objekat, imate pravo da tražite od Službe za katastar nepokretnosti spajanje  tog postupka sa postupcima koji su ranije pokrenuti radi provođenja promena u katastru na Vašim nepokretnostima. Služba za katastar nepokretnosti ima mogućnost da uvidom u spisak promena izvrši identifikaciju katastarske parcele na kojoj je izgrađen pomoćni objekat, odnosno da utvrdi da se u vreme izdavanja upotrebne dozvole pomoćni objekat nalazio na katastarskoj parceli koja je spajanjem ušla u sastav novoformirane katastarske parcele.


Pitanje br: 137, datum: 08.05.2023

Koja dokumentacija je potrebna da se vrsta prava na građevinskom objektu prevede iz državine u svojinu, a vrsta prava na građevinskom zemljištu na kom se nalazi objekat iz prava korišćenja u pravo privatne svojine?

Odgovor

Potrebno je da pribavite pravnosnažnu upotrebnu dozvolu za objekat ili rešenje o ozakonjenju objekta, radi upisa prava svojine na objektu. Vlasnik objekta ima pravo na pretvaranje prava korišćenja na izgrađenom građevinskom zemljištu u pravo svojine,  saglasno članu 102. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), a upis prava svojine na građevinskom zemljištu Služba za katastar nepokretnosti vrši po službenoj dužnosti, po sili zakona.

 


Pitanje br: 138, datum: 08.05.2023

Imam upotrebnu dozvolu za objekat, ali on nije uknjižen. Šta treba da uplatim da bi se to sprovelo?

Odgovor

Upotrebna dozvola nije dovoljna za upis objekta u katastar nepokretnosti, već je potreban i elaborat geodetskih radova koji izrađuje geodetska organizacija. Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse za zahtev i takse za upis objekta Služba za katastar nepokretnosti izdaje nakon podnošenja zahteva, budući da se taksa plaća po personalizovanom pozivu na broj koji se dobija nakon formiranja predmeta.


Pitanje br: 139, datum: 08.05.2023

U katastru stoji zabeležba da prvostepena odluka nije konačna, u pitanju je njiva 3 klase, pa me zanima da li je moguće prodati njivu, jer stoji ta zabeležba?

Odgovor

Ako je u katastru nepokretnosti na određenoj nepokretnosti upisana zabeležba da prvostepena odluka nije konačna, postoji mogućnost, ako je izjavljena žalba, da prvostepena odluka bude izmenjena, iz kog razloga javni beležnik neće solemnizovati ugovor o kupoprodaji takve nepokretnosti.


Pitanje br: 140, datum: 08.05.2023

Kako saznati kada je formirana parcela (bez pravnog osnova) i kada joj je dodeljen broj i vlasništvo-datum?

Odgovor

Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na određenoj nepokretnosti (istorijat), koje će sadržati podatke o tome kada je formirana određena katastarska parcela i na osnovu koje isprave je izvršen upis imaoca prava u katastar nepokretnosti u korist određenog lica.


Pitanje br: 141, datum: 08.05.2023

  1. godine sam kupio parcelu gde sam suvlasnik sa licem koje je preminulo, a na kojoj sam izgradio objekat. Da li mogu da uknjižim objekat na toj parceli i kako da saznam koji je moj deo parcele koji sam kupio, a gde sam suvlasnik sa licem koje je preminulo? Lice koje je preminulo, a sa kojim sam suvlasnik nema naslednike ili ih ima u drugoj državi.Odgovor

Možete u katastar nepokretnosti da upišete objekat izgrađen na katastarskoj parceli na kojoj ste upisani kao suvlasnik. Ne treba Vam saglasnost suvlasnika za upis, jer Služba za katastar nepokretnosti vrši upis u korist lica na čije ime je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola.


Pitanje br: 142, datum: 08.05.2023

Kada geodetska organizacija preko eŠaltera podnese zahtev u ime stranke za izdavanje uverenja o istorijatu promena na nepokretnosti i dostavi potpisan zahtev i punomoćje - budući da ima status profesionalnog korisnika (geodetska organizacija), da li punomoćje mora da bude overeno kod javnog beležnika? 

Odgovor

Saglasno odredbi člana 25. stav 3. tačka 3) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) punomoćje se ne overava ako je punomoćnik profesionalni korisnik u smislu tog zakona.


Pitanje br: 143, datum: 08.05.2023

Poštovani, koji je rok za upis promene imaoca prava na nepokretnost i da li se za to plaća taksa (koji iznos) na osnovu ugovora o poklonu?

Odgovor

Saglasno odredbama člana 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.    

         Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka, 144/20 i 138/22). Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).

Takse se plaćaju i za provođenje promene u katastru nepokretnosti na osnovu ugovora o poklonu.


Pitanje br: 144, datum: 08.05.2023

Da li je istina da za poljoprivredno i šumsko zemljište (koje je van građevinske zone) može da se uradi parcelizacija (razgvrnuće) samo ako je površina te novodobijene parcele minimum 0,5 hektara ?

Odgovor

Odredbom člana  27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS", br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18 - dr. zakon) propisano da obradivo poljoprivredno zemljište ne može da se usitni na parcele čija je površina manja od 0,5 hektara, a obradivo poljoprivredno zemljište uređeno komasacijom ne može da se usitni na parcele čija je površina manja od jednog hektara.

 

Takođe, na šumskom zemljištu uređenom komasacijom i na šumskom zemljištu za koje je donet program gazdovanja šumama ne mogu se, shodno оdredbama člana 102. stav 2. Zakona o šumama (“Službeni glasnik RS", br.  30/10, 93/12, 89/15, 95/18 – dr. zakon), deobom na terenu formirati parcele čija je površina manja od 0,5 hektara.


Pitanje br: 145, datum: 20.04.2023

Živim u porodičnoj kući na selu, koja je građena još 1957. godine. Želim da je ozakonim (legalizujem). U katastru nepokretnosti stoji zabeležba od 2005.god da je objekat izgradjen bez dozvole, što ne odgovara činjeničnom stanju. U zakonu stoji da objekti građeni na selu pre 1961. ne podležu legalizaciji ili da je olakašan postupak ozakonjenja. U opštinskoj službi sam dobio odgovor da je potrebno uraditi projekat, izvesti geometra... da bih mogao da legalizujem objekat. Molim za pojašnjenje.

Odgovor

Ukoliko smatrate da je u katastru nepokretnosti upisan pogrešan podatak o pravnom statusu objekta, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za ispravku greške i kao dokaz priložite uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove ili nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke, koji sadrže potrebne podatke o vremenu gradnje tog objekta, u skladu sa odredbom člana 5. stav 10. navedenog zakona.


Pitanje br: 148, datum: 20.04.2023

Kako da izbrišem hipoteke po kreditima iz 1980-tih godina koje je uzela moja pokojna majka od osnovne škole u kojoj je radila? Ona je preminula pre nego je istekao rok za vraćanje. Ne znam da li su krediti vraćeni ili otpisani. Nemam dokumentaciju. S obzirom, da je to duga vremenska distanca poverilac, u ovom slučaju osnovna škola, ne može da nađe dokumentaciju. U skladu sa Zakonom o računovodstvu firme nemaju trajnu obavezu čuvanja svih računovodstvenih izveštaja (trajno se čuvaju samo liste zarada i isplate istih; 20 godina se čuvaju godišnji izveštaji o poslovanju, finanskijski i statistički izveštaji; 10 godina se čuva dnevnik i glavna knjiga; 5 godina se čuvaju pomoćne knjige i isprave na osnovu kojih se unose podaci u poslovne knjige). Molim da me uputite kako da postupim.

Odgovor

Saglasno odredbama čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

 

Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

 

Dakle, osnov za brisanje hipoteke iz katastra nepokretnosti je saglasnost poverioca za brisanje hipoteke, koja mora biti overena kod javnog beležnika, u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa ili pravnosnažna sudska odluka.


Pitanje br: 149, datum: 20.04.2023

Kuća koju kupujem nije bila legalizovana u potpunosti, odnosno njeni pomoćni objekti, isti su legalizovani i ozakonjeni, upisani su u katastru, ali je stavljena zabeležba da prvostepena odluka nije konačna. Rešenje o ozakonjenju je dostavljeno pre tri nedelje vlasniku kuće, banci kod koje je podigao kredit za kupovinu iste (kuća je pod hipotekom) i pravobranilaštvu. Moje pitanje je koliki je vremenski rok da se banka i pravobranilaštvo izjasne na predmetno rešenje i može li katastar po automatizmu bez odgovora da briše zabeležbu. Zbog zabeležbe u listu nepokretnosti banka kod koje ja podižem stambeni kredit ne može da odobri isti sve dok se pomenuta zabeležba ne obriše. 

Odgovor

Od dana dostavljanja rešenja svim strankama u postupku počinje da teče rok za žalbu na rešenje, koji je osam dana, saglasno odredbi člana 42. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.  41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se, po službenoj dužnosti, iz katastra nepokretnosti briše zabeležba da rešenje nije konačno. 

 

Urgenciju za brisanje zabeležbe da rešenje o upisu u katastar nepokretnosti nije konačno možete dostaviti Službi za katastar nepokretnosti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/

 


Pitanje br: 150, datum: 20.04.2023

Koliki je zakonski rok za rešenje zahteva o promeni imena nosioca prava na nepokretnosti? Zahtev je podnet u katastru.

Odgovor

Saglasno odredbi člana 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. 


Pitanje br: 151, datum: 03.04.2023

Da li osoba koja je "kupila" parcelu koja se vodi u katastru 1/2 može prebaciti na svoje vlasništvo mimo jednog držaoca parcele? Na e-katastru sam u zabeležbi za tu parcelu pronašao da je pokrenut postupak za promenu svojine.

 

Odgovor

Suvlasnik nepokretnosti može da raspolaže svojim suvlasničkim udelom, s tim da je suvlasnik koji namerava da proda svoj suvlasnički udeo, dužan da ga prethodno ponudi na prodaju ostalim suvlasnicima, saglasno odredbi člana 5.  Zakona o prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 93/14, 121/14 i 6/15).

 

Služba za katastar nepokretnosti u postupku upisa u katastar nepokretnosti na osnovu ugovora o kupoprodaju nije u obavezi da proverava da li je istim povređeno pravo preče kupovine, već javni beležnik u postupku potvrđivanja (solemnizacije) ugovora.


Pitanje br: 152, datum: 03.04.2023

Kako upisati gasni kotao u dvorištu, kojim elaboratom i upotrebnom dozvolom?

Odgovor

U katastar vodova upisuju se vodovi sa pripadajućim uređajima i postrojenjima. U pripadajuće uređaje i postrojenja spadaju uređaji koji su izgrađeni na vodovima, i koji omogućavaju funkcionisanje i celishodno korišćenje vodova, a ne mogu se odvojiti od voda bez uništenja ili značajnog oštećenja (potpuno inkorporisani delovi voda), saglasno odredbi člana 54. stav 3. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon).

 

Osnov za upis voda, kao i pripadajućih uređaja i postrojenja u katastar vodova je elaborat geodetskih radova koji izrađuje geodetska organizacija.

Potrebno je da se obratite geodetskoj organizaciji, koja će na osnovu izvršenog uviđaja na terenu utvrditi da li je u konkretnom slučaju gasni kotao predmet upisa u katastar vodova.


Pitanje br: 153, datum: 03.04.2023

Podneli smo zahtev za upis prava na stanu po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju koji je zaključen 2008. godine i overen pred sudom. U ugovoru su navedeni podaci o nepokretnosti, i to broj parcele, ulaz i broj stana. Međutim, zahtev nam je ovih dana odbijen s obzirom da se razlikuju brojevi parcela iz ugovora i baze katastra nepokretnosti. Koliko se sećamo, ugovor je sačinjen na osnovu tadašnjeg prepisa iz lista nepokretnosti.
Koje su dalje mogućnosti i koraci koje treba da preduzmemo kako bismo upisali svoje pravo?

Odgovor

Ukoliko je u ugovoru o doživotnom izdržavanju naveden broj katastarske parcele prema podacima katastra nepokretnosti u vreme zaključenja ugovora (u skladu sa listom nepokretnosti), Služba za katastar nepokretnosti je dužna da izvrši identifikaciju katastarske parcele, odnosno ukoliko je parcela u međuvremenu promenila oblik i površinu (deoba ili spajanje parcela) da utvrdi istorijski sled.

Imate pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnosti (istorijat promena) za predmetnu katastarsku parcelu.


Pitanje br: 154, datum: 03.04.2023

Da li zabeležba o postojanju ugovora o doživotnom izdržavanju predstavlja problem za promet nekretnine? U pitanju je jedna parcela iz ugovora o doživotnom izdržavanju.

Odgovor

Javni beležnik će odbiti da potvrdi (solemnizuje) ugovor prometu katastarske parcele na kojoj je u katastar nepokretnosti upisana zabeležba postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju).


Pitanje br: 155, datum: 03.04.2023

Kupio sam poljoprivredno zemljište od komšije (parcela do parcele). Za tu kupovinu sam podigao poljoprivredni namenski kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Kupoprodajni ugovor smo overili kod notara. Sada u katastru stoji da je prodavac vlasnik 1/1 i ja kao kupac 1/1. Stoji i predbeležba sa rokom za opravdanje. Da li to znači da je prodavac vlasnik, dok ja ne otplatim taj kredit?

Odgovor

Nije moguće da u katastru nepokretnosti i prodavac i kupac budu  upisani kao vlasnici određene nepokretnosti sa udelom 1/1. Vi ste, najverovatnije, upisani sa predbeležbom prava svojine. Vi još niste upisani kao vlasnik. Postaćete vlasnik kada se predbeležba opravda.

 

Predbeležba prava svojine na nepokretnosti, upisuje se u smislu člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni Glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) ako ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca da se kupac može upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti (clausula intabulandi), već je davanje saglasnosti uslovljeno isplatom kupoprodajne cene u celosti.

 

Ako je Službi za katastar nepokretnosti dostavljen najpre ugovor o kupoprodaji, bez saglasnosti prodavca za upis (clausula intabulandi), Služba upisuje predbeležbu prava svojine u korist kupca, a prodavac i dalje ostaje upisan kao vlasnik sve dok se predbeležba ne opravda, odnosno dok se Službi za katastar nepokretnosti ne dostavi saglasnost za upis (clausula intabulandi), u kom slučaju će se  izvršiti opravdanje predbeležbe i upis prava svojine u korist kupca.

 

Javni beležnik je obavezan, da po službenoj dužnosti dostavi Službi za katastar nepokretnosti, radi opravdanja predbeležbe prava svojine, izjavu kojom prodavac potvrđuje da je kupac u celosti isplatio kupoprodajnu cenu i daje mu saglasnost za upis – bezuslovna clausula intabulandi, koju je solemnizovao, a na osnovu koje se u Službi formira po službenoj dužnosti novi predmet.

 

 


Pitanje br: 156, datum: 03.04.2023

Kada sam izveo geometar postojeća ograda sa susedom na osnovu katastarskog stanja treba da se pomeri ka njemu 1 metar, međutim on to ne prihvata i počeo je na pola metra od postojeće ograde da gradi neki objekat. Ne želi da ponovo izvedemo geometar niti da se odalji. Moje pitanje je kako da ga primoram da izvedemo geometar pa da nam on obeleži među i na koliko od međe može da se gradi objekat obzirom da mi blokira svetlost u kući.

Odgovor

Kada su međni znaci uništeni, oštećeni ili pomereni, a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu, sud utvrđuje granicu između susednih nepokretnosti, u skladu sa odredbama čl. 155-163. Zakona o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 25/82, 48/88, i „Službeni glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/05 – dr. zakon, 85/12, 45/13 – dr. zakon, 55/14, 6/15, 106/15 – dr. zakon i 14/22).

Predlog za uređenje međa između susednih zemljišnih parcela može podneti svaki od sopstvenika, odnosno korisnika tih parcela.

 

Ovaj Kontakt centar namenjen je za davanje odgovora i objašnjenja radi lakšeg i pravilnijeg razumevanja propisa kojima je uređena  oblast upisa u katastar nepokretnosti. Kontakt centar nije namenjen za davanje objašnjenja o primeni propisa kojima je uređena izgradnja objekata. Za tražene informacije u vezi sa izgradnjom objekta, možete se obratiti organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za građevinske poslove.

 


Pitanje br: 157, datum: 03.04.2023

Na katastarskoj parceli koja se vodi kao poljoprivredno zemljište, njiva 8. klase, postoji upis pored fizičkih lica (mojih tetaka, ujaka i majke) na određenim delovima upisan Grad Beograd i Republika Srbija. Kako je došlo do navedenog upisa? 

Odgovor

Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o svim promenama na određenoj katastarskoj parceli (istorijat promena).

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

 


Pitanje br: 158, datum: 03.04.2023

Od oca sam na poklon dobio stan za koji imam ugovor, koji je bio u toku otkupa. Stan je kasnije otkupljen i posedujem potvrdu za to. Tada zgrada u kojoj se stan nalazi nije bila upisana u katastar, ali sada jeste. Šta mi je potrebno od dokumenata i koliki je iznos takse za upis? 

Odgovor

Uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti, potrebno je da dostavite ugovor o otkupu stana, sa potvrdom o isplati cene u potpunosti, ako je upis uslovljem isplatom kupoprodajne cene u celosti, i ugovor o poklonu. Ugovori moraju biti overeni u skladu sa zakonom. Takođe, ako stan nije upisan u katastar, potrebno je da dostavite  uverenje o tom posebnom delu objekta (specifikacija) koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove, u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat.  Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.

Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka, 144/20 i 138/22). Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).

Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse Služba za katastar nepokretnosti izdaje po podnošenju zahteva, budući da se taksa plaća po personalizovanom pozivu na broj koji se dobija nakon podnošenja zahteva, odnosno formiranja predmeta.

Zahtev za upis, odnosno provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi: : https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

               


Pitanje br: 159, datum: 03.04.2023

Moj otac je umro 2019. godine. Kada smo pre smrti, 2018., proverili u katastru, videli smo da nije vlasnik, već držalac kuće i placa. Kuća je izgrađena 1939. godine. Podneli smo zahtev da se kuća uknjiži kao privatna svojina i pri tom platili taksu oko 2500 rsd. U toj kući živeli su svi raniji iz te porodice, tako da nam nije jasno zašto je on držalac, a ne vlasnik. Kada smo nakon njegove smrti hteli da legalizujemo, videli smo da i kuća nije njegovo vlasništvo, već je on držalac. Plaćene su nasledne takse i uknjižba, ali nije promenjeno vlasništvo, samo da sam naslednica.

Odgovor

Budući da Vaš pok. otac nije bio upisan u katastar nepokretnosti za vlasnika zemljišta i objekta, Vi niste mogli steći pravo svojine na osnovu rešenja o nasleđivanju, već ste upisani kao držalac. Radi upisa prava svojine potrebno je da dostavite ispravu na osnovu koje je Vaš pok. otac stekao zemljište i uverenje da je objekat izgrađen pre propisa kojima je uvedena obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno da se može graditi objekat samo na osnovu pravnosnažne građevinske dozvole. To uverenje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove, a ko taj organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke o vremenu gradnje objekta.


