Question No: 1, date: 24.03.2023

Kada mi je umro otac, po priči majke i brata, ostavinska rasprava posle njega nije vođena. Kada u katastru pristupim sa brojem parcele, stoji zabeležba da je pokrenut postupak za upis po ostavinskom rešenju. Da li to znači da je, s obzirom da se pominje ostavinsko rešenje, ipak završena ostavinska rasprava, a da me niko nije obavestio o tome? Ukoliko je tako, a zakonski sam naslednik, koja su moja prava?

Answer

Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja sa bližim podacima o ispravi kojom je pokrenut postupak upisa u katastar nepokretnosti na nepokretnostima Vašeg pok. oca. Budući da Vi niste upisani u katastru za vlasnika tih nepokretnosti, morate dostaviti dokaz da imate pravni interes za podnošenje zahteva (kopija izvoda iz matične knjige rođenih).

 


Question No: 2, date: 23.03.2023

Šta znači predbeležba sa rokom za opravdanje i u kojim slučajevima se ona postavlja?

Answer

Predbeležba prava svojine na nepokretnosti, upisuje se u smislu člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni Glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) ako ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca da se kupac može upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti (clausula intabulandi), već je davanje saglasnosti uslovljeno isplatom kupoprodajne cene u celosti.

 

Ako je Službi za katastar nepokretnosti dostavljen najpre ugovor o kupoprodaji, bez saglasnosti prodavca za upis (clausula intabulandi), Služba upisuje predbeležbu prava svojine u korist kupca, a prodavac i dalje ostaje upisan kao vlasnik sve dok se predbeležba ne opravda, odnosno dok se Službi za katastar nepokretnosti ne dostavi saglasnost za upis (clausula intabulandi), u kom slučaju će se  izvršiti opravdanje predbeležbe i upis prava svojine u korist kupca.

 

Javni beležnik je obavezan, da po službenoj dužnosti dostavi Službi za katastar nepokretnosti, radi opravdanja predbeležbe prava svojine, izjavu kojom prodavac potvrđuje da je kupac u celosti isplatio kupoprodajnu cenu i daje mu saglasnost za upis -clausula intabulandi, koju je solemnizovao, a na osnovu koje se u Službi formira po službenoj dužnosti novi predmet.


Question No: 3, date: 22.03.2023

Na osnovu  podataka iz lista nepokretnosti, videli smo da naša porodična dvojna stambena zgrada koja je legalno građena 1984. godine, po  urbanističkom planu  P+1, sa gradjevinskom dozvolom, gde se navodi takođe objekat P+1, bez ikakvog odstupanja - nema upisan sprat niti je legalizovan.

Kako da izvršimo ispravku i izvršimo upis sprata u list nepokretnosti?

Answer

Podaci o objektu upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu pravnosnažne građevinske, odnosno upotrebne dozovle i elaborata geodetskih radova. Ukoliko je u elaboratu geodetskih radova koji je bio osnov za upis predmetnog objekta u katastar nepokretnosti navedeno da je spratnost objekta P+1, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti odluči će rešenjem.


Question No: 4, date: 22.03.2023

Prodao sam kuću i zemlju u okolini Požarevca. Ugovor o kupoprodaji smo tada 2004 g. overili u sudu, a kupac koje je tad živeo u Nemačkoj nikad nije preveo kuću i zemljište na sebe. Nije nikad predat ni plaćen porez na prenos apsolutnih prava, niti ga je iko od komšija video u poslednjih 15 godina. Kuća je napuštena i zaključana.
Porez na kuću i zemljište oko 0,50 hektara i dalje dolazi na moje ime (porez na imovinu). Da li to znači da sam ja i dalje zakonski vlasnik navedenih nepokretnosti?


Answer

Odredbom člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je načelo upisa, koje podrazumeva da se svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar, a da prestaju brisanjem tog upisa, te da se samo u slučajevima određenim zakonom, svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima mogu steći i pre upisa u katastar, ali da i tada tek upisom proizvode pravno dejstvo prema savesnim trećim licima.

Dakle, imalac prava svojine na nepokretnosti je lice koje je upisano u katastar nepokretnosti kao imalac tog prava.

Vi, kao prodavac nepokretnosti, imate pravo da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti na osnovu kupoprodajnog ugovora. Takođe, imate pravo da organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje, kontrolu i naplatu  poreza na imovinu podnesete zahtev za promenu obveznika poreza na imovinu na osnovu tog ugovora.

     


Question No: 5, date: 22.03.2023

Da li je moguća deoba kuće (postoje uslovi, dva ulaza, dva brojila) ako jedan suvlasnik duguje drugom novac i stavio je zabeležbu na 1/2 suvlasničkog udela, a nije izvršena deoba kuće?

Answer

Pravni osnov za provođenje u katastru nepokretnosti promene nastale razdvajanjem stambenog prostora jesu  elaborat geodetskih radova i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) i članom 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21 i 87/21).

Budući da elaborat geodetskih radova čine podaci dobijeni geodetskim merenjem i prikupljanjem podataka na terenu, razdvajanje stambenog prostora mora biti faktički izvršeno da bi se ta promena provela u katastru nepokretnosti.


Question No: 6, date: 22.03.2023

Članom 74. Zakona o državnom premeru i katastru, stavom 5. tačka 3 postojala je mogućnost upisa objekata izgrađenih pre stupanja na snagu
propisa o izgradnji objekata na osnovu uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka. Ovaj član je ukinut. Kako postupati sa takvim objektima, kojih ima, i šta bi sad bio osnov upisa?

Answer

Isto je propisano odredbom člana 5. stav 10. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 24/20).

Saglasno navedenoj odredbi,  ako se radi o objektu izgrađenom pre stupanja na snagu Osnovne uredbe o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48), Zakona o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61), odnosno Zakona o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73) podaci o objektu, odnosno posebnim delovima tog objekta upisuju se na osnovu uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, koji sadrže potrebne podatke o objektu, odnosno posebnim delovima objekta i vremenu gradnje tog objekta, kao i na osnovu elaborata geodetskih radova ako objekat nije upisan u katastar nepokretnosti.


Question No: 7, date: 22.03.2023

Otac je nasledio stan od svog oca koji je otkupljen 1992. i nije uveden u katastar. Poseduje ugovor o otkupu, aneks ugovora i ostavinsko rešenje. Problem je u tome što je u ugovoru broju parcele koji je tačan dodat još jedan broj koji u katastru ne postoji. Zbog te greške stan ne može da se uvede u katastar. Firma koja je gradila zgradu je u stečaju. Kome se obratiti za ispravku ove greške?

Answer

Za aneks ugovora o otkupu stana koji je zaključen sa preduzećem koje je u stečaju obratite se stečajnom upravniku.

Ukazujemo da su odredbom člana 86. stav 6. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisani izuzeci od pravila da u ispravi koja je osnov za upis, nepokretnost mora biti označena prema podacima katastra nepokretnosti. Naime, propisano je da izuzetno, isprava za upis nastala pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, mora sadržati označenje nepokretnosti koja je predmet upisa i podatke o upisanom prethodniku i licu u čiju korist se zahteva upis, na način koji omogućava njihovu pouzdanu identifikaciju


Question No: 8, date: 22.03.2023

Koliko je vremenski potrebno da se ukloni zabeležba o otuđivanju objekta i konverzija? Svi papiri su predati i postupci su u toku.

Answer

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Question No: 9, date: 22.03.2023

Nasleđem iza pokojnog supruga postala sam vanknjžni vlasnik stana u Sremskoj Mitrovici. Da li mogu poštom iz Beograda, poslati originalnu dokumentaciju za upis promene nosioca prava, ali u pitanju je niz dokumenata od otkupa stana do danas. 

Ukoliko može, na koji račun i u kom iznosu se plaća taksa za inicijalni zahtev.

Answer

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti može se podneti poštom, putem preporučene pošiljke. Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse Služba za katastar nepokretnosti izdaje po podnošenju zahteva, budući da se plaćanje takse vrši po personalizovanom pozivu na broj koji se dobija nakon podnošenja zahteva, odnosno formiranja predmeta.


Question No: 10, date: 21.03.2023

Kada su mi umrli baba i deda, ostalo je devet hektara zemlje da podelimo moj stric, sesta i ja. Sve smo se usmeno dogovorili - osim za jednu parcelu. Može li sve da se upiše podeljeno na naša imena, a ta sporna parcela da bude zajednička i tako da bude upisana, da smo vlasnici sve troje?

Answer

Naslednici mogu da se sporazumeju da jedna od nasleđenih katastarskih parcela ostane u suvlasništvu svih naslednika. Pravni osnov za provođenje promene imaoca prava na nepokretnostima u katastru nepokretnosti predstavlja pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice ili poravnanje zaključeno pred javnim beležnikom.


Question No: 11, date: 21.03.2023

Imam kuću u kojoj sam napravio lokal 1996. godine, i imam upotrebnu dozvolu za isti lokal. Kuća je uknjižena. Šta je potrebno učinti da bih upisao lokal u katastar, koji je deo kuće?

Answer

Ukoliko posedujete pravnosnažno rešenje kojim je izdata upotrebna dozvola za poslovni prostor od strane organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove, potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti i priložite to rešenje, u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Zahtev za upis, odnosno provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi: : https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

 

Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti Palilula u zakazanom terminu.

Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb prezentaciji republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje Ili na telefon 0700 500 500.   

Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse Služba za katastar nepokretnosti izdaje po podnošenju zahteva, budući da se taksa plaća po personalizovanom pozivu na broj koji se dobija nakon podnošenja zahteva, odnosno formiranja predmeta.


Question No: 12, date: 21.03.2023

Moj brat i ja smo posle smrti oca ostavinskim postupkom nasledili parcelu. Na toj parceli se otac na jednom delu u katastru vodio kao vlasnik, a na drugom delu kao držalac. Tako smo i mi u katastru uvedeni na jedan deo kao vlasnici, na drugom kao držaoci. Deo parcele na kome se otac vodio kao držalac kupio je od komšije i sa njime sačinio ugovor koji nije overen kod suda. Ugovor su potpisali i svedoci. U međuvremenu su svi pomrli.
Podneo sam zahtev katastru za promenu statusa držaoca u vlasnika, ali oni ne prihvataju gore pomenuti ugovor.
Na parceli su izgrađene i dve kuće od kojih je jedna legalizovana 2016 godine.
Kako rešiti upis navedene promene?
Pominje se rok do 2028 godine za rešavanje ovog problema. Šta će biti ako se ne izvrši ova promena?

Answer

Potrebno je da kod nadležnog suda pokrenete parnični postupak tužbom radi utvrđenja prava svojine na delu katastarske parcele na kome je upisana državina.

Odredbama člana 58. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da ako se najkasnije do 1. maja 2028. godine ne steknu zakonski uslovi za upis prava svojine na nepokretnostima na kojima je određeno lice upisano kao držalac u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 – autentično tumačenjei 113/17 – dr. zakon), Služba će po službenoj dužnosti izvršiti brisanje svojstva držaoca tog lica i državine na nepokretnosti.

Isto se odnosi se i na lica koja državinu steknu pravnim poslom, nasleđivanjem, odlukom suda ili drugog nadležnog organa ili po drugom zakonom propisanom osnovu.


Question No: 13, date: 21.03.2023

U sudu su nam rekli da se kuća mog pokojnog oca ne može prevesti na naslednike, jer se plac ne vodi na njega,već na neko preduzeće. Imamo kupoprodajni ugovor koji je pokojni otac zaključio sa firmom u kojoj je bio zaposlen i od koje je otkupio kuću i u listu nepokretnosti je otac takođe upisan kao vlasnik kuće. Kako možemo naslediti kuću i preneti vlasništvo na sebe? A tuđe vlasništvo nad placem nije nam sporno.

Answer

Ako je Vaš pok. otac upisan za imaoca prava svojine na kući, pravni osnov za promenu imaoca prava svojine na istoj u katastru nepokretnosti predstavlja pravnosnažno rešenje o nasleđivanju.

Ako vlasnik objekta nije upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava na građevinskom zemljištu na kome je objekat izgrađen, on može, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, steći pravo svojine na građevinskom zemljištu na kome je objekat izgrađen po tržišnim uslovima, neposrednom pogodbom u postupku određivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranja građevinske parcele, koji sprovodi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove, u skladu sa odredbama člana 70. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20).


Question No: 14, date: 21.03.2023

Na parceli koju smo prodali, na osnovu kupoprodajnog ugovora upisani su kupci u idealnim delovima - šta je potrebno od dokumetacije da se kupci mogu uknjižiti svako na svojoj parceli? 

Answer

Pravni osnov za provođenje tražene promene u katastru nepokretnosti predstavljaju projekat parcelacije, odnosno preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja, saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), elaborat  geodetskih radova, saglasno odredbi člana 5. stav 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20), kao i dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za sve katastarske parcele.

Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima predstavlja ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno pred sudom ili javnim beležnikom.

Ukoliko suvlasnici ne mogu da postignu sporazum, potrebno je kod nadležnog suda pokrenuti vanparnični postupak za deobu imovine.

 


Question No: 15, date: 24.02.2023

Tereti na parceli, G list, postoji hipoteka. Ali su sami stanovi uknjiženi 1/1. Zgrada je gotova i svi su uselili i uknjižili. Šta onda znači taj teret hipoteke na parceli u G listu?

Answer

Kada je u katastar nepokretnosti  hipoteka na objektu u izgradnji, odnosno posebnim delovima objekta u izgradnji upisana na zemljištu, upisom objekta i posebnih delova objekta u katastar nepokretnosti na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole, hipoteka se upisuje na objektu, odnosno posebnim delovima objekta,  po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 –US i 83/15).

Očigledno se u konkretnom slučaju radi o propustu da se hipoteka upiše na izgrađenim  i upisanim stanovima.


Question No: 16, date: 24.02.2023

Poštovani, pre 20 godina sam kupila stan i u ugovoru o kupovini stana uneto je da mi investitor prenosi i pravo korišćenja parking mesta u dvorištu zgrade. Kako do 2018. godine nije bilo dopune zakona kojom bi se to pravo korišćenja moglo evidentirati u katastru, a uknjižba stana je izvršena pre toga, nedavno sam pokrenula postupak da se upiše zabeležba kojom bi se to pravo korišćenja moglo evidentirati. Priložen je ugovor između mene i investitora, kao i sporazum potpisan neposredno pre podnošenja zahteva u kom investitor praktično ponavlja svoju saglasnost da se pravo korišćenja upiše. Taj sporazum je overen kod notara i predat u katastru, čekam već par meseci. Do mene sad dolazi informacija (od zaposlenih u katastru) da će katastar odbiti da izvrši upis prava korišćenja jer nije izvršena solemnizacija, dok s druge strane advokat koji je vodio ceo postupak tvrdi da solemnizacija nije potrebna za upis prava korišćenja. Molim vas da mi pojasnite da li je potrebna ili nije.

Answer

Parking mesta izvan zgrade se ne upisuju u katastar nepokretnosti, pa samim tim ne postoji mogućnost upisa prava korišćenja parking mesta. U katastar nepokretnosti može se upisati zabeležba postojanja ugovora o prenosu prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, u skladu sa odredbom člana 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20),

Odredbom člana 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da pravo trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, koje je investitor preneo pravnim poslom trećem licu, može se dalje prometovati i raspolagati u obimu stečenih prava, te da se tim pravnim poslom ne stiču uslovi za upis svojinskih prava u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima, ali se pravni posao kojim se prenosi to pravo može upisati kao zabeležba u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima.

Dakle, u katastar nepokretnosti se upisuje zabeležba postojanja ugovora o prenosu prava trajnog korišćenja parking mesta.

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja, izuzetno, može biti data i u posebnoj ispravi, uz overu potpisa lica koje izjavu daje.


Question No: 17, date: 24.02.2023

Imam oko 5 hektara zemlje u mestu gde sam se rodila, ali tu se jedna livada u katastru još vodi na moju prababu, druga na pradedu. Imam oca, na kog se ne vodi ništa, a ja sam jedinica i smatram da sam jedini naslednik. Kako treba da postupim da prevedem svo to zemljiste na sebe?

Answer

Potrebno je da, uz zahtev za provođenje promene imaoca prava na predmetnim katastarskim parcelama u katastru nepokretnosti, koji se podnosi Službi za katastar nepokretnosti, priložite pravnosnažna rešenja o nasleđivanju kojima je raspravljena zaostavština svakog od upisanih vlasnika posle njhove smrti, kojima se Vi oglašavate za naslednika.


Question No: 18, date: 24.02.2023

Nakon smrti dede ostao je stan od nekih 38 kvadrata koji nije uknjižen, ali je otkupljen svojevremeno. Pošto mi je i otac preminuo ranije, jedini naslednik sam ja. Notar mi je zakazao ročište, kada cu dobiti rešenje o nasledstvu i platiti taksu. Zanima me šta mi je potrebno i koliko se plaća da uknjižim stan na svoje ime nakon ostavine? I koliko se čeka na rešenje o uknjiženosti?

Answer

                 Ako stan nije upisan u katastar nepokretnosti, a zgrada je upisana, za upis stana potrebno je, uz zahtev za upis, dostaviti  uverenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove (specifikacija posebnog dela objekta) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije. Radi upisa prava svojine na stanu u vašu korist, potrebno je dostaviti pravnosnažno rešenje o nasleđivanju i ugovor o otkupu stana, koji mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti potvrdu o isplati kupoprodajne cene.

                Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.

                Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka, 144/20 i 138/22). Pored takse za zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).

                Za upis u katastar nepokretnosti po osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno  odredbi stava 4. tačka 2) Napomene tarifnog broja 215b navedenog Zakona.

                U konkretnom slučaju, platili biste taksu za provođenje promene po osnovu ugovora o otkupu stana u iznosu od 1.620,00 dinara i taksu za zahtev 330,00 dinara.

                Po podnošenju zahteva, Služba za katastar nepokretnosti izdaje instrukciju za plaćanje takse, koja sadrži iznos takse i broj računa na koji treba izvršiti uplatu.


Question No: 19, date: 24.02.2023

Uvidom u eKatastar video sam da neko nepoznat traži izmenu prava svojine na stanu na kojem sam jedini vlasnik već više od 20 godina. Stan nije uknjižen, već se vodi kao državno vlasništvo, iako je otkupljen još 1993. godine. Šta treba da uradim da bi se razjasnila ova situacija?

Answer

Zabeležba pokrenutog postupka za promenu imaoca prava svojine na tom stanu, u Beogradu upisana je povodom zahteva Grada Beograda za upis javne svojine.

Službi za katastar nepokretnosti Palilula podnesite zahtev za upis na osnovu ugovora o otkupu stana. Napominjemo da ugovor o otkupu stana mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti i potvrdu o isplati kupoprodajne cene.


Question No: 20, date: 24.02.2023

Da li je, da bih se uknjižila, pored rešenja o nasledstvu imovine (stana iz otkupa od pokojnih roditelja), potrebna potvrda da su oni otkupili taj stan devedesetih godina?

Answer

Radi upisa prava svojine na stanu u vašu korist, pored pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju, potrebno je, uz zahtev za upis, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti dostaviti i ugovor o otkupu stana, koji mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je dostaviti i potvrdu o isplati kupoprodajne cene.


Question No: 21, date: 24.02.2023

Predala sam isprave za upis promene imaoca prava na nepokretnosti. Da li će zabeležba u katastru moći da spreči otuđenje objekta trećem licu, dok se ne donese konačna odluka o postupku pokrenutom mojim zahtevom?

 

Answer

Ukoliko se Vaše pitanje odnosi na zabeležbu pokrenutog postupka za promenu imaoca prava na nepokretnosti Vašim zahtevom, koja je upisana u katastar nepokretnosti, ta zabeležba sprečava da Služba za katastar nepokretnosti odlučuje o novim upisima na istoj nepokretnosti dok se ne donese konačna odluka u postupku koji je pokrenut vašim zahtevom, saglasno načelu prvenstva iz člana 3. stav 1. tačka 3) i člana 31. st. 1.i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

Odredbom člana 31.stav 3. navedenog zakona propisano je da, izuzetno, Služba za katastar nepokretnosti odlučuje prioritetno o upisu koji se vrši na osnovu propisa kojim se uređuje eksproprijacija, kao i o upisu zabeležbe rešenja o izvršenju radi prinudnog namirenja potraživanja obezbeđenog hipotekom koja je upisana u katastar na istoj nepokretnosti.

Upisana zabeležba pokrenutog postupka za promenu imaoca prava na nepokretnosti ne sprečava zaključenje ugovora o prometu te nepokretnosti, ali javni beležnik u postupku potvrđivanja (solemnizacije) ugovora vodi računa o upisu te zabeležbe i neće potvrditi (solemnizovati) takav ugovor ako je u katastar nepokretnosti upisana zabeležba pokrenutog postupka radi promene imaoca prava na nepokretnosti.   


Question No: 22, date: 24.02.2023

Otac je sa mnom zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju 1997. godine, a neposredno pre toga je bio kod neurophijatra (sudskog veštaka) da mu da uverenje, obzirom da je imao 85 god.  Advokatica  je sačinila ugovor (1997.god.) o doživotnom izdržavanju i navela da mi pripada  sve iz tadašnjeg posedovanog lista (šuma, kuća, njiva...), ne navodeći pod kojim brojem su zavedene te parcele iz tadašnjeg posedovanog lista nepokretnosti. Dakle, u ugovoru o doživotnom izdržavanju piše da mi pripada sve osim parcela (koje su navedene pod kojim su brojem), koje su testamentom nasledila maćeha i ostali zakonski naslednici. 

Posle očeve smrti (1998.god.), utvrđena je ostavština i dobila sam pravosnažno rešenje, ali nisam tada prenela na sebe imovinu u katastru. U rešenju takođe piše isto kao i u ugovoru, nije navedeno konkretno koje su moje parcele, već piše da meni pripada sve iz posedovanog lista, osim određenih parcela koje su navedene pod kojim brojem su zavedeni u posedovanom listu. Redovno plaćam porez na  kuću i zemljište. 

Napominjem da čuvam "stari" posedovani list uz ugovor o doživotnom izdržavanju i rešenju.

Šta mi je potrebno od dokumentacije za uknjižbu na moje ime? Da li predajem "stari" posedovani list uz dokumentaciju?

Answer

 

                Zahtev za upis u katastar nepokretnosti podnosi se Službi za katastar nepokretnosti nadležnoj za područje na kome se nalazi nepokretnost koja je predmet upisa. Promena imaoca prava na nepokretnosti po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju provodi se u katastru nepokretnosti na osnovu tog ugovora, ukoliko je primalac izdržavanja upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava na nepokretnosti, kao i izvoda iz matične knjige umrlih, koji Služba za katastar nepokretnosti pribavlja po službenoj dužnosti ako je u ugovoru naveden podatak o jedinstvenom matičnom broju građana za primaoca izdržavanja. Ako primalac izdržavanja nije upisan u katastar, potrebno je dostaviti i ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom.

                Ukazujemo da je odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta). Odredbom člana 86. stav 6. istog zakona propisano je da izuzetno, isprava za upis nastala pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, mora sadržati označenje nepokretnosti koja je predmet upisa na način koji omogućava njihovu pouzdanu identifikaciju.

                Odredbom člana 87. stav 1. tačka 1) navedenog zakona propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, pored opštih uslova koji važe za ispravu za upis, da bi bila podobna za upis, mora biti sačinjena u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom.

                Posebna forma ugovora o doživotnom izdržavanju propisana je  odredbom člana 195. Zakona o nasleđivanju (“Službeni glasnik RS br. 46/95, 101/03-US i 6/15).

                Prema sada važećoj odredbi ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Prema odredbi koja je bila na snazi u vreme kada ste Vi sa ocem zaključili ugovor, ugovor o doživotnom izdržavanju morao je da bude zaključen u pisanom obliku i overen od sudije koji je bio dužan da pre overe pročita ugovor strankama i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. U suprotnom ugovor je ništav.   


Question No: 23, date: 21.02.2023

Kupujem seosko domaćinstvo, koje je u sudu i katastru 1/1, a objekti na domaćinstvu su legalizovani pre nekoliko dana. Zanima me da li ću imati nekakvih problema nakon kupovine domaćinstva, da isto registrujem na svoje ime i koji je rok nakon kupoprodajnog ugovora da imanje prebacim na svoje ime kao strani državljanin? Naravno, imam nameru da podnesem zahtev za državljanstvo u Ambasadi Srbije, da isto dobijem i da se vratim u maticu.


Answer

Odredbama člana 82a st. 1. i 2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 - dr. zakon) propisano da strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u Republici Srbiji mogu, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti, a da strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Republici Srbiji može, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i državljanin Republike Srbije. Takođe, odredbom člana 3. stav 1.  Zakona o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da se prenosom prava svojine na zgradi istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Imajući u vidu citirane odredbe, ako su predmet ugovora o kupoprodaji stambena zgrada i eventualno pomoćne zgrade koje su u funkciji glavnog stambenog objekta, i građevinsko zemljište na kojem se zgrade nalaze, kao i zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrada, te ukoliko je prodavac upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na objektima, odnosno prava korišćenja ili prava svojine na zemljištu, možete se upisati u katastar nepokretnosti za imaoca prava na predmetnim nepokretnostima, pod uslovom da sa državom čiji ste državljanin postoji uzajamnost (reciprocitet) u pogledu mogućnosti sticanja prava svojine na nepokretnostima pravnim poslom. Za objašnjenje o uzajamnostii možete se obratiti Ministarstvu pravde Republike Srbije.  

 


Question No: 24, date: 21.02.2023

Moj deda je 1934. kupio plac u gradu i na jednom njegovom delu sagradio manju zgradu sa nekoliko stanova i uz nju nadograđenu prizemnu zgradu, koja je bila nacionalizovana pa vraćena kroz restituciju. Ostatak placa bio je i ostao dvorište. Kao jedina naslednica, vlasnica sam te nadograđene prizemne zgrade u dvorištu i jednog stana u glavnoj zgradi. Ostale stanove su deda i roditelji davno prodali, s tim da njihovi stanari imaju prolaz do svojih malih drvenih šupa za koje je deda usmeno dozvolio da se naprave u dvorištu. Sada se dvorište, iz meni nepoznatog razloga, vodi kao posebna parcela i kao javna svojina. Deo ispod zgrade se vodi kao zasebna parcela i jasno mi je da tu konverzija važi samo za zemljište ispod mog stana. Pitanje je da li imam pravo na konverziju dvorišnog zemljišta, na osnovu dedinog kupoprodajnog ugovora iz 1936 god., po kojem je on vlasnik parcele i koju vrstu konverzije-uz nadoknadu ili bez?

Answer

Kada se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, raniji sopstvenici građevinskog zemljišta i njihovi pravni sledbenici mogu ostvariti pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, bez naknade, u postupku koji sprovodi mesno nadležna Služba za katastar nepokretnosti.

Pravo na konverziju bez naknade ne mogu ostvariti lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa. Ta lica mogu ostvariti pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, uz naknadu, u postupku koji sprovodi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose, u skladu sa Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 64/15 i 9/20).

Raniji sopstvenik građevinskog zemljišta je lice koje je po važećim propisima bilo njegov sopstvenik na dan stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta („Službeni list FNRJ“, br. 52/58, 3/59, 24/59 i 24/61), Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera („Službeni list SFRJ“, broj 5/68), odnosno Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera („Službeni glasnik SRS „, br. 32/68, 17/69, 29/69, 19/71, 16/72, 24/73 i 39/73).


Question No: 25, date: 21.02.2023

Poštovani, kupili smo stan pre 5 godina. Prvi vlasnik je bio u otkupu sa firmom u kojoj je radio, stan nam je prodat uz dogovor da se isplati potraživanje firme, tj.da se isplati ostatak duga(rata) po njegovog kupoprodajnom ugovoru. Sve smo to uradili, sada treba da se uknjiži, pa me zanima da li mora da se knjiži na lice koje je nama prodalo stan, pa posle na nas ili moze direkno na nas kao vlasnike? 

Answer

Nije potrebno da se prethodno prodavac od kojeg ste kupili stan uknjiži za vlasnika stana, s tim da morate, uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti, da priložite i ugovor o otkupu stana koji je on zaključio sa preduzećem.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.


Question No: 26, date: 21.02.2023

Preko geometra predato je u Katastar sve neophodno za parcelizaciju građevinskog zemljišta na kome se nalaze dve kuće. Nakon podele na svakom delu zemljišta će biti po jedna kuća.

Nakon podele zemljišta, kome je potrebno da se obratimo za dobijanje kućnog broja za jednu od kuća, podele vode, struje, komunalija i drugo? Ili se to radi po službenoj dužnosti nakon sto se završi parcelizacija u Katastru.

Answer

Budući da se u konkretnom predmetu promena koju treba provesti u katastru nepokretnosti odnosi na zemljište (deoba parcele), a ne na upis objekta, kućni broj se ne utvrđuje po službenoj dužnosti, već je potrebno podneti zahtev za utvrđivanje kućnog broja.

Zahtev za utvrđivanje kućnog broja podnosi se Republičkom geodetskom zavodu- Odeljenju za adresni registar, na adresu: Beograd, Ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39 ili na email: mojaadresa@rgz.gov.rs


Question No: 28, date: 16.02.2023

Pozajmila sam investitoru manje zgrade novac, s tim ako ne vrati u roku, da mi da manji stan te vrednosti. Oboje smo se složili uz potpis dva svedoka. Zgrada se još nije legalizovala. Ima li kakve šanse a da sve bude po zakonu, da ta nepokretnost bude na moje ime upisana, sa važećim ugovorom kod notara, pošto on kaže da su papiri predati za legalizaciju .

Answer

Radi upisa prava svojine na stanu u Vašu korist, potrebno je da, prethodno, Službi za katastar nepokretnosti bude dostavljeno pravnosnažno rešenje o ozakonjenju objekta i elaborat geodetskih radova, koje nadležni organ dostavlja po službenoj dužnosti, a potom ugovor o prometu nepokretnosti, povtrđen (solemnizovan) od strane javnog beležnika.


Question No: 29, date: 16.02.2023

Koliki je zakonski rok za ozakonjenje objekta, nakon što su pravnosnažno rešenje iz urbanizma i elaborat predati u službu za katastar nepokretnosti?

Answer

  Saglasno članu 36. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja, u predmetu koji po redosledu prvenstva može da se rešava, je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

  Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

                  


Question No: 30, date: 06.02.2023

U katastru je upisano pogresno ime moje pokojne majke, na osnovu Ugovora o koriscenju zemljista koji je sa opstinom potpisao samo moj otac. Na ugovoru, ni u katastru ne postoji upisan JMBG, niti se igde u opstinskim ugovorima nalazi njeno pravo ime, jer kada je napravljena greska ona se provlaci kroz sve naredne ugovore kao npr o legalizaciji. Moja majka je umrla i ne mozemo da podelimo imovinu jer je upisano pogresno ime. Nije zavrsena ostavinska. Kako se menja ova greska?

Answer

                Ako je u ispravi na osnovu koje je Vaša pok. majka upisana u zemljišnu knjigu, odnosno katastar nepokretnosti kao imalac prava na nepokretnosti pravilno navedeno njeno ime, naslednici imaju pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnesu zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                Ako je u ispravi koja je bila osnov za upis, sadržan pogrešan podatak o imenu Vaše pok. majke, potrebno je da se najpre izvrši ispravka isprave, te da se, potom, ista dostavi Službi za katastar nepokretnosti uz zahtev za ispravku upisa u katastru nepokretnosti, saglasno članu 51. stav 2. navedenog zakona.

                Za potrebne informacije u vezi sa ispravkom isprave, potrebno je da se obratite organu koji je ispravu doneo, odnosno sa kojim je zaključen ugovor.


Question No: 31, date: 29.12.2022

Kako se u kupoprodajnom ugovoru navodi cena kad su tri prodavca, cena je nedeljiva?

Answer

Kada suvlasnici prodaju nepokretnost u ugovoru o kupoprodaji navodi se ukupna kupoprodajna cena, od koje svakom suvlasniku pripada određeni iznos srazmerno suvlasničkom udelu u pravu svojine na nepokretnosti, a može se u ugovoru navesti koliki iznos od ukupne kupoprodajne cene kupac treba da isplati svakom suvlasniku.


Question No: 32, date: 28.12.2022

Stan je kupljen prije 15ak godina i samo donja etaza je upisana u kataster. Moze li se ipisati i gornja etaza i koja je procedura.

Answer

Saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) upis u katastar nepokretnosti podataka o posebnim delovima objekta vrši se na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole. Ako upotrebna dozvola ne sadrži potrebne podatke o posebnom delu objekta (naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta), potrebno je, uz zahtev za upis, dostaviti  uverenje o posebnom delu objekta (specifikacija) koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove, u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola za objekat. Ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.

Ukoliko je gornja etaža stana nastala izvođenjem radova kojima je odstupljeno od izdate građevinske dozvole i glavnog projekta, potrebno je pribaviti rešenje o ozakonjenju posebnog dela objekta.                     

Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za ozakonjenje objekata, po službenoj dužnosti, dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti pravnosnažno rešenje o ozakonjenju objekta, odnosno posebnog dela objekta i elaborat geodetskih radova radi upisa u katastar nepokretnosti.


Question No: 33, date: 28.12.2022

Mi bi da razgranicimo plac da bude 1/1 koliko to kosta?

Answer

Suvlasnici katastarske parcele mogu postati vlasnici zemljišta sa udelom 1/1 ako se izvrši deoba katastarske parcele.

Ako katastarska parcela predstavlja građevinsko zemljište, uz zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti nastale deobom parcele, saglasno članu 66. stav 2. Zakona o planiranju I izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br.  br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20),  potrebno je dostaviti projekat parcelacije overen od strane organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo čini projekat geodetskog obeležavanja, kao i elaborat geodetskih radova.

                Ako je parcela izvan granice građevinskog zemljišta, deoba parcele provodi se u katastru nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova, u skladu sa članom 116. stav 1.  Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 7/2016-53, 88/2016-60, 7/2019-162 (dr. pravilnik).

               U oba slučaja dostavlja se i dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima (ugovor o deobi, odluka suda ili poravnanje zaključeno pred javnim beležnikom).          

Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka, 144/20 i 138/22). Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu nastalu deobom parcele, za dve parcele novog stanja, u iznosu od 4.330,00 dinara, a za svaku sledeću parcelu novog stanja 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 1).


Question No: 34, date: 27.12.2022

Kupili bismo plac na Zlatiboru vlasnik nam je rekao da se vodi kao pasnjak 8 klase a nas sada zanima da li i kako to moze da se pretvori u gradjevinsko zemljište i da li na tom placu onda moze da se gradi neka vikendica?

Answer

Promena namene (vrste) zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište vrši se planskim dokumentom.

                 Odredbom člana 88. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) propisano je da kada se planskim dokumentom promeni namena poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište, organ nadležan za donošenje planskog dokumenta je dužan da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu tog dokumenta, organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra dostavi planski dokument koji sadrži popis katastarskih parcela kojima je promenjena namena ili opis granice planskog dokumenta sa popisom katastarskih parcela sa odgovarajućim grafičkim prikazom. 

                Odredbom stava 2. istog člana propisano je da Služba za katastar nepokretnosti, u roku od 15 dana po dobijanju planskog dokumenta, rešenjem provodi nastalu promenu i stavlja zabeležbu o obavezi plaćanja naknade za promenu namene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u bazu podataka katastra nepokretnosti. Budući da je odredbom stava 3. istog člana propisano da se poljoprivredno zemljište kojem je planskim dokumentom promenjena namena u građevinsko, do privođenja zemljišta nameni može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, u katastru nepokretnosti se, prilikom promene vrste (namene) zemljišta zadržava postojeći upis kulture (načina korišćenja) i klase, sve dok se ne steknu uslovi za promenu upisane kulture, u skladu sa Pravilnikom o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta  (Službeni glasnik RS“, broj 63/14).

