Pitanje br: 1, datum: 01.08.2019

Kako se podnose obaveštenja o vidljivosti objekta na satelitskom snimku.U padajućem meniju ne postoji mogućnost izbora te vrste isprave. Da li se dostavlja preko e-šaltera ili e zupa. Zahvaljujem na odgovoru

Odgovor

Republički geodetski zavod ne izdaje obaveštenje o vidljivosti objekata na satelitskom snimku po zahtevu stranke, već organa nadležnog za vođenje postupka ozakonjenja objekata. 

               Ovo iz razloga što je odredbama člana 23. Zakona o ozakonjenju („Službeni glasnik RS”, br. 96/15 i 83/18) propisano je da se postupak ozakonjenja za objekte za koje nije doneto rešenje o rušenju pokreće na osnovu obaveštenja o vidljivosti objekta na satelitskom snimku koje nadležnom organu za vođenje postupka ozakonjenja dostavlja organ nadležan za poslove državnog premera i katastra. 

               Saglasno članu 25. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS“, broj 83/18), Republički geodetski zavod obaveštenje o vidljivosti objekata sačinjava samo za objekte koji nisu popisani u skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata. Preduslov za izradu tog obaveštenja je da Republički geodetski zavod ima informaciju o već pokrenutim postupcima ozakonjenja objekata. To podrazumeva da organ jedinice lokalne samouprave nadležan za ozakonjenje objekata mora prethodno da, shodno članu 35. Zakona o ozakonjenju, uspostavi službenu evidenciju o pokrenutim postupcima za ozakonjenje iz svoje nadležnosti. Nakon toga, Republički geodetski zavod može iz Evidencije objekata koji nisu upisani u katastar nepokretnosti da dostavi nadležnom organu za ozakonjenje objekata obaveštenje o vidljivosti objekta na satelitskom snimku, pod uslovom da za njih nije već pokrenut postupak ozakonjenja.


Pitanje br: 2, datum: 08.04.2019

Udeo u vlasništvu da li se negde beleži, obzirom da se ne vraća npr. cela parcela/objekat već samo deo?

Odgovor

Prosleđuju se isprave i uz njih se prosleđuju podaci definisani aplikacijom. Prilikom provođenja promene, odnosno upisa u katastar nepokretnosti, preuzimaju se podaci o udelu iz dostavlјene isprave.


Pitanje br: 4, datum: 07.04.2019

Na šta se odnose dokumenta koja su u padajućoj listi? Dokumenta na listi se odnose na Lokalne zavode za zaštitu spomenika. Na listi ne postoji ništa što bi službenici republičkog nivoa dostavlјali iako postoje neke isprave.

Odgovor

Predviđeno je da se upis vrši na osnovu izvoda iz registra kulturnih dobara (upis zabeležbe), odnosno na osnovu rešenje o prestanku svojstva kulturnog dobra, odnosno zaštićenog područja (brisanje zabeležbe), kako je u dopisu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i navedeno.


Pitanje br: 5, datum: 07.04.2019

Šta uneti kao datum isprave, da li datum od kad je isprava pravnosnažna ili od kad je primlјena?

Odgovor

Datum kada je isprava sačinjena. Napomena: Na dostavlјenoj ispravi mora biti dokaz da je izvršna, odnosno pravosnažna.


Pitanje br: 6, datum: 07.04.2019

Da li se unose stari ili novi brojevi parcela? Imaju dosta slučajeva u kojima se radi o parcelama i KO koje više ne postoje prema trenutnoj evidenciji.

Odgovor

Unose se novi (važeći) brojevi parcela. Nepokretnosti u ispravi moraju biti označene prema važećim podacima katastra nepokretnosti (član 86. Zakona o državnom premeru i katastru).


Pitanje br: 7, datum: 06.04.2019

Stranci u PU dobijaju PIB od 9 cifara. Često nemaju SSN broj. Da li je moguće prosleđivati za strance-fizička lica PIB?

Odgovor

Ne treba dostavlјati PIB. Za strana fizička lica prosleđuje se identifikacioni broj iz važeće putne isprave (član 21. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova). Predlažemo da unos SSN-broja u aplikaciji eŠalter ne bude obavezan, dok se u aplikacijama RGZ-a ne obezbedi unos identifikacionog broja. Trenutno, se za strana lica u aplikacijama RGZ-a upisuje privremeni matični broj koji određuje RGZ.


Pitanje br: 8, datum: 05.04.2019

Da li mogu dobiti pojašnjenje dokumenata koja biraju iz padajuće liste?

Odgovor

Na listi su navedeni nazivi isprava shodno dopisima koje su dostavili državni organi, a kao odgovor na dopis RGZ-a da se izjasne koje isprave donose, a utiču na podatke katastra.


Pitanje br: 10, datum: 03.04.2019

Da li se kao učesnici navode založni poverioci (Poreska uprava), stranke i jemac ili samo određeno lice? Da li se upisuje dužnik ili jemac?

Odgovor

 Sva lica koja su navedena u ispravi. Upisuju se podaci o poveriocu, založnom dužniku i dužniku (kao i kod javnih beležnika).