Pitanje br: 160, datum: 24.03.2023

Kada mi je umro otac, po priči majke i brata, ostavinska rasprava posle njega nije vođena. Kada u katastru pristupim sa brojem parcele, stoji zabeležba da je pokrenut postupak za upis po ostavinskom rešenju. Da li to znači da je, s obzirom da se pominje ostavinsko rešenje, ipak završena ostavinska rasprava, a da me niko nije obavestio o tome? Ukoliko je tako, a zakonski sam naslednik, koja su moja prava?

Odgovor

Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja sa bližim podacima o ispravi kojom je pokrenut postupak upisa u katastar nepokretnosti na nepokretnostima Vašeg pok. oca. Budući da Vi niste upisani u katastru za vlasnika tih nepokretnosti, morate dostaviti dokaz da imate pravni interes za podnošenje zahteva (kopija izvoda iz matične knjige rođenih).

 


Pitanje br: 161, datum: 23.03.2023

Šta znači predbeležba sa rokom za opravdanje i u kojim slučajevima se ona postavlja?

Odgovor

Predbeležba prava svojine na nepokretnosti, upisuje se u smislu člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni Glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) ako ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca da se kupac može upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti (clausula intabulandi), već je davanje saglasnosti uslovljeno isplatom kupoprodajne cene u celosti.

 

Ako je Službi za katastar nepokretnosti dostavljen najpre ugovor o kupoprodaji, bez saglasnosti prodavca za upis (clausula intabulandi), Služba upisuje predbeležbu prava svojine u korist kupca, a prodavac i dalje ostaje upisan kao vlasnik sve dok se predbeležba ne opravda, odnosno dok se Službi za katastar nepokretnosti ne dostavi saglasnost za upis (clausula intabulandi), u kom slučaju će se  izvršiti opravdanje predbeležbe i upis prava svojine u korist kupca.

 

Javni beležnik je obavezan, da po službenoj dužnosti dostavi Službi za katastar nepokretnosti, radi opravdanja predbeležbe prava svojine, izjavu kojom prodavac potvrđuje da je kupac u celosti isplatio kupoprodajnu cenu i daje mu saglasnost za upis -clausula intabulandi, koju je solemnizovao, a na osnovu koje se u Službi formira po službenoj dužnosti novi predmet.


Pitanje br: 162, datum: 22.03.2023

Na osnovu  podataka iz lista nepokretnosti, videli smo da naša porodična dvojna stambena zgrada koja je legalno građena 1984. godine, po  urbanističkom planu  P+1, sa gradjevinskom dozvolom, gde se navodi takođe objekat P+1, bez ikakvog odstupanja - nema upisan sprat niti je legalizovan.

Kako da izvršimo ispravku i izvršimo upis sprata u list nepokretnosti?

Odgovor

Podaci o objektu upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu pravnosnažne građevinske, odnosno upotrebne dozovle i elaborata geodetskih radova. Ukoliko je u elaboratu geodetskih radova koji je bio osnov za upis predmetnog objekta u katastar nepokretnosti navedeno da je spratnost objekta P+1, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti odluči će rešenjem.


Pitanje br: 163, datum: 22.03.2023

Prodao sam kuću i zemlju u okolini Požarevca. Ugovor o kupoprodaji smo tada 2004 g. overili u sudu, a kupac koje je tad živeo u Nemačkoj nikad nije preveo kuću i zemljište na sebe. Nije nikad predat ni plaćen porez na prenos apsolutnih prava, niti ga je iko od komšija video u poslednjih 15 godina. Kuća je napuštena i zaključana.
Porez na kuću i zemljište oko 0,50 hektara i dalje dolazi na moje ime (porez na imovinu). Da li to znači da sam ja i dalje zakonski vlasnik navedenih nepokretnosti?


Odgovor

Odredbom člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je načelo upisa, koje podrazumeva da se svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar, a da prestaju brisanjem tog upisa, te da se samo u slučajevima određenim zakonom, svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima mogu steći i pre upisa u katastar, ali da i tada tek upisom proizvode pravno dejstvo prema savesnim trećim licima.

Dakle, imalac prava svojine na nepokretnosti je lice koje je upisano u katastar nepokretnosti kao imalac tog prava.

Vi, kao prodavac nepokretnosti, imate pravo da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti na osnovu kupoprodajnog ugovora. Takođe, imate pravo da organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje, kontrolu i naplatu  poreza na imovinu podnesete zahtev za promenu obveznika poreza na imovinu na osnovu tog ugovora.

     


Pitanje br: 164, datum: 22.03.2023

Da li je moguća deoba kuće (postoje uslovi, dva ulaza, dva brojila) ako jedan suvlasnik duguje drugom novac i stavio je zabeležbu na 1/2 suvlasničkog udela, a nije izvršena deoba kuće?

Odgovor

Pravni osnov za provođenje u katastru nepokretnosti promene nastale razdvajanjem stambenog prostora jesu  elaborat geodetskih radova i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) i članom 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21 i 87/21).

Budući da elaborat geodetskih radova čine podaci dobijeni geodetskim merenjem i prikupljanjem podataka na terenu, razdvajanje stambenog prostora mora biti faktički izvršeno da bi se ta promena provela u katastru nepokretnosti.


Pitanje br: 165, datum: 22.03.2023

Članom 74. Zakona o državnom premeru i katastru, stavom 5. tačka 3 postojala je mogućnost upisa objekata izgrađenih pre stupanja na snagu
propisa o izgradnji objekata na osnovu uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka. Ovaj član je ukinut. Kako postupati sa takvim objektima, kojih ima, i šta bi sad bio osnov upisa?

Odgovor

Isto je propisano odredbom člana 5. stav 10. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 24/20).

Saglasno navedenoj odredbi,  ako se radi o objektu izgrađenom pre stupanja na snagu Osnovne uredbe o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48), Zakona o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61), odnosno Zakona o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73) podaci o objektu, odnosno posebnim delovima tog objekta upisuju se na osnovu uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, koji sadrže potrebne podatke o objektu, odnosno posebnim delovima objekta i vremenu gradnje tog objekta, kao i na osnovu elaborata geodetskih radova ako objekat nije upisan u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 166, datum: 22.03.2023

Otac je nasledio stan od svog oca koji je otkupljen 1992. i nije uveden u katastar. Poseduje ugovor o otkupu, aneks ugovora i ostavinsko rešenje. Problem je u tome što je u ugovoru broju parcele koji je tačan dodat još jedan broj koji u katastru ne postoji. Zbog te greške stan ne može da se uvede u katastar. Firma koja je gradila zgradu je u stečaju. Kome se obratiti za ispravku ove greške?

Odgovor

Za aneks ugovora o otkupu stana koji je zaključen sa preduzećem koje je u stečaju obratite se stečajnom upravniku.

Ukazujemo da su odredbom člana 86. stav 6. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisani izuzeci od pravila da u ispravi koja je osnov za upis, nepokretnost mora biti označena prema podacima katastra nepokretnosti. Naime, propisano je da izuzetno, isprava za upis nastala pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, mora sadržati označenje nepokretnosti koja je predmet upisa i podatke o upisanom prethodniku i licu u čiju korist se zahteva upis, na način koji omogućava njihovu pouzdanu identifikaciju


Pitanje br: 167, datum: 22.03.2023

Koliko je vremenski potrebno da se ukloni zabeležba o otuđivanju objekta i konverzija? Svi papiri su predati i postupci su u toku.

Odgovor

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Pitanje br: 168, datum: 22.03.2023

Nasleđem iza pokojnog supruga postala sam vanknjžni vlasnik stana u Sremskoj Mitrovici. Da li mogu poštom iz Beograda, poslati originalnu dokumentaciju za upis promene nosioca prava, ali u pitanju je niz dokumenata od otkupa stana do danas. 

Ukoliko može, na koji račun i u kom iznosu se plaća taksa za inicijalni zahtev.

Odgovor

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti može se podneti poštom, putem preporučene pošiljke. Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse Služba za katastar nepokretnosti izdaje po podnošenju zahteva, budući da se plaćanje takse vrši po personalizovanom pozivu na broj koji se dobija nakon podnošenja zahteva, odnosno formiranja predmeta.


Pitanje br: 169, datum: 21.03.2023

Kada su mi umrli baba i deda, ostalo je devet hektara zemlje da podelimo moj stric, sesta i ja. Sve smo se usmeno dogovorili - osim za jednu parcelu. Može li sve da se upiše podeljeno na naša imena, a ta sporna parcela da bude zajednička i tako da bude upisana, da smo vlasnici sve troje?

Odgovor

Naslednici mogu da se sporazumeju da jedna od nasleđenih katastarskih parcela ostane u suvlasništvu svih naslednika. Pravni osnov za provođenje promene imaoca prava na nepokretnostima u katastru nepokretnosti predstavlja pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice ili poravnanje zaključeno pred javnim beležnikom.


Pitanje br: 170, datum: 21.03.2023

Imam kuću u kojoj sam napravio lokal 1996. godine, i imam upotrebnu dozvolu za isti lokal. Kuća je uknjižena. Šta je potrebno učinti da bih upisao lokal u katastar, koji je deo kuće?

Odgovor

Ukoliko posedujete pravnosnažno rešenje kojim je izdata upotrebna dozvola za poslovni prostor od strane organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove, potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti i priložite to rešenje, u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Zahtev za upis, odnosno provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi: : https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

 

Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti Palilula u zakazanom terminu.

Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb prezentaciji republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje Ili na telefon 0700 500 500.   

Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse Služba za katastar nepokretnosti izdaje po podnošenju zahteva, budući da se taksa plaća po personalizovanom pozivu na broj koji se dobija nakon podnošenja zahteva, odnosno formiranja predmeta.


Pitanje br: 171, datum: 21.03.2023

Moj brat i ja smo posle smrti oca ostavinskim postupkom nasledili parcelu. Na toj parceli se otac na jednom delu u katastru vodio kao vlasnik, a na drugom delu kao držalac. Tako smo i mi u katastru uvedeni na jedan deo kao vlasnici, na drugom kao držaoci. Deo parcele na kome se otac vodio kao držalac kupio je od komšije i sa njime sačinio ugovor koji nije overen kod suda. Ugovor su potpisali i svedoci. U međuvremenu su svi pomrli.
Podneo sam zahtev katastru za promenu statusa držaoca u vlasnika, ali oni ne prihvataju gore pomenuti ugovor.
Na parceli su izgrađene i dve kuće od kojih je jedna legalizovana 2016 godine.
Kako rešiti upis navedene promene?
Pominje se rok do 2028 godine za rešavanje ovog problema. Šta će biti ako se ne izvrši ova promena?

Odgovor

Potrebno je da kod nadležnog suda pokrenete parnični postupak tužbom radi utvrđenja prava svojine na delu katastarske parcele na kome je upisana državina.

Odredbama člana 58. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da ako se najkasnije do 1. maja 2028. godine ne steknu zakonski uslovi za upis prava svojine na nepokretnostima na kojima je određeno lice upisano kao držalac u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 – autentično tumačenjei 113/17 – dr. zakon), Služba će po službenoj dužnosti izvršiti brisanje svojstva držaoca tog lica i državine na nepokretnosti.

Isto se odnosi se i na lica koja državinu steknu pravnim poslom, nasleđivanjem, odlukom suda ili drugog nadležnog organa ili po drugom zakonom propisanom osnovu.


Pitanje br: 172, datum: 21.03.2023

U sudu su nam rekli da se kuća mog pokojnog oca ne može prevesti na naslednike, jer se plac ne vodi na njega,već na neko preduzeće. Imamo kupoprodajni ugovor koji je pokojni otac zaključio sa firmom u kojoj je bio zaposlen i od koje je otkupio kuću i u listu nepokretnosti je otac takođe upisan kao vlasnik kuće. Kako možemo naslediti kuću i preneti vlasništvo na sebe? A tuđe vlasništvo nad placem nije nam sporno.

Odgovor

Ako je Vaš pok. otac upisan za imaoca prava svojine na kući, pravni osnov za promenu imaoca prava svojine na istoj u katastru nepokretnosti predstavlja pravnosnažno rešenje o nasleđivanju.

Ako vlasnik objekta nije upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava na građevinskom zemljištu na kome je objekat izgrađen, on može, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, steći pravo svojine na građevinskom zemljištu na kome je objekat izgrađen po tržišnim uslovima, neposrednom pogodbom u postupku određivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranja građevinske parcele, koji sprovodi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove, u skladu sa odredbama člana 70. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20).


Pitanje br: 173, datum: 21.03.2023

Na parceli koju smo prodali, na osnovu kupoprodajnog ugovora upisani su kupci u idealnim delovima - šta je potrebno od dokumetacije da se kupci mogu uknjižiti svako na svojoj parceli? 

Odgovor

Pravni osnov za provođenje tražene promene u katastru nepokretnosti predstavljaju projekat parcelacije, odnosno preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja, saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), elaborat  geodetskih radova, saglasno odredbi člana 5. stav 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20), kao i dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za sve katastarske parcele.

Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima predstavlja ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno pred sudom ili javnim beležnikom.

Ukoliko suvlasnici ne mogu da postignu sporazum, potrebno je kod nadležnog suda pokrenuti vanparnični postupak za deobu imovine.

 


Pitanje br: 174, datum: 24.02.2023

Tereti na parceli, G list, postoji hipoteka. Ali su sami stanovi uknjiženi 1/1. Zgrada je gotova i svi su uselili i uknjižili. Šta onda znači taj teret hipoteke na parceli u G listu?

Odgovor

Kada je u katastar nepokretnosti  hipoteka na objektu u izgradnji, odnosno posebnim delovima objekta u izgradnji upisana na zemljištu, upisom objekta i posebnih delova objekta u katastar nepokretnosti na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole, hipoteka se upisuje na objektu, odnosno posebnim delovima objekta,  po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 –US i 83/15).

Očigledno se u konkretnom slučaju radi o propustu da se hipoteka upiše na izgrađenim  i upisanim stanovima.


Pitanje br: 175, datum: 24.02.2023

Poštovani, pre 20 godina sam kupila stan i u ugovoru o kupovini stana uneto je da mi investitor prenosi i pravo korišćenja parking mesta u dvorištu zgrade. Kako do 2018. godine nije bilo dopune zakona kojom bi se to pravo korišćenja moglo evidentirati u katastru, a uknjižba stana je izvršena pre toga, nedavno sam pokrenula postupak da se upiše zabeležba kojom bi se to pravo korišćenja moglo evidentirati. Priložen je ugovor između mene i investitora, kao i sporazum potpisan neposredno pre podnošenja zahteva u kom investitor praktično ponavlja svoju saglasnost da se pravo korišćenja upiše. Taj sporazum je overen kod notara i predat u katastru, čekam već par meseci. Do mene sad dolazi informacija (od zaposlenih u katastru) da će katastar odbiti da izvrši upis prava korišćenja jer nije izvršena solemnizacija, dok s druge strane advokat koji je vodio ceo postupak tvrdi da solemnizacija nije potrebna za upis prava korišćenja. Molim vas da mi pojasnite da li je potrebna ili nije.

Odgovor

Parking mesta izvan zgrade se ne upisuju u katastar nepokretnosti, pa samim tim ne postoji mogućnost upisa prava korišćenja parking mesta. U katastar nepokretnosti može se upisati zabeležba postojanja ugovora o prenosu prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, u skladu sa odredbom člana 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20),

Odredbom člana 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da pravo trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, koje je investitor preneo pravnim poslom trećem licu, može se dalje prometovati i raspolagati u obimu stečenih prava, te da se tim pravnim poslom ne stiču uslovi za upis svojinskih prava u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima, ali se pravni posao kojim se prenosi to pravo može upisati kao zabeležba u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima.

Dakle, u katastar nepokretnosti se upisuje zabeležba postojanja ugovora o prenosu prava trajnog korišćenja parking mesta.

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja, izuzetno, može biti data i u posebnoj ispravi, uz overu potpisa lica koje izjavu daje.


Pitanje br: 176, datum: 24.02.2023

Imam oko 5 hektara zemlje u mestu gde sam se rodila, ali tu se jedna livada u katastru još vodi na moju prababu, druga na pradedu. Imam oca, na kog se ne vodi ništa, a ja sam jedinica i smatram da sam jedini naslednik. Kako treba da postupim da prevedem svo to zemljiste na sebe?

Odgovor

Potrebno je da, uz zahtev za provođenje promene imaoca prava na predmetnim katastarskim parcelama u katastru nepokretnosti, koji se podnosi Službi za katastar nepokretnosti, priložite pravnosnažna rešenja o nasleđivanju kojima je raspravljena zaostavština svakog od upisanih vlasnika posle njhove smrti, kojima se Vi oglašavate za naslednika.


Pitanje br: 177, datum: 24.02.2023

Nakon smrti dede ostao je stan od nekih 38 kvadrata koji nije uknjižen, ali je otkupljen svojevremeno. Pošto mi je i otac preminuo ranije, jedini naslednik sam ja. Notar mi je zakazao ročište, kada cu dobiti rešenje o nasledstvu i platiti taksu. Zanima me šta mi je potrebno i koliko se plaća da uknjižim stan na svoje ime nakon ostavine? I koliko se čeka na rešenje o uknjiženosti?

Odgovor

                 Ako stan nije upisan u katastar nepokretnosti, a zgrada je upisana, za upis stana potrebno je, uz zahtev za upis, dostaviti  uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove (specifikacija posebnog dela objekta) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije. Radi upisa prava svojine na stanu u vašu korist, potrebno je dostaviti pravnosnažno rešenje o nasleđivanju i ugovor o otkupu stana, koji mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu o isplati kupoprodajne cene.

                Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.

                Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka, 144/20 i 138/22). Pored takse za zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).

                Za upis u katastar nepokretnosti po osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno  odredbi stava 4. tačka 2) Napomene tarifnog broja 215b navedenog Zakona.

                U konkretnom slučaju, platili biste taksu za provođenje promene po osnovu ugovora o otkupu stana u iznosu od 1.620,00 dinara i taksu za zahtev 330,00 dinara.

                Po podnošenju zahteva, Služba za katastar nepokretnosti izdaje instrukciju za plaćanje takse, koja sadrži iznos takse i broj računa na koji treba izvršiti uplatu.


Pitanje br: 178, datum: 24.02.2023

Uvidom u eKatastar video sam da neko nepoznat traži izmenu prava svojine na stanu na kojem sam jedini vlasnik već više od 20 godina. Stan nije uknjižen, već se vodi kao državno vlasništvo, iako je otkupljen još 1993. godine. Šta treba da uradim da bi se razjasnila ova situacija?

Odgovor

Zabeležba pokrenutog postupka za promenu imaoca prava svojine na tom stanu, u Beogradu upisana je povodom zahteva Grada Beograda za upis javne svojine.