               Odredbom člana 38. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da se katastarska kultura, odnosno način korišćenja zemljišta na parceli, odnosno delu parcele, utvrđuje uviđajem na licu mesta prema faktičkom stanju. Utvrđena promena katastarske kulture i klase konstatuje se u zapisniku o utvrđivanju katastarske kulture i klase zemljišta, koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i dostavlja nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem eŠaltera, radi provođenja promene u katastru nepokretnosti.

                Dakle, potrebno je praviti razliku između vrste (namene) zemljišta i kulture (načina korišćenja). Ukoliko je parcela koju nameravate da kupite upisana u katastar nepokretnosti, po vrsti, kao poljoprivredno zemljište, kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma možete se informisati o mogućnostima da se planskim dokumentom to zemljište pretvori u građevinsko.


Question No: 35, date: 27.12.2022

Stan kupljen 2001. u Zemunu, u sedmospratnoj zgradi; zgrada tada nije bila ukljizena, legalna gradnja iz devedesetih. Dok je sajt radio, video sam da je zgrada sada uknjizena. Imam i ugovor o kupoprodaji i skup dokumenata gde se vidi kako se vrlasnistvo menjalo od kada je zgrada izgradjena dok nisam postao vlasnik. Redovno placam porez na nekretninu.
Pitanja:
1. Da li je moguce uknjizenje preko eSaltera?
2. Ako jeste, koji dokumenti su poterbni, da li mogu biti skenirani originali ili je potrebno originale dostaviti postom?
3. Ako nije, na koji nacin mogu uklnjiziti nekretninu?
Nekretnina nema nikakav teret, kupljena je za gotovinu i u potpunosti isplacena.

Answer

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti može se podneti putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera.

                   Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, link https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje ili na telefon 011 63 55 600.

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, link https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

                  Instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse Služba za katastar nepokretnosti će Vam izdati po podnošenju zahteva.

                  Napominjemo da, ukoliko stan nije upisan u katastar nepokretnosti potrebno je da dostavite uverenje o posebnom delu objekta (specifikacija) koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove, u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola za objekat. Ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

   Ugovori o prometu nepokretnosti moraju da sadrže izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje. Izuzetno, ako je ugovorom upis uslovljen potvrdom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis, saglasno odredbi člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.


Question No: 36, date: 22.12.2022

Postovani zanima me koji je zakonski rok za resavanje predmeta promena granica katastarske opstine po sluzbenoj duznosti?
Podneli smo zahtev o prenosu vlasništva po ugovoru o poklonu koji je na cekanju dok se prvi predmet ne resi. Proslo je dva meseca a katastar i dalje ne resava ono sto bi trebalo da resi po sluzbenoj duznosti.

Answer

                Saglasno članu 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave dostavljene od strane nadležnog organa po službenoj dužnosti,  rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.                  

              Urgencija za rešavanje predmeta u Službi za katastar nepokretnosti može se dostaviti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Question No: 37, date: 20.12.2022

Kuća moje porodice i komšijska kuća se u katastru vode kao dva odvojena placa ali fizički nisu odvojeni i zapravo svi živimo u jednom dvorištu. Mi želimo da postavimo zid ali komšije ne žele jer je njihov plac značajno uži od našeg. Molim Vas da mi napišete šta u ovom slučaju možemo da uradimo i koga da kontaktiramo? 

 

Answer

Potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši omeđavanje katastarske parcele, odnosno obeležavanje graničnih tačaka parcele na terenu propisanim belegama, prema poslednjem stanju podataka o parceli u bazi podataka katastra nepokretnosti.

               Ukoliko Vaš sused ne bude saglasan sa izvršenim obeležavanjem graničnih tačaka parcele, možete nadležnom sudu podneti predlog za uređenje međe između susednih parcela, u skladu sa odredbama člana 156. Zakona o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 25/82, 48/88, i „Službeni glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/05 – dr. zakon, 85/12, 45/13 – dr. zakon, 55/14, 6/15, 106/15 – dr. zakon i 14/22).


Question No: 38, date: 20.12.2022

Kuća je legalizovana  20.07.2020 po zakonu o ozakonjenju i upisana kao privatna svojina 1/1. Hteo sam da uvedem gas i naišo na problem da se zemljište vodi na držalac a ne privatna svojina i tu sam stao.

07.06.2003 mi je stiglo obaveštenje iz RGZ da mogu  da podnesem zahtev za ispravku upisa u katasterskom operatu,ako nešto nije upisano ispravno u pogledu nosioca prava  ali ja sam mislio da je u vlasničkom listu sve ispravno i nisam tu mogućnost iskoristio. Sada bih trebao da prebacim sa DRŽALAC u PRIVATNA SVOJINA da bih se priključio na gas.

Upućuju me na kretanje parcele od 1936 do današnjih dana ali to je isuviše komplikovano i čeka se preko mesec dana,a grejanje mi je preko potrebno.

Postoji li kraći put? 

Answer

Promena državine u pravo svojine na katastarskoj parceli može se izvršiti u katastru nepokretnosti na osnovu isprave o sticanju koja, po sadržini i formi, predstavlja podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti.

                 Ukoliko smatrate da je prilikom upisa u katastar nepokretnosti pričinjena greška, te da ste upogrešno upisani za držaoca umesto za vlasnika parcele, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 39, date: 19.12.2022

Ovako počeo sam izgradnju kuce,na parceli koje se vodi na mog rođenog dedu,tako da se i njegovo ima vodi na gradjevinskoj dozvoli,ali smo kasnije čuli da smo mogli uz saglasnost da on svom unuku dozvoljava da gradi kuću na njegovoj parceli i tako bi se građevinska dozvola vodila na moje ime,ali to nismo znali.

Pitanje je da li već u sred radova moguće promeniti ime u građevinskoj dozvoli? I da li je uopšte može?

Answer

Zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli usled promene investitora može se podneti do podnošenja zahteva za upotrebnu dozvolu, saglasno odredbi člana 141. stav 8. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21). 

                   Odredbama stava 1. i 2. istog člana propisano je da, ako se nakon pravnosnažnosti rešenja o građevinskoj dozvoli promeni investitor, novi investitor je dužan da u roku od 30 dana od dana nastanka promene, podnese organu koji je izdao građevinsku dozvolu zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli i uz zahtev priloži pravni osnov kojim se prenose stvarna prava na objektu u izgradnji. 

 


Question No: 40, date: 15.12.2022

Године 1996.смо добили кредит од мужевљеве фирме и постојећи стан смо продали и заједно са тим новцем и са средствима мужевљеве фирме купили веци стан.Од тада па све до распада његове фирме 2006.г.смо уредно отплаћивали кредит,али крајем године је престала да функционише и кредит није могао нико да наплати нити новац да прими.У мећувремену стечајни управник је продао фирму и она више не постоји.
На који начин да укњижимо стан,с обзиром да немамо отплаћени кредит тј.потврду ,а нико нам није ни тражио да плаћамо пре продаје .

Answer

Radi upisa u katastar nepokretnosti potreban vam je ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, overen u skladu sa zakonom i izjava prodavca -bezuslovna saglasnost za upis (clausula intabulandi), ukoliko nije sadržana u ugovoru.

Ako prodavac nije upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na stanu, potrebno je da pribavite isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Ukoliko ne možete da pribavite navedene isprave, preostaje Vam da kod nadležnog suda, tužbom radi utvrđenja prava svojine na stanu, pokrenete parnični postupak.


Question No: 41, date: 15.12.2022

Molim Vas da mi odgovorite na sledeće pitanje: ,,Da li se može sprovesti postupak legalizacije porodičnog stambenog objekta - kuće, iako isti nije upisan u katastar nepokretnosti ili je neophodno prethodno izvršiti uknjižbu datog objekta, pa tek nakon toga legalizaciju?

Answer

Predmet postupka ozakonjenja su i objekti koji nisu upisani u katastar nepokretnosti.

                   Upis u katastar nepokretnosti objekta koji je u postupku ozakonjenja vrši Služba za katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti na osnovu dokumentacije koju, po službenoj dužnosti, dostavi organ nadležan za poslove ozakonjenja objekta. 

                Odredbama člana 32. st. 10-13. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da organ nadležan za poslove ozakonjenja objekata, pre donošenja odluke u tom postupku, dostavlja Službi za katastar nepokretnosti na pregled elaborat geodetskih radova, radi provere da li je isti sačinjen u skladu sa propisima, standardima i tehničkim normativima. Ako Služba utvrdi da elaborat geodetskih radova nema nedostataka, doneće rešenje o upisu objekta u katastar nepokretnosti, i isto dostaviti upisanom imaocu prava na katastarskoj parceli na kojoj je objekat izgrađen, kao i organu nadležnom za poslove ozakonjenja objekta, radi informisanja. Upis imaoca prava svojine na tom objektu sprovešće se u katastar nepokretnosti nakon ozakonjenja objekta.

                Odredbama člana 36. st. 1. i 2. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/15, 83/18, 81/20 - US) propisano je da se danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju objekta stiču uslovi za upis prava svojine u katastar nepokretnosti, a da nadležni organ, po službenoj dužnosti, dostavlja primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju Službi za katastar nepokretnosti, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju.      

               Kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove ozakonjenja objekata možete se informisati o dokumentaciji koju treba dostaviti u tom postupku. 


Question No: 42, date: 11.12.2022

Molim Vas odgovorite mi,slučaj je sledeći:posle ostavinske rasprave posle smrti moje majke,naslednici smo otac:7/16 ,sestra,brat i ja po 3/16,dali može otac( uz odobrenje sestre i mene(to je još po 2x3/16)konkretno da podeli imovinu tj.plac? da podnese zahtev za podelu imovine ?
Računam da je većina za to,tj otac sestra i ja,pošto sa bratom nema nikakvog dogovora al ne želimo da ga oštetimo,to bi se delilo na (po mišljenu oca,sestre i mene onako kako zakon nalaže???

Answer

                  Zahtev za upis u katastar nepokretnosti može podneti jedan od naslednika. 

                Odredbom člana 25. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da ako se radi o upisu prava deljivih srazmerno celini, svaki imalac prava može da zahteva upis odgovarajućeg dela u svoju korist, pri čemu će se po službenoj dužnosti izvršiti upis i u korist drugih imalaca prava.

 


Question No: 43, date: 09.12.2022

Resenjem iz 1960.godine je pogrešno upisana moja prababa u katastru.U pitanju je slovna greška (dodato jedno slovo) sa rešenja koje do sada niko nije ispravio. Prabaka je preminula 1977.godine. Svi izvodi iz rodjenih i umrlih i vencanih pokazuju isto , tj.da to nije ta osoba koja je upisana u katastru. Pošto je u pitanju zaostavština , koja se tek sada radi, kako dokaziti da je u pitanju ista osoba tj. kako ispraviti grešku u katastru.

Answer

Ako je u ispravi na osnovu koje je Vaša baba upisana u zemljišnu knjigu, odnosno katastar nepokretnosti za imaoca prava na nepokretnosti pravilno navedeno njeno ime, naslednik, kao lice koje ima pravni interes,  ima pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnese zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

U zbirci isprava trajno se čuvaju sve isprave na osnovu kojih je izvršen upis u zemljišnu knjigu i katastar nepokretnosti, te će Služba za katastar nepokretnosti uvidom u zbirku isprava moći da utvrdi da li je prilikom uknjižbe pričinjena greška. 

Ako je u ispravi koja je bila osnov za upis u katastar nepokretnosti pogrešno navedeno ime Vaše babe, potrebno je da se najpre izvrši ispravka isprave, te da se ista dostavi Službi za katastar nepokretnosti uz zahtev za ispravku greške, saglasno članu 51. stav 2. navedenog zakona.

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu (zaokružiti tačku 20.)

Obrazac zahteva može se preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, link https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se podnosi poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno u prostorijama nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin se može zakazati putem internet aplikacije na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda E-zakazivanje na  linku  https://rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje  ili putem telefona 011 63 55 600.


Question No: 44, date: 07.12.2022

Koja dokumentacija je potrebna da se uradi konverzija zemljista. U pitanju je nasledje i imam ostavinsko resenje. Koliko se placa taksa?

Answer

Ukoliko Vam je potrebna informacija o dokumentaciji koja je potrebna da se u katastru nepokretnosti provede promena imaoca prava na zemljištu stečenom nasleđem, obaveštavamo Vas da se ova promena provodi u katastru na osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. Ako ostavilac nije upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava na zemljištu, potrebno je dostaviti i ispravu, odnosno isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom u katastru nepokretnosti.  

                 Za promenu imaoca prava na nepokretnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno odredbi stava 4. tačka 2) napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -(ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).     

                  Ukoliko su Vam potrebne informacije u vezi sa konverzijom, odnosno pretvaranjem prava korišćenja na građevinskom zemljištu u državnoj svojini u pravo svojine, obaveštavamo Vas da bez uvida u stanje upisa u katastru nepokretnosti i spise predmeta na osnovu kojih je izvršen upis na određenoj katastarskoj parceli, nije moguće dati informacije da li su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za konverziju bez naknade, za koju je nadležna Služba za katastar nepokretnosti. 

 


Question No: 45, date: 07.12.2022

Molim Vas da mi odgovorite na sledeće pitanje:
Da li postoji razlika između upisa objekta u katastar nepokretnosti i legalizacije istog, odnosno da li se kroz postupak legalizacije može auotmatski izvršiti i upis datog objekta ili je neophodno završiti najpre postupak upisa, a potom legalizacije?


Answer

                Za postupak ozakonjenja objekta nadležan je organ jedinice lokalne samouprave, a za upis objekta u katastar nepokretnosti nadležan je Republički geodetski zavod-Služba za katastar nepokretnosti.

               Upis u katastar nepokretnosti objekta koji je u postupku ozakonjenja vrši Služba za katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti na osnovu dokumentacije koju, po službenoj dužnosti, dostavi organ nadležan za ozakonjenje objekta. 

                Odredbama člana 32. st. 10-13. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da organ nadležan za poslove ozakonjenja objekata, pre donošenja odluke u tom postupku, dostavlja Službi za katastar nepokretnosti na pregled elaborat geodetskih radova, radi provere da li je isti sačinjen u skladu sa propisima, standardima i tehničkim normativima. Ako Služba utvrdi da elaborat geodetskih radova nema nedostataka, doneće rešenje o upisu objekta u katastar nepokretnosti, i isto dostaviti upisanom imaocu prava na katastarskoj parceli na kojoj je objekat izgrađen, kao i organu nadležnom za poslove ozakonjenja objekta, radi informisanja. Upis imaoca prava svojine na tom objektu sprovešće se u katastar nepokretnosti nakon ozakonjenja objekta.

                Odredbama člana 36. st. 1. i 2. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/15, 83/18, 81/20 - US) propisano je da se danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju objekta stiču uslovi za upis prava svojine u katastar nepokretnosti, a da nadležni organ, po službenoj dužnosti, dostavlja primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju Službi za katastar nepokretnosti, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju.


Question No: 46, date: 07.12.2022

Molim Vas za pomoc, predata su dokumenta za uknjizbu stana u katastar ali pre toga je Grad Beogra pokrenuo postupak za upis prava (po kom osnovu???). Zanima me kako da se izbrise ta zabelezba,receno mi je iz zavoda za izgradnju Beograda da treba dokumentaciju koju sam predala u katastar da prosledim nekom advokatu kojeg je unajmio grad Beograd.Zar nije dovoljna predaja u katastar.Kako neko ima pravo bez bilo kakvog obavestenja da preda za uknjizbu.Do informacija je tesko doci.Hvala unapred na odgovoru.

Answer

Služba za katastar nepokretnosti je dužna da, za svaki postupak koji je pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, dostavi nadležni organ, u katastar nepokretnosti upiše zabeležbu pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                   Služba za katastar nepokretnosti mora da upiše navedenu zabeležbu bez obzira na osnovanost zahteva, te da o zahtevu odluči. Ako je zahtev neosnovan doneće rešenje kojim se zahtev odbija.

                  U konkretnom slučaju, ako je Grad Beograd podneo zahtev za upis prava javne svojine na istom stanu kao Vi, potrebno je da ovlašćenom licu tog organa predočite da posedujete isprave o sticanju tog stana, kako bi odustao od zahteva. 

 


Question No: 47, date: 06.12.2022

Prilikom ostavinskog nasledstva posedujem 2 prcele na koje uredno placam porez sada zelim da prodam ne mogu to da uradim jer greskom katastra nije upisan maticni broj i ulica stanovanja A porez kada treba da se plati onda maze. Stvarno zalosno. Kako to resiti?

Answer

Naknadni upis u katastar nepokretnosti podatka o imaocu prava na nepokretnosti, kao što je jedinstveni matični broj građana (JMBG), može se izvršiti ako je u ispravi koja je bila osnov za upis u katastar nepokretnosti (u konkretnom slučaju rešenje o nasleđivanju) sadržan taj podatak, odnosno ako se na osnovu podataka sadržanih u toj ispravi sa sigurnošću može utvrdititi identitet lica koje je upisano u katastar nepokretnosti za imaoca prava na određenoj nepokretnosti.

             Uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti potrebno je dostaviti fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu.

             Obrazac zahteva za upis u katastar nepokretnosti možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku  https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

             Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti ili putem eŠaltera, preko advokata profesionalnog korisnika eŠaltera.


Question No: 48, date: 06.12.2022

Kakva je procedura za prenos vlasništva za šumu sa dede na unuka stim da je moj otac umro.

Answer

Za prenos prava svojine na šumskom zemljištu sa Vašeg pok. dede na Vas  potrebno je da, uz zahtev za upis, dostavite pravnosnažno rešenje o nasleđivanju kojim je raspravljena zaostavština iza smrti Vašeg dede kojim je Vaš otac oglašen za naslednika i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju kojim je raspravljena zaostavština Vašeg pok. oca kojim ste Vi oglašeni za naslednika. Ukoliko je Vaš otac preminuo pre Vašeg dede, u tom slučaju dostavljate pravnosnažno rešenje o nasleđivanju kojim je raspravljena zaostavština Vašeg dede kojim ste Vi oglašeni za naslednika.

Za promenu imaoca prava na nepokretnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno odredbi stava 4. tačka 2) napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -(ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).


Question No: 49, date: 05.12.2022

Molim vas da mi objasnite ko radi konverziju zemljišta katastar ili opština ja čekam više od u 5 godina kupila sam građevinsko zemljište od opštine Zemun i platila prenos apsolutnih prava šta je sporno da se izvrši konverzija.

Answer

Lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa, imaju pravo na konverziju uz naknadu, u skladu sa odredbom člana 1. stav 2. tačka 2)  Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 64/15 i 9/20).

    Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na neizgrađenom građevinskom zemljištu uz naknadu u nadležnosti je organa jednice lokalne samouprave nadležnog za imovinsko pravne poslove, koji taj postupak ne pokreće po službenoj dužnosti, već po zahtevu stranke.

                  Ukazujemo da, saglasno odredbama člana 10. st. 1. i 2. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/15, 83/18 i 81/20 - US), predmet ozakonjenja može biti objekat za koji vlasnik dostavi dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu, a kao odgovarajuće  pravo smatra se ne samo pravo svojine, već i pravo korišćenja ili pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini.


Question No: 50, date: 04.12.2022

Moj otac je kupio plac 1998 god,napravio kuću zajedno sa mojom majkom.Ugovorom u poklonu podelio kuću i poklonio meni i bratu.Sada se javila zena (prodavac ),od koje je kupljen plac i želi da prevede plac na mene (ćerku kupca placa).Od dokumentacije imam ugovor o kupoprodaji nepokretnosti izmedju mog oca i nje prodavca placa i ugovor o poklonu kuće i placa od mojih roditelja.Kome ja sad treba da se obratim i na koji način da se plac prevede na mene.?(moj otac više nije živ)

Answer

                 Službi za katastar nepokretnosti, nadležnoj prema području na kojem se nalaze predmetne nepokretnosti, podnesite zahtev za upis u katastar nepokretnosti i dostavite ugovor o kupoprodaji i ugovor o poklonu, koji moraju biti overeni u skladu sa zakonom. Ako kuća nije upisana u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti elaborat geodetskih radova, pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat. Isprave se dostavljaju u originalu, overenoj kopiji ili overenom prepisu.

                Saglasno odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon), ugovori, da bi bili podobni za upis, moraju da sadrže  izjavu o dozvoli upisa - clausula intabulandi, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

               Ukoliko ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta koji je zaključio vaš pok. otac ne sadrži saglasnost prodavca za upis, prodavac može naknadno dati izjavu o dozvoli upisa na osnovu tog ugovora koja mora biti potvrđena od strane javnog beležnika.

                 Ako je predmet konkretnog ugovora građevinsko zemljište u građevinskom području u svojini građana, a ugovor ima propisanu sadržinu i formu, taj ugovor može biti podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti ako isti dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se zahteva upis i upisanog prethodnika u katastru nepokretnosti.

                Ukoliko je u konkretnom slučaju predmet ugovora prenos prava korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, ukazujemo da je taj prenos bio ograničen.

                 Saglasno odredbama člana 34. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik RS", broj 44/95), u vezi sa članom 30. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik SRS, broj 23/90 i "Službeni glasnik SRS", br. 3/90, 53/93, 67/93 i 48/94), koje su bile na snazi u vreme kada je Vaš otac zaključio ugovor, raniji sopstvenik je mogao preneti pravo korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu samo na bračnog druga, potomke, usvojenike, roditelje i usvojice, koji to pravo nisu mogli preneti pravnim poslom na druga lica, a pravni posao zaključen protivno tim odredbama je ništav. Pravo korišćenja mogli su naslediti zakonski naslednici ranijeg sopstvenika i zakonski naslednici bračnog druga, potomka, usvojenika, roditelja i usvojioca na koje je raniji sopstvenik preneo ta prava.

                    Raniji sopstvenik građevinskog zemljišta je lice koje je po važećim propisima bilo njegov sopstvenik na dan stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta („Službeni list FNRJ“, br. 52/58, 3/59, 24/59 i 24/61), Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera („Službeni list SFRJ“, broj 5/68), odnosno Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera („Službeni glasnik SRS „, br. 32/68, 17/69, 29/69, 19/71, 16/72, 24/73 i 39/73).


Question No: 51, date: 03.12.2022

Postovani,ja sam imalac prava koriscenja na parceli sa 201/210,pored mene kao korisnici se vode lica (njih cetvoro sa po 1/210,2/210,i dvoje po
3/210m2) koja nisu u zivotu.Pitanje sta mi je potrebno od dokumentacije da podnesem za brisanje navedenih korisnika na parceli?

Answer

Promena imaoca prava u katastru nepokretnosti provodi se na osnovu isprave o sticanju, koja je po sadržini i formi podobna za upis u katastar (npr. ugovor o prometu nepokretnosti, pravnosnažna sudska presuda, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, poravnanje zaključeno pred sudom ili javnim beležnikom). 


Question No: 52, date: 01.12.2022

Koliko kosta prenosenje dela kuce kao nasledje u Katastru?

Answer

              Za upis u katastar nepokretnosti po osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno  odredbi stava 4. tačka 2) napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003-9, 51/2003-14 (ispravka), 61/2005-60, 101/2005-28 (dr.zakon), 5/2009-7, 54/2009-24, 50/2011-7, 93/2012-21, 65/2013-3 (dr.zakon), 83/2015-6, 112/2015-16, 113/2017-192, 3/2018-3 (ispravka), 95/2018-238, 38/2019-75, 86/2019-11, 90/2019-3 ispravka i 144/20).


Question No: 53, date: 01.12.2022

Kako da upisem kvadraturu stana u katastar ako nemam zvanicnu dokumentaciju o kvadraturi.

Answer

Radi upisa površine stana u katastar nepokretnosti potrebno je da, uz zahtev za upis, dostavite uverenje o posebnom delu objekta (specifikacija), koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove, u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda navedeno uverenje potrebno je da dostavite nalaz i mišljenje veštaka građevinske struke izrađen na osnovu navedene tehničke dokumentacije. 


Question No: 55, date: 29.11.2022

Postovani kupila sam kucu koja je zidana pre 100 godina.Molim vas za odgovor naime u opstini nemaju ni jedan dokument o godini gradnje kuce iz tog razloga su mi predlozili da izvedem sudskog vestaka gradjevinske struke kako bi procenio godinu gradnje objekta.Interesuje me da li je moguce promeniti status objekta na osnovu njegovog misljenja i da li je taj njegov nalaz validan za promenu?

Answer

Ako se radi o objektu izgrađenom pre stupanja na snagu Osnovne uredbe o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48), Zakona o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61), odnosno Zakona o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73) podaci o objektu upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, koji sadrži potrebne podatke o objektu, odnosno posebnim delovima objekta i vremenu gradnje tog objekta, saglasno odredbi članа 5. stav 10. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”. br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).


Question No: 56, date: 29.11.2022

Nasledila sam gradjevinsku parcelu sa kucom od 96 m u sivoj fazi.Kod prenosa prilikom ostavinske rasprave u katastru je upisana samo parcela a kuca ne postoji.Kuca je legalno gradjena sa resenjem o dozvoli gradnje,ima i resenje za prikljucak elektricne energije. Pokojnom ocu je receno da dok se ne stave prozori i vrata, tj nema uslova za zivot da se ne zavodi.U medjuvremenu zakon se promenio. Molim Vas za pomoc,sta mi je potrebno od papira i kome da se obratim da bih mogla kucu da uknjizim.

Answer

Objekti se upisuju u katastar nepkretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova, koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija nakon geodetskog merenja objekta, i pravnosnažne građevinske, odnosno upotrebne dozvole za objekat, saglasno odredbi člana 5. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

               Odredbom člana 17. stav 4. Pravilnika o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 7/19, 26/20 i 122/20-dr. pravilnik) propisano je da se u postupku katastarskog premera geodetski mere zgrade ako su stavljene pod krov ili u funkciju za koju su namenjene.

                Odredbom člana 59. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da se prilikom izvođenja geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti shodno primenjuju odredbe tog pravilnika koje se odnose na katastarski premer. 


Question No: 57, date: 29.11.2022

Kupila sam od banke preko licitacije stan. Javni izvršitelj koji je zasupao banku i advokat dužnika donose :zaključak Predaje se nepokretnost u svojini dužnika u moju korist. Nalaže se Republičkom geodetskom zavodu za brisanje svih tereta i prava upisanih do današnjeg dana.I nalaže upis u katastar na moje ime. Redovno je sve plaćeno banci a stan nije upisan u katastar na moje ime.Kada sam pitala izvršitelja što nije upisano u katastar kaže do katastra je on je sve podneo.kada sam se raspitala u katastru tu ima više zabelezbi još iz 2010 godine.Šta da radim.Kad pitam banku ona me prebaci na izvršitelja.Jer je moguće da banka proda nešto a da nisu čisti papiri.Ko je u obavezi da reši to?

Answer

Odredbom člana 156. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15, 106/16 -autentično tumačenje, 113/17 - autentično tumačenje, 54/19 i 9/20 - autentično tumačenje)

propisano je da od upisa zabeležbe rešenja o izvršenju nije dozvoljeno da se u katastar nepokretnosti upiše promena prava svojine na nepokretnosti, niti koje drugo stvarno pravo zasnovano na raspolaganju vlasnika, bez obzira kada je raspolaganje učinjeno. Odredbom stava 2. istog člana propisano je, ako se u toku izvršnog postupka promeni vlasnik nepokretnosti, sprovođenje izvršenja će se nastaviti na predmetnoj nepokretnosti, a novi vlasnik je dužan da trpi namirenje.

Urgenciju za rešavanje Vašeg predmeta u Službi za katastar nepokretnosti možete dostaviti putem aplikacije, koja je dostupna na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/ 


Question No: 58, date: 29.11.2022

Vlasnik sam stana na Novom Beogradu od 1994.god.Tada nije određena ulica i broj stambene zgrade.Sada ne mogu da upišem stambenu jedinicu u katastar zbog toga.U rešenju poreske uprave,u računu za potrošnu električne energije i računu Info stana je upisana ulica,broj zgrade i stana.Kome treba da se obratim da bi mi upisali ili dodelili ulicu i broj ,ako nisu ova tri dokumenta dovoljna za uvid ulice i broja na kome je upisano i moje ime.

Answer

Ako je zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan upisana u katastar nepokretnosti, uz zahtev za upis treba da dostavite ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i uverenje o posebnom delu objekta (specifikacija), koje izdaje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za građevinske poslove u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat.


Question No: 59, date: 27.11.2022

Koliko se ceka za pravosnažno rešenje jer zelim da prodam njivu?

Answer

Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu od osam dana, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se briše zabeležba da rešenje nije konačno.  Ako u naknadnom roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi za katastar nepokretnosti ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor, zabeležba da rešenje nije pravnosnažno brisaće se iz katastra nepokretnosti.


Question No: 60, date: 27.11.2022

Posedujem stan 1/1 vlasništvu koji sam nasledila od poojnog oca. Stan je u katastarske knjige upisan sa zabeležbom : pravo svojine upisano po zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine ma objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, Rešenjem je upisano pravo svojine na dogradjenom delu stana.
Molim vas da bi odgovorite šta bi trebalo da uradim kako bih skinula ovu zabeležbu jer bih sada želela da prodam ovaj stan.


Answer

Zabeležba upisana u list nepokretnosti da je svojina stečena na osnovu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, briše se iz katastra nepokretnosti  na osnovu pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju, saglasno odredbi člana 46. stav 8. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/15, 83/18 i 81/20-US).


Question No: 61, date: 25.11.2022

Molim informaciju kako da izbrišem hipoteke koje su upisane 1995 i 1996 godine od strane Vojvođanske banke i koja sada više i ne postoji, a osnova za to više ne postoji.
Ako mogu da uplatim i za brisanje plodouživanja i hipoteka, molim instrukcije.

Answer

                     Saglasno odredbama čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

                   Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

                  Ukoliko ne možete da obezbedite saglasnost hipotekarnog poverioca, odnosno njegovog pravnog sledbenika, za brisanje hipoteke, koja izjava mora biti overena kod javnog beležnika, preostaje Vam da kod nadležnog suda pokrenete postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.              

                  Ako u katastar nepokretnosti na osnovu ugovora upisana lična službenost – pravo doživotnog plodouživanja, ona prestaje smrću plodouživaoca i brše se iz katastra nepokretnosti na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih. Ako su ugovorne strane saglasne da pravo doživotnog plodouživanje prestane ranije, potrebno je da zaključe aneks ugovora, koji, saglasno članu 93. stav 2. tačka 3) Zakona o javnom beležništvu (“Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15), mora biti zaključen u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, na osnovu koje će se izvršiti brisanje te lične službenosti iz katastra nepokretnosti.


Question No: 62, date: 25.11.2022

Da li je moguće na parceli upisati zabelezbu prava trajnog korišćenja parking mesta na parceli na kojoj je izgradnjena višeporodična stambena zgrada?

Answer

U katastar nepokretnosti se ne upisuje parking mesto, pa samim tim ni pravo korišćenja parking mesta. U katastar nepokretnosti se može upisati zabeležba ugovora o sticanju prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, u skladu sa članom 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20.


Question No: 63, date: 22.11.2022

Imamo jako kompleksnu situaciju pa nam je potrebna pomoc.

Naime na njivama i okucnici su zabelezbe za kredite zadruge koja je prestala da postoji 1993 godine usled pripajanja. Sve zabelezbe su iz 1975,1981,1985 godine.

Dobili smo papir da nema potrazivanja ali kazu da to nije dovoljno.

Koji je put do resenja?

Answer

                     Saglasno odredbama čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

                  Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

                 Dakle, za brisanje hipoteke iz katastra nepokretnosti potrebno je da Vam pravni sledbenik hipotekarnog poverioca da saglasnost za brisanje hipoteke, koja izjava mora biti overena kod javnog beležnika. U suprotnom, preostaje  Vam da kod nadležnog suda pokrenete postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.

 


Question No: 64, date: 22.11.2022

Zainteresovana sam da kupim stan koji se vodi kao da je i dalje u vlasništvu Ministarstva odbrane. Sadašnji vlasnici su ga dobili ostavinskom raspravom nakon smrti majke (iz 2022) ali ni njihova majka, koja je taj stan otkupila od MO, nije upisana u Katastar kao vlasnik, niti je upisana kvadratura stana. Sadašnji vlasnici su pokrenuli postupak u Katastru za promenu nosioca prava.
Agent za nekretnine savetuje da vlasnici povuku pomenuti zahtev iz Katastra kako bi notar, uz overu mog kupoprodajnog ugovora, brže i efikasnije upisao stan (uknjižio stan) na moje ime.
Da li je to realna opcija tj. da li ta mogućnost uopšte postoji ili je to potpuno neistina?

Answer

Prodavac stana ne mora da bude upisan u katastar nepokretnosti kao vlasnik stana upisanog u katastar nepokretnosti, ako poseduje ispravu, odnosno isprave o sticanju kojima dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom.

                   Ako prodavac nije upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na predmetnoj nepokretnosti, isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom, saglasno članu 23. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  dužan je da dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, javni beležnik uz ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, koji je potvrdio (solemnizovao).


Question No: 65, date: 19.11.2022

Kako saznati datum i godinu cepanja parcele koja potom dobija novi broj u katastru.

Answer

                    Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnosti.

                    Obrazac zahteva za izdavanje uverenja može se preuzeti sa veb prezentacije Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

                 Zahtev možete dostaviti poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

                Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje odabereom opcije “Zakazivanje šalterskog termina” radi predaje zahteva.


Question No: 66, date: 17.11.2022

Da li stan koji je dobijen adaptacijom tavanskog prostora u stambenoj zgradi kupljen pre 20 god ima ugovor o kupoprodaji overen kod suda. Takodje ima gradjevinsku dozvolu izdatu od opstinskog organa na 68m2 za izgradnju dvosobnog stana a upotrebnu dozvolu na 92m2 na ime trosobnog stana. Moje pitanje je da li stan sa takvom dokumentacijom moze uopste biti uknjizen? 

Answer

U situaciji kada je zajednički deo zgrade (tavanski prostor) pretvoren u stan, osnov za upis stana u katastar nepokretnosti predstavlja ugovor o prenosu prava svojine na zajedničkom delu zgrade, koji je, u propisanoj formi, investitor zaključio sa stambenom zajednicom, u skladu sa članom 9. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik RS”, br. 104/16, 9/20-dr.zakon) i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava promena namene zajedničkog dela objekta u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon и 9/20) i članom 3. stav 2. tač. 16) i 17) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21).

Ako je za takav stan izdata i upotrebna dozvola, uz zahtev za upis koji se podnosi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, dostavlja se i pravnosnažna upotrebna dozvola, a Služba za katastar nepokretnosti će ceniti podobnost iste za upis u katastar nepokretnosti.

Ukoliko je investitor prodao stan, dostavlja se i ugovor o kuporodaji, overen u skladu sa zakonom.

Saglasno odredbi člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon), ugovor, da bi predstavljao ispravu podobnu za upis, mora da sadrži  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

 Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8.06.2018. god), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti.


Question No: 67, date: 16.11.2022

Poštovani, iz baze katastra smo obrisali sruseni objekat i dobili resenje o brisanju kucnog broja. Na istoj parceli se gradi novi objekat. Da li cemo dobiti isti kucni broj za novi stambeni objekat nakon upotrebne dozvole? Objekat smo obrisali iz baze katastra na osnovu građevinske dozvole za novi objekat.