Službi za katastar nepokretnosti Palilula podnesite zahtev za upis na osnovu ugovora o otkupu stana. Napominjemo da ugovor o otkupu stana mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti i potvrdu o isplati kupoprodajne cene.


Pitanje br: 179, datum: 24.02.2023

Da li je, da bih se uknjižila, pored rešenja o nasledstvu imovine (stana iz otkupa od pokojnih roditelja), potrebna potvrda da su oni otkupili taj stan devedesetih godina?

Odgovor

Radi upisa prava svojine na stanu u vašu korist, pored pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju, potrebno je, uz zahtev za upis, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti dostaviti i ugovor o otkupu stana, koji mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti i potvrdu o isplati kupoprodajne cene.


Pitanje br: 180, datum: 24.02.2023

Predala sam isprave za upis promene imaoca prava na nepokretnosti. Da li će zabeležba u katastru moći da spreči otuđenje objekta trećem licu, dok se ne donese konačna odluka o postupku pokrenutom mojim zahtevom?

 

Odgovor

Ukoliko se Vaše pitanje odnosi na zabeležbu pokrenutog postupka za promenu imaoca prava na nepokretnosti Vašim zahtevom, koja je upisana u katastar nepokretnosti, ta zabeležba sprečava da Služba za katastar nepokretnosti odlučuje o novim upisima na istoj nepokretnosti dok se ne donese konačna odluka u postupku koji je pokrenut vašim zahtevom, saglasno načelu prvenstva iz člana 3. stav 1. tačka 3) i člana 31. st. 1.i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

Odredbom člana 31.stav 3. navedenog zakona propisano je da, izuzetno, Služba za katastar nepokretnosti odlučuje prioritetno o upisu koji se vrši na osnovu propisa kojim se uređuje eksproprijacija, kao i o upisu zabeležbe rešenja o izvršenju radi prinudnog namirenja potraživanja obezbeđenog hipotekom koja je upisana u katastar na istoj nepokretnosti.

Upisana zabeležba pokrenutog postupka za promenu imaoca prava na nepokretnosti ne sprečava zaključenje ugovora o prometu te nepokretnosti, ali javni beležnik u postupku potvrđivanja (solemnizacije) ugovora vodi računa o upisu te zabeležbe i neće potvrditi (solemnizovati) takav ugovor ako je u katastar nepokretnosti upisana zabeležba pokrenutog postupka radi promene imaoca prava na nepokretnosti.   


Pitanje br: 181, datum: 24.02.2023

Otac je sa mnom zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju 1997. godine, a neposredno pre toga je bio kod neurophijatra (sudskog veštaka) da mu da uverenje, obzirom da je imao 85 god.  Advokatica  je sačinila ugovor (1997.god.) o doživotnom izdržavanju i navela da mi pripada  sve iz tadašnjeg posedovanog lista (šuma, kuća, njiva...), ne navodeći pod kojim brojem su zavedene te parcele iz tadašnjeg posedovanog lista nepokretnosti. Dakle, u ugovoru o doživotnom izdržavanju piše da mi pripada sve osim parcela (koje su navedene pod kojim su brojem), koje su testamentom nasledila maćeha i ostali zakonski naslednici. 

Posle očeve smrti (1998.god.), utvrđena je ostavština i dobila sam pravosnažno rešenje, ali nisam tada prenela na sebe imovinu u katastru. U rešenju takođe piše isto kao i u ugovoru, nije navedeno konkretno koje su moje parcele, već piše da meni pripada sve iz posedovanog lista, osim određenih parcela koje su navedene pod kojim brojem su zavedeni u posedovanom listu. Redovno plaćam porez na  kuću i zemljište. 

Napominjem da čuvam "stari" posedovani list uz ugovor o doživotnom izdržavanju i rešenju.

Šta mi je potrebno od dokumentacije za uknjižbu na moje ime? Da li predajem "stari" posedovani list uz dokumentaciju?

Odgovor

 

                Zahtev za upis u katastar nepokretnosti podnosi se Službi za katastar nepokretnosti nadležnoj za područje na kome se nalazi nepokretnost koja je predmet upisa. Promena imaoca prava na nepokretnosti po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju provodi se u katastru nepokretnosti na osnovu tog ugovora, ukoliko je primalac izdržavanja upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava na nepokretnosti, kao i izvoda iz matične knjige umrlih, koji Služba za katastar nepokretnosti pribavlja po službenoj dužnosti ako je u ugovoru naveden podatak o jedinstvenom matičnom broju građana za primaoca izdržavanja. Ako primalac izdržavanja nije upisan u katastar, potrebno je dostaviti i ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom.

                Ukazujemo da je odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta). Odredbom člana 86. stav 6. istog zakona propisano je da izuzetno, isprava za upis nastala pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, mora sadržati označenje nepokretnosti koja je predmet upisa na način koji omogućava njihovu pouzdanu identifikaciju.

                Odredbom člana 87. stav 1. tačka 1) navedenog zakona propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, pored opštih uslova koji važe za ispravu za upis, da bi bila podobna za upis, mora biti sačinjena u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom.

                Posebna forma ugovora o doživotnom izdržavanju propisana je  odredbom člana 195. Zakona o nasleđivanju (“Službeni glasnik RS br. 46/95, 101/03-US i 6/15).

                Prema sada važećoj odredbi ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Prema odredbi koja je bila na snazi u vreme kada ste Vi sa ocem zaključili ugovor, ugovor o doživotnom izdržavanju morao je da bude zaključen u pisanom obliku i overen od sudije koji je bio dužan da pre overe pročita ugovor strankama i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. U suprotnom ugovor je ništav.   


Pitanje br: 182, datum: 21.02.2023

Kupujem seosko domaćinstvo, koje je u sudu i katastru 1/1, a objekti na domaćinstvu su legalizovani pre nekoliko dana. Zanima me da li ću imati nekakvih problema nakon kupovine domaćinstva, da isto registrujem na svoje ime i koji je rok nakon kupoprodajnog ugovora da imanje prebacim na svoje ime kao strani državljanin? Naravno, imam nameru da podnesem zahtev za državljanstvo u Ambasadi Srbije, da isto dobijem i da se vratim u maticu.


Odgovor

Odredbama člana 82a st. 1. i 2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 - dr. zakon) propisano da strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u Republici Srbiji mogu, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti, a da strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i državljanin Republike Srbije. Takođe, odredbom člana 3. stav 1.  Zakona o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da se prenosom prava svojine na zgradi istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Imajući u vidu citirane odredbe, ako su predmet ugovora o kupoprodaji stambena zgrada i eventualno pomoćne zgrade koje su u funkciji glavnog stambenog objekta, i građevinsko zemljište na kojem se zgrade nalaze, kao i zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrada, te ukoliko je prodavac upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na objektima, odnosno prava korišćenja ili prava svojine na zemljištu, možete se upisati u katastar nepokretnosti za imaoca prava na predmetnim nepokretnostima, pod uslovom da sa državom čiji ste državljanin postoji uzajamnost (reciprocitet) u pogledu mogućnosti sticanja prava svojine na nepokretnostima pravnim poslom. Za objašnjenje o uzajamnostii možete se obratiti Ministarstvu pravde Republike Srbije.  

 


Pitanje br: 183, datum: 21.02.2023

Moj deda je 1934. kupio plac u gradu i na jednom njegovom delu sagradio manju zgradu sa nekoliko stanova i uz nju nadograđenu prizemnu zgradu, koja je bila nacionalizovana pa vraćena kroz restituciju. Ostatak placa bio je i ostao dvorište. Kao jedina naslednica, vlasnica sam te nadograđene prizemne zgrade u dvorištu i jednog stana u glavnoj zgradi. Ostale stanove su deda i roditelji davno prodali, s tim da njihovi stanari imaju prolaz do svojih malih drvenih šupa za koje je deda usmeno dozvolio da se naprave u dvorištu. Sada se dvorište, iz meni nepoznatog razloga, vodi kao posebna parcela i kao javna svojina. Deo ispod zgrade se vodi kao zasebna parcela i jasno mi je da tu konverzija važi samo za zemljište ispod mog stana. Pitanje je da li imam pravo na konverziju dvorišnog zemljišta, na osnovu dedinog kupoprodajnog ugovora iz 1936 god., po kojem je on vlasnik parcele i koju vrstu konverzije-uz nadoknadu ili bez?

Odgovor

Kada se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, raniji sopstvenici građevinskog zemljišta i njihovi pravni sledbenici mogu ostvariti pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, bez naknade, u postupku koji sprovodi mesno nadležna Služba za katastar nepokretnosti.

Pravo na konverziju bez naknade ne mogu ostvariti lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa. Ta lica mogu ostvariti pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, uz naknadu, u postupku koji sprovodi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose, u skladu sa Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 64/15 i 9/20).

Raniji sopstvenik građevinskog zemljišta je lice koje je po važećim propisima bilo njegov sopstvenik na dan stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta („Službeni list FNRJ“, br. 52/58, 3/59, 24/59 i 24/61), Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera („Službeni list SFRJ“, broj 5/68), odnosno Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera („Službeni glasnik SRS „, br. 32/68, 17/69, 29/69, 19/71, 16/72, 24/73 i 39/73).


Pitanje br: 184, datum: 21.02.2023

Poštovani, kupili smo stan pre 5 godina. Prvi vlasnik je bio u otkupu sa firmom u kojoj je radio, stan nam je prodat uz dogovor da se isplati potraživanje firme, tj.da se isplati ostatak duga(rata) po njegovog kupoprodajnom ugovoru. Sve smo to uradili, sada treba da se uknjiži, pa me zanima da li mora da se knjiži na lice koje je nama prodalo stan, pa posle na nas ili moze direkno na nas kao vlasnike? 

Odgovor

Nije potrebno da se prethodno prodavac od kojeg ste kupili stan uknjiži za vlasnika stana, s tim da morate, uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti, da priložite i ugovor o otkupu stana koji je on zaključio sa preduzećem.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.


Pitanje br: 185, datum: 21.02.2023

Preko geometra predato je u Katastar sve neophodno za parcelizaciju građevinskog zemljišta na kome se nalaze dve kuće. Nakon podele na svakom delu zemljišta će biti po jedna kuća.

Nakon podele zemljišta, kome je potrebno da se obratimo za dobijanje kućnog broja za jednu od kuća, podele vode, struje, komunalija i drugo? Ili se to radi po službenoj dužnosti nakon sto se završi parcelizacija u Katastru.

Odgovor

Budući da se u konkretnom predmetu promena koju treba provesti u katastru nepokretnosti odnosi na zemljište (deoba parcele), a ne na upis objekta, kućni broj se ne utvrđuje po službenoj dužnosti, već je potrebno podneti zahtev za utvrđivanje kućnog broja.

Zahtev za utvrđivanje kućnog broja podnosi se Republičkom geodetskom zavodu- Odeljenju za adresni registar, na adresu: Beograd, Ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39 ili na email: mojaadresa@rgz.gov.rs


Pitanje br: 187, datum: 16.02.2023

Pozajmila sam investitoru manje zgrade novac, s tim ako ne vrati u roku, da mi da manji stan te vrednosti. Oboje smo se složili uz potpis dva svedoka. Zgrada se još nije legalizovala. Ima li kakve šanse a da sve bude po zakonu, da ta nepokretnost bude na moje ime upisana, sa važećim ugovorom kod notara, pošto on kaže da su papiri predati za legalizaciju .

Odgovor

Radi upisa prava svojine na stanu u Vašu korist, potrebno je da, prethodno, Službi za katastar nepokretnosti bude dostavljeno pravnosnažno rešenje o ozakonjenju objekta i elaborat geodetskih radova, koje nadležni organ dostavlja po službenoj dužnosti, a potom ugovor o prometu nepokretnosti, povtrđen (solemnizovan) od strane javnog beležnika.


Pitanje br: 188, datum: 16.02.2023

Koliki je zakonski rok za ozakonjenje objekta, nakon što su pravnosnažno rešenje iz urbanizma i elaborat predati u službu za katastar nepokretnosti?

Odgovor

  Saglasno članu 36. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja, u predmetu koji po redosledu prvenstva može da se rešava, je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

  Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

                  


Pitanje br: 189, datum: 06.02.2023

U katastru je upisano pogresno ime moje pokojne majke, na osnovu Ugovora o koriscenju zemljista koji je sa opstinom potpisao samo moj otac. Na ugovoru, ni u katastru ne postoji upisan JMBG, niti se igde u opstinskim ugovorima nalazi njeno pravo ime, jer kada je napravljena greska ona se provlaci kroz sve naredne ugovore kao npr o legalizaciji. Moja majka je umrla i ne mozemo da podelimo imovinu jer je upisano pogresno ime. Nije zavrsena ostavinska. Kako se menja ova greska?

Odgovor

                Ako je u ispravi na osnovu koje je Vaša pok. majka upisana u zemljišnu knjigu, odnosno katastar nepokretnosti kao imalac prava na nepokretnosti pravilno navedeno njeno ime, naslednici imaju pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnesu zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                Ako je u ispravi koja je bila osnov za upis, sadržan pogrešan podatak o imenu Vaše pok. majke, potrebno je da se najpre izvrši ispravka isprave, te da se, potom, ista dostavi Službi za katastar nepokretnosti uz zahtev za ispravku upisa u katastru nepokretnosti, saglasno članu 51. stav 2. navedenog zakona.

                Za potrebne informacije u vezi sa ispravkom isprave, potrebno je da se obratite organu koji je ispravu doneo, odnosno sa kojim je zaključen ugovor.


Pitanje br: 190, datum: 29.12.2022

Kako se u kupoprodajnom ugovoru navodi cena kad su tri prodavca, cena je nedeljiva?

Odgovor

Kada suvlasnici prodaju nepokretnost u ugovoru o kupoprodaji navodi se ukupna kupoprodajna cena, od koje svakom suvlasniku pripada određeni iznos srazmerno suvlasničkom udelu u pravu svojine na nepokretnosti, a može se u ugovoru navesti koliki iznos od ukupne kupoprodajne cene kupac treba da isplati svakom suvlasniku.


Pitanje br: 191, datum: 28.12.2022

Stan je kupljen prije 15ak godina i samo donja etaza je upisana u kataster. Moze li se ipisati i gornja etaza i koja je procedura.

Odgovor

Saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) upis u katastar nepokretnosti podataka o posebnim delovima objekta vrši se na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole. Ako upotrebna dozvola ne sadrži potrebne podatke o posebnom delu objekta (naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta), potrebno je, uz zahtev za upis, dostaviti  uverenje o posebnom delu objekta (specifikacija) koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove, u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola za objekat. Ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.

Ukoliko je gornja etaža stana nastala izvođenjem radova kojima je odstupljeno od izdate građevinske dozvole i glavnog projekta, potrebno je pribaviti rešenje o ozakonjenju posebnog dela objekta.                     

Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za ozakonjenje objekata, po službenoj dužnosti, dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti pravnosnažno rešenje o ozakonjenju objekta, odnosno posebnog dela objekta i elaborat geodetskih radova radi upisa u katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 192, datum: 28.12.2022

Mi bi da razgranicimo plac da bude 1/1 koliko to kosta?

Odgovor

Suvlasnici katastarske parcele mogu postati vlasnici zemljišta sa udelom 1/1 ako se izvrši deoba katastarske parcele.

Ako katastarska parcela predstavlja građevinsko zemljište, uz zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti nastale deobom parcele, saglasno članu 66. stav 2. Zakona o planiranju I izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br.  br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20),  potrebno je dostaviti projekat parcelacije overen od strane organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo čini projekat geodetskog obeležavanja, kao i elaborat geodetskih radova.

                Ako je parcela izvan granice građevinskog zemljišta, deoba parcele provodi se u katastru nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova, u skladu sa članom 116. stav 1.  Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 7/2016-53, 88/2016-60, 7/2019-162 (dr. pravilnik).

               U oba slučaja dostavlja se i dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima (ugovor o deobi, odluka suda ili poravnanje zaključeno pred javnim beležnikom).          

Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka, 144/20 i 138/22). Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu nastalu deobom parcele, za dve parcele novog stanja, u iznosu od 4.330,00 dinara, a za svaku sledeću parcelu novog stanja 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 1).


Pitanje br: 193, datum: 27.12.2022

Kupili bismo plac na Zlatiboru vlasnik nam je rekao da se vodi kao pasnjak 8 klase a nas sada zanima da li i kako to moze da se pretvori u gradjevinsko zemljište i da li na tom placu onda moze da se gradi neka vikendica?

Odgovor

Promena namene (vrste) zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište vrši se planskim dokumentom.

                 Odredbom člana 88. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) propisano je da kada se planskim dokumentom promeni namena poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište, organ nadležan za donošenje planskog dokumenta je dužan da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu tog dokumenta, organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra dostavi planski dokument koji sadrži popis katastarskih parcela kojima je promenjena namena ili opis granice planskog dokumenta sa popisom katastarskih parcela sa odgovarajućim grafičkim prikazom. 

                Odredbom stava 2. istog člana propisano je da Služba za katastar nepokretnosti, u roku od 15 dana po dobijanju planskog dokumenta, rešenjem provodi nastalu promenu i stavlja zabeležbu o obavezi plaćanja naknade za promenu namene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u bazu podataka katastra nepokretnosti. Budući da je odredbom stava 3. istog člana propisano da se poljoprivredno zemljište kojem je planskim dokumentom promenjena namena u građevinsko, do privođenja zemljišta nameni može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, u katastru nepokretnosti se, prilikom promene vrste (namene) zemljišta zadržava postojeći upis kulture (načina korišćenja) i klase, sve dok se ne steknu uslovi za promenu upisane kulture, u skladu sa Pravilnikom o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta  (Službeni glasnik RS“, broj 63/14).

               Odredbom člana 38. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da se katastarska kultura, odnosno način korišćenja zemljišta na parceli, odnosno delu parcele, utvrđuje uviđajem na licu mesta prema faktičkom stanju. Utvrđena promena katastarske kulture i klase konstatuje se u zapisniku o utvrđivanju katastarske kulture i klase zemljišta, koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem eŠaltera, radi provođenja promene u katastru nepokretnosti.

                Dakle, potrebno je praviti razliku između vrste (namene) zemljišta i kulture (načina korišćenja). Ukoliko je parcela koju nameravate da kupite upisana u katastar nepokretnosti, po vrsti, kao poljoprivredno zemljište, kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma možete se informisati o mogućnostima da se planskim dokumentom to zemljište pretvori u građevinsko.


Pitanje br: 194, datum: 27.12.2022

Stan kupljen 2001. u Zemunu, u sedmospratnoj zgradi; zgrada tada nije bila ukljizena, legalna gradnja iz devedesetih. Dok je sajt radio, video sam da je zgrada sada uknjizena. Imam i ugovor o kupoprodaji i skup dokumenata gde se vidi kako se vrlasnistvo menjalo od kada je zgrada izgradjena dok nisam postao vlasnik. Redovno placam porez na nekretninu.
Pitanja:
1. Da li je moguce uknjizenje preko eSaltera?
2. Ako jeste, koji dokumenti su poterbni, da li mogu biti skenirani originali ili je potrebno originale dostaviti postom?
3. Ako nije, na koji nacin mogu uklnjiziti nekretninu?
Nekretnina nema nikakav teret, kupljena je za gotovinu i u potpunosti isplacena.