Answer

Odredbama člana 148. st. 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) propisano je da investitor podnosi prijavu radova organu koji je izdao građevinsku dozvolu  pre početka izvođenja radova, a uz prijavu radova podnosi se dokaz o regulisanju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, rešenje o kućnom broju, dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi, kao i drugi dokazi određeni propisom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure.

Imajući u vidu citiranu odredbu, potrebno je da prethodno, Republičkom geodetskom zavodu, Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39  podnesete zahtev za utvrđivanje kućnog broja. Zahtev se može podneti elektronskom poštom na mejl mojaadresa@rgz.gov.rs


Question No: 68, date: 16.11.2022

Zanima me da li se plac moze prodati ako nemamo konverziju zemljista?

Answer

Pravo korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu nije u prometu. Potrebno je da se prethodno izvrši pretvaranje prava svojine u pravo korišćenja (konverzija).


Question No: 69, date: 16.11.2022

Imamo problem sa prenosom placa koji je kupljen pre 30 godina, na njemu je sagradjena kuca u kojoj zivimo. Vlasnik placa je ziv ali izbegava prenos placa, imamo stari ugovor o prodaji koji nije overen. Sta mozemo uraditi u ovakvoj situaciji? Zelimo da prenesemo plac i legalizujemo kucu. 

Answer

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zaključen pre 30 godina, koji nije overen u skladu sa zakonom ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti.

Potrebno je da pribavite pravnosnažnu sudsku presudu o utvrđenju prava svojine ili poravnanje zaključeno kod suda ili javnog beležnika.


Question No: 70, date: 15.11.2022

Zgrada u kojoj se stan nalazi poseduje upotrebnu i građevinsku dozvolu, ali je izgrađena tokom 60-ih godina, te opština ne poseduje ni upotrebnu ni građevinsku dozvolu u svojoj arhivi? Shodno tome upućen sam na gradski arhiv da ih tamo potražim.

Kako je to prilično dugotrajan proces, zanima me da li postoji način da se i bez pomenutih dozvola izvrši uknjižba stana?
Recimo na osnovu ugovora o otkupu stana, zatim nalaza i mišljenja veštaka građevinske struke koji bi izvršio premer stana, kao i eventualne potvrde nadležne opštine u kojoj se napominje da ista nije u mogućnosti da izda uverenje (specifikaciju) nadležnog organa koje se izdaje na osnovu tehničke dokumentacije prema kojoj je izdata upotrebna dozvola za objekat?

Answer

Odredbom člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da se podaci o posebnim delovima objekta za koje je izdata upotrebna ili samo građevinska dozvola pre otpočinjanja sprovođenja objedinjene procedure, shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja, upisuju na osnovu podataka iz upotrebne, odnosno građevinske dozvole, a ako ta dozvola ne sadrži potrebne podatke o posebnim delovima objekta koji se upisuju u katastar, ti podaci se mogu upisati i na osnovu uverenja nadležnog organa, odnosno nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola, ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje.


Question No: 71, date: 14.11.2022

Planirali smo da od komšije kupimo jednu sobu u stanu. Interesuje nas da li je to moguće, kakva je procedura i kojim sve službama po redu se treba obratiti?

Answer

Odredbom člana 1. stav 2. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da su nepokretnosti, u smislu tog zakona, zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.) i drugi građevinski objekti, kao i posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) na kojima može postojati zasebno pravo svojine.

                     Stoga, predmet ugovora o prometu nepokretnosti ne može biti soba, kao sastavni deo stana, već samo navedene nepokretnosti.


Question No: 72, date: 13.11.2022

Dobar dan, kako do resenja u pitanju je stan kojem u listu nepokretnosti stoji firma koja je bila vlasnik i koja je privatizovana. Radnici su bili korisnici koji su ga otkupili jos '90  ali nisu sproveli u katastar. Nazalost oni su preminuli , dokumentaciju nemam kako bi dokazao vlasnistvo. A firma vise nepostoji. 

Answer

Odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbom stava. 2. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

                Ukoliko ne posedujete isprave koje su podobne za upis u katastar nepokretnosti u smislu citiranih odredbi, preostaje Vam da u skladu sa raspoloživim dokazima, tužbom radi utvrđenja prava svojine, kod nadležnog suda pokrenete parnični postupak, radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Question No: 74, date: 09.11.2022

Na sajtu RGZ sam našao "Zahtev za izdavanje prepisa lista nepokretnosti/prepisa posedovnog lista", pa me zanima sledeće: 

Da li je LIST NEPOKRETNOSTI isto što i POSEDOVNI LIST? Ukoliko nije isto, molim Vas odgovorite mi šta je Posedovni list? 

Answer

List nepokretnosti nije isto što i posedovni list. 

List nepokretnosti je izvod iz katastra nepokretnosti i predstavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnosti. Posedovni list je izvod iz katastra zemljišta, koji ne predstavlja svojinsku evidenciju, a koji je još uvek na snazi u malom broju katastarskih opština u kojima nije stupio na snagu katastar nepokretnosti (zvog nezavršenih komasacija, nerešenih žalbi na Dn rešenja suda i sl.) 

Obrazac zahteva za izdavanje lista nepokretnosti i posedovnog lista je isti, sadrži iste podatke, s tim da treba da zaokružite između te dve opcije, šta je predmet Vašeg zahteva.

Uvidom u eKatastar možete doći do informacije da li je katastarska opština u kojoj se nalazi nepokretnost na koju se odnosi Vaš zahtev u statusu katastra nepokretnosti ili eventualno katastra zemljišta.


Question No: 75, date: 07.11.2022

Da li katastarska služba treba da postupi po zakonu kada je pokrenuto provođenje promena (a nije dovršeno) ili po sadašnjem zakonu? U pitanju je nekoliko parcela na kojima je još '70 ih izvršeno fizičko cepanje parcela u cilju nastajanja više manjih, a koje su i dalje ostale u posedu istog vlasnika? U međuvremenu je taj vlasnik umro a parcele su nasledili naslednici po ostavinskom rešenju koji su i primetili da parcele nisu podeljene kako su svo vreme mislili jer u katastru kažu da nije dovršen postupak još tada. Sada tvrde da ne možemo da tražimo mi naslednici da se postupak dovrši iako su u pitanju pašnjaci i šume i parcele preko 1ha koje deobom ne bi imale površinu manju od 50ari ?

Answer

Odredbom člana 57. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da će se postupci održavanja katastra nepokretnosti koji nisu okončani do dana stupanja na snagu tog zakona okončati po odredbama zakona koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu tog zakona.

Ako postupak upisa u katastar nepokretnosti koji za predmet ima deobu katastarskih parcela nije okončan, a stranka-vlasnik parcela u međuvremenu umre, naslednici koji su pravnosnažnim rešenjem oglašeni za naslednike tih parcela imaju pravo da od Službe za katastar nepokretnosti traže da se postupak nastavi.

Odredbom člana 116. stav 2. Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti ( "Službeni glasnik RS", br. 7/16, 88/16 i 7/19-dr. pravilnik) i  propisano je da se na obradivom poljoprivrednom zemljištu ne mogu, shodno zakonu kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, deobom na terenu formirati parcele čija je površina manja od 0,5 hektara, a na obradivom poljoprivrednom zemljištu uređenom komasacijom, čija je površina manja od jednog hektara, niti provesti takve promene u bazi podataka. Odredbom stava 3. istog člana propisano je da se na šumskom zemljištu uređenom komasacijom i na šumskom zemljištu za koje je donet program gazdovanja šumama ne mogu, shodno zakonu kojim se uređuju šume i šumsko zemljište, deobom na terenu formirati parcele čija je površina manja od 0,5 hektara, niti provesti takve promene u bazi podataka.


Question No: 76, date: 07.11.2022

Купујем кућу, власнику уписан погрешан ЈМБГ. У контакту са катастром речено је рок по да се упише измена по хитном поступку је рок око 30 дсна и вредност око 350€. Питам да ли може промена по хитном поступку, који је рок и колико се плаћа ?

Answer

Raspisom direktora Republičkog geodetskog zavoda 04 broj 952-1006/2021 od 09.12.2021. godine naloženo je svim Službama za katastar nepokretnosti da predmete formirane po zahtevu stranke za upis JMBG i izmenu indikacija uzimaju u rad odmah, prioritetno, i da za takve predmete nije potrebna urgencija, uz poštovanje načela prvenstva ako je pokrenuto više postupaka upisa na istoj nepokretnosti, sa mogućnošću spajanja postupaka i odlučivanja jednim rešenjem o svim zahtevima, u skladu sa odredbama čl. 31. i 35. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). 

Raspis 04 broj 952-1006/2021 od 09.12.2021. godine dostupan je na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/dokumenta/raspisi

Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20). 
Tim zakonom nije propisana republička administrativna ttaksa za provođenje promene u katastru nepokretnosti po hitnom postupku.

Ukoliko je od neke stranke u postupku upisa u katastar traženo da plati određenu sumu novca za urgentno postupanje, prijavu može dostaviti Republičkom geodetskom zavodu na adresu: ul. Bulevar vojvode Mišića 39, Beograd ili na imejl prijavikorupciju@rgz.gov.rs


Question No: 77, date: 07.11.2022

U nasledstvo sam dobila stan koji je kupljen još 1962 god.... pre 10-ak godina u katastru su pogresili sa kvadraturom, pa me interesuje šta mi treba od papira za ispravak...napominjem da nista nije dogradjivano ili slicno, infostan se placa na 123 kvadrata ,imam izvestaj gradjevinskog vestaka o kvadraturi 123 , imam i izvorni plan stana iz arhiva grada, a u katastru su upisali kvadraturu kao 108 kvadrata..u pitanju je grad Beograd.

Answer

Ko smatra da je u katastar nepokretnosti upisan pogrešan podatak, ima pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnese zahtev za ispravku greške i priloži odgovarajuće dokaze. O zahtevu za ispravku greške Služba za katastar nepokretnosti odlučuje rešenjem.

                Ispravka greške se vrši ako  Služba za katastar nepokretnosti, uvidom u dokumentaciju koja je predstavljala osnov za upis, utvrdi da je prilikom upisa u katastar nepokretnosti, odnosno zemljišnu knjigu učinjena očigledna greška u podacima o imaocima prava na nepokretnosti i površini objekta, odnosno posebnog dela objekta.

                Ispravka greške se vrši i na osnovu ispravke isprave na osnovu koje je upis izvršen, a koja je dostavljena katastru radi ispravke upisa.

                 Obrazac zahteva može se preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev se može dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin se može zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 78, date: 05.11.2022

Na stanu je bila upisana hipoteka 2016 godine kao i sudski spor. Medjutim sudski spor se odužio a u medjuvremenu je stan uz pomoć izvršitelja preuzela druga strana u sporu. 

Uveliko se vodi parnica za nedozvoljeno sticanje. Za koji je predat zahtev upisa u katastar. Medjutim pokrenut je i postupak vlasničkog upisa suprotne strane. 

Da li i kako je moguće da suprotna strana dobije vlasniĉki list ,ako stoji zabeležba nedovršenog spora, i šta se dešava ukoliko taj isti otudji tu nekretninu u kratkom roku a ja dobijem spor i ispostavi se kao tačno da je istu nedozvoljeno stekao. 

Da li mogu da povratim stan u svoje vlasništvo ako stan dodje u ruke kupca, trećeg lica?

Answer

Saglasno odredbi člana 14. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), nepokretnost na kojoj je upisana zabeležba spora može se prometovati, budući da upis zabeležbe ne sprečava dalje upise, osim ako je suprotno izričito propisano zakonom, s tim da su od upisa zabeležbe sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabeležbe uslovni i zavise od ishoda rešavanja stvarnih prava na nepokretnosti zbog kojih je zabeležba upisana. 


Question No: 79, date: 02.11.2022

Nasledila sam 2 sprata, prvi i drugi od svog oca dok je majka nasledila prizemlje sa pomocnim objektima.Mi smo napravili ugovor o fizickoj deobi nepokretnosti , po kome smo odredili sta kome pripada a koji su delovi zajednicki, koji smo overili u sudu. Ja hocu da prodam svoj deo sa cim se majka slaze ali mi traze da bih prenela na novog vlasnika da uradim etaziranje objekta.Da li je po zakonu to neophodno, i da li ugovor o prodaji moze da se overi bez toga?

Answer

Odredbom člana 1. stav 2. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da su nepokretnosti, u smislu tog zakona, zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.) i drugi građevinski objekti, kao i posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) na kojima može postojati zasebno pravo svojine.

                       Budući da predmet ugovora o prometu nepokretnosti mogu biti samo navedene nepokretnosti, neophodno je da prethodno izvršite etažiranje stambenog objekta.

                       Pravni osnov za upis posebnih delova objekta u katastar nepokretnosti, u tom slučaju, predstavlja elaborat geodetskih radova i pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa odredbama člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21 i člana 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20 i 16/21).


Question No: 80, date: 31.10.2022

Otac od majke moje supruge, od 1986 godine je uzivao pravo koriscenja stana na osnovu ugovora o koriscenju, zakljucenog sa preduzecem u kom je bio zaposlen. Predmetni stan je 1993. godine otkupio od navedenog preduzeca na osnovu Ugovora o otkupu stana u drustvenoj svojini jednokratnom isplatom, koji je overen u sudu. Stan je u potpunosti isplacen o cemu postoje uplatnice. Nakon toga, zakljucen je ugovor o dozivotnom izdrzavanju ,overenom u sudu , u korist majke moje supruge. Nakon njegove smrti, u ostavinskoj raspravi u Resenju je konstatovano da je imovina ostavioca iscrpljenja na osnovu navedenog Ugovora o dozivotnom izdrzavanju u korist majke moje supruge.

Stan do danas nije uknjizen, a u listu nepokretnosti stoji da je imalac prava svojine RS a pravo koriscenja ima preduzece koje je zidalo zgrade na parceli. Postoji celokupna dokumentacija u originalu i overenim kopijama, osim potvrde o isplati stana.

Da li je moguce na osnovu postojece dokumentacije izvrsiti uknjizbu, i da li bi bilo relevantno pribavlajnje Potvrde od pravnog sledbenika Preduzeca koje i danas posluje, sa datumom od dana podnosenja zahteva.


Answer

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

Imajući u vidu citirane odredbe, upis u katastar nepokretnosti u konkretnoj situaciji se ne može izvršiti ako se ne pribavi bezuslovna saglasnost za upis (clausula intabulandi), koju, u propisanoj formi, može dati i pravni sledbenik pravnog lica sa kojim je zaključen ugovor o kupoprodaji ili potvrda banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene.


Question No: 81, date: 31.10.2022

Pre 10 god. smo ja i moj brat dobili Kuću od nekih 85m2 od oca na poklon.
Kuća sa placem se i dalje vodi na oca tako nam i porez na imovinu dolazi.

Šta trebamo u Kataster da uradimo da bi ta imovina prešla na mene i mog brata?
Koji Dokumenti su tu sve potrebni?
Sa kojim troškovima treba da računamo?

Answer

Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti i dostavite ugovor o poklonu, overen u skladu sa zakonom, u originalu, overenoj kopiji ili overenom prepisu.

               

Napominjemo, da saglasno odredbi člana 87. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon), ugovor mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja može biti data u posebnoj ispravi, overenoj u skladu sa zakonom.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili predati u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu.

 Termin za predaju zahteva može se zakazati putem aplikacije eZakazivanje, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

Po podnošenju zahteva, Služba za katastar nepokretnosti izdaće Vam instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse za upis u katastar nepokretnosti, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -(ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).

Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti u iznosu od 5.400,00 dinara na osnovu jedne isprave.


Question No: 82, date: 31.10.2022

Kupili smo od investitora stanove. Sada smo svi uknjiženi. Koji je postupak prenosa vlasništva parcele sa investitora na nas? Napomena: S obzirom na velike probleme koje nam je investitor ostavio, do njega je nemoguće doći. Moramo mi sami. Imamo Skupštinu stanara. 

Answer

Prenosom prava svojine na posebnom delu zgrade istovremeno se prenosi pravo svojine na zajedničkim delovima zgrade, odnosno zgradi kao građevinskoj celini, budući da je odredbom člana 19. stav 2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96. i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 - dr. zakon) propisano da na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine.

                      Odredbama člana 3. st. 1. i 2. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da se prenosom prava svojine na zgradi, odnosno drugom građevinskom objektu, istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade, te da se  zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade utvrđuje ugovorom o prometu nepokretnosti, a ako to nije ugovoreno, primenjuju se pravila predviđena propisima o planiranju i izgradnji kojima se definiše zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

                     Odredbama člana 105. st. 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, te da se upis prava svojine na građevinskom zemljištu vrši na osnovu rešenja o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove. 

                   Dakle, potrebno je da kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove pokrenete postupak za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta, koji je uređen odredbama člana 70. Zakona o planiranju i izgradnji.


Question No: 83, date: 31.10.2022

U listu nepokretnosti upisani su vlasnici posebnih delova (stanovi od po 248 m2 i garaže od po 34 m2) kao i zajednička svojina na zemljištu, srazmerno površini posebnih delova. Parcela ima površinu od 749 m2 (pod objektom 257 m2 i oko objekta 492 m2). Na zemljištu je upisana zajednička svojina na zemljištu (vlasnici posebnih delova i vlasnici na parceli). Interesuje me da to znači sledeće: da vlasnici posebnih delova imaju svojinu na zemljištu od po 2a 82 a ostatak do 749 m2 (1a75) imaju vlasnici parcele?

Answer

Odredbom člana 104.  stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) propisano je da, ako se na katastarskoj parceli nalazi objekat, odnosno objekti u suvlasništvu različitih lica ili je objekat sastavljen od posebnih delova koji su u vlasništvu različitih lica, čiji su udeli na zemljištu neopredeljeni, po zahtevu lica koji stiče pravo svojine na građevinskom zemljištu u skladu sa članom 102. istog zakona (konverzija), organ nadležan za poslove državnog premera i katastra u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima upisuje da je katastarska parcela u suvlasništvu tih lica, a da je udeo tih lica u srazmeri sa površinom koju poseduju u odnosu na ukupnu površinu objekta, odnosno objekta koji se nalaze na toj parceli.


Question No: 84, date: 28.10.2022

Od pokojnog oca ostala je nekretnina, garsonjera, ja i sestra smo bile pravne naslednice, sestra se odrekla svog udela nasledstva u pomenutoj nekretnini u moju korist. Ja sam ubrzo posle toga ušla u pomenuti stan i u istom sada živim. I dalje se nekretnina vodi na pokojnog oca. Moje pitanje je postoji li zakonska obaveza da se ova nekretnina prenese na moje ime, i ukoliko postoji zakonska obaveza, da li postoji zakonom propisan rok u kome bih prenela vlasništvo na svoje ime? 

Answer

Ako je rešenje o nasleđivanju doneo javni beležnik, a isto je postalo pravnosnažno posle 01. jula 2018.  godine, Vi, kao naslednik, možete, ali nemate obavezu da podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti po osnovu tog rešenja, budući da je od navedenog datuma javni beležnik u obavezi da pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, u roku od 24 časa od dana pravnosnažnosti, dostavi, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

             Istu obavezu ima sud počev od 1. januara 2020. godine. 

             Ako je rešenje o nasleđivanju kojim ste oglašeni za naslednika doneo sud, bio je u obavezi da pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti, dostavi, po službenoj dužnosti, nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 1), člana 23. stav 5. tačka 2) i člana 61. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

             Zakonom nije propisan rok u kome stranka može podneti zahtev za upis u katastar nepokretnosti.

            Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) navedenog zakona. Zabeležba sadrži vreme prijema zahteva, odnosno isprave, broj predmeta u kojem se vodi postupak i vrstu predmetnog upisa.

 Navedena zabeležba je vidljiva u eKatastru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/
                Uvidom u eKatastar možete proveriti da li je na nepokretnosti koju ste nasledili upisana zabeležba pokrenutog postupka na osnovu rešenja o nasleđivanju. 


Question No: 85, date: 27.10.2022

Interesuje me kakav je postupak povlacenja zahteva za upis predbelezbe?

Answer

Ukoliko je stranka podnela zahtev za upis predbeležbe u katastar nepokretnosti, od zahteva može odustati do donošenja prvostepene odluke po zahtevu, odnosno do donošenja drugostepenog rešenja, ako je protiv prvostepene odluke izjavljena žalba, saglasno odredbi člana 29. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).


Question No: 86, date: 27.10.2022

Potrebno je da prvi put uknjižimo stan koji je otkupljen. Radi se o zgradama u nizu sa po dva stana. U dokumentaciji koja se odnosi na otkup stana (ugovor o korišćenju i ugovor o otkupu) ne navodi se broj parcele jer u vreme zaključenja istih naselje nije bilo ucrtano u zemljišnim knigama (1983. godina). Prilikom provere u Odeljenju za građevinske i komunalne poslove radi podnošenja zahteva za izdavanje uverenja o posebnim delovima zgrade dobili smo informaciju da je građevinska i upotrebna dozvola za zgradu izdata pod drugim kućnim brojem (do broja parcele tom prilikom smo došli proverom na Geosrbiji). Na koji način je moguće uknjižiti stan u ovoj situaciji, odnosno kako dokazati da se stan koji se knjiži nalazi u zgradi na navedenoj parceli. 

Answer

Odredbama člana 86. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta, prezime, ime i ime jednog roditelja, odnosno naziv, prebivalište, odnosno boravište, ili sedište i jedinstveni matični broj građana, odnosno matični broj upisanog prethodnika i lica u čiju korist se upis zahteva.

              Ukoliko ne posedujete ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti u smislu citiranih odredbi, potrebno je da kod nadležnog suda, tužbom radi utvrđenja prava svojine, pokrenete parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Question No: 88, date: 27.10.2022

STAN KUPLJEN 2000 GODINE , OVEREN KUPOPRODAJNI UGOVOR U NADLEŽNOM SUDU, DOBIVENO PORESKO REŠENJE .
DO DANAŠNJEG DANA STAN NIJE UNET U KATASTAR NEPOKRETNOSTI - VODI SE U KATASTRU STARI VLSNIK.
KAKVA JE ROCEDURA ZA UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI , I KOJA SU DOKUMENTA POTREBNA.

Answer

Ako je prodavac sa kojim ste zaključili ugovor o kupoprodaji stana upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na stanu, potrebno je, uz zahtev za upis, da dostavite taj ugovor.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja može biti data u posebnoj ispravi, overenoj u skladu sa zakonom.

Izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre 8.06.2018. godine, kada je stupio na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis, saglasno odredbi člana 59. stav 6. navedenog zakona.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili predati u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu.

 Termin za predaju zahteva može se zakazati putem aplikacije eZakazivanje, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

Po podnošenju zahteva, Služba za katastar nepokretnosti izdaće Vam instrukciju za plaćanje republičke administrativne takse za upis u katastar nepokretnosti.

 


Question No: 89, date: 26.10.2022

Kupio sam stan na licitaciji. Na njemu je postojala zabelezba da prvostepeno rešenje nije konačno jer je uložena žalba na njega. Drugi stepen je odbacio žalbu i potvrdio prvostepenu odluku. Ukoliko zalilac bude pisao tužbu Upravnom sudu, da li se ponovo upisuje taj postupak kao zabelezba u listu nepokretnosti, i da li se može prodati taj stan ako bude stavljena zabelezba o postupku u Upravnom sudu? 

Answer

U katastar nepokretnosti upisuje se zabeležba upravnog spora protiv drugostepene odluke o upisu u katastar nepokretnosti, osim ako se radi o odluci u upravnoj stvari koja za predmet ima zabeležbu spora, u skladu sa odredbom člana 15. stav 1. tačka 4) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Saglasno odredbi člana 14. stav 2. navedenog zakona, nepokretnost na kojoj je upisana zabeležba upravnog spora može se prometovati, budući da upis zabeležbe ne sprečava dalje upise, osim ako je suprotno izričito propisano zakonom, s tim da su od upisa zabeležbe sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabeležbe uslovni i zavise od ishoda rešavanja stvarnih prava na nepokretnosti zbog kojih je zabeležba upisana. 


Question No: 90, date: 25.10.2022

Moji tetka i teča imaju nekretninu kuću sagrađenu sa Građevinskom dozvolom iz 72 godine. Kuća je dvojna vodi se pola na njih i pola na komšiju. Prilikom legalizacije naknadno izgrađenih objekata i uvidom u dokumentaciju saznali smo da dvojna kuća koja je spratna i ima projekat spratnosti nema upisanost sprata u katastru. Inače to je bila nekada nadležnost zemljišne knjige pa su podatci preuzeti. Uvidom u arhivu zemljišne knjige u samoj Građevinskoj dozvoli nije navedena spratnost, a Upotrebna dozvola nije izdata. Kako da se upiše spratnost u katastru s tim da oni nemaju dovoljno projekata da bi mogli da ih predaju. Da li je moguće uvidom u projekat i podnetim zahtevom ispraviti grešku.

Answer

Saglasno članu 5. st. 5. i 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podaci o objektu upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i podataka o objektu iz upotrebne dozvole, odnosno građevinske, ako je za objekat izdata samo građevinska dozvola. Ako dozvola ne sadrži sve podatke o objektu koji se upisuju u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti uverenje  organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za građevinske poslove, izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis podataka o objektu može se izvršiti na osnovu nalaza I mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izrađenog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.


Question No: 91, date: 24.10.2022

Kako je moguće saznati broj predmeta za predatu nekretninu za uknjižbu u katastru? 

Answer

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, u katastar nepokretnosti upisuje se zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Navedena zabeležba sadrži vreme prijema zahteva, odnosno isprave, broj predmeta u kojem se vodi postupak i vrstu predmetnog upisa.

Navedena zabeležba je vidljiva u eKatastru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/

                Uvidom u eKatastar možete proveriti da li je na predmetnoj nepokretnosti upisana zabeležba pokrenutog postupka. Pretraga u eKatastru vrši se po katastarskoj parceli ili po adresi nepokretnosti.  


Question No: 92, date: 24.10.2022

Pokušavam iz Zagreba ući u e- katastar i pregledati vlasničke listove ali ne mogu ući u vaš sustav , pa mi odgovorite, da li radi ili ne, i dajte mi neku email adresu za upit i vađenje vlasničkih, posjedovnih listova.

Answer

Zbog izvršenog sajber napada na informatičke sisteme Republičkog geodetskog zavoda u proteklom periodu, u ovom trenutku nije omogućen pristup servisu eKatastar van granica teritorije Republike Srbije.

Zahtev za izdavanje izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti - list nepokretnosti  za određenu nepokretnost podnosi se Službi za katastar nepokretnosti, nadležnoj za područje na kojem se nalazi predmetna nepokretnost, putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. 

Republička administrativna taksa za zahtev i za izdavanje lista nepokretnosti plaća se po podnošenju zahteva, kada Služba za katastar nepokretnosti izda specifikaciju za plaćanje takse.

Takođe, zahtev za izdavanje lista nepokretnosti može se podneti javnom beležniku ili geodetskoj organizaciji, koji su ovlašćeni za izdavanje lista nepokretnosti, koji ima istu dokaznu snagu kao da ga je izdala Služba za katastar nepokretnosti.


Question No: 93, date: 24.10.2022

Preduzetnik se briše iz registra privrednik društava. U vlasništvu preduzetnika je nepokretnost (npr. vlasnik je Petar Petrović PR).

Po kom osnovu će katastar nepokretnosti tu nepokretnost prebaciti na ime fizičkog llica Petra Petrovića, a nakon brisanja preduzetnika.

Da li je dovoljno podneti zahtev za promenu podataka vlasnika, uz priloženo Rešenje APR-a o brisanju?

Answer

Pravni osnov za provođenje promene u katastru nepokretnosti u konkretnom slučaju predstavlja rešenje Agencije za privredne registre o brisanju preduzetnika iz Registra privrednih subjekata, na osnovu kojeg će se, rešenjem Službe za katastar nepokretnosti, u katastru nepokretnosti  umesto poslovnog imena preduzetnika upisati ime fizičkog lica osnivača.


Question No: 94, date: 22.10.2022

Kako upisati nekretninu pošto posedujem raniji ugovor o prodaji.Svi porezi su plaćeni i overeni na ugovoru.Šta mi je potrebno da bih upisao nekretninu? 

Answer

Ukoliko se Vaše pitanje odnosi na objekat ili poseban deo objekta koji nije upisan u katastar nepokretnosti, potrebno je, radi upisa, da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje objekta, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova i potrebnu dokumentaciju.

Potrebno je dostaviti pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu, a ako dozvole ne sadrže neophodne podatke za upis, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska i upotrebna dozvola moraju naročito da sadrže naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Zatim, potrebno je dostaviti ispravu, odnosno isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica u čiju korist se zahteva upis i investitora objekta, odnosno lica na čije ime je izdata upotrebna dozvola.

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja može biti data u posebnoj ispravi, overenoj u skladu sa zakonom.

Izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre 8.06.2018. godine, kada je stupio na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis, saglasno odredbi člana 59. stav 6. navedenog zakona.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili predati u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu.

 Termin za predaju zahteva može se zakazati putem aplikacije eZakazivanje, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 95, date: 22.10.2022

Predao sam dokumentaciju za uknjižbu stana iz otkupa koja sadrži ugovor, potvrdu da je isplaćen u celosti i potvrdu ovlašćenog službenika drugog opštinskog suda u Beogradu da su ugovorne strane potpisale ugovor i platili taksu i sa brojem overe i pečatom.
Međutim, zahtev za uknjižbu je odbijen jer, kako piše u rešenju, ugovor nije overen pred nadležnim sudom. Šta mi je dalje činiti? 

Answer

Budući da je nadležni organ ocenio da ugovor o otkupu stana ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar nepokretnosti, potrebno je, uz ponovljeni zahtev za upis u katastar nepokretnosti, da dostavite pravnosnažnu sudsku presudu o utvrđenju prava svojine ili poravnanje zaključeno pred sudom ili javnim beležnikom.


Question No: 96, date: 21.10.2022

Pravosnažnim sudskim rešenjem dobio sam u nasledstvo stan od pokojnog oca. Zgrada ima odobrenje za upotrebu, deo stanova je uknjižen, ali taj stan nije.
Da li postupak uknjiženja stana mogu sam da pokrenem i koja su mi dokumenta, pored sudskog rešenja, potrebna?

Answer

Imate pravo da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za upis u katastar nepokretnosti stana koji ste stekli pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju. 

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, radi upisa stana sa upisom prava svojine na stanu potrebno je da dostavite pravnosnažnu upotrebnu dozvolu za objekat, a ako dozvola ne sadrži sve neophodne podatke za upis stana, dostavlja se uverenje (specifikacija) nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata upotrebna dozvola za objekat. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda to uverenje, upis stana se vrši na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

Radi upisa prava svojine na stanu, pored pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju kojim ste Vi oglašeni za naslednika, potrebno je da dostavite ispravu na osnovu koje je Vaš pok. otac stekao stan, kao i druge isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa licem na čije ime je izdata upotrebna dozvola, odnosno koje je upisano za imaoca prava svojine na objektu, osim ako je stan stečen na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini.

                Odredbom člana 85. stav 1.  Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbama st. 2. i 3. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika, a kada se vrši upis stvarnih prava na novoizgrađenom objektu ili na stanu stečenom ugovorom o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini ne zahteva se postojanje upisanog prethodnika.

                Dakle, ako je Vaš pok. otac stekao stan na osnovu ugovora o otkupu stana u državnoj, odnosno društvenoj svojini, u tom slučaju ne mora da se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom na objektu.  Ako ugovor ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca za upis (clausula intabulandi), potrebno je da istu dostavite u pisanoj formi, potvrđenu od strane javnog beležnika. Ako je saglasnost za upis uslovljena isplatom kupoprodajne cene u celosti, potrebno je da dostavite potvrdu banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene.

              Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.


Question No: 97, date: 21.10.2022

Kako mogu da se registrujem kao fizicko lice na portal e salter?

Answer

E- šalter je informacioni sistem koji je koncipiran za profesionalne korisnike (geodetske organizacije, advokati i dr.) i obveznike dostave (državni organi, organi jedinica lokalne samuprave,  javni beležnici i drugi imaoci javnih ovlašćenja) tako da isti imaju mogućnost da podnesu zahtev za upis u katastar u ime stranke, odnosno da, po službenoj dužnosti, dostave Službi za katastar nepokretnosti sve isprave koje donose, sastavljaju, odnosno overavaju a koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti i katastar vodova.

             Profesionalni korisnik e-šaltera, u smislu odredbe člana 2. stav 2. tačka 15) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  je  lice, odnosno organ kome je od strane Republičkog geodetskog zavoda, dodeljeno korisničko pravo da, u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti, kroz e-šalter vrši uvid u katastar, odnosno da preuzima podatke iz katastra, kao i da kroz e-šalter podnosi i preuzima dokumente u vezi sa upisom u katastar, ako ne spada u krug obveznika dostave. 

     Profesionalni korisnici e-šaltera odredbama člana 27. stav 1. tačka 4) navedenog zakona ovlašćeni su da vrše digitalizaciju i overu isprave, odnosno pretvaranje papirne forme u formu digitalnog dokumenta i da tu ispravu dostave uz zahtev za upis, koji podnose u ime stranke, na osnovu punomoćja.

             Fizičko lice može dobiti status profesionalnog korisnika e-šaltera samo ako je registrovano kao preduzetnik za obavljanje određene delatnosti radi koje je potrebno da  vrši uvid u katastar, odnosno da preuzima podatke iz katastra, kao i da kroz e-šalter podnosi i preuzima dokumente u vezi sa upisom u katastar, a ne spada u krug obveznika dostave.


Question No: 98, date: 20.10.2022

Da li se može izvršiti ispravka adrese na kupoprodajnom ugovoru? Rec je o adresi koja je promjenjena? 

Answer

Ugovorne strane mogu zaključiti aneks ugovora i izmeniti podatke iz ugovora. Aneks mora biti potvrđen (solemnizovan) od strane javnog beležnika.


Question No: 99, date: 20.10.2022

Kupila sam dva stana u zgradi koja je legalizovana kao kuca u Beogradu, vlasnik kaze da je predao za legalizaciju stamebenog prostora. Ja imam sa njim sacinjen investitorski ugovor overen kod notara. Da li mogu ja sa tim ugovorom da predam u katastar za upis svojine na moje ime? Ili mora neki drugi ugovor? 

 

Answer

Ako je investitor upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na predmetnim stanovima, možete Službi za katastar nepokretnosti podneti zahtev za promenu imaoca prava svojine ne osnovu ugovora kojim ste sa investitorom regulisali imovinsko-pravne odnose, koji je potvrdio (solemnizovao) javni beležnik.

Stanje upisa u katastru nepokretnosti možete proveriti uvidom u eKatastar koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna


Question No: 100, date: 18.10.2022

Imam jedan problem jer mi je upisana hipoteka zbog poreskog dugovanja, ali pre nego sto mi je upisana hipoteka nije izvrsena procena koliko zaista nepokretnost vredi. Moje pitanje da li je na taj nacin ispravno uspotavljena hipoteka.

Answer

Hipoteka predstavlja stvarno pravo na nepokretnosti koje se stiče upisom u katastar nepokretnosti.

                    Upis u katastar nepokretnosti Služba za katastar nepokretnosti vrši u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS”, br. 115/05), 60/15), 63/15 - US i 83/15) i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                      Zakonom o hipoteci nije limitirana vrednost nepokretnosti koja se opterećuje hipotekom prema visini potraživanja koje se obezbeđuje hipotekom.

                      Odredbom člana 41. stav 1. tačka 3) Zakona o hipoteci propisano je da iznos koji preostane od sredstava ostvarenih prodajom hipotekovane nepokretnosti, a nakon namirenja hipotkarnih poverilaca, pripada dužniku, odnosno vlasniku hipotekovane nepokretnosti.