Odgovor

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti može se podneti putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera.

                   Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, link https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje ili na telefon 011 63 55 600.

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, link https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

                  Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse Služba za katastar nepokretnosti će Vam izdati po podnošenju zahteva.

                  Napominjemo da, ukoliko stan nije upisan u katastar nepokretnosti potrebno je da dostavite uverenje o posebnom delu objekta (specifikacija) koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove, u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola za objekat. Ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

   Ugovori o prometu nepokretnosti moraju da sadrže izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje. Izuzetno, ako je ugovorom upis uslovljen potvrdom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis, saglasno odredbi člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.


Pitanje br: 195, datum: 22.12.2022

Postovani zanima me koji je zakonski rok za resavanje predmeta promena granica katastarske opstine po sluzbenoj duznosti?
Podneli smo zahtev o prenosu vlasništva po ugovoru o poklonu koji je na cekanju dok se prvi predmet ne resi. Proslo je dva meseca a katastar i dalje ne resava ono sto bi trebalo da resi po sluzbenoj duznosti.

Odgovor

                Saglasno članu 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave dostavljene od strane nadležnog organa po službenoj dužnosti,  rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.                  

              Urgencija za rešavanje predmeta u Službi za katastar nepokretnosti može se dostaviti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Pitanje br: 196, datum: 20.12.2022

Kuća moje porodice i komšijska kuća se u katastru vode kao dva odvojena placa ali fizički nisu odvojeni i zapravo svi živimo u jednom dvorištu. Mi želimo da postavimo zid ali komšije ne žele jer je njihov plac značajno uži od našeg. Molim Vas da mi napišete šta u ovom slučaju možemo da uradimo i koga da kontaktiramo? 

 

Odgovor

Potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši omeđavanje katastarske parcele, odnosno obeležavanje graničnih tačaka parcele na terenu propisanim belegama, prema poslednjem stanju podataka o parceli u bazi podataka katastra nepokretnosti.

               Ukoliko Vaš sused ne bude saglasan sa izvršenim obeležavanjem graničnih tačaka parcele, možete nadležnom sudu podneti predlog za uređenje međe između susednih parcela, u skladu sa odredbama člana 156. Zakona o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 25/82, 48/88, i „Službeni glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/05 – dr. zakon, 85/12, 45/13 – dr. zakon, 55/14, 6/15, 106/15 – dr. zakon i 14/22).


Pitanje br: 197, datum: 20.12.2022

Kuća je legalizovana  20.07.2020 po zakonu o ozakonjenju i upisana kao privatna svojina 1/1. Hteo sam da uvedem gas i naišo na problem da se zemljište vodi na držalac a ne privatna svojina i tu sam stao.

07.06.2003 mi je stiglo obaveštenje iz RGZ da mogu  da podnesem zahtev za ispravku upisa u katasterskom operatu,ako nešto nije upisano ispravno u pogledu nosioca prava  ali ja sam mislio da je u vlasničkom listu sve ispravno i nisam tu mogućnost iskoristio. Sada bih trebao da prebacim sa DRŽALAC u PRIVATNA SVOJINA da bih se priključio na gas.

Upućuju me na kretanje parcele od 1936 do današnjih dana ali to je isuviše komplikovano i čeka se preko mesec dana,a grejanje mi je preko potrebno.

Postoji li kraći put? 

Odgovor

Promena državine u pravo svojine na katastarskoj parceli može se izvršiti u katastru nepokretnosti na osnovu isprave o sticanju koja, po sadržini i formi, predstavlja podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti.

                 Ukoliko smatrate da je prilikom upisa u katastar nepokretnosti pričinjena greška, te da ste upogrešno upisani za držaoca umesto za vlasnika parcele, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 198, datum: 19.12.2022

Ovako počeo sam izgradnju kuce,na parceli koje se vodi na mog rođenog dedu,tako da se i njegovo ima vodi na gradjevinskoj dozvoli,ali smo kasnije čuli da smo mogli uz saglasnost da on svom unuku dozvoljava da gradi kuću na njegovoj parceli i tako bi se građevinska dozvola vodila na moje ime,ali to nismo znali.

Pitanje je da li već u sred radova moguće promeniti ime u građevinskoj dozvoli? I da li je uopšte može?

Odgovor

Zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli usled promene investitora može se podneti do podnošenja zahteva za upotrebnu dozvolu, saglasno odredbi člana 141. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21). 

                   Odredbama stava 1. i 2. istog člana propisano je da, ako se nakon pravnosnažnosti rešenja o građevinskoj dozvoli promeni investitor, novi investitor je dužan da u roku od 30 dana od dana nastanka promene, podnese organu koji je izdao građevinsku dozvolu zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli i uz zahtev priloži pravni osnov kojim se prenose stvarna prava na objektu u izgradnji. 

 


Pitanje br: 199, datum: 15.12.2022

Године 1996.смо добили кредит од мужевљеве фирме и постојећи стан смо продали и заједно са тим новцем и са средствима мужевљеве фирме купили веци стан.Од тада па све до распада његове фирме 2006.г.смо уредно отплаћивали кредит,али крајем године је престала да функционише и кредит није могао нико да наплати нити новац да прими.У мећувремену стечајни управник је продао фирму и она више не постоји.
На који начин да укњижимо стан,с обзиром да немамо отплаћени кредит тј.потврду ,а нико нам није ни тражио да плаћамо пре продаје .

Odgovor

Radi upisa u katastar nepokretnosti potreban vam je ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, overen u skladu sa zakonom i izjava prodavca -bezuslovna saglasnost za upis (clausula intabulandi), ukoliko nije sadržana u ugovoru.

Ako prodavac nije upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na stanu, potrebno je da pribavite isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Ukoliko ne možete da pribavite navedene isprave, preostaje Vam da kod nadležnog suda, tužbom radi utvrđenja prava svojine na stanu, pokrenete parnični postupak.


Pitanje br: 200, datum: 15.12.2022

Molim Vas da mi odgovorite na sledeće pitanje: ,,Da li se može sprovesti postupak legalizacije porodičnog stambenog objekta - kuće, iako isti nije upisan u katastar nepokretnosti ili je neophodno prethodno izvršiti uknjižbu datog objekta, pa tek nakon toga legalizaciju?

Odgovor

Predmet postupka ozakonjenja su i objekti koji nisu upisani u katastar nepokretnosti.

                   Upis u katastar nepokretnosti objekta koji je u postupku ozakonjenja vrši Služba za katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti na osnovu dokumentacije koju, po službenoj dužnosti, dostavi organ nadležan za poslove ozakonjenja objekta. 

                Odredbama člana 32. st. 10-13. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da organ nadležan za poslove ozakonjenja objekata, pre donošenja odluke u tom postupku, dostavlja Službi za katastar nepokretnosti na pregled elaborat geodetskih radova, radi provere da li je isti sačinjen u skladu sa propisima, standardima i tehničkim normativima. Ako Služba utvrdi da elaborat geodetskih radova nema nedostataka, doneće rešenje o upisu objekta u katastar nepokretnosti, i isto dostaviti upisanom imaocu prava na katastarskoj parceli na kojoj je objekat izgrađen, kao i organu nadležnom za poslove ozakonjenja objekta, radi informisanja. Upis imaoca prava svojine na tom objektu sprovešće se u katastar nepokretnosti nakon ozakonjenja objekta.

                Odredbama člana 36. st. 1. i 2. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/15, 83/18, 81/20 - US) propisano je da se danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju objekta stiču uslovi za upis prava svojine u katastar nepokretnosti, a da nadležni organ, po službenoj dužnosti, dostavlja primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju Službi za katastar nepokretnosti, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju.      

               Kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove ozakonjenja objekata možete se informisati o dokumentaciji koju treba dostaviti u tom postupku. 


Pitanje br: 201, datum: 11.12.2022

Molim Vas odgovorite mi,slučaj je sledeći:posle ostavinske rasprave posle smrti moje majke,naslednici smo otac:7/16 ,sestra,brat i ja po 3/16,dali može otac( uz odobrenje sestre i mene(to je još po 2x3/16)konkretno da podeli imovinu tj.plac? da podnese zahtev za podelu imovine ?
Računam da je većina za to,tj otac sestra i ja,pošto sa bratom nema nikakvog dogovora al ne želimo da ga oštetimo,to bi se delilo na (po mišljenu oca,sestre i mene onako kako zakon nalaže???

Odgovor

                  Zahtev za upis u katastar nepokretnosti može podneti jedan od naslednika. 

                Odredbom člana 25. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da ako se radi o upisu prava deljivih srazmerno celini, svaki imalac prava može da zahteva upis odgovarajućeg dela u svoju korist, pri čemu će se po službenoj dužnosti izvršiti upis i u korist drugih imalaca prava.

 


Pitanje br: 202, datum: 09.12.2022

Resenjem iz 1960.godine je pogrešno upisana moja prababa u katastru.U pitanju je slovna greška (dodato jedno slovo) sa rešenja koje do sada niko nije ispravio. Prabaka je preminula 1977.godine. Svi izvodi iz rodjenih i umrlih i vencanih pokazuju isto , tj.da to nije ta osoba koja je upisana u katastru. Pošto je u pitanju zaostavština , koja se tek sada radi, kako dokaziti da je u pitanju ista osoba tj. kako ispraviti grešku u katastru.

Odgovor

Ako je u ispravi na osnovu koje je Vaša baba upisana u zemljišnu knjigu, odnosno katastar nepokretnosti za imaoca prava na nepokretnosti pravilno navedeno njeno ime, naslednik, kao lice koje ima pravni interes,  ima pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnese zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

U zbirci isprava trajno se čuvaju sve isprave na osnovu kojih je izvršen upis u zemljišnu knjigu i katastar nepokretnosti, te će Služba za katastar nepokretnosti uvidom u zbirku isprava moći da utvrdi da li je prilikom uknjižbe pričinjena greška. 

Ako je u ispravi koja je bila osnov za upis u katastar nepokretnosti pogrešno navedeno ime Vaše babe, potrebno je da se najpre izvrši ispravka isprave, te da se ista dostavi Službi za katastar nepokretnosti uz zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 2. navedenog zakona.

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu (zaokružiti tačku 20.)

Obrazac zahteva može se preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, link https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se podnosi poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno u prostorijama nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin se može zakazati putem internet aplikacije na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda E-zakazivanje na  linku  https://rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje  ili putem telefona 011 63 55 600.


Pitanje br: 203, datum: 07.12.2022

Koja dokumentacija je potrebna da se uradi konverzija zemljista. U pitanju je nasledje i imam ostavinsko resenje. Koliko se placa taksa?

Odgovor

Ukoliko Vam je potrebna informacija o dokumentaciji koja je potrebna da se u katastru nepokretnosti provede promena imaoca prava na zemljištu stečenom nasleđem, obaveštavamo Vas da se ova promena provodi u katastru na osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. Ako ostavilac nije upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava na zemljištu, potrebno je dostaviti i ispravu, odnosno isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom u katastru nepokretnosti.  

                 Za promenu imaoca prava na nepokretnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno odredbi stava 4. tačka 2) napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -(ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).     

                  Ukoliko su Vam potrebne informacije u vezi sa konverzijom, odnosno pretvaranjem prava korišćenja na građevinskom zemljištu u državnoj svojini u pravo svojine, obaveštavamo Vas da bez uvida u stanje upisa u katastru nepokretnosti i spise predmeta na osnovu kojih je izvršen upis na određenoj katastarskoj parceli, nije moguće dati informacije da li su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za konverziju bez naknade, za koju je nadležna Služba za katastar nepokretnosti. 

 


Pitanje br: 204, datum: 07.12.2022

Molim Vas da mi odgovorite na sledeće pitanje:
Da li postoji razlika između upisa objekta u katastar nepokretnosti i legalizacije istog, odnosno da li se kroz postupak legalizacije može auotmatski izvršiti i upis datog objekta ili je neophodno završiti najpre postupak upisa, a potom legalizacije?


Odgovor

                Za postupak ozakonjenja objekta nadležan je organ jedinice lokalne samouprave, a za upis objekta u katastar nepokretnosti nadležan je Republički geodetski zavod-Služba za katastar nepokretnosti.

               Upis u katastar nepokretnosti objekta koji je u postupku ozakonjenja vrši Služba za katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti na osnovu dokumentacije koju, po službenoj dužnosti, dostavi organ nadležan za ozakonjenje objekta. 

                Odredbama člana 32. st. 10-13. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da organ nadležan za poslove ozakonjenja objekata, pre donošenja odluke u tom postupku, dostavlja Službi za katastar nepokretnosti na pregled elaborat geodetskih radova, radi provere da li je isti sačinjen u skladu sa propisima, standardima i tehničkim normativima. Ako Služba utvrdi da elaborat geodetskih radova nema nedostataka, doneće rešenje o upisu objekta u katastar nepokretnosti, i isto dostaviti upisanom imaocu prava na katastarskoj parceli na kojoj je objekat izgrađen, kao i organu nadležnom za poslove ozakonjenja objekta, radi informisanja. Upis imaoca prava svojine na tom objektu sprovešće se u katastar nepokretnosti nakon ozakonjenja objekta.

                Odredbama člana 36. st. 1. i 2. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/15, 83/18, 81/20 - US) propisano je da se danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju objekta stiču uslovi za upis prava svojine u katastar nepokretnosti, a da nadležni organ, po službenoj dužnosti, dostavlja primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju Službi za katastar nepokretnosti, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju.


Pitanje br: 205, datum: 07.12.2022

Molim Vas za pomoc, predata su dokumenta za uknjizbu stana u katastar ali pre toga je Grad Beogra pokrenuo postupak za upis prava (po kom osnovu???). Zanima me kako da se izbrise ta zabelezba,receno mi je iz zavoda za izgradnju Beograda da treba dokumentaciju koju sam predala u katastar da prosledim nekom advokatu kojeg je unajmio grad Beograd.Zar nije dovoljna predaja u katastar.Kako neko ima pravo bez bilo kakvog obavestenja da preda za uknjizbu.Do informacija je tesko doci.Hvala unapred na odgovoru.

Odgovor

Služba za katastar nepokretnosti je dužna da, za svaki postupak koji je pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, dostavi nadležni organ, u katastar nepokretnosti upiše zabeležbu pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                   Služba za katastar nepokretnosti mora da upiše navedenu zabeležbu bez obzira na osnovanost zahteva, te da o zahtevu odluči. Ako je zahtev neosnovan doneće rešenje kojim se zahtev odbija.

                  U konkretnom slučaju, ako je Grad Beograd podneo zahtev za upis prava javne svojine na istom stanu kao Vi, potrebno je da ovlašćenom licu tog organa predočite da posedujete isprave o sticanju tog stana, kako bi odustao od zahteva. 

 


Pitanje br: 206, datum: 06.12.2022

Prilikom ostavinskog nasledstva posedujem 2 prcele na koje uredno placam porez sada zelim da prodam ne mogu to da uradim jer greskom katastra nije upisan maticni broj i ulica stanovanja A porez kada treba da se plati onda maze. Stvarno zalosno. Kako to resiti?

Odgovor

Naknadni upis u katastar nepokretnosti podatka o imaocu prava na nepokretnosti, kao što je jedinstveni matični broj građana (JMBG), može se izvršiti ako je u ispravi koja je bila osnov za upis u katastar nepokretnosti (u konkretnom slučaju rešenje o nasleđivanju) sadržan taj podatak, odnosno ako se na osnovu podataka sadržanih u toj ispravi sa sigurnošću može utvrdititi identitet lica koje je upisano u katastar nepokretnosti za imaoca prava na određenoj nepokretnosti.

             Uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti potrebno je dostaviti fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu.

             Obrazac zahteva za upis u katastar nepokretnosti možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku  https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

             Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti ili putem eŠaltera, preko advokata profesionalnog korisnika eŠaltera.


Pitanje br: 207, datum: 06.12.2022

Kakva je procedura za prenos vlasništva za šumu sa dede na unuka stim da je moj otac umro.

Odgovor

Za prenos prava svojine na šumskom zemljištu sa Vašeg pok. dede na Vas  potrebno je da, uz zahtev za upis, dostavite pravnosnažno rešenje o nasleđivanju kojim je raspravljena zaostavština iza smrti Vašeg dede kojim je Vaš otac oglašen za naslednika i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju kojim je raspravljena zaostavština Vašeg pok. oca kojim ste Vi oglašeni za naslednika. Ukoliko je Vaš otac preminuo pre Vašeg dede, u tom slučaju dostavljate pravnosnažno rešenje o nasleđivanju kojim je raspravljena zaostavština Vašeg dede kojim ste Vi oglašeni za naslednika.

Za promenu imaoca prava na nepokretnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno odredbi stava 4. tačka 2) napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -(ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).


Pitanje br: 208, datum: 05.12.2022

Molim vas da mi objasnite ko radi konverziju zemljišta katastar ili opština ja čekam više od u 5 godina kupila sam građevinsko zemljište od opštine Zemun i platila prenos apsolutnih prava šta je sporno da se izvrši konverzija.

Odgovor

Lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa, imaju pravo na konverziju uz naknadu, u skladu sa odredbom člana 1. stav 2. tačka 2)  Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 64/15 i 9/20).

    Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na neizgrađenom građevinskom zemljištu uz naknadu u nadležnosti je organa jednice lokalne samouprave nadležnog za imovinsko pravne poslove, koji taj postupak ne pokreće po službenoj dužnosti, već po zahtevu stranke.

                  Ukazujemo da, saglasno odredbama člana 10. st. 1. i 2. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/15, 83/18 i 81/20 - US), predmet ozakonjenja može biti objekat za koji vlasnik dostavi dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu, a kao odgovarajuće  pravo smatra se ne samo pravo svojine, već i pravo korišćenja ili pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini.


Pitanje br: 209, datum: 04.12.2022

Moj otac je kupio plac 1998 god,napravio kuću zajedno sa mojom majkom.Ugovorom u poklonu podelio kuću i poklonio meni i bratu.Sada se javila zena (prodavac ),od koje je kupljen plac i želi da prevede plac na mene (ćerku kupca placa).Od dokumentacije imam ugovor o kupoprodaji nepokretnosti izmedju mog oca i nje prodavca placa i ugovor o poklonu kuće i placa od mojih roditelja.Kome ja sad treba da se obratim i na koji način da se plac prevede na mene.?(moj otac više nije živ)

Odgovor

                 Službi za katastar nepokretnosti, nadležnoj prema području na kojem se nalaze predmetne nepokretnosti, podnesite zahtev za upis u katastar nepokretnosti i dostavite ugovor o kupoprodaji i ugovor o poklonu, koji moraju biti overeni u skladu sa zakonom. Ako kuća nije upisana u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti elaborat geodetskih radova, pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat. Isprave se dostavljaju u originalu, overenoj kopiji ili overenom prepisu.

                Saglasno odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon), ugovori, da bi bili podobni za upis, moraju da sadrže  izjavu o dozvoli upisa - clausula intabulandi, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

               Ukoliko ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta koji je zaključio vaš pok. otac ne sadrži saglasnost prodavca za upis, prodavac može naknadno dati izjavu o dozvoli upisa na osnovu tog ugovora koja mora biti potvrđena od strane javnog beležnika.

                 Ako je predmet konkretnog ugovora građevinsko zemljište u građevinskom području u svojini građana, a ugovor ima propisanu sadržinu i formu, taj ugovor može biti podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti ako isti dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se zahteva upis i upisanog prethodnika u katastru nepokretnosti.

                Ukoliko je u konkretnom slučaju predmet ugovora prenos prava korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, ukazujemo da je taj prenos bio ograničen.

                 Saglasno odredbama člana 34. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik RS", broj 44/95), u vezi sa članom 30. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik SRS, broj 23/90 i "Službeni glasnik SRS", br. 3/90, 53/93, 67/93 i 48/94), koje su bile na snazi u vreme kada je Vaš otac zaključio ugovor, raniji sopstvenik je mogao preneti pravo korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu samo na bračnog druga, potomke, usvojenike, roditelje i usvojice, koji to pravo nisu mogli preneti pravnim poslom na druga lica, a pravni posao zaključen protivno tim odredbama je ništav. Pravo korišćenja mogli su naslediti zakonski naslednici ranijeg sopstvenika i zakonski naslednici bračnog druga, potomka, usvojenika, roditelja i usvojioca na koje je raniji sopstvenik preneo ta prava.

                    Raniji sopstvenik građevinskog zemljišta je lice koje je po važećim propisima bilo njegov sopstvenik na dan stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta („Službeni list FNRJ“, br. 52/58, 3/59, 24/59 i 24/61), Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera („Službeni list SFRJ“, broj 5/68), odnosno Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera („Službeni glasnik SRS „, br. 32/68, 17/69, 29/69, 19/71, 16/72, 24/73 i 39/73).


Pitanje br: 210, datum: 03.12.2022

Postovani,ja sam imalac prava koriscenja na parceli sa 201/210,pored mene kao korisnici se vode lica (njih cetvoro sa po 1/210,2/210,i dvoje po
3/210m2) koja nisu u zivotu.Pitanje sta mi je potrebno od dokumentacije da podnesem za brisanje navedenih korisnika na parceli?

Odgovor

Promena imaoca prava u katastru nepokretnosti provodi se na osnovu isprave o sticanju, koja je po sadržini i formi podobna za upis u katastar (npr. ugovor o prometu nepokretnosti, pravnosnažna sudska presuda, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, poravnanje zaključeno pred sudom ili javnim beležnikom). 


Pitanje br: 211, datum: 01.12.2022

Koliko kosta prenosenje dela kuce kao nasledje u Katastru?

Odgovor

              Za upis u katastar nepokretnosti po osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno  odredbi stava 4. tačka 2) napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003-9, 51/2003-14 (ispravka), 61/2005-60, 101/2005-28 (dr.zakon), 5/2009-7, 54/2009-24, 50/2011-7, 93/2012-21, 65/2013-3 (dr.zakon), 83/2015-6, 112/2015-16, 113/2017-192, 3/2018-3 (ispravka), 95/2018-238, 38/2019-75, 86/2019-11, 90/2019-3 ispravka i 144/20).


Pitanje br: 212, datum: 01.12.2022

Kako da upisem kvadraturu stana u katastar ako nemam zvanicnu dokumentaciju o kvadraturi.

Odgovor

Radi upisa površine stana u katastar nepokretnosti potrebno je da, uz zahtev za upis, dostavite uverenje o posebnom delu objekta (specifikacija), koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove, u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda navedeno uverenje potrebno je da dostavite nalaz i mišljenje veštaka građevinske struke izrađen na osnovu navedene tehničke dokumentacije. 


Pitanje br: 214, datum: 29.11.2022

Postovani kupila sam kucu koja je zidana pre 100 godina.Molim vas za odgovor naime u opstini nemaju ni jedan dokument o godini gradnje kuce iz tog razloga su mi predlozili da izvedem sudskog vestaka gradjevinske struke kako bi procenio godinu gradnje objekta.Interesuje me da li je moguce promeniti status objekta na osnovu njegovog misljenja i da li je taj njegov nalaz validan za promenu?

Odgovor

Ako se radi o objektu izgrađenom pre stupanja na snagu Osnovne uredbe o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48), Zakona o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61), odnosno Zakona o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73) podaci o objektu upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, koji sadrži potrebne podatke o objektu, odnosno posebnim delovima objekta i vremenu gradnje tog objekta, saglasno odredbi članа 5. stav 10. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”. br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).


Pitanje br: 215, datum: 29.11.2022

Nasledila sam gradjevinsku parcelu sa kucom od 96 m u sivoj fazi.Kod prenosa prilikom ostavinske rasprave u katastru je upisana samo parcela a kuca ne postoji.Kuca je legalno gradjena sa resenjem o dozvoli gradnje,ima i resenje za prikljucak elektricne energije. Pokojnom ocu je receno da dok se ne stave prozori i vrata, tj nema uslova za zivot da se ne zavodi.U medjuvremenu zakon se promenio. Molim Vas za pomoc,sta mi je potrebno od papira i kome da se obratim da bih mogla kucu da uknjizim.

Odgovor

Objekti se upisuju u katastar nepkretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova, koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija nakon geodetskog merenja objekta, i pravnosnažne građevinske, odnosno upotrebne dozvole za objekat, saglasno odredbi člana 5. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

               Odredbom člana 17. stav 4. Pravilnika o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 7/19, 26/20 i 122/20-dr. pravilnik) propisano je da se u postupku katastarskog premera geodetski mere zgrade ako su stavljene pod krov ili u funkciju za koju su namenjene.

                Odredbom člana 59. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da se prilikom izvođenja geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti shodno primenjuju odredbe tog pravilnika koje se odnose na katastarski premer. 


Pitanje br: 216, datum: 29.11.2022

Kupila sam od banke preko licitacije stan. Javni izvršitelj koji je zasupao banku i advokat dužnika donose :zaključak Predaje se nepokretnost u svojini dužnika u moju korist. Nalaže se Republičkom geodetskom zavodu za brisanje svih tereta i prava upisanih do današnjeg dana.I nalaže upis u katastar na moje ime. Redovno je sve plaćeno banci a stan nije upisan u katastar na moje ime.Kada sam pitala izvršitelja što nije upisano u katastar kaže do katastra je on je sve podneo.kada sam se raspitala u katastru tu ima više zabelezbi još iz 2010 godine.Šta da radim.Kad pitam banku ona me prebaci na izvršitelja.Jer je moguće da banka proda nešto a da nisu čisti papiri.Ko je u obavezi da reši to?

Odgovor

Odredbom člana 156. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15, 106/16 -autentično tumačenje, 113/17 - autentično tumačenje, 54/19 i 9/20 - autentično tumačenje)

propisano je da od upisa zabeležbe rešenja o izvršenju nije dozvoljeno da se u katastar nepokretnosti upiše promena prava svojine na nepokretnosti, niti koje drugo stvarno pravo zasnovano na raspolaganju vlasnika, bez obzira kada je raspolaganje učinjeno. Odredbom stava 2. istog člana propisano je, ako se u toku izvršnog postupka promeni vlasnik nepokretnosti, sprovođenje izvršenja će se nastaviti na predmetnoj nepokretnosti, a novi vlasnik je dužan da trpi namirenje.

Urgenciju za rešavanje Vašeg predmeta u Službi za katastar nepokretnosti možete dostaviti putem aplikacije, koja je dostupna na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/ 


Pitanje br: 217, datum: 29.11.2022

Vlasnik sam stana na Novom Beogradu od 1994.god.Tada nije određena ulica i broj stambene zgrade.Sada ne mogu da upišem stambenu jedinicu u katastar zbog toga.U rešenju poreske uprave,u računu za potrošnu električne energije i računu Info stana je upisana ulica,broj zgrade i stana.Kome treba da se obratim da bi mi upisali ili dodelili ulicu i broj ,ako nisu ova tri dokumenta dovoljna za uvid ulice i broja na kome je upisano i moje ime.

Odgovor

Ako je zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan upisana u katastar nepokretnosti, uz zahtev za upis treba da dostavite ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i uverenje o posebnom delu objekta (specifikacija), koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat.


Pitanje br: 218, datum: 27.11.2022

Koliko se ceka za pravosnažno rešenje jer zelim da prodam njivu?

Odgovor

Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu od osam dana, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se briše zabeležba da rešenje nije konačno.  Ako u naknadnom roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi za katastar nepokretnosti ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor, zabeležba da rešenje nije pravnosnažno brisaće se iz katastra nepokretnosti.


Pitanje br: 219, datum: 27.11.2022

Posedujem stan 1/1 vlasništvu koji sam nasledila od poojnog oca. Stan je u katastarske knjige upisan sa zabeležbom : pravo svojine upisano po zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine ma objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, Rešenjem je upisano pravo svojine na dogradjenom delu stana.
Molim vas da bi odgovorite šta bi trebalo da uradim kako bih skinula ovu zabeležbu jer bih sada želela da prodam ovaj stan.


Odgovor

Zabeležba upisana u list nepokretnosti da je svojina stečena na osnovu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, briše se iz katastra nepokretnosti  na osnovu pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju, saglasno odredbi člana 46. stav 8. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/15, 83/18 i 81/20-US).


Pitanje br: 220, datum: 25.11.2022

Molim informaciju kako da izbrišem hipoteke koje su upisane 1995 i 1996 godine od strane Vojvođanske banke i koja sada više i ne postoji, a osnova za to više ne postoji.
Ako mogu da uplatim i za brisanje plodouživanja i hipoteka, molim instrukcije.

Odgovor

                     Saglasno odredbama čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

                   Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

                  Ukoliko ne možete da obezbedite saglasnost hipotekarnog poverioca, odnosno njegovog pravnog sledbenika, za brisanje hipoteke, koja izjava mora biti overena kod javnog beležnika, preostaje Vam da kod nadležnog suda pokrenete postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.              

                  Ako u katastar nepokretnosti na osnovu ugovora upisana lična službenost – pravo doživotnog plodouživanja, ona prestaje smrću plodouživaoca i brše se iz katastra nepokretnosti na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih. Ako su ugovorne strane saglasne da pravo doživotnog plodouživanje prestane ranije, potrebno je da zaključe aneks ugovora, koji, saglasno članu 93. stav 2. tačka 3) Zakona o javnom beležništvu (“Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15), mora biti zaključen u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, na osnovu koje će se izvršiti brisanje te lične službenosti iz katastra nepokretnosti.


Pitanje br: 221, datum: 25.11.2022

Da li je moguće na parceli upisati zabelezbu prava trajnog korišćenja parking mesta na parceli na kojoj je izgradnjena višeporodična stambena zgrada?

Odgovor

U katastar nepokretnosti se ne upisuje parking mesto, pa samim tim ni pravo korišćenja parking mesta. U katastar nepokretnosti se može upisati zabeležba ugovora o sticanju prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, u skladu sa članom 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20.


Pitanje br: 222, datum: 22.11.2022

Imamo jako kompleksnu situaciju pa nam je potrebna pomoc.

Naime na njivama i okucnici su zabelezbe za kredite zadruge koja je prestala da postoji 1993 godine usled pripajanja. Sve zabelezbe su iz 1975,1981,1985 godine.

Dobili smo papir da nema potrazivanja ali kazu da to nije dovoljno.

Koji je put do resenja?

Odgovor

                     Saglasno odredbama čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

                  Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

                 Dakle, za brisanje hipoteke iz katastra nepokretnosti potrebno je da Vam pravni sledbenik hipotekarnog poverioca da saglasnost za brisanje hipoteke, koja izjava mora biti overena kod javnog beležnika. U suprotnom, preostaje  Vam da kod nadležnog suda pokrenete postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.

 


Pitanje br: 223, datum: 22.11.2022

Zainteresovana sam da kupim stan koji se vodi kao da je i dalje u vlasništvu Ministarstva odbrane. Sadašnji vlasnici su ga dobili ostavinskom raspravom nakon smrti majke (iz 2022) ali ni njihova majka, koja je taj stan otkupila od MO, nije upisana u Katastar kao vlasnik, niti je upisana kvadratura stana. Sadašnji vlasnici su pokrenuli postupak u Katastru za promenu nosioca prava.
Agent za nekretnine savetuje da vlasnici povuku pomenuti zahtev iz Katastra kako bi notar, uz overu mog kupoprodajnog ugovora, brže i efikasnije upisao stan (uknjižio stan) na moje ime.
Da li je to realna opcija tj. da li ta mogućnost uopšte postoji ili je to potpuno neistina?

Odgovor

Prodavac stana ne mora da bude upisan u katastar nepokretnosti kao vlasnik stana upisanog u katastar nepokretnosti, ako poseduje ispravu, odnosno isprave o sticanju kojima dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom.

                   Ako prodavac nije upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na predmetnoj nepokretnosti, isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom, saglasno članu 23. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  dužan je da dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, javni beležnik uz ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, koji je potvrdio (solemnizovao).


Pitanje br: 224, datum: 19.11.2022

Kako saznati datum i godinu cepanja parcele koja potom dobija novi broj u katastru.

Odgovor

                    Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnosti.

                    Obrazac zahteva za izdavanje uverenja može se preuzeti sa veb prezentacije Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

                 Zahtev možete dostaviti poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

                Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje odabereom opcije “Zakazivanje šalterskog termina” radi predaje zahteva.


Pitanje br: 225, datum: 17.11.2022

Da li stan koji je dobijen adaptacijom tavanskog prostora u stambenoj zgradi kupljen pre 20 god ima ugovor o kupoprodaji overen kod suda. Takodje ima gradjevinsku dozvolu izdatu od opstinskog organa na 68m2 za izgradnju dvosobnog stana a upotrebnu dozvolu na 92m2 na ime trosobnog stana. Moje pitanje je da li stan sa takvom dokumentacijom moze uopste biti uknjizen? 

Odgovor

U situaciji kada je zajednički deo zgrade (tavanski prostor) pretvoren u stan, osnov za upis stana u katastar nepokretnosti predstavlja ugovor o prenosu prava svojine na zajedničkom delu zgrade, koji je, u propisanoj formi, investitor zaključio sa stambenom zajednicom, u skladu sa članom 9. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 104/16, 9/20-dr.zakon) i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava promena namene zajedničkog dela objekta u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon и 9/20) i članom 3. stav 2. tač. 16) i 17) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21).

Ako je za takav stan izdata i upotrebna dozvola, uz zahtev za upis koji se podnosi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, dostavlja se i pravnosnažna upotrebna dozvola, a Služba za katastar nepokretnosti će ceniti podobnost iste za upis u katastar nepokretnosti.

Ukoliko je investitor prodao stan, dostavlja se i ugovor o kuporodaji, overen u skladu sa zakonom.

Saglasno odredbi člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon), ugovor, da bi predstavljao ispravu podobnu za upis, mora da sadrži  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

 Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8.06.2018. god), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti.


Pitanje br: 226, datum: 16.11.2022

Poštovani, iz baze katastra smo obrisali sruseni objekat i dobili resenje o brisanju kucnog broja. Na istoj parceli se gradi novi objekat. Da li cemo dobiti isti kucni broj za novi stambeni objekat nakon upotrebne dozvole? Objekat smo obrisali iz baze katastra na osnovu građevinske dozvole za novi objekat.

Odgovor

Odredbama člana 148. st. 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) propisano je da investitor podnosi prijavu radova organu koji je izdao građevinsku dozvolu  pre početka izvođenja radova, a uz prijavu radova podnosi se dokaz o regulisanju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, rešenje o kućnom broju, dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi, kao i drugi dokazi određeni propisom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure.

Imajući u vidu citiranu odredbu, potrebno je da prethodno, Republičkom geodetskom zavodu, Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39  podnesete zahtev za utvrđivanje kućnog broja. Zahtev se može podneti elektronskom poštom na mejl mojaadresa@rgz.gov.rs


Pitanje br: 227, datum: 16.11.2022

Zanima me da li se plac moze prodati ako nemamo konverziju zemljista?

Odgovor

Pravo korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu nije u prometu. Potrebno je da se prethodno izvrši pretvaranje prava svojine u pravo korišćenja (konverzija).


Pitanje br: 228, datum: 16.11.2022

Imamo problem sa prenosom placa koji je kupljen pre 30 godina, na njemu je sagradjena kuca u kojoj zivimo. Vlasnik placa je ziv ali izbegava prenos placa, imamo stari ugovor o prodaji koji nije overen. Sta mozemo uraditi u ovakvoj situaciji? Zelimo da prenesemo plac i legalizujemo kucu. 

Odgovor

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zaključen pre 30 godina, koji nije overen u skladu sa zakonom ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti.

Potrebno je da pribavite pravnosnažnu sudsku presudu o utvrđenju prava svojine ili poravnanje zaključeno kod suda ili javnog beležnika.


Pitanje br: 229, datum: 15.11.2022

Zgrada u kojoj se stan nalazi poseduje upotrebnu i građevinsku dozvolu, ali je izgrađena tokom 60-ih godina, te opština ne poseduje ni upotrebnu ni građevinsku dozvolu u svojoj arhivi? Shodno tome upućen sam na gradski arhiv da ih tamo potražim.

Kako je to prilično dugotrajan proces, zanima me da li postoji način da se i bez pomenutih dozvola izvrši uknjižba stana?
Recimo na osnovu ugovora o otkupu stana, zatim nalaza i mišljenja veštaka građevinske struke koji bi izvršio premer stana, kao i eventualne potvrde nadležne opštine u kojoj se napominje da ista nije u mogućnosti da izda uverenje (specifikaciju) nadležnog organa koje se izdaje na osnovu tehničke dokumentacije prema kojoj je izdata upotrebna dozvola za objekat?

Odgovor

Odredbom člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da se podaci o posebnim delovima objekta za koje je izdata upotrebna ili samo građevinska dozvola pre otpočinjanja sprovođenja objedinjene procedure, shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja, upisuju na osnovu podataka iz upotrebne, odnosno građevinske dozvole, a ako ta dozvola ne sadrži potrebne podatke o posebnim delovima objekta koji se upisuju u katastar, ti podaci se mogu upisati i na osnovu uverenja nadležnog organa, odnosno nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola, ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje.


Pitanje br: 230, datum: 14.11.2022

Planirali smo da od komšije kupimo jednu sobu u stanu. Interesuje nas da li je to moguće, kakva je procedura i kojim sve službama po redu se treba obratiti?

Odgovor

Odredbom člana 1. stav 2. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da su nepokretnosti, u smislu tog zakona, zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.) i drugi građevinski objekti, kao i posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) na kojima može postojati zasebno pravo svojine.

                     Stoga, predmet ugovora o prometu nepokretnosti ne može biti soba, kao sastavni deo stana, već samo navedene nepokretnosti.