                      Zakonska hipoteka radi obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza ustanovljava se u korist poreskog poverioca i upisuje u katastar nepokretnosti na osnovu rešenja organa nadležnog za utvrđivanje i naplatu poreza, donetog u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03 ........ i 96/21).


Question No: 101, date: 16.10.2022

Možete li mi Molim Vas objasniti da li je moguće i kakva je procedura prilikom konverzije kuće u objekat sa više stanova?
Kuća je ozakonjena i vodi se kao porodično višečlano domaćinstvo (470m2) - međutim, postoji mogućnost konverzije kuće u zgradu sa sedam stanova. Da li je to izvodljivo i kako?

Answer

Promena nastala razdvajanjem stambenog prostora provodi se u katastru nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i pravnosnažnog rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa odredbama člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i  52/21) i člana 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21 i 87/21).


Question No: 102, date: 14.10.2022

Da li je moguce parcelisati poljoprivrednu parcelu od 17 ari u gradj zoni na manje parcele?

Answer

Katastarska parcela koja je upisana u katastar nepokretnosti, po vrsti, kao građevinsko zemljište, parceliše se u skladu sa planskim dokumentima, bez obzira na kulturu koja je ostala upisana, do privođenja planiranoj nameni.

Za informacije o uslovima za parcelaciju predmetne katastarske parcele potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove urbanizma.

 


Question No: 103, date: 13.10.2022

Preko agencije smo nasli stan koji je u procesu uknjizbe.
U agenciji nemaju informaciju kada ce stan biti uknjizen. Probali smo da saznamo broj predmeta, kako bi slali urgenciju, ali agnet nam je dao broj predmeta za koji nije siguran da li je za taj stan.
Da li postoji opcija, da mi, iako nismo vlasnici, odemo do katastra i dobijemo informacije o predmetu, pa ako je taj predmet da saljemo urgenciju?
Takodje, ako moze savet kako ubrzati uknjizbu?

Answer

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Navedena zabeležba sadrži vreme prijema zahteva, odnosno isprave, broj predmeta u kojem se vodi postupak i vrstu predmetnog upisa.

Zabeležba je vidljiva u eKatastru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/

               Urgenciju za rešavanje predmeta u Službi za katastar nepokretnosti stranke mogu dostaviti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Question No: 104, date: 13.10.2022

Moj svekar i njegov komsija su sedamdesetih godina napravili usmeni dogovor o razmeni dva parceta zemlje. Komsija je na parcetu koje je usmenim putem dobio od mog svekra sagradio dve kuce. Problem je taj sto oni nisu napravili nikakve ugovore o razmeni tih parcela i sada se komsijine kuce u katastru vode na mog svekra. Moje pitanje je kako je najbolje da se resi taj problem? 

 

Answer

Pravni osnov za promenu imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti u konkretnom slučaju može biti ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave, sudska presuda ili poravnanje zaključeno pred sudom ili javnim beležnikom.

Pravnu pomoć u vezi sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa možete potražiti kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za pružanje besplatne pravne pomći ili kod advokata.


Question No: 105, date: 12.10.2022

Predala sam dokumenta za uknjizenje stana jos 2018 god. ul Piva Karamatijevic Vozdovac i do dana danasnjeg nemam nikakve informacije.     

Answer

Urgenciju za rešavanje Vašeg predmeta u Službi za katastar nepokretnosti možete uputiti preko aplikacije koja je dostupna na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Question No: 106, date: 12.10.2022

Zanima me da li u situaciji kada otac i cerka imaju ranije nacinjenu gresku u jednom slovu prezimena zbog cega se javljaju dva razlicita prezimena, moze nastati problem za upis cerke kao njegovog jedinog naslednika u katastar nepokretnosti kao nosioca prava svojine na stanu koji je u vanknjiznoj svojini.

Answer

Podaci koji se upisuju u katastar nepokretnosti moraju da butu pravilno navedeni u ispravi koja je osnov za upis, bez ijedne greške. 

Pre podnošenja zahteva za upis u katastar nepokretnosti treba kod nadležnog organa izvršiti ispravku isprave u kojoj se potkrala tehnička greška.


Question No: 107, date: 12.10.2022

Imam resenje kao naslednica sta sam nasledila kao maloletna od dede i oca ...ali to bi htela sad da prebacim na moje ime ...gde mogu da se obratim jel resenje glasi na mene strica i baku ...hvala (devojacko prezime  je tamo u resenju )

Answer

Službi za katastar nepokretnosti nadležnoj za područje na kojem se nalaze predmetne nepokretnosti podnesite zahtev za promenu imaoca prava u katastru nepokretnosti i u prilogu dostavite pravnosnažno rešenja o nasleđivanju. Ukoliko se rešenjem o nasleđivanju ne dokazuje pravni kontinuitet sa licem koje je upisano u katastar za imaoca prava na nepokretnosti, morate dostaviti i ispravu kojom se taj kontinuitet dokazuje.

Zahtev se može dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin za predaju zahteva moše se zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb aplikaciji Republičkog geodetskog zavoda, na  linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

Obrazac zahteva može se preuzeti na linku  https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-objekta-sa-upisom-imaoca-prava


Question No: 108, date: 12.10.2022

Moj otac je kupio kucu u zajednickom dvoristu 1994. godine, nije postojala fizicka deoba , vec se svaki stanar vodi kao vlasnik odredjenog dela (x/32). Po tadasnjem zakonu u ugovor se nije upisivala formulacija -- sa pripadajucim zemljistem---, sto je sada problem, posto ne moze da prevede vlasnistvo sa prethodnog vlasnika na sebe i upise se kao vlasnik u katastar. Koja je procedura da se to odradi.

Answer

Odredbama člana 3. st. 1. i 2. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da se prenosom prava svojine na zgradi, odnosno drugom građevinskom objektu, istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade, te da se  zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade utvrđuje ugovorom o prometu nepokretnosti, a ako to nije ugovoreno, primenjuju se pravila predviđena propisima o planiranju i izgradnji kojima se definiše zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

                     Odredbama člana 105. st. 1. i 3. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti, te da se upis prava svojine na građevinskom zemljištu u katastar nepokretnosti vrši na osnovu rešenja o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove, u skladu sa odredbama člana 70. Zakona o planiranju i izgradnji.                

Kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove možete se informisati o mogućnostima da u postupku određivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta steknete pravo svojine na zemljištu, neposrednom pogodbom po tržišnoj ceni, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i potrebnoj dokumentaciji koju treba dostaviti u tom postupku.


Question No: 109, date: 11.10.2022

Postovani,kupio sam nekretninu u novogradnji prije par godine ,kako ne zivim u Srbiji nisam je upisao u katastar i sada bih to da ucinim.
Sta mi je od potrebnih dokumenata potrebno ?

Answer

Ako je objekat u kojem se nalazi poseban deo koji ste kupili upisan u katastar nepokretnosti, za upis posebnog dela objekta potrebno je, uz zahtev za upis, dostaviti pravnosnažnu građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokupentacije.

U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska, odnosno upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole mogu se upisati u katastar nepokretnosti objekat i posebni delovi objekta, ali bez prava svojine. Za upis prava svojine na objektu i posebnim delovima objekta potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta.

Ukoliko je investitor upisan za imaoca prava svojine na objektu, za upis prava svojine na posebnom delu objekta u korist određenog lica, potrebno je dostaviti ispravu/isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između tog lica i investitora, odnosno upisanog imaoca prava svojine na objektu.

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da sadrži bezuslovnu saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja može biti data u posebnoj ispravi, overenoj u skladu sa zakonom.

Izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre 8.06.2018. godine, kada je stupio na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis, saglasno odredbi člana 59. stav 6. navedenog zakona.

Ako objekat u kojoj se nalazi poseban deo koji ste kupili nije upisan u katastar nepokretnosti, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje objekta, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova.

Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete podneti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili predati u prostorijama Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu.

 Termin za predaju zahteva može se zakazati putem aplikacije eZakazivanje, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 110, date: 11.10.2022

Paradeda je naslednik 1/1. sta je sve poptrebno da se zavede poslednji zakonski naslednik s obzirom da imam posle njegove smrti sve papire iz suda kako je dalje tekla ostavinska rasprava sa jednog na drugog clana zapravo od a do s. svi papiri su overeni kod notara i spremni za katastar ali ne znam da li je potreban i kupoprodajni ugovor sa godominom 1979 koji je morao da se proda drzavi inace je vec zaveden u katastar i da li se placa osim zahteva za uknjizbu jos nesto. u pitanju je nasledje s kolena na koleno za koje mislim da se ne placa ne znam ali s obzirom da je moj deda bio jedini naslednik nije se porudio da uknjizi na sebe.

Answer

Ako je Vaš pradeda upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na neporetnosti, poslednji zakonski naslednik, uz zahtev za upis u katastar, treba da dostavi pravnosnažna rešenja o nasleđivanju kojima dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava na nepokretnosti.

 Ugovor na osnovu kojeg je provedena promena u katastru nepokretnosti ne treba dostavljati.

                Za provođenje promene imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti, po osnovu rešenja o nasleđivanju ne plaća se republička administrativna taksa, saglasno odredbi stava 4. tačka 2)iz napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003-9, 51/2003-14 (ispravka), 61/2005-60, 101/2005-28 (dr.zakon), 5/2009-7, 54/2009-24, 50/2011-7, 93/2012-21, 65/2013-3 (dr.zakon), 83/2015-6, 112/2015-16, 113/2017-192, 3/2018-3 (ispravka), 95/2018-238, 38/2019-75, 86/2019-11, 90/2019-3 ispravka i 144/20)

Zahtev se dostavlja poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin za predaju zahteva moše se zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na veb aplikaciji Republičkog geodetskog zavoda, na  linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

Obrazac zahteva može se preuzeti na linku  https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-objekta-sa-upisom-imaoca-prava


Question No: 111, date: 10.10.2022

Poštovani na poklon sam dobio kuću koju sam uknjižio u katastru nepokretnosti,pa me interesuje sada šta je potrebno da bi se uradila konverzija zemljišta?

Answer

Ako ste upisani u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na objektu, dovoljno je da podnesete zahtev nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti. Nije potrebno da dostavljate nikakvu dokumentaciju u prilogu zahteva.


Question No: 112, date: 08.10.2022

Baka i deka su imali kucu i plac kao ZAJEDNIČKA IMOVINA SUPRUŽNIKA .

Kad je deka preminuo baka je dobila polovinu i tetka polovinu .

Zatim je baka tuzila tetku i doneto je resenje da baka ima 3/4 a tetka 1/4 .Jer su greskom podelili bakin deo ,zato je tuzila.

Baka je preminula i testamentom ostavila svojoj unuki svoje 3/4 kuće . Medjutim,dok je baka bila ziva ,tuzila je katastar ,predmet je u republičkom katastru u Beogradu .Radjene su i požurnice ali niko ništa nije odgovorio.

Kako da sada unuka upise 3/4 kuce po testamentu ?

Answer

Testament ne predstavlja ispravu na osnovu koje se može izvršiti upis u katastar nepokretnosti, već pravnosnažno rešenje o nasleđivanju doneto u ostavinskom postupku u kome će sud, odnosno javni beležnik ceniti testament ostavioca.

Urgencija za rešavanje predmeta u Službi za katastar nepokretnosti može se uputiti preko aplikacije koja je dostupna na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Question No: 113, date: 05.10.2022

Odeljenju za gradjevinske i komunalne poslove Gradske opstine Vracar u Beogradu obratila sam se za izdavanje uverenja o specifikaciji stana.
Uz zahtev u toku postupka prilozeni su uverenje iz Istorijskog arhiva Beograda i arhivski projekat, kao i kupoprodajni ugovor.
Odeljenje zakljucuje da ne postoje tehnicki uslovi za izdavanje uverenja o specifikaciji stana.
U obrazlozenu ukazuju da se ti podaci mogu dobiti i na osnovu uverenja nadleznog organa, odnosno nalaza i misljenja stalnog sudskog vestaka gradjevinske struke.
Pitanje: Kom nadleznom organu se sada u daljem postupku treba obratiti za izlazak sudskog vestaka.

Answer

Saglasno odredbama člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podaci o posebnim delovima objekta upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu uverenja organa nadležnog za građevinske poslove (specifikacija) izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu nalaza i imišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdatog na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

Budući da ste dobili potvrdu nadležnog organa da nije u mogućnosti da izda uverenje o stanu (specifikacija) na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, potrebno je da pribavite nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke.


Question No: 115, date: 02.10.2022

Na parceli gde ima tri suvlasnika, investitor je podigao porodičnu stambenu zgradu. Zgrada ima upotrebnu dozvolu. Interesuje me šta je potrebno da stan koji pripada meni, uknjižim na svoje ime.

Answer

Ako su objekat i stanovi, kao posebni delovi objekta upisani u katastar nepokretnosti sa pravom svojine u korist investitora objekta, potrebno je da, uz zahtev za provođenje promene imaoca prava svojine na stanu, dostavite ispravu kojom rešavate imovinsko-pravne odnose sa investitorom, koja predstavlja podoban pravni osnov za upis u katastar (ugovor, pravnosnažna sudska presuda, poravnanje zaključeno kod notara ili suda). 

Ukoliko stanovi nisu upisani u katastar nepokretnosti, jer u upotrebnoj dozvoli nije navedeno da se stambena zgrada sastoji od posebnih stambenih jedinica, potrebno je pribaviti pravnosnažno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na razdvajanju stambenog prostora, koje donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20) i 52/21 i članu 3. stav 2. tačka 18) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", br. 102/20, 16/21 i 87/21).


Question No: 116, date: 01.10.2022

Situacija je sledeća: put u sokaku ulazi nekih 3 ara u susedovu zemlju. Sused traži da nam proda zemlju, mi smo pristali na njegovu cenu iako je duplo viša od tržišne. Međutim, postoji problem - susedova zemlja se vodi na babu koja nije živa. Baba ima 2 kćerke koje su naslednici i jedna je susedova majka. On kaže da se tetka odriče nasledstva i da su pokrenuli postupak rešavanja nasledstva. Traži da mu se novac da unapred i da se potpiše ugovor, da je to dovoljno da nam proda zemlju. Zanima me sledeće:
1. Da li je dovoljno da se potpiše ugovor i da se potpišu majka i tetka?
2. Da li je dovoljno da imamo ugovor i potvrdu da je suma isplaćena u celosti kako bismo upisali zemlju na svoje ime?
3. Šta da radimo u slučaju da oni nikada ne podele imovinu, ili ako imovina zapravo na kraju nasledi neko treći? Da li imamo neku zaštitu na osnovu tog ugovora?
4. Da li oni mogu tu malu, novu parcelu od 3 ara da zavedu kao novu parcelu u Katastru iako oni nisu vlasnici već njihova pokojna baba?

Plašim se da oni nikada ne prevedu zemlju sa pokojne babe ili da se to razvuče godinama i da na kraju onu tu parcelu prodaju nekom trećem pa da imamo problema i dalje sa nekim trećim.

Answer

Sve dok se na sprovede ostavinski postupak za raspravljanja zaostavštine preminule koja je upisana u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojina na susednim parcelama i pravnosnažnim rešenjem oglase naslednici, oni ne mogu da prodaju te nepokretnosti, odnosno javni beležnik ne bi mogao da potvrdi (solemnizuje) takav kupoprodajni ugovor.                    

                 Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da bude zaključen u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave da bi predstavljao podoban pravni osnov za provođenje promene imaoca prava  u katastru nepokretnosti, saglasno odredbama člana 4. stav 1. Zakona o prometu nepokretnosti  ("Službeni glasnik RS", br. 93/14, 121/14 i 6/15) i člana 93. stav 2. tačka 1) Zakona o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 - dr. zakon, 93/14 - dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15  .


Question No: 117, date: 30.09.2022

Za Parcelu, koja je deo ulice koju je Grad Kragujevac preveo na sebe, a koja se nalazila u vlasništvu mog pradede, mi kao naslednici smo pokrenuli tužbu protiv Grada (trenutno samo imamo rešenje kojim to prelazi na Grad). Pošto se parcela vodila na pradedu, moramo da uradimo ostavinu u Sudu za dodatno pronadjenu imovinu. Da bismo to mogli da uradimo traže nam od notara izvod iz katastra na kome se vidi da smo mi vlasnici, ali problem je što je Grad upisan kao vlasnik. Kako doći do izvoda na kome se vide prethodni vlasnici, da li je to moguće i na koji način možemo dokazati vlasništvo?

Answer

                 Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti -list nepokretnosti, sadrži stanje poslednjeg upisa u katastar nepokretnosti i predstavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnosti.

                Do podataka o upisima u katastru na određenoj nepokretnosti iz prethodnog perioda možete doći ako nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za izdavanje uverenja o promenama na toj nepokretnosti u određenom vremenskom periodu (istorijat promena), koje će sadržati podatke o pravnom osnovu i datumu kada su vršene promene upisa u katastru. To uverenje ne može služiti kao dokaz u ostavinskom postupku raspravljanja zaostavštine, već u parničnom postupku radi utvrđenja prava svojine.

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-Zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 118, date: 30.09.2022

Kada je banka odobrila kredit za kupovinu stana 2008 godine, stavila sam hipoteku na stan ( koji nije bio predmet kupovine). Tada je iznos kredita bio oko 50.000 CHF. Sada smo, zbog prodaje stana, hipoteku prebacili na drugu nekretninu. Dobili saglasnost i od banke i od NKOKS-a.
Stiglo je rešenje od katastra da sam ja oslobođena plaćanja takse ali da banka treba da plati 58.000 din. U pitanju je Naša Aik banka.
Banka traži da mi platimo taj iznos, jer oni to nisu dužni. U založnoj izjavi stoji da je kredit uzet 2008 u iznosu od 50.000 ali kredit je u ovom trenutku oko 20.000 CHF. Da li taksa katastru treba da se plati na iznos od 50.000 ili na iznos kredita u ovom trenutku? Da li to treba da plati banka ili mi ?

Answer

Republičku administrativnu taksu za upis hipoteke u katastar nepokretnosti treba platiti u iznosu koji je utvrđen rešenjem Službe za katastar nepokretnosti kojim je izvršen upis hipoteke u katastar nepokretnosti, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).

Tarifnim brojem 215b stav 5. tačka 16 navedenog zakona propisano je da se za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu do  6.000.000,00 dinara plaća taksa u iznosu od 22.640,00 dinara; za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu od  6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara plaća taksa u iznosu od 56.590,00 dinara; za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu od  30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara plaća taksa u iznosu od 113.170,00 dinara; za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje preko  60.000.000,00 dinara plaća taksa u iznosu od 169.740,00 dinara


Question No: 119, date: 28.09.2022

Zamolila bih Vas za informaciju da mi prosledite na osnovu čega Sekretarijat za imovinske i pravne poslove može da podnese zahtev za promenu imaoca prava za nekretninu koja je privatna svojina i kako se to rešava.

Kada sam otisla da uknjizim svoj stan koji sam dobila ostavinskim resenjem u katastru su mi rekli da je Sekretarijat prosle godine podneo zahtev za uknjizenje mog stana.

Zamolila bih Vas za proceduru kako se to rešava i na osnovu kog zakona grad moze da uknjizi privatno vlasnistvo.Answer

                       Sticanje javne svojine uređeno je Zakonom o javnoj svojini ("Службени гласник РС" бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr.zakon, 108/16, 113/17, 95/18 i 153/20).

                      Odredbom člana 3. stav 1. tačka 5) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je načelo prvenstva, koje podrazumeva da se upis u katastar i utvrđivanje reda prvenstva prava u odnosu na konkretnu nepokretnost, odnosno vod vrši prema vremenskom redosledu prijema isprave dostavljene radi upisa po službenoj dužnosti, odnosno prijema zahteva za upis, osim ako je tim zakonom drukčije određeno.

 


Question No: 120, date: 28.09.2022

Posedujem parcelu 2700 m2 u građevinskom području. Želim da je podelim na tri manje parcele od 900 m2 I prodam. 

Planom je predviđeno da se zbog širenja postojećeg puta od moje parcele  oduzme oko 180m2 odnosno put ulazi oko 5 m u moju parcelu celom širinom parcele. Zbog toga smo planirali da ovaj deo od 180 m2 koji će jednog dana biti korišteni za put takođe i delimo na tri dela i tako bi svaki kupac uz kupljenu parcelu dobio i manju parcelu koja se nalazi između njegove parcele i puta. Posle mesec dana kako smo ušli u postupak parcelacije, dobio sam informaciju da ovaj manji deo od 180m2 koji je namenjen za proširenje puta nemože da se podeli na tri dela. Ovo mi značajno otežava prodaju jer ova manja parcela namenjena za put zatvara prilaz glavnim parcelama. Molim vas za informaciju da li taj manji deo parcele od 180m2 a koji je namenjen za proširenje puta moše da se podeli na 3 manje parce. 

Answer

Parcelacija građevinskog zemljišta uređena je Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21).

Odredbom člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da se uz zahtev za provođenje parcelacije u katastru nepokretnosti podnosi dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima i projekat preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja.

              Budući da parcelacija mora da bude u skladu sa urbanističkim planovima, te da projekat parcelacije overava organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove urbanizma, potrebno je da se tom organu obratite za tražene informacije.


Question No: 121, date: 27.09.2022

Zanima me da li mogu u katastru u mojoj opštini dobiti uverenje o posedu nekretnine na teritoriji Republike Srbije? Da li u katastru na teritoriji opštine imaju uvid o posedu nekretnine na moje ime na teritoriji cele Srbije?

Answer

Radi izdavanja uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije potrebno je da podnesete zahtev Republičkom geodetskom zavodu, Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39 i navedete sledeće podatke:

  •  Ime, prezime i ime roditelja;
  • JMBG (jedinstveni matični broj građana);
  • Adresu prebivališta;
  • Svrhu izdavanja uverenja;
  • Broj telefona (za kontakt);

i priložite dokaz  o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, u skladu sa tarifnim brojem 215b stav 3. tačka 7) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20)

 

Za uplatu administrativne takse od 690,00 dinara

Žiro račun: 840-742221843-57

Model obračuna: 97

Poziv na broj: 7801640600

Svrha: Republička administrativna taksa

Primalac: RUJP

 

Uverenje će Vam biti poslato poštom na adresu koju budete naveli, ili na imejl adresu koju navedete.


Question No: 122, date: 26.09.2022

Zainteresovan sam za kupovinu kuce uknjizena na 60 kvadrata i placa od 52 ara. Vlasnik je uradio konverziju iz prava koriscenja u pravo svojine(bez nadokanade) i upisan je u zemljisnim knjigama kao vlasnik objekta od 60kvm i placa 52a 1/1 privatna svojina. Medjutim u kupoprodajnom ugovoru iz 1985 godine kada je on kupio kucu stoji da kuca ima 45 kvm a plac 5 ar prava koriscenja, a u podacima iz katastra  iz 1983. stoji i suma 47a, dvoriste 5a i objekat 60 kvadrata. Inace porez je oduvek placao na 60kvn, pa kako je moguce ta razlika u kvadratima i kako je dobijena konverzija na svih 52ara? Napominjem da u zahtevu za konverziju on nije navodio povrsinu niti  dostavljao dokumentacijuza proveru, vec je katastar sam prikupljao dokumenta i odredio konverziju na svih 52 ara (47+5). Takodje, kuca kad je on kupio imala je deo uz kucu koji nije za  stanovanje vec za drzanje  ogreva, ali je katastar upisao svih 60 kvadrata kao stambena jedinica i onda je on ozidao to jer je i kuca uknjizena na 60 kv i na to placa porez. Da li je to sve legalno ili je mozda nesto i greskom drzave uradjeno?

Answer

                Upisani imalac prava, odnosno lice koje ima pravni interes, ukoliko smatra da je u katastar nepokretnosti upisan pogrešan podatak, ima pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnese zahtev za ispravku greške i priloži odgovarajuče dokaze. Služba za katastar nepokretnosti će o zahtevu odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva može se preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev se može dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin se može zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

                Takođe, Službi za katastar nepokretnosti se može podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na predmetnim nepokretnostima (istorijat promena) u određenom periodu, koje će sadržati podatke o tome po kom pravnom osnovu i kada su izvršene promene na nepokretnostima.


Question No: 123, date: 26.09.2022

U listu nepokretnosti mi se vodi jedna adresa,a u licnoj karti druga, da li to moze da bude problem za ubuduce?

Answer

Ako je u katastar nepokretnosti upisan Vaš jedinstveni matični broj građana, lako će se u postupku kod nadležnih organa i imalaca javnih ovlašćenja, na osnovu izvoda iz katastra nepokretnosti ili uvidom u e-Katastar,  utvrditi Vaš identitet, kao imaoca prava na određenoj nepokretnosti, bez obzira na upisanu adresu.

Međutim, ukoliko je neophodno da Vam Služba za katastar nepokretnosti dostavi neko rešenje doneto u postupku po službenoj dužnosti ili obaveštenje potreban joj je tačan podatak o adresi Vašeg prebivališta, odnosno boravišta.


Question No: 124, date: 21.09.2022


Želim da kupim plac u Novom Bečeju kao fizičko lice (od fizičkog lica). Plac je prazan, bez objekata i na cilj da na njemu sagradim montažnu kuću. U izvodu iz katastra stoji da na placu postoji kuća (koja je i postojala ali su je srušili).

Da li je potrebno da pre kupovine oni tu kuću izbrišu iz katastra pa da ja upišem novu kuću kada se sagradi, ili će ta kuća kada se zagradi samo zameniti prethodu i nije potrebno vršiti izmene u katastru?

Answer

Odredbama člana 117. st. 1. i 4. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisano je da je imalac prava na nepokretnosti dužan da u roku od 30 dana od nastanka promene na nepokretnosti podnese zahtev za provođenje promene Službi za katastar nepokretnosti, a za promene za koje je potrebno prethodno izvesti radove na terenu i prikupiti podatke o nastalim promenama, imalac prava je dužan da uz zahtev dostavi izjavu geodetske organizacije da prihvata izvršenje radova na terenu.

            Odredbom člana 185. stav 1. tačka 3) navedenog zakona propisano je da će se fizičko lice – imalac prava na nepokretnosti kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ako ne prijavi u propisanom roku nastalu promenu na nepokretnosti.

             Budući da se promena nastala uklanjanjem objekta provodi u katastru nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova koji izrađuje geodetska organizacija, potrebno je da imalac prava na nepokretnosti, postupi u skladu sa citiranim odredbama i angažuje geodetsku organizaciju koja će izvršiti potrebne geodetsko tehničke radove na izradi elaborata geodetskih radova.

 


Question No: 125, date: 20.09.2022

Poštovani, kupila sam stan koji je uknjižen u katastar i upisala sam se kao vlasnik 1/1. Međutim, zgrada za kolektivno stanovanje u kojoj je stan, koja je izgrađena 1976.godine, a koja je isto upisana u katastar, ima zabeležbu u e-katastru od 2010. da je izgrađena bez odobrenja za gradnju i da je graditelj nepoznat. Zgrada ima deset stanova. Da li to može prouzrokovati u nekom trenutku neki pravni problem i kako se može skinuti ta zabeležba? 

Answer

Zabeležba da je objekat izgrađen bez dozvole može se izbrisati iz katastra nepokretnosti, odnosno izmeniti, ako se nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti dostavi pravnosnažno rešenje o odobrenju za izgradnju objekta, odnosno rešenje o građevinskoj dozvoli (ako je izdato) ili pravnosnažno rešenje o ozakonjenju objekta.          

              Saglasno Zakonu o  o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", br. 96/15, 83/18 i 81/20 - US), rušenje nezakonito izgrađenog objekta sprovodi se na osnovu konačnog rešenja donetog u postupku ozakonjenja objekta kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje, a koje nadležni organ dostavlja građevinskoj inspekciji u roku od tri dana od konačnosti, u skladu sa odredbama člana 37. i člana 38. st. 2-4. tog zakona. 

              Odredbom člana 35. navedenog zakona propisano je da nadležni organ vodi službenu evidenciju o pokrenutim postupcima za ozakonjenje iz svoje nadležnosti, kao i o izdatim rešenjima o ozakonjenju i objavljuje ih u elektronskom obliku, koji je dostupan za javnost na digitalnoj platformi nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, na adresi https://geosrbija.rs/

             Takođe, kod organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove ozakonjenja objekata može se informisati da li je za objekat u kome se nalazi Vaš stan pokrenut postupak ozakonjenja.


Question No: 126, date: 16.09.2022

Kupujemo stan koji su vlasnici dobili nasledjivanjem. Promenjeni su podaci u katastru i pise kako postoji resenje na posebnom delu koje nije konacno tj zabelezba da prvostepena odluka nije konacna. To resenje je doneto 26.8.2022, dakle pre 20 dana. Zar ne bi trebalo da odluka postane konacna nakon osam dana od dana donosenja resenja? Kada bi moglo da se ocekuje da se to u katastru promeni i da ta odluka postane konacna (obzirom da vlasnici ne planiraju zalbu na to resenje) ? I jos jedno pitanje.. da li je ta zabelezba prepreka za vadjenje vlasnickog lista kod notara i eventualno podizanje stambenog kredita za tu nekretninu ?

Answer

                  Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se briše zabeležba da rešenje nije konačno.  

                   Od dana dostave rešenja svim strankama u postupku počinje da teče rok za žalbu na rešenje. 

                   Odredbama člana 39. stav 8. tačka 2) i stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.  41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da će se dostava stranci smatrati izvršenom istekom roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na oglasnoj tabli katastra objavljenoj na veb prezentaciji Zavoda, ako dostava rešenja nije mogla biti izvršena preko jedinstvenog elektronskog sandučića, odnosno preko poštanskog operatora ili je dostava izvršena ali tek nakon isteka tog roka, odnosno ako je adresa prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata.


Question No: 127, date: 15.09.2022

Poštovani, interesuje me na koji način je moguće formirati u katastru stan kao poseban deo zgrade koja ima odobrenje za upotrebu i upisati pravo svojine na njemu?
Naime, 1995. godine overen je kupoprodajni ugovor za stan u zgradi koju je izgradila građevinska firma koja je sada u stečaju ( i prodavac je imao overeni kupoprodajni ugovor kao osnov sticanja). Stan nikada ni na koga knjižen, niti je formiran kao poseban deo zgrade (možda je polovina stanova uknjiženo u ovoj zgradi). Kao vlasnik zgrade upisana je ta građevinska firma koja je u stečaju, a kao vlasnik zemljišta republika Srbija. Prvi vlasnik stana je stan dobio od firme u kojoj je radio, i ta je firma ugašena u stečaju. i niko ne čuva dokuentaciju zbog proteka rokova. Kada smo hteli da pribavimo uverenje o posebnom delu objekta, nismo mogli jer je od jednog velikog stana koji je projektovan tehničkom dokumentacijom, napravljeno dva manja. I takvo stanje je celoj vertikali moje zgrade.
Stečajni upravnik građevinske firme koja je izgradila zgradu ne želi da sarađuje, iz razloga što nema dokaza po kom osnovu je ovim stanom preneto pravo raspolaganja na firmu prvog kupca.
Da li mogu da legalalizujem ovakav stan i da se uknjižim kao vlasnik?

Answer

Saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) upis u katastar nepokretnosti stana, kao posebnog dela objekta, vrši se na osnovu pravnosnažne građevinske, odnosno upotrebne dozvole, a ako dozvola ne sadrži sve neophodne podatke koji se upisuju u katastar, upis se vrši na osnovu uverenja nadležnog organa (specifikacija) izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis stana se vrši na osnovu nalaza i imišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

Ukoliko stan nije predviđen tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska dozvola za objekat, upis stana vrši se na osnovu pravnosnažnog rešenja o odobrenju izvođenja radova na razdvajanju stambenog prostora, izdatog u skladu sa odredbama člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20) ili na osnovu pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju posebnog dela objekta i elaborata geodetskih radova.

Ukoliko je investitor upisan za imaoca prava svojine na objektu, radi upis prava svojine na stanu u korist određenog lica, potrebno je, u skladu sa odredbama člana  85. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon), dostaviti isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika (investitora), izuzev  kada se upis vrši na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini koji ne mora da dokazuje taj kontinuitet.

Ako od isprava u nizu kupoprodaja u konkretnom slučaju nedostaje ugovor o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, postoji mogućnost da se isti pronađe u Istorijskom arhivu grada. 


Question No: 128, date: 14.09.2022

Nasledila sam od oca kuću koja se nalazi u Zemunu, KO Zemun polje. Kuća je izgradjena 1959. god, a moj otac je kupio 1965. god. i nikad se nije upisao kao vlasnik. Predali smo zahtev za legalizaciju iako su nam u opštini tada rekli da nije potrebno, zbog godine gradnje. U podacima katastra, u listu nepokretnosti, Podaci o zgradama i drugim gradjevinskim objektima B1 list, stoji porodična stambena zgrada, objekat izgradjen bez odobrenja za gradnju, vlasnik odnosno držalac nije utvrdjen, vrsta prava - držalac, oblik svojine - privatna, udeo 1/1.
U podacima Imaoci prava na parceli B list, moj udeo je 4/20, privatna svojina.
Da li u katastru mogu da se upišem kao vlasnik objekta i šta mi je od dokumentacije potrebno?

Answer

                       Ako je objekat izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, protivno propisima po kojima je u vreme izgradnje bila propisana obaveza  pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju, pravo svojine na takvom objektu može se upisati u katastar nepokretnosti na osnovu rešenja o ozakonjenju objekta.

                        Građevinsku dozvolu nije bilo potrebno pribaviti za izgradnju objekata u gradovima, odnosno naseljima gradskog karaktera  do 3. juna 1948. godine, kada je stupila na snagu Osnovna uredba o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48), za stambene zgrade na selu do 21. marta 1961. godine, kada je stupio na snagu Zakon o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61) ili do stupanja na snagu propisa o uslovima za izgradnju stambenih zgrada, ukoliko su ih opštinski narodni odbori doneli u roku propisanim tim zakonom, a za ostale vrste objekata koji su izgrađeni na selu do 8. jula 1973. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73), odnosno do stupanja na snagu opštinske, odnosno gradske odluke, ukoliko je ista doneta u roku propisanim tim zakonom.


Question No: 129, date: 14.09.2022

Imam kopiju plana, tacnije skicu premera na kojoj jedna parcela ima dva potpuno razlicita broja od kojih jedan ne postoji na e-katastru a drugi postoji (i ima potpuno drugaciji naziv naselja u odnosu na komsije levo, desno i iznad sebe). Kako je to moguce i kako da se utvrdi tacan broj parcele i vlasnika?

Answer

Uverenje o promenama koje su izvršene u katastru nepokretnosti u proteklom periodu na određenoj katastarskoj parceli možete dobiti od Službe za katastar nepokretnosti nadležne za područje na kome se nalazi parcela. 

                   Zahtev možete dostaviti poštom, putem preporučene pošiljke ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu 

                  Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje, odabirom opcije “Zakazivanje šalterskog termina” radi predaje zahteva.


Question No: 130, date: 14.09.2022

Kupili smo polovinu ( horizontalna podela ) kuce pre otprilike 15 godina. U kupoprodajnom ugovoru stoji da smo kupili stan od 63 kvm , podrum 30 kvm i garazu od 18 kvm . Taj ugovor je predat u katastar i u katastru se sad vodi nekratnina sa 127 kvm sa 1/2 udela vlasnistva . Ja bih hteo da se ovo odvoji i da se vlasnistvo vodi 1/1 . U oba dela kuce je sve podeljeno tj odvojeno i racuni stizu na oba vlasnika , struja , voda , gas ... Sta mi je potrebno da bi se ovo uradilo ?