Pitanje br: 231, datum: 13.11.2022

Dobar dan, kako do resenja u pitanju je stan kojem u listu nepokretnosti stoji firma koja je bila vlasnik i koja je privatizovana. Radnici su bili korisnici koji su ga otkupili jos '90  ali nisu sproveli u katastar. Nazalost oni su preminuli , dokumentaciju nemam kako bi dokazao vlasnistvo. A firma vise nepostoji. 

Odgovor

Odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbom stava. 2. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

                Ukoliko ne posedujete isprave koje su podobne za upis u katastar nepokretnosti u smislu citiranih odredbi, preostaje Vam da u skladu sa raspoloživim dokazima, tužbom radi utvrđenja prava svojine, kod nadležnog suda pokrenete parnični postupak, radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 233, datum: 09.11.2022

Na sajtu RGZ sam našao "Zahtev za izdavanje prepisa lista nepokretnosti/prepisa posedovnog lista", pa me zanima sledeće: 

Da li je LIST NEPOKRETNOSTI isto što i POSEDOVNI LIST? Ukoliko nije isto, molim Vas odgovorite mi šta je Posedovni list? 

Odgovor

List nepokretnosti nije isto što i posedovni list. 

List nepokretnosti je izvod iz katastra nepokretnosti i predstavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnosti. Posedovni list je izvod iz katastra zemljišta, koji ne predstavlja svojinsku evidenciju, a koji je još uvek na snazi u malom broju katastarskih opština u kojima nije stupio na snagu katastar nepokretnosti (zvog nezavršenih komasacija, nerešenih žalbi na Dn rešenja suda i sl.) 

Obrazac zahteva za izdavanje lista nepokretnosti i posedovnog lista je isti, sadrži iste podatke, s tim da treba da zaokružite između te dve opcije, šta je predmet Vašeg zahteva.

Uvidom u eKatastar možete doći do informacije da li je katastarska opština u kojoj se nalazi nepokretnost na koju se odnosi Vaš zahtev u statusu katastra nepokretnosti ili eventualno katastra zemljišta.


Pitanje br: 234, datum: 07.11.2022

Da li katastarska služba treba da postupi po zakonu kada je pokrenuto provođenje promena (a nije dovršeno) ili po sadašnjem zakonu? U pitanju je nekoliko parcela na kojima je još '70 ih izvršeno fizičko cepanje parcela u cilju nastajanja više manjih, a koje su i dalje ostale u posedu istog vlasnika? U međuvremenu je taj vlasnik umro a parcele su nasledili naslednici po ostavinskom rešenju koji su i primetili da parcele nisu podeljene kako su svo vreme mislili jer u katastru kažu da nije dovršen postupak još tada. Sada tvrde da ne možemo da tražimo mi naslednici da se postupak dovrši iako su u pitanju pašnjaci i šume i parcele preko 1ha koje deobom ne bi imale površinu manju od 50ari ?

Odgovor

Odredbom člana 57. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da će se postupci održavanja katastra nepokretnosti koji nisu okončani do dana stupanja na snagu tog zakona okončati po odredbama zakona koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu tog zakona.

Ako postupak upisa u katastar nepokretnosti koji za predmet ima deobu katastarskih parcela nije okončan, a stranka-vlasnik parcela u međuvremenu umre, naslednici koji su pravnosnažnim rešenjem oglašeni za naslednike tih parcela imaju pravo da od Službe za katastar nepokretnosti traže da se postupak nastavi.

Odredbom člana 116. stav 2. Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti ( "Službeni glasnik RS", br. 7/16, 88/16 i 7/19-dr. pravilnik) i  propisano je da se na obradivom poljoprivrednom zemljištu ne mogu, shodno zakonu kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, deobom na terenu formirati parcele čija je površina manja od 0,5 hektara, a na obradivom poljoprivrednom zemljištu uređenom komasacijom, čija je površina manja od jednog hektara, niti provesti takve promene u bazi podataka. Odredbom stava 3. istog člana propisano je da se na šumskom zemljištu uređenom komasacijom i na šumskom zemljištu za koje je donet program gazdovanja šumama ne mogu, shodno zakonu kojim se uređuju šume i šumsko zemljište, deobom na terenu formirati parcele čija je površina manja od 0,5 hektara, niti provesti takve promene u bazi podataka.


Pitanje br: 235, datum: 07.11.2022

Купујем кућу, власнику уписан погрешан ЈМБГ. У контакту са катастром речено је рок по да се упише измена по хитном поступку је рок око 30 дсна и вредност око 350€. Питам да ли може промена по хитном поступку, који је рок и колико се плаћа ?

Odgovor

Raspisom direktora Republičkog geodetskog zavoda 04 broj 952-1006/2021 od 09.12.2021. godine naloženo je svim Službama za katastar nepokretnosti da predmete formirane po zahtevu stranke za upis JMBG i izmenu indikacija uzimaju u rad odmah, prioritetno, i da za takve predmete nije potrebna urgencija, uz poštovanje načela prvenstva ako je pokrenuto više postupaka upisa na istoj nepokretnosti, sa mogućnošću spajanja postupaka i odlučivanja jednim rešenjem o svim zahtevima, u skladu sa odredbama čl. 31. i 35. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). 

Raspis 04 broj 952-1006/2021 od 09.12.2021. godine dostupan je na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/dokumenta/raspisi

Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20). 
Tim zakonom nije propisana republička administrativna ttaksa za provođenje promene u katastru nepokretnosti po hitnom postupku.

Ukoliko je od neke stranke u postupku upisa u katastar traženo da plati određenu sumu novca za urgentno postupanje, prijavu može dostaviti Republičkom geodetskom zavodu na adresu: ul. Bulevar vojvode Mišića 39, Beograd ili na imejl prijavikorupciju@rgz.gov.rs


Pitanje br: 236, datum: 07.11.2022

U nasledstvo sam dobila stan koji je kupljen još 1962 god.... pre 10-ak godina u katastru su pogresili sa kvadraturom, pa me interesuje šta mi treba od papira za ispravak...napominjem da nista nije dogradjivano ili slicno, infostan se placa na 123 kvadrata ,imam izvestaj gradjevinskog vestaka o kvadraturi 123 , imam i izvorni plan stana iz arhiva grada, a u katastru su upisali kvadraturu kao 108 kvadrata..u pitanju je grad Beograd.

Odgovor

Ko smatra da je u katastar nepokretnosti upisan pogrešan podatak, ima pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnese zahtev za ispravku greške i priloži odgovarajuće dokaze. O zahtevu za ispravku greške Služba za katastar nepokretnosti odlučuje rešenjem.

                Ispravka greške se vrši ako  Služba za katastar nepokretnosti, uvidom u dokumentaciju koja je predstavljala osnov za upis, utvrdi da je prilikom upisa u katastar nepokretnosti, odnosno zemljišnu knjigu učinjena očigledna greška u podacima o imaocima prava na nepokretnosti i površini objekta, odnosno posebnog dela objekta.

                Ispravka greške se vrši i na osnovu ispravke isprave na osnovu koje je upis izvršen, a koja je dostavljena katastru radi ispravke upisa.

                 Obrazac zahteva može se preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev se može dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin se može zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 237, datum: 05.11.2022

Na stanu je bila upisana hipoteka 2016 godine kao i sudski spor. Medjutim sudski spor se odužio a u medjuvremenu je stan uz pomoć izvršitelja preuzela druga strana u sporu. 

Uveliko se vodi parnica za nedozvoljeno sticanje. Za koji je predat zahtev upisa u katastar. Medjutim pokrenut je i postupak vlasničkog upisa suprotne strane. 

Da li i kako je moguće da suprotna strana dobije vlasniĉki list ,ako stoji zabeležba nedovršenog spora, i šta se dešava ukoliko taj isti otudji tu nekretninu u kratkom roku a ja dobijem spor i ispostavi se kao tačno da je istu nedozvoljeno stekao. 

Da li mogu da povratim stan u svoje vlasništvo ako stan dodje u ruke kupca, trećeg lica?

Odgovor

Saglasno odredbi člana 14. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), nepokretnost na kojoj je upisana zabeležba spora može se prometovati, budući da upis zabeležbe ne sprečava dalje upise, osim ako je suprotno izričito propisano zakonom, s tim da su od upisa zabeležbe sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabeležbe uslovni i zavise od ishoda rešavanja stvarnih prava na nepokretnosti zbog kojih je zabeležba upisana. 


Pitanje br: 238, datum: 02.11.2022

Nasledila sam 2 sprata, prvi i drugi od svog oca dok je majka nasledila prizemlje sa pomocnim objektima.Mi smo napravili ugovor o fizickoj deobi nepokretnosti , po kome smo odredili sta kome pripada a koji su delovi zajednicki, koji smo overili u sudu. Ja hocu da prodam svoj deo sa cim se majka slaze ali mi traze da bih prenela na novog vlasnika da uradim etaziranje objekta.Da li je po zakonu to neophodno, i da li ugovor o prodaji moze da se overi bez toga?

Odgovor

Odredbom člana 1. stav 2. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da su nepokretnosti, u smislu tog zakona, zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.) i drugi građevinski objekti, kao i posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) na kojima može postojati zasebno pravo svojine.

                       Budući da predmet ugovora o prometu nepokretnosti mogu biti samo navedene nepokretnosti, neophodno je da prethodno izvršite etažiranje stambenog objekta.

                       Pravni osnov za upis posebnih delova objekta u katastar nepokretnosti, u tom slučaju, predstavlja elaborat geodetskih radova i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa odredbama člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21 i člana 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20 i 16/21).


Pitanje br: 239, datum: 31.10.2022

Otac od majke moje supruge, od 1986 godine je uzivao pravo koriscenja stana na osnovu ugovora o koriscenju, zakljucenog sa preduzecem u kom je bio zaposlen. Predmetni stan je 1993. godine otkupio od navedenog preduzeca na osnovu Ugovora o otkupu stana u drustvenoj svojini jednokratnom isplatom, koji je overen u sudu. Stan je u potpunosti isplacen o cemu postoje uplatnice. Nakon toga, zakljucen je ugovor o dozivotnom izdrzavanju ,overenom u sudu , u korist majke moje supruge. Nakon njegove smrti, u ostavinskoj raspravi u Resenju je konstatovano da je imovina ostavioca iscrpljenja na osnovu navedenog Ugovora o dozivotnom izdrzavanju u korist majke moje supruge.

Stan do danas nije uknjizen, a u listu nepokretnosti stoji da je imalac prava svojine RS a pravo koriscenja ima preduzece koje je zidalo zgrade na parceli. Postoji celokupna dokumentacija u originalu i overenim kopijama, osim potvrde o isplati stana.

Da li je moguce na osnovu postojece dokumentacije izvrsiti uknjizbu, i da li bi bilo relevantno pribavlajnje Potvrde od pravnog sledbenika Preduzeca koje i danas posluje, sa datumom od dana podnosenja zahteva.


Odgovor

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

Imajući u vidu citirane odredbe, upis u katastar nepokretnosti u konkretnoj situaciji se ne može izvršiti ako se ne pribavi bezuslovna saglasnost za upis (clausula intabulandi), koju, u propisanoj formi, može dati i pravni sledbenik pravnog lica sa kojim je zaključen ugovor o kupoprodaji ili potvrda banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene.


Pitanje br: 240, datum: 31.10.2022

Pre 10 god. smo ja i moj brat dobili Kuću od nekih 85m2 od oca na poklon.
Kuća sa placem se i dalje vodi na oca tako nam i porez na imovinu dolazi.

Šta trebamo u Kataster da uradimo da bi ta imovina prešla na mene i mog brata?
Koji Dokumenti su tu sve potrebni?
Sa kojim troškovima treba da računamo?

Odgovor

Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti i dostavite ugovor o poklonu, overen u skladu sa zakonom, u originalu, overenoj kopiji ili overenom prepisu.

               

Napominjemo, da saglasno odredbi člana 87. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon), ugovor mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja može biti data u posebnoj ispravi, overenoj u skladu sa zakonom.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili predati u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu.

 Termin za predaju zahteva može se zakazati putem aplikacije eZakazivanje, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

Po podnošenju zahteva, Služba za katastar nepokretnosti izdaće Vam instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse za upis u katastar nepokretnosti, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -(ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).

Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti u iznosu od 5.400,00 dinara na osnovu jedne isprave.


Pitanje br: 241, datum: 31.10.2022

Kupili smo od investitora stanove. Sada smo svi uknjiženi. Koji je postupak prenosa vlasništva parcele sa investitora na nas? Napomena: S obzirom na velike probleme koje nam je investitor ostavio, do njega je nemoguće doći. Moramo mi sami. Imamo Skupštinu stanara. 

Odgovor

Prenosom prava svojine na posebnom delu zgrade istovremeno se prenosi pravo svojine na zajedničkim delovima zgrade, odnosno zgradi kao građevinskoj celini, budući da je odredbom člana 19. stav 2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96. i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 - dr. zakon) propisano da na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine.

                      Odredbama člana 3. st. 1. i 2. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da se prenosom prava svojine na zgradi, odnosno drugom građevinskom objektu, istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade, te da se  zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade utvrđuje ugovorom o prometu nepokretnosti, a ako to nije ugovoreno, primenjuju se pravila predviđena propisima o planiranju i izgradnji kojima se definiše zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

                     Odredbama člana 105. st. 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, te da se upis prava svojine na građevinskom zemljištu vrši na osnovu rešenja o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove. 

                   Dakle, potrebno je da kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove pokrenete postupak za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta, koji je uređen odredbama člana 70. Zakona o planiranju i izgradnji.


Pitanje br: 242, datum: 31.10.2022

U listu nepokretnosti upisani su vlasnici posebnih delova (stanovi od po 248 m2 i garaže od po 34 m2) kao i zajednička svojina na zemljištu, srazmerno površini posebnih delova. Parcela ima površinu od 749 m2 (pod objektom 257 m2 i oko objekta 492 m2). Na zemljištu je upisana zajednička svojina na zemljištu (vlasnici posebnih delova i vlasnici na parceli). Interesuje me da to znači sledeće: da vlasnici posebnih delova imaju svojinu na zemljištu od po 2a 82 a ostatak do 749 m2 (1a75) imaju vlasnici parcele?

Odgovor

Odredbom člana 104.  stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) propisano je da, ako se na katastarskoj parceli nalazi objekat, odnosno objekti u suvlasništvu različitih lica ili je objekat sastavljen od posebnih delova koji su u vlasništvu različitih lica, čiji su udeli na zemljištu neopredeljeni, po zahtevu lica koji stiče pravo svojine na građevinskom zemljištu u skladu sa članom 102. istog zakona (konverzija), organ nadležan za poslove državnog premera i katastra u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima upisuje da je katastarska parcela u suvlasništvu tih lica, a da je udeo tih lica u srazmeri sa površinom koju poseduju u odnosu na ukupnu površinu objekta, odnosno objekta koji se nalaze na toj parceli.


Pitanje br: 243, datum: 28.10.2022

Od pokojnog oca ostala je nekretnina, garsonjera, ja i sestra smo bile pravne naslednice, sestra se odrekla svog udela nasledstva u pomenutoj nekretnini u moju korist. Ja sam ubrzo posle toga ušla u pomenuti stan i u istom sada živim. I dalje se nekretnina vodi na pokojnog oca. Moje pitanje je postoji li zakonska obaveza da se ova nekretnina prenese na moje ime, i ukoliko postoji zakonska obaveza, da li postoji zakonom propisan rok u kome bih prenela vlasništvo na svoje ime? 

Odgovor

Ako je rešenje o nasleđivanju doneo javni beležnik, a isto je postalo pravnosnažno posle 01. jula 2018.  godine, Vi, kao naslednik, možete, ali nemate obavezu da podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti po osnovu tog rešenja, budući da je od navedenog datuma javni beležnik u obavezi da pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, u roku od 24 časa od dana pravnosnažnosti, dostavi, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

             Istu obavezu ima sud počev od 1. januara 2020. godine. 

             Ako je rešenje o nasleđivanju kojim ste oglašeni za naslednika doneo sud, bio je u obavezi da pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti, dostavi, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 1), člana 23. stav 5. tačka 2) i člana 61. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

             Zakonom nije propisan rok u kome stranka može podneti zahtev za upis u katastar nepokretnosti.

            Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) navedenog zakona. Zabeležba sadrži vreme prijema zahteva, odnosno isprave, broj predmeta u kojem se vodi postupak i vrstu predmetnog upisa.

 Navedena zabeležba je vidljiva u eKatastru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/
                Uvidom u eKatastar možete proveriti da li je na nepokretnosti koju ste nasledili upisana zabeležba pokrenutog postupka na osnovu rešenja o nasleđivanju. 


Pitanje br: 244, datum: 27.10.2022

Interesuje me kakav je postupak povlacenja zahteva za upis predbelezbe?

Odgovor

Ukoliko je stranka podnela zahtev za upis predbeležbe u katastar nepokretnosti, od zahteva može odustati do donošenja prvostepene odluke po zahtevu, odnosno do donošenja drugostepenog rešenja, ako je protiv prvostepene odluke izjavljena žalba, saglasno odredbi člana 29. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).


Pitanje br: 245, datum: 27.10.2022

Potrebno je da prvi put uknjižimo stan koji je otkupljen. Radi se o zgradama u nizu sa po dva stana. U dokumentaciji koja se odnosi na otkup stana (ugovor o korišćenju i ugovor o otkupu) ne navodi se broj parcele jer u vreme zaključenja istih naselje nije bilo ucrtano u zemljišnim knigama (1983. godina). Prilikom provere u Odeljenju za građevinske i komunalne poslove radi podnošenja zahteva za izdavanje uverenja o posebnim delovima zgrade dobili smo informaciju da je građevinska i upotrebna dozvola za zgradu izdata pod drugim kućnim brojem (do broja parcele tom prilikom smo došli proverom na Geosrbiji). Na koji način je moguće uknjižiti stan u ovoj situaciji, odnosno kako dokazati da se stan koji se knjiži nalazi u zgradi na navedenoj parceli. 

Odgovor

Odredbama člana 86. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta, prezime, ime i ime jednog roditelja, odnosno naziv, prebivalište, odnosno boravište, ili sedište i jedinstveni matični broj građana, odnosno matični broj upisanog prethodnika i lica u čiju korist se upis zahteva.

              Ukoliko ne posedujete ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti u smislu citiranih odredbi, potrebno je da kod nadležnog suda, tužbom radi utvrđenja prava svojine, pokrenete parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Pitanje br: 247, datum: 27.10.2022

STAN KUPLJEN 2000 GODINE , OVEREN KUPOPRODAJNI UGOVOR U NADLEŽNOM SUDU, DOBIVENO PORESKO REŠENJE .
DO DANAŠNJEG DANA STAN NIJE UNET U KATASTAR NEPOKRETNOSTI - VODI SE U KATASTRU STARI VLSNIK.
KAKVA JE ROCEDURA ZA UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI , I KOJA SU DOKUMENTA POTREBNA.

Odgovor

Ako je prodavac sa kojim ste zaključili ugovor o kupoprodaji stana upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na stanu, potrebno je, uz zahtev za upis, da dostavite taj ugovor.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja može biti data u posebnoj ispravi, overenoj u skladu sa zakonom.

Izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre 8.06.2018. godine, kada je stupio na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis, saglasno odredbi člana 59. stav 6. navedenog zakona.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili predati u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu.

 Termin za predaju zahteva može se zakazati putem aplikacije eZakazivanje, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

Po podnošenju zahteva, Služba za katastar nepokretnosti izdaće Vam instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse za upis u katastar nepokretnosti.

 


Pitanje br: 248, datum: 26.10.2022

Kupio sam stan na licitaciji. Na njemu je postojala zabelezba da prvostepeno rešenje nije konačno jer je uložena žalba na njega. Drugi stepen je odbacio žalbu i potvrdio prvostepenu odluku. Ukoliko zalilac bude pisao tužbu Upravnom sudu, da li se ponovo upisuje taj postupak kao zabelezba u listu nepokretnosti, i da li se može prodati taj stan ako bude stavljena zabelezba o postupku u Upravnom sudu? 

Odgovor

U katastar nepokretnosti upisuje se zabeležba upravnog spora protiv drugostepene odluke o upisu u katastar nepokretnosti, osim ako se radi o odluci u upravnoj stvari koja za predmet ima zabeležbu spora, u skladu sa odredbom člana 15. stav 1. tačka 4) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Saglasno odredbi člana 14. stav 2. navedenog zakona, nepokretnost na kojoj je upisana zabeležba upravnog spora može se prometovati, budući da upis zabeležbe ne sprečava dalje upise, osim ako je suprotno izričito propisano zakonom, s tim da su od upisa zabeležbe sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabeležbe uslovni i zavise od ishoda rešavanja stvarnih prava na nepokretnosti zbog kojih je zabeležba upisana. 


Pitanje br: 249, datum: 25.10.2022

Moji tetka i teča imaju nekretninu kuću sagrađenu sa Građevinskom dozvolom iz 72 godine. Kuća je dvojna vodi se pola na njih i pola na komšiju. Prilikom legalizacije naknadno izgrađenih objekata i uvidom u dokumentaciju saznali smo da dvojna kuća koja je spratna i ima projekat spratnosti nema upisanost sprata u katastru. Inače to je bila nekada nadležnost zemljišne knjige pa su podatci preuzeti. Uvidom u arhivu zemljišne knjige u samoj Građevinskoj dozvoli nije navedena spratnost, a Upotrebna dozvola nije izdata. Kako da se upiše spratnost u katastru s tim da oni nemaju dovoljno projekata da bi mogli da ih predaju. Da li je moguće uvidom u projekat i podnetim zahtevom ispraviti grešku.

Odgovor

Saglasno članu 5. st. 5. i 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podaci o objektu upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i podataka o objektu iz upotrebne dozvole, odnosno građevinske, ako je za objekat izdata samo građevinska dozvola. Ako dozvola ne sadrži sve podatke o objektu koji se upisuju u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti uverenje  organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove, izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis podataka o objektu može se izvršiti na osnovu nalaza I mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izrađenog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.


Pitanje br: 250, datum: 24.10.2022

Kako je moguće saznati broj predmeta za predatu nekretninu za uknjižbu u katastru? 

Odgovor

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, u katastar nepokretnosti upisuje se zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Navedena zabeležba sadrži vreme prijema zahteva, odnosno isprave, broj predmeta u kojem se vodi postupak i vrstu predmetnog upisa.

Navedena zabeležba je vidljiva u eKatastru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/

                Uvidom u eKatastar možete proveriti da li je na predmetnoj nepokretnosti upisana zabeležba pokrenutog postupka. Pretraga u eKatastru vrši se po katastarskoj parceli ili po adresi nepokretnosti.  


Pitanje br: 251, datum: 24.10.2022

Pokušavam iz Zagreba ući u e- katastar i pregledati vlasničke listove ali ne mogu ući u vaš sustav , pa mi odgovorite, da li radi ili ne, i dajte mi neku email adresu za upit i vađenje vlasničkih, posjedovnih listova.

Odgovor

Zbog izvršenog sajber napada na informatičke sisteme Republičkog geodetskog zavoda u proteklom periodu, u ovom trenutku nije omogućen pristup servisu eKatastar van granica teritorije Republike Srbije.

Zahtev za izdavanje izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti - list nepokretnosti  za određenu nepokretnost podnosi se Službi za katastar nepokretnosti, nadležnoj za područje na kojem se nalazi predmetna nepokretnost, putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. 

Republička administrativna taksa za zahtev i za izdavanje lista nepokretnosti plaća se po podnošenju zahteva, kada Služba za katastar nepokretnosti izda specifikaciju za plaćanje takse.

Takođe, zahtev za izdavanje lista nepokretnosti može se podneti javnom beležniku ili geodetskoj organizaciji, koji su ovlašćeni za izdavanje lista nepokretnosti, koji ima istu dokaznu snagu kao da ga je izdala Služba za katastar nepokretnosti.


Pitanje br: 252, datum: 24.10.2022

Preduzetnik se briše iz registra privrednik društava. U vlasništvu preduzetnika je nepokretnost (npr. vlasnik je Petar Petrović PR).

Po kom osnovu će katastar nepokretnosti tu nepokretnost prebaciti na ime fizičkog llica Petra Petrovića, a nakon brisanja preduzetnika.

Da li je dovoljno podneti zahtev za promenu podataka vlasnika, uz priloženo Rešenje APR-a o brisanju?

Odgovor

Pravni osnov za provođenje promene u katastru nepokretnosti u konkretnom slučaju predstavlja rešenje Agencije za privredne registre o brisanju preduzetnika iz Registra privrednih subjekata, na osnovu kojeg će se, rešenjem Službe za katastar nepokretnosti, u katastru nepokretnosti  umesto poslovnog imena preduzetnika upisati ime fizičkog lica osnivača.


Pitanje br: 253, datum: 22.10.2022

Kako upisati nekretninu pošto posedujem raniji ugovor o prodaji.Svi porezi su plaćeni i overeni na ugovoru.Šta mi je potrebno da bih upisao nekretninu? 

Odgovor

Ukoliko se Vaše pitanje odnosi na objekat ili poseban deo objekta koji nije upisan u katastar nepokretnosti, potrebno je, radi upisa, da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje objekta, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova i potrebnu dokumentaciju.

Potrebno je dostaviti pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu, a ako dozvole ne sadrže neophodne podatke za upis, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska i upotrebna dozvola moraju naročito da sadrže naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Zatim, potrebno je dostaviti ispravu, odnosno isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica u čiju korist se zahteva upis i investitora objekta, odnosno lica na čije ime je izdata upotrebna dozvola.

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja može biti data u posebnoj ispravi, overenoj u skladu sa zakonom.

Izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre 8.06.2018. godine, kada je stupio na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis, saglasno odredbi člana 59. stav 6. navedenog zakona.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili predati u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu.

 Termin za predaju zahteva može se zakazati putem aplikacije eZakazivanje, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 254, datum: 22.10.2022

Predao sam dokumentaciju za uknjižbu stana iz otkupa koja sadrži ugovor, potvrdu da je isplaćen u celosti i potvrdu ovlašćenog službenika drugog opštinskog suda u Beogradu da su ugovorne strane potpisale ugovor i platili taksu i sa brojem overe i pečatom.
Međutim, zahtev za uknjižbu je odbijen jer, kako piše u rešenju, ugovor nije overen pred nadležnim sudom. Šta mi je dalje činiti? 

Odgovor

Budući da je nadležni organ ocenio da ugovor o otkupu stana ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti, potrebno je, uz ponovljeni zahtev za upis u katastar nepokretnosti, da dostavite pravnosnažnu sudsku presudu o utvrđenju prava svojine ili poravnanje zaključeno pred sudom ili javnim beležnikom.


Pitanje br: 255, datum: 21.10.2022

Pravosnažnim sudskim rešenjem dobio sam u nasledstvo stan od pokojnog oca. Zgrada ima odobrenje za upotrebu, deo stanova je uknjižen, ali taj stan nije.
Da li postupak uknjiženja stana mogu sam da pokrenem i koja su mi dokumenta, pored sudskog rešenja, potrebna?

Odgovor

Imate pravo da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti stana koji ste stekli pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju. 

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, radi upisa stana sa upisom prava svojine na stanu potrebno je da dostavite pravnosnažnu upotrebnu dozvolu za objekat, a ako dozvola ne sadrži sve neophodne podatke za upis stana, dostavlja se uverenje (specifikacija) nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola za objekat. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda to uverenje, upis stana se vrši na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

Radi upisa prava svojine na stanu, pored pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju kojim ste Vi oglašeni za naslednika, potrebno je da dostavite ispravu na osnovu koje je Vaš pok. otac stekao stan, kao i druge isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa licem na čije ime je izdata upotrebna dozvola, odnosno koje je upisano za imaoca prava svojine na objektu, osim ako je stan stečen na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini.

                Odredbom člana 85. stav 1.  Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbama st. 2. i 3. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika, a kada se vrši upis stvarnih prava na novoizgrađenom objektu ili na stanu stečenom ugovorom o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini ne zahteva se postojanje upisanog prethodnika.

                Dakle, ako je Vaš pok. otac stekao stan na osnovu ugovora o otkupu stana u državnoj, odnosno društvenoj svojini, u tom slučaju ne mora da se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom na objektu.  Ako ugovor ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca za upis (clausula intabulandi), potrebno je da istu dostavite u pisanoj formi, potvrđenu od strane javnog beležnika. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je da dostavite potvrdu banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene.

              Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.


Pitanje br: 256, datum: 21.10.2022

Kako mogu da se registrujem kao fizicko lice na portal e salter?

Odgovor

E- šalter je informacioni sistem koji je koncipiran za profesionalne korisnike (geodetske organizacije, advokati i dr.) i obveznike dostave (državni organi, organi jedinica lokalne samuprave,  javni beležnici i drugi imaoci javnih ovlašćenja) tako da isti imaju mogućnost da podnesu zahtev za upis u katastar u ime stranke, odnosno da, po službenoj dužnosti, dostave Službi za katastar nepokretnosti sve isprave koje donose, sastavljaju, odnosno overavaju a koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti i katastar vodova.

             Profesionalni korisnik e-šaltera, u smislu odredbe člana 2. stav 2. tačka 15) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  je  lice, odnosno organ kome je od strane Republičkog geodetskog zavoda, dodeljeno korisničko pravo da, u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti, kroz e-šalter vrši uvid u katastar, odnosno da preuzima podatke iz katastra, kao i da kroz e-šalter podnosi i preuzima dokumente u vezi sa upisom u katastar, ako ne spada u krug obveznika dostave. 

     Profesionalni korisnici e-šaltera odredbama člana 27. stav 1. tačka 4) navedenog zakona ovlašćeni su da vrše digitalizaciju i overu isprave, odnosno pretvaranje papirne forme u formu digitalnog dokumenta i da tu ispravu dostave uz zahtev za upis, koji podnose u ime stranke, na osnovu punomoćja.

             Fizičko lice može dobiti status profesionalnog korisnika e-šaltera samo ako je registrovano kao preduzetnik za obavljanje određene delatnosti radi koje je potrebno da  vrši uvid u katastar, odnosno da preuzima podatke iz katastra, kao i da kroz e-šalter podnosi i preuzima dokumente u vezi sa upisom u katastar, a ne spada u krug obveznika dostave.


Pitanje br: 257, datum: 20.10.2022

Da li se može izvršiti ispravka adrese na kupoprodajnom ugovoru? Rec je o adresi koja je promjenjena? 

Odgovor

Ugovorne strane mogu zaključiti aneks ugovora i izmeniti podatke iz ugovora. Aneks mora biti potvrđen (solemnizovan) od strane javnog beležnika.


Pitanje br: 258, datum: 20.10.2022

Kupila sam dva stana u zgradi koja je legalizovana kao kuca u Beogradu, vlasnik kaze da je predao za legalizaciju stamebenog prostora. Ja imam sa njim sacinjen investitorski ugovor overen kod notara. Da li mogu ja sa tim ugovorom da predam u katastar za upis svojine na moje ime? Ili mora neki drugi ugovor? 

 

Odgovor

Ako je investitor upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na predmetnim stanovima, možete Službi za katastar nepokretnosti podneti zahtev za promenu imaoca prava svojine ne osnovu ugovora kojim ste sa investitorom regulisali imovinsko-pravne odnose, koji je potvrdio (solemnizovao) javni beležnik.

Stanje upisa u katastru nepokretnosti možete proveriti uvidom u eKatastar koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna


Pitanje br: 259, datum: 18.10.2022

Imam jedan problem jer mi je upisana hipoteka zbog poreskog dugovanja, ali pre nego sto mi je upisana hipoteka nije izvrsena procena koliko zaista nepokretnost vredi. Moje pitanje da li je na taj nacin ispravno uspotavljena hipoteka.

Odgovor

Hipoteka predstavlja stvarno pravo na nepokretnosti koje se stiče upisom u katastar nepokretnosti.

                    Upis u katastar nepokretnosti Služba za katastar nepokretnosti vrši u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS”, br. 115/05), 60/15), 63/15 - US i 83/15) i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                      Zakonom o hipoteci nije limitirana vrednost nepokretnosti koja se opterećuje hipotekom prema visini potraživanja koje se obezbeđuje hipotekom.

                      Odredbom člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o hipoteci propisano je da iznos koji preostane od sredstava ostvarenih prodajom hipotekovane nepokretnosti, a nakon namirenja hipotkarnih poverilaca, pripada dužniku, odnosno vlasniku hipotekovane nepokretnosti.

                      Zakonska hipoteka radi obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza ustanovljava se u korist poreskog poverioca i upisuje u katastar nepokretnosti na osnovu rešenja organa nadležnog za utvrđivanje i naplatu poreza, donetog u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03 ........ i 96/21).


Pitanje br: 260, datum: 16.10.2022

Možete li mi Molim Vas objasniti da li je moguće i kakva je procedura prilikom konverzije kuće u objekat sa više stanova?
Kuća je ozakonjena i vodi se kao porodično višečlano domaćinstvo (470m2) - međutim, postoji mogućnost konverzije kuće u zgradu sa sedam stanova. Da li je to izvodljivo i kako?

Odgovor

Promena nastala razdvajanjem stambenog prostora provodi se u katastru nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i pravnosnažnog rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa odredbama člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i  52/21) i člana 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21 i 87/21).


Pitanje br: 261, datum: 14.10.2022

Da li je moguce parcelisati poljoprivrednu parcelu od 17 ari u gradj zoni na manje parcele?

Odgovor

Katastarska parcela koja je upisana u katastar nepokretnosti, po vrsti, kao građevinsko zemljište, parceliše se u skladu sa planskim dokumentima, bez obzira na kulturu koja je ostala upisana, do privođenja planiranoj nameni.

Za informacije o uslovima za parcelaciju predmetne katastarske parcele potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove urbanizma.

 


Pitanje br: 262, datum: 13.10.2022

Preko agencije smo nasli stan koji je u procesu uknjizbe.
U agenciji nemaju informaciju kada ce stan biti uknjizen. Probali smo da saznamo broj predmeta, kako bi slali urgenciju, ali agnet nam je dao broj predmeta za koji nije siguran da li je za taj stan.
Da li postoji opcija, da mi, iako nismo vlasnici, odemo do katastra i dobijemo informacije o predmetu, pa ako je taj predmet da saljemo urgenciju?
Takodje, ako moze savet kako ubrzati uknjizbu?

Odgovor

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Navedena zabeležba sadrži vreme prijema zahteva, odnosno isprave, broj predmeta u kojem se vodi postupak i vrstu predmetnog upisa.

Zabeležba je vidljiva u eKatastru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/

               Urgenciju za rešavanje predmeta u Službi za katastar nepokretnosti stranke mogu dostaviti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Pitanje br: 263, datum: 13.10.2022

Moj svekar i njegov komsija su sedamdesetih godina napravili usmeni dogovor o razmeni dva parceta zemlje. Komsija je na parcetu koje je usmenim putem dobio od mog svekra sagradio dve kuce. Problem je taj sto oni nisu napravili nikakve ugovore o razmeni tih parcela i sada se komsijine kuce u katastru vode na mog svekra. Moje pitanje je kako je najbolje da se resi taj problem? 

 

Odgovor

Pravni osnov za promenu imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti u konkretnom slučaju može biti ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, sudska presuda ili poravnanje zaključeno pred sudom ili javnim beležnikom.

Pravnu pomoć u vezi sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa možete potražiti kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za pružanje besplatne pravne pomći ili kod advokata.


Pitanje br: 264, datum: 12.10.2022

Predala sam dokumenta za uknjizenje stana jos 2018 god. ul Piva Karamatijevic Vozdovac i do dana danasnjeg nemam nikakve informacije.     

Odgovor

Urgenciju za rešavanje Vašeg predmeta u Službi za katastar nepokretnosti možete uputiti preko aplikacije koja je dostupna na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Pitanje br: 265, datum: 12.10.2022

Zanima me da li u situaciji kada otac i cerka imaju ranije nacinjenu gresku u jednom slovu prezimena zbog cega se javljaju dva razlicita prezimena, moze nastati problem za upis cerke kao njegovog jedinog naslednika u katastar nepokretnosti kao nosioca prava svojine na stanu koji je u vanknjiznoj svojini.

Odgovor

Podaci koji se upisuju u katastar nepokretnosti moraju da butu pravilno navedeni u ispravi koja je osnov za upis, bez ijedne greške. 

Pre podnošenja zahteva za upis u katastar nepokretnosti treba kod nadležnog organa izvršiti ispravku isprave u kojoj se potkrala tehnička greška.


Pitanje br: 266, datum: 12.10.2022

Imam resenje kao naslednica sta sam nasledila kao maloletna od dede i oca ...ali to bi htela sad da prebacim na moje ime ...gde mogu da se obratim jel resenje glasi na mene strica i baku ...hvala (devojacko prezime  je tamo u resenju )

Odgovor

Službi za katastar nepokretnosti nadležnoj za područje na kojem se nalaze predmetne nepokretnosti podnesite zahtev za promenu imaoca prava u katastru nepokretnosti i u prilogu dostavite pravnosnažno rešenja o nasleđivanju. Ukoliko se rešenjem o nasleđivanju ne dokazuje pravni kontinuitet sa licem koje je upisano u katastar za imaoca prava na nepokretnosti, morate dostaviti i ispravu kojom se taj kontinuitet dokazuje.