Answer

                Radi upisa posebnih delova objekta u katastar nepokretnosti potrebno je dostaviti pravnosnažno rešenje o odobrenju izvođenja radova na razdvajanju stambenog prostora. Navedeno rešenje izdaje organ jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za izdavanje građevinske dozvole, saglasno odredbama člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20) i člana 3. tačka 17) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi ("Službeni glasnik RS", broj 2/19).  

Za informacije o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev za izdavanje navedenog odobrenja treba da se obratite tom organu.

              Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno kod suda ili javnog beležnika  je osnov za upis prava svojine na posebnim delovima objekta u katastar nepokretnosti.

 


Question No: 131, date: 14.09.2022

Pre 10 god podigla sam stambeni kredit u bivsoj Vojvodjanskoj sad OTP banci na 20 god sa hipotekom.Isplatila sam pre 5,5 meseci ceo kredit,dobila potvrdu od OTP banke o izmirenju duga.Banka je po sluzbenoj duznosti poslala imejlom zahtev za brisanje hipoteke,sve papire ,brisovnicu,skeniranu uplatnicu ali do brisanja hipoteke nije doslo ni posle 5,5 meseci.

Banka je pre mesec dana dobila odgovor od javnog beznika(ja neznam kog?)kako predmetu fali novi broj katastarske parcele,jer su se brojevi menjali,i banka je to poslala i pokrenula ponovnu hitnu proceduru ispisa hipoteke kod javnog beleznika,ali ni posle mesec dana,a ukupno 5 ili 5,5 neznam tacno,hipoteka se ne brise.

Izvinjavam se zbog ovolikog pisanja

Ali mene kao obicnog gradjanina zanima,zasto tolika procedura oko ispisa hipoteke?Jel to zaseda sud?Ili koja je procedura,s obzirom da banka i mejlom samo poslala nekom(mislim javnom belezniku) dokumenta i dalje banka nezna nista gde je predmet,i sta se desava?

Mozete li mi objasniti tok,proceduru?Cemu ovoliko cekanje kad tu sudjenja nema?Koliko obicno traje vremenski ispis hipoteke?Zamislite da prodajem stan,nebi me kupac cekao ovoliko da izbrisem hipoteku.

Answer

Kada javni beležnik, nakon overe izjave poverioca kojom daje saglasnost za brisanje hipoteke na predmetnoj nepokretnosti, tu ispravu dostavi, putem e-šaltera nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, u Službi za katastar nepokretnosti se, po službenoj dužnosti, pokreće postupak brisanja hipoteke iz katastra nepokretnosti.

Za svaki postupak koji je pokrenut u Službi za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, u katastar nepokretnosti upisuje se zabeležba pokrenutog postupka na nepokretnosti koja je predmet upisa, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20). Navedena zabeležba sadrži vreme prijema zahteva, odnosno isprave, broj predmeta u kojem se vodi postupak i vrstu predmetnog upisa.

Navedena zabeležba je vidljiva u eKatastru, koji je javno dostupan na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/ Pretraga u eKatastru vrši se po katastarskoj parceli ili po adresi nepokretnosti.  

               Uvidom u eKatastar možete proveriti da li je na predmetnoj nepokretnosti upisana zabeležba pokrenutog postupka, a potom urgirati kod nadležne Službe za katastar nepokretnosti za rešavanje predmeta putem aplikacije ePrimedbe, koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku  https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/   


Question No: 132, date: 13.09.2022

Da li mi mozete dati odgovor ako vlasnici dela zgrade nisu upisani u list nepokretnosti i ako bih zeleo da udjem u otkup te njihove svojine da li bih ja kao novi imaoc prava mogao da se upisem iako oni predhodno to nisu uradili? 

Answer

                 Odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbom stava 2. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

             Dakle, prodavac stana ne mora da bude upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na stanu koji prodaje, ali mora da poseduje ispravu, odnosno isprave o sticanju kojima dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom u katastru nepokretnosti.

            Ako prodavac nepokretnostii nije upisan kao imalac prava svojine na stanu upisanom u katastar nepokretnosti, isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom, saglasno članu 23. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  dužan je da dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, javni beležnik, uz ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, koji je potvrdio (solemnizovao).


Question No: 133, date: 11.09.2022

Nasledio sam gradjevinsko zemljiste od oca, koje nije upisano u katastru na njegovo ime. Naime, kupio je parcelu od osoba koji su nasledili tu parcelu. Davne 85' pokusali smo da je katastarki prenesemo, ali sud je trazio dokaz o nasledju parcele doticnog prodavca. Kako je proslo skoro 30ak godina, i ja ne mogu vise da nadjem prodavce, kako mogu da dodjem do dokaza o nasledjivanju parcele prodavaca ili da li postoji neki drugi nacih da je katasterski prenesem na svoje ime? 

Answer

Ukoliko je u konkretnom slučaju predmet ugovora o prometu, prenos prava korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, ukazujemo da je taj prenos bio ograničen.

                Odredbama člana 26. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik SRS", broj 20/79), koji je bio na snazi u vreme kada je Vaš otac zaključio ugovor, bilo je propisano da raniji sopstvenik može preneti pravo korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu samo na bračnog druga, potomke, usvojenike, roditelje i usvojice, koji to pravo ne mogu preneti pravnim poslom na druga lica, a da je pravni posao zaključen protivno citiranoj odredbi ništav. Pravo korišćenja mogli su naslediti zakonski naslednici ranijeg sopstvenika i zakonski naslednici bračnog druga, potomka, usvojenika, roditelja i usvojioca na koje je raniji sopstvenik preneo ta prava. 

                    Raniji sopstvenik građevinskog zemljišta je lice koje je po važećim propisima bilo njegov sopstvenik na dan stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta („Službeni list FNRJ“, br. 52/58, 3/59, 24/59 i 24/61), Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera („Službeni list SFRJ“, broj 5/68), odnosno Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera („Službeni glasnik SRS „, br. 32/68, 17/69, 29/69, 19/71, 16/72, 24/73 i 39/73).

 

               Ako je predmet konkretnog ugovora građevinsko zemljište u građevinskom području u svojini građana, a ugovor je zaključen u propisanoj formi, taj ugovor može biti podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti ako isti dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se zahteva upis i upisanog prethodnika ili se dostavi i isprava kojom se taj pravni kontinuitet dokazuje, u skladu sa odredbama člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon).

               Odredbama člana 85.  st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

               U ovom slučaju, ako prodavac sa kojim je Vaš sada pok. otac zaključio ugovor nije upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na zemljištu, Vi se ne možete upisati u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na zemljištu koje ste nasledili ako ne posedujete isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom.

              Rešenje o nasleđivanju kojim je prodavac nasledio zemljište možete potražiti kod nadležnog suda koji je doneo to rešenje.


Question No: 134, date: 09.09.2022

Na ostavinskoj raspravi saznajem da je došlo do greške u katastru prilikom upisa matičnog broja ostavioca. Ne mogu da dobijem nasledstvo dok se to ne ispravi u katastru. Pa me zanima sta mi je potrebno od dokumentacije i koliko se čeka promena pogrešnog matičnog broja? 

Answer

Kao lice koje ima pravni interes u toj upravnoj stvari, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške u katastru nepokretnosti.

                    Ako je u ispravi na osnovu koje je izvršen upis u katastar nepokretnosti, odnosno zemljišnu knjigu tačno naveden podatak o jedinstvenom matičnom broju građana - lica u čiju korist je izvršen upis, Služba za katastar nepokretnosti može da izvrši ispravku greške u katastru na osnovu spisa predmeta koje ima u svojoj arhivi.

                  Ukoliko je u ispravi koja je predstavljala osnov upisa pogrešno naveden podatak o JMBG, ispravka greške u katastru nepokretnosti može se izvršiti na osnovu  ispravke te isprave.           

                  Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku  https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                  Zahtev možete dostaviti putem pošte preporučenom pošiljkom, putem eŠaltera preko advokata profesionalnog korisnika eŠaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu.

                Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje ili na telefon 011 63 55 600.


Question No: 135, date: 08.09.2022

U ugovoru o otkupu stana u društvenoj svojini navedena je površina stana (38m2) koja je manja nego površina na osnovu plana iz direkcije za izgradnju (45 m2). Kako postupiti u ovom slučaju, odnosno koju će površinu katastar uknjižiti?

Answer

Odredbom člana 86. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru nepokretnosti  („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/12, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr. zakon,, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon, i 9/20 – dr.zakon) propisano je da isprava za upis, da bi bila podobna za upis, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).

Odredbom stava 6. tačka 3) istog člana propisano je da izuzetno od stava 2. podaci o površini posebnog dela objekta sadržani u ugovoru o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, sačinjenom u skladu sa zakonom, mogu odstupiti od podataka katastra nepokretnosti, u kom slučaju se upisuje površina iz ugovora.  


Question No: 136, date: 08.09.2022

Kupio sam 2021. godine kuću sa placem sastavljenim od 2 susedne parcele. Obe parcele imaju u katastru (G list) upisan teret pravo prolaza (na jednoj parceli uspostavljeno 1979. godine, a na drugoj 1984. god). Kako da saznam u čiju korist je uspostavljeno to pravo i u koju svrhu? Objektivno preko mog placa nikome ne treba prolaz je susedne parcele sve imaju sopstveni pristup javnom putu. 

Answer

                                 Službenost prava prolaza je stvarna službenost koja se ustanovljava u korist vlasnika određene nepokretnosti.

                            Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnosti, koje će sadržati podatke o osnovu upisa i vremenskom periodu na koji su stvarne službenosti prava prolaza ustanovljene na predmetnim katastarskim parcelama.                    

                           Obrazac zahteva za izdavanje uverenja možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti                  

                           Zahtev se može podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem E-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili geodetske organizacije ili neposredno u prostorijama nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem internet aplikacije na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda eZakazivanje na  linku  https://rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje  ili putem telefona 011 63 55 600.


Question No: 137, date: 05.09.2022

Nameravam da kupim parcelu za koju u e-katastru postoje svi potrebni podaci (kat.opština, broj, vlasnik, pravo svojine, nema tereta...). Međutim, ta parcela ne postoji na Geokarti. Da li i pod kojim uslovima je moguće:
1. Kupiti tu parcelu bez oznake na Geokarti i koje su posledice
2. Ili, označiti tu parcelu na Geokarti, pa tek onda ući u proces kupovine

Answer

                     Za proces kupoprodaje bitni su podaci o predmetnoj katastarskoj parceli koji su upisani u katastar nepokretnosti. U ugovoru o kupoprodaji podaci o katastarskoj parceli moraju da budu označeni  prema podacima katastra nepokretnosti, saglasno odredbi člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon). 

                        U postupku potvrđivanja (solemnizacije) ugovora o kupoprodaji nepokretnosti javni beležnik vrši proveru podataka uvidom u bazu podataka katastra nepokretnosti. 

                        Ukoliko, eventualno, katastarska parcela nije prikazana na digitalnoj platformi Geosrbija, to ne predstavlja smetnju za solemnizaciju ugovora, niti za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti.

 


Question No: 138, date: 04.09.2022

Pokojni deda je još uvek upisan kao vlasnik stana. Takođe ime nije sasvim tačno napisano. Baka je još uvek živa, pa me zanima koja je procedura za promenu vlasnika i da li može odmah da se upiše otac (naravno baka i stric su se već dogovorili)

Answer

Potrebno je da nadležnom osnovnom sudu podnesete predlog za pokretanje ostavinskog postupka radi raspravljanja zaostavštine Vašeg pok. dede.

                            Ukoliko je u katastru nepokretnosti upisan pogrešan podatak o imenu Vašeg dede, potrebno je, prethodno, da saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                          Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                          Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje ili na telefon 011 63 55 600.


Question No: 139, date: 29.08.2022

Ako u podacima o nepokretnosti u Katastru, u rubrici Podaci o delu parcele, osim vlasnika sa imenom i prezimenom pise i Republika Srbija, Svojina, Drzavna RS, 1/1, sta to znaci i da li je moguce kupiti takvu kucu? Kuca se nalazi u Nisu, i ne bih zelelka da kupim nesto gde ja ne bih bila vlasnik.

Answer

Odredbom člana 3. stav 3. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br.  93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da se prenosom prava svojine na zgradi izgrađenoj na zemljištu na kome vlasnik zgrade nema pravo svojine, već samo pravo korišćenja ili pravo zakupa, prenosi i pravo korišćenja ili pravo zakupa na zemljištu na kome se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

Ako je prodavac upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na objektu i ako na objektu nije upisana zabeležba zabrane otuđenja i opterećenja, ugovor o kupoprodaji objekta sačinjen u skladu sa zakonom može da predstavlja pravni osnov za promenu imaoca prava u katastru nepokretnosti.


Question No: 140, date: 25.08.2022

Na stan koji kupujem bila je upisana vansudska hipoteka od strane fizickog lica. Predata je brisovnica hipoteke i poslato resenje iz katastra da se dozvoljava. U resenju pise da postaje pravosnazno u roku od 8 dana od dana dostavljanja resenja. Moje pitanje glasi:
Lice koje je skinulo hipoteku je otputovalo izvan drzave i nije u mogućnosti da lično primi rešenje, pa me zanima u tom slucaju kakva je procedura i rok pravosnaznosti ?

Answer

                Saglasno odredbi člana 39. stav 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) danom ekspedovanja rešenja Službe za katastar nepokretnosti, preko jedinstvenog elektronskog sandučića ili preporučenom pošiljkom preko poštanskog operatora, Služba za katastar nepokretnosti to rešenje oglašava i na oglasnoj tabli katastra dostupnoj na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi http://oglasnatabla.rgz.gov.rs/

                Odredbom stava 8. tačka 2) istog člana propisano je da će se dostava stranci smatrati izvršenom istekom roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na veb prezentaciji Zavoda, ako dostava rešenja nije izvršena ili je dostava izvršena ali tek nakon isteka tog roka.

Takođe, saglasno odredbi stava 9. istog člana, ako je adresa prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata, dostava rešenja toj stranci smatraće se izvršenom na dan isteka roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na elektronskoj oglasnoj tabli katastra.

              Od dana dostave rešenja, odnosno od dana kada se smatra da je dostava izvršena, počinje da teče rok za žalbu na rešenje, koji je, saglasno navedenom zakonu, osam dana. Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se briše zabeležba da rešenje nije konačno.  Ako u naknadnom roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi za katastar nepokretnosti ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor, zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se iz katastra nepokretnosti.


Question No: 141, date: 17.08.2022

Želim da promenim prezime u katastru.
Objasnite mi kako.

Answer

Potrebno je da Službi za katastar nepokretnosti Vračar podnesete zahtev za provođenje promene ličnih podataka o imaocu prava na stanu u katastru nepokretnosti .

               Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu.                          Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

             Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar ili na telefon 011 63 55 600.

            Ukoliko date izjavu da ste saglasni da Služba za katastar nepokretnosti može po službenoj dužnosti obrađivati (pribavljati) podatke o ličnosti, ne morate da dostavljate izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih. U suprotnom treba da dostavite taj dokument.

             Po podnošenju zahteva Služba za katastar nepokretnosti izdaće Vam specifikaciju o iznosu republičkih administrativnih taksi koje treba da platite.


Question No: 142, date: 16.08.2022

Molim vas za informaciju da li mogu online da podnesem zahtev za uknjizenje kupljenog stana kao fizicko lice. Ako ne mogu, kako bih mogla da to uradim na drugi nacin?

Answer

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti stana sa upisom imaoca prava stranka ne može da podnese putem elektronske pošte, već putem e-šaltera preko geodetske organizacije, odnosno advokata, sa statusom profesionalnog korisnika e-šaltera.

            Ako je objekat upisan u katastar nepokretnosti, a za objekat su izdate građevinska i upotrebna dozvola u postupku objedinjene procedure u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, upis stana vrši se na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole i elaborata geodetskih radova, saglasno odredbi člana 5. stav 8. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

            Ako su građevinska i upotrebna dozvola izdate pre sprovođenja objedinjene procedure, upis posebnog dela objekta u katastar nepokretnosti, saglasno odredbi stava 9. istog člana, vrši se na osnovu pravnosnažne građevinske, odnosno upotrebne dozvole, a ako dozvola ne sadrži sve neophodne podatke o posebnom delu objekta koji se upisuju u katastar nepokretnosti, upis se vrši na osnovu uverenja nadležnog organa izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, upis se vrši na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.  

             Radi upisa prava svojine na stanu potrebno je dostaviti ispravu, odnosno isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava svojine na objektu, odnosno licem na čije ime su izdate građevinska i upotrebna dozvola. 


Question No: 143, date: 16.08.2022

Pri promeni knjižnog vlasništva nepokretnosti kupoprodajnim Ugovorom, da li je sam overeni Ugovor dovoljan za knjiženje novog vlasnika, ili je potreban i neki dodatni dokaz/izjava, da je finansijska transakcija predvidjena Ugovorom zaista i u celosti i izvršena?

Answer

Odredbom člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti kao dokaz u postupku.

             Takođe,  odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbom stava 2. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

Imajući u vidu citirane odredbe, ukoliko ugovor sadrži saglasnost za upis (clausula intabulandi) koja nije uslovljena niti oročena i ako dokazuje pravni kontinuitat između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika, takav ugovor je dovoljan pravni osnov za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti. U suprotnom, treba dostaviti i navedene isprave.


Question No: 144, date: 15.08.2022

Marta 2017 godine sam potpisao i overio kupoprodajni ugovor za garažno mesto. Od tog momenta je počela da teče i moja poreska obaveza za ovu nepokretnost. Kako je ugovorom predviđeno garažu sam trebao da isplatim u ratama što sam i uradio u ugovorenom roku. U februaru 2020 godine po isplati ugovorene sume od investitora (prodavca) dobijam potvrdu o isplaćenoj sumi u celosti.
U samom kupoprodajnom ugovoru postoji Clausula intabulandi, tako da upis svojine se može uraditi bez prisustva prodavca a uz originalnu potvrdu o isplaćenoj kupoprodajnoj ceni (koju posedujem).
Molim Vas za savet kome je potrebno da se obratim kao i koja je procedura za upisom svojine.
Za sada sam pokušao kod notara koji je overio ugovor, prvo telefonski a potom i mailom, ali bezuspešno.

Answer

                Saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), javni beležnici od 01. jula 2018. godine imaju obavezu da  ugovor o prometu nepokretnosti koji potvrde (solemnizuju) dostave po službenoj dužnosti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

                Budući da ste ugovor o kupoprodaji garažnog mesta zaključili 2017. godine, moraćete Službi za katastar nepokretnosti da podnesete zahtev za provođenje promene imaoca prava, ukoliko je garažno mesto upisano u katastar nepokretnosti.   

             Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

             Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar ili na telefon 011 63 55 600.


Question No: 145, date: 15.08.2022

Kako mogu uraditi konverziju zemljišta u Katastru, šta je potrebno popuniti, gde predati?

Answer

               Ako ispunjavate uslove za pretvaranje prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine (konverzija) bez naknade, u skladu sa članom 102. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21). zahtev se podnosi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti.

              Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

            Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar ili na telefon 011 63 55 600.

            Zahtev za ostvarivanje prava na pretvaranje prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine uz naknadu podnosi se  organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za imovinsko-pravne odnose.


Question No: 146, date: 13.08.2022

Izvrsio sam otkup stana ali prilikom vadjenja vlasnickog lista video sam da mi stoji hipoteka,po ugovoru sam otkuoio stan i uknjizio bez prisustva druge strane,po ugovoru,medjutim hipoteku mi nisu izbrisali u katastru(Smederevo)iako sam dostavio dokaz pismeni da sam otkupio u celosti,sta da radi?

Answer

Saglasno odredbama čl. 43. i  44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

Dakle, potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za brisanje hipoteke i dostavite saglasnost hipotekarnog poverioca za brisanje hipoteke, koja mora biti overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog organa ili pravnosnažnu sudsku odluku.


Question No: 147, date: 11.08.2022

Moj pokojni otac je 1981god kupio jeden Deo parcele pored Nase parcele od rodjake ima ugovor Koji su tada pisali U mesnoj kancelariji sa dva svedoka onda se tesko razbole i bio nepokretan Tako da To Nije stigao da overi U sudu sada sam ja To nasledio i zeleo bih To da upisem na mene Dali mogu To da zavsimni gde?

Answer

Odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbom stava 2. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika, a koje po sadržini i formi moraju biti podobne za upis, u smislu odredaba čl. 86. i 87. navedenog zakona.

                Imajući u vidu citirane odredbe, u konkretnoj situaciji Vi ne može na osnovu rešenja o nasleđivanju da budete upisani u katastar nepokretnosti za imaoca prava na predmetnoj nepokretnosti, budući da ugovor o kupoprodaji koji je zaključio Vaš otac, a kojim dokazujete pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava, ne predstavlja ispravu podobnu za upis u katastar, budući da potpisi ugovarača nisu  overeni kod suda.

               Potrebno je da kod nadležnog suda, tužbom radi utvrđenja prava svojine, pokrenete parnični postupak, u cilju ostvarivanja svojih imovinskih prava. 

 


Question No: 149, date: 11.08.2022

Interesuje me da li postoje neka ogranicenja/specificnosti vezane za prodaju nekretnine koja se nalazi na katastarskoj parceli na kojoj se vodi vise nekretnina. Predmetna nekretnina je u privatnom vlasnistvu i pravo na parceli se vodi kao privatna svojina. Radi se o vise kuca (u delu jedne ulice u Beogradu) koje se vode na jednoj parceli ali su inace jos kada su kupljeni placevi i kuce gradjene, svi pojedinacni placevi odvojeni i ogradjeni.

Answer

                    Ukoliko je objekat izgrađen u skladu sa zakonom, ne postoji propisana zabrana raspolaganja objektom, bez obzira što se nalazi na katastarskoj parceli na kojoj je izgrađeno više objekata.

                   Odredbom člana 106. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 83/18) propisano je da se zabranjuje raspolaganje svim objektima ili delovima objekta izgrađenim posle stupanja na snagu zakona kojim se uređuje ozakonjenje objekata, bez izdate građevinske dozvole ili rešenja iz člana 145. tog zakona.

                   Na osnovu rešenja građevinskog inspektora o uklanjanju takvog objekta, odnosno posebnog dela objekta u katastar nepokretnosti se upisuje zabeležba zabrane raspolaganja objekta, saglasno odredbi stava 3. istog člana.

                   Zakon o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 96/15) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

                   Takođe, odredbom člana 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 83/18) propisano je  da je nadležni organ za ozakonjenje dužan da za sve objekte koji su u postupku ozakonjenja, po službenoj dužnosti, dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra potvrdu da je objekat u postupku ozakonjenja, u cilju upisa zabeležbe zabrane otuđenja za te objekte, roku od šest meseci od dana stupanja na snagu tog zakona.


Question No: 150, date: 09.08.2022

Poštovani, uknjiženi objekat porušen je od strane NN lica 2004 godine.Rušenje je prijavljeno gradjevinskoj inspekciji, nikad nije izašla na teren i sačinila zapisnik. Objeka je prisutan u katastru, ali ga nema na terenu. Sada je na terenu voćnjak, objekta nema u aerofoto snimku već 18 godina, a ni na terenu. Nakon ostavinske rasprave, nepostojeći objekat je suvlasništvo dva fizička lica. Zemljište pod objektom je vlasništvo samo jednog od ta dva fizička lica 1/1. Da li može taj objeka da se ukloni i iz katastra, jer ga nema na terenu.Podnošen je zahtev katastru uz zapisnik geometra i skicu i izjavu da objekat ne postoji na terenu, ali katastar neće da ga obriše. Deo kuće se vodi na pokojnika, a mogući naslednik ne želi da primi deo nasledstva jer objekta nema.Drugi naslednik se upisao i želi da se kuća obriše iz katastra, jer je jedini vlasnik zemljišta pod objektom, a objekat ne postoji.

Answer

            Odredbom člana 132. stav 1. Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br.  7/16, 88/16 i 7/19- dr. pravilnik) propisano je da se promena nastala uklanjanjem objekta provodi u katastru nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova, uz koji se prilaže rešenje o uklanjanju objekta ako je izdato.

            Dakle, rešenje o uklanjanju objekta nije neophodno za provođenje promene u katastru.

            U skladu sa odredbama člana 118. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) i čl. 100. i 101. Pravilnika o katastarskom premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 7/19, 26/20 i 122/20 - dr. pravilnik) Služba za katastar nepokretnosti vrši pregled elaborata geodetskih radova, koji obuhvata kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih geodetskih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa. Ako u postupku pregleda elaborata geodetskih radova utvrdi nedostatke, Služba za katastar nepokretnosti zapisnikom nalaže geodetskoj organizaciji da u roku od osam dana otkloni utvrđene nedostatke. Ako geodetska organizacija u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, Služba za katastar nepokretnosti rešenjem odbija zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti. 


Question No: 151, date: 09.08.2022

U vlasničkom listu stoji da  kuća,ima prizemnu etažu i nadzemnu etažu.Katastru nepokretnosti sam predala elaborat sud.veštaka gde se vidi da je kuća prizemna.Koliko vremena  traje i da li će biti izmenjena spratnost na osnovu priloženog?

Answer

                       Saglasno članu 5. st. 5-7. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podaci o objektu, uključujući i spratnost objekta,  upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i upotrebne dozvole, odnosno građevinske, ako je za objekat izdata samo građevinska dozvola. Ako dozvola ne sadrži  neophodne podatke o objektu koji se upisuju u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis podataka o objektu može se izvršiti na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izrađenog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

                     Objekat izgrađen u skladu sa propisima po kojima u vreme gradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju upisuje se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke, u skladu sa odredbom stava10. istog člana.

                    Ako se radi o objektu koji je izgrađen bez dozvole, u vreme kada je ona bila neophodna za izgradnju objekta, upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova, u skladu sa odredbom stava 11. istog člana.

                  Shodno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova,  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Question No: 152, date: 08.08.2022

Postovani obracam vam se u ime cele zgrade naime zgrada je u katastru upisna kao objekat izgradjen bez dozvole,objekat poseduje i upotrebnu iz 73 godine i gradjevinsku iz 66. U pomenutim dozvolama postoji mnogo gresaka, ja sam licno dosao do prepisa upotrebne ,gradjevinske i do zakljucka kojima se sve greske ispravljaju i sve to u ime tri stambene zajednice u problemu predao na pisarnici katastra opstine. Ogroman problem u sistemu hronoligije nastaje cinjenicom da pre predmeta upisa dozvole postoji 15 neresenih predmeta upisa i promena nosioca prava jer ni jedan od tih predmeta ne moze biti resem pre upisa dozvola a same dozvole ne mogu biti resene zbog postojanja predhodnih predmeta. Ova a tipicna situacija je dovela sve nas stanare u mat poziciju i onemogucila promet i bilo koju pravnu radnju. Bili bi vam izuetno zahvalni ukoliko bi vi mogli na bilo koji nacin da nam date bilo kakvu smernicu. 

Answer

Ako su u katastru nepokretnosti, na istom objektu na koji se odnosi vaš zahtev, upisane zabeležbe prethodno pokrenutih postpaka, možete od Službe za katastar nepokretnosti da zatražite da izvrši spajanje postupaka, u skladu sa članom 35. stav 3. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Navedenom odredbom je propisano da, ako se po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke pokrene postupak upisa u katastar, a u odnosu na istu nepokretnost se već vodi drugi postupak, odnosno postupci, koji se zasnivaju na istom ili različitom činjeničnom stanju, odnosno istom ili različitom pravnom osnovu, sa istim ili različitim strankama u tim postupcima, ako proceni da će istovremeno odlučivanje u svim tim slučajevima doprineti efikasnijem i ekonomičnijem okončanju svih tih postupaka, Služba ih može spojiti i jedinstvenim rešenjem odlučiti po svim tim osnovima, odnosno zahtevima. 


Question No: 153, date: 08.08.2022

Predali smo preko geodeta svu dokumentaciju za cepanje parcele,dokumentacija je prilozena u katastar I vec duze vremena nemamo odgovor.Da li postoji zakonski rok za zavrsetak posla u katastru Ili mozemo tako da cekamo dok neko ne uradi svoj deo posla?

Answer

                Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.

                Urgenciju za rešavanje Vašeg predmeta u Službi za katastar nepokretnosti možete uputiti preko aplikacije koja je dostupna na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/


Question No: 154, date: 01.08.2022

Kupila bih stan u Beogradu, ali u listu nepokretnosti stoje dve zabeležbe, pri čemu ni vlasnik stana još nije promenjen.
Pitanje je kako mogu doći do kopije tih zabeležbi da bih proverila o čemu se radi obzirom da su predate još 4.05.2022.Answer

Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnostima, koje će sadržati podatak o ispravi koja je predstavljala osnov za upis u katastar nepokretnosti tih zabeležbi.

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja možete preuzeti sa veb prezentacije Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

Zahtev možete dostaviti poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje odabirom opcije “Zakazivanje šalterskog termina” radi predaje zahteva.

 


Question No: 155, date: 01.08.2022

Poštovani, kupila sam stan 2011. Pola novca dato je u kešu na ruke prodavcu (u pitanju su dva prodavca) a pola im je dato na osnovu stambenog kredita. U Listi nepokretnosti u vl. listu oni se i dalje vode kao vlasnici s tim što postoji hipoteka na osnovu stambenog kredita. Misleći da svoje ime ne mogu da upišem dok se kredit ne isplati, tako nisam ni prebacila nepokretnost na svoje ime. sad vidim da sam to trebala uraditi. Imam overen kupoprodajni ugovor i potvrdu koju su mi prodavci potpisali da je iznos u celosti isplaćen, ali je problem što ona nije overena u sudu. Tako je bilo onda (2011.) godine gde ni banka to nije tražila. Dakle, potvrda postoji ali nije overena. Budući da je prošlo dosta vremena, pitanje je da li ću ja uspeti da pronađem prodavce. Šta u tom slučaju? Znam da je to potrebno za promenu vlasničkog lista, ali šta ako ne budem mogla da stupim u kontakt sa prodavcima kako bi overili potvrdu u sudu. Ponavljam, potvrdu sa njihovim potpisima imam, ali ne overenu. Šta mi je činiti?

Answer

Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

Dakle, ako ugovor o kupoprodaji ne sadrži bezuslovnu saglasnost za upis, već je ona data u posebnoj ispravi, takva isprava mora biti overena.


Question No: 156, date: 28.07.2022

Imam pitanje, šta predtavlja zabeležba da pravostepena odluka nije konačna i kako je moguće doći do detaljnijih informacija o toj zabeležbi?
Da li se to vidi u listu nepoktnosti i kako doći do lista nepokretnosti?

Answer

                Saglasno odredbi člana 61. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br.  41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), upis promene u katastar vrši se odmah po donošenju rešenja o upisu uz upis zabeležbe da rešenje o upisu nije konačno ni pravnosnažno.

                Od dana dostave rešenja počinje da teče rok za žalbu na rešenje, koji je, saglasno navedenom zakonu, osam dana. Rešenje postaje konačno istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja, ako je žalba izjavljena, kada se briše zabeležba da rešenje nije konačno.  Ako u naknadnom roku od 40 dana od nastupanja konačnosti rešenja Službi za katastar nepokretnosti ne bude dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor, zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se iz katastra nepokretnosti. U katastar nepokretnosti upisuju se broj i datum rešenja o upisu, kao i vrsta upisa, na koje se odnosi zabeležba da rešenje nije konačno. Za bliže podatke o datumu nastupanja konačnosti rešenja možete se pisanim putem obratiti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti.

Zahtev za izdavanje lista nepokretnosti možete podneti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti putem pošte, preporučenom pošiljkom, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera..

Takođe, možete se obratiti javnom beležniku ili geodetskoj organizaciji koji su ovlašćeni za izdavanje lista nepokretnosti, koji ima istu dokaznu snagu kao da ga je izdala Služba za katastar nepokretnosti.


Question No: 157, date: 23.07.2022

Postovani, da li mozete da mi pojasnite znacenje kada su parcele istog broja sa kosom crtom i dodatnim brojem. Na primer: 123/1, 123/2 123/3, ..... Da li se to podrazumeva kao suvlasnistvo na parceli? 

Answer

Taj razlomak ne znači da je katastarska parcela u suvlasništvu dva ili više lica, već on predstavlja broj katastarske parcele koja je nastala deobom katastarske parcele.

Odredbom člana 109. st. 1. i 2. Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 7/16, 88/16 i 7/19 - dr. pravilnik) propisano je da se nove parcele nastale deobom parcele koja je numerisana celim brojem, numerišu u vidu razlomka, tako da brojilac predstavlja dosadašnji broj parcele, a imenilac brojeve od 1 do n. Ako se vrši deoba parcele koja je numerisana u vidu razlomka, nove parcele se numerišu tako da se za brojilac zadržava brojilac deljene parcele, a imenioci dobijaju brojeve u nastavku iza poslednje iskorišćenog broja imenioca za taj brojilac.


Question No: 158, date: 21.07.2022

U listu nepokretnosti za k.p.1085/1 KO Veliko Gradište je upisan teret na parceli u G-listu "pravo prolaza". Na osnovu kog dokumenta je upisan navedeni teret, pošto ja, kao vlasnik parcele nisam obaveštena o navedenom?

Answer

Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnostima, koje će sadržati podatak o ispravi koja je predstavljala osnov za upis u katastar nepokretnosti prava stvarne službenosti prolaza.

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja možete preuzeti sa veb prezentacije Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

Zahtev možete dostaviti poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje odabereom opcije “Zakazivanje šalterskog termina” radi predaje zahteva.


Question No: 159, date: 07.07.2022

Plac povrsine 6 ari, ciju kupovinu razmatram, se vodi kao livada 7. klase. Kada sam na internetu pronasao doticni plac po broju koji mi je prodavac prosledio, shvatio sam da je ono sto sam ja gledao/razmatrao sa prodavcem zapravo manji deo velikog placa od 209 ari. Vecinski vlasnik zaista jeste prodavac sa kojim pregovaram, ali se takodje na sajtu pojavljuje i njegova sestra kao vlasnik manjeg dela. Prodavac me ubedjuje da se nakon procesa kupoprodaje, kada geometar koji "omeri" parcerlu preda podatke katastru, dobije novi broj parcele koji odgovara "mom" placu, sa mojim licnim podatcima navedenim u polju gde se navodi vlasnik. Ne poznajem proces koji se primenjuje u ovom slucaju, pa Vas molim za tumacenje/pojasnjenje (mozda i kraci opis akcija koje se sprovode pri kupovini placa?). Takodje, interesuje me na koji nacin mogu da preinacim plac u zemljiste na kome je dozvoljena gradnja planinske kuce?

Answer

Vi možete od prodavca-suvlasnika da kupite određeni udeo u pravu svojine na predmetnoj katastarskoj parceli, a kasnije da sa ostalim suvlasnicima izvršite deobu katastarske parcele.

                Ako katastarska parcela predstavlja građevinsko zemljište, saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) uz zahtev za provođenje parcelacije (deobe katastarske parcele) u katastru nepokretnosti podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, projekat parcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja. Takođe, podnosi se i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

                Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima predstavlja ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno u postupku kod nadležnog suda ili javnog beležnika.

                Promena namene (vrste) zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko vrši se planskim dokumentom. 

               Odredbom člana 88. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) propisano je da kada se planskim dokumentom promeni namena poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište, organ nadležan za donošenje planskog dokumenta je dužan da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu tog dokumenta, organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra dostavi planski dokument koji sadrži popis katastarskih parcela kojima je promenjena namena ili opis granice planskog dokumenta sa popisom katastarskih parcela sa odgovarajućim grafičkim prikazom.