Zahtev se može dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin za predaju zahteva moše se zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb aplikaciji Republičkog geodetskog zavoda, na  linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

Obrazac zahteva može se preuzeti na linku  https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-objekta-sa-upisom-imaoca-prava


Pitanje br: 267, datum: 12.10.2022

Moj otac je kupio kucu u zajednickom dvoristu 1994. godine, nije postojala fizicka deoba , vec se svaki stanar vodi kao vlasnik odredjenog dela (x/32). Po tadasnjem zakonu u ugovor se nije upisivala formulacija -- sa pripadajucim zemljistem---, sto je sada problem, posto ne moze da prevede vlasnistvo sa prethodnog vlasnika na sebe i upise se kao vlasnik u katastar. Koja je procedura da se to odradi.

Odgovor

Odredbama člana 3. st. 1. i 2. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da se prenosom prava svojine na zgradi, odnosno drugom građevinskom objektu, istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade, te da se  zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade utvrđuje ugovorom o prometu nepokretnosti, a ako to nije ugovoreno, primenjuju se pravila predviđena propisima o planiranju i izgradnji kojima se definiše zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

                     Odredbama člana 105. st. 1. i 3. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, te da se upis prava svojine na građevinskom zemljištu u katastar nepokretnosti vrši na osnovu rešenja o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove, u skladu sa odredbama člana 70. Zakona o planiranju i izgradnji.                

Kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove možete se informisati o mogućnostima da u postupku određivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta steknete pravo svojine na zemljištu, neposrednom pogodbom po tržišnoj ceni, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i potrebnoj dokumentaciji koju treba dostaviti u tom postupku.


Pitanje br: 268, datum: 11.10.2022

Postovani,kupio sam nekretninu u novogradnji prije par godine ,kako ne zivim u Srbiji nisam je upisao u katastar i sada bih to da ucinim.
Sta mi je od potrebnih dokumenata potrebno ?

Odgovor

Ako je objekat u kojem se nalazi poseban deo koji ste kupili upisan u katastar nepokretnosti, za upis posebnog dela objekta potrebno je, uz zahtev za upis, dostaviti pravnosnažnu građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokupentacije.

U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska, odnosno upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole mogu se upisati u katastar nepokretnosti objekat i posebni delovi objekta, ali bez prava svojine. Za upis prava svojine na objektu i posebnim delovima objekta potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta.

Ukoliko je investitor upisan za imaoca prava svojine na objektu, za upis prava svojine na posebnom delu objekta u korist određenog lica, potrebno je dostaviti ispravu/isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između tog lica i investitora, odnosno upisanog imaoca prava svojine na objektu.

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja može biti data u posebnoj ispravi, overenoj u skladu sa zakonom.

Izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre 8.06.2018. godine, kada je stupio na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis, saglasno odredbi člana 59. stav 6. navedenog zakona.

Ako objekat u kojoj se nalazi poseban deo koji ste kupili nije upisan u katastar nepokretnosti, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje objekta, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili predati u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu.

 Termin za predaju zahteva može se zakazati putem aplikacije eZakazivanje, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 269, datum: 11.10.2022

Paradeda je naslednik 1/1. sta je sve poptrebno da se zavede poslednji zakonski naslednik s obzirom da imam posle njegove smrti sve papire iz suda kako je dalje tekla ostavinska rasprava sa jednog na drugog clana zapravo od a do s. svi papiri su overeni kod notara i spremni za katastar ali ne znam da li je potreban i kupoprodajni ugovor sa godominom 1979 koji je morao da se proda drzavi inace je vec zaveden u katastar i da li se placa osim zahteva za uknjizbu jos nesto. u pitanju je nasledje s kolena na koleno za koje mislim da se ne placa ne znam ali s obzirom da je moj deda bio jedini naslednik nije se porudio da uknjizi na sebe.

Odgovor

Ako je Vaš pradeda upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na neporetnosti, poslednji zakonski naslednik, uz zahtev za upis u katastar, treba da dostavi pravnosnažna rešenja o nasleđivanju kojima dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava na nepokretnosti.

 Ugovor na osnovu kojeg je provedena promena u katastru nepokretnosti ne treba dostavljati.

                Za provođenje promene imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti, po osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno odredbi stava 4. tačka 2)iz napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003-9, 51/2003-14 (ispravka), 61/2005-60, 101/2005-28 (dr.zakon), 5/2009-7, 54/2009-24, 50/2011-7, 93/2012-21, 65/2013-3 (dr.zakon), 83/2015-6, 112/2015-16, 113/2017-192, 3/2018-3 (ispravka), 95/2018-238, 38/2019-75, 86/2019-11, 90/2019-3 ispravka i 144/20)

Zahtev se dostavlja poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin za predaju zahteva moše se zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb aplikaciji Republičkog geodetskog zavoda, na  linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

Obrazac zahteva može se preuzeti na linku  https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-objekta-sa-upisom-imaoca-prava


Pitanje br: 270, datum: 10.10.2022

Poštovani na poklon sam dobio kuću koju sam uknjižio u katastru nepokretnosti,pa me interesuje sada šta je potrebno da bi se uradila konverzija zemljišta?

Odgovor

Ako ste upisani u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na objektu, dovoljno je da podnesete zahtev nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti. Nije potrebno da dostavljate nikakvu dokumentaciju u prilogu zahteva.


Pitanje br: 271, datum: 08.10.2022

Baka i deka su imali kucu i plac kao ZAJEDNIČKA IMOVINA SUPRUŽNIKA .

Kad je deka preminuo baka je dobila polovinu i tetka polovinu .

Zatim je baka tuzila tetku i doneto je resenje da baka ima 3/4 a tetka 1/4 .Jer su greskom podelili bakin deo ,zato je tuzila.

Baka je preminula i testamentom ostavila svojoj unuki svoje 3/4 kuće . Medjutim,dok je baka bila ziva ,tuzila je katastar ,predmet je u republičkom katastru u Beogradu .Radjene su i požurnice ali niko ništa nije odgovorio.

Kako da sada unuka upise 3/4 kuce po testamentu ?

Odgovor

Testament ne predstavlja ispravu na osnovu koje se može izvršiti upis u katastar nepokretnosti, već pravnosnažno rešenje o nasleđivanju doneto u ostavinskom postupku u kome će sud, odnosno javni beležnik ceniti testament ostavioca.

Urgencija za rešavanje predmeta u Službi za katastar nepokretnosti može se uputiti preko aplikacije koja je dostupna na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Pitanje br: 272, datum: 05.10.2022

Odeljenju za gradjevinske i komunalne poslove Gradske opstine Vracar u Beogradu obratila sam se za izdavanje uverenja o specifikaciji stana.
Uz zahtev u toku postupka prilozeni su uverenje iz Istorijskog arhiva Beograda i arhivski projekat, kao i kupoprodajni ugovor.
Odeljenje zakljucuje da ne postoje tehnicki uslovi za izdavanje uverenja o specifikaciji stana.
U obrazlozenu ukazuju da se ti podaci mogu dobiti i na osnovu uverenja nadleznog organa, odnosno nalaza i misljenja stalnog sudskog vestaka gradjevinske struke.
Pitanje: Kom nadleznom organu se sada u daljem postupku treba obratiti za izlazak sudskog vestaka.

Odgovor

Saglasno odredbama člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podaci o posebnim delovima objekta upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu uverenja organa nadležnog za građevinske poslove (specifikacija) izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu nalaza i imišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdatog na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

Budući da ste dobili potvrdu nadležnog organa da nije u mogućnosti da izda uverenje o stanu (specifikacija) na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, potrebno je da pribavite nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke.


Pitanje br: 274, datum: 02.10.2022

Na parceli gde ima tri suvlasnika, investitor je podigao porodičnu stambenu zgradu. Zgrada ima upotrebnu dozvolu. Interesuje me šta je potrebno da stan koji pripada meni, uknjižim na svoje ime.

Odgovor

Ako su objekat i stanovi, kao posebni delovi objekta upisani u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist investitora objekta, potrebno je da, uz zahtev za provođenje promene imaoca prava svojine na stanu, dostavite ispravu kojom rešavate imovinsko-pravne odnose sa investitorom, koja predstavlja podoban pravni osnov za upis u katastar (ugovor, pravnosnažna sudska presuda, poravnanje zaključeno kod notara ili suda). 

Ukoliko stanovi nisu upisani u katastar nepokretnosti, jer u upotrebnoj dozvoli nije navedeno da se stambena zgrada sastoji od posebnih stambenih jedinica, potrebno je pribaviti pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20) i 52/21 i članu 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21 i 87/21).


Pitanje br: 275, datum: 01.10.2022

Situacija je sledeća: put u sokaku ulazi nekih 3 ara u susedovu zemlju. Sused traži da nam proda zemlju, mi smo pristali na njegovu cenu iako je duplo viša od tržišne. Međutim, postoji problem - susedova zemlja se vodi na babu koja nije živa. Baba ima 2 kćerke koje su naslednici i jedna je susedova majka. On kaže da se tetka odriče nasledstva i da su pokrenuli postupak rešavanja nasledstva. Traži da mu se novac da unapred i da se potpiše ugovor, da je to dovoljno da nam proda zemlju. Zanima me sledeće:
1. Da li je dovoljno da se potpiše ugovor i da se potpišu majka i tetka?
2. Da li je dovoljno da imamo ugovor i potvrdu da je suma isplaćena u celosti kako bismo upisali zemlju na svoje ime?
3. Šta da radimo u slučaju da oni nikada ne podele imovinu, ili ako imovina zapravo na kraju nasledi neko treći? Da li imamo neku zaštitu na osnovu tog ugovora?
4. Da li oni mogu tu malu, novu parcelu od 3 ara da zavedu kao novu parcelu u Katastru iako oni nisu vlasnici već njihova pokojna baba?

Plašim se da oni nikada ne prevedu zemlju sa pokojne babe ili da se to razvuče godinama i da na kraju onu tu parcelu prodaju nekom trećem pa da imamo problema i dalje sa nekim trećim.

Odgovor

Sve dok se na sprovede ostavinski postupak za raspravljanja zaostavštine preminule koja je upisana u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojina na susednim parcelama i pravnosnažnim rešenjem oglase naslednici, oni ne mogu da prodaju te nepokretnosti, odnosno javni beležnik ne bi mogao da potvrdi (solemnizuje) takav kupoprodajni ugovor.                    

                 Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da bude zaključen u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave da bi predstavljao podoban pravni osnov za provođenje promene imaoca prava  u katastru nepokretnosti, saglasno odredbama člana 4. stav 1. Zakona o prometu nepokretnosti  ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 121/14 i 6/15) i člana 93. stav 2. tačka 1) Zakona o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 - dr. zakon, 93/14 - dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15  .


Pitanje br: 276, datum: 30.09.2022

Za Parcelu, koja je deo ulice koju je Grad Kragujevac preveo na sebe, a koja se nalazila u vlasništvu mog pradede, mi kao naslednici smo pokrenuli tužbu protiv Grada (trenutno samo imamo rešenje kojim to prelazi na Grad). Pošto se parcela vodila na pradedu, moramo da uradimo ostavinu u Sudu za dodatno pronadjenu imovinu. Da bismo to mogli da uradimo traže nam od notara izvod iz katastra na kome se vidi da smo mi vlasnici, ali problem je što je Grad upisan kao vlasnik. Kako doći do izvoda na kome se vide prethodni vlasnici, da li je to moguće i na koji način možemo dokazati vlasništvo?

Odgovor

                 Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti -list nepokretnosti, sadrži stanje poslednjeg upisa u katastar nepokretnosti i predstavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnosti.

                Do podataka o upisima u katastru na određenoj nepokretnosti iz prethodnog perioda možete doći ako nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za izdavanje uverenja o promenama na toj nepokretnosti u određenom vremenskom periodu (istorijat promena), koje će sadržati podatke o pravnom osnovu i datumu kada su vršene promene upisa u katastru. To uverenje ne može služiti kao dokaz u ostavinskom postupku raspravljanja zaostavštine, već u parničnom postupku radi utvrđenja prava svojine.

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-Zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Pitanje br: 277, datum: 30.09.2022

Kada je banka odobrila kredit za kupovinu stana 2008 godine, stavila sam hipoteku na stan ( koji nije bio predmet kupovine). Tada je iznos kredita bio oko 50.000 CHF. Sada smo, zbog prodaje stana, hipoteku prebacili na drugu nekretninu. Dobili saglasnost i od banke i od NKOKS-a.
Stiglo je rešenje od katastra da sam ja oslobođena plaćanja takse ali da banka treba da plati 58.000 din. U pitanju je Naša Aik banka.
Banka traži da mi platimo taj iznos, jer oni to nisu dužni. U založnoj izjavi stoji da je kredit uzet 2008 u iznosu od 50.000 ali kredit je u ovom trenutku oko 20.000 CHF. Da li taksa katastru treba da se plati na iznos od 50.000 ili na iznos kredita u ovom trenutku? Da li to treba da plati banka ili mi ?

Odgovor

Republičku administrativnu taksu za upis hipoteke u katastar nepokretnosti treba platiti u iznosu koji je utvrđen rešenjem Službe za katastar nepokretnosti kojim je izvršen upis hipoteke u katastar nepokretnosti, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).

Tarifnim brojem 215b stav 5. tačka 16 navedenog zakona propisano je da se za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu do  6.000.000,00 dinara plaća taksa u iznosu od 22.640,00 dinara; za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu od  6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara plaća taksa u iznosu od 56.590,00 dinara; za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu od  30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara plaća taksa u iznosu od 113.170,00 dinara; za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje preko  60.000.000,00 dinara plaća taksa u iznosu od 169.740,00 dinara


Pitanje br: 278, datum: 28.09.2022

Zamolila bih Vas za informaciju da mi prosledite na osnovu čega Sekretarijat za imovinske i pravne poslove može da podnese zahtev za promenu imaoca prava za nekretninu koja je privatna svojina i kako se to rešava.

Kada sam otisla da uknjizim svoj stan koji sam dobila ostavinskim resenjem u katastru su mi rekli da je Sekretarijat prosle godine podneo zahtev za uknjizenje mog stana.

Zamolila bih Vas za proceduru kako se to rešava i na osnovu kog zakona grad moze da uknjizi privatno vlasnistvo.Odgovor

                       Sticanje javne svojine uređeno je Zakonom o javnoj svojini ("Службени гласник РС" бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr.zakon, 108/16, 113/17, 95/18 i 153/20).

                      Odredbom člana 3. stav 1. tačka 5) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je načelo prvenstva, koje podrazumeva da se upis u katastar i utvrđivanje reda prvenstva prava u odnosu na konkretnu nepokretnost, odnosno vod vrši prema vremenskom redosledu prijema isprave dostavljene radi upisa po službenoj dužnosti, odnosno prijema zahteva za upis, osim ako je tim zakonom drukčije određeno.

 


Pitanje br: 279, datum: 28.09.2022

Posedujem parcelu 2700 m2 u građevinskom području. Želim da je podelim na tri manje parcele od 900 m2 I prodam. 

Planom je predviđeno da se zbog širenja postojećeg puta od moje parcele  oduzme oko 180m2 odnosno put ulazi oko 5 m u moju parcelu celom širinom parcele. Zbog toga smo planirali da ovaj deo od 180 m2 koji će jednog dana biti korišteni za put takođe i delimo na tri dela i tako bi svaki kupac uz kupljenu parcelu dobio i manju parcelu koja se nalazi između njegove parcele i puta. Posle mesec dana kako smo ušli u postupak parcelacije, dobio sam informaciju da ovaj manji deo od 180m2 koji je namenjen za proširenje puta nemože da se podeli na tri dela. Ovo mi značajno otežava prodaju jer ova manja parcela namenjena za put zatvara prilaz glavnim parcelama. Molim vas za informaciju da li taj manji deo parcele od 180m2 a koji je namenjen za proširenje puta moše da se podeli na 3 manje parce. 

Odgovor

Parcelacija građevinskog zemljišta uređena je Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21).

Odredbom člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da se uz zahtev za provođenje parcelacije u katastru nepokretnosti podnosi dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima i projekat preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja.

              Budući da parcelacija mora da bude u skladu sa urbanističkim planovima, te da projekat parcelacije overava organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove urbanizma, potrebno je da se tom organu obratite za tražene informacije.


Pitanje br: 280, datum: 27.09.2022

Zanima me da li mogu u katastru u mojoj opštini dobiti uverenje o posedu nekretnine na teritoriji Republike Srbije? Da li u katastru na teritoriji opštine imaju uvid o posedu nekretnine na moje ime na teritoriji cele Srbije?

Odgovor

Radi izdavanja uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije potrebno je da podnesete zahtev Republičkom geodetskom zavodu, Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39 i navedete sledeće podatke:

  •  Ime, prezime i ime roditelja;
  • JMBG (jedinstveni matični broj građana);
  • Adresu prebivališta;
  • Svrhu izdavanja uverenja;
  • Broj telefona (za kontakt);

i priložite dokaz  o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, u skladu sa tarifnim brojem 215b stav 3. tačka 7) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20)

 

Za uplatu administrativne takse od 690,00 dinara

Žiro račun: 840-742221843-57

Model obračuna: 97

Poziv na broj: 7801640600

Svrha: Republička administrativna taksa

Primalac: RUJP

 

Uverenje će Vam biti poslato poštom na adresu koju budete naveli, ili na imejl adresu koju navedete.


Pitanje br: 281, datum: 26.09.2022

Zainteresovan sam za kupovinu kuce uknjizena na 60 kvadrata i placa od 52 ara. Vlasnik je uradio konverziju iz prava koriscenja u pravo svojine(bez nadokanade) i upisan je u zemljisnim knjigama kao vlasnik objekta od 60kvm i placa 52a 1/1 privatna svojina. Medjutim u kupoprodajnom ugovoru iz 1985 godine kada je on kupio kucu stoji da kuca ima 45 kvm a plac 5 ar prava koriscenja, a u podacima iz katastra  iz 1983. stoji i suma 47a, dvoriste 5a i objekat 60 kvadrata. Inace porez je oduvek placao na 60kvn, pa kako je moguce ta razlika u kvadratima i kako je dobijena konverzija na svih 52ara? Napominjem da u zahtevu za konverziju on nije navodio povrsinu niti  dostavljao dokumentacijuza proveru, vec je katastar sam prikupljao dokumenta i odredio konverziju na svih 52 ara (47+5). Takodje, kuca kad je on kupio imala je deo uz kucu koji nije za  stanovanje vec za drzanje  ogreva, ali je katastar upisao svih 60 kvadrata kao stambena jedinica i onda je on ozidao to jer je i kuca uknjizena na 60 kv i na to placa porez. Da li je to sve legalno ili je mozda nesto i greskom drzave uradjeno?

Odgovor

                Upisani imalac prava, odnosno lice koje ima pravni interes, ukoliko smatra da je u katastar nepokretnosti upisan pogrešan podatak, ima pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnese zahtev za ispravku greške i priloži odgovarajuče dokaze. Služba za katastar nepokretnosti će o zahtevu odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva može se preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev se može dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin se može zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

                Takođe, Službi za katastar nepokretnosti se može podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na predmetnim nepokretnostima (istorijat promena) u određenom periodu, koje će sadržati podatke o tome po kom pravnom osnovu i kada su izvršene promene na nepokretnostima.