               Budući da je odredbom člana 88. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji propisano da se poljoprivredno zemljište kojem je planskim dokumentom promenjena namena u građevinsko, do privođenja zemljišta nameni može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, u katastru nepokretnosti se, prilikom promene vrste (namene) zemljišta zadržava postojeći upis kulture (načina korišćenja) i klase, sve dok se ne steknu uslovi za promenu upisane kulture, u skladu sa Pravilnikom o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta  (Službeni glasnik RS“, broj 63/14).

             Odredbom člana 38. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da se katastarska kultura, odnosno način korišćenja zemljišta na parceli, odnosno delu parcele, utvrđuje uviđajem na licu mesta prema faktičkom stanju.

             Saglasno članu 40. tog pravilnika, utvrđena promena katastarske kulture konstatuje se u zapisniku o utvrđivanju katastarske kulture zemljišta, koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija.


Question No: 160, date: 29.06.2022

Potrebno mi je pojašnjenje vezano za upis u katastar. Naime, u pitanju je stan u okviru stambene zgrade za kolektivno stanovanje koju je gradila opština Palilula. Zgrada se nalazi u ulici .......br. 15, 11xxxx, broj parcele je 4xxx. Stambena zgrada je upisana u katastar i u statusu objekta je navedeno da objekat ima odobrenje za upotrebu. Takođe, tri stana su već upisana kao vlasništvo fizičkih lica. Moja baka je 1993. godine otkupila stan od opštine, o čemu postoji Ugovor o otkupu stana i dokaz o uplati. Molim Vas za pomoć šta je sve potrebno da pribavimo od dokumentacije i dostavimo katastru kako bismo stan upisali u katastar.

Answer

Budući da je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti, potrebno je da uz zahtev za upis stana sa upisom imaoca prava u katastar nepokretnosti, dostavite ugovor o otkupu stana.

               Saglasno odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon), ugovor o kupoprodaji, da bi predstavljao ispravu podobnu za upis, mora da sadrži izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

                Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu tog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.          

               Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.


Question No: 161, date: 27.06.2022

Vlasnik sam stana na Novom Beogradu, ali mi je pogrešno upisano ime oca. U svim dokumentima mi je napisano ispravno ime oca. Kako da ispravim ovu grešku? 

Answer

Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisan pogrešan podatak, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 162, date: 27.06.2022

Majka koja je bila penzioner je potpisala 2008 ugovor o otkupu stana u društvenoj svojini pri čemu je upisano da će stan biti isplaćen u roku od 40 godina. Stan nije upisan u katastar. Majka je preminula ove godine, koja je procedura za upis stana?

Answer

               Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

                Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

                Dakle, ukoliko je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti, uz zahtev za upis stana sa upisom imaoca prava u katastar nepokretnosti, pored ugovora o otkupu stana, potrebno je  dostaviti i bezuslovnu izjavu prodavca o dozvoli upisa (ako nije sadržana u ugovoru) ili navedenu potvrdu.

               Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.


Question No: 163, date: 24.06.2022

Pre 12 godina kupila sam stan direktno preko investitora,stan je kupljen iz kredita.Iz neznanja ga nisam uknjizila na svoje ime i kada sam resila da ga otudjim saznala sam da se stan vodi na firmu od koje sam ga kupila.Kod notara mi traze clausula intabulandi,medjutim direktor firme ne zeli da se licno pojavi kod notara,vec mi je poslao papir da mogu da se knjizim i overio ga je digitalnim sertifikatom.Molim Vas da mi odgovorite da li je uopste moguce ovako overiti clausulu i ako nije koji je zakonski rok da mi direktor te firme potpise saglasnost za uknjizbu.

Answer

Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u toj ispravi, ona može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Zakonom nije propisan rok u kom se može dati izjava o dozvoli upisa u posebnoj ispravi, uz overu potpisa.


Question No: 164, date: 24.06.2022

Ugovorom o poklonu svekar je poklonio stan mom suprugu. U Katastru sada nije upisana površina stana. Kako izvaditi list nepokretnosti sa upisanom kvadraturom? 

Answer

Upis podataka o posebnim delovima objekta, uključujući i površinu, vrši se, saglasno članu 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  na osnovu građevinske, odnosno upotrebne dozvole ili uverenja nadležnog organa izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata navedena dozvola, odnosno nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke, ako organ nije u mogućnosti da izda tako uverenje.

Potrebno je podneti zahtev za naknadni upis površine stana i u prilogu dostaviti navedenu ispravu.


Question No: 165, date: 22.06.2022

Molim vas objasnite mi sta da radim u slucaju greške imena pokojne tetke ,umesto imena iz  L.Karte u listu nepokretnosti stoji pogrešno ime.Treba da podnesem zahtev za ostavinsku ali Javni Beleznik kaze da mora da se ispravi kao sto je u L.Karti.

Answer

                Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisan pogrešan podatak, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i dostavite odgovarajuće dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 166, date: 22.06.2022

Pre 15 godina je parcela koju su deda i njegova braća imali podeljena između njih. Nakon smrti dede otac sa braćom je podelio dedinu parcelu.

Međutim dolazi do problema gde se po katastru i geodetskom merenju dedin brat nalazi ogradom 2m u našoj međi, a međni kamen koji je postavljen pre 15 godina pokazuje da je ograda na ispravnom mestu.

Sumnjamo da je došlo do greške u katastru, i da je neko nešto pomerio u katastru. Jer kako su nam geometri rekli oni samo čitaju podatke sa GPS-a.

Šta da radimo? 

 

Answer

Možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu- Sektoru za nadzor i kontrolu, Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića 39,  sa zahtevom za kontrolu geodetskih  radova izvršenih u postupku obnove granica katastarske parcele. Nadležni Sektor će, u postupku kontrole, proveriti kvalitet izvedenih geodetskih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, te da li je geodetska organizacija preuzela podatke premera prema poslednjem stanju u bazi podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema za tu vrstu geodetskih  radova i kojom metodom je izvršeno geodetsko merenje.


Question No: 167, date: 21.06.2022

Postovani, htela bih da kupim stan koji je vanknjizno vlasnistvo. Objekat ima gradjevinsku dozvolu i Izmenu iste, nema upotrebnu dozvolu. U katastru je kao drzalac objekta upisan investitor koji je u stecaju. Stan je kupljen tzv. Ugovorom o finansiranju izgradnje stana broj... i overen u Prvom opst. sudu 1995. kao stan br xx u ul... Aneksom Ugovora iste godine Utvrdjen je nov naziv ulice kakav je i danas, izvrsena prenumeracija stana u stan br.xx i utvrdjena konacna povrsina stana. Napominjem da Aneks ugovora nije overen u sudu. Stecajni upravnik je pre par meseci solemnizovao potvrdu da nema potrazivanja po ovom stanu na osnovu dokaza zajedno sa clausulom intabulandi. Medjutim, u Uverenju o posebnom delu gradjevinskog odeljenja Opstine ovaj stan se vodi kao stan br.xx, sto notarima predstavlja smetnju za overu. Buduci prodavac je kao vlasnik stana na osnovu Ugovora o poklonu od majke koja je prvi vlasnik stana, angazovao ovlascenog sudskog vestaka gradjevinske struke koji je na osnovu celokupne dokumentacije i tehnicke jer je ovo jedini stan u NPR sa povrsinom koja se poklapa sa P u gradj. dozvoli i Aneksu, kao i fizickim uvidom, kao i svim komunalnim i poreskim obavezama koje se vode na stan br.xx i prebivalistem prodavca na adresi i stanu br. xx,vestacio da se radi o stanu br. xx Da li je za katastar neophona solemnizacija Aneksa, mada mu je na neki nacin legitimitet dat i overom Potvrde o isplati u u celosti, i da li je ovo vestacenje validno da se ja sa urednim pravnim sledom kao kupac upisem u katastru kao drzalac stana br.xx, a kada se steknu uslovi i nosilac prava svojine na stanu br.xx.

Answer

Odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).

                Dakle, podaci o stanu koji su navedeni u ugovoru, odnosno aneksu ugovora moraju da odgovaraju podacima iz katastra nepokretnosti. Aneks ugovora mora da ima istu formu koja je propisana za osnovni ugovor.

               Ukoliko stan nije upisan u katastar nepokretnosti, podaci o stanu iz ugovora, odnosno aneksa ugovora, moraju da odgovaraju podacima iz isprave na osnovu koje se vrši upis stana u katastar nepokretnosti, a to je, saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), pravnosnažna građevinska dozvola, odnosno uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, ukoliko dozvola ne sadrži neophodne podatke. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda navedeno uverenje, upis u katastar nepokretnosti posebnog dela objekta vrši se, shodno navedenoj odredbi, na osnovu nalaza i mišljenja veštaka građevinske struke izdatog na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

             Ukazujemo da, ukoliko je investitor upisan u katastar nepokretnosti za držaoca objekta, kupac stana u tom objektu ne može da bude upisan u katastar kao vlasnik stana, već kao držalac.  


Question No: 168, date: 13.06.2022

Postoji ugovor o doziv.izdrz koji je katastar upisao ali nije sproveo ugovor do kraja gde stoji cl 5 koji kaze da overom ugovora nekretnina prelazi na poklonoprimaoca direktno i time su moja prava narusena od strane katastra ne mojom krivicom vec njihovim neznanjem ili ne citanjem ugovora.Znam da mogu da se drugostepenom zalbom mogu zaliti ali postoji li neki kraci put da oni meni upisu nekretninu na moje ime a dokumen tj.ugovor je dokaz.

Answer

Ponovo podnesite zahtev za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti na osnovu tog ugovora, sa napomenom da se ne radi o ugovoru naslednog prava, kojim se ugovara prenos prava svojine na nepokretnosti na davaoca izdržavanja posle smrti primaoca izdržavanja, već o obligaciono-pravnom ugovoru kojim je ugovoreno da se pravo svojine na nepokretnost prenese  na davaoca izdržavanja za života primaoca izdržavanja, odmah po zaključenju i solemnizaciji (potvrđivanju) ugovora kod javnog beležnika.


Question No: 169, date: 12.06.2022

Brat i ja smo nasledili kucu i plac od roditelja. Kuca je napravljena 1980. Placene su sve participacije ali je uradjeno odstupanje od gradjevinske dozvole. Brat i ja smo uradili fizicki deobu, brat je uradio plan izgradjenog objekta i upotrebnu dozvolu i prodao svoj deo kuce koji je kupac platio stambenim kreditom i taj stan stavio pod hipoteku. Za moj stan nije uradjena upotrebna dozvola zato sto stan nije zavrsen. Isti kupac je zainteresovan i za kupovinu mog stana. U katastru se moj stan vodi na moje ime kao svojina.Pise da deo objekta nema dozvolu za gradnju. Da li mogu da prometujem takvu nekretninu i moze li se plariti stambenim kreditom. Da li kupac moze taj stan dati pod hipoteku?

Answer

Odredbom člana 106. stav 2. Zakona o izmenama I dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 83/18) propisano je da se zabranjuje raspolaganje svim objektima ili delovima objekta izgrađenim posle stupanja na snagu zakona kojim se uređuje ozakonjenje objekata, bez izdate građevinske dozvole ili rešenja iz člana 145. ovog zakona.

Dakle, zabrana raspolaganja ustanovljena je za objekte i delove objekta koji su izgrađeni bez građevinske dozvole posle 27. novembra 2015. godine, kada je stupio na snagu Zakon o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, broj 96/15).

 


Question No: 170, date: 11.06.2022

Nakon ostavinskog postupka doneto je resenje kojim smo majka,sestra i ja upisane u katastar,sa pravom koriscenja na nepokretnostima za koje je prethodno otac imao pravo koriscenja.S obzirom da nije upisano pravo svojine,vec pravo korisnjenja,da li mozemo slobodno raspolagati nepokretnostima u smislu prometa nepokretnosti?

Answer

Pravo korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini nije u prometu. Da bi zemljište moglo da se otuđi, potrebno je da se prethodno izvrši konverzija, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine.

               Raniji sopstvenici građevinskog zemljišta i njihovi pravni sledbenici mogu ostvariti pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, bez naknade, u postupku koji sprovodi mesno nadležna Služba za katastar nepokretnosti.

                Pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, bez naknade, ne mogu ostvariti lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa. Ta lica mogu ostvariti pravo na konverziju na građevinskom zemljištu uz naknadu, u postupku koji sprovodi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose, u skladu sa Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 64/15 i 9/20).


Question No: 171, date: 10.06.2022

Kupio sam stan 2012 godine, medjutim jos uvek nisam izvršio promenu vlasništva u katastru nepokretnosti. Da li postoje zakonom proisani urokovi u kojima se to mora izvršiti?

Answer

Imate pravo da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za provođenje promene imaoca prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti.

Zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac zahteva  možete preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi:   https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BE

Zahtev možete podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata koji je profesionalni korisnik e-šaltera ili predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar ili na telefon 011 63 55 600.


Question No: 172, date: 06.06.2022

Želim da kupim stan u Bulevaru Despota Stefana, opština Palilula, na parceli xxxx svojina RS, od prodavca koji se nije uknjižio ali kaže da je kupio stan od prvo upisanog vlasnika RS.
Na stanu piše da je svojina državna RS i da je Ministarstvo odbrane KORISNIK na tom stanu.

Answer

Odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon I 9/20-dr. zakon ) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbama st. 2. i 3. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika, a kada se vrši upis stvarnih prava na novoizgrađenom objektu ili na stanu stečenom ugovorom o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini ne zahteva se postojanje upisanog prethodnika.

                Dakle, ako Vaš prodavac poseduje ispravu koja je po sadržini i formi podobna za upis, odnosno koja ispunjava zakonom propisane uslove za upis u katastar nepokretnosti, Vi ćete na osnovu kupoprodajnog ugovora sačinjenog u skladu sa zakonom i te isprave moći da se upišete u katastar nepokretnosti kao jedini imalac prava na stanu.


Question No: 173, date: 02.06.2022

Интересује ме да ли када одем у катастар могу, за своју парцелу, да добијем које су се све промене дешавале и када? Рецимо од 1940.године па до дана данашњег?

Answer

Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o svim promenama na određenoj katastarskoj parceli (istorijat promena). Služba za katastar nepokretnosti dužna je da Vam, na osnovu raspoloživih podataka iz službene evidencije koju vodi, izda uverenje, najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva, saglasno odredbi člana 29. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje).

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

 


Question No: 174, date: 01.06.2022

Poštovani, deda je dobio rešenje o uknjizbi u tri primerka i greškom tri puta uplatio taksu. Kako možemo da tražimo povraćaj novca od njih?

 

Answer

                Stranka ima pravo da zahteva povraćaj pogrešno uplaćene takse u korist budžeta Republike Srbije. Potrebno je da od postupajuće Službe za katastar nepokretnosti zatraži izdavanje potvrde o iznosu pogrešno uplaćene republičke administrativne takse, na osnovu koje u Poreskoj upravi može da ostvari povraćaj više uplaćenog novčanog iznosa.

 


Question No: 175, date: 01.06.2022

Ovim putem hteo bih da vas pitam kako mogu izvršiti upis stana u katastar nepokretnosti, u pitanju je zgrada koja ima građevinsku dozvolu a nema upotrebnu,inače zgrada je izgrađena 2008 god. i da napomenem stan koji želim da upišem  odrađen je nakon podnete građevinske dozvole. 

Answer

                Ako je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti, radi upisa stana potrebno je, uz zahtev za upis, dostaviti uverenje (specifikacija) nadležnog organa izdato na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola za objekat, a ako organ nije u mogućnosti da izda uverenje, dostavlja se nalaz i mišljenje sudskog veštaka građevinske struke sačinjeno u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom, saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

 


Question No: 176, date: 31.05.2022

Poštovani,kupio sam plac sa kućom tj. upisan sam na 2/3 i na plac i na kuću.Čovek na koga se vodi 1/3 placa i kuće je umro a njegovi sinovi ostavinskom raspravom nisu obuhvatili plac i kuću.Neće da preduzimaju ništa,šta ja mogu da uradim? Kuća nije uknjižena a ja plaćam porez već 4 godine na celu kvadraturu,a na zemlju 2/3 vrednosti poreza.Da li mogu da uknjižim kuću,da li mogu da pokrenem postupak nekako za tu 1/3 sobzirom da je čovek umro pre 20godina?

Answer

Ne možete da se upišete u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na predmetnim nepokretnostima sa udelom 1/1, bez obzira što je suvlasnik nepokretnosti sa udelom od 1/3 preminuo,  ukoliko ne posedujete pravnosnažnu sudsku odluku ili ugovor zaključen sa njegovim naslednicima.

                Ukoliko rešenjem o nasleđivanju kojim je raspravljena zaostavština tog lica nije obuhvaćen suvlasnički udeo na predmetnim nepokretnostima, kao lice koje ima pravni interes, nadležnom sudu za sprovođenje ostavinskog postupka, možete podneti predlog za donošenje dopunskog rešenja  o nasleđivanju.

 


Question No: 177, date: 31.05.2022

Molim Vas za savet i objašnjenje kako jedan plac može da se prenese na moju majku. Situacija je sledeća: U listi nepokretnosti je plac zaveden kao gradsko građevinsko zemljište. Po katastru je korisnik placa osoba koja je umrla pre dvadeset godina. Plac je prodala za života i pravo korišćenja nikada nije preneto na kasnije kupce. Tu je najpre bespravno napravljena kuća. Moja porodica je kuću kupila od prethodnih vlasnika, legalizovana je pre desetak godina i upisana  u katastar kao privatna svojina moje majke. Moja majka plaća porez i ostale račune za plac i kuću oko 35 godina. Ona je dakle takozvani savesni držalac placa već 35 godina.  Korisnik placa i vlasnik kuće (u ovom slučaju moja majka, ali i prethodni vlasnici) nisu ni u kakvom srodstvu. Šta treba da se uradi da se plac prebaci na moju majku?

Answer

Potrebno je da Vaša majka, organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove, podnese zahtev za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta, u skladu sa članom 70. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/20).

                Odredbom člana 105. stav 1. navedenog zakona propisano je da vlasnik objekta, odnosno posebnog fizičkog dela objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen, stiče pravo svojine na katastarskoj parceli na kome je taj objekat izgrađen, u cilju uspostavljanja jedinstva nepokretnosti.

                Odredbom stava 2. Istog člana propisano je da, kada je pravo svojine na objektu stečeno po osnovu legalizacije, odnosno ozakonjenja objekta, odnosno na osnovu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), vlasnik tog objekta ima obavezu utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta, u skladu sa članom 70. tog zakona.

                Upis prava svojine na građevinskom zemljištu iz st. 1. i 2. istog člana vrši se na osnovu rešenja iz člana 70. tog zakona, koje organ nadležan za imovinsko-pravne poslove, po pravnosnažnosti, dostavlja po službenoj dužnosti organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.

 


Question No: 178, date: 30.05.2022

Ukoliko je Stan kvadrature 56m2 gde je uknjizeno samo 50m2 da li se prilkom prodaje stan racuna kao kvadratura 50 Ili 56 m2. Planiram da kupim san koji je ovako uknjizen pa bih volela da znam po zakonu sta se racuna za plaćanje u tom slucaju.

Answer

Odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da isprava, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalog, mora da sadrži označenje nepokretnosti na koju se odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dela objekta).

                Dakle, površina stana navedena u ugovoru o kupoprodaji mora da odgovara površini stana upisanoj u katastar nepokretnosti.


Question No: 179, date: 30.05.2022

Kupujem kucu od 100m2,suteren od 20m2 nije bio legalizovan zato sto je naknadno dograđivan.
Sada sam zavrsio legalizaciju za tih 20m2 tj.geometar je uradio svoj deo posla.
Zanima me koliko vremena je potrebno da se to upise u katastru,da se izmeni list nepokretnosti?

Answer

Saglasno članu 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Question No: 180, date: 30.05.2022

Pokrenuta je Ostavinska rasprava po sl. duznosti, gde se vodim kao naslednik nepokretnosti koja je otudjena jos 2014. god , s tim da nigde ne postoji pisani dokumentan niti ugovor o kupoprodaji ( ugovor sklopljen usmeno ) .  Kakva su moja prava sto se tice te nepokretnosti?

Answer

Ugovor o kupoprodaji koji nije zaključen u zakonom propisanoj formi (pisana forma i overa, odnosno potvrda od nadležnog organa) je ništav i ne proizvodi pravno dejstvo.

U zavisnosti od toga o kojoj nepokretnosti se radi, kod javnog beležnika se možete informisati da li su ispunjeni uslovi da u svojstvu naslednika nepokretnosti sa kupcem zaključite poravnanje kojim ćete kupcu priznati pravo svojine na toj nepokretnosti.


Question No: 181, date: 30.05.2022

Ukoliko posle geometarskog omedjavanja komsija ukloni postavljene geometarske mere - oznake, da li postoji nacin da se natera da plati ponovno merenje i spreci njihovo uklanjanje? Da li se to radi preko suda ili moze privatno.?

Answer

Kada su međni znaci uništeni, oštećeni ili pomereni, a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu, sud utvrđuje granicu između susednih nepokretnosti, u skladu sa odredbama čl. 155-163. Zakona o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 25/82, 48/88, i „Službeni glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/05 – dr. zakon, 85/12, 45/13 – dr. zakon, 55/14, 6/15, 106/15 – dr. zakon i 14/22).

                Predlog za uređenje međa između susednih zemljišnih parcela može podneti svaki od sopstvenika, odnosno korisnika tih parcela.


Question No: 182, date: 30.05.2022

Sudskim rešenjem podeljena je imovina dede i babe između oca i strica. Njih dvojica se nikada nisu upisali u katastru kao vlasnici i imovina je stajala na babino ime. Stric je nedavno preminuo i njegova porodica podelila je imovinu koju su imali. Njegova deca (moji brat i sestra od strica) upisali su se u katastru kao jedini vlasnici babine i dedine imovine, svako po 1/2. Kako je to moguće pošto nisu jedini vlasnici po rešenju koje imamo, već tu pripada i moj otac?

Promenu vlasnika videli smo ukucavanjem broja parcele u javnom uvidu katastra.

Answer

                Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na predmetnim katastarskim parcelama (istorijat promena), koje će sadržati podatke o tome po kom pravnom osnovu i kada je izvršena poslednja promena imaoca prava na tim parcelama.

                Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 183, date: 29.05.2022

Zelim da kupim njivu 4 klase. U podacima katastra nepokretnosti pise samo ime na koga je njiva

Kako mogu da dobijem vise informacija o vlasniku i gde? 

Answer

Fizička lica imaju pravo na zaštitu u vezi sa obradom podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 87/18 ). Saglasno odredbama člana 15. tog zakona, organ vlasti ne može da obrađuje, odnosno učini dostupnim podatke o ličnost bez pristanka lica na koje se ti podaci odnose, osim ako je zakonom drugačije propisano.

                Odredbom člana 52. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano je da se list nepokretnosti izdaje svakom zainteresovanom licu.

                Shodno odredbama člana 70. stav 3. i člana 72. stav 4. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon), list nepokretnosti treba da sadrži podatak o prebivalištu i adresi imaoca prava na nepokretnosti.

                Zahtev za izdavanje izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti - list nepokretnosti podnosi se Službi za katastar nepokretnosti putem pošte, preporučenom pošiljkom ili se neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti. Obrazac zahteva možen se preuzeti na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/izdavanje-izvoda-iz-lista-nepokretnosti

                Javni beležnici i geodetske organizacije su takođe ovlašćeni za izdavanje lista nepokretnosti, koji ima istu dokaznu snagu kao da ga je izdala Služba za katastar nepokretnosti.


Question No: 184, date: 27.05.2022

Htela bi da kupim zemljiste sa zgradom ali u katastru pise "ostale zabelezbe propisane zakonom" hipoteka
Sta znaci navedeno ?

Answer

Evidentno je da je na predmetnim nepokretnostima upisana hipoteka, ali nije poznato koja zabeležba je upisana.

                Zabeležba je upis kojim se u katastar nepokretnosti upisuju činjenice koje su od značaja za zasnivanje, izmenu, prestanak ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima, koje se odnose na ličnost imaoca prava, na samu nepokretnost ili na pravne odnose povodom nepokretnosti

                Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o činjenicama iz službene evidencije, i to kada, po kom osnovu je upisana predmetna zabeležba i na šta se konkretno odnosi.


Question No: 185, date: 26.05.2022

Parcela se u katastru na karti vodi na moje ime  a u registru na drugo ime ja je koristim bez smetnji godinama cija je parcela?

Answer

Odredbom člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je načelo upisa, koje podrazumeva da se svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar, a da prestaju brisanjem tog upisa, te da se samo u slučajevima određenim zakonom, svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima i vodovima mogu steći i pre upisa u katastar, ali da i tada tek upisom proizvode pravno dejstvo prema savesnim trećim licima.

                Dakle, imalac prava svojine, odnosno prava korišćenja na katastarskoj parceli je lice koje je upisano u katastar nepokretnosti kao imalac tog prava.


Question No: 186, date: 25.05.2022

Koji je zakonski rok da se nakon predatog zahteva upise kvadratura stana u list nepokretnosti?

Answer

Saglasno članu 36. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  rok za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.


Question No: 187, date: 24.05.2022

Da li može stan od pokojnog svekra da se uknjiži pola na sina pola na snaju ili samo snaju?

Answer

U slučaju smrti lica koje je upisano u katastar nepokretnosti za imaoca prava na nepokretnostima, promena u katastru se sprovodi na osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju, tako što se upisuju njegovi naslednici ili lice kome je naslednik ustupio svoj nasledni deo, u skladu sa tim rešenjem.


Question No: 188, date: 24.05.2022

Moj rođak pregovara o kupovini stana u porodičnoj stambenoj zgradi koja se sastoji od ovog  i još jednog stana. Od navedena dva stana u list nepokretnosti je upisana samo svojina vlasnika stana (imaoci prava na posebnom delu) koji moj rođak namerava da kupi. Ono što nas buni, je činjenica da je u listu nepokretnosti, upisano da je navedena porodična stambena zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju, i da vlasnik odnosno držalac nije utvrđen. Da li moguć upis svojine na posebnom delu, ako se ima u vidu  da je porodična stambena zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju, i da vlasnik odnosno držalac nije utvrđen.

Answer

Ako je zgrada izgrađena bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u vreme kada je prema važećim propisima bilo neophodno pribaviti tu dozvolu, kupac stana, kao posebnog dela takvog objekta, ne može da bude upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na stanu.

                Upis prava svojine na objektu i posebnom delu objekta vrši se na osnovu pravnosnažne upotrebne dozvole, u skladu sa odredbom člana 158. stav 17. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), odnosno pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju objekta, saglasno odredbi člana 36. stav 1. Zakona o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/15, 83/18, 81/20 – US).


Question No: 189, date: 24.05.2022

Imam ugovor o kuporodaji vocnjaka koji je zakljucen 2006. godine i overen pred sudom, izmedju mog dede i prodavca. Kada pokusam da nadjem taj broj parcele koji je naveden u predmetnom ugovoru na sajtu mi pise da nema podataka za taj broj katastarske parcele. Verujem da je u medjuvremenu izvrsena neka preparcelizacija. Kako da proverim da li je deda uknjizen i koji zahtev treba da podnesem katastru kaki bih utvrdila koji je tacan broj katastarske parcele?

Answer

Potrebno je da nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za izdavanje uverenja o identifikaciji  katastarske parcele koja je navedena u ugovoru o kupoprodaji.

               Zahtev se može podneti poštom, putem preporučene pošiljke, putem E-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili geodetske organizacije ili neposredno u prostorijama nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem internet aplikacije na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda E-zakazivanje na  linku  https://rgz.gov.rs/kontakt/info-centar/ezakazivanje  ili putem telefona 011 63 55 600.


Question No: 190, date: 24.05.2022

Posedujem nekoliko parcela u podnožju planine Rudnik.U e-katastru parcele se vode na zadrugu pradede,zatim babu i njene sestre i braću.Svi su umrli u rasponu od 1946-1980. Otac i majka nisu preveli zemlju na sebe,a nastavili da obradjuju zemlju zemlju do smrti ,pre dve godine.Sada parcele obradjujem ja. Molim za odgovor,šta je potrebno da se zemlja prevede na mene?

Answer

                Odredbama člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17- -autentično tumačenje), 113/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr. zakon) propisano je da su  upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis  dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

              Imajući u vidu citirane odredbe, potrebno je da, uz zahtev za provođenje promene imaoca prava na predmetnim katastarskim parcelama u katastru nepokretnosti, dostavite pravnosnažna rešenja o nasleđivanju kojima je raspravljena zaostavština svakog od upisanih lica posle njhove smrti, odnosno drugu ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocima prava na nepokretnosti


Question No: 191, date: 24.05.2022

Поштовани,

да ли је Служба за катастар непокретности  у обавези да изда Уверење о старом и новом премеру, као и кретању власништва

за било који скуп парцела без обзира ко је власник, ко подносилац захтева и који је период уназад у питању?

И који је правни основ за то ?

Answer

Služba za katastar nepokretnosti je dužna da na zahtev stranke izda uverenje o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, u skladu sa odredbama člana 29. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. бр. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje) i odredbom člana 52.stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                Saglasno odredbama člana 18.st. 2. i 4. Pravilnika o načinu pristupa, distribucije, izdavaanja, korišćenja, skladištenja i zaštite podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema (Službeni glasnik RS”, broj 76/18), u zahtevu za izdavanje podataka obavezno se navodi koji podaci se traže i u koje svrhe, a podaci se moraju koristiti u svrhu za koju su izdati.

                U zahtevu za izdavanje uverenja o promenama na nepokretnosti (istorijat promena) navode se katastarske parcele i period za koji se traže podaci o promenama na određenoj nepokretnosti. U tom smislu ne postoje ograničenja, a republička administrativna taksa se obračunava prema broju promena, u skladu sa propisanom tarifom.

                Obrazac zahteva za izdavanje uverenja može se preuzeti sa veb prezentacije Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://www.rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/uverenje-o-istorijatu-promena-na-nepokretnosti

 


Question No: 192, date: 23.05.2022

U svim dokumentima koje posedujem u papirnom obliku, još od 1989.godine, na K.P. 4xxx/x u Borči, iskazana je površina x,45 ara.
U listi nepokretnosti, br. 6xxx, stoji površina x,37 ara
Gde je razlika.
Šta mi je činiti da se ovo ispravi, jer imam ostavinsku raspravu a podaci se ne slažu, oni koje imam ja i oni koje vi vodite?!

Answer

Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisana pogrešna površina katastarske parcele, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti Palilula će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 193, date: 22.05.2022

Polozio sam depozit za kupovinu kuce a zatim odustao. Prodavac izbegava da mi vrati depozit. kako mogu da upisem taj dug kao teret, hipoteku na njegovu imovinu.

Answer

                Odredbom člana  8. Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS”, br.  115/05, 60/15, 63/15-US, 83/15) propisano je da hipoteka nastaje upisom u nadležni registar nepokretnosti, na osnovu ugovora ili sudskog poravnanja (ugovorna hipoteka), izjave  volje vlasnika nepokretnosti –založne izjave (jednostrana hipoteka), zakona (zakonska hipoteka) i sudske odluke (sudska hipoteka).

                Dakle, bez saglasnosti lica koje je upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine na nepokretnosti ne može se upisati vansudska hipoteka na njegovoj nepokretnosti.


Question No: 194, date: 22.05.2022

Pre trideset godina fizičko lice je od opštine kupilo plac. U tom periodu na placu ništa nije izgrađeno. Pitanje je, da li lice može bez problema da proda taj plac ?

Answer

Pravo korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini nije u prometu. Da bi zemljište moglo da se otuđi, potrebno je da se prethodno izvrši konverzija, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine.

                Pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, bez naknade, ne mogu ostvariti lica – nosioci prava korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini koje je stečeno radi izgradnje u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je bilo uređeno građevinsko zemljište do 13. maja 2003. godine ili na osnovu odluke nadležnog organa. Ta lica mogu ostvariti pravo na konverziju na građevinskom zemljištu uz naknadu, u postupku koji sprovodi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose, u skladu sa Zakonom o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 64/15 i 9/20).


Question No: 195, date: 22.05.2022

Nasledio sam plac kupljen 1966 god (kupoprodajni ugovor)iste godine zapoceta gradnja kuce koja je zavrsena 1967 god.Nemam tacne podatke da li je za kucu pribavljena gradjevinska dozvola ali posedujem projekat kuce iz 1966 god.koji ukazuje na to da je kuca radjena po tadasnjim zakonima.Zanima me da li taj objekat posto je izgradjen pre 1968 spada pod legalizaciju i ukoliko ne spada zanima me da li posto iz tog perioda ne postoje satelitski snimci putem zivih svedoka dokazem da je kuca useljena 1967 godine i na taj nacin ozakonim ovaj objekat.

Answer

Saglasno odredbi člana 4. stav 1. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS”, br. 96/15, 83/18 i 81/20 –US), predmet ozakonjenja nisu objekti koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju.

                Oobjekti izgrađeni u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju su:

                1)  objekti u gradovima, odnosno naseljima gradskog karaktera izgrađeni do 3. juna 1948. godine, kada je stupila na snagu Osnovna uredba o građenju („Službeni list FNRJ”, broj 46/48);

                2) stambene zgrade koje su izgrađene na selu do 21. marta 1961. godine, kada je stupio na snagu Zakon o uslovima za izgradnju stambenih zgrada na selu („Službeni glasnik NRS”, broj 7/61) ili do stupanja na snagu propisa o uslovima za izgradnju stambenih zgrada, ukoliko su ih opštinski narodni odbori doneli u roku propisanom tim zakonom;

                3) ostale vrste objekata koji su izgrađeni na selu do 8. jula 1973. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izgradnji investicionih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 25/73), odnosno do stupanja na snagu opštinske, odnosno gradske odluke, ukoliko je ista doneta u roku propisanom tim zakonom.


Question No: 196, date: 21.05.2022

Jos 2004 godine kupio sam stan u centru Novog Sada-uredno posesujem svu dokumentaciju.Zgrada tada nije bila legalizovana tako da nisam ni imao mogucnost da pokusam da se upisem u katastar.Stan se vodi na takozvanu stanbenu zadrugu Panoramu.Kada je zgrada bila zavrsena prvi kupac kupuje stan od vlasnika stanbedne zadruge,prodaje je drugom licu,takodje fizickom,a ja sam nakon par godina postao treci kupac.Jos pre par godina predao sam svu dokumentaciju za uknjizbu i nikakav odgovor nisam dobijao.Pokusavao sam na salteru,call centru,nemam pristup licno da udjem u ustanovu a uvek sam dobijao odgovor da nema slobornih termina kod zaposlenih zaduzenih za donosenje resenja.Posle par godina cekanja uspeo sam da zargonski receno iznutra saznam gde je problem.Meni nedostaje ugovor izmedju prvog kupca stana i stanbene zadruge-kasnije je sve u redu i naravno sve po zakonu sto se mene i drugog kupca tice.Stanbena zadruga je odavno nepostojaca,ugasena,a njen vlasnik kao i prvi kupac su davno umrli.Cak prvi kupac nije ni imao potomke koje bi npr mogao da priupitam o dokumentima.Preko advokata sam saznao da je pred stecaj zadruga imala pozar gde su najverovatnije i dokumenta izgorela.Opet sa druge strane savetnik mi je predlozio da se obratim arhivi grada jer su dobili informaciju da tamo mozda zavrsavaju ugovori izmedju pravnih i fizickih lica gde su pravna ugasena-u stecaju i slicno.Moje pitanje je da li arhiv poseduje takve ugovore i sta da radim i u kom pravcu da idem kako bi posle toliko godina uspeo da uknjizim svoj stan.Unapred Vam se od srca zahvaljujem na odgovoru.

Answer

Odredbom člana 85.  stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbom stava. 2. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika,

                Imajući u vidu citirane odredbe, u konkretnoj situaciji ne možete se upisati u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine na stanu bez ugovora o kupoprodaji kojim se dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim prethodnikom. 

                Za informaciju da li Istoriijski arhiv Grada Novog Sada poseduje predmetni ugovor o prometu nepokretnosti, potrebno je da se obratite toj ustanovi. Kontakt  telefon  je  021 / 6431-752.


Question No: 197, date: 18.05.2022

Poštovani, koliko je vremena potrebno da se izda rešenje o skidanju hipoteke, tj.brisovnica iz katastra? Naime, stan je kupljen na kredit, isplaćen i sva potrebna dokumenta su predata u katastar. Molim za informaciju koliki je prosečan rok u kom bi nam bila izdata brisovnica. Predmet je uzet  u razmatranje hitnom postupku.

Answer

Saglasno članu 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je 15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Question No: 199, date: 16.05.2022

Sledece nedelje bih poslala dva zahteva u katastar nepokretnosti:

  1. Zahtev za ispravku greske u katastru

2. Zahtev za promenu imaoca prava na stanu u katastru nepokretnosti uz prilog: Sporazum o deobi bracne tekovine.

Molim vas da mi pomognete, koji iznos taksi bi trebalo sa platim?

Answer

Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20). Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).

               Po podnošenju zahteva, Služba za katastar nepokretnosti izdaje instrukciju za plaćanje takse, koja sadrži iznos takse i broj računa na koji treba izvršiti uplatu.

               Republička administrativna taksa se ne plaća za spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešejima, drugim ispravama i službenim evidencijama, saglasno članu 19. stav 1. tačka 3. navedenog zakona.

 


Question No: 200, date: 16.05.2022

Treba da uknjizim stan(vojni*) koji je otkupljen 1992.
Interesuje me sta mi je potrebno od dokumentacije i sta od taksi treba da se uplati?

Answer

Ako je zgrada u kojoj se nalazi stan upisana u katastar nepokretnosti, potrebno je da dostavite ugovor o otkupu stana.

                Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje (clausula intabulandi).

                Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da, izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda, odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

                Isprave se dostavljaju u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji.

                Za provođenje promene u katastru nepokretnosti plaćaju se republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 -ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20). Pored takse na zahtev, koja saglasno tarifnom broju 1. iznosi 330,00 dinara, plaća se taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, na osnovu jedne isprave, u iznosu od 5.400,00 dinara, a za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava po 1.620,00 dinara, u skladu sa tarifnim br. 215b stav 5. tačka 12).

                Po podnošenju zahteva, Služba za katastar nepokretnosti izdaje instrukciju za plaćanje takse, koja sadrži iznos takse i broj računa na koji treba izvršiti uplatu.


Question No: 201, date: 16.05.2022

Postovani molim za pomoc. Moja linija  parcele je sa jedne strane (u katastru) usla u moj plac 3m a sa suprotne strane je izasla u komsijsko 3m. Kao da je pogresno ucrtana, desetak parcela ili celo to malo selo ima pomerene parcele na satelitskom snimku naravno i u katastru. Kako to da resim je mi iskrivljena linija sece kucu?

Answer

                Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti.


Question No: 202, date: 15.05.2022

Fizicko lice je dobilo pravo koriscenja gradjevinskog zemljista pre 25 godina. Na zamljistu nije sagradjen objekat. Lice je korisnik postalo posle smrti oca I ako nema ni zapocetog objekta prazan plac. Sada to lice ugovorom prenosi koriscenje svojim rodjacima. Da li je to zakonito imajuci u vidu da je to imovina lokalne samouprave a da se Radi o parceli bez objekta I da li je grad bio u pobavezii da donese akt da se Ukine pravo koriscenja jer lice koje je nasledilo pravo koriscenja od oca nije moglo da nasledi pravo koriscenja jer ostavilac, otac nije ni zapocelo gradnju. Da li je katastar postupio u skladi da svojim zakonskim ovlascenjima ili je zakon zaobidjen. Napominjem da se plac granici sa mojim placem sa kucom I izvrsenom konverzijom u pravo svojine uz naknadu. Po zakoni imam pravo prece kupovine ali opstina nije isti oglasila na prodaju. Ako se Radi o nezakonitom postupanju kome se obratiti? Da li pravobraniocu grada ili imovinskopravnoj sluzbi?

Answer

Pravo korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini nije u prometu, te  ugovor o prometu takvog zemljišta javni beležnik ne može da potvrdi (solemnizuje), niti bi Služba za katastar nepokretnosti provela promenu u katastru nepokretnosti na osnovu tog ugovora. Pravo korišćenja može se nasleđivati, sve dok organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose ne donese rešenje o prestanku prava korišćenja na građevinskom zemljištu, u skladu sa članom 102. st. 10. i 12. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 I 52/21).

                Pravnosnažno rešenje kojim se utvrđuje prestanak prava korišćenja dotadašnjeg imaoca prava korišćenja na građevinskom zemljištu predstavlja osnov za brisanje prava korišćenja na građevinskom zemljištu, saaglasno članu 102. stav 15. navedenog zakona.

                Za pravnu pomoć u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa možete se obratiti organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za pružanje besplatne pravne pomoći.


Question No: 203, date: 13.05.2022

U listu nepokretnosti u G-listu -Tereti na parceli, stoji zabeležba postojanja zabrane otuđenja ili opterećenja nepokretnosti iz 1993.na osnovu rešenja opštinskog suda( DN BROJ) do okončanja parničnog postupka. Zabrana otuđenja se odnosila na mog oca koji je bio u sporu sa majkom. Postupak je okončan kada mi je otac umro 2008.godine, a zabeležba i dalje stoji. Majka se odrekla svog dela u moju korist i ja sam jedini vlasnik.
Na koji način se briše zabeležba.

Answer

Odredbom člana 15. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano je da se zabeležba spora briše na zahtev stranke koja dostavi dokaz o tome da je prestao pravni osnov za zabeležbu, kao i po službenoj dužnosti kada obveznik dostave dostavi ispravu koja je osnov za brisanje zabeležbe.

Dakle, zabeležba spora se može izbrisati iz  katastra nepokretnosti na osnovu pravnosnažne odluke suda donate u postupku povodom koga je upisana ta zabeležba.


Question No: 204, date: 11.05.2022

Moj svekar je kupio plac 1965. godine, od zene koja je nasledila taj plac od svekra. Sad me zanima kako bi mogli da dodjemo do tog papira kako je ona nasledila isti? Trazili smo u arhivi rekli su nam da ne postoji, a to je jedini nacin kako bi mogli da resimo problem

Answer

Odredbama člana 85. st. 1. i 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17- -autentično tumačenje), 113/17-dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr. zakon) propisano je da su  upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), te da se upis  dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

                Stoga,  ako kupac nepokretnosti ne poseduje ispravu kojom dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim imaocem prava na nepokretnosti, ne može se u katastar nepokretnosti upisati kao imalac prava svojine na toj nepokretnosti.

                Ukoliko ne može da pribavi navedenu ispravu, preostaje mu da  tužbom radi utvrđenja prava svojine kod nadležnog suda pokrene parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.


Question No: 206, date: 11.05.2022

Kako da saznam da li je polovina kuce ciji sam suvlasnik prodata? Za istu sam zainteresovana.

Answer

Informacije o vlasništvu na nepokretnostima mogu se dobiti uvidom u e-katastar koji je javno dostupan  na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda,   na adresi https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup

                              Pretragu možete izvršiti po adresi nepokretnosti i nazivu opštine ili po broju katastarske parcele i nazivu opštine i katastarske opštine.


Question No: 207, date: 11.05.2022

Da li je moguce overiti kupoprodajni ugovor kod javnog beleznika ako je katastar postavio zabelezbu = ЗАБЕЛЕЖБА ДА ЈЕ УПИС ИЗВРШЕН НА ОСНОВУ УГОВОРА ОВЕРЕНОГ КОД СУДА ПРЕ 1. СЕПТЕМБРА 2014. ГОДИНЕ.
Da li to znaci da kod suda gde je radjen ostavina 2009. godine je potrebno zatraziti neki vid potvrde?

Answer

Zabeležba da je upis izvršen na osnovu ugovora overenog kod suda pre 1. septembra 2014. godine upisuje se u katastar nepokretnosti na osnovu člana 15. stav 1. tačka 19)  Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), a briše se ako se dostavi potvrda suda da je ugovor na osnovu koga je izvršen upis overen pod odgovarajućim brojem overe ili ako se dostavi odluka suda kojom se utvrđuje pravo stečeno predmetnim ugovorom ili se na drugi način potvrđuje dejstvo predmetnog ugovora. Istekom roka od tri godine od dana upisa, zabeležba se briše po službenoj dužnosti.

                Ova zabeležba ne sprečava dalji promet nepokretnosti na kojoj je upisana, niti nove upise u katastar na toj nepokretnosti.


Question No: 208, date: 10.05.2022

Vlasnik placa je umro pre dvadesetak godina.Nema srodnika ni naslednika. Moj o,tac a kasnije ja, smo drzaoci istog pedesetak godina. Kako doci do vlasnistva na istom? 

Answer

Savestan držalac nepokretne stvari na koju drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine na tu stvar održajem protekom 20 godina, u skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Službeni list SFRJ ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96. i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 – dr. zakon).

U tom slučaju, pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti predstavlja pravnosnažna sudska odluka o utvrđenju prava svojine po osnovu održaja, doneta u parničnom postupku.

 


Question No: 210, date: 09.05.2022

Imamo problem za upis garaznog boksa na Vracaru. Naime, fizicko lice je od tadasnjeg investitora kupilo garazu, imamo ugovor, koju je 1989 god prodalo pravnom licu, i za tu kupoprodaju nemamo ugovor. Ugovor je overen u sudu u Beogradu pod odrdjenim brojem i dva navrata smo se obracali sudu i imamo potvrdu da ne posuduju dokumentaciju jer je zbognisteka roka unistena. Pravno lice koje je kupilo garazu je istu prodalo sadasnjem pravnom licu 1989 godine i mi istu koristimo. Pokusali smo dva puta da izvrsimo uknjizbu ali nas sluzba odbija jer nemamo kompletan sled dokumenta. Imamo specifikaciju od opstine Vracar o postojanju garaznog boksa. Godinama unazad placamo racune za infostan.

Molim da nam pomognete kako da se uknjizimo kao vlasnici garaze. Na portalu se vidi da je zgrada uknjizena i da su se pojedini vlasnici uknjizili na garaznim boksovima. 

Answer

                Odredbom člana 85.  Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisano je da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

                Odredbama st. 2. i 3. istog člana propisano je da se upis dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika,

                Imajući u vidu citirane odredbe, u konkretnoj situaciji nije moguće izvršiti upis u katastar nepokretnosti bez ugovora o kupoprodaji kojim se dokazuje pravni kontinuitet sa investitorom objekta, odnosno licem koje je upisano u katastar za imaoca prava svojine.

                Ukoliko ne možete da pribavite navedenu ispravu, preostaje vam da  tužbom radi utvrđenja prava svojine kod nadležnog suda pokrenete parnični postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.

 


Question No: 211, date: 09.05.2022

Kupili smo stan pre godinu dana na kredit. Prilikom overe kupoprodajnog ugovora nije u sam ugovor stavljena clausula intabulandi jer se čekala isplata kredita. Naknadno smo dobili clausulu kad je kredit isplaćen. Notar je poslao u katastar samo kupoprodajni ugovor i sada se u katastru stan vodi i dalje na prethodnog vlasnika i postoji predbeležba sa rokom opravdanja do 15. 10. 2021. Mi smo tek danas videli to i shvatili da notar nije poslao clausulu u katastar. Da li je problem što je rok opravdanja istekao i kako dostaviti clausulu katastru?

Answer

Predbeležba prava svojine na nepokretnosti, upisuje se u smislu člana 11. stav 2. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) ako ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca da se kupac može upisati u katastar nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti (clausula intabulandi), već je davanje saglasnosti uslovljeno isplatom kupoprodajne cene u celosti.

                Ako je Službi za katastar nepokretnosti dostavljen ugovor o kupoprodaji koji ne sadrži bezuslovnu saglasnost prodavca za upis (clausula intabulandi), Služba upisuje predbeležbu prava svojine u korist kupca, a prodavac i dalje ostaje upisan kao vlasnik sve dok se predbeležba ne opravda, odnosno dok se Službi za katastar nepokretnosti ne dostavi bezuslovna saglasnost za upis (clausula intabulandi), u kom slučaju će se  izvršiti opravdanje predbeležbe i upis prava svojine u korist kupca.

                Javni beležnik je obavezan, da po službenoj dužnosti dostavi Službi za katastar nepokretnosti, radi opravdanja predbeležbe prava svojine, izjavu kojom prodavac potvrđuje da je kupac u celosti isplatio kupoprodajnu cenu i daje mu  saglasnost za upis -clausula intabulandi, koju je potvrdio (solemnizovao), saglasno odredbama člana 22. stav 1. tačka 2), člana 23. stav 5. tačka 1) i člana 61. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

                Ukoliko javni beležnik nije dostavio Službi za katastar nepokretnosti clausulu intabulandi, potrebno je da javnom beležniku ukažete na njegovu zakonsku obavezu dostavljanja isprave po službenoj dužnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti.

                Takođe, imate mogućnost da Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za opravdanje predbeležbe i dostavite clausulu intabulandi.

                Činjenica da je istekao rok za opravdanje predbeležbe ne predstavlja smetnju, osim ako je predbeležba u međuvremenu izbrisana po službenoj dužnosti, u kom slučaju treba podneti zahtev za promenu imaoca prava svojine na stanu na osnovu  ugovora o kupoprodaji i clausule intabulandi.     


Question No: 212, date: 07.05.2022

Stan na Zlatiboru je 2019. godine kupljen i u katastru knjižen na 42.4m2, koliko i ima. Takođe u našim kupoprodajnim ugovorima stoji ta kvadratura. Sada ga prodajemo i imamo problem jer je u katastru neko korigovao kvadraturu na 42m2. Mi posedujemo list nepokretnosti od tada i nase ugovore u kojima je kvadratura 42.4m2. Da li na osnovu naše dokumentacije može da se izvrši korekcija u katastru na stvarnu kvadraturu od 42.4m2 i ako može kome se obraćamo?

Answer

Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisana pogrešna površina stana, koja nije u skladu sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, odnosno tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

                Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti.


Question No: 213, date: 05.05.2022

Zelim da kupim plac sa postojecim objektom koji je za rusenje (rekonstrukciju iz temelja) ali nisam siguran sta mi je sve potrebno od dokumentacije od prodavca i sta sve treba da proverim u nadleznim institucijama pre same kupovine kako ne bi imao problema da dobijem dozvolu za rekonstrukciju postojeceg objekta. Plac se nalazi na dve Katastarske aprcele, vlasnik svojeg dela parcele je upisan na 300kvm sa pravom svojine. Pored prodavca postoje jos tri osobe koji su upisani sa istim pravima tj sa pravom svojine na postojecoj parceli. Na istoj parceli nema upisanih osoba sa pravom koriscenja. Objekat je sagradjen 1976 i kao takav je ucrtan u katastar. 

Answer

Potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za izdavanje građevinske dozvole, radi informisanja o uslovima pod kojim se može odobriti rekonstrukcija objekta.

Prilikom kupovine nepokretnosti morate da proverite da li je prodavac upisan za imaoca prava svojine na nepokretnosti, a ako je upisan kao suvlasnik sa određenim udelom na nepokretnosti, on može raspolagati samo svojim udelom, bez saglasnosti ostalih suvlasnika, saglasno odredbi člana 14. stav  2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96. i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 - dr. zakon).

Ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine u skladu sa odredbama člana 5. Zakona o prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br.  93/14, 121/14 i 6/15).


Question No: 214, date: 04.05.2022

Ako je rešenje katastra ekspedovano i objavljeno na oglasnoj tabli RGZ 26.04.2022. a s obzirom da jedna strana ne postoji na adresi, interesuje me da li nakon 30 dana rešenje postaje konačno, ili nakon 30 dana treba još 8 dana čekati i istek rok za žalbu pa tek onda rešenje postaje konačno?

Answer

Saglasno odredbama člana 39.st. 8. i 9.  Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  dostava rešenja stranci će se smatrati izvršenom na dan isteka roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na oglasnoj tabli na veb prezentaciji Zavoda, ako dostava nije mogla biti izvršena putem pošte ili je izvršena ali tek nakon isteka tog roka, ili je adresa prebivališta, odnosno boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata.

Protekom roka za žalbu od osam dana od tog dana (kada se smatra da je dostava izvršena) rešenje postaje konačno.


Question No: 215, date: 04.05.2022

Moj otac je po osnovu Ugovora o otkupu stana stekao stan iz otkupa. Kupoprodajna cena je isplaćena u celosti, o čemu postoji dokaz - priznanica i Aneks ugovora u kojem je konstatovano da je Prodavac dužan da u roku od 30 dana od dana overe ugovora podnese zahtev za uknjižbu stana na ime kupca. Međutim, stan do danas nije uknjižen. S obzirom na to da je u vreme otkupa stana i majka bila živa, te da je 2015. godine preminula, interesuje me da li je pre podnošenja zahteva za uknjižbu stana, potrebno sprovoditi ostavinski postupak iza majke jer postoji zakonska pretpostavka da su oboje vlasnici po 1/2 imajuću u vidu da su ga stekli za vreme trajanja bračne zajednice. Takođe, da li je dovoljno od dokumentacije podneti Ugovor o kupoprodaji tj. otkupu stana, Anekse ugovora i priznanicu o plaćenoj kupoprodajnoj ceni u celosti. Koliko vidim iz dokumentacije, ne postojii potvrda Prodavca o isplati cene u celosti, osim pomenute priznanice koja glasi na iznos koji je naveden i u Aneksu ugovora o otkupu stana.

Answer

                Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

                Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

                Dakle, uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti, pored ugovora o otkupu stana, morate da dostavite i bezuslovnu izjavu prodavca o dozvoli upisa ili navedenu potvrdu.

                Nije neophodno da se prethodno sprovede postupak za raspravljanje zaostavštine Vaše pok. majke. Stan će biti upisan na Vašeg oca na osnovu navedene dokumentacije.

                Nepokretnost se, po službenoj dužnosti, upisuje u katastar nepokretnosti kao zajednička svojina supružnika na osnovu teretnih pravnih poslova zaključenih posle stupanje na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (8. Juni 2018. godine), u skladu sa odredbama člana 7.st. 5-8.  tog zakona.

               


Question No: 216, date: 04.05.2022

Zanima me koja je procedura kupovine placa, gde je po eKatasru navedeno u podacima o parceli
-A list: zemljište u građevinskom području, njiva 1. klase
-B list: svojina, javna svojina 1/1
Plac se nalazi do mog placa na kome postoji objekat, u naseljenom mestu, dakle postojala bi šansa prava preče kupovine. Znam da je plac pre više godina bio u nečijem vlasništvu, a vlasnik je bio u obavezi da izgradi objekat na njemu, što on nije učinio. Da li je time izgubio pravo na vlasništvo, pa je sada vlasnik država kako piše u eKatastru? Kako je moguće kupiti plac sa ovakvim statusom? Da li možete da me uputite koji su koraci potrebni kako bih znao koje su mi mogućnosti?

Answer

Budući da je predmetna katastarska parcela u javnoj svojini, potrebno je da se za tražene informacije obratite Ministarstvu finansija koje je, saglasno odredbi člana 3. stav 1. Zakona o ministarstvima (“Službeni glasnik RS”, broj 128/20) nadležno za poslove državne uprave koji se odnose na uređivanje prava javne svojine, pa samim tim i za davanje mišljenja i objašnjenja u vezi sa primenom propisa kojima je uređena javna svojina. Ovaj Kontakt centar namenjen je za davanje odgovora i objašnjenja u vezi sa primenom propisa kojima je uređena  oblast upisa u katastar nepokretnosti.


Question No: 217, date: 04.05.2022

U e-katastru vidim da je predat kupoprodajni ugovor na celo zemljište čijeg sam ja suvlasnik na 1/2 delu. Ugovor je sačinjen 2008.god, a pre nedelju dana predat u katastar. Suvlasnici smo od 2002 god. Praktično, suvlasnik je prodao i moj deo bez mog znanja i pristanka. Da li katastar ovakve nezakonite ugovore ipak uknjiži, pa da ja onda tužim i dokazujem, ili upiše vlasništvo samo na delu prodavca, ili odbaci takvu uknjižbu. Da ne pominjem da nije ispoštovano ni pravo preče kupovine, tj nije mi ponuđeno da kupim tu suvlasnikovu polovinu.

Answer

                Odredbom člana 14. stav  2. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96. i "Službeni glasnik RS", broj 115/05 - dr. zakon) propisano je da suvlasnik može raspolagati svojim delom              bez saglasnosti ostalih suvlasnika.

                Saglasno navedenoj odredbi, Služba za katastar nepokretnosti može da provede promenu imaoca prava na suvlasničkom udelu ako je jedan od suvlasnika ugovorom o kupoprodaji raspolagao samo svojim udelom na nepokretnosti. Ako je otuđio čitavu nepokretnost Služba za katastar nepokretnosti će odbiti zahtev za provođenje promene u katastru na osnovu takvog ugovora.

                Služba za katastar nepokretnosti nije dužna da vodi računa da li je ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti povređeno pravo preče kupovine.

 


Question No: 218, date: 04.05.2022

Moj, sada već pokojni, deda, kupio je deo katastarske parcele br xxx7 u KO xxxx u površini od 872 m2. Ugovor o kupoprodajni je zaveden pod brojem 1xxx/xx od 9.decembra 1xxx.godine, isplaćen u celosti, kao i taksa na to. Parcela je u potpunosti ograđena, a prilikom kupovine i obeležena ukopanim kamenjem.

Predmetna parcela, koju je deda kupio, u međuvremenu, podeljena je na više manjih i sada se vodi kao 3xxx/x i 3xxx/x. Parcelu 3xxx/x nasledio je moj stric, a sada je vlasnik njegov sin i ista je površine xxx m2. Parcela 3xxx/x je ostala u vlasništvu dede i sada je u toku proces prenosa na mog oca.

Problem je nastao kada je katastar iscrtao neke nove granice parcela i 125 m2 ucrtao kao vlasništvo komšije. Pokojni deda je sa imajućom dokumentacija pokušao 2010.godine da izvrši ispravku, ali to nije učinjeno. Kako i kome da se obratimo da zaštitimo prava svoje porodice.

Danas sam bio u katastru opštine Knjaževac i nisu znali da mi daju savet u vezi tog problema.

Answer

Ko smatra da u podacima o nepokretnostima i upisanim stvarnim pravima u katastru nepokretnosti postoji greška, ima pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnese zahtev za ispravku greške i priloži odgovarajuče dokaze. O zahtevu za ispravku greške Služba za katastar nepokretnosti odlučuje rešenjem, protiv koga se može izjaviti žalba Republičkom geodetskom zavodu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv drugostepenog rešenja može se voditi upravni spor, kao I ako u zakonskom roku nije odlučeno po žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rešenja.


Question No: 221, date: 01.05.2022

Postovani,u procesu sam kupovine kuce i naisao sam na jedan problem. Kuca koju kupujem se nalazi na 6/12 placa a drugi deo je od komsije. To je nekada bio jedan plac i onda su oni podelili.Iz banke ne zele da mi odobre kredit jer mora da se izvrsi preparcelacija ili da se stavi i hipoteka na kucu od komsije.Sta raditi u tom slucaju?

Answer

                Saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), uz zahtev za provođenje parcelacije, odnosno preparcelacije u katastru nepokretnosti podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za sve katastarske parcele, projekat parcelacije, odnosno preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja. Takođe, podnosi se i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

                Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima predstavlja ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno u postupku kod nadležnog suda ili javnog beležnika.

                Ukoliko suvlasnici ne mogu da postignu sporazum, potrebno je kod nadležnog suda pokrenuti vanparnični postupak za deobu imovine.

 


Question No: 222, date: 29.04.2022

Zainteresovan sam za kupovinu jednog placa, braća koji su ga nasledili su upisani kao vlasnici polovine placa (nasledili posle tatine smrti), a druga polovina je bila na tetki koja nema naslednike i posle njene smrti su njih dvojica nasledili i njenu polovinu. Oni imaju rešenje posle ostavinske rasprave i sud je odredio da su oni naslednici njene polovine. Problem je što je taj postupak pokrenut 12.11.2021. i dalje u ekatastru stoji da je tetka vlasnik polovine placa ali i postoji zabelezba da je pokrenut postupak za upis promene nosioca prava na objektu. Da li postoji neki zakonski rok u kom će to preći na njihovo ime? da li postoji mogućnost da se to ubrza nekako da ja mogu da kupim taj plac?

Answer

Saglasno članu 36. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), u postupku koji Služba za katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti, na osnovu isprave koju po službenoj dužnosti dostavi sud, drugi nadležni organ, odnosno imalac javnih ovlašćenja, rok za donošenje rešenja je pet radnih dana, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, a rok za za donošenje rešenja po zahtevu za upis u katastar nepokretnosti, o kome po redosledu prvenstva može da se rešava, je  15 dana od dana prijema zahteva.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.

                Urgencija za rešavanje predmeta može se dostaviti putem aplikacije ePrimedbe koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://servisi.rgz.gov.rs/eprimedbe/form/

 


Question No: 223, date: 28.04.2022

Postovani, podnosilac sam zahteva za restituciju za zemljiste u Indjiji i okolini. Za neke parcele nismo uspeli da nadjemo Aktove o oduzimanju (pretpostavlja se da je dokumentacija izgorela), posedujemo zemljisno knjizne uloske iz 1945.godine gde se vidi da smo bili vlasnici zemljista. Zanima me da li mogu kod Vas dobiti uvid o kretanju vlasnistva za trazene parcele? Takodje zanima me zasto u katastru nije zavedeno da su te parcele predmet restitucije i kako je moguce da je neko zemljiste koje je 2014.god.kada smo podnosili zahtev za povracaj imovine bilo u vlasnistvu drzave ili Ministarstva poljoprivrede, sada bude u vlasnistvu privatnog lica ili ima pokrenut postupak intabulandi? Zar pocetkom procesa restitucije nije zaustavljena prodaja i otudjenje zemljista za koje postoji zahtev za povracaj imovine?

Answer

                Odredbama člana 62. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (“Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - US, 95/18 i 153/20) propisano je da od stupanja na snagu ovog zakona imovina koja je oduzeta bivšim vlasnicima, a za koju je podneta prijava u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine („Službeni glasnik RS”, broj 45/05), a po odredbama ovog zakona može biti vraćena, ne može biti predmet otuđivanja, hipoteke ili zaloge, do pravnosnažnog okončanja postupka po zahtevu za vraćanje, odnosno do isteka roka za podnošenje zahteva u pogledu imovine za koju nisu podneti zahtevi za vraćanje, te da je akt otuđenja i opterećenja imovine koji je suprotan odredbama tog člana ništav.

                Do dana stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  upis zabeležbe zabrane otuđenja i opterećenja u katastru nepokretnosti nije sprečavao dalje upise na nepokretnosti na koju se ta zabeležba odnosi, osim ako je suprotno izričito propisano zakonom, već su od upisa zabeležbe sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru  nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabeležbe uslovni i zavise od ishoda postupka zbog kojih je zabeležba upisana, shodno odredbi člana 81. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon).

                Stupanjem na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, 8. juna 2018. godine, prestala je da važi odredba člana 81. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru. Odredbom člana 14. stav 3. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova propisano je da izuzetno, upis zabeležbe zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti sprečava dalje upise koji se odnose na zabranjeno otuđenje i opterećenje nepokretnosti imaocu upisanog prava.

                Od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama I dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, broj 15/20), 4. marta 2020. godine zabeležba restitucije upisuje se u katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti, na osnovu potvrde organa nadležnog za povraćaj oduzete imovine da se pred tim organom vodi postupak za povraćaj nepokretnosti u javnoj svojini koji može da dovede do njenog povraćaja u naturalnom obliku, saglasno odredbama člana 15.st. 3. i 4.  Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova.  Do tada, ova zabeležba se upisivala u katastar nepokretnosti samo na zahtev stranke.               

                Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na predmetnim nepokretnostima izvršenim u katastru nepokretnosti, koje će sadržati i podatke o ispravama koje su predstavljale osnov za upis katastar nepokretnosti ili da je upis preuzet iz zemljišne knjige u postupku izrade katastra nepokretnosti.

Zahtev možete dostaviti poštom, putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.

Termin za predaju zahteva možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje  koja je dostupna na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na adresi https://www.rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje.


Question No: 224, date: 28.04.2022

Želim da izvršim upis prava  nepokretnosti na stan u KO Stari grad, interesuje me da li se može uplata administrativnih taksi obaviti u Službi  za katastra nepokretnosti Stari grad i da li tu mogu dobiti popunjene uplatnice.

 

Answer

Na šalterima Službe za katastar nepokretnosti Stari Grad uvedeni su POS terminali za plaćanje republičkih administrativnih taksi platnim karticama Dinacard, Visa i Mastercard.

Instrukciju za plaćanje taksi izdaće Vam Služba za katastar nepokretnosti po predaji zahteva.

 


Question No: 225, date: 28.04.2022

U podacina katastra nepokretnosti primetila sam gresku u prezimenu bivseg supruga kao i da lice nije upisano sa maticnim brojem, objekt je preuzet iz zemljisne knjige!!! Zanima me da li ja mogu da popravim podatke uz original vlasnickog lista bivseg supruga ili on mora sam!!

Answer

Saglasno članu 17. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), zahtev za upis u katastar nepokretnosti može podneti lice u čiju korist se odlučuje o upisu, upisani prethodnik, kao i treće lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod postupka upisa.

               Dakle Vi, kao lice koje ima pravni interes, možete podneti zahtev za ispravku greške u katastru. Uz zahtev, treba da priložite ispravu kojom dokazujete postojanje greške, kao i ispravu kojom dokazujete pravni interes za podnošenje zahteva.

 


Question No: 226, date: 27.04.2022

Postovani, svideo mi se jedan stan, ali su mi iz agencije rekli da je uknjizen na 0m², kao i da ukoliko se odlucim za kupovinu, oni ce se obavezati da do potpisivanja ugovora pribave specifikaciju o kvadraturi i da ce stan nakon toga na mene biti uknjizen sa kvadraturom. Koliko ima istine u tome? Da li nabavka specifikacije ujedno i garantuje da necu postati vlasnik 0 kvadrata vec realne kvadrature?
Inace u toj zgradi sam video u E-Katastru da je vecina stanova tako uknjizena (ne svi, kod nekih stoji kvadratura), ovaj je uknjizen kao privatna svojina 1/1, na pravno lice, ali stoji 0m²

Answer

Upis podataka o posebnim delovima objekta, uključujući i površinu, vrši se, saglasno odredbi člana 5. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  na osnovu pravnosnažne građevinske, odnosno upotrebne dozvole ili uverenja nadležnog organa (specifikacija), izdatog u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata navedena dozvola, a ako organ nije u mogućnosti da izda uverenje, na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdatog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.


Question No: 227, date: 27.04.2022

Imam jedno pitanje.Juce sam saznao da je sva zemlja koja se vodila na prababu upisana na jednog naslednika,a da ostalih 7 naslednika uopšte nisi upoznati sa tim.Kako je moguće da jedan naslednik upise svu zemlju sa prababe na njegovo ime a da mi nismo upoznati sa tim.Kome bi trebali da se obratimo i da osporimo to,i da li postoji neki rok.Datum koji stoji u e -katastru je 31.03.2022.

Answer

Službi za katastar nepokretnosti možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o promenama na predmetnim katastarskim parcelama (istorijat promena), koje će sadržati podatke o tome po kom pravnom osnovu i kada je izvršena poslednja promena imaoca prava na tim parcelama.

Ukoliko smatrate da postoji greška u podacima upisanim u katastar nepokretnosti imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. Nije propisan rok za podnošenje zahteva za ispravku greške.

O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

 


Question No: 228, date: 27.04.2022

Posle razvoda braka, stan koji se vodi u katastru na bivšeg supruga je pripao meni,a kuca njemu. ( Navedeno je u sprazumu o deobi bracne tekovine iz 2006 god) 

Na koji način mogu da promenim vlasnika stana? Kome da se obratim notaru ili advokatu da me u moje ime zastupa!?

Answer

Ne morate da angažujete advokata, možete sami da podnesete zahtev za promenu imaoca prava na stanu u katastru nepokretnosti i priložite sporazum o deobi bračne tekovine, u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije eZakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 229, date: 26.04.2022

Na jednoj parceli sam vlasnik kuce i pom. zgrade 1/1, a na parceli se pojavljujem tri puta kao suvlasnik, posto sam nasledio od tri suvlasnika, ukupno sam vlasnik oko 3/4 parcele, ostala 1/4 se vodi na cetiri suvlasnika koji su odavno umrli, pitanje je da li mogu da izvrsim preparcelaciju, ako neko od naslednika ne zeli da ucestvuje u tome?

 

Answer

Saglasno odredbi člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), uz zahtev za provođenje parcelacije, odnosno preparcelacije u katastru nepokretnosti podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za sve katastarske parcele, projekat parcelacije, odnosno preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja. Takođe, podnosi se i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

                Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima predstavlja ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno u postupku kod nadležnog suda ili javnog beležnika.

               Ukoliko suvlasnici ne mogu da postignu sporazum, potrebno je kod nadležnog suda pokrenuti vanparnični postupak za deobu imovine.


Question No: 230, date: 26.04.2022

Obzirom da je RGZ doneo rešenje o promeni kućnog broja zgrade, molim vas za odgovore na sledeća pitanja:

1 šta se dešava sa rešenjem o uknjižbi stana

2 šta se dešava sa hipotekom koja je upisana na stan za potrebe stambenog kredita

odnosno da li za navedena dokumenta treba pokrenuti neke izmene i koje?

Answer

Saglasno odredbi člana  26. stav 2. Zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20) podaci o adresi objekta ažuriraju se u bazi podataka katastra nepokretnosti preme podacima Adresnog registra po službenoj dužnosti, bez donošenja rešenja.

                Dakle, nije potrebno da podnosite zahtev da se u katastru nepokretnosti izmeni kućni broj, budući da će ta promena biti izvršena po službenoj dužnosti, bez donošenja rešenja.


Question No: 231, date: 26.04.2022

Uvidom u katastarski alarm, pise mi " kljucna rec 9xx-0x-x-2xx promena imaoca prava na zemljistu".

Iznad citata je broj mog predmeta a ispod status predmeta "u rokovniku".

Nesto mi nije jasno, menjao sam adresu prebivalista u listu nepokretnosti, i  imao brisanje sluzbenosti prolaza na delu parcele. Zabelezba o promeni adrese nije obrisana 4 meseca, pa je od pre par dana brisanje sluzbenosti prolaza koje jos nije pravosnazno, povuklo i ceka se da prodje pravosnaznost brisanja sl. prol. da bi se zabelezba obrisala.

Sve je to ok, ali da li se to naslovljava kao promena imaoca prava na zemljistu ???  Jesu li nesto zabrljali, jer moje je pravo svojine 1/1, i nece se promeniti..? 

Answer

Kao vlasnik predmetne nepokretnosti, imate pravo da Službi za katastar nepokretnosti podnesete zahtev za izdavanje uverenja koje će sadržati podatak o vrsti i pravnom osnovu promene koja je predmet postupka upisa, koji se u Službi za katastar nepokretnosti vodi pod navedenim brojem, a o čemu je upisana zabeležba pokrenutog postupka upisa na Vašoj katastarskoj parceli.

Zahtev za izdavanje uverenja možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, neposredno predati u prijemnoj kancelariji Službe za katastar nepokretnosti ili putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera.


Question No: 233, date: 25.04.2022

Породична стамбена зграда је структуре приземље + 2 спрата + поткровље, са по једним станом на свакој етажи. Зграда има два улаза (улаз 1 и улаз 2). Сваки улаз има независно степениште. Степеништем из улаза 1 се стиже до приземља и другог спрата и оно је заједничко за станове на тим етажама. Степениште из улаза 2 је заједничко за станове на првом спрату и поткровљу. Сви станови су уписани у катастар као посебни делови и деле заједнички кућни број.
Да ли постоји могућност: 1) да се два улаза упишу у катастар непокретности као независни делови; 2) да сваки улаз добије свој кућни број?

Answer

Odredbama člana 22. stav 1. Zakona o registru prostornih jedinica i adresnom registru (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20) propisano je da ako objekat ima više zasebnih ulaza, svakom ulazu se utvrđuje poseban kućni broj.

Ako utvrđivanje dodatnog kućnog broja za ulaz u objekat izaziva potrebu promene ostalih kućnih brojeva na objektu, za sve ulaze u objekat utrđuje se isti kućni broj kome se dodaju slovne oznake po azbučnom redu sa narednom slovnom oznakom, u skladu sa odredbom stava 3. istog člana.

Zahtev za utvrđivanje kućnog broja podnosi se Republičkom geodetskom zavodu, Beograd, Ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39.

 


Question No: 235, date: 22.04.2022

Ja bih samo htela da pitam,da li moze da se skine hipoteka iz 1985,suprug mi je dobio zemljiste od dede na poklon i kuca koja se nalazi na tom zemljistu je pod hipotekom,posto je deda radio u firmi u Lazarevcu Kolubara univerzal zvana Gumara nije nakon isplate kredita trazio brisanje hipoteke tako da ona stoji i dan danas. Isli smo i u dedinu firmu i u banku i rekli su nam da moramo doneti papir na kome pise da je hipoteka isplacena mi taj papir nemamo niti znamo kome da se obratimo? Da li mozete da nam pomognete i kazete kome da se obratimo i kako da skinemo tu hipoteku? 

Answer

Saglasno čl. 43. i 44. Zakona o hipoteci  („Službeni glasnik RS”, br. 115/05, 60/15, 63/15 – US i 83/15)  vlasnik hipotekovane nepokretnosti može zahtevati ispis hipoteke iz katastra nepokretnosti, a uz zahtev se dostavlja pismena izjava hipotekarnog poverioca da pristaje na ispis hipoteke, ili  pravnosnažna sudska odluka kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo. Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaćeno, te da dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti izda potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Odredbom člana 52. navedenog zakona propisano je da hipoteka prestaje i na osnovu pravosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti.

Imajući u vidu citirane odredbe, ukoliko Vaš suprug ne može da pribavi pismenu izjavu hipotekarnog poverioca da je saglasan sa ispisom hipoteke iz katastra nepokretnosti, preostaje  da kod nadležnog suda pokrene postupak radi ostvarivanja svojih imovinskih prava.

Informaciju o hipotekarnom poveriocu može dobiti iz lista nepokretnosti u kome su upisane predmetne nepokretnosti i hipoteka.

Zahtev za izdavanje lista nepokretnosti podnosi se Službi za katastar nepokretnosti. Takođe, geodetske organizacije i javni beležnici imaju ovlašćenje za izdavanje lista nepokretnosti, koji ima istu dokaznu snagu kao da ga je izdala Služba za katastar nepokretnosti. 

 


Question No: 236, date: 21.04.2022

Moja majka je vlasnik dela sume i zemljišta ,tacnije pripada joj 1/16. Izveden je geometar,unapred placen, medjutim nije završio posao do kraja ,jer je jedan od naslednika doneo papir,tj izjavu iz 1960,da je njen otac uzeo deo njive od pokojne tetke . To se ne vidi u katastru. Geometar je napravio granice po katastru, i kad je na licu mesta ta rodjaka napravila problem,oni su odustali i dali joj rok da to dokaze.  U medjuvremenu,jedna od rodjaka,koja je navodno prva u toj parceli je vec sekla i prodala drva,ujedno tvrdeći da nikog ne ugrozava jer je prva i jer je njoj geometar odredio granice . Mi sad svi cekamo da se dokaze da je ta izjava verodostojna,i ona to pokušava sudskim putem ,trazeci da se svi naslednici odreknu u njenu korist.Geometar navodi da će morati da pravi nove granice i da su nam to dodatni troškovi ,ako ona to dokaze . Moje pitanje glasi: Zašto je geometar,i da li je imao pravo uzeo novac,za nešto sto nije završio? Da li jedna od rodjaka ,koja je prva u parceli može da sece i prodaje drva ,iako rasprava nije mogla da se završi,jer nije uvedeno kod notara? Šta je nama ostalim naslednici , pametno ciniti,jer se geometar odlaze do daljnjeg i pitanje kad ćemo novi da znamo koji je nas deo ,iako smo platili za to? 

Answer

U postupku obnavljanja granica katastarske parcele (omeđavanje) geodetska organizacija obeležava granične tačke parcele na terenu propisanim belegama, prema poslednjem stanju podataka o parceli u bazi podataka katastra nepokretnosti. O izvedenim geodetskim radovima u postupku omeđavanja geodetska organizacija je obavezna da, u skladu sa čl. 64, 65. i 74. Pravilnika o premeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 7/19), sačini elaborat geodetskih radova, čiji sastavni deo je i zapisnik o izvršenom uviđaju.

Geodetska organizacija je dužna da dostavi Službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju, u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premera, u skladu sa odredbom člana 18.stav 1. tačka 6) i člana 118. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon). Postupanje suprotno navedenoj odredbi sankcionisano je kao prekršaj odredbama člana 183. stav 1. tačka 5) i st. 2. i 3. istog zakona.

Primedbe na rad geodetske organizacije mogu se dostaviti Republičkom geodetskom zavodu-Sektoru za nadzor I kontrolu, koji vrši inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije, saglasno odredbama člana 10. stav 1. tačka 21) i člana 176. st. 1-4. Zakona o državnom premeru i katastru.


Question No: 237, date: 20.04.2022

Kakav je proces za kupovinu/upis parking mesta na otvorenom u dvorištu zgrade.
Šta treba da bude naglašeno u ugovoru?
Šta je potrebno od dokumentacije za katastar?

Answer

Odredbom člana 70. stav 24. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) propisano je da pravo trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku i stambenom kompleksu, koje je investitor preneo pravnim poslom trećem licu, može se dalje prometovati i raspolagati u obimu stečenih prava, te da se tim pravnim poslom ne stiču uslovi za upis svojinskih prava u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima, ali se pravni posao kojim se prenosi to pravo može upisati kao zabeležba u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima.

Dakle, u katastar nepokretnosti se ne upisuje parking mesto izvan zgrade, već zabeležba postojanja ugovora o prenosu prava trajnog korišćenja parking mesta.


Question No: 238, date: 20.04.2022

Hteo bih da kupim parcelu, ali u katastru piše da postoji zabeležba o zaštiti prirodnih dobara. Šta to znači?

Answer

Zabeležba zaštite prirodnog dobra upisuje se u katastar nepokretnosti u skladu sa članom 45. stav 2. tačka 2) Zakona o zaštiti prirode (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka, 14/16, 95/18 – dr. zakon i 71/21).

Navedenom odredbom propisano je da organ koji donosi akt o proglašenju zaštićenog područja isti dostavlja Republičkom geodetskom zavodu, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu, radi upisa zabeležbe zaštite prirodnog dobra.

Na zaštićenom području uspostavlja se određeni rešim zaštite, utvrđen aktom o proglašenju zaštićenog područja, na osnovu studije zaštite. Režim zaštitne zone zaštićenog područja zabranjuje i ograničava radove i aktivnosti za koje se (u postupku utvrđenom zakonom i drugim propisima) utvrdi da mogu imati značajan nepovoljan uticaj na biološku raznovrsnost, vrednosti geonasleđa i predela tog zaštićenog područja.


Question No: 240, date: 18.04.2022

Stan koji zelim da kupim u listu nepokretnosti stoji da ima 117 kvadrata. Nakon sto je procenitelj izmerio stan, utvrdio je da stan ima 125 kvadrata i 15 kvadrata terase. Zanima me koja je procedura i nacin na koji mogu u listu nepokretnosti da uknjizim dodatne kvadrate. Inace zgrada je iz 2006. godine.

Answer

Ukoliko je u katastar nepokretnosti upisana pogrešna površina stana, koja nije u skladu sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, odnosno tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, imalac prava svojine na stanu ima pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnese zahtev za ispravku greške i priloži odgovarajuče dokaze. O zahtevu za ispravku greške Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva može se preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev se može dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin se može zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 241, date: 18.04.2022

Majka kupila stan pre 18 godina. Okoncala pistupak uknjizbe i dobila resenje. Resenje bivsem vlasniku ne moze da se uruci jer je preminuo tako da kazu ne moze da se ozakoni. Nikada sa njim niko nije bio u kontaktu od kupovine, decu nije imao.U ugovoru ima da je isplacena kupoprodajna cena i klauzula intabulandi. Overeno u sudu. Sta uraditi?

Answer

Odredbom člana 45. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje) propisano je da ako nastupi smrt fizičkog lica ili pravno lice prestane da postoji, a prava, obaveze i pravni interesi o kojima se odlučuje u postupku ne mogu da pređu na naslednike, odnosno pravne sledbenike, postupak se obustavlja.


Question No: 242, date: 17.04.2022

Imamo kucu na parceli gde je po katastru upisan drugi vlasnik 1/1 dok se nasa kuca vodi kao drugi objekat nepoznat drzalac.
Kuca je sagradjena mnogo pre 1939 godine, 60tih godina drzava je oduzimala imovinu i jedini dokument koji imam je iz 1965. da je mom dedi vracena parcela 1/2. Da li mogu sa tim dokumentom da podnesem zahtev da se upisemo kao vlasnici tog dela? 

Answer

Bez pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju, naslednici ne mogu da se upišu u katastar nepokretnosti za vlasnike nepokretnosti.

Podnesite nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti zahtev za upis u katastar nepokretnosti na udelu od 1/2 katastarske parcele u korist Vašeg dede, na osnovu isprave koju posedujete, a Služba će u zavisnosti od stanja upisa u katastru ceniti podobnost te isprave za upis i doneće odgovarajuće rešenje.


Question No: 243, date: 15.04.2022

Prilikom prenosa evidencija iz zemljišnih knjiga katastar nam je uveo zbirno 357 m2 što u prirodi predstavlja 220 m2 poslovnog prostora na ptvom spratu i 130 m2 podrumskog prostora.
Hteli bi da izvršimo etažiranje da se vide odvojene celine poslovnog prostora i podrumskog dela.
Da li bi se nakon etažiranja videlo uknjiženje podruma (na starom nacrtu elaborata se videla tačna pripadnost podrumskog prostora kao i ostalih etaža)

Answer

Saglasno članu 4. stav 2. tačka 3) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15, 47/17-autentično tumačenje, 113/17-dr.zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon, 9/20-dr.zakon), kao i članu 19. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90, "Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", brojј 115/05 – dr. zakon), u katastar nepokretnosti upisuju se posebni delovi objekta koji čine građevinsku celinu, i to stan, poslovni prostor, garaža i garažno mesto.

Dakle, podrum ne predstavlja poseban deo objekta u smislu citiranih odredbi i nije predmet upisa u katastar nepokretnosti, već se samo navodi kao etaža na kojoj se nalazi poseban deo objekta..

 


Question No: 245, date: 14.04.2022

Imam plac na kome sam ja vlasnik 497 kvadrata upisan u katastru kao vlasnik te kvadrature. Parcela gde je moj plac je 1140 kvadrata i ima 4 vlasnika, od kojih sam jedan ja, za sta imam i kupoprodajni ugovor overen u sudu. Medjutim moj plac nije ucrtan u katastru, nije parcelisan i nije oivičen. Ostala 3 vlasnika ne znam gde zive, znam podatke ali ne znam gde zive niti mogu da ih nadjem. Sta dalje, kako ucrtati plac u katastar?

Answer

Ako katastarska parcela predstavlja građevinsko zemljište potrebno je izvršiti parcelaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21).

Odredbom člana 66. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da se uz zahtev za provođenje parcelacije u katastru nepokretnosti podnosi dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, projekat preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja.

Takođe, potrebno je dostaviti i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

                Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima predstavlja ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice (ugovor o deobi) ili poravnanje suvlasnika zaključeno u postupku kod nadležnog suda ili javnog beležnika.


Question No: 246, date: 13.04.2022

Imam prevosnaznu odluku od suda o nasledjivanju zemlje od mog pokojnog oca iz 2007 godine, ista odluka suda nije sprovedena u katastru i dalje se ta zemlja vodi na mog oca , kako da se ja upisem u katastar kao vlasnik te zemlje ?

Answer

Ako je Vaš otac  upisan u katastar nepokretnosti za imaoca prava svojine  na katastarskim parcelama, uz zahtev za upis potrebno je da dostavite pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

                Obrazac zahteva za upis možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

                Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje

 


Question No: 247, date: 13.04.2022

Majka je preminula, stan koji nasledjujemo brat i ja nije uknjizen, potrebna nam je potvrda da je novac dat prodavcu, na zalost mi to nemamo. Kako doci do te potvrde? Da li postoji nacin da se uknjizi stan bez te potvrde?

Answer

Odredbama člana 87. stav 1. tačka 2) i stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis, mora da sadrži, pored ostalog,  izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena, a koja može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Odredbom člana 59. stav 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), propisano je da izuzetno, ako je ugovor koji predstavlja osnov za upis zaključen pre stupanja na snagu ovog zakona (8. jun 2018. godine), a ugovorom je upis uslovljen potvrdom ili drugim dokumentom banke o prenosu sredstava na ime kupoprodajne cene, takva potvrda odnosno drugi ugovoreni dokument banke može služiti umesto bezuslovne saglasnosti za upis.

                Imajući u vidu citirane odredbe, bez potvrde o isplati kupoprodajne cene nije moguće provesti promenu u katastru nepokretnosti na osnovu kupoprodajnog ugovora koji ne sadrži bezuslovnu saglasnost za upis.


Question No: 248, date: 13.04.2022

Vlasnik sam dela kuće koja je oduzeta nekadašnjem vlasniku od strane države. Naslednici su još 1993. god. podneli tužbu za povraćaj imovine, od kada imam zabeležbu otuđenja imovine dok se spor ne zavši. Spor nije ni završen, niti se naslednici više pojavljuju. Kako rešiti skidanje zabeležbe?

Answer

Odredbom člana 15. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano je da se zabeležba spora briše na zahtev stranke koja dostavi dokaz o tome da je prestao pravni osnov za zabeležbu, kao i po službenoj dužnosti kada obveznik dostave dostavi ispravu koja je osnov za brisanje zabeležbe.

Dakle, zabeležba spora se može izbrisati iz  katastra nepokretnosti na osnovu pravnosnažne odluke suda donate u postupku povodom koga je upisana ta zabeležba.


Question No: 249, date: 12.04.2022

Radimo fizicku deobu stana sa komsinicom, u opstini Zemun. Na osnovi sprata koju sam dobila iz Sekretarijata za urbanizam kvadratura oba stana je 106.4 m2, a u katastru je uknjizeno na 121 m2, jos uvek na ime investitora. Sta da radim u ovom slucaju, kada je neophodno uskladiti Izvestaj o zatecenom stanju, koji nam traze u opstini, sa datim projektom i katastrom?

Answer

Ukoliko smatrate da je u katastar nepokretnosti upisana pogrešna površina posebnih delova objekta, koja nije u skladu sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, odnosno tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola za objekat, imate pravo da, saglasno članu 51. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) podnesete zahtev za ispravku greške i priložite odgovarajuče dokaze. O Vašem zahtevu Služba za katastar nepokretnosti će odlučiti rešenjem.

Obrazac zahteva možete preuzeti na veb prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda, na linku https://rgz.gov.rs/usluge/usluge-katastra-nepokretnosti/upis-imaoca-prava-na-nepokretnost-za-parcelu-objekat-i-poseban-deo-zgrade-stan-poslovni-prostor-i-gara%C5%BEa

Zahtev možete dostaviti poštom putem preporučene pošiljke, putem e-šaltera preko advokata profesionalnog korisnika e-šaltera ili neposredno predati u prijemnoj kancelariji nadležne Službe za katastar nepokretnosti u zakazanom terminu. Termin možete zakazati putem aplikacije e-zakazivanje koja je dostupna na linku https://rgz.gov.rs/kontakt-info-centar-ezakazivanje


Question No: 250, date: 11.04.2022

Jа и чланови моје породице смо уписани као сувласници објеката на више катастарских парцела на којима имамо уписано право коришћења, и хтели бисмо да поднесемо захтев за конверзију права коришћења у право својине. Моје питање је да ли захтев могу само ја да поднесем, или морају и остали сувласници, да ли је потребно поднети неку документацију уз захтев, или су довољни подаци које поседује сам катастар, као и које је таксе или друге обавезе потребно подмирити приликом подношења захтева. такође вас молим да ме упутите где да нађем податке о износима и бројевима рачуна на које треба извршити уплату.

Answer

Sukorisnici mogu zajedno, jednim zahtevom da traže pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na izgrađenom građevinskom zemljištu, bez naknade. Međutim, može samo jedan od njih da Službi za katastar nepokretnosti podnese zahtev, budući da je odredbom člana 25. stav 9. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti I vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20) propisano da, ako se radi o upisu prava deljivih srazmerno celini, svaki imalac prava može da zahteva upis odgovarajućeg dela u svoju korist, pri čemu će se po službenoj dužnosti izvršiti upis i u korist drugih imalaca prava.

Nije potrebno dostavljati nikakvu dokumentaciju, budući da se pravo svojine stiče danom stupanja na snagu zakona, saglasno članu 102. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21).

Takođe, nije potrebno plaćati takse za upis, s obzirom na to, da se ne plaća republička administrativna taksa za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu koje je stečeno zakonom, saglasno odredbi stava 5. napomene tarifnog broja 215b Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-dr.zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-ispravka, 95/18-, 38/19, 86/19, 90/19-ispravka i 144/20).

 


Question No: 251, date: 09.04.2022

Moj otac je pre nekoliko godina kupio stan u Železniku ali ga nije prepisao na njega i pitam se da li bi bio problem ako bi hteo da proda stan? Ako jeste problem, kako mozemo da sredimo to i da li vi mozete da nam pomognete ili koga mozemo da kontaktiram u vezi ovog?

Answer

Prodavac stana ne mora da bude upisan u katastar nepokretnosti kao vlasnik stana upisanog u katastar nepokretnosti.

Ako prodavac nepokretnostii nije upisan u katastar nepokretnosti kao imalac prava svojine, isprave kojimase dokazuje pravni kontinuitet sa upisanim pravnim prethodnikom, saglasno članu 23. stav 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20),  dužan je da dostavi nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, radi upisa u katastar nepokretnosti, javni beležnik uz ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, koji je potvrdio (solemnizovao).


Question No: 253, date: 08.04.2022

Da li mogu Online da saznam na koga se vodi odredjeni objekat u katastru i da li je došlo do promene vlasnika, da ne bi lično morala da idem u drugi grad? Radi se o nasledstvu polovine vikendice sa sestrom od tetke, koji ona hoće da pokloni trećem licu, da bi izbegla plaćanje komunalnih dugova, a nije učestvovala ni u održavanju vikendice ni placa. 

Answer

Na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda objavljen je e-katastar.

Informacije o vlasništvu na nepokretnostima mogu se dobiti uvidom u e-katastar koji je javno dostupan  na internet prezentaciji Republičkog geodetskog zavoda,   na adresi https://rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-javni-pristup

Pretragu možete izvršiti po adresi nepokretnosti i nazivu opštine ili po broju katastarske parcele i nazivu opštine i katastarske opštine.


Question No: 254, date: 07.04.2022

Da li se jedna parcela koja ne ispunjava uslove za parcelaciju u pogledu minimalne povrsine novonastalih parcela moze ipak podeliti na dve nove parcele ukoliko se suvlasnici na toj parceli tako sporazumeju i zakljuce ugovor o fizickoj deobi nepokretnosti ili sporazumeju o tome u postupku deobe zajednicke imovine u vanparnicnom postupku?

Answer

Saglasno odredbi člana 66. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21), uz zahtev za provođenje parcelacije u katastru nepokretnosti podnosi se dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, projekat preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave  nadležnog za poslove urbanizma, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja, kao i elaborat  geodetskih radova u skladu sa članom 5. stav . 4. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 I 15/20).

                Odredbom člana 106. stav 6. navedenog zakona propisano je da prilikom izrade projekta parcelacije za potrebe razvrgnuća suvlasničke zajednice u sudskom postupku, ne moraju se primenjivati odredbe o minimalnoj površini građevinske parcele, o pristupu javnoj saobraćajnoj površini, visini i udaljenju objekata, koji su propisani planskim dokumentom za tu zonu.          


Question No: 255, date: 07.04.2022

Mozete li mi reci kada na vlasnickom listu u polju G list pise Hipoteka iz 1977 god vrsta tereta, a nema datuma prestanka da li je ta kuca pod Hipotekom jos uvek jer smo zainteresovani da je kupimo kako da proverimo to?

Answer

Odredbom člana 43. stav 1. Zakona o hipoteci (“Službeni glasnik RS” , br. 115/05, 60/15, 63/15-US I 83/15) propisano je da hipoteka prestaje ispisom iz registra nepokretnosti u koji je bila upisana, u skladu sa zakonom.

Dakle, ako je u katastru nepokretnosti na kući koju planirate da kupite upisna hipoteka, to znači da ona još uvek nije prestala.


Question No: 256, date: 06.04.2022

Izgubio sam resenje o vlasnistvu nekretnine,kako da dobijem drugo resenje,imam br.vlasnickog lista br.parcele

Answer

Zahtev za izdavanje kopije rešenja kojim se dozvoljava upis u katastar nepokretnosti podnosi se Službi za katastar nepokretnosti. U zahtevu morate da navedete broj rešenja,  datum donošenja i naziv Službe za katastar nepokretnosti koja je donela rešenje.

Ukazujemo da dokaz o vlasništvu na nepokretnosti predstavlja izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti - list nepokretnosti, koji izdaju Službe za katastar nepokretnosti, javni beležnici i geodetske organizacije.


Question No: 257, date: 04.04.2022

Kupio sam stan 2012. godine i imam kupoprodajni ugovor overen u sudu u kojem stoji da će mi prodavalac/investitor dati klauzulu intabulandi po isplati pune cene. Cena je isplaćena i imam potvrdu o konačnoj isplati i klauzulu intabulandi da se mogu uknjižiti, ali taj dokument nije overen, nego samo potpisan od prodavatelja. Prodavatelj je u međuvremenu otišao u stečaj pa me zanima mogu li uknjižiti svoj stan (jedini u zgradi koji još nije uknjižen na mene kao vlasnika nego je još uvek uknjižen investitor) temeljem ugovora o kupoprodaji i potvrde o konačnoj isplati koja nije overena? Ako ne mogu, da li može katastar po zahtjevu izvršiti uvid u potvrde o konačnoj isplati drugih vlasnika stanova u istoj zgradi koji su uknjiženi kao vlasnici kako bi utvrdio verodostojnost moje potvrde/dokumenta o konačnoj isplati? 

Answer

Odredbama člana 87. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17 –autentično tumačenje, 113/17 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 41/18 – dr. zakon i 9/20 – dr. zakon) propisano je da privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, pored opštih uslova koji važe za ispravu za upis, da bi bila podobna za upis, mora  biti sačinjena u pisanoj formi uz overu potpisa lica između kojih se isprava sačinjava, ako posebna forma isprave nije propisana posebnim zakonom, te mora da sadrži  izjavu o dozvoli upisa (clausula intabulandi), koja nije uslovljena niti oročena. Odredbom stava 2. istog člana propisano je da izjava o dozvoli upisa može biti data u posebnoj ispravi,  uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Ako je prodavac u stečaju, potrebno je da od stečajnog upravniku zatražite da Vam da clausulu intabulandi.


Question No: 258, date: 01.04.2022

U pitanju je porodična kuća (porodična  stambena zgrada-u katastru nepokretnosti) i zemljište. Za obe nepokretnosti, tri vlasnika, koji su vlasnici ukupno 9/12 nepokretnosti, nisu više živi, a ostatak je na mene, sestru i majku. Zanima me kako da sve bude uknjiženo na jednom imenu I da li uopšte postoji mogućnost za to?

Answer

Potrebno je Službi za katastar nepokretnosti dostaviti rešenja o nasleđivanju kojima je raspravljena zaostavština preminulih suvlasnika i dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima suvlasnika (ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice ili sudsko poravnanje, odnosno  poravnanje zaključeno kod javnog beležnika).


Question No: 259, date: 31.03.2022

Moj pokojni otac je 2008. prodao zemljiste, posedujem i kupoprodajni ugovor.Kako je posle njegove smrti 2020 godine pokrenuta ostavina saznajem da to zemljiste nije upisano u katastru pod imenom kupca vec je i dalje na ime mog oca,takodje sve te godine je porez uredno placan.Taj porez sada stize na moju adresu iako ja nisam vlasnik tog zemljista.Kupac je dalje prodao parcelu i ja nemam informaciju kome.Kako to resiti i da li postoji mogucnost povrata poreza?

Answer

Saglasno članu 17. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), zahtev za upis u katastar nepokretnosti može podneti lice u čiju korist se odlučuje o upisu, upisani prethodnik, kao i treće lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod postupka upisa.

Treće lice, uz zahtev, mora priložiti ispravu kojom dokazuje pravni interes za podnošenje zahteva.

Dakle, Vi, kao treće lice koje ima pravni interes, možete podneti zahtev Službi za katastar nepokretnosti za provođenje promene imaoca prava u katastru nepokretnosti na osnovu ugovora o kupoprodaji koji je zaključio Vaš pok. otac.

                Za informacije u vezi sa plaćanjem poreza potrebno je da se obratite organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na imovinu.


Question No: 261, date: 24.03.2022

Posedujem plac 1/10. Vlasnik je prodao plac 10orici vlasnika. Svi posedujemo ugovore o kupoprodaji za svoj deo 1/10 da bi isparcelisali potrebno je da se pre svega sva 10orica upisu u katastar ako sam dobro razumeo. Medjutim 1 od vlasnika se nije upisao u katastar. Da li postoji nacin da mi nas plac isparcelisemo da bude 1/1 i ako se jedan od 10 vlasnika nije upisao u katastar. Prvi vlasnik koji nam je prodao plac je umro. Sta ukoliko jedan od vlasnika iz bilo kog razloga nije, ne moze ili nece da se upise i ako poseduje kupoprodajni ugovor za deo placa?

Answer

Saglasno članu 17. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), zahtev za upis u katastar nepokretnosti može podneti lice u čiju korist se odlučuje o upisu, upisani prethodnik, kao i treće lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod postupka upisa.

Treće lice, uz zahtev, mora da priloži ispravu koja je pravni osnov za provođenje promene u katastru nepokretnosti i ispravu kojom dokazuje pravni interes za podnošenje zahteva.


Question No: 262, date: 23.03.2022

2021 mi je preminuo otac i ostavinskim resenjem majka je nasledila porodicnu firmu od tri objekta. Kada smo dobili izvod iz katastra saznali smo da je samo prvi objekat uknjizen a da objekat koji je nastavljen na prvi nije a ni hala iza. Kazite mi sta je potrebno da bi se ta dva objekta uknjizila? Moze li online da se to odradi ili se ide u katastar? Trebaju li planovi tih zgrada kao prateca dokumentacija i jos neke dozvole? 

Answer

Saglasno članu 5. st. 5. i 6. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), podaci o objektu upisuju se u katastar nepokretnosti na osnovu elaborata geodetskih radova i podataka o objektu iz upotrebne dozvole, odnosno građevinske, ako je za objekat izdata samo građevinska dozvola. Ako dozvola ne sadrži sve podatke o objektu koji se upisuju u katastar nepokretnosti, potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, a ako taj organ nije u mogućnosti da izda uverenje, upis podataka o objektu može se izvršiti na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke izrađenog u skladu sa navedenom tehničkom dokumentacijom.

                Napominjemo da, prema važećim propisima, na osnovu  pravnosnažne građevinske dozvole može se upisati u katastar nepokretnosti objekat, ali bez podataka o imaocu prava svojine. Za upis prava svojine na objektu potrebno je dostaviti pravnosnažnu upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju objekta, osim za objekte koji su izgrađeni u vreme kada nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole.

                U konkretnom slučaju potrebno je dostaviti i pravnosnažno rešenje o nasleđivanju.

                Geodetska organizacija koju stranka angažuje da izvrši geodetsko-tehničko snimanje objekata, putem e-šaltera dostaviće nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti elaborat geodetskih radova, zahtev za upis u katastar u ime stranke i potrebnu dokumentaciju za upis.

 


Question No: 263, date: 23.03.2022

Nakon završenog postupka ozakonjenja objekta i dobijenog Rešenja nadlešna služba je dostavila potrebnu dokumentaciju katastru kako bi se izvršio upis nepokretnosti u katastar(u katastru 6.12.2021. otvoren predmet i pokrenut postupak upisa). Koliki je zakonom propisan rok da nadležna služba izvrši upis objekta u katastar.

Answer

Shodno odredbi člana 36. stav 1. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20),  Služba za katastar nepokretnosti je dužna da donese rešenje u roku od pet radnih dana od dana prijema isprave za upis dostavljene po službenoj dužnosti.

                Saglasno načelu prvenstva, ako je na istoj nepokretnosti podneto više  zahteva za upis ili je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, prvo se sprovodi postupak po zahtevu koji je prvi primljen, odnosno po dostavi koja je prva izvršena, a po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenom zahtevu, odnosno ispravi, uzimaju se u postupak kasnije dostavljeni zahtevi, odnosno isprave, po redosledu prijema, u skladu sa odredbama čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.


Question No: 264, date: 22.03.2022

Garaza je otkupljena od Ministarstva odbrane '96 god.Postoji Ugovor o kupoprodaji i potvrda da je isplacena u celosti. Medjutim, ni na Ugovoru o kupoprodaji ni na potvrdi ne postoji broj katastarske parcele. Garaza se ne moze dalje prodati jer nije uknjizena. A ne mozes se uknjiziti na osnovu dokumentacije koje imamo jer nedostaje broj parcele. Sta je potrebno uraditi ? 

Answer

Odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) propisano je da isprava za upis mora naročito da sadrži  označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta).

Imajući u vidu citiranu odredbu, budući da u konkretnom slučaju ugovor o kupoprodaji ne sadrži broj i površinu katastarske parcele, potrebno je da ugovorne strane zaključe aneks ugovora.


Question No: 265, date: 22.03.2022

Поштовани, желим да поднесем захтев за упис посебног дела објекта-стана, који у моменту подношења захтева није уписан у базу података Геодетско-катастарског информационог система, и за коју непокретност -стан не постоји претходни захтев. На објекту у оквиру кога се предметни посебни део непокретности-стан налази, постоје претходни захтеви. Моје питање је да ли ће се мој захтев узети у рад, или обзиром да постоје претходни захтеви на објекту-згради који је уписан на предметној парцели, рад по мом предмету започети тек након решавања претходних захтева на предметном објекту. Молим вас да ми објасните да ли се под појмом "иста непокретност" из члана 31. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, подразумева иста парцела, зграда или исти стан.

Answer

Odredbama člana 31. st. 1. i  2. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Službeni glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20) propisano je da ako je po službenoj dužnosti dostavljeno više isprava za upis, odnosno ako je podneto više zahteva za upis na istoj nepokretnosti, odnosno istom udelu na nepokretnosti, prvo će se sprovesti postupak po dostavi koja je prva izvršena, odnosno po zahtevu koji je prvi primljen. Po konačnosti rešenja donetog u postupku po ranije dostavljenoj ispravi, odnosno zahtevu, uzimaju se u postupak kasnije dostavljene isprave, odnosno zahtevi, po redosledu prijema.

U situaciji kada je stan upisan u katastar nepokretnosti i kada se zahtevom traži npr. promena imaoca prava na stanu, zabeležba pokrenutog postupka tim zahtevom bila bi upisana u katastru na stanu, te bi se utvrđivanje reda prvenastva prava u odnosu na stan, u smislu citiranih odredbi, vršilo prema vremenskom redosledu upisanih zabeležbi pokrenutih postupaka na stanu.

Međutim, u situaciji kada stan nije upisan u katastar nepokretnosti, već se zahtevom traži upis stana, zabeležba pokrenutog postupka tim zahtevom upisuje se na objektu u kome se nalazi stan, te se utvrđivanje redosleda prvenstva prava u odnosu na stan vrši prema vremenskom redosledu upisanih zabeležbi pokrenutih postupaka na objektu.

               

Dakle, u konkretnom slučaju, po konačnosti rešenja donetih u postupcima po ranije podnetim zahtevima za upis na objektu, uzeće se u postupak Vaš zahtev.


Question No: 266, date: 22.03.2022

Da li mogu da upisem supruga u katastar po maticnom broju?

Answer

Ako je nepokretna imovina već upisana u katastar nepokretnosti samo na jednog od supružnika, zajednička svojina supružnika naknadno će se upisati u katastar na osnovu izjave oba supružnika da se u konkretnom slučaju radi o zajedničkoj svojini, saglasno članu 7. stav 5. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20).

Izjava supružnika dostavlja se u formi javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) izjave.

 


Question No: 267, date: 22.03.2022

Nasledila sam stan, u pitanju je prvi nasledni red. Resenje o ostavini je pravosnazno i beleznik je poslao poreskoj upravi neophodne obrasce koje sam potpisala.

Sa obzirom da stan nije uknjizen i treba da podnesem zahtev za uknjizenje da li je potrebno da dobijem i neko uverenje poreske uprave ili resenje, a koje se dostavlja katastru ?

Answer

Radi upisa stana sa upisom imaoca prava u katastar nepokretnosti ne dostavlja se potvrda Poreske uprave o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, odnosno na nasleđe i poklon.

Ako je zgrada upisana u katastar nepokretnosti, za upis stana potrebno je uz zahtev za upis dostaviti pravnosnažnu građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu, a ako dozvola ne sadrži neophodne podatke za upis stana potrebno je dostaviti uverenje nadležnog organa (specifikacija) izdato u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata ta dozvola. Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, potrebno je dostaviti nalaz i imišljenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke izdato na osnovu navedene tehničke dokumentacije.

U skladu sa odredbom člana 86. stav 2. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US, 96/15, 47/17–autentično tumačenje, 113/17–dr. zakon, 27/18-dr. zakon, 41/18-dr. zakon i 9/20-dr. zakon) građevinska, odnosno upotrebna dozvola mora naročito da sadrži  naziv katastarske opštine, broj i površinu parcele, broj i površinu objekta, broj i površinu posebnog dela objekta.

Ukoliko je investitor upisan za imaoca prava svojine na objektu, za upis prava svojine na stanu u korist određenog lica, potrebno je dostaviti ispravu/isprave o sticanju kojima se dokazuje pravni kontinuitet između tog lica i investitora, odnosno upisanog imaoca prava svojine na objektu, izuzev  kada se upis vrši na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini, shodno članu 85. Zakona o državnom premeru i katastru. 

Ugovor o prometu nepokretnosti mora da sadrži saglasnost za upis-clausula intabulandi, koja nije uslovljena, niti oročena.

Ako zgrada u kojoj se nalazi stan nije upisana u katastar, potrebno je da angažujete ovlašćenu geodetsku organizaciju da izvrši geodetsko-tehničko snimanje zgrade, koja će, po izvršenom snimanju, dostaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, putem e-šaltera, elaborat geodetskih radova